Δείτε το άρθρο εδώ - περιφερεια πελοποννησου

Τρίπολη 2-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 45403/16671
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: [email protected]
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Β. Γεωργίου 8 , Άργος 212 00
2. Δήμος Ερμιονίδος
ΚΟΙΝ.:
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τραχειά Αργολίδας – ΤΚ 21 052
(Τηλ. 27530 71 331, 6983 373706)
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 00
ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:
3) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ
Αργολίδας (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
1)
Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2)
Το με αριθ. πρωτ.
84186/2175/14/23-3-2015 έγγραφο του Τμήμα
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π.,Δ.Ε.&Ι.
Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά το έργο «Εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης
λατομείου εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 31.150,00τμ της ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στην θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Ερμιονίδας (ΔΕ Κρανιδίου) της Π.Ε.
Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην
επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την
ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76
και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Η ενδιαφερόμενος εταιρία, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των
εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της
καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την
δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
1