close

Enter

Log in using OpenID

( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjih vrtića Du

embedDownload
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i
94/13) Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik na sjednici od 15. srpnja 2014. donosi
ODLUKU
o objavi natječaja za kućnog majstora
- kućni majstor - na neodređeno i puno radno vrijeme …………………… 1 izvršitelj
Uvjeti: KV radnik sa završenom srednjom strukovnom školom tehničkog ili građevinskog
usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja, položen stručni ispit iz zaštite od
požara, vozačka dozvola “B” kategorije.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o
priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o zvršenoj školi
- dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja
- dokaz o položenom ispitu iz zaštite od požara
- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole
- uvjerenje o nekažnjavanju (sa Općinskog suda) i uvjerenje o nevođenju prekršajnog
postupka (sa Prekršajnog suda) sukladno članku 25. st. 2. i 4. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od 6 mjeseci od dana objave
natječaja
- elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO
- izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Natječaj se objavljuje na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik www.vrtici-du.hr i oglasnoj
ploči vrtića i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtići
Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, s naznakom “za natječaj”.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja
odluke o odabiru, nakon čega će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u
Tajništvu Dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, II kat.
Dječji vrtići Dubrovnik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content