close

Enter

Log in using OpenID

10.05.2010.

embedDownload
MATEMATIKA
Trgovina i računovodstvo (stari)
10.05.2010.
Zadaci:
1. Derivirajte:
√
2. Izračunajte:
1 3. Prodajna cijena nekoga proizvoda iznosi 500,00 kn. Ta je cijena najprije povećana za 10%, a
potom smanjena za 8% u odnosu na prethodnu cijenu. Izračunajte krajnju cijenu proizvoda.
4. Za prodaju Lukine vikendice stigle su tri ponude.
a. Đurđa nudi po 50.000,00€ krajem svake od sljedećih 6 godina,
b. Vesna nudi 105.000,00€ odmah i 200.000,00€ krajem šeste godine,
c. Kolinda nudi 245.000,00€ odmah.
Godišnji kamatnjak je 6. Odredite čija je ponuda najpovoljnija.
5. Zajmoprimcu je odobren zajam od 80.000,00kn na 8 godina uz 8% dekurzivnu, složenu, godišnju
kamatnu stopu i plaćanje različitih anuiteta s jednakim otplatnim kvotama krajem godine. Nakon
tri godine nastupile su sljedeće promjene: vrijeme otplate smanjuje se za 2 godine i kamatna
stopa se smanjuje za 2%. Sastavite otplatnu tablicu!
Rješenja:
1.
√ 2. 1 3. 506,00
4. Vesna
5. 10.000,00; 16.666. ,67
GOSPODARSKA MATEMATIKA I
10.05.2010.
1. Dokažite:
17|3$% & 4($%(
2. Jedno rješenje jednadžbe je 1 – 2,. Riješite jednadžbu:
&2 7 ( & 17 17 & 5 0
3. Odnos cijene i potražnje dan je tablicom:
p
1
1,5
2
d
2
3
3
Odredite i grafički prikažite funkciju ponude - .- /- 0.
4. Derivirajte:
ln 31 & 5. Nacrtajte graf funkcije:
4
Rješenja:
2. 1 2,; ( 1; 3. - &2- 7- & 3
4. Vesna
5. & 5 &
2
GOSPODARSKA MATEMATIKA II
10.05.2010.
1. Izračunajte:
6
2 & 1( 2. Kristianova je plaća povećana za 10%. Za koliko bi postotaka trebalo smanjiti novu plaću da se
dobije stara (plaća prije povećanja)?
3. 04.05.2010. Aleksandra je uložila u banku 10.000,00 CHF. Do 30.06.2010. banka je primjenjivala
godišnju kamatnu stopu 5,5%, a u preostalom dijelu godine godišnju kamatnu stopu 6%. Koliko
će CHF Aleksandra imati 24.12.2010.? Obračun kamata je jednostavan, godišnji i dekurzivan.
4. VUP oprema dvije nove računalne učionice i ima sljedeće mogućnosti:
1. platiti odmah 10.000,00 €, te po 2.500,00 € krajem svakoga od sljedeća četiri kvartala;
2. platiti po 2.500,00 € početkom svakoga od sljedećih osam kvartala;
3. platiti po 830,00 € mjesečno krajem svakoga od sljedeća 24 mjeseca.
Godišnja kamatna stopa je 3,99%. Odredite koja je mogućnost najpovoljnija za školu i obrazložite
svoj odgovor. (koristite konformni kamatnjak)
5.
Zajam od 48.000,00kn odobren je na 3 godine uz 4,4% godišnju složenu dekurzivnu kamatnu
stopu i plaćanje jednakim polugodišnjim anuitetima. Nakon prve godine vrijeme otplate se
produljuje za još dvije godine, pri čemu su otplatne kvote nominalno jednake. Izradite otplatnu
tablicu. (koristite relativni kamatnjak)
Rješenja:
6
1. 7 3
2 & 17
2. 9,09%
3. 10.375,34
4. :;<. -=>.
5. . 8.627,17; 4.086,39
MATEMATIKA
VVV i PT
10.05.2010.
1. Dokažite:
1 · 1 2 · 4 3 · 7 A 3 & 2 $
$%
$5
2. Derivirajte funkciju:
4
2 ( 1
1 & 3 3. Riješite sustav:
&B 2
2 & B 1
& 3 B 8
4. Odredite veličinu kuta β u trokutu ABC s koordinatama A(5, 0, -3), B (0, 1, -1) i C(-2, -2, 0).
5. Cijena istog proizvoda u dvije prodavaonice iznosila je 1.000,00kn. U prvoj prodavaonici cijena je
povećana za 25%, a zatim još za 5%. U drugoj prodavaonici cijena je povećana za 30%. Kolika je
razlika cijena nakon poskupljenja?
Rješenja:
2.
CD5 %%E
5( 3. 1; 2; B 3
4. F 116°03H
5. 12,50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content