ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝ ΣΥΜΒ (3).pdf

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ.Τ.Υ.
Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6
Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ – Α. ΡΑΛΛΙΟΥ
Τηλέφωνο : 2265079239-2265028347
Fax :2265022157
Άμφισσα : 25-02-2015
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ:
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δελφών– Πλατεία Κεχαγιά , Άμφισσα , Τ.Κ. 33100.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Δελφών επί της οδού Σταλλού 6 Άμφισσα , Τ.Κ. 33 100 , τηλ.:
2265028347 , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» και ο
τόπος της υπηρεσίας είναι στην περιοχή «Βαρτός» της Δημοτικής Ενότητας
Άμφισσας του Δήμου Δελφών.
Η σύμβαση αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το υποέργο -2(όπως αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» της πράξης
«ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 370720.
Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν:
 Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου
 Παρακολούθηση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. Ν.
Φωκίδας
 Εργασίες ΤΣ που αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική
λειτουργία του Σταθερού Εξοπλισμού της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων (Μ.Ε.Σ.Α.) Ν. Φωκίδας
 Έλεγχος αιτημάτων του Αναδόχου

Εργασίες μετά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου
ΙΙ.2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :
α) Συνολική αμοιβή : 187.034,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 230.052,31 € (με ΦΠΑ 23%)
β) Ανά κατηγορία μελέτης:
1.
2.
3.
4.
93.517,20 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13
(μελέτες υδραυλικών έργων)
55.665,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09
(μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες)
28.945,80 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18
(μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων)
8.906,40 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 16
(μελέτες τοπογραφίας)
ΙΙ.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ :
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται στο χρόνο
που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι και την
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου (ενδεικτικός χρόνος
24 μήνες) , από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α : Νομικές , Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
1α.
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε
3.740,69 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς
ΦΠΑ της σύμβασης )
1β.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την
υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 9.351,72 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%,
της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς ΦΠΑ της σύμβασης)
Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα που έχουν αυτή την
αρμοδιότητα κατά τη νομοθεσία της χώρας του διαγωνιζόμενου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η πράξη "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ", υποέργο της οποίας αποτελεί και η παρούσα παροχή
υπηρεσίας, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στον Αξονα Προτεραιότητας "04 Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων" του Ε.Π.
"Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους
ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2013ΣΕ07580041).
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με
το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005
“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών”.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Β :
1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται
στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά –αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
αναφέρονται στα άρθρα 21.1 & 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ
στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται
α. ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν.3316/2005, στις
ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:




στην
στην
στην
στην
κατηγορία
κατηγορία
κατηγορία
κατηγορία
μελέτης
μελέτης
μελέτης
μελέτης
13
09
18
16
, πτυχία τάξεων Β’ και άνω
, πτυχία τάξεων Γ’ και άνω
, πτυχία τάξεων Β’ και άνω
, πτυχία τάξεων Α’ και άνω
i
β. Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν
αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών
αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ. Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν
τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης) ή κράτη που έχουν
κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στην περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι
στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας
2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική
εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών
– Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:




για την κατηγορία μελέτης 13, ένα τουλάχιστον στέλεχος
οκταετούς
εμπειρίας,
για την κατηγορία μελέτης 09, ένα τουλάχιστον στέλεχος δωδεκαετούς
εμπειρίας,
για την κατηγορία μελέτης 18, ένα τουλάχιστον στέλεχος οκταετούς
εμπειρίας,
για την κατηγορία μελέτης 16 , ένα τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς
εμπειρίας
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1
και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις
περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα,
επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί
μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος
αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης
σύμπραξης.
4. Επίσης , κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 της
προκήρυξης , οφείλει να διαθέτει , επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 20 της προκήρυξης . Η
ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α)
από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες
εκτελέσθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού
προσώπου, κατά την τελευταία οκταετία.
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:
Για τις κατηγορίες 13, 09 και 18: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για έργα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (τουλάχιστον 2)
Οι ως άνω ζητούμενες συμβάσεις Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, θα
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση
κατασκευής – υλοποίησης του έργου. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου που θα περιλαμβάνουν μόνο προηγούμενα στάδια, όπως πχ παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση, για τη δημοπράτηση, για την
υποβοήθηση στη φάση του διαγωνισμού, δεν κρίνονται από μόνες τους επαρκείς,
αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση
κατασκευής – υλοποίησης του έργου.
Για τις κατηγορίες 09 και 18: Σύνταξη Μελετών (σε επίπεδο Προμελέτης ή
Οριστικής Μελέτης) για έργο μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
(τουλάχιστον 1)
Για τις κατηγορίες 13 και 09: Σύνταξη Μελετών (σε επίπεδο Προμελέτης ή
Οριστικής Μελέτης) για έργο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (τουλάχιστον 1)
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη
του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3 της προκήρυξης , η ειδική καταλληλότητα
που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική
καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της προκήρυξης
μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες
στην ίδια κατηγορία μελέτης.
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να
ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε
έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του
αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων
εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα
τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να
διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή
αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για
νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της σύμβασης (βαρύτητα
30%)
Αποτελεσματικότητα της Έκθεσης Μεθοδολογίας, Οργανωτική αποτελεσματικότητα
της προταθείσας ομάδας παροχής των υπηρεσιών (βαρύτητα 45%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού :
Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και
οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20,00 €. Υπάρχει
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών – Σταλλού 6 Άμφισσα , Τ.Κ. 33 100,
τηλ.: 22650 28347 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα
10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα
στην ελληνική γλώσσα.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ,
από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α. κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7)
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού
β. κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της
γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 26/2/2015.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TED
2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ)
για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο και ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
Στις παρακάτω εφημερίδες:
α) Ηχώ των Δημοπρασιών
β) Η ώρα της Φωκίδας
(τίθενται οι τάξεις και κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο και την συνολική προεκτιμώμενη
αμοιβή κάθε κατηγορίας μελέτης όπως ορίζεται στην παρ. 11.2 της παρούσας, ανεξάρτητα αν
ανατίθενται όλα τα στάδια ή κάποια απ΄αυτά – άρθρο 7 παρ. 2γ του ν. 3316/05)
i