Κατεβάστε το φεκ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2013.06.26 09:40:01
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
23125
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1560
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
21 Ιουνίου 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Επώνυμο
ΞΥΚΗ
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί−
ας (Ε.Σ.Δ.Υ.). .........................................................................................
Σύσταση θέσεων στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙ−
ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ). .............................................
Σύσταση θέσεων στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.........
Σύσταση θέσεων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ....................................................................
Σύσταση θέσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟ−
ΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ).................................................................................
Μεταφορά θέσης του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ−
ΛΙΣΜΟΣ». ................................................................................................
1
2
3
4
5
6
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Όνομα
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πατρώνυμο
ΗΛΙ
ΔΗΜ
Φορέας Προέλευσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κα−
ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις
κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες
δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωπο−
παγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές
θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνε−
ται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι
κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας 2449/4.6.2013).
(* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 598/Γ΄/14−6−2013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
(1)
*Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/94/οικ. 15548/31.5.2013
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων
Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) μετατάσσονται στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), οι κάτωθι υπάλληλοι
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με την ίδια εργασιακή σχέση και εκπαιδευτική Βαθμίδα
(ΔΕ), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότη−
τας Διοικητικού − Λογιστικού, ως ακολούθως:
F
(2)
*Σύσταση θέσεων στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ).
Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/27/οικ. 15255/28.5.2013
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1.4, 1.1
και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄) μετατάσσονται στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), οι κάτωθι υπάλληλοι
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με την ίδια εργασιακή σχέση και εκπαιδευτική βαθμίδα
(ΔΕ), ως ακολούθως:
23126
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Φορέας Προέλευσης
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΛΙΑΚΟΥ
ΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ
3. ΡΟΥΣΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩ
4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ−
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩ
5. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω−
ποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων
γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι
κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4412/31.5.2013).
(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.ΕΚ. 598/Γ΄/14−6−2013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(3)
*Σύσταση θέσεων στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Με την αριθ.πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β. 1.1 /24/οικ. 15257/28.5.2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ, 1.1
και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) μετατάσσονται στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση και
εκπαιδευτική βαθμίδα (ΔΕ), ως ακολούθως:
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
1. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΗΛΙ
2. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
EMM
3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
API
4. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑ
5. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
EMM
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φορέας Προέλευσης
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
23127
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Φορέας Προέλευσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
6. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝ
7. ΜΠΡΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥ
8. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΤΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ
9. ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ
10. ΠΑΧΩΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
MIX
11. ΤΖΑΒΑΡΑ−ΠΙΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
MIX
12. ΣΑΚΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω−
ποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων
γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι
κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του Ν. 4093/2012.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4413/31.5.2013)
(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 598/Γ΄/14−6−3013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(4)
* Σύσταση θέσεων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
Με την αριθ.πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/25/οικ.15391/28.5.2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ.4, Ζ.2 και
Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) μετατάσσονται στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση και
εκπαιδευτική βαθμίδα (ΔΕ), ως ακολούθως:
Επώνυμο
1. ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Πατρώνυμο
Φορέας Υποδοχής
Φορέας
Προέλευσης
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
ΕΥΣ
ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
23128
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Φορέας Υποδοχής
Φορέας
Προέλευσης
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΑΕΕ ΤΜ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΟΑΕΕ TM. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
4. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΣΠΥ
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
5. ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΙΩΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
(Υ.Π.Α.)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
6. ΜΑΚΡΑΚΗ ANTONIA
ΓΕΩ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΑΕΕ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΛΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΟΑΕΕ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡ/
ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
8. ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΟΑΕΕ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
9. ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
10. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΟΑΕΕ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
11. ΨΑΛΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟΤΜΗΜΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
12. ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση
23129
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω−
ποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων
γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι
κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012.
(Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπ. Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων επαγγελματιών: ΔΙ.ΟΙΚ.Φ.511/10/ 920449/4.6.2013).
(*Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 598/Γ΄/14−6−2013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(5)
*Σύσταση θέσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ).
Με την αριθ.πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1,1/231/οικ. 15917/3.6.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1.4, 1.1 και Ζ.1 της
παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), μετατάσσονται στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗ−
ΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) οι κάτωθι υπάλληλοι με την ίδια εργασιακή σχέση (ΙΔΑΧ), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ως ακολούθως:
Επώνυμο
Όνομα
Πατρών
Φορέας Υποδοχής
Φορέας προέλευσης
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΟΡ
ΕΚΑΒ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡ
ΕΚΑΒ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
−ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
3. ΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗ
ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
(ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ)
ΑΓΑΘΟΣ
NIK
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ)
(ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
ΦΙΛΑΡΕΤΗ
ANT
6. ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ
7. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩ
8. ΓΚΑΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩ
9. ΓΚΕΣΙΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΛΑΖ
10. ΓΚΟΛΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ−ΛΗΤΩ
ΧΡΗ
11. ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΧΙ
4. ΒΑΘΗΣ
5. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ
12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
ΕΚΑΒ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ)
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΕΚΑΒ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
(ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
(ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
23130
Επώνυμο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Όνομα
Πατρών
Φορέας Υποδοχής
Φορέας προέλευσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩ
ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−
ΘΡΑΚΗΣ
14. ΚΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥ
ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
15. ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13. ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
16. ΚΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
NIK
17. ΚΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΟ
18. ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑ
19. ΚΟΥΤΑΚΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
EMM
20. ΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΡΟΥΣΣΑ
ΧΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥ
22. ΛΑΧΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜ
23. ΛΙΟΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΑ
24. ΜΑΚΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩ
25. ΜΑΡΠΩΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤ
26. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ−ΣΤΕΛΛΑ
NIK
27. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΙΩΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑ
30. ΜΟΥΣΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩ
31. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΡ
32. ΜΠΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑ
ΔΑΦΝΗ
ΘΕΟ
21. ΛΑΤΣΗ
28. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
29. ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ
33. ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΟΥ
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
(ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
(ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ TOMΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−
(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
(ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) (ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
(ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ)
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
−ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
(ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επώνυμο
23131
Όνομα
Πατρών
Φορέας Υποδοχής
Φορέας προέλευσης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
NIK
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ
ΕΚΑΒ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΕΣΔ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗ
38.
ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧ
39. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΤΙΛΘΗ
ΔΗΜ
40. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
NIK
41.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑ
42. ΠΑΥΛΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΡ
43. ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
NIK
34. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ
35. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ
36. ΜΩΥΣΗΣ
37. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
44. ΡΗΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ
46. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟ
47. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜ
49. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ−
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝ
50. ΤΣΕΛΟΥΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ
52. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ
53.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕ
54. ΦΑΡΜΑΚΗ!
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ
NIK
45. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
48. ΣΤΕΦΑΝΗΣ
51. ΤΣΙΩΛΗ
55. ΧΑΤΖΗΠΑΤΣΕΛΗ
56. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
(ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) «
ΕΚΑΒ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΕΚΑΒ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΕΚΑΒ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
ΕΚΑΒ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ−
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)
−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩMENH
ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)
−ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ) (ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΑΒ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(MHTPOΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
(ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
(ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)
ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
(ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ)
ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−
ΘΡΑΚΗΣ
23132
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Oι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό−
πο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που
τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέ−
σμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού,
οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται
οι προσωποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά
των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων
που θα κενώνονται.
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με
το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλ−
ληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν.
4093/2012.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπουργείου Υγείας: 2503/6.6.2013)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.ΕΚ. 598/Γ΄/14−6−2013.
(6)
*Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Με την υπ’ αριθμ. 10/02/2276/3450/28−2−2013 απόφαση του
Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τα άρθρα 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρ−
θρου 35 του Ν. 4024/2011 (σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου με αρ. πρακτικού 3/19−2−2013) μετατάσσεται ο
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου από υπάλληλο κατη−
γορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Συνο−
δών Ανελκυστήρων) σε θέση κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ
Τεχνικού (Πρακτικών Μηχανικών) με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης του στον κλάδο, με τον βαθμό που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της ΥΔΕ /Υπουργείου Υγείας
2107/9−5−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 584/Γ΄/11−6−2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο Διοικητής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02015602106130008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004