ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρ. Πρωτ. 8155
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 2
ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.
: 213 15 10 979, 955, 143
FAX
: 213 15 10 935
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βακουλή, Ρ. Κομματά,
Ν. Τουπαδάκη
www.gscp.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές της
ανάγκες, με μετάταξη μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) και λοιπά νομικά πρόσωπα.
Οι μετατάξεις θα γίνουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.
3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει, της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ.4084/15-2-2007
εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ, του άρθρου 10 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του άρθρου 6 του
Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του
φορέα υποδοχής. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180
Α΄), αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πριν από
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων μετάταξης, θα αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση των εν λόγω
μετατάξεων από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.
Με τα υπ’ αριθ. 2/76478/2-12-2011 και 2/58482/8-10-2012 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους έχει δοθεί προέγκριση για μετάταξη υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών και
κλάδων στη Γ.Γ.Π.Π., με την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη
άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς της γενικής κυβέρνησης που
επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, σύμφωνα με
1
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και τις ανάγκες
της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με
την παρούσα ανακοίνωση, αφορούν στις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες και κλάδους και θα
πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα αντίστοιχα:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Τρεις (3) υπάλληλοι
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης
Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής καθορίσθηκαν συμπληρωματικά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
των υπαλλήλων της ΓΓΔΤ και ΓΓΠΠ (Αρ. πρακτικού 62/25-7-2012, Αρ. απόφασης 322/25-7-2012)
τα παρακάτω πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:
Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα











α) Γνώσεις σε τεχνικά και νομικά θέματα ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΠΕΣ)
β) Τεχνογνωσία σε ανάλυση επικινδυνότητας
γ) Βασικές γνώσεις σε πρωτόκολλα επικοινωνίας και άλλες τεχνολογίες δικτύων
δ) Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Oracle PLSQL
ε) Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων
στ) Διαχείριση βάσεων δεδομένων – Administration Oracle Application Server 10g
ζ) Γνώσεις τεχνολογιών εφαρμογών διαδικτύου (Java web development, apache web server, CMS)
η) Γνώσεις MS Exchange 2003
θ) Εμπειρία σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών GIS
ι) Παραμετροποίηση Δικτυακού Εξοπλισμού (Firewall, Router, Switch, Spam Firewall)
ια) Διαχείριση του λογισμικού λήψης αντιγράφων προστασίας Data Protector
Πιθανές πιστοποιήσεις:



Διαχείριση έργων και πόρων
pmp
CMMI
Function Point Analysis





Γνώσεις σε Δίκτυα – Security
CCNA
CCNP
Linux+
Network+
Security+
Θα συνεκτιμηθούν η εργασιακή εμπειρία, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η γνώση Αγγλικής
γλώσσας.
2
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ): Ένας (1) υπάλληλος
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Γεωφυσική που αποδεικνύεται με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν η εργασιακή εμπειρία, η κατοχή διδακτορικού τίτλου, η γνώση Αγγλικής
γλώσσας, η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ): Ένας (1) υπάλληλος
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα ηλεκτρολογίας των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Θα συνεκτιμηθούν η εργασιακή εμπειρία, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η γνώση Αγγλικής
γλώσσας, η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και
Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ (5ος όροφος,
γρ. 508), εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την 7/1/2013 και λήγει την 20/2/2013,
τα παρακάτω:

Αίτηση μετάταξης (επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικού εντύπου)

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986), στην οποία να βεβαιώνει ο ενδιαφερόμενος ότι τα
στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία
υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ, η αίτηση κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νομικό πρόσωπο Υπουργείο.
Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου Υπουργείων, άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός των υπαλλήλων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5)
έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους και λοιπών νομικών προσώπων, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Η κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Τα ανωτέρω μπορούν να υποβάλλονται στην προαναφερόμενη διεύθυνση
3
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
εντός της οριζόμενης προθεσμίας και μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη. Στην
περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της
σφραγίδας της υπηρεσίας μεταφοράς, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
213 15 10 979 ή 213 15 10 143, καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.
Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις
Ανεξάρτητες Αρχές, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών
τους και των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και λοιπών νομικών προσώπων που εποπτεύουν. Στο Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Μεταβολών αποστέλλεται
και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
(www.ydmed.gov.gr). Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. (www.gscp.gr).
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ένα (1) φύλλο
Έντυπο αίτησης
Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Πάτροκλος Γεωργιάδης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κου Υπουργού
2. Γρ. κου Γενικού Γραμματέα Π.Π.
3. Δ/νσεις Α΄ και Γ΄
4. Δ/νση Β΄(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ.Π.Π.)
5. ΚΕΠΠ
4
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών
- Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης
Διευθύνσεις Διοίκησης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά
υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εσωτερικών
Οικονομικών
Εξωτερικών
Εθνικής Άμυνας
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
 Γενική Διεύθυνση Διοίκησης (Κεντρική
Υπηρεσία)
 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης Υπηρεσιών (Ενέργειας και
Φυσικού Πλούτου)
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού &
Αθλητισμού
 Διεύθυνση Διοικητικού
 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Διεύθυνση Διοικητικού
 Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
Γενική Δ/νση Δ/κής Υποστήριξης
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Β. Σοφίας 15, Αθήνα Τ.Κ. 10674
Σταδίου 27, Αθήνα Τ.Κ. 101 83
Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθήνα T.K. 101
84
ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού, Ακαδημίας 1,
Αθήνα Τ.Κ. 106 71
Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 154
51
Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ.
151 80
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ.
151 80
Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα Τ.Κ. 106
82
8
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων/
Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Νίκης 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 101 80
(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα
σε όλες τις Διευθύνσεις Διοίκησης των φορέων
του Υπουργείου)
9
10
11
12
Ναυτιλίας και Αιγαίου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας
Υγείας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Δ/κης Υποστήριξης
Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς Τ.Κ. 185 10
Πειραιώς 40, Αθήνα Τ.Κ. 101 82
Αριστοτέλους 17, Αθήνα Τ.Κ. 101 87
Αχαρνών 2, Αθήνα Τ.Κ. 101 87
5
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/
Επιτελική Μονάδα
13
14
15
16
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα Τ.Κ. 101 77
(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα
σε όλες τις Διευθύνσεις πολιτικού προσωπικού
των φορέων του Υπουργείου)
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τουρισμού
Δ/νση Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
Δ/νση Διοίκησης
Μεσογείων 96, Αθήνα Τ.Κ. 101 27
Λεωφ. Αμαλίας 12, Αθήνα Τ.Κ. 105 57
Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 23
Β. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γρ. Γενικών Γραμματέων
- Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
Διευθύνσεις Διοίκησης:
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από
αυτές υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα)
α/α
1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αττικής
2
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
3
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
4
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / E-MAIL
Κατεχάκη 56, Αθήνα Τ.Κ. 115 25
[email protected]
Σωκράτους 111, Λάρισα Τ.Κ. 413 36
[email protected]
Β. Ηπείρου 20, Ιωάννινα Τ.Κ. 454 45
[email protected]
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Πάτρα
Τ.Κ. 264 41
[email protected]
5
Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8,
Πειραιάς Τ.Κ. 185 38
[email protected]
6
Κρήτης
7
Μακεδονίας - Θράκης
Αλμυρού 14, Ηράκλειο Τ.Κ. 712 01
[email protected]
Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54008
[email protected]
6
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
Γ. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές
υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ)
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Συνήγορος του Καταναλωτή
Συνήγορος του Πολίτη
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πουλίου 6, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 151 25 Αθήνα
Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 105 64
Αθήνα
Κότσικα 1Α & Πατησίων,Τ.Κ. 104 34 Αθήνα
Πειραιώς 132, T.K. 118 54 Αθήνα
Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71 Αθήνα
Χ. Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα
Δ. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μεταβολών
(Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για την ανάρτηση της παρούσας στο δικτυακό
τόπο του ΥΔΜ&ΗΔ)
7
ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….………………
ΑΡ. ΔΕΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:………………………..…………..
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2, 10563 ΑΘΗΝΑ
ΚAΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ:…………………………...…………
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
…………………………………………………………..….…..…….
(Διεύθυνση Διοικητικού
ενδιαφερόμενοι)
ΟΝΟΜΑ:………………………………………….……….………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………..………………...………..
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ:…………………………...………..
στην
οποία
υπάγονται
οι
……………………………………………..……………….…………
……………………………………………..……………….…………
……………………………………………..………………………….
Κατόπιν της υπ’ αριθ. 8155/18-12-2012 ανακοίνωσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:………………..……………………..
πρόσκλησής σας, σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα
..…………………….……………………………..………….………
δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα της
……………………………………………………..……….…………
μετάταξής μου από
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ……………………..……..……….
……..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……..………..
………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……………..………………
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη
…………………….………….…………………………..…………..
αναγκών στην παρακάτω κατηγορία και κλάδο:
………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ………………………………………………………………..………….
2. ……………………………………………………………….…………..
Ο/Η ΑΙΤ ……………
3. ………………………………………………………………..………….
4. ………………………………………………………….………………..
5. ………………………………………………………….…….………….
Ημερομηνία ……../……./201…
6. ……………………………………………………….…………………..
8