ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.11.10 09:02:14
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
8729
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1074
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
8 Νοεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. . . . . . . . . . . . . . 1
»
Εθνικής Άμυνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
»
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης . . . . . . 3
»
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. . . . . . . 4
»
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . 5
»
Προστασίας του Πολίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(1)
Με την αριθμ. Γ167120/24−9−2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 οι πρώην υπάλληλοι
των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αε−
ροπορίας− Υπηρεσιών Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας
Α.Ε. Μπαρμπαβασιλόγλου Βασιλική του Δημητρίου και
Ταλασλόγλου Χρήστος του Παναγιώτη, μεταφέρονται
στο Εθνικό Τυπογραφείο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπα−
γείς θέσεις της κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Προσωπικού
Καθαριότητας και ειδικότητας Εργατών αντίστοιχα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουρ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10012/2−11−2010).
Με την αριθμ. Γ167119/24−9−2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 μεταφέρονται
στο Εθνικό Τυπογραφείο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωπο−
παγείς θέσεις οι πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αε−
ρογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας− Υπηρεσιών
Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΕΙΔΙΚΟ−
ΤΗΤΑ
1
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ
Διοικητικού
2
ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ
Διοικητικού
3
ΚΟΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
Διοικητικού
4
ΜΠΟΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΔΕ
Διοικητικού
5
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ
Εργατών
(Αρ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουρ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1015/2−11−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(2)
Με την αριθμ. Φ.471.32/ΑΔ.567741/Σ.3199/21−10−2010/
ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙ−
ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του Ν. 3528/2007,
και με την Φ.010/ΑΔ.830035/Σ.3/10−1−07 (ΦΕΚ 59 τ.Β΄/
24−1−07) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη
Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
με βαθμό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3° (ΔΕ2), αρμοδι−
ότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ−ΣΙΤΣΑΝΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (AM: 2486) γίνεται αυτοδικαίως απο−
8730
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
δεκτή καθώς η υπαλληλική της σχέση έχει λυθεί από
18−10−2010, ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση
εμμένοντας στην παραίτησή της.
Στην Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη−
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 3528/07.
Με την αριθμ. Φ.471.32/ΑΔ.567737/Σ.3195/20−10−2010/
ΓΕΑ/Β5/2 πράξη του Δντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ−
ΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007,
και με την Φ.010/ΑΔ.830035/Σ.3/10−1−07 (ΦΕΚ 59 τ.Β΄/
24−1−07) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά
όργανα διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε
ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με
βαθμό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1°(ΤΕ), αρμοδιότη−
τος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αε−
ροπορίας, ΚΥΛΠΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (AM:
2903) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλλη−
λική του σχέση έχει λυθεί από 18−10−2010, ημερομηνία
που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην πα−
ραίτησή του.
Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη−
ρεσίας και τιμητικά ο τίτλος του Προϊσταμένου Τμήμα−
τος που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
63 και 96 του Ν. 3528/07.
Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(3)
Με την αριθμ. 21629/1813/2−11−2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
σης μεταφέρονται οι παρακάτω πρώην υπάλληλοι των
Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία
− Υπηρεσίες Α.Ε., και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συ−
νιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008, ως ακολού−
θως:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Μ.Κ.
1
ΚΑΛΙΜΠΕ Δημήτριος (KALIEBE DIMITRI)
Ιωάννης
ΚΠΑ2 Πάρου
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
15°
2
Λιβανού Ιουλία
Δημήτριος
ΚΠΑ2 Λαυρίου
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
11°
3
Μαντζιάβα Χριστίνα
Δημήτριος
ΚΠΑ2 Κερατσινίου
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
15°
4
Γιώργα Ευαγγελία
Ευστράτιος
ΚΠΑ2 Αμαλιάδας
ΥΕ Καθαριστριών
11°
5
Κατσώνη Εσθήρ
Λάμπρος
ΚΠΑ2 Νάξου
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
15°
6
Μαρκιανίδης Μάριος
Σάββας
ΚΠΑ Καβάλας
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
13°
7
Παπαδημητρίου Χριστίνα
Θεοχάρης
ΚΠΑ2 Καστοριάς
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
13°
8
Συντυχάκη Σοφία
Νικήτας
ΚΠΑ2 Σητείας
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
11°
9
Σκαπέρδα Μαριάνθη
Στέργιος
ΚΠΑ2 Καβάλας
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
13°
10
Κατσαρού Νικολέττα
Γεώργιος
ΚΠΑ2 Κέρκυρας
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
13°
11
Καρρά Μαρία
Γεώργιος
ΚΠΑ2 Σάμου
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
13°
12
Καρανικολόπουλος Παναγιώτης
Ιωάννης
ΚΠΑ2 Λαυρίου
ΔΕ Δ/κός− Λογιστικός
17ο
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερο−
μένων.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ Β126394/30−6−2010, Β126367/30−6−2010 και
Β127802/16−7−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την αριθμ. 18667/Δ1.6156/02−11−2010 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης, γίνεται αποδεκτή η από 24/09/2010 αίτηση πα−
ραίτησης του Πυθαρόπουλου Βασιλείου του Γεωργίου,
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 96 και 148 του Ν. 3528/2007.
Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά ο τίτ−
λος της θέσης που κατέχει, δηλαδή του «Προϊσταμένου
Διεύθυνσης».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(4)
Με τις υπ’ αριθμ.Υ10α/ΓΠ/103328/6−10−2010, Υ10α/
ΓΠ/79176/6−10−2010, Υ10α/ΓΠ/64310/6−10−2010 αποφάσεις
διορισμού σε θέσεις επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ,
που εκδόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα
συπμληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
23 του Ν. 2519/1997 και του Π. Δ/γματος 89/2010, διορί−
ζονται οι ιατροί:
1. ΣΑΛΤΑΜΑΥΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ σε θέση
ειδικευμένου ιατρού Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό
Επιμ. Β του ΓΝ Αγρινίου, με την αριθμ. Υ10α/ΓΠ/103328/6−
10−2010 απόφαση.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 9333/12−10−2010).
2. ΦΟΥΖΑ ΣΩΤΗΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση Επιμ.
Β΄ Παιδιατρικής του ΠΓΝ Πατρών με την αριθμ. Υ10α/
ΓΠ/79176/6−10−2010 απόφαση.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 9333/12−10−2010).
3. ΓΚΟΓΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση ειδι−
κευμένου ιατρού Μαιευτικής Γυναικολογίας στον εισα−
γωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΓΝ Αγρινίου, με τη υπ’αριθμ.
Υ10α/ΓΠ/64310/6−10−2010 απόφαση.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 9333/12−10−2010).
4. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Επιμ.
Β Γαστρεντερολογίας του ΓΝ Καλαμάτας, με την Υ10α/
ΓΠ/112903/12−10−2010 απόφαση.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 9667/19−10−2010).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/83555/15−09−2010 απόφαση
διορισμού σε θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ,
που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα
συπμληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
23 του Ν. 2519/1997 και του Π. Δ/γματος 89/2010, διορί−
ζουμε την ιατρό:
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ σε θέση
ειδικευμένου ιατρού Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθ−
μό Επιμ. Β του ΓΝ Κεφαλληνίας, με την αριθμ. Υ10α/
ΓΠ/83555/15−09−2010 απόφαση.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 9915/22−10−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
8731
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με την αριθ. 110682/27−10−2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος και
Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», γίνεται
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, του
Φραγκίσκου ΜΑΡΚΑΚΗ του Νικολάου, δικαστικού επιμε−
λητή στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ
Με την υπ’ αριθμ. 106553/27−10−2010 απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και
Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146
του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από 11−10−2010 αίτηση
για άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία,
του Κωνσταντίνου ΤΣΟΓΚΑ του Δημητρίου, δικαστικού
υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων του Συμβουλίου
της Επικρατείας με βαθμό Α΄ της κατηγορίας ΠΕ, που
λαμβάνει το μισθό του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της
κατηγορίας ΠΕ (18−1).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ι. ΣΤΑΛΙΚΑΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(6)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα,
την 27 Οκτωβρίου 2010, μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5 και 46 του Π.Δ. 24/1997:
Α. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 29 παρ. 4, 43 παρ. 1, περίπτ. στ΄ και 51 παρ. 6 του
Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 99/2002,
στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει
αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, τους κατωτέ−
ρω Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής
Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. Στο βαθμό του Ταξίαρχου, τον Αστυνομικό Διευθυ−
ντή Χονδρό Αχιλλέα του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.232225).
2. Στο βαθμό του Ταξίαρχου, τον Αστυνομικό Διευθυ−
ντή Κοζυράκη Ιωάννη του Βλασσίου (ΑΓΜΣ.235377).
3. Στο βαθμό του Ταξίαρχου, τον Αστυνομικό Διευθυ−
ντή Γεωργιάδη Παύλο του Γεωργίου (ΑΓΜΣ.224754).
4. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, τον Αστυ−
νομικό Υποδιευθυντή Ζαχαρόπουλο Κωνσταντίνο του
Ιωάννη (ΑΓΜΣ.232476).
5. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, τον Αστυ−
8732
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
νομικό Υποδιευθυντή Τζελέπη Αριστείδη του Αθανασίου
(ΑΓΜΣ.231136).
6. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, τον Αστυ−
νομικό Υποδιευθυντή Μπάλα Βάϊο του Αριστείδη
(ΑΓΜΣ.235424).
7. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, τον Αστυ−
νομικό Υποδιευθυντή Παπαδόπουλο Παναγιώτη του
Βασιλείου (ΑΓΜΣ.233339).
8. Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, τον
Αστυνόμο Α΄ Γιαννακόπουλο Χρήστο του Γεωργίου
(ΑΓΜΣ.235151).
9. Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, τον Αστυ−
νόμο Α΄ Κακούρη Ηλία του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.235976).
10. Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, τον
Αστυνόμο Α΄ Σουλόπουλο Γεώργιο του Νικολάου
(ΑΓΜΣ.239581).
11. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, τον Αστυνόμο Β΄
Ν.Δ. 649/1970 Παπαθυμιόπουλο Αστέριο του Θωμά
(ΑΓΜΣ.224774).
12. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, τον Αστυνόμο Β΄
Ν.Δ. 649/1970 Παπαδόπουλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου
(ΑΓΜΣ.224646).
13. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, τον Αστυνόμο Β΄
Ν.Δ. 649/1970 Αρκομάνη Νικόλαο του Κωνσταντίνου
(ΑΓΜΣ.235294).
14. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, την Αστυνό−
μο Β΄ Ν.Δ. 649/1970 Γκούτζα Αγγέλα του Νικολάου
(ΑΓΜΣ.228806).
15. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, τον Αστυνό−
μο Β΄ Ν.Δ. 649/1970 Στοάκη Χρήστο του Αθανασίου
(ΑΓΜΣ.224529).
16. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, τον Αστυνόμο Β΄
Ν.Δ. 649/1970 Κατσαρόπουλο Γεώργιο του Σταματίου
(ΑΓΜΣ.224701).
17. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, τον Αστυνόμο
Β΄ Ν.Δ. 649/1970 Πετρίδη Ευστράτιο του Βασιλείου
(ΑΓΜΣ.224355).
Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριά−
ντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο
Προεδρικό διάταγμα.
Β. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
29 παρ. 3, εδάφιο πρώτο, 43 παρ.1, περίπτ. β΄ και 50 του
Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 31/1999 και
99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών
θέσεων, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω
συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης
υπηρεσίας, τους κατωτέρω Αστυνομικούς Διευθυντές
Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας
1. 220561 Ραχαβέλη Αντώνιο του Μιχαήλ
2. 220468 Τσικρικά Απόστολο του Βασιλείου
Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριά−
ντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο
Προεδρικό διάταγμα.
Γ. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
29 παρ. 3, εδάφιο πρώτο, 43 παρ.1, περίπτ. β΄ και 50 του
Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 31/1999
και 99/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1 του
Ν. 3686/2008, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευ−
θυντή και Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει
αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως
35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, τους
κατωτέρω Αστυνομικούς Υποδιευθυντές Γενικών Καθη−
κόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. 220592 Αλέρτα Ανδρέα του Νικολάου
2. 22044 Οικονομάκη Κωνσταντίνο το Δημητρίου
3. 220503 Εμμανουήλ Γεώργιο του Αθανασίου
4. 220551 Γιαννόπουλο Μάρκο του Δημητρίου
− Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριά−
ντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο
Προεδρικό διάταγμα.
Δ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, εδά−
φιο πρώτο, 43 παρ. 1, περίπτ. β΄ και 50 του Π.Δ. 24/1997,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 31/1999 και 99/2002, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του
Ν. 3686/2008, στους βαθμούς του Αστυνομικού Υπο−
διευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή, τις αποδοχές
του οποίου λαμβάνει, εκτός οργανικών θέσεων, λόγω
συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης
υπηρεσίας, τον Αστυνόμο Α΄ Ν.Δ.649/1970 Αργυρόπου−
λο Δημήτριο του Αργυρίου (ΑΓΜΣ.219998), ο οποίος θα
αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προ−
αγωγή του αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.
Ε. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 29 παρ. 3, εδάφιο πρώτο, 43 παρ. 3 και 50 του
Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 36/1998,
31/1999 και 99/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3686/2008, στους βαθμούς του
Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή, τις απο−
δοχές του οποίου λαμβάνουν, εκτός οργανικών θέσεων,
ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώ−
σεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας
τους κατωτέρω Αστυνόμους Β΄ Ν.Δ. 649/1970 της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. 220411 Κλείτσικα Φίλιππο του Μάρκου
2. 220627 Κρανά Ξενοφώντα του Δημητρίου
3. 220462 Σκεντερίδη Δημήτριο του Γαβριήλ
4. 220282 Κορμαρή Πέτρο του Ιωάννη.
− Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριά−
ντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο
Προεδρικό διάταγμα.
ΣΤ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
15 παρ. 2, 29 παρ.1, περίπτ. α΄, εδάφιο πρώτο, 38 παρ.3
και 40 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνό−
μου Β΄, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς
προαγωγή προσόντων, τον Υπαστυνόμο Α΄ Ειδικών Κα−
θηκόντων – Υγειονομικό Κόλλια Γεώργιο του Παναγιώτη
(ΑΓΜΣ.271653).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
19405/2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Με την 6002/16/1374 από 30−10−2010 απόφαση του
Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου
Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 3 παρ.
2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Ν.Δ. 935/1971 (Α΄−149)
«Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλα−
κής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων
και του Πυροσβεστικού Σώματος», 37 του Ν.Δ. 974/1971
(Α΄−189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και
μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού
και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
παστυνόμων και Πυρονόμων» και την από 27−10−2010
απόφαση ( 229/2010 Πρακτικό) του Πρωτοβαθμίου Συμ−
βουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυ−
παστυνόμων, απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία,
ύστερα από αίτησή τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι
Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, προά−
γονται αυτοί «εν απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυ−
νόμου και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας:
1. Χριστάκος Ιωάννης του Δημηχρίου [ΑΓΜΣ 225346],
που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Περιστέρι − Σκάλας −
Λακωνίας.
2. Χατζηγεωργίου Παναγιώτης του Νικήτα [ΑΓΜΣ
235525], που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη −
Θεσσαλονίκης.
3. Ζιώγκου Παυλίνα του Ματθαίου [ΑΓΜΣ 233013], σύ−
ζυγο ΦΟΥΦΛΙΑ Ευαγγέλου, που γεννήθηκε το έτος 1963
στην Αθήνα − Αττικής.
4. Γουρζής Θωμάς του Ιωάννη [ΑΓΜΣ 241602], που
γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα − Αττικής.
5. Γλαβέλης Γεώργιος του Θεμιστοκλή [ΑΓΜΣ 235318],
που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Κορωνούδα − Κρουσ−
σών − Κιλκίς.
6. Κίμογλου Κωνσταντίνος του Τριαντάφυλλου [ΑΓΜΣ
231582], που γεννήθηκε το έτος 1959 στις Σέρρες − Σερ−
ρών.
7. Γεωργίου Ξενοφών του Ιωάννη [ΑΓΜΣ 235307], που
γεννήθηκε το έτος 1957 στην Έδεσσα − Πέλλης.
8. Τσιάμης Αθανάσιος του Νικολάου [ΑΓΜΣ 237735],
που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Ελαιοχώρι − Πιέριων −
Πιερίας.
9. Τσιρονίκος Αναστάσιος του Νικολάου [ΑΓΜΣ 237510],
που γεννήθηκε το έτος 1961 στους Γόννους − Λάρισας.
10. Θεοδωρόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου [ΑΓΜΣ
235600], που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Παναιτώλιο −
Θεστιέων − Αιτωλοακαρνανίας.
11. Βάσσης Δημήτριος του Χαράλαμπου [ΑΓΜΣ 235302],
που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Δοκίμιο − Αγρινίου −
Αιτωλοακαρνανίας.
12. Κατσαράς Ιωάννης του Γεωργίου [ΑΓΜΣ 227095],
που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Οίτυλο − Λακωνίας.
13. Καλαγιάκος Γεώργιος του Νικολάου [ΑΓΜΣ 240371],
που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Γύθειο − Λακωνίας.
14. Πουλόπουλος Πέτρος του Αθανασίου [ΑΓΜΣ
231632], που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Ελευθερού−
πολη − Καβάλας.
15. Χωραβάτης Νικόλαος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ 233781],
που γεννήθηκετο έτος 1960 στο Ρωμανό − Λάκκας −
Σουλίου − Ιωαννίνων.
Ο Προϊστάμενος Κλάδου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1804/1/7α/20/10/2010 πράξη του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), διαπιστώνεται η λύση της
Υπαλληλικής σχέσης αυτοδικαίως επερχόμενης την
27/09/2010 (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης) της
ΤΣΩΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ του Κων/νου, μόνιμης Πολ. Υπαλ−
λήλου του Πυρ/κού Σώματος Κλάδου ΥΕ Προσωπικού
8733
Καθαριότητας με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 4ο και απαλλάσσεται
από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.
Ο Αρχηγός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
F
NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(7)
Με την υπ’ αριθμ. 5420/25.10.2010 απόφασή μας που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ−
θρου 21 του Π.Δ. 30/1996, γίνεται δεκτή η από 22/10/2010
δήλωση παραίτησης του Γενικού Γραμματέα της Ν. Α.
Ευρυτανίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ του Δημη−
τρίου και απαλλάσσεται αυθημερόν από τα καθήκοντά
του.
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6175/29.10.2010 πράξη του Αντι−
νομάρχη Λάρισας του τομέα Διοίκησης και Στήριξης
του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν. 3528/2007) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
112 παρ.10 και 11 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(Π.Δ. 30/1996), διαπιστώνεται η από 29/10/2010 αυτοδί−
καιη παραίτηση και λύση της υπαλληλικής σχέσης του
Προϊσταμένου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Λάρισας ΘΩΜΑ ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗ του
Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄,
επειδή την ίδια ημέρα υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραί−
τησης εμμένοντας στην από 11/10/2010 όμοια πρώτη.
Στον ανωτέρω απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του
επίτιμου Προϊσταμένου Διεύθυνσης, θέση που κατείχε
κατά την αποχώρησή του, καθώς και η ευαρέσκεια της
υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέ−
φερε στη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω της απο−
χώρησής του μετά από τριάντα ένα (31) περίπου έτη
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 63 και 96 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν. 3528/2007).
Με την υπ’ αριθμ. 6181/29.10.2010 πράξη του Αντι−
νομάρχη Λάρισας του τομέα Διοίκησης και Στήριξης
του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα μι τις διατά−
ξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν. 3528/2007) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 112 παρ. 10 και 11 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης (Π.Δ. 30/1996), διαπιστώνεται η από 29/10/2010
αυτοδίκαιη παραίτηση και λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λάρισας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ του Ευαγγέλου,
του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄ επειδή την ίδια
ημέρα υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης εμμένοντας
στην από 08/10/2010 όμοια πρώτη.
Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρε−
σίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στη
διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω της αποχώρησής
του μετά από τριάντα ένα (31) περίπου έτη πραγματι−
8734
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
κής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 63 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).
Ο Αντινομάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 12621/3536/19.10.2010 απόφαση του
Νομάρχη Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 112
του Π.Δ. 30/96 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Δ/νσης Πολε−
οδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λέσβου, ΜΑΤΖΟΥ−
ΡΑΝΗ ΔΟΥΚΑ − ΘΕΟΔΩΡΟ του Ιωάννη, ΔΕ Οδηγών με
βαθμό Α΄ στις 19/10/2010, ημερομηνία υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησής του.
Ο Νομάρχης
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 3509/25.10.2010 πράξη του Νομάρ−
χη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (άρθρα 147,
148 και 156) και του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» (άρθρο 112 παρ. 10 και 11), διαπιστώνε−
ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του
ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Θεοδοσίου, υπαλλήλου της
Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν. Α. Σερρών, του κλάδου ΠΕ
Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄, από 18/10/2010, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία εμμένει
στην παραίτησή του από την υπηρεσία και η οποία υπο−
βλήθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρώτης
αίτησης παραίτησης.
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
F
ΝΟΜΑΡXIAKH AYTOΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 3777/01.11.2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Τρικάλων λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ−
ση της ΑΚΡΙΒΟΥ − ΑΝΤΥΠΑ ΛΕΜΟΝΙΑΣ του Γεωργίου,
υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων
του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλω−
μα ΤΕΙ) με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο από
01/11/2010, σύμφωνα με την υποβολή της δεύτερης αίτη−
σης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης βάσει του
Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5.
Ο Νομάρχης
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
(8)
Με την υπ’ αριθμ. 21686/25.10.2010 απόφαση του Δι−
οικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑ−
ΤΕΙΟ» απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η ΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου, της κατηγορίας TE του κλά−
δου TE Νοσηλευτών−τριών, με βαθμό Α΄ και το Μ.Κ. 4ο|
από 18/10/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
αίτησης παραίτησης και αποχωρεί από την υπηρεσία
για συνταξιοδοτικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρων 147 και 148, παρ. 5 και 156 παρ. 1 του
Ν. 3528/07.
Με την υπ’ αριθμ. 21687/25.10.2010 απόφαση του Διοι−
κητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου, της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Κέντρου Υγείας Βύρωνα−
Παιδική Πολυκλινική Αθηνών, αρμοδιότητας του Νοσο−
κομείου μας, με βαθμό Α΄ και το Μ.Κ. 1ο από 18/10/2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης και αποχωρεί από την υπηρεσία για συνταξιοδοτι−
κούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 148,
παρ. 5 και 156 παρ. 1 του Ν. 3528/07.
Με την υπ’ αριθμ. 22157/29.10.2010 απόφαση του Δι−
οικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟ−
ΚΡΑΤΕΙΟ» απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η
ΓΕΝΟΥΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Παγγέρη, κλάδου ΥΕ Προσω−
πικού Εστίασης, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 7ο από 18/10/2010,
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης για συ−
νταξιοδότηση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 148
παρ. 5 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α’/09.02.2007).
Με την υπ’ αριθμ. 22108/29.10.2010 απόφαση του Διοι−
κητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η ΚΕΡΩΣΗ
ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΡΗΝΟΥΛΑ του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Προ−
σωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 3ο από
30/09/2010, λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης για συνταξιοδότηση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α’/09.02.2007).
Με την υπ’ αριθμ. 21689/25.10.2010 του Διοικητού του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» απολύε−
ται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η μόνιμη υπάλληλος
ΚΟΥΡΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Θεοφάνη της κατηγορίας
ΔΕ του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Α΄
και το Μ.Κ. 4ο από 18/10/2010, ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησης και αποχωρεί από
την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς λόγους, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρων 147 και 148, παρ. 5 και 156
παρ. 1 του Ν. 3528/07.
Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Με την υπ’ αριθμ. 10/02/10093/16803/20.10.2010 από−
φαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 16 του Ν. 3528/07
διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή οργανική
θέση από την προκήρυξη 7Κ/2009 του ΑΣΕΠ, μετά την
υπ’ αριθμ. 1663/01.10.10 απόφαση του Ε΄ τμήματος του
ΑΣΕΠ η κάτωθι υποψήφια που αποδέχθηκε την πρόσλη−
ψή της σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευ−
τών−τριών, με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου της.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗ−
ΠΑΤΡΟΣ ΓΟΡΙΑ
ΣΙΩΚΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
TE
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘ−
ΜΟΣ
TE
Νοσηλευτών/τριών
Δ΄
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης 9320/11.10.2010).
Ο Διοικητής
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”
Με την υπ’ αριθμ. 18259/10.09.2010 απόφαση Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», η
οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07
αρ. 4 − 17 και την προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/
τ. ΑΣΕΠ/29.12.09), διορίζονται οι κάτωθι σε κενές ορ−
γανικές θέσεις του κλάδου TE Νοσηλευτικής με τον
εισαγωγικό βαθμό του κλάδου:
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζαχαρία
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ − ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Δημητρίου
4. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του Ευαγγέλου
5. ΜΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αλεξάνδρου
6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αλεξάνδρου
7. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γρηγορίου
8. ΦΑΜΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
9. ΧΑΡΤΖΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του Νικολάου
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης 9813/20.10.10).
Η Διοικήτρια
ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στο ΦΕΚ 1005/τ. Γ΄/21.10.2010 δημοσιεύθηκε με την
υπ’ αριθμ. 21798/01.10.10 πράξη Διοικητού του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» η απόλυση της
μονίμου υπαλλήλου ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του Ελευ−
θερίου, κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών με βαθμό Α΄ λόγω
ανικανότητας για εργασία (νόσημα μη ιάσημο),
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ»
στο ορθό:
«ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ».
Ο Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
F
8735
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ. 5, του
Ν. 3528/07 από 18/10/2010, λόγω συνταξιοδοτήσεως.
Η Διοικήτρια
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
F
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 718/01.11.2010 διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής,
λύεται αυτοδίκαια από 29/10/2010 η υπαλληλική σχέση
της μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών, με
βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2ο, ΣΟΦΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Χρήστου,
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης σύμφωνα
με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, προκειμένου
να συνταξιοδοτηθεί.
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στη με αριθμ. 21735/04−10−10 απόφαση του Διοικητή
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, η οποία αφορά στην τοποθέτη−
ση του Κατακουζηνού Γεωργίου, υπαλλήλου κλάδου
ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1000/
τ.Γ΄/21.10.2010, σελ. 8139 διορθώνεται το εσφαλμένο:
«...για χρονικό διάστημα ενός έτους, και όχι πέραν
τούτου, από την τοποθέτησή της.»
στο ορθό:
«...για χρονικό διάστημα ενός έτους, και όχι πέραν
τούτου, από την τοποθέτησή του.»
Ο Διοικητής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Με την υπ’ αριθμ. 699/18.10.10 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» λύε−
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Ηλία, υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκο−
μείου Βόλου, του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ΄,
από 29/09/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
αίτησης παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης και
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του
Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός κώδικας).
Ο Διοικητής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ − ΜΕΤΑΞΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 22562/25.10.2010 πράξη Διοικήτρι−
ας του Εδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά −
Μεταξά διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης της ΖΑΓΑΡΕΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑΣ του Νικολά−
ου, υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ, του
κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων, βαθμό Α΄, ύστερα από
την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης που προ−
Με την υπ’ αριθμ. 739/25.10.2010 πράξη του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, που εκδόθηκε
βάσει του Ν. 3528/07 (άρθρο 148, παρ. 5) λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική σχέση του τέως υπαλλήλου μας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου, κλάδου
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Νοσοκόμος),
με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 3ο, από τη θέση που κατείχε, από
8736
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
22/10/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής του.
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 16462/15.10.2010 απόφαση της Διοική−
τριας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται
η υπ’ αριθμ. 12220/27.07.2010 απόφαση, ως προς τον
διορισμό της ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του Θεοδώρου,
σε κενή οργανική θέση Δόκιμου υπαλλήλου κατηγορίας
ΔΕ κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών, του Ψυχιατρικού Τμήματος
του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου με τον εισαγωγικό
βαθμό Δ΄, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 802/τ.Γ΄/30.08.2010,
λόγω μη αποδοχής του διορισμού της.
Με την υπ’ αριθμ. 17113/26.10.2010 πράξη της Διοική−
τριας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του δοκίμου
υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ΔΕΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου, που υπηρετούσε σε θέση
κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών με βαθμό Δ΄, από 25/10/2010 που
αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω διορισμού του Γε−
νικού Νοσοκομείου Άργους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3528/2007.
Η Διοικήτρια
ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Με την υπ’ αριθμ. 425/02.09.2010 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» της 7ης Υ. Π. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθ. 18 Ν. 2190/94 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει σήμερα και των άρθρ. 15, 16, 17, 18, 19
του Ν. 3528/07, διορίζεται η ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση (που κενώθηκε
λόγω παραίτησης υπαλλήλου που την κατείχε) κατη−
γορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας − Ακτινολογίας, με
βαθμό Δ΄ και το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Yπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης 8461/27.09.2010).
Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
F
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. Φ00/23972/01.11.2010 απόφαση της
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την
υπηρεσία του Ιδρύματος του ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ
ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από τις 29 Οκτωβρίου 2010
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 4961/29.10.2010 δεύτερη αίτησή
του «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπ’ αριθμ. Φ00/16028/04.10.2010 απόφαση της
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης
του ΙΚΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/τ. Γ΄/15.10.2010
επέρχεται η εξής διόρθωση σφάλματος:
αντί του εσφαλμένου:
«... ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...»
στο σωστό:
«...ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ...».
(Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03010740811100008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]