close

Enter

Log in using OpenID

Bilten br. 5/12

embedDownload
S a d r ž a j
AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
¾ Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik. . . . . . . . . . . . . . . . .
¾ Pravilnik o izmjenama pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima
zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¾ Odluke o dopuni i izmjeni Plana janih nabavki za 2012. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¾ Odluka o usvajanju izvještaja popisne komisije o popisu sredstava i izvora sredstava
opštine Ugljevik sa stanjem na dan 31.12.2012. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¾ Rješenje o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni Statuta JU Centar za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
9.
10.
16.
19.
20.
82.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
1.
AKTI NAČELNIKA OPŠTINE
Na osnovu člana 43. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik
(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09), Načelnik opštine Ugljevik
donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI OPŠTINE UGLJEVIK
Član 1.
U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj administrativnoj
službi opštine Ugljevik ( „ Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/12), član 11. mijenja se i
glasi:
„2.1.2. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Član 11.
Djelokrug rada i unutrašnja organizacija
(1) Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti obavlja poslove iz nadležnosti opštine koji
se odnose na: program razvoja opštine, industriju, zanatstvo, trgovinu, ugostiteljstvo,
turizam, saobraćaj na putevima, nauku, kulturu, predškolsko i školsko vaspitanje,
obrazovanje, sport, fizičku kulturu, omladinsko organizovanje, zaštita prirodnih dobara,
boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rada, poslovi iz oblasti povratnika,
inspekcijske poslove iz oblasti prometa roba i usluga, zdravstvene zaštite životinja, rada,
zaštite životne sredine, drumskog saobraćaja, zaštite hrane i sanitarne zaštite.
(2) U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti organizuju se odsjeci, i to:
(2.1) Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
U Odsjeku za privredu i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:
-
-
izrada analiza, informacija i izveštaja iz oblasti privrede i društvene djelatnosti,
priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine opštine,
saradnja sa privatnim sektorom, predstavnicima malih, srednjih i strateških
preduzeća, nevladinim organizacijama, strukovnim udruženjima, udruženjima
građana i međunarodnim organizacijama za podršku privatnom sektoru i drugim
asocijacijama,
najsloženiji stručni i upravno-pravni poslovi u prvostepenom postupku donošenja
rešenja za obavljanje privredne i preduzetničke delatnosti,
studijski i analitički poslovi iz oblasti privrede (industrija, trgovina i
snabdijevanje, ugostiteljstvo i turizam, zanatstvo, saobraćaj na putevima),
planiranje privrednog razvoja i podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća,
vođenje službene evidencije iz nadležnosti Odsjeka (registar preduzetnika,
registar izdatih rešenja po vrstama djelatnosti),
učešće u radu komisija koje imenuje Načelnik opštine i Skupština opštine,
izrada planova, programa rada i izveštaja o radu Odsjeka,
izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
izrada nacrta opštih i drugih normativnih akata iz delokruga rada Odjeljenja,
sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja opštine i drugim planovima i
programima iz djelokruga rada Odsjeka,
učešće u izradi Programa rada Skupštine opštine i izrada Programa rada Odjeljenja,
Broj
5/12
-
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
2.
izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i fizičke
kulture i omladinskog organizovanja,
priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine opštine,
vršenje stručnih i upravno-pravnih poslova u prvostepenom postupku donošenja
rješenja o studentskim stipendijama i materijalnim troškovima za srednje škole, kao i
ugovora koji su vezani za rješenja,
vođenje registra organizacija mladih na području opštine,
učešće u izradi nacrta opštih i drugih normativnih akata iz djelokruga rada Odjeljenja,
izrada izvještaja o radu i realizaciji zaključaka Skupštine opštine,
učešće u izradi Programa rada Skupštine opštine i izradi Programa rada Odjeljenja,
izrada operativnih planova po oblastima koje su u nadležnosti Odsjeka
obavljanje i drugih poslova po nalogu Načelnika opštine i načelnika Odjeljenja, kao i
drugih poslova koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada,
izdavanje radničkih knjižica,
stručni i administrativni poslovi iz oblasti zdravstva, porodične i socijalne zaštite,
izdavanje odobrenja građanima koji vrše prevoz za vlastite potrebe,
izdavanje uvjerenja o prestanku obavljanja prevoza,
rješavanje po zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje
javnog prevoza lica-licence „B“,
izdavanje saglasnosti za priključenje prilaznog puta na lokalni i nekategorisani put,
izdavanje saglasnosti za postavljanje natpisa pored lokalnih i nekategorisanih puteva,
izdavanje saglasnosti za postavljanje instalacija, lokalne i nekategorisane puteve i
putni pojas,
izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata i postrojenja u putni i zaštitni pojas
lokalnih i nekategorisanih puteva,
staranje o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i nekategorisane puteve,
rad na praćenju nadzora i pregledanje radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju
puteva i objekata na putevima,
praćenje radova na otklanjanju nedostataka na putevima koji ugrožavaju bezbjednost
saobraćaja i stabilnost objekata,
-
(2.2) Odsjek za inspekcijske poslove
U Odsjeku za inspekcijske poslove obavljaju se sljedeći poslovi:
-
koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Administrativne službe i
nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
izrada analiza, informacija i izvještaja u saradnji sa načelnikom Odjeljenja iz
oblasti:
prometa roba i usluga,
zdravstvene zaštite životinja
sanitarne zaštite,
zaštite životne sredine,
rada i
zaštite hrane
primjena i praćenje zakona i propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka,
ostvarivanje neposrednog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa i davanje
određenih instrukcija za njihovo izvršavanje,
traženje izvještaja, podataka i obavještenja od inspektora o izvršenju povjerenih
poslova nadzora.
(2.3) Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
3.
U Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu obavljaju se sljedeći poslovi:
- utvrđivanje statusa i priznavanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
- osiguravanje zdravstvene i socijalne zaštite,
- vođenje vojnih i drugih evidencija
- vođenje evidencija o licima koji su regulisali vojnu obavezu.“
Član 2.
U članu 31.- Sistematizacija radnih mjesta, u Odjeljku V-1 Odjeljenje za opštu upravu - (B)
Odsjek za opštu upravu u tački 7. uslovi mijenjaju se i glase:
„IV stepen ekonomska, upravna ili druga srednja škola, 6 mjeseci radnog iskustva, položen
stručni ispit u administrativnoj službi“.
U tački 8. status mijenja se i glasi: “radnik, tehničko osoblje“.
Član 3.
U Odjeljku V-2 Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti - (B) Odsjek za inspekcijske
poslove u tački 2. broj izvršilaca mijenja se i glasi: „1 izvršilac“.
Član 4.
U Odjeljku V-2 Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti - (A) Odsjek za privredu i
društvene djelatnosti tačka 7. mijenja se i glasi:
7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POVRATAK I KOORDINACIJU PROJEKATA
Opis posla:
-
radi na izradi mjesečnih i godišnjih planova iz djelokruga svog rada,
učestvuje u izradi prijedloga po pitanju održivog povratka,
prati broj korisnika koji su ostvarili pravo na donaciju,
vodi evidenciju registar korisnika pomoći,
pruža pomoć povrtnicima u ostvarivanju njihovih prava,
sarađuje sa nadležnim organima vlasti i humanitarnim organizacijama,
sarađuje i pruža neophodnu pomoć donatorima koji implementiraju svoje
projekte na području opštine Ugljevik,
sprovodi upravni postupak za izdavanje uvjerenja iz svoje nadležnosti,
sačinjava izvještaj o stanju povratka
obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka i načelnika odjeljenja
-
-
odgovara za zakonito, blagovremeno i pravilno izvršavanje i radnih
zadataka,
za svoj rad odgovara šefu odsjeka i načelniku Odjeljenja
Uslovi:
-
VSS, pravnog smjera
poznavanje rada na računaru
Status:
-
opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Broj izvršilaca:
-
1 izvršilac
Odgovornost:
-
U istom Odsjeku tačke 8. i 9. brišu se.
U istom Odjeljku dodaje se novi odsjek koji glasi:
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
4.
(C) – ODSJEK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
1. ŠEF ODSIJEKA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU I SAMOSTALNI STRUČNI
SARADNIK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU I CŽR
Opis posla:
- usmjerava, rukovodi i odgovara za rad odsjeka,
- priprema materijale, planove rada,nacrte odluka, izvještaje,
informacije i odgovore koji se odnose na rad odsjeka,
- prati i primjenjuje zakone i druge propise iz oblasti boračkoinvalidske zaštite i o njihovom sadržaju upoznaje načelnika
Odjeljenja,
- vodi upravni postupak i priprema prijedloge rješenja u
predmetima utvrđivanja statusa i priznavanja prava članovima
porodice poginulih boraca, vojnim invalidima i civilnim žrtvama
rata,
- vodi upravni postupak i priprema prijedloge rješenja o
utvrđivanju statusa borca i razvrstavanju u odgovarajuću
kategoriju i o drugim pravima boraca i članova njihove porodice,
vodi postupak i priprema prijedloge rješenja o prevođenju i
- utvrđivanju statusa i priznavanju prava borcima odbrambenootadžbinskog rata,
vodi upravni postupak i priprema prijedloge rješenja o pravu na
borački
dodatak, prava na naknadu odlikovanom borcu i pravu na
naknadu porodici poginulog odlikovanog borca,
vodi upravni postupak o utvrđivanju svojstva CŽR i prava CŽR,
pruža stručnu podršku i sarađuje sa Boračkom organizacijom i
- komisijom ovlaštenom za davanje mišljenja o uslovima i dužini
vojnog angažovanja,
izvršava administrativne i druge poslove za potrebe
prvostepene ljekarske komisije za ocjenu stepena oštećenja
organizma i invaliditeta,
radi sa prvostepenom stambenom komisijom,
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja
Odgovornost:
-
Uslovi:
-
Status:
Broj izvršilaca:
-
odgovara za zakonito i pravilno izvršavanje poslova i radnih
zadataka,
za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja
VSS, pravnog smjera
tri godine radnog iskustva,
položen stručni ispit za rad u administrativnoj službi,
poznavanje rada na računaru
opštinski službenik, šef odsjeka i samostalni stručni saradnik
1 izvršilac
2. SLUŽBENIK ZA ANALITIČKO-INFORMATIČKE POSLOVE
- administratiranje bazom podataka i koordinacija rada na
jedinstvenom informacionom sistemu uspostavljenom na nivou
RS iz oblasti boračko-invalidske zaštite, opštinske službe i
ministarstva,
održava kontakte sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske
zaštite vezano za održavanje IS koji koriste službenici odsjeka
Opis posla:
Broj
5/12
SLUŽBENI
-
BILTEN
Strana
5.
u IS vodi knjigu primljene i dostavljene pošte,
uspostavlja i održava elektronsku bazu podataka informacionog
sistema boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata,
radi i ostale poslove u vezi sa primjenom informacionih
tehnologija,
vodi evidenciju o stambenom zbrinjavanju i unosi podatke u
informacioni sistem,
vodi registre korisnika: ličnih prava, porodičnih prava i evidencije
poginulih umrlih i nestalih lica,
obavlja stručnu podršku korisnicima putem sistema za daljinski
pristup,
osigurava razvoj i unapređenje Windovs baziranih aplikacija za
pristup bazama podataka,
obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka
Odgovornost:
-
Uslovi:
Status:
Broj izvršilaca:
-
odgovara za zakonito i pravilno izvršavanje poslova i radnih
zadataka,
za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
VSS, tehničkog smjera –poslovna informatika
jedna godina radnog iskustva u struci,
poznavanje rada na računaru
opštinski službenik,
1 izvršilac
3. SAMOSTALNI STUČNI SARADNIK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU I
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Opis posla:
-
Odgovornost:
-
prati broj korisnika porodične i lične invalidnine koji su ostvarili pravo na
zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite,
vodi registar o korisnicima,
ispunjava zdravstvene knjižice i prijavljuje u Fond zdravstvenog
osiguranja Ugljevik,
kompletira predmet od podneska i prikuplja potrebnu dokumentaciju za
ostvarivanje prava,
priprema rješenja o priznatom pravu ili ga ukida usled novonastalih
zakonskih propisa ili promjene koja je od uticaja na korištenje ili
prestanak priznatog prava,
radi na obradi podataka za korisnike koji su ostvarili prava po Zakonu
odnosno sastavlja socijalnu kartu za svakog korisnika,
prima i dostavlja prispjelu poštu odnosno otprema poštu,
dostavlja mjesečni izvještaj o broju korisnika Ministarstvu za boračkoinvalidsku zaštitu,
prati stanje i predlaže mjere u oblasti zdravstva, socijalne, dječije i
porodične zaštite,
u saradnji sa ustanovama u oblasti zdravstva učestvuje u izradi odluka,
programa, informacija i izvještaja,
obavlja i druge tehničke poslove koji su u okviru referata i poslove po
nalogu šefa odsijeka i Načelnika odjeljenja.
odgovara za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji
regulišu ovu oblast,
odgovara za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih
Broj
5/12
Uslovi:
Status:
Broj izvršilaca:
SLUŽBENI
-
BILTEN
Strana
6.
zadataka,
VSS pravnog ili ekonomskog smijera,
dvije godine radnog iskustva
položen stručni ispit za rad u upravi
opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
1 izvršilac
4. STRUČNI SARADNIK ZA EVIDENCIJU O LICIMA KOJA SU REGULISALA
VOJNU OBAVEZU
Opis posla:
-
Odgovornost:
-
Uslovi:
Status:
Broj izvršilaca:
-
vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu po sistemu
matične evidencije kao i personalne kartoteke,
ažuriranje evidencije,
priprema nacrte uvjerenja o služenju vojnog roka i regulisanju vojne
obaveze i vojnom angažovanju u toku ratnih dejstava,
obavlja i druge poslove po naređenju šefa odsijeka i načelnika odjeljenja.
odgovara za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji
regulišu ovu oblast,
odgovara za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih
zadataka,
SSS,
jedna godina radnog iskustva
položen stručni ispit za rad u upravi
opštinski službenik, stručni saradnik
1 izvršilac
Član 5.
U Odjeljku V-4 Odjeljenje za finansije – (B) Odsjek za finansije u tački 1. u opisu posla
dodaje se alineja koja glasi: „vodi procedure zaduživanja Opštine u skladu sa Odlukama
Skupštine opštine“.
U istom Odsijeku tačka 2. mijenja se i glasi:
2. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAĆENJE INVESTICIJA I PRAĆENJE,
ANALIZU I POVEĆANJE NIVOA I NAPLATE IZVORNIH PRIHODA
Opis poslova:
-
-
prati i evidentira investicije koje vodi opština samostalno ili u saradnji
sa mjesnim zajednicama utvrđenim programom skupštine opštine
Ugljevik,
prati i evidentira ugovore nakon provedene procedure, stepen urađenosti
posla nakon ugovaranja,
učestvuje u pripremi programa kapitalnih ulaganja i prati realizaciju
programa,
priprema i kompletira dokumentaciju za kolaudacije i učestvuje u radu
komisije za kolaudacije i komisije za primopredaju radova – objekata,
prati propise koji regulišu pitanja izvornih prihoda lokalne zajednice,
analizira mogućnost povećanja izvornih javnih prihoda u skladu sa
važećim propisima,na bazi podataka Odsjeka za budžet, računovodstvo i
trezor analizira naplatu postojećih izvornih prihoda za poboljšanje
njihove naplate,
informiše Načelnika opštine
i načelnika Odjeljenja o stanju i
mogućnostima povećanja izvornih prihoda i naplati postojećih,
učestvuje u radu komisija za predlaganje prioriteta za finansiranje iz
budžeta sa stanovišta ukazivanja na opredjeljenja iz strategije razvoje
Opštine i budžetske mogućnosti,
analizira potrebe i mogućnosti kreditnog i drugog zaduživanja Opštine
za određene namjene i daje obrazložene prijedloge istog Načelniku
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
7.
Odgovornost:
-
Uslovi:
-
opštine i načelniku Odjeljenja,
blagovremeno informiše o stanju pojedinih aktivnosti,
inicira i koordinira promociju dokumenata Skupštine i Načelnika
opštine iz oblasti finansija i budžeta,
odgovara za pravilno i zakonito obavljanje poslova i korišćenja
sredstava rada ,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine, načelnik
Odjeljenja za finansije i šef Odsjeka za finansije.
odgovaran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje
povjerenih poslova
za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za finansije i računovodstvo
VSS, ekonomskog smjera
godina radnog iskustva
-
poznavanje rada na računaru
opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
1 izvršilac
Status:
Broj izvršilaca:
Član 6.
U Odjeljku V-5 Odjeljenje za poljoprivredu, iza tačke 1. dodaje se tačka 2. i glasi:
„
2.
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA
Opis poslova:
- priprema i predlaže planove i programe podsticajnih
sredstava za razvoj i unapređenje sela, prati njihovu
realizaciju, izrađuje analize i informacije po potrebi,
- objedinjava statističke i druge podatke iz djelokruga odjeljenja,
- učestvuje u radu komisija koje imenuje načelnik opštine i
skupština opštine,
- učestvuje u izradi izvještaja vezanih za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda,
- izrađuje katastar voćnjaka, stočnog fonda i otkupa mlijeka,
- prati program protivgradne zaštite,
- saradnja sa udruženjima voćara, pčelara i dr.
- prisustvuje edukacijama iz djelokruga rada.
- koordinira sa drugim odjeljenjima i službama, nadležnim
državnim organima, organizacijama i institucijama uokviru
djelokruga rada,
- koordinator za poslove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja
Odgovornost:
- odgovara za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i
radnih zadataka,
- odgovara za pravilnu primjenu zakona i drugih propisa koji
regulišu navedenu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka.
Uslovi:
- VSS tehničkog smjera
- tri godine radnog iskustva,
- položen stručni ispit za rad u administrativnoj službi
Status:
- opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Broj
- 1 izvršilac“
U istom odjeljku tačke 2. i 3. postaju tačke 3. i 4.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
8.
Član 7.
U Odjeljku V-6 Stručna služba Skupštine opštine i Načelnika opštine tačka 10. briše se,
a tačka 11. postaje tačka 10.
Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik.“
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-12- 5/12
Datum, 24.05.2012. godine
NAČELNIK OPŠTINE:
Vasilije Perić,dipl.ecc.s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
9.
Na osnovu člana 43. alineja 8. i člana 146. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik
Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik
(“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj: 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09), člana 8. stav 2. Posebnog
kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj
114/07) i Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u administrativnoj službi opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/08,3/09) Načelnik opštine Ugljevik, d o
nosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANJIMA
ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ
ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI OPŠTINE UGLJEVIK
Član 1.
U Pravilniku o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj
administrativnoj službi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 8/08, 10/08,
3/09, 1/10 i 8/11) u članu 3. stavu 2. u tački 2. dodaje se nova alineja koja glasi:
„- tehnički sekretar ............................................................................................4,49“
Član 2.
U članu 6. tačka 2. mijenja se i glasi:
„ 2. Po osnovu vršenja poslova pod posebnim uslovima rada u sledećim slučajevima:
- zaposleni koji obavljaju poslove: šefa odsijeka za budžet, računovodstvo i trezor,
savjetnika načelnika, samostalnih stručnih saradnika: za prostorno planiranje, za puteve i
investicije, boračko-invalidsku zaštitu i CŽR, za preuzimanje, kontrolu i knjiženje
dokumentacije administrativne službe, za rad skupštine i njenih tijela, za personalne
poslove, stručnih saradnika: za elektronsku evidenciju nekretnina, za poslove iz oblasti
poljoprivrede, tehnički sekretar, vozača i portira – za 20 %.
Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu
opštine Ugljevik“, a primjenjivaće se od 01.05.2012. godine.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-6/12
Datum, 24.5.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE:
Vasilije Perić,dipl.ecc.s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
10.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04;
42/05 i 118/05 ), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05),
člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 i 12/09)
i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl. bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2012. GODINU
Član 1.
Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2012. godinu i glasi :
U tački I-ROBE dodaje se nova podtačka 8. i glasi :nabavka sadnica ukrasnog drveća.
Član 2.
Procijenjena bruto vrijednost robe iz tačke 1. ove Odluke je 21.000,00 KM.
Član 3.
Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva bez objavljivanja obavještenja o nabavci biće
pokrenut u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404- 39 /12
Datum,24.5.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
11.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04;
42/05 i 118/05 ), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05),
člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 i 12/09)
i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl. bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2012. GODINU
Član 1.
Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2012. godinu i glasi :
U tački :
-II-Usluge, dodaju su nove podtačke i glase :
„Podtačka 11. isporuka električne energije čiju potrošnju finansira Administrativna služba opštine
Ugljevik“,
„Podtačka 12. poštanske usluge za potrebe Administrativne službe opštine Ugljevik“,
„Podtačka 13. telekomunikacijske usluge za potrebe Administrativne službe opštine Ugljevik“,
U tačci :
-VII –Javna rasvjeta dodaje se nova podtačka 1.7. i glasi : izgradnja javne rasvjete u M.Z. Korenita,
zaseok Pajkanovići, Torlakovići i Kandići.
Član 2.
Procijenjena bruto vrijednost javnih nabavki iz tačke 1. ove Odluke iznosi :
- isporuka električne energije 200.000,00 KM na godišnjem nivou,
- telekomunikacijske usluge 45.000,00 KM za tri godine i
- poštanske usluge 40.000,00 KM za tri godine,
- javna rasvjeta u M.Z. Korenita 80.000,00 KM.
Član 3.
Zadužuje se Služba za javne nabavke, investicije i nadzor da postupake javne nabavke usluga i radova
iz tačke 1. ove Odluke pokrene :
-za usluge elekrične energije, telekomunikacijske usluge i poštanske usluge putem pregovaračkog
postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci a izgradnju javne rasvjete u M.Z. Korenita putem
konkurentskog zahtjeva bez objavljivanja obavještenja o nabavci u roku od sedam dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-47/12
Datum, 30.5.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
12.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
101/04; 42/05 i 118/05 ), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj
6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 i
12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl. bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik
opštine Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2012. GODINU
Član 1.
Donosi se dopuna Plana javnih nabavki za 2012. godinu i glasi :
U tački :
-III-4.7. Rekonstrukcija lokalnih makadamskih puteva i nekategorisanih puteva (M.Z. Korenita) dodaje
se nova podtačka 4.7.5. i glasi „izgradnja-rekonstrukcija dionice puta „Vodenički put-Drakolovače“,
k.č. 297“ i
U tačci IX Ostali radovi, dodaje se podtačka 1.3. i glasi „bravarski i stolarski radovi u šalter sali
Administrativne službe opštine Ugljevik“ i prostorijama MZ Bogutovo Selo“.
Član 2.
Procijenjena bruto vrijednost javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke iznosi :
Tačka III-4.7. 5. : 15.000,00 KM i tačka IX 1.3. : 21.000,00 KM.
Član 3.
Zadužuje se Služba za javne nabavke, investicije i nadzor da postupke javnih nabavki radova iz tačke
1. ove Odluke pokrene putem konkurentskog zahtjeva bez objavljivanja obavještenja o nabavci u roku
od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-58/12
Datum, 07.6.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
13.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04;
42/05 i 118/05 ), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05),
člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 i 12/09)
i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl. bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2012. GODINU
Član 1.
Donosi se izmjena Plana javnih nabavki za 2012. godinu. Izmjene se odnose na planirana sredstva i
procijenjene vrijednosti nabavki u tačci III-1 Modernizacija-asfaltiranje puteva i glase:
-podtačka 1.18. ....25.000,00 KM,
-podtačka1.19.......42.000,00 KM,
-podtačka 1.21......41.000,00 KM,
-podtačka 1.26......74.000,00 KM i
-podtačka 1.27......44.000,00 KM.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
O b r a z l o ž e nj e
U osnovnom Planu javnih nabavki za 2012. godinu planirana su sredstva za radove iz člana 1. ove
odluke na osnovu procjena koje su urađene na osnovu uvida na licu mjesta krajem 2011. godine.
Prilikom izrade predmejera radova i procijenjenih vrijednosti kao početnog koraka u postupku
pokretanja procedure javne nabavke tokom mjeseca maja ove godine, utvrđeno je da je zbog velikih
količina zimskih padavina na ovim dionicama puteva potreban veći obim radova, od prvobitno
planiranih.
Na osnovu izloženog odlučeno je da se izvrši izmjena kao u članu 1. ove Odluke.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-61/12
Datum, 13.6.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
14.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
101/04; 42/05 i 118/05 ), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj
6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 i
12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl. bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik
opštine Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU O DOPUNI I IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2012. GODINU
Član 1.
U Planu javnih nabavki za 2012. godinu vrši se dopuna i glasi :
U tački :
-III-1. Modernizacija-asfaltiranje puteva dodaje se nova podtačka 1.28. i glasi „asfaltiranje dijela
lokalnog puta L21 u M.Z. G. Krćina –„most trafo-čitaonica“, planirana sredstava i procijenjena
vrijednost nabavke 55.000,00 KM i
-u tački III-8. Sanacija i održavanje puteva, podtačka 8.4.sanacija udarnih rupa na asfaltnim putevima,
dodaje se i „ulicama u gradskom dijelu Ugljevika.“
Član 2.
U Planu javnih nabavki za 2012. godinu vrše se izmjene i glase:
- u tački -III-1. Modernizacija-asfaltiranje puteva, podtačka 1.10. vrši se izmjena u koloni planirana
sredstva i koloni procijenjena vrijednost nabavke i glasi : „78.000,00 KM“,
- tačka III-8. Sanacija i održavanje puteva, podtačka 8.1.pošljunkavanje lokalnih i nekategorisanih
puteva, čišćenje kanala mijenja se i glasi :
„pošljunkavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i makadamskih ulica, planirana sredstava 80.000,00
KM, i procijenjena vrijednost nabavke 80.000,00 KM,“
-u tački III-8. Sanacija i održavanje puteva, podtačka 8.2. sasijecanje šiblja pored lokalnih i
nekategorisanih puteva mijenja se iznos planiranih sredstava i iznos procijenjene vrijednosti javne
nabavke i glasi „75.000,00 KM“,
-u tački III-8. Sanacija i održavanje puteva, podtačka 8.4.sanacija udarnih rupa na asfaltnim putevima
mijenja se iznos planiranih sredstava i iznos procijenjene vrijednosti javne nabavke i glasi „45.000,00
KM.“
Član 3.
Ukupan iznos sredstava za realizaciju Plana javnih nabavki za 2012. godinu sa svim izmjenama i
dopunama koje su izvršene do 15.06.2012. godine iznosi :
5.123.000,00 KM.
Član 4.
Zadužuje se Služba za javne nabavke, investicije i nadzor da postupak javne nabavke radova iz tačke 1.
ove Odluke pokrene putem otvorenog postupka, roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Postupke javnih nabnavki iz člana 2. ove Odluke pokreniti na načn kako je definisano osnovnim
Planom javnih nabavki za 2012. godinu.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-66/12
Datum, 15.6.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
15.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
101/04; 42/05 i 118/05 ), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj
6/05), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 i
12/09) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl. bilten opštine Ugljevik“, broj 2/10), Načelnik
opštine Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU O DOPUNI I IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI
ZA 2012. GODINU
Član 1.
U Planu javnih nabavki za 2012. godinu vrši se dopuna i glasi :
U tački :
-u tački III-1. Modernizacija-asfaltiranje puteva, dodaje se nova podtačka 1.29. i glasi „asfaltiranje
prilazmog puta „crkvenoj kući“ u Tutnjevcu.“
Ukupna planirana sredstava i procijenjena vrijednost javne nabavke iz prethodnog stava iznosi
10.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a,
-u tački III-4. 1.Rekonstrukcija lokalnih makadamskih puteva i nekategorisanih puteva dodaje se nova
podtačka 4.1.7. i glasi „rekonstrukcija poddionice lokalnog puta L11 „Tutnjevac (kraj asfaltnog
kolovoza)-Korenita (početak asfaltnog kolovoza).
Ukupna planirana sredstava i procijenjena vrijednost javne nabavke iz prethodnog stava iznosi
80.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a,
-u tački IX Ostali radovi, dodaje se nova podtačka 1.4. i glasi „izrada kapije i parapeta ograde crkvenog
dvorišta u M.Z. Korenita“.
Ukupna planirana sredstava i procijenjena vrijednost javne nabavke iz prethodnog stava iznosi
20.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.
Član 2.
Zadužuje se Služba za javne nabavke, investicije i nadzor da postupke javne nabavke radova iz tačke 1.
ove Odluke pokrene putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u
Službenom glasniku BiH u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Član 3.
U Planu javnih nabavki za 2012. godinu vrše se izmjene i glase:
-tačka III-4.2. Rekonstrukcija lokalnih makadamskih puteva i nekategorisanih puteva-M.Z. Donje
Zabrđe, pod podtačkom 4.2.2. dodaju se dionice i glase“ dio lokalnog puta L50-1, i dionica
nekategorisanog puta „Petričevići“, k.č.3496 „
i u istoj tačci mijenja se tekst u koloni „vrsta postupka javne nabavke“ i glasi „konkurentski zahtjev bez
dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH“,
-u tački VIII Izgradnja ostalih kapitalnih objekata u tačci 1.1. briše se tekst „(Plakalovići) i izgradnja
ograde pored groblja“ i dodaje tekst koji glasi
„uređenje mjesnog groblja u Donjem Zabrđu“, u istoj tačci briše se tekst u koloni planirana sredstava
i procijenjena vrijednost javne nabavke i dodaje novi koji glasi
„65.000,00 „ u istoj tačci kolona „vrsta postupka javne nabavke“ briše se postojeći tekst i dodaje novi
koji glasi „konkurentski zahtjev bez dodatne objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku
BiH“.
Član 4.
Ukupan iznos sredstava za realizaciju Plana javnih nabavki za 2012. godinu sa svim izmjenama i
dopunama koje su izvršene do 18.06.2012. godine iznosi :
5.238.000,00 KM.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-83/12
Datum, 19.6.2012.godine
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
16.
Na osnovu člana 43.i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“,broj 101704,42/05 i 118/05) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten
opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08 i 5/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i
ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA POPISNE KOMISIJE O POPISU
SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA OPŠTINE UGLJEVIK SA
STANJEM NA DAN 31.12.2011. GODINE
Član 1.
Usvaja se Izvještaj popisne komisije o popisu osnovnih sredstava, sitnog inventara,
novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2011.godine.
Član 2.
Prihvataju se prijedlozi Popisne komisije i nalaže se nadležnim odjeljenjima da se:
I.-kod novčanih sredstava, potraživanja i obaveza:
1.Da se izvrši sravnjenje knjigovodstvene evidencije stanja na kartici (konto 121111)
sa blagajničkim izvještajima za iznos od 448,99KM;
2.Na -Kontu 123918-75 Sumnjiva i sporna potraživanja za privremene lokacije: izvršiti
ispušteno knjiženje sudskog rješenja Tešanović Siniše za umanjenje(storniranje) dijela duga u
iznosu 5.848,80 KM i ispravno proknjiže uplate Jagodić Gordane (izmirenje obaveze)u iznosu
od 7.738,50KM što ukupno iznosi 13.587,30 KM .
3. Na-Kontu 123417-Potraživanja za nenaplaćene ostale poreze: bolovanja radnika i
naknade pripravnicima po priloženim popisnim listama za 2010. i 2009.:izvrši preknjižavanje
u korist konta 123417 i 123915 za prispjele uplate refundacija i storniranje duplih uknjiženja u
2010, a sve u iznosu od 20.531,95 KM sa pojedinačnim iznosima prema popisnoj listi;
4. Na -Kontu 123914-Kratkoročna potraživanja po osnovu refundacija iz doprinosa za
zaštitu od nezaposlenosti-naknada za pripravnike : Pogrešno uknjižene uplate refundacija
bolovanja preknjiže (stornirati)za iznos 10.830KM,
5. Na -Kontu 123915-Kratkoročna potraživanja po osnovu osnovu refundacije iz
doprinosa za dječiju zaštitu :Umanji potraživanje za propušteno knjiženje prispjele uplate u
iznosu od 4.229,58KM
II.-kod opreme i inventara
1. Izvrši sravnjenje i usklađivanje materijalnog i sintetičkog
knjigovodstva za propuštena knjiženja iz odluke o usvajanju izvještaja za 2010.godinu
2. Izvrši uknjiženje utvrđenog viška plakara sa slijedećim knjigovodstvenim
podacima: nabavna vrijednost 417,60KM, ispravka vrijednosti 299,07 KM i neotpisane
vrijednosti 118,53 KM
3. Izvrši isknjiženje utvrđenog manjka , a za neotpisanu vrijednost zaduže
odgovorna lica:
-Radnog stola inv.br.807(stari inventurni br, 1112)sa slijedećim knjigovodstvenim
podacinma n:nabavna vrijednost neotpisane vrijednosti
273,10 KM, ispravke vrijednosti 156,47KM i neotpisane vrijednosti 116,63 KM;
-kancelarijskog ormara inv br. 1963 nabavne vrijednosti 350,00KM, ispravka
vrijednosti 109,38KM i neotpisane vrijednosti 240,62KM
4. Izvrši isknjiženje amortizovane opreme koja ostaje u upotrebi i njeno ponovno
uknjiženje po procijenjenoj vrijednosti u ukupnim iznosima:
Broj
5/12
SLUŽBENI
Naziv
Nabavna po
knjigama
BILTEN
Vrijednost
procijenjena
Strana
Ispravka
17.
neotpisana
Nabavna vrijednost
amortizovane opreme koja
119.033,14
119.033,14
0,00
ostaje u upotrebi
Procijenjena vrijednost
amortizovane opreme u
4.765,00
4.765,00
upotrebi
Pojedinačni knjigovodstveni podaci za ovu opremu nalaze se na posebnoj listi uz popisne
liste opreme.
III.-kod nekretnina
1. Na kontu 013111 (303) Poljoprivredno zemljište izvrši uknjiženje viškova
1.424.075m2 u iznosu od 776.334,20 KM ( dio ovoga preknjižiti sa vanbilansne) i isknjiženje
manjkova 34.481m2 u iznosu od 75.828,20 KM. (pojedinačno po kategorijama po popisnoj
listi)
2. Na kontu 013112 (301) Ostalo građevinsko zemljište izvrši uknjiženje viškova
43.075m2 u iznosu od 96.918,75KM i isknjiženje manjkova 2.329m2 u iznosu od 5.240,25
KM. (pojedinačno po kategorijama po popisnoj listi)
3. Na kontu 013112 (302) Gradsko građevinsko zemljište izvrš uknjiženje viškova
90.834m2 u iznosu od 408.753,00 KM
i isknjiženje manjkova 288.014m2 u iznosu od
1.296.063,00 KM. (pojedinačno po kategorijama po popisnoj listi)
4. Na kontu 013112 ( ) Ostalo neplodno zemljište (građevinsko) izvrši uknjiženje
viškova 43.064 m2 u iznosu od 96.894,00KM (pojedinačno po kategorijama po popisnoj
listi)
5. Na kontu 013311 ( 000 ) Šume izvrši uknjiženje viškova 108.447 m2 u iznosu od
136.668,80KM i isknjiženje manjkova 178 m2 u iznosu od 160,20 KM. (pojedinačno po
kategorijama po popisnoj listi)
Na vanbilansnoj evidenciji
6. Na kategoriji imovine Zemljište MZ u proceduri izvrši isknjiženje manjkova
12.330 m2 u iznosu od 7.385,00 KM . (pojedinačno po kategorijama po popisnoj listi)
7. Na kategoriji imovine Zemljište II izvrši isknjiženje manjkova 1.217.492 m2 u
iznosu od 533.188,20 KM . (pojedinačno po kategorijama po popisnoj listi)
8. Na kategoriji imovine Šume II izvrši isknjiženje manjkova 71.272 m2 u iznosu od
93.582,20 KM . (pojedinačno po kategorijama po popisnoj listi)
9. Da se imenuje nova komisija za procjenu imovine ili zamijene prezauzeti njeni
članovi i procjena izvrši odmah za stanje objekata ba dan 31.12.2011. i procijenjene
vrijednosti uknjiže u računovodstvu.
IV.-kod investicija
1.Da se odmah uspostavi analitika po objektima od momenta otvaranja investicije do
njenog okončanja sa izdvojenom kopijom dokumentacije za svaki objekat
2.Da se odmah pristupi sravnjenjenju sintetičke i analitičke evidencije investicija i
utvrđivanja sadržaja iznosa investicija od 136.678,73 KM
3.Da se za sve okončane investicije za koje ne postoji razlog odlaganja kolaudacije iz
ranijih perioda pristupi prioritetno odmah kolaudaciji.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
18.
Član 3.
Obavezuju se nadležna odjeljenja i služba za javne nabavke da za investicije
koordinirano i blagovremeno preduzimaju radnje za stavljanje u upotrebu završenih objekata,
prema Pravilniku o planiranju,pripremi, realizaciji i kolaudaciji investicija.
Član 4.
Obavezuje se odjeljenje za poljoprivredu da utvrdi ko koristi uzurpirano poljoprivredno
zemljište i predloži odgovarajuće mjere i dalje aktivnosti.
Član 5.
Izvještajm centralne popisne komisije sa svim prilozima sastavni je dio ove Odluke.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenom biltenu opštine
Ugljevik.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-60/12
Datum:11.06.2012.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
19.
Na osnovu člana 43. stav 1. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik Republike Srpske, broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 51. i 60. Statuta opštine
Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) rješavajući po
zahtjevu JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik za davanje saglasnosti na statut o
izmjeni statuta, Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i
R J E Š E NJ E
I
Daje se saglasnost na Statut o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za kulturu
„Filip Višnjić“ Ugljevik broj: 266/12 od 22.05.2012. godine.
II
Sastavni dio ovog rješenja je Statut o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za
kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik broj: 266/12 od 22.05.2012. godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom
biltenu opštine Ugljevik“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-022-13/12
Datum, 14.06.2012. godine
NAČELNIK OPŠTINE:
Vasilije Perić,dipl.ecc.s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
20.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-31/12
Datum, 21.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na održavanju javnih površina za 2012.
godinu, a sve shodno Specifikaciji radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave
obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
80.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke
„kolektivna komunalna potrošnja“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke
zaključenja ugovora.
je 12 (dvanaest) mjeseci od dana
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
21.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-33/12
Datum, 21.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na objektu „parohijska kuća“ u Gornjem
Zabrđu, a sve shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
10.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena su sa budžetske stavke
„kapitalna pomoć“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
22.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-32/12
Datum, 21.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade Glavnog projekta crpne stanice sa
pratećom komunalnom infrastrukturom za snadbijrvanje vodom naselja Srednja Trnova, a sve shodno
projektnom zadatku, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
6.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
usluge“
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
23.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-44/12
Datum, 24.5.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zdravstvenih usluga po zakonu (vakcinacije,
mrtvozorstvo i dr.)
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave
obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
15.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke
„ostali rashodi“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
24.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-41/12
Datum, 24.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 300 komada sadnica ukrasnog drveća, a sve
shodno Specifikaciji koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka robe iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatne objave
obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
21.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke
„kolektivna komunalna potrošnja“.
Član 4.
Predviđeni rok za nabavku iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
25.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-43/12
Datum, 24.5.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga reprezentacije povodom „slave opštine“
i povodom raznih kulturnih, sportskih, humanitarnih i dr. aktivnosti tokom 2012. godine.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem pregovaračkog postupka bez objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
64.500,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi po
osnovu reprezentacije“
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 12 mjeseci od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
26.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-42/12
Datum, 24.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova iz Programa kolektivne komunalne
potrošnje i to radovi održavanja javne rasvjete na području opštine Ugljevik.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog
objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
40.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
održavanje javnih površina“
Član 4.
Predviđeni rok za realizaciju poslova iz tačke 1. ove Odluke je dvanaest mjeseci od dana dodjele
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
27.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-36/12
Datum, 24.5.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na izgradnji asfaltnog kolovoza na
putevima :
LOT – 1 : MZ Donje Zabrđe:
1.asfaltiranje poddionice lokalnog puta L-14, “Sarići-Đokići“, MZ Donje Zabrđe, dužine 400 m , širine
završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=3,0+2x0,5 m
(nastavak radova na dionici Sarići)
2.1.asfaltiranje poddionice lokalnog puta L-35, MZ Donje Zabrđem, dužine 424 m , širine završnog
sloja kolovozne konstrukcije Škk=4,0+2x0,5 m (Jovičići)
2.2.asfaltiranje poddionice nekategorisanog puta, k.č. broj 4411 KO Zabrđe u MZ Donje Zabrđe, dužine
240 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=4,0+2x0,5 m (nastavak lokalnog puta L-35)
(Jovičići)
3. asfaltiranje lokalnog puta L-20 ,dionica“ Vujin potok-Markovići“, MZ Donje Zabrđe, zaseok
Posavci, dužine 513 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=3,0+2x0,5 m (dionica puta
Markovići)
LOT-2 : MZ Gornje Zabrđe
1. asfaltiranje nekategorisanog puta k.č.broj 4403, KO Zabrđe, MZ Gornje Zabrđe
dionica : Vukovići-L7, dužine 358 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=2,5+2x0,5 m
(dionica puta u G.Zabrđu)
LOT-3 : MZ Tutnjevac
1. asfaltiranje poddionice nekategorisanog puta k.č. broj 1984, KO Tutnjevac, “Gajići-Ranjkino brdo”,
MZ Tutnjevac dužine 338 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=2,60+2x0,5 m (dionica
puta Gajići)
LOT-4 : MZ Jakovići
1. asfaltiranje poddionice nekategorisanog puta,k.č.broj 954, KO DonjaTrnova,
“L8-Dimitrići”,
MZ Jakovići, dužine 86 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=2,60+2x0,5 m
(dionica ka kući Milana Dimitrića)
2. asfaltiranje poddionice nekategorisanog puta, k.č.broj 1478/2, KO DonjaTrnova, “L8-Đurđevići”,
MZ Jakovići, dužine 163 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=2,60+2x0,5 m
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
28.
(dionica puta od kuće Stanka Đurđevića do kuće LJube Stankića)
3. asfaltiranje poddionice nekategorisanog puta, k.č.broj 1157, KO DonjaTrnova, “L8-Dikići”, MZ
Jakovići, dužine 300 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=2,60+2x0,5 m
(ćuprije-kuća Stevanović Bogdana)
4. asfaltiranje poddionice nekategorisanog puta, k.č.broj 993, KO DonjaTrnova,
“L8-Ilići”, MZ
Jakovići, dužine 85 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=2,60+2x0,5 m
(bunar-kuća Nikole Ilića)
LOT-5 : MZ Ravno Polje
1. asfaltiranje nekategorisanog puta k.č.broj 588/15 KO Ravno Polje
Dionica: M18-Bareš, dužine 400 m , širine završnog sloja kolovozne konstrukcije Škk=3,0+2x0,5 m
(dionica puta u Barešu).
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem otvorenog postupka.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
446.500,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni
troškovi.“
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je šest mjeseci od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je ekonomski najpovoljnija
ponuda.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
29.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-40/12
Datum, 24.5.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga medijskog informisanja građana putem
televizije i radija.
Medijsko informisanje iz prethodnog stava obuhvata sledeće :
-informisanje građana o radu Načelnika opštine, Administrativne službe i Skupštine opštine Ugljevik,
- Informisanje građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim i sportskim
dešavanjima u Ugljeviku,
-praćenje realizacije investicija opštine Ugljevik,
-direktni prenosi sjednica SO-e Ugljevik, putem radija,
-gostovanje Načelnika opštine i predstavnika Skupštine opštine u televizijskim i radio emisijama
(minimalno 15 minuta),
-snimanje i emitovanje reportaža o značajnim događajima u Ugljeviku i
-objavljivanje oglasa i čestitki.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem pregovaračkog postupka bez objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
102.300,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2011. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
usluge“
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 12 mjeseci od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
30.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-37/12
Datum,24.5.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova ručnog čišćenja propusta od nanosa
blata u ul. Đure Bižića, a sve shodno specifikaciji radova, koja će biti sastavni dio zahtjeva za direktan
sporazum.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00
KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi
tekućeg održavanja“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
31.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-38/12
Datum, 24.5.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova čišćenja korita rijeke „Laktenica“ , a
sve shodno specifikaciji radova, koja će biti sastavni dio zahtjeva za direktan sporazum.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00
KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi
tekućeg održavanja“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
32.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-46/12
Datum, 29.5.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje javne rasvjete u Tutnjevcu,
zaseok Ješići, a sve shodno elaboratu i Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
15.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „zajednička
kapitalna ulaganja sa M.Z. i udruženjima građana“
Član 4.
Predviđeni rok za realizaciju poslova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
biltenu opštine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
33.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-32/12
Datum, 29.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 12. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ), d o n o s i
ODLUKU
O OTKAZIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
I
Otkazuje se postupak dodjele ugovora u predmetu javne nabavke putem direktnog sporazuma, a koja se
odnosi na nabavku usluga izrade Glavnog projekta crpne stanice sa pratećom komunalnom
infrastrukturom za snadbijevanje vodom naselja Srednja Trnova.
II
Postupak javne nabavke iz tačke 1. ove odluke otkazuje se u skladu sa članom 12. stav 1. tačka b,
podtačka 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, a iz razloga što do krajnjeg roka određenog za
dostavljanje ponuda, pozvani dobavljač nije dostavio ponudu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
34.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-52/12
Datum, 30.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke poštanskih usluga za potrebe Administrativne
službe opštine Ugljevik.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci iz razloga što predmetne usluge u skladu sa članom 11. stav 4.
tačka a, podtačka 3. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu pružati samo određeni dobavljači i ne
postoji mogućnost izbora.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
40.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
ostale troškove “
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je tri godine od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
35.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-49/12
Datum, 30.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke isporuke električne energije, čiju potrošnju
finansira Administrativna služba opštine Ugljevik.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja
obavještenja o nabavci iz razloga što predmetne usluge u skladu sa članom 11. stav 4. tačka a, podtačka
3. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu pružati samo određeni dobavljači i ne postoji mogućnost
izbora.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za troškove električne energije za jednu godinu iznosi
200.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2011. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
troškove elekt.energije“
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je tri godine od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
36.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-51/12
Datum, 30.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje javne rasvjete u M.Z.
Korenita, zaseok Pajkanovići, Torlakovići i Kandići. a sve shodno elaboratu i Predmjeru radova koji će
biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
80.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavka „kapitalna
ulaganja“
Član 4.
Predviđeni rok za realizaciju poslova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
37.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-48/12
Datum,30.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji nekategorisanog puta
„Atmačići-Prosjeka“, ukupne dužine 4.900,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m,
a sve shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
80.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
38.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-50/12
Datum, 30.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke telekomunikacijskih usluga za potrebe
Administrativne službe opštine Ugljevik.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci iz razloga što predmetne usluge u skladu sa članom 11. stav 4.
tačka a, podtačka 3. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu pružati samo određeni dobavljači i ne
postoji mogućnost izbora.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
45.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
ostale troškove “
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je tri godine od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić, s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
39.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-54/12
Datum, 31.5.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade projektno-tehničke
dokumentacije i to sledeće :
Lot.1 : izrada Glavnog projekta crpne stanice sa pratećom komunalnom infrastrukturom za
snadbijrvanje vodom naselja Srednja Trnova,
Lot-2 : izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije u dijelu naselja Ugljevička Obrijež i to za lokalitet
Mihajlovići-Lukići i lokalitet Jovičići,
Lot-3 : izrada Glavnog projekta produženja vodovodne mreže od postojeće vodovodne mreže naselja
Ugljevik u M.Z. Prokos i
Lot-4 : izrada Glavnog projekta potisnog cjevovoda od postojećih bunara u okviru izvorišta vode
vodovoda Ugljevik do rezervoara za vodu Kose, a sve shodno projektnim zadacima, koji će biti
sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka usluga iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 50.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
usluge projektovanja“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 90 (devedeset) dana od dana dodjele
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
40.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-53/12
Datum, 31.05.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova :
Lot-1 : asfaltiranje nekategorisanog puta k.č.broj 214 i k.č. broj 219 KO Zabrđe , ukupne dužine 314,00
m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije za dionicu k.č. 214 je 3,50, a za dionicu k.č. 219 je 2,60
mi
Lot-2 : asfaltiranje dionice nekategorisanog puta k.č. broj 3739 KO Zabrđe (raskršće hrast-kuća Ratka
Gajića, ukupne dužine 310,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 2,60 m, a sve shodno
Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog
objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
80.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu pod budžetskom pozicijom „zajednička kapitalna ulaganja sa Mjesnim
Zajednicama i udruženjima građana“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
41.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-20/12
Datum, 18.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu nabavke usluga „Uvođenja protivgradne zaštite na
području opštine Ugljevik“, što obuhvata sledeće :
prognoziranje, radarsko otkrivanje i praćenje olujnih oblaka, utvrđivanje njihove grdonosnosti i
djelovanje na njih, analizu i verifikaciju efekara zaštite, opremanje i redovno održavanje opreme
sistema protivgradne zaštite, instalisanje tehničke opreme i priprema rukovaoca za 3 (tri) protivgradne
stanice na području opštine Ugljevik, a sve u skladu sa Zakonom o protivgradnoj zaštiti Republike
Srpske, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
JP Protivgradna Preventiva Republike Srpske, a.d. Gradiška, sa ponuđenom cijenom u iznosu od
29.799,00 KM. Ponuđač nije PDV-e obveznik.
II
U postupku javne nabavke usluga iz tačke 1. ove Odluke, putem pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci broj 02-404-20/12 od 12.04.2012. godine ponudu je dostavio
pozvani dobavljač JP Protivgradna Preventiva Republike Srpske, a.d. Gradiška.
III
Nakon razmatranja dostavljene ponude Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, te je i odlučeno kao u
tačci 1. ove Odluke.
Tenderskom dokumentacijijom „kriterijumi za ocjenu ponuda „predviđeno je da je kriterij za ocjenu
ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
42.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-21/12
Datum, 18.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu nabavke dodatnih radova na rekonstrukcijimodernizaciji-asfaltiranju puta „Groblje-Mirkovići“, k.č.br. 1361 KO Mezgraja, M.Z. Mezgraja-Kose i
to :
1.1.dionica Mirkovići-groblje st.1+300-1+425, ukupne dužine 125,00 m, širina kolovoza 2,60 m +
2h0,50 bankine,
1.2.dionica groblje-Mirkovići st. 1+425-1+488, ukupne dužine 63,00 m, širine 3,00 m +2h0,50 bankine
i
1.3.dionica groblje Mirkovići-Lazići st. 1+488-1+595, ukupne dužine 107,00 m, širine 3,00 m + 2h0,50
bankine, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
a.d. Bijeljina Put, Bijeljina, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 55.266,25 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci broj 02-404-21/12 od 12.04.2012. godine ponudu je dostavio
pozvani ponuđač a.d. Bijeljina Put, Bijeljina.
Radovi iz tačke 1. ove Odluke predstavljaju dodatne radove na osnovni ugovor broj
02-345-410/08, čiji je predmet modernizacija asfaltiranje dionice puta „rezervoar za vodu-grobljeMirkovići“, u Mjesnoj zajednici Mezgraja-Kose.
III
Nakon razmatranja dostavljene ponude Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, te je i odlučeno kao u
tačci 1. ove odluke.
Tenderskom dokumentacijijom „kriterijumi za ocjenu ponuda „predviđeno je da je kriterij za ocjenu
ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
43.
Cvjetana Dragonjić s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-28/12
Datum, 18.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ), i člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
U postupku javne nabavke putem zahtjeva za direktan sporazum a koja se odnosi na nabavku usluga
izrade projekata i to :
Lot-1 : izradu projekta turističke signalizacije-tabli dobrodošlice na ulascima u područje opštine
Ugljevik i
Lot-2 : izrada projekta za postavljanje posebnih objekata radi smanjenja brzine kretanja vozila na
gradskim ulicama i lokalnim putevima na području opštine Ugljevik, ponudu je dostavio ponuđač:
Institut za građevinarstvo „IG“, Banja Luka.
II
Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava sve uslove predviđene tenderskom
dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterija „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće
ponude“, odlučeno da se dodijeli ponuđaču : Institut za građevinarstvo „IG“, Banja Luka, sa
ponuđenom ukupnom cijenom u bruto iznosu (sa zaračunatim PDV-om) od 7.008,30 KM.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
44.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-29/12
Datum, 22.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ), i člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva, a koja se odnosi na nabavku sadnica cvijeća
i usluga održavanja/njegovanja zasađenog cvijeća i to postojećih i novozasađenih zasada-sadnica, a sve
shodno Specifikaciji koja će biti sastavni dio ugovora, ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Usluge, Ugljevik,
2. d.o.o. Jović S & D, Ugljevik i
3. d.o.o. Bors preporod, Ugljevik.
II
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju sve uslove predviđene
tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterija „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“, ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač : d.o.o. Jović S & D, Ugljevik, sa
ponuđenom cijenom u bruto iznosu od 24.477,80 KM.
III
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
45.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj: 02-404-35/12
Datum, 25.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
U postupku javne nabavke putem zahtjeva za direktan sporazum, broj: 02-404-35/12,
a koja se odnosi na nabavku pružanje usluga: Medijsko predstavljanje četvrtog međunarodnog
muzičkog festivala ,,Dani harmonike“, koji će u Ugljeviku trajati
od 24.05. Do 27.05.2012. dodine, ponudu je dostavio ponuđač:
1. Radio televizija ,,BN“ d.o.o. Bijeljina
II
Nakon razmatranja dostavljene ponude, broj: 02-32/12. utvrđeno je da ista ispunjava sve uslove
predviđene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu toga odlučeno da se dodijeli ugovor Radio
Televiziji ,,BN“ d.o.o. Bijeljina, sa ponuđenom ukupnom cijenom u iznosu od 5.850,00 KM sa
zaračunatim PDV-om.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
46.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-33/12
Datum, 30.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova na objektu „parohijska kuća“ u
M.Z. Gornje Zabrđe, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
d.o.o. Sporting-MB“, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 9.888,94 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40433/12 od 18.05.2012. godine ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Sporting-MB, Ugljevik
2. d.o.o. Zidar Živanović. D. Trnova i
3. d.o.o. Jović S & D“, Ugljevik.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom „kriterijumi za ocjenu ponuda „predviđeno je da je kriterij za ocjenu
ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude, utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli d.o.o. Sporting-MB, Ugljevik , sa ponuđenom cijenom u
iznosu od : 9.888,94 KM.
Rang lista :
Redni
Izvođač
Cijena ponude sa
Garantni
Rok
broj
PDV-om
rok
izvođenja radova
1.
d.o.o. Sporting-MB, Ugljevik
9.888,94
2 godine
30 dana
2.
3.
d.o.o. Zidar Živanović. D.
Trnova
10.350,72
2 godine
30 dana
d.o.o. Jović S & D, Ugljevik
10.788,28
2 godine
30 dana
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
47.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-37/12
Datum, 30.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ), i člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
U postupku javne nabavke putem zahtjeva za direktan sporazum a koja se odnosi na nabavku ručnog
čišćenja propusta od nanosa blata u ulici Đure Bižića, ponudu je dostavio ponuđač:
1. d.o.o. Usluge, Ugljevik.
II
Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove predviđene tenderskom
dokumentacijom, te je odlučeno da se dodijeli ugovor d.o.o. Usluge , Ugljevik, sa ponuđenom cijenom
u iznosu od 4.633,20 KM.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
48.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-38/12
Datum, 31.05.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ), i člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
U postupku javne nabavke putem zahtjeva za direktan sporazum a koja se odnosi na nabavku radova
čišćenja rijeke Laktenice, ponudu je dostavio ponuđač:
1. d.o.o. Usluge, Ugljevik.
II
Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove predviđene tenderskom
dokumentacijom, te je odlučeno da se dodijeli ugovor d.o.o. Usluge , Ugljevik, sa ponuđenom cijenom
u iznosu od 6.821,10 KM.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
49.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-31/12
Datum, 01.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova na održavanju javnih površina u
periodu od dana dodjele ugovora do 31.12.2012. godine, a na osnovu prijedloga Komisije za otvaranje i
odabir najpovoljnije ponude, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
d.o.o.Usluge, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 92.928,90 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne
objave obavještenja o nabavci ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Jović S & D, Ugljevik,
2. d.o.o. Sporting-MB, Ugljevik,
3. d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje
4. d.o.o. Usluge, Ugljevik i
5. d.o.o. Bors preporod, Ugljevik.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je „kriterij za ocjenu ponuda najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude, utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli d.o.o.Usluge, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu
od : 92.928,90 KM.
Rang lista :
Redni broj
Izvođač
Cijena ponude sa PDV-om
1.
d.o.o. Jović S & D, Ugljevik,
93.456,32
2.
d.o.o. Sporting-MB, Ugljevik,
93.433,37
3.
4.
5.
d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje
d.o.o. Usluge, Ugljevik i
d.o.o. Bors preporod, Ugljevik
93.477,41
92.928,89
93.294,06
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
50.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-41/12
Datum, 07.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu javne nabavke 300 komada sadnica ukrasnog
drveća i usluga sadnje, zaštite od loma i zalijevanja, a na osnovu prijedloga Komisije za otvaranje i
odabir najpovoljnije ponude, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
d.o.o.Usluge, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 20.996,82 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Tehno Inžinjering“, Ugljevik,
2. d.o.o. Usluge, Ugljevik i
3. JP „Šume republike Srpske, a.d. Sokolac, RJ „Petkovača, Brčko.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je „kriterij za ocjenu ponuda najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude, utvrdila rang-listu i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o.Usluge, Ugljevik.
Rang lista :
Redni broj
1.
2.
3.
Ponuđač
d.o.o. Usluge, Ugljevik
JP „Šume republike Srpske, a.d.
Sokolac, RJ „Petkovača, Brčko
d.o.o. Tehno Inžinjering“, Ugljevik
Cijena ponude sa PDV-om
20.996,82
22.318,92
24.055,20
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
51.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-56/11
Datum, 7.06.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova adaptacije Doma Kulture u mjesnoj
zajednici Glinje, a sve shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
45.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
52.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-57/12
Datum, 7.06.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bravarskih i stolarskih radova u šalter sali
Administrativne službe opštine Ugljevik i prostorijama M.Z. Bogutovo Selo, a sve shodno Predmjeru
radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
21.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 20 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
53.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-55/12
Datum,07.06.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje- rekonstrukcije puteva:
Lot-1 : izgradnja-rekonstrukcija dionice puta „Vodenički put-Drakolovače“, k.č. 297, dužine 220,00 m,
širina kolovoza 4,00,
Lot-2 :rekonstrukcija poddionice nekategorisanog puta L11 (Jovinovača)-Donje polje, k.č. 1982,
ukupne dužine 430,00 m, širina kolovoza 2,60 m i
Lot-3 : rekonstrukcija poddionice lokalnog puta L11 „Torlakovići-Piperci“, ukupne dužine 1370,00 m,
širina kolovoza, 4,20m, a sve shodno Predmjerima radova koji će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
75.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
54.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-62/12
Datum, 13.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova rekonstrukcije makadamskih puteva :
Lot-1 : rekonstrukcija dionice puta lokalnog puta L43 „magistralni put M18-groblje“ u M.Z. Ravno
Polje, ukupne dužine 650,00 m, širine kolovoza 3,00 m,
Lot-2 : rekonstrukcija poddionice nekategorisanog puta „Todorovići(raskrsnica)-Lazići (kod Čikago
raja) , ukupne dužine 650,00 m, širine 3,00 m (k.č. broj 2940) i
Lot-3 : rekonstrukcija dionice puta „lokalni put L46-groblje Rikići“, ukupne dužine 130,00 m, širine
kolovoza 2,50 m, a sve shodno Predmjerima radovova koji će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
45.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
55.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-64/12
Datum, 13.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova :
Lot-1 : radovi na zacjevljivanju otvorenog odvodnog kanala u Rudarskoj ulici pored Doma kulture i
Lot-2 : radovi na čišćenju odvodnog kanala u M.Z. Modran, Potok-Starača, a sve shodno Predmjerima
radovova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
19.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
56.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-63/12
Datum, 13.6.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na izradi AB ivične trake i betonske
bankine asfaltnog lokalnog puta L47, M.Z. Baljak, a sve u skladu sa predmjerom radova koji će biti
sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave obavještenja o nabavci.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
23.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni
troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana dodjele
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
57.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-44/12
Datum, 14.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ), člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova i prijedloga Komisije,
Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva, a koja se odnosi na nabavku :
-zdravstvene usluge na primarnom nivou u postupku dobrovoljnog davanja krvi (participacija),
-zdravstvene usluge obavezne imunizacije ( vakcinacije) i
-poslovi mrtvozorstva na području opštine Ugljevik), ponude su dostavili ponuđači :
1. JZU Dom Zdravlja, Bijeljina, ,
2. JZU Dom Zdravlja, Ugljevik i
3. JZU Dom Zdravlja, Lopare.
II
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju sve uslove predviđene
tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterija „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“, ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač JZU Dom Zdravlja, Ugljevik, sa
ponuđenom bruto cijenom u paušalnom iznosu na mjesečnom nivou od 1.200,00 KM.
Ugovor za pružanje usluga iz člana 1. ove Odluke zaključi će se na period od jedne godine.
III
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
58.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-65/12
Datum, 15.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova :
Lot-1 : krpaže udarnih rupa asfaltiranih puteva južno od magistralnog puta M18 i
Lot-2 : krpaža udarnih rupa asfaltiranih puteva sjeverno od magistralnog puta M18 i asfaltiranih
gradskih ulica, asve shodno Predmjerima radova, koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 45.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „sanacija i
održavanje puteva i ulica“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 120 (stodvadeset) dana od dana dodjele
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
59.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-67/12
Datum, 15.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka nabavke, dovoza i ugradnje kamenog materijala
na :
Lot-1 : mrežu lokalnih, nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik i
Lot-2: mrežu makadamskih ulica u gradskom dijelu opštine Ugljevik, asve shodno Predmjerima radova,
koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 80.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „sanacija i
održavanje puteva“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 120 (stodvadeset) dana od dana dodjele
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
60.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-66/12
Datum, 15.06.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova mašinskog i ručnog košenja vegetacije
uz kolovoz asfaltiranih i nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva bez dodatne objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasdniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 75.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „sanacija i
održavanje puteva“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 120 (stodvadeset) dana od dana dodjele
ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
61.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-46/12
Datum, 15.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete u
Tutnjevcu, zaseok Ješići, odlučeno je da se ugovor dodijeli :
d.o.o. D Struja, Bijeljina, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 16.526,25 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40446/12 od 29.05.2012. godine ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. D Struja, Bijeljina
2. d.o.o. Spark, Bijeljina i
3. d.o.o. Telefonija Vidaković, Bijeljina.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. D Struja, Bijeljina, sa ponuđenom cijenom u iznosu od : 16.526,25 KM.
Rang lista :
Redni
Izvođač
Cijena ponude sa
Garantni
Rok
broj
PDV-om
rok
izvođenja radova
1.
d.o.o. D Struja, Bijeljina
16.526,25
2 godine
20 dana
2.
d.o.o. Spark, Bijeljina i
17.005,95
2 godine
30 dana
3.
d.o.o. Telefonija Vidaković,
17.438,85
2 godine
20 dana
Bijeljina
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
62.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-42/12
Datum, 15.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova na održavanju javne rasvjete na
području opštine Ugljevik, odlućeno je da se ugovor dodijeli :
d.o.o. Energo Sistem, Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 39.973,05 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40442/12 od 24.05.2012. godine ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Energo Sistem, Brčko,
2. d.o.o. Tehnomont, Brčko i
3. d.o.o. Spark, Bijeljina.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. Energo Sistem, Brčko , sa ponuđenom cijenom u iznosu od : 39.973,05 KM.
Rang lista :
Redni
Izvođač
Cijena ponude sa
broj
PDV-om
d.o.o. Energo Sistem, Brčko,
1.
39.973,05
2.
d.o.o. Spark, Bijeljina
40.979,25
3.
d.o.o. Tehnomont, Brčko i
42.359,85
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
63.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-53/12
Datum, 18.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova :
Lot-1 : asfaltiranje nekategorisanog puta k.č.broj 214 i k.č. broj 219 KO Zabrđe , ukupne dužine 314,00
m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije za dionicu k.č. 214 je 3,50, a za dionicu k.č. 219 je 2,60
mi
Lot-2 : asfaltiranje dionice nekategorisanog puta k.č. broj 3739 KO Zabrđe (raskršće hrast-kuća Ratka
Gajića, ukupne dužine 310,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 2,60 m, odlučeno je da
se ugovor dodijeli : d.o.o.Jović S & D, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 51.709,50 KM za
Lot 1 i 35.686,40 KM za Lot 2, što ukupno iznosi :87.395,90 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40453/12 od 31.05.2012. godine, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH,
ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Mont Gradnja, Ugljevik,
2. d.o.o. Jović S & D, Ugljevik i
3. d.o.o. Buk Promet, Bijeljina.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. Jović S & D, Ugljevik, sa ponuđenom cijenom u iznosu od : 51.709,50 KM za Lot 1 i 35.686,40
KM za Lot 2, što ukupno iznosi : 87.395,90 KM.
Broj
5/12
1. Rang lista za Lot:1
Redni
Izvođač
broj
SLUŽBENI
BILTEN
Cijena ponude sa
PDV-om
Strana
Garantni
rok
Rok
Izvođenja
radova
2 godine
25 dana
64.
51.709,50
1.
d.o.o. Jović S & D,
Ugljevik
2.
d.o.o. Mont Gradnja,
Ugljevik
51.848,15
2 godine
25 dana
3.
d.o.o. Buk Promet,
Bijeljina
52.114,49
2 godine
30 dana
2. Rang lista za Lot:2
Redni
Izvođač
broj
Cijena ponude sa
PDV-om
Garantni
rok
Rok
Izvođenja
radova
1.
d.o.o. Jović S & D,
Ugljevik
35.686,40
2 godine
20 dana
2.
d.o.o. Mont Gradnja,
Ugljevik
35.758,94
2 godine
20 dana
3.
d.o.o. Buk Promet,
Bijeljina
36.082,47
2 godine
20 dana
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
65.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-51/12
Datum, 18.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova izgradnje javne rasvjete u
Mjesnoj Zajednici Korenita, zaseok Pajkanovići, Torlakovići i Kandići,
odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. Energo Sistem, Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od
52.694,85 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40451/12 od 30.05.2012. godine, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH,
ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Elnar, Banja Luka,
2. d.o.o. Tehnomont, Brčko i
3. d.o.o. Energo Sistem, Brčko.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o.Energo Sistem, Brčko, sa ponuđenom cijenom u iznosu od : 52.694,85 KM.
Rang lista :
Redni
Izvođač
Cijena ponude sa
Garantni
Rok
broj
PDV-om
rok
Izvođenja
radova
d.o.o. Energo Sistem,
Zaseok
1.
Brčko.
Pajkanovići : 18.529,69
2 godine
30 dana
Zaseok
Torlakovići:18.330,44
Zaseok
Kandići:15.834,72
Ukupno :52.694,85
Broj
2.
3.
5/12
d.o.o. Tehnomont, Brčko i
d.o.o. Elnar, Banja Luka,
SLUŽBENI
BILTEN
Zaseok
Pajkanovići :19.247,67
Zaseok
Torlakovići:19.116,63
Zaseok
Kandići : 16.638,57
Ukupno :55.002,87
Zaseok
Pajkanovići :19.907,55
Strana
2 godine
30 dana
2 godine
30 dana
66.
Zaseok
Torlakovići : 19.683,15
Zaseok Kandići: 17.071,01
Ukupno :56.661,71
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
67.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-70/12
Datum, 18.6.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na izgradnji asfaltnog kolovoza na
putevima :
Lot-1 : asfaltiranje dijela lokalnog puta L21, M.Z. Gornja Krćina : Most trafo-čitaonica, dužine 500,00
m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m i 2h0,50 m bankine,
Lot-2 : asfaltiranje dijela lokalnog puta L17, M.Z. Bogutovo Selo, dionica „postojeći asfalt kuća Milana
Golubovića-Ćetenište (potporni zid), dužine 535,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije
2,60 m i 2h0,50 m bankine,
Lot-3 : asfaltiranje dijela lokalnog puta L21, M.Z. Donja Krćina: Most Kovačevac-postojeći asfalt,
dužine 558,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m i 2h0,50 m bankine,
Lot-4 : asfaltiranje nekategorisanog puta u M.Z. Donje Zabrđe, zaseok Posavci, dionica „lokalni put L2Gagići“, dužine 246,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 2,60 m i 2h0,50 m bankine,
Lot-5 : asfaltiranje nekategorisanog puta u M.Z. Tutnjevac, dionica „Gligorevići (kraj asfalta) –
Posavci, dužine 400,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 2,60 i 2h0,50 m bankine,
Lot-6 : 6.1. nastavak asfaltiranja dijela lokalnog puta L33, M.Z. Brđani-Prokos, dionica „Pecka (kraj
asfalta)-Lukići, dužine 510,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 i 2h0,50 m
bankine i dionica
6.2. asfaltiranje dijela nekategorisanog puta, M.Z. Brđani Prokos, dionica „lokalni put L51Stanojevići“, dužine 100,00 m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 2,50 m i 2h0,50 m
bankine.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem otvorenog postupka.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
375.000,00 KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni
troškovi.“
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je šest mjeseci od dana dodjele ugovora.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
68.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je ekonomski najpovoljnija
ponuda.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
69.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-78/12
Datum, 19.6.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na uređenju mjesnog groblja
u Donjem Zabrđu, a sve shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
15.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 40 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
70.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-77/12
Datum, 19.6.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje objekta za vjerske potrebe na
groblju u Donjem Zabrđu, dimenzija 17h5,5 m, a sve shodno Predmjeru radova koji će biti sastavni dio
tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
50.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 120 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
71.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-80/12
Datum, 19.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova :
Lot-1 : rekonstrukcija dijela lokalnog puta L50-1 od stacionaže 0 + 544 (kraj asfalta )
do ukrštanja sa nekategorisanim putem k.č. broj 3615, ukupne dužine 315,00 m, širina
završnog sloja kolovozne konstrukcije 4,00 m,
Lot-2 : rekonstrukcija nekategorisanog puta k.č. broj 3615 (Lazarevići), dužine 320,00 m,
širine završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m,
Lot-3 : rekonstrukcija nekategorisanog puta k.č. broj 3425 (Stankovići), dužine 370,00
m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m i
Lot-4 : rekonstrukcija nekategorisanog puta k.č. broj 3496 (Petričevići), dužine 115,00
m, širina završnog sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m, a sve shodno Predmjeru radova
koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
25.000,00 KM, sa zaračunatim PDV-om.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
72.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-79/12
Datum, 19.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova krečenja prostorija objekta osnovne
škole u Tutnjevcu, a sve shodno Predmjeru radova, koja će biti sastavni dio zahtjeva za direktan
sporazum.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 1.500,00
KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi
tekućeg održavanja“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 7 (sedam) dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
73.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-75/12
Datum, 19.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na rekostrukciji poddionice lokalnog
puta L11 „Tutnjevac (kraj asfaltnog kolovoza)-Korenita (početak asfaltnog kolovoza), ukupne dužine
1616,00 m¹, širine 4,00 m¹, a sve shodno Predmjeru radovova koji će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 80.000,00 KM, bez
zaračunatog PDV-a.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 90 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
74.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-76/12
Datum, 19.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u cilju sprečavanja poplava:
Lot-1 : iskop odvodnog putnog jarka na poddionici lokalnog puta L6 „magistralni put M18.Ravno
Polje-Janjari-Atmačići-Glinje, regionalni put R459 dužine 145,00 m¹ i
Lot-2 : iskop-čišćenje putnih jaraka u ulicama na Sjeveru II (Zekina, Kosovke djevojke, Knez Ivo od
Semberije, Vase Pelagića), a sve shodno Predmjeru radova, koja će biti sastavni dio zahtjeva za
direktan sporazum.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 4.300,00
KM.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi
tekućeg održavanja“.
Član 4.
Predviđeni rok za pružanje usluga iz tačke 1. ove Odluke je 7 (sedam) dana od dana dodjele ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
75.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-74/12
Datum, 19.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova asfaltiranja prilaznog puta „Crkvenoj
kući u Tutnjevcu“, a sve shodno Predmjeru radovova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 10.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalne pomoći“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
76.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-73/12
Datum, 19.6.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na izradi kapije i parapeta ograde
crkvenog dvorišta u M.Z. Korenita, a sve shodno Predmjeru radovova koji će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 20.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalne pomoći“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
77.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-68/12
Datum, 19.06.2012.godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tekućrg održavanja objekta Opštine Ugljevik, a
sve shodno Predmjeru radova koja će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
6.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.
Sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „rashodi za
tekuće održavanje“.
Član 4.
Predviđeni rok za realizaciju nabavke iz tačke 1. ove Odluke je do 31.12.2012. godine.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
Obrađivač:
Služba za javne nabavke,
investicije i nadzor
Cvjetana Dragonjić s.r.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
78.
RE P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-69/12
Datum, 18.6.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i
42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana
1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04 ), i člana 10. Pravilnika o javnim
nabavkama roba, usluga i radova, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi
O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova rekonstrukcije makadamskih puteva :
Lot-1 : rekonstrukcija dionice puta L-16, dužine 2480,00 m, širine završnog sloja kolovozne
konstrukcije 3,00 m i
Lot-2 : rekonstrukcija nekategorisanog puta u M.Z. Atmačići-Janjari, dužine 980,00 m, širina završnog
sloja kolovozne konstrukcije 3,00 m, a sve shodno Predmjerima radovova koji će biti sastavni dio
tenderske dokumentacije.
Član 2.
Nabavka radova iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Planom javnih nabavki putem
konkurentskog zahtjeva, bez dodatnog objavljivanja obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.
Član 3.
Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je
80.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju javne nabavke iz tačke 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine
Ugljevik za 2012. godinu sa budžetske stavke „kapitalni troškovi“.
Član 4.
Predviđeni rok za izvođenje radova iz tačke 1. ove Odluke je 120 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Član 6.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će se formirati donošenjem posebnog rješenja.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom biltenu opštine
Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
79.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
broj : 02-404-54/12
Datum, 20.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu javne nabavke usluga izrade projektno-tehničke
dokumentacije i to sledeće :
Lot.1 : izrada Glavnog projekta crpne stanice sa pratećom komunalnom infrastrukturom za
snadbijrvanje vodom naselja Srednja Trnova,
Lot-2 : izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije u dijelu naselja Ugljevička Obrijež i to za lokalitet
Mihajlovići-Lukići i lokalitet Jovičići,
Lot-3 : izrada Glavnog projekta produženja vodovodne mreže od postojeće vodovodne mreže naselja
Ugljevik u M.Z. Prokos i
Lot-4 : izrada Glavnog projekta potisnog cjevovoda od postojećih bunara u okviru izvorišta vode
vodovoda Ugljevik do rezervoara za vodu Kose,
odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o. Oligo Kommerc, sa ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu
za 4 (četiri Lota) u iznosu od 38.422,80 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke usluga iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40454/12 od 31.05.2012. godine, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH,
ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje,
2. d.o.o. Zavod za vodoprivredu, Bijeljina i
3. 3.d.o.o. Instel, Bijeljina.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za pružanje usluga definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor za sva 4 (četiri) Lota dodijeli d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje.
Načelnik opštine je prihvatio prijedlog Komisije.
1. Rang lista Lot 1:
Redni
Izvođač
Cijena ponude sa
broj
PDV-om
d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje,
1.
6.856,20
Način i uslovi plaćanja
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
Broj
2.
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
d.o.o. Zavod za vodoprivredu,
Bijeljina i
7.605,00
d.o.o. Instel, Bijeljina
8.190,00
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
1. Rang lista Lot 2:
Redni
Izvođač
broj
d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje,
1.
Cijena ponude sa
PDV-om
4.235,40
Način i uslovi plaćanja
2.
d.o.o. Zavod za vodoprivredu,
Bijeljina i
5.616,00
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
3.
d.o.o. Instel, Bijeljina
6.142,50
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
1. Rang lista Lot 2:
Redni
Izvođač
broj
d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje,
1.
Cijena ponude sa
PDV-om
16.684,20
Način i uslovi plaćanja
2.
d.o.o. Zavod za vodoprivredu,
Bijeljina i
18.544,50
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
3.
d.o.o. Instel, Bijeljina
18.954,00
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
Rang lista Lot 4:
Redni
Izvođač
broj
d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje,
1.
Cijena ponude sa
PDV-om
10.647,00
Način i uslovi plaćanja
2.
d.o.o. Zavod za vodoprivredu,
Bijeljina i
12.285,00
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
d.o.o. Instel, Bijeljina
13.373,10
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
3.
3.
80.
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
50 % u 2012. godini,
a 50 % u 2013.
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
81.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-48/12
Datum, 20.06.2012.godine
Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05),
člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
12/09 i 60/10 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine
Ugljevik, d o n o s i
ODLUKU
O REZULTATIMA OKONČANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐA
I
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda u predmetu izvođenja radova na rekonstrukciji
nekategorisanog puta „Atmačići-Prosjeka“, ukupne dužine 4.900,00 m, širina završnog sloja kolovozne
konstrukcije 3,00 m odlučeno je da se ugovor dodijeli : d.o.o.Jović S & D, Ugljevik, sa ponuđenom
cijenom u iznosu od 82.659,56 KM.
U cijenu je zaračunat PDV-e.
II
U postupku javne nabavke radova iz tačke 1. ove Odluke, putem konkurentskog zahtjeva broj 02-40448/12 od 30.05.2012. godine, bez dodatne objave Obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH,
ponude su dostavili ponuđači :
1. d.o.o. Mont Gradnja, Ugljevik,
2. d.o.o. Jović S & D, Ugljevik i
3. d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje.
III
Nakon razmatranja dostavljenih ponuda Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude zapisnički
je utvrdila da sve dostavljene ponude ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.
Tenderskom dokumentacijijom je predviđeno da je kriterij za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude“.
Komisija za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, nakon analize, poređenja i ocjena ponuda,
zapisnički je ocjenila dostavljene ponude- utvrdila rang-listu za izvođenje radova definisanih u tačci 1.
ove odluke i predložila da se ugovor dodijeli
d.o.o. Jović S & D, Ugljevik.
1. Rang lista :
Redni
Izvođač
Cijena ponude sa
Garantni
Rok
broj
PDV-om
rok
Izvođenja
radova
d.o.o. Jović S & D, Ugljevik
82.659,56
2 godine
35 dana
1.
2.
d.o.o. Mont Gradnja, Ugljevik
83.972,18
2 godine
40 dana
3.
d.o.o. Oligo Kommerc, S. Polje
84.251,98
2 godine
30 dana
IV
Protiv ove Odluke dozvoljen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana
prijema istog.
Prigovor se podnosi Načelniku opštine, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
82.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Atić (Nedžib) DŽevdetu iz Janjara u iznosu od 1100,00 KM
(slovima: hiljaduistotinukonvertibilnihmaraka) na ime načinjene štete od strane pasa lutalica u stadu ovaca.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-131/2012
Datum, 29.02.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Mićić (Pero) Cviji iz Zabrđa u iznosu od
300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) za liječenje.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-473/2012
Datum, 04.05.2012. godine.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
83.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Gagić (Radovan) Dragi iz Zabrđa u iznosu od
200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-229/2012
Datum, 10.05.2012. godine.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Lazikić (Petar) Cvijetinu iz Tutnjevca u iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) na ime troškova za sahranu oca.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-344/2012
Datum, 11.05.2012. godine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
84.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Maksimović (Lazo) Biljani iz Ugljevičke Obriježi u iznosu
od 250,00 KM (slovima: dvijestotinepedesetkonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-437/2012
Datum, 11.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Mirosavljević (Sreto) Borisu iz Ugljevika u iznosu od
300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) za liječenje.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-317/2012
Datum, 11.05.2012. godine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
85.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Gligorević Draganu iz Tutnjevca u iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) na ime podrške za razvoj poljoprivrede-povrtlarstva.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-90/2012
Datum, 15.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Ilić (Živan) Cvijetinu iz Glinja u iznosu od
300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-489/2012
Datum, 15.05.2012. godine.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
86.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Maksimović (Aleksa) Slobodanu iz Maleševaca u iznosu od
700,00 KM (slovima: sedamstotinakonvertibilnihmaraka) za adaptaciju porodične kuće.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-443/2012
Datum, 25.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Popović (LJupko) Mariji iz Ugljevika u iznosu od 400,00
KM (slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-482/2012
Datum, 29.05.2012. godine.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
87.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Mijić (Mikajlo) Miroslavu iz Ugljevika u iznosu od 300,00
KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) za adaptaciju stana.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-501/2012
Datum, 29.05.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Mjesnoj zajednici Srednja Trnova, na ime pomoći Salihović
Nizami iz Srednje Trnove u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) za troškove
sahrane supruga.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
88.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-571/2012
Datum, 31.05.2012. godine.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Jovičić (Ilija) Stevi iz Ravnog Poljau iznosu od 400,00 KM
(slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije, a na ime školovanja djeteta.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-427/2012
Datum, 01.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik
Republike Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten
Opštine Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten
Opštine Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Vuković Milanu iz Ravnog Poljau iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-466/2012
Datum, 01.06.2012. godine.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
89.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Kostić Zoranu iz Zabrđa iznosu od 300,00 KM (slovima:
tristotinekonvertibilnihmaraka) za liječenje.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-575/2012
Datum, 01.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i Odluke o dodjeli novčane pomoći za rođenje trećeg djeteta i više („Službeni
bilten Opštine Ugljevik“ broj: 5/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Jović (Savo) Zoranu iz Ugljevika u iznosu od
300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) za rođenje četvrtog djeteta.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-582/2012
Datum, 05.06.2012. godine.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
90.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Mihajlović (Srećo) Petri iz Ugljevika u iznosu od 250,00
KM (slovima: dvijestotinepedesetkonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-436/2012
Datum, 05.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Radovanović Dragici iz Korenite iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-438/2012
Datum, 05.06.2012. godine.
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
91.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Krstić (Živan) Nikoli iz Korenite iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) za školovanje.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-236/2012
Datum, 05.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Spasojević (Đuro) Rajku iz Ravnog Polja u iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) za liječenje.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-583/2012
Datum, 05.06.2012. godine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
92.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Bojić (Mile) Milivoju iz Tutnjevca u iznosu od
200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-535/2012
Datum, 05.06.2012. godine
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike
Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći (,,Službeni bilten Opštine
Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Jovanović (Milan) Mlađani iz Ugljevičke Obriježi u iznosu
od 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-305/2012
Datum, 05.06.2012. godine
Broj
5/12
SLUŽBENI
BILTEN
Strana
93.
Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik
Republike Srpske,, broj 101/04 i 118/05), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni
bilten Opštine Ugljevik,, broj: 6/05) i člana 1. i 8. Pravilnika za dodjelu novčanih pomoći
(,,Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 2/11), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i
R J E Š E NJ E
O ISPLATI NOVČANIH POMOĆI
I
Odobrava se jednokratna novčana pomoć Jevtić (Vlado) Draženu iz Ugljevika u iznosu od
500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) zbog teške materijalne situacije.
II
Sredstva će se ipslatiti iz budžeta Opštine sa pozicije “Pomoći pojedincima“.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u ,,Službenom biltenu Opštine
Ugljevik,,.
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-560/2012
Datum, 07.06.2012. godine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
500 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content