close

Enter

Log in using OpenID

NAPOMENA: Kada je rok određen po danima, dan u koji

embedDownload
Zahtjev za odobrenje za građenje podnosi se po
pribavljenim lokacijskim uslovima (izdaje Odjeljenje
za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove)
i izrađenom projektu (izrađuje projektanska kuća koja
ima licencu nadležnog Ministarstva RS ).
Da bi investitor počeo izgradnju nekog objekta
(individualni stambeni i stambeno poslovni objekti,
vikendice, poslovni objekti ,objekti infrastrukture,
industrijski objekti, objekti kolektivnog stanovanja)
mora predhodno pribaviti odobrenje za građenje.
Pod građenjem se podrazumjeva : izgradnja,
rekonstrukcija, dogradnja, nadziđivanje, izgradnja u
svrhu izmjene namjene.
PREDAJA ZAHTJEVA
Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje
podnosi se u Šalter sali, šalter broj 7, svaki radni dan
u periodu od 07 do 15 časova.
U slučaju nekompletnosti zahtjeva službenik će
upozoriti
podnosioca
da
dopuni
zahtjev
dokumentacijom u roku od 8 kalendarskih dana.
Ukoliko stranka zahtijeva da njen zahtjev bude
zaprimljen i nakon upozorenja od strane službenika, sačiniće se službena zabilješka o nepotpunosti
zahtjeva i isti će se proslijediti na rješavanje Od dana
kompletiranja zahtjeva počeće se računati zakonski
rok za rješavanje zahtjeva. Rok za rješavanje zahtjeva
je 30 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.
Uz zahtjev investitor prilaže sledeća dokumenta:
1.
2.
3.
4.
A) STAMBENI OBJEKTI
lokacijske uslove
dokaz o vlasništvu (zemljišno knjižni
izvadak, izdaje ZK kancelarija u Bijeljini) ili
pravu građenja i posjedovni list
glavni projekat ( 3 primjerka)
izvještaj o obavljenoj reviziji tehničke
dokumentacije
osim
za
individulane
stambene i individualne stambeno-poslovne
objekte bruto građevinske površine do 400
m2.
5. saglasnosti :
- elektroenergetska saglasnost na projekat izdaje
RJ Elektrodistribucija Ugljevik
- poljoprivredna saglasnost ( ako se objekat
gradi na poljoprivrednom zemljištu), izdaje
Odjeljenje za poljoprivredu, a plaća se u zavisnosti
od klase,kulture i površine zemljišta.
- komunalna saglasnost na projekat
( izdaje
komunalno preduzeće )
6. dokaz o uplaćenim taksama
i naknadama
propisanim lokacijskim uslovima (obračun obaveza vrši
stručni saradnik za građenje).
B) STAMBENO-POSLOVNI I POSLOVNI
OBJEKTI
Pored dokumenata koji su potrebni za stambene
objekte potrebno je priložiti i:
1.protivpožarnu saglasnost na projektnu dokumentaciju (
izdaje MUP CJB Bijeljina)
2.vodoprivredna saglasnost ( izdaje Agencija za vode
oblasnog riječnog sliva Save, a potrebna je za
autopraone, mehaničarske radnje, vodovode i ostale
objekte koji mogu ugroziti režim voda).
3.ekološka dozvola (potrebna je za sva veća
postrojenja).
POSTUPAK RJEŠAVANJA
Predmet se prosljeđuje načelniku Odjeljenja,a načelnik
Odjeljenja isti dostavlja samostalnom stručnom
saradniku za upravno-pravne poslove koji nakon što
utvrdi da su ispunjeni uslovi za izdavanje odobrenja za
gradnju propisani članom 80. Zakona o uređenju
prostora i građenju,odnosno da je zahtjev potpun, vrši
izradu rješenja koje potom dostavlja načelniku
Odjeljenja na kontrolu i potpis.
Rješenje se dostavlja stranci a potom pisarnici radi
arhiviranja.
PLAĆANJE TAKSI I NAKNADA
Visina taksi i naknada zavisi od predračunske vrijednosti
objekta, dimenzija objekta odnosno korisne površine
objekta, kao i od lokacije .
ŽALBENI POSTUPAK
Na predmetno rješenje stranka ima pravo žalbe u
roku od 15 kalendarskih dana od dana prijema istog.
Žalba se upućuje Ministarstvu za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju Banja Luka, putem ovog
organa koji je dužan provjeriti da li je žalba dopuštena,
blagovremena i izjavljena od strane ovlaštenog lica, te
ako su sva tri uslova zadovoljena, žalbu sa svim spisima
koji se odnose na predmet proslijediti navedenom
Ministarstvu , a najkasnije u roku od 8 dana od dana
prijema žalbe.
Uz žalbu stranka prilaže dokaze koje smatra
relevantnim za pobijanje ili ukidanje prvostepenog
rješenja, a može se predati bez bilo kakvog popratnog
akta.
Drugostepeni organ donosi rješenje po žalbi
najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana
predaje žalbe i šalje svoje rješenje sa spisima predmeta
prvostepenom organu, koji je dužan da rješenje dostavi
stranki u roku od 8 kalendarskih dana od dana prijema
spisa. Protiv konačnog rješenja drugostepenog organa se
ne može izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor kod Okružnog suda u Bijeljini.
NAPOMENA: Kada je rok određen po danima,
dan u koji je dostavljanje izvršeno, odnosno u koji
pada događaj od koga treba računati trajanje roka,
ne uračunava se u rok,već se za početak roka
uzima prvi naredni dan. Ako posljednji dan roka
pada u neradni dan, rok ističe istekom prvog
narednog radnog dana.
Sve informacije o statusu predmeta
stranka može dobiti pozivom na broj
773-753.
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
OPŠTINE UGLJEVIK
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
Trg Draže Mihailovića bb
76 330 Ugljevik
Tel.centrala:055/773-773
www.opstinaugljevik.net
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE
I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
_______________________________________
VODIČ ZA
ODOBRENJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA
(GRAĐEVINSKA DOZVOLA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content