close

Enter

Log in using OpenID

Crito vocabulary (by part of speech)

embedDownload
Crito vocabulary (by part of speech)
Greek word
πολύς
δίκαιος
καλός
πρότερος
ἀγαθός
ἀληθής
ἐπιτήδειος
κακός
μέγας
πατρίς
Ἀθηναῖος
δῆλος
πρῶτος
ἄδικος
ποιητέος
φίλος
ἄξιος
βελτίων
ὀλίγος
πλείων
χαλεπός
ἀέκων
αἰσχρός
βιωτός
ἡδύς (ἡδέως & ἥδιστα adv.)
ἱκανός
σύμπας
ἀδικητέος
ἀμείνων
ἄφρων
βαρύς
βέλτιστος
δυνατός
ἑκών
ἐπιεικής
ἑτοῖμος
ἴσος
κοινός
κύριος
μακάριος
μόνος
ὅμοιος
ὀρθός
ὅσιος
πονηρός
πρακτέος
πρᾶος
ῥᾴδιος
σκεπτέος
σμικρός
τίμιος
τοσοῦτος
part of
speech
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
frequency
38
28
18
11
8
8
8
8
8
8
7
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
English meaning
much or many
just
beautiful
earlier
good
true (lit. "not concealed")
made for an end or purpose
bad
big
of one's fathers (sc. γῆ for fatherland)
Athenian
visible or clear
first
unjust
to be made or done
loved
worthy of (+ gen.)
better
few
more
hard to bear
against one's will
causing shame
to be lived
pleasant
sufficient
all together
one must do wrong
better
without sense
heavy
best
able
willing
fitting
at hand or ready
equal to
common
valid
blessed
alone
like
straight
hallowed
wicked
to be done
mild
easy
one must reflect or consider
small
valued
so large (Lat. tantus)
φαῦλος
φρόνιμος
χρηστός
ἅγιος
ἀδύνατος
αἰσχίων
ἄκυρος
ἀλλοῖος
ἀνάξιος
ἀνάπηρος
ἀναχωρητέος
ἀνδρεῖος
ἀνθρώπειος
ἀνόητος
ἀσχήμων
ἄτοπος
βαθύς
βαρβαρικός
γέλοιος
γλίσχρος
γυμναστέος
γυμναστικός
δαιμόνιος
δυσχερής
ἐγγύτατος
ἐδεστέος
ἔκγονος
ἐλάσσων
Ἑλληνίς
ἐναντίος
ἐναργής
ἐξαπατητέος
ἐρίβωλος
εὐειδής
εὐμενής
εὐτελής
ἐχθρός
ἥσσων
θαυμάσιος
Θηβαῖος
καταγέλαστος
κατάδηλος
κόσμιος
λειπτέος
λευκός
λοιπός
μέτριος
μικρός
μουσικός
μοχθηρός
νέος
νόμιμος
νοσώδης
πλημμελής
πολέμιος
ποτέος
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
inferior
in one's right mind
useful
devoted to the gods
unable
more shameful (comp. of αἰσχρός)
without authority
of another sort or kind
unworthy
much maimed
one must withdraw
of or for a man
of or belonging to man
not thought on
misshapen
out of place or strange
deep or high
barbaric
causing laughter
sticky or clinging
one must practise
having to do with athletic exercises
marvellous
hard to take in hand or manage
closest
one must eat
born of
smaller or less
Greek (fem. form of Ἕλλην)
opposite
visible
one must deceive
fertile
well-shaped
well-disposed
easily paid for
hated
less
wondrous
Theban
ridiculous
quite manifest
well-ordered
one must leave or abandon
white
remaining
within measure
small
of or for music
suffering hardship
young
conformable to custom
sickly
out of tune
of or belonging to war
one must drink
ῥᾴθυμος
σαφής
σεμνός
σοφός
συνήθης
συχνός
τελευταῖος
τρίτατος
τυφλός
ὑγιεινός
ὑπεικτέος
ὑστεραῖος
φροντιστέος
χωλός
ὡς
οὕτως
νῦν
ἔτι
ἐνθένδε
μᾶλλον
ὥσπερ
ἴσως
ταύτῃ
ἐκεῖ
εὖ
μάλιστα
πάλαι
πού
πῶς
ᾗ
πολλάκις
ἄλλοτε
αὖ
διαφερόντως
ἑκάστοτε
ἐνθάδε
ἥκιστα
ὅμως
ὅποι
ὅπως
πάνυ
ποτέ
σήμερον
σχεδόν
τότε
ὧδε
ἄλλως
ἄρτι
αὔριον
ἐκεῖσε
ἔμπροσθεν
ἔπειτα
ἤδη
κοινῇ
νυνδή
πη
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
17
15
14
9
8
8
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
taking things easy
clear
revered
skilled in any handicraft or art
dwelling or living together
long
last
third
blind
good for the health
one must yield
on the day after
one must take heed
lame
as (etc.)
in this way or manner
now at this very time
yet or still
hence
more (compar. of μάλα)
just as (if)
equally
in this way
there
well
especially (superl. of μάλα)
long ago
anywhere
how?
which way
many times
at another time
in turn
differently from or pre-eminently
each time
thither
least
all the same or nevertheless
to which place
as (etc.)
altogether
at some time or other
today
roughly speaking or probably
at that time
in this way
in another way or manner
just now
tomorrow
thither
before
thereupon
by this time or now (Lat. iam)
in common
just this moment
in some way
ποι
πρωί
πώποτε
σφόδρα
ἀγρίως
ἀεί
αἰσχρῶς
ἄλλῃ
ἅπαξ
αὐτοῦ
δεῦρο
εἶτα
ἐμποδών
ἐντεῦθεν
ἐπίτηδες
εὐθύς
Θήβαζε
λίαν
μάλα
μάτην
Μέγαράδε
μηδαμῶς
νυνί
πανταχοῦ
πηνίκα
πόθεν
ποθεν
ποῖ
πολλαχοῦ
ποῦ
πρόσθεν
πως
τηνικάδε
τριχῆ
καί
ἤ
ἀλλά
τε
ἐάν
εἰ
ὅτι
εἴτε
ἐπεί
ὥστε
ἵνα
εἴπερ
ἐπειδάν
μηδέ
πρίν
ὁ
ὦ
εἶεν
Σωκράτης
Κρίτων
Θεσσαλία
ᾍδης
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
conj.
def. art.
excl.
excl.
name
name
name
name
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
252
71
54
44
41
40
17
8
7
7
6
2
1
1
1
348
28
1
33
22
7
3
somewhither
early in the day
ever yet
very
wildly or savagely
always
shamefully
in another place
once
at the very place
hither
then
at the feet or in one's way
hence or thence
designedly
straightaway
to Thebes
very
very
in vain
to Megara
in no way
now
everywhere
at what point of time? at what hour?
whence?
from some place or other
whιther?
in many places
where?
before
in any way
at this time of day
in or into three parts
and
than
but
and
if (+ subj.)
if
that
whether...or
after
with the result that (or "accordingly" at begin. of sent.)
in order that
if (in fact)
when(ever) (+ subj.)
but not or and not
before
the
vocative marker (normally not translated)
well!
Socrates
Crito
Thessaly
Hades or Pluto
Δῆλος
Ἰσθμός
Κέβης
Κρήτη
Λακεδαίμων
Σιμμίας
Σούνιον
Φαίδων
Φθία
οὐ
μή
οὔτε
οὐδέ
οὐδείς
μήτε
οὐδαμῶς
μηδείς
οὐδέτερος
οὐδαμόσε
οὐδέποτε
οὐκέτι
οὔτοι
πόλις
νόμος
δόξα
ἄνθρωπος
λόγος
δίκη
παῖς
χρῆμα
ἀνήρ
ὁμολογία
πατήρ
τρόπος
ἀνάγκη
νόος
πρᾶγμα
ἀρετή
θεός
ξένος
συμφορά
σῶμα
ἀλήθεια
ἀργύριον
βίος
βουλή
διαφθορεύς
δικαιοσύνη
δικαστήριον
ἐνύπνιον
ἔπαινος
ἔργον
μέρος
μήτηρ
πλεῖστος
συνθήκη
name
name
name
name
name
name
name
name
name
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
81
45
26
20
15
6
6
5
2
1
1
1
1
25
22
15
10
10
9
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Delos
Isthmus
Cebes
Crete
Lacedaemon or Sparta
Simmias
Sunium
Phaedo
Phthia
not
not
and not
but not or nor
and not one or no one
and not
in no way
and not one or no one
neither
to no place
and not ever or nor ever
no more
indeed not
city
law
appearance or opinion
man
word
justice
a child
a thing (in pl. money)
a man
agreement
a father
a turn
necessity
mind
a thing
excellence or virtue
a god
stranger or guest or host
misfortune
the body
truth
silver
life
will or plan (etc.)
a corrupter
righteousness
a court of justice
a dream
praise
work
a part
a mother
most
a compact
χρόνος
ἀνανδρία
ἀρχή
γέρων
δεσμωτήριον
δοῦλος
εἰκός
ἡμέρα
ἡσυχία
θάνατος
νύξ
οὐσία
ὄφελος
πλοῖον
πόλεμος
πρόγονος
σκέψις
συκοφάντης
τροφεύς
τροφή
τύχη
φυγή
ψόγος
ἀγγελία
ἄγγελος
ἀγρυπνία
ἀγών
ἀδελφός
ἀδικία
αἰτία
ἀκολασία
ἀνάλωσις
ἀποδημία
ἀποικία
ἀσφάλεια
ἀταξία
αὐλός
ἀφαίρεσις
βούλευμα
γάμος
γεννητής
γυνή
δεῖπνον
δεσμός
δεσπότης
δικαστής
διφθέρα
δύναμις
εἴσοδος
ἐξουσία
ἐπιστάτης
ἑταῖρος
ἔτος
ἡλικία
ἦμαρ
ἠχή
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
time
cowardice
a beginning
an old man
a prison
a born bondman or slave
likelihood or probability (neut. ptpl. of ἔοικα)
day
stillness
death
the night
that which is one's own
help
a ship
battle
a forefather
a viewing
a false accuser
one who rears or brings up
nourishment
chance
flight
a blamable fault
a message
a messenger
sleeplessness
contest
a brother
wrong-doing
a charge or reason or cause
licentiousness
outlay
a being from home
a settlement far from home
security against stumbling or falling
want of discipline
a flute
a taking away
a deliberate resolution
a wedding
a parent
a woman
the principal meal
anything for binding
a master
a judge
a prepared hide or a wallet or bag
power
a way in
power or authority
an overseer
a comrade
a year
time of life
day
a sound or noise
θεωρία
ἰατρός
ἰδιώτης
ἱμάτιον
καιρός
κακία
κατάγελως
κίνδυνος
λύπη
μοῖρα
ναῦς
ὀρθότης
ὄρθρος
ὀρφανία
ὀρφανός
παιδεία
παιδιή
παιδοτρίβης
πολιτεία
πολίτης
πρᾶξις
προθυμία
ῥήτωρ
σιγή
σκέμμα
σκευή
σπουδή
σχῆμα
τάξις
τεκμήριον
τιμή
τόπος
υἱός
φλυαρία
φύλαξ
χάρις
ὥρα
εἷς
δύο
ἑβδομήκοντα
εἰς
περί
ἐν
πρός
ἐκ
ὑπό
μετά
παρά
ἐπί
κατά
διά
πρό
ὑπέρ
ἕνεκα
ἅμα
ἄνευ
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
noun
num.
num.
num.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
prep.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
31
19
16
14
13
9
6
6
5
5
4
3
3
2
1
1
a looking at
a doctor
a private person
an outer garment
opportunity
badness
mockery
a danger
pain of body
a portion or fate
a ship
correctness
day-break
orphanhood
an orphan
the rearing of a child
childish play
one who teaches boys wrestling and other exercises
constitution
a member of a city or state
a doing
readiness
a public speaker
silence
a subject for speculation
equipment
haste
form
an arranging
proof
honour or value
a place
son
silly talk
a watcher
grace
a time or season
one
two
seventy
into (+ acc.)
around (etc. + gen. acc. & dat.)
in (+ dat.)
in the direction of (etc. + gen. acc. & dat.)
from out of (+ gen.)
from under or by (etc. + gen. acc. & dat.)
with (+ gen.) or after (+ acc.)
from the side of (etc. + gen. acc. & dat.)
on (etc. + gen. acc. & dat.)
down (etc. + gen. & acc.)
through (+ gen.) on account of (+ acc.)
before (+ gen.)
over (+ gen. & acc.)
on account of (+ gen.)
together with (+ dat.)
without (+ gen.)
ἀπό
ἐκτός
σύν
χωρίς
ἐγώ
οὗτος
σύ
ὅς
ἄλλος
αὐτός
τις
τίς
πᾶς
οἷος
σαυτοῦ
ὅστις
πότερος
ἐκεῖνος
τοιοῦτος
σός
ἡμέτερος
ὅδε
ὅσος
ἅπας
ὅσπερ
ἀλλήλων
ἑαυτοῦ
ἐμός
ἕτερος
ὁστισοῦν
τηλικοῦτος
ἀμφότερος
τηλικόσδε
δέ
μέν
γάρ
δή
γε
ἄν
οὖν
ἄρα
ἆρα
τοίνυν
οὐκοῦν
μέντοι
δήπου
δῆτα
καίτοι
μά
ναί
νή
τοι
εἰμί
λέγω
ποιέω
δέω
prep.
prep.
prep.
prep.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
ptcl.
verb
verb
verb
verb
1
1
1
1
136
96
94
88
55
47
36
31
17
15
12
10
10
9
9
8
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
74
35
34
32
21
19
16
10
6
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
138
53
34
27
from (+ gen.)
out of or far from (+ gen.)
along with (+ dat.)
apart from (+ gen.)
I
this
you
who
another
self
someone
who?
all
of what sort (Lat. qualis)
yourself
any one who
which of the two?
that
such as this (Lat. talis)
your
our
this
how much (Lat. quantus)
quite all
the very man who
of one another
itself
mine
the other (of two) (Lat. alter)
whatsoever
of such an age
each or both of two
of such an age
but
on the one hand (etc.)
for
indeed
at least (etc.)
(modal particle)
therefore or really
therefore
particle introducing a question
therefore
therefore
at any rate or nevertheless
perhaps
certainly
and indeed
particle of swearing + acc. of divinity invoked
yea
particle of affirmative oath + acc. of divinity invoked
let me tell you
to be
to say
to make
to lack
φημί
δοκέω
πείθω
ἔχω
οἴομαι
ὁμολογέω
ἀδικέω
πράσσω
γίγνομαι
ἐπιχειρέω
ὁράω
πάσχω
παιδεύω
σκοπέω
τυγχάνω
φαίνω
ἀρέσκω
βούλομαι
διαφθείρω
εἶπον
ζάω
ἥκω
χρή
ἀκούω
ἄπειμι ibo
ἀπόλλυμι
ἀφικνέομαι
ἔξεστι
ἐρῶ
οἶδα
σώζω
αἱρέω
ἀποθνήσκω
φέρω
φοβέω
ἀποκρίνoμαι
βουλεύω
ἐθέλω
ἐμμένω
ἐξέρχομαι
ἐπαίω
ἐπιμελέομαι
ἔρχομαι
ἠμί
λαμβάνω
μένω
τιμάω
ἄγω
ἀνταδικέω
ἀποδημέω
ἀποδιδράσκω
δικάζω
ἐάω
ἐκτρέφω
ἐξάγω
ἐργάζομαι
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
22
21
21
20
15
14
13
13
12
11
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
to declare
to think or seem
to persuade
to have or to hold
to suppose
to agree with
to do wrong
to do
to come into being
to put one's hand to or attempt
to see
to suffer
to bring up a child or educate
to look at or after
to hit; to happen (etc.)
to bring to light
to please
to wish
to destroy utterly
to speak
to live
to have come
it is necessary
to hear
to depart
to destroy utterly
to come to
it is allowed
I will say or speak
to know
to save
to take with the hand
to die
to bear
to put to flight (mid. to fear)
to reply
to take counsel
to will or wish
to abide in
to go or come out of
to be an expert in
to take care of (+ gen.)
to come or go
I say
to take
to stay at home
to pay honour to
to lead or carry
to do wrong in return
to be away from home
to run away or off
to judge
to allow
to bring up from childhood
to lead out
to work
ἐρωτάω
θαυμάζω
κελεύω
παραβαίνω
πάρειμι
πειράω
τρέφω
ἀγανακτέω
αἰσχύνω
ἀναλίσκω
ἀντιλέγω
δύναμαι
ἔθω
εἶμι
εὐνομέομαι
ἡγέομαι
κινδυνεύω
πολιτεύω
προστάσσω
σπεύδω
φάσκω
ἀναγκάζω
ἀντικακουργέω
ἀντιποιέω
ἀπειθέω
ἀποκτείνω
ἄρχω
γεννάω
διαλέγω
διαφέρω
διόλλυμι
δράω
ἐγείρω
εἰσέρχομαι
εἰσηγέομαι
ἔοικα
ἔπειμι
ἐπιθυμέω
θνήσκω
καταλείπω
κήδομαι
κοινωνέω
λανθάνω
λυπέω
λωβάομαι
μέλλω
μέλω
μέμφομαι
ὀρθόω
παραμένω
παρέχω
προδίδωμι
προμηθέομαι
προσέχω
στερέω
συνδοκέω
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
to ask
to wonder
to command
to go by the side of
to be by or present
to attempt
to nourish
to feel irritation
to make ugly
to use up
to speak against
to be able
to be accustomed
to go
to have good laws
to lead or think
to run risk
to live as a citizen or freeman
to place or post at
to set a-going
to say
to force
to damage in turn
to do in return
to be disobedient
to kill
to be first or rule or begin
to beget
to pick out one from another
to carry over or across
to destroy utterly
to do
to awaken
to go in or into
to bring in
to be like
to be upon
to set one's heart upon
to die
to leave behind
to be concerned for (+ gen.)
to have or do in common with
to escape notice
to give pain to
to treat despitefully
to be about to
to be an object of care or thought
to blame
to set straight
to stay beside or near
to hold beside
to give beforehand
to take care beforehand
to hold to
to deprive
to seem good also
τεκμαίρομαι
τελευτάω
τύπτω
φεύγω
φροντίζω
χαίρω
χαλεπαίνω
χράομαι
ἀγαπάω
ἀθρέω
αἰσθάνομαι
ἀκολουθέω
ἁλίσκομαι
ἀμελέω
ἀμύνω
ἀναβιώσκομαι
ἀναισχυντέω
ἀναλαμβάνω
ἀνατρέπω
ἀνταπόλλυμι
ἀντιδράω
ἀντιτύπτω
ἀπαγγέλλω
ἀπαγορεύω
ἀπαίρω
ἀπατάω
ἀποβάλλω
ἀποκάμνω
ἀπολαύω
ἀπολογέομαι
ἀσπάζομαι
ἀτιμάζω
ἀφίημι
ἀφίστημι
βεβαιόω
βιάζω
βιόω
βομβέω
γυμνάζω
δέομαι
διαβάλλω
διάγω
διανοέομαι
διαφεύγω
διδάσκω
δίειμι
διέρχομαι
διοικέω
δοκιμάζω
δοξάζω
δουλεύω
ἐγκαλέω
ἐκβάλλω
ἐκκλέπτω
ἐκπαιδεύω
ἐκχέω
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
to judge or conjecture
to complete
to beat
to flee
to think
to rejoice
to be severe
to consult an oracle or use
to treat with affection
to look at
to perceive
to follow
to be taken (captive)
to have no care for
to keep off
to bring back to life
to be shameless
to take up
to turn up or over
to destroy in return
to act against
to beat in turn
to bring tidings
to forbid
to lift off
to cheat or deceive
to throw off
to grow quite weary
to have enjoyment of
to speak in defence
to welcome kindly
to hold in no honour
to send forth
to put away
to make firm
to constrain
to live
to make a booming sound
to train naked
to request
to throw over or across
to carry over or across
to be minded
to flee through
to teach
to go to and fro
to go through
to manage a house
to assay or test
to think
to be a slave
to call in
to throw or cast out of
to steal and bring off secretly
to bring up from childhood
to pour out
ἐνέχω
ἐννοέω
ἐνσκευάζω
ἐντρέπω
ἐξαμαρτάνω
ἔξειμι ibo
ἐξεργάζομαι
ἐξίημι
ἐπεγείρω
ἐπιδημέω
ἐπιλύω
ἐπινοέω
ἐπιπέμπω
ἐπισκέπτομαι
ἐπιτάσσω
ἕπομαι
ἔρομαι (ἐρωτάω)
εὐδαιμονίζω
εὐεργετέω
εὑρίσκω
εὐωχέω
ἐφίημι
ἐφίστημι
θωπεύω
ἱκνέομαι
ἰσχύω
καθάπτω
καθεύδω
καθομολογέω
κακουργέω
καλέω
καλλωπίζομαι
καταφρονέω
κομίζω
Κορυβαντιάω
κρίνω
λογίζομαι
μεταδίδωμι
μεταλλάσσω
μετοικέω
μορμολύττομαι
οἴχομαι
ὀνίνημι
ὀνομάζω
ὀφείλω
παραγγέλλω
παρακάθημαι
παρακρούω
παρίστημι
παύω
πειράζω
περιμένω
περιτίθημι
πλησιάζω
πρεσβεύω
προαγορεύω
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
to hold within
to have in one's thoughts
to get ready
to turn about
to err from the mark
to go out
to work out
to send out
to awaken
to be at home
to loose
to think on or of
to send besides or again
to inspect or consider
to order
to follow
to ask
to call or account happy
to do well
to find
to treat or feed well
to send to
to set or place upon
to flatter
to come
to be strong
to fasten
to lie down to sleep
to confess or allow
to do evil
to call
to pride oneself
to think down upon or despise
to take care of or fetch
to be filled with Corybantic frenzy
to judge
to count
to give part of
to change
to change one's abode
to frighten
to be gone
to profit
to name or speak of by name
to owe
to transmit as a message
to be seated beside or near
to strike aside or tο divert
to make to stand or to place beside
to make to cease
to make proof or trial of
to wait for
to place round
to bring near
to put first
to tell beforehand or proclaim
προαιρέω
προθυμέομαι
προσέρχομαι
προστίθημι
σέβομαι
στρατεύω
συγχωρέω
συνδιαταλαιπωρέω
σύνειμι sum
συντίθημι
τάσσω
τείνω
τελέω
τιτρώσκω
τολμάω
ὑπακούω
ὑπάρχω
ὑπείκω
ὑπέρχομαι
ὑποβλέπω
ὑποδέχομαι
ὑπολογίζομαι
ὑφηγέομαι
φοιτάω
φράζω
φυτεύω
φύω
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
verb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
to bring forth
to be ready
to come or go to
to put to
to feel awe or fear
to serve in war
to come together
to endure hardship with or together
to be with
to put together
to arrange
to stretch
to complete
to wound
to undertake
to listen
to begin
to retire or yield
to go or come under
to think suspect
to receive beneath
to take into account
to go just before
to go to and fro
to point out
to plant
to bring forth
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
46
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content