προσκληση μινι call διαγωνισμου της συμφωνιας πλαισιου για την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 210 3501536, Φαξ: 210 8003298
Πληροφορ.: ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΓΙΑΔΟΥ
Αρ.πρωτ.: 1356/ 27-01-2015
Προς : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ)
ΑΕΒΕ
2106626210
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ- COLOPLAST
2102020775
BIOSET Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
2105904984
MEDICAL POINT ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
2105776591
BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
2610990648
BIOKON ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ
2108049377
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
2102856340
THERMOGRAFICA HELLAS AE
2105231197
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
2108105298
CANA ΑΕ
2102883202
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
2106294610
VIOLAΚ INTERNATIONAL AE
2107773549
DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ
2102447419
ΜΙLONAS HEALTH AE
2109902060
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
2106925903
TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2106777911
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015
2ου MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β’
3. Το ΠΔ 60/2007.
4. To ΠΔ 118/2007.
5. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014
6. Το υπ’ αριθμ. 25848/19-8-2014 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ «Η Συμφωνία – Πλαίσιο
στις Δημόσιες Συμβάσεις»
1
7. Το υπ’ αριθμ. 4802/30-9-2014 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Οδηγίες για την
άμεση χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
από 01.10.2014»
8. Η υπ΄αρίθμ. 5284/22-10-2014 εγκύκλιος της ΕΠΥ για την υλοποίηση των
mini μειοδοτικών διαγωνισμών (calls offs) μετά την σύναψη συμφωνίας –
πλαίσιο, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
9. Την αριθ. 12η/Δ/2012 Διακήρυξη για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
από το ΠΠΥΥ 2011, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν οι όροι του
διαγωνισμού για την συμφωνία πλαίσιο και διάρκεια τα δύο (2) έτη.
10. Τις εκτελεστικές Συμβάσεις του 1ου έτους της Συμφωνίας Πλαισίου, με
ημερομηνία λήξης την 8-12-2014.
11. Την αριθμ. 27η/Θ10ο/27-11-2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω μειοδοτικού διαγωνισμού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς Μειοδότριες Εταιρείες της αριθμ. 12/Δ/2012 Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαισίου του
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, όπως
υποβάλλουν, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, νέα
οικονομική προσφορά για τα είδη που συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο, το κόστος των
οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την δαπάνη με την οποία ο
προμηθευτής συμμετείχε στη συμφωνία πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ,
προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οικονομική τους προσφορά.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Οι προσφορές θα υποβληθούν
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV 50710000-5)
1311
Τριακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(360.500,00 ) ΜΕ ΦΠΑ
Για ένα (1) έτος
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΕΥΡΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr
(ΕΣΗΔΗΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12.2.2015
20.2.2015
26.2.2015
ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 10:00
ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 16:00
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 11:00
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1oς
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.
3,9
SPRAY επικαλυψης
τραυματων, ΚΩΔ.
66004978
200
σακουλες
εμεσματων,
100
ΚΩΣΤΑΣ Α.
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
(ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
100
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
περιλαιμιο αφρολεξ,
στηριγματα
ουροσυλλεκτων
μεταλλικα,
2oς
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.
3oς
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
0,4
1,19
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
1000
0,91
1)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
Η/Κ/Γ,
α)
PHILIPS PAGE WRITER
TRIM 1-2 ΚΩΔ 20-210300-100-01
50
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
5,25
100
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
5,85
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
γ) CARDIOFAX NIHON
KODEN ECG ΚΩΔ 25145-060-055-01
50
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
7
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
δ) AUTO CARDINER
FCP2155 ΚΩΔ 25-063030-055-01
50
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
0,85
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
ε) KENZ CARDIO 302
ΚΩΔ 20-112-030-30001
50
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
2,85
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
ζ) PHILIPS
HEARTSTART XL ΚΩΔ
31-050-030-055-01
20
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
3,2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
β) SCHILER CARDIOVIT
AT2 PLUS ΚΩΔ.20210-280-215-01
3
ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
η) ZOLL PACEMAKER
DEFIBR. ΚΩΔ 31050030-055-01
20
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
3,2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ,
θ) PHILIPS ST RVUEΚΩΔ.20-090-090200-01
20
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
3,75
ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ,
100
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
7
ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ,
(ΚΩΔ.6075-Χ)
1000
ΒΙΟΚΟΝ
0,4
6
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
3
12
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
1,29
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΕΤ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
BD VACUTAINER
ECLIPSE NEEDLE α)
G21 0,40e
(COD.368609) ,
β)G22 0,40e
(COD.368610) .
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
2016
BD VACUTAINER PUSH
BUTTON BLOOD
COLLECTION SET
α)G21 1,67E (cod.
367338)
β)G23 1,75E
(cod.367336)
γ)G25
1,75E(cod.367341)
BD VACUTAINER
HOLTER κωδ.364815)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
1000
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ
1,67
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
1000
1,75
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
2000
0,03
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
VACUTAINER LUER-LOK
ACCESS DEVICE ,
(κωδ. 364902)
0,4
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
2000
5000
0,89
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,01
4
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ
ΚΛΕΙΣΤΟΙ Alterna®
Σάκος 1-τεμ. Κλειστός
Διαφανής 20-55
χιλ.κωδικός 5686.
Συσκευασία 30 τεμ
/κουτί.
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ
ΚΛΕΙΣΤΟΙΑlterna®
Σάκος 1-τεμ. Κλειστός
Διαφανής 10-70 χιλ.
κωδικός 5687.
Συσκευασία 30 τεμ /
κουτί.
200
2,64
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
2,69
300
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ
SenSura®
Μετεγχειρητικός σάκος
1-τεμ. Διαφανής με
παράθυρο 10-100χιλ
κωδικός 19021.
Συσκευασία 6 τεμ /
κουτί.
150
15,46
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ Alterna®
Free Σάκος 2-τεμ.
Κλειστός Αδιαφανής 60
χιλ. κωδικός 46468.
Συσκευασία 30 τεμ
/κουτί.
360
2,69
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ (κωδ.1688
διαφανεις) Alterna®
Σάκος 2-τεμ. Κλειστός
Διαφανής 60
χιλ.κωδικός 1688.
Συσκευασία 30
τεμ/κουτί.
360
1,38
5
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ (κωδ.10167
αδιαφανεις) .
SenSura® Σάκος 2-τεμ.
Κλειστός Αδιαφανής 70
χιλ. κωδικός 10167.
Συσκευασία 30 τεμ /
κουτί.
140
3,08
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
Σάκοι ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ
SenSura® Σάκος 1-τεμ.
Ανοιχτός Διαφανής 1076 χιλ.κωδικός 15570.
Συσκευασία 30τεμ
/κουτί.
Σάκοι ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ
Alterna® Free Σάκος 1τεμ. Ανοιχτός
Αδιαφανής 12-75 χιλ.
κωδικός 13870.
Συσκευασία 30 τεμ
/κουτί.
Σάκοι ειλεοστομίας
Alterna® Free Σάκος 2τεμ. Ανοιχτός
Αδιαφανής 60 χιλ.
κωδικός 13986.
Συσκευασία 30 τεμ
/κουτί.
Σάκοι ειλεοστομίας με
σύστημα δυο
τεμαχίωνAlterna® Free
Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός
Αδιαφανής 60 χιλ.
κωδικός 13986.
Συσκευασία 30 τεμ
/κουτί.
60
5,58
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
60
5,48
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
120
3,6
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
120
3,6
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
Σάκοι
ουρητηροστομίας
αυτοκόλλητοι Alterna®
Multichamber Σάκος 1τεμ. Ουρητηροστομίας
10-55 χιλ. κωδικός
14221. Συσκευασία 20
τεμ/κουτί.
200
6,25
6
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
Σάκοι ουρητηροστομίας
αυτοκόλλητοι Alterna®
Σάκος 1-τεμ.
Ουρητηροστομίας
Διαφανής 10-55 χιλ.
κωδικός 5585.
Συσκευασία 20 τεμ/
κουτί.
500
4,31
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
Σάκοι ουρητηροστομίας
Alterna® Multichamber
Σάκος 2τεμ.Ουρητηροστομίας
Αδιαφανής 60 χιλ.
κωδικός 14226.
Συσκευασία 20 τεμ /
κουτί.
Σάκοι
ουρητηροστομίαςAlterna
® Σάκος 2-τεμ.
Ουρητηροστομίας
Διαφανής 60 χιλ.
κωδικός 1759.
Συσκευασία 20 τεμ /
κουτί.
Βάσεις για στομίες
Alterna® Free Βάση
Επίπεδη 60/ 10-55 χιλ.
κωδικός 2833.
Συσκευασία 5 τεμ /
κουτί.
Βάσεις για στομίες
Alterna® Βάση Επίπεδη
60/ 10-55 χιλ. κωδικός
1779. Συσκευασία 5 τεμ
/ κουτί.
Βάσεις για
στομίεςSenSura® Xpro
Βάση Επίπεδη
Διαφανής 70/ 10-65 χιλ.
κωδικός 10045.
Συσκευασία 5 τεμ /
κουτί.
120
4,26
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
120
3,78
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
30
5,66
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
30
4,7
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
140
6,46
7
Υλικά περιποίησης
κολοστομίας
(υδροστατική
πάστα)Coloplast®
πάστα σε ατομικές
συσκευασίες 10 τεμ.
κωδικός 2655.
Συσκευασία 1 τεμ /
κουτί.
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
50
12,3
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
Υλικά περιποίησης
κολοστομίας
(υδροστατική
πάστα)Coloplast®
πάστα 60γρ. Κωδικός
2650. Συσκευασία 12
τεμ / κουτί.
50
9,68
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
ΖΩΝΕΣ ΒΑΣΗΣ ΣΑΚΟΥ
Coloplast® Ζώνη
οστομίας κωδικός 0420.
Συσκευασία 10 τεμ /
κουτί.
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ Χ/Μ/Θ
ΣΑΚΟΙ ΟΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
(PP300030) ,
ΣΑΚΟΙ
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ
100
50
4000
5000
30
ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 80 ΜΜ
L11010)
30
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
SONY UPC21L 200
ΦΥΛΛΑ 41-100-021100-02
200
ΒΕΛΟΝΗ HUBER
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΟΛΑΡΟ
PHILADELFIA
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
200
ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 45
ΜΜ , 11002)
(FN10016)
7,31
15
0,07
3,85
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
DUCASCO
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΕΒΕ
DUCASCO
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΕΒΕ
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
5000
2000
73,5
0,51
4,75
4,95
105
0,49
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
0,15
9,45
8
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ
673064-000000
ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MAGILL
41065
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ (1659)
TELEFLEX
MEDICAL ΕΛΛΑΣ
ΑΕ
1000
500
4000
500
5,5
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
TELEFLEX
MEDICAL ΕΛΛΑΣ
ΑΕ
ΜΙLONAS HEALTH
AE
0,12
2,5
0,18
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
ΥΛΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
1. Βελόνη ημιαυτόματη,
με συσκευή βιοψίας trucut, με χειρολαβή δύο
δακτύλων, μιας χρήσης,
σε ατομική
αποστειρωμένη
συσκευασία, διαμέτρου
14G, μήκους 100mm
BD1410
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
200
2α. Βελόνη εντοπισμού
βλαβών μαστού σε
ατομική αποστειρωμένη
συσκευασία με
επανατοποθετούμενο
άγκιστρο τύπου Homer,
διαμέτρου 20G, μήκους
100mmIMX 2010
15
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
60
2β. Βελόνη εντοπισμού
βλαβών μαστού σε
ατομική αποστειρωμένη
συσκευασία μη
επανατοποθετούμενη,
διαμέτρου 20G, μήκους
70mmΙΜΧ 2007
26
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
60
γαλακτωμα χειρωνσωματος,
λεκανιδια
νεφροειδη,
ουροδοχεια χαρτινα,
σκωραμιδες χαρτινες,
200
50000
20000
6000
26
ΚΩΣΤΑΣ Α.
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
(ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
6,05
ΑΝ.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΑΕ- COLOPLAST
0,0589
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,084
0,334
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
0,37
0,314
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
0,29
5,08
MEDICAL
POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
9
0,052
σακουλες κοπρανων,
στηριγματα
ουροσυλλεκτων
πλαστικα
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ CLIPS
PADS ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
HOLTER PHILIPS
GELL Η/Κ/Γ –
απινιδωτη,
ΚΑΝΟΥΛΕΣ 3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, 3WAY
STOPCOCK
ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ , /KG
YΠΟΣΕΝTONA MX
ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 2,7LIT.
,ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 5,4 LIT.
ποτηρακια
φαρμακων,
ποτηρακια
καλλιεργειων,
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ
100
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,31
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
25
2000
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
0,1089
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,117
2000
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
0,052
CANA ΑΕ
0,15
200
THERMOGRAFICA
HELLAS AE
0,85
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
9,20/5L
0,45
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
0,159
4,42
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
4,5
0,187
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
THERMOGRAFI
CA HELLAS AE
0,058
0,1609
DUCASCO
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓ
ΛΟΥ ΑΕΒΕ
0,194
0,538
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,8
CANA ΑΕ
5,8
0,9
CANA ΑΕ
4,98
0,028
2,277
35000
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
500
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
30000
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
4000
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
2000
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,68
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
30000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,02
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,0096
30000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,09
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,0834
4000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,08
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,081
15000
ΜΙLONAS HEALTH
AE
0,036
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
0,0225
DUCASCO
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓ
ΛΟΥ ΑΕΒΕ
0,8
ΜΙLONAS
HEALTH AE
2000
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
2,99
ΚΩΣΤΑΣ Α.
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
(ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ
4000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
1,12
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,748
ΠΩΜΑΤΑ ΟΡΡΩΝ
200000
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
0,35
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
1,21
ΜΠΛΟΥΖΑ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1500
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
7
ΜΙLONAS
HEALTH AE
3,784
ΜΑΣΚΕΣ
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ
10
ΠΕΔΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1500
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
26Χ42=
2,65
41Χ56=
3,75
ΜΑΝΙΚΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1500
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
3,7
ΜΙLONAS
HEALTH AE
0,843
ΛΑΜΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ (ΟΛΑ
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ)
7900
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
0,0267
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
0,0274
ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΡΩΝ
1000
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
0,75
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
3
10000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,24
TELEFLEX
MEDICAL ΕΛΛΑΣ
ΑΕ
0,25
ΓΥΑΛΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
100
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
4,95
ΜΙLONAS
HEALTH AE
2,89
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ
ΡΥΓΧΟΣ
600
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
1,79
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
8,5
1230
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
0,23
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,35
2000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,08
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
0,029
4000
Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ
1,03
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
3
2,19
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
2,59
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΤΡΟΚΑΡ ΚΩΝΙΚΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΑΙΧΜΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΣΕΝΤΟΝΙ 50Χ50
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΣΕΝΤΟΝΙ 60Χ50
ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΛΟ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ
MHΡΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ
ΣΤΥΛΕΟΙ
ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
1000
1000
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
ΜΙLONAS
HEALTH AE
45Χ50=
0,524
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
0,23
1,76
VIOLAC
INTERNATION
AL AE
1,85
2,11
VIOLAC
INTERNATION
AL AE
2,4
1,3
MEDICAL
POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
1,19
100
BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
1,39
VIOLAC
INTERNATIONAL
AE
50
DUCASCO
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΕΒΕ
3,19
ΜΙLONAS
HEALTH AE
3,099
50
DUCASCO
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΕΒΕ
5,25
ΜΙLONAS
HEALTH AE
5,196
1000
BIOSET
Μ.ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ
0,35
MEDICAL POINT
ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE
0,278
5.98
TELEFLEX
MEDICAL ΕΛΛΑΣ
ΑΕ
2,48
500
CANA ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Ο
11
κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην
Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Su
pervisedList.html
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό,
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του,
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
– χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
– χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26.2.2015 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
12
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών (Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά).
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που
τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα των προς προμήθεια
αγαθών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά
 υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο
με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», Επικαιροποιημένα Δικαιολογητικά
κατακύρωσης (ειδικότερα για όσα από αυτά έχει λήξει η ισχύς τους, κατά την
ημερομηνία λήψεως της σχετικής ειδοποίησης). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται
από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά).
 Προσκομίζει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ποσοστό 5% της αμοιβής χωρίς
ΦΠΑ) άρθρο 157 παρ. 1 οερ. Β του Ν.4281/14
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Αν ο προμηθευτής δεν υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο επαναδιαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.
1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 ή στο άρθρο 8α
του ιδίου Π.Δ, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας
πλαίσιο του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.
13
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο, υποβάλλονται από αυτούς ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τους ίδιους
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, συντάσσει και υπογράφει το σχετικό
πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει
σχετική απόφαση.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές.
Μετά το σχετικό προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές, με την οποία τους
καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν την εκτελεστική της Συμφωνίας
Πλαισίου Σύμβασης.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Αιτήματα-ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
εφαρμογής που παρέχεται από δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη του
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που
καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό
ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα
που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ELEFTHERIOS BOULIAS
Ημερομηνία: 2015.01.27 14:47:26
EET
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
14