σε αυτό το αρχείο (PDF)

ΧΑΝΙΑ, 11/12/13
ΑΡ.ΠΡΩΤ 141077
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΟΣ:
Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 16.000 € (πλέον ΦΠΑ)
Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία
Ημέρα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ώρα
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
Ημ. Μην. Έτος
εβδομάδας
14/1/2014
Τρίτη
Αλσύλλιο Αγροκηπίου
Χανιά
11.00πμ
Αίθουσα συσκέψεων
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων
Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΓΣ) που εδρεύει στο Παρίσι (στο εξής: η
Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του έργου «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΑΒΙΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΆΤΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ»που εντάχθηκε βάση της Κ3_01_03 στις 15-10-2012 στο πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, με συγχρηματοδότηση κατά 80% από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί το παρακάτω είδος:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
-1-
Αναθέτουσα Αρχή
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά, Αλσύλλιο Αγροκηπίου,
όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΓΣ) που
εδρεύει στο Παρίσι, με την 140838/4-12-13 απόφαση προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικής φύσεως.
Ο Σταματάκης Αριστείδης 282135000 εσωτ 532- 534, Φαξ 2821035001 –
Email [email protected]
παρέχει σχετικές πληροφορίες.
Προκήρυξη
Η παρούσα προκήρυξη
Τεχνική Περιγραφή.
αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β:
Έργο
Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Μέρος Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Επιτροπή Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντή του ΜΑΙΧ ειδικά για το
σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον
Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται
μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την προμήθεια.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Επιτροπή Παραλαβής
Ομάδα προσώπων, συγκροτηθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον μειοδότη και την παραλαβή των Παραδοτέων.
-2-
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης
και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για το Διεθνές Κέντρο
Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χανίων, και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις.
1. Το Ν.Δ. 4443/64, το Ν. 1537/85, το ΠΔ 534/88 καθώς και τον Οικονομικό κανονισμό του
ΔΙΚΑΜΓΣ.
2. Την 140838/4-12-13 απόφαση του Δ/ντή του ΜΑΙΧ περί διενέργειας διαγωνισμού.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις,
σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες
αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση
της προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα
δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την
αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται
ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Η αναλυτική προκήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή στους ενδιαφερόμενους, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά,
τηλ 2821035000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης η προκήρυξη διατίθεται μέσω του
Διαδικτύου στη διεύθυνση www.maich.gr. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης
διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο.
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την παρούσα προκήρυξη καθώς και συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της, μέχρι 13/01/2014 ώρα 11:00 έπειτα από
-3-
συνεννόηση με τον κ. Σταματάκη. Απαντήσεις επί των ερωτήσεων θα δίνονται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι στις 13/01/2014 και ώρα 15:00
ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου
Ινστιτούτου Χανίων που βρίσκεται στο Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά τηλ 2821035000 (εσωτ.
532 &534), την 14/01/2014 ώρα 11:00 πμ
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
-Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
-Συνεταιρισμοί
-Κοινοπραξίες προμηθευτών
Ημεδαπά ή αλλοδαπά που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων και τρίτες χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Για την υποβολή
προσφοράς, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. Εάν της ανατεθεί η
σύμβαση και εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να το πράξει.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
•
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες
του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
-4-
•
Οι ενώσεις προσώπων ή οι κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
*Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από
εκπρόσωπο του Προσφέροντα.
*Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ότι θα
διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού
τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη
τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό
απόρρητο.
*
Βεβαίωση της εταιρείας
αχρησιμοποίητος.
ότι
ο
προσφερόμενος
εξοπλισμός
είναι
καινούργιος
και
*Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ & ΕΠΕ).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του ΔΣ τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον προσφέροντα και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
*Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής,
στην οποία:
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί
με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 45
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.
- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών όπως περιγράφεται παρακάτω.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου
-5-
45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου
1 του άρθρου 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ.(3) του εδ. α του άρθρου 8.2 της παρούσης.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2) και (3) των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του άρθρου
8.2 της παρούσης, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν.1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
-6-
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωση (1). της παρ. α του άρθρου 8.2 της παρούσης.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) της παρ. γ του άρθρου 8.2 της παρούσης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό στο διαγωνισμό Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και , όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από
το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8.2 α.1 της παρούσης.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του άρθρου8.2 α της παρούσης, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του άρθρου8.2 β της
παρούσης, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα, και της περίπτωσης
(2) του άρθρου8.2 γ της παρούσης.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται
να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
Από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστική ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
-7-
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιαδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα μήνα, προσμετρούμενο από
την επόμενη της ημέρας διενένεργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 15/2/2014. καθώς και για
το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου,
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
-8-
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται
απαράδεκτες.
δεκτές και απορρίπτονται ως
Διευκρινίσεις που, χωρίς να τους ζητηθούν, δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά
τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που είναι ο κυρίως φάκελος της
προσφοράς, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική
γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική
γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα
εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην Αγγλική
γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας
• Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και συγκεκριμένα:
1
Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
2
Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου
3
Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε
χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του
Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του.
ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που έχει
συνταχθεί το Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει
τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή
να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση
-9-
αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε τρείς (3)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς,
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Οι τιμές όλων των ειδών εξοπλισμού θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν την
παράδοση, εγκατάστασή τους στους θερμοκηπιακούς θαλάμους του ΜΑΙΧ, την ορθή τους
λειτουργία καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό τους.
Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή για το προσφερόμενο προϊόν. Η
γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει
ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας.
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο
υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στην οικονομική προσφορά οι Προσφέροντες θα πρέπει, πρόσθετα, να δηλώσουν ότι
αποδέχονται τον τρόπο πληρωμής, που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει
να αποστέλλονται στην Γραμματεία του ΜΑΙΧ με οποιονδήποτε τρόπο,
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι 14/1/2014 και ώρα 11:00, με ευθύνη του Προσφέροντος, ή να κατατεθούν
από τον ίδιο στην επιτροπή του διαγωνισμού, κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.
Το ΜΑΙΧ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί,
γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς , μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική
προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα prospectus.
- 10 -
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και
αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.
ΑΡΘΡΟ 16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και
την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του
ελέγχου σε Πρακτικό της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2 μέσα σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών
που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις
απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στον Δ/ντή του ΜΑΙΧ για την έκδοση των απαιτούμενων
αποφάσεων απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει
στον Δ/ντή του ΜΑΙΧ το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της,
τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.
Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η
Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στον Δ/ντή του ΜΑΙΧ, για την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών,
σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στο Μέρος Β.
Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης.
- 11 -
γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στον Δ/ντή του ΜΑΙΧ το/α
πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής
αξιολόγησης.
17.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για
κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της
διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα
διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στον Δ/ντή του ΜΑΙΧ, για την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης.
17.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούμενα σημεία των
πινάκων σε επί μέρους κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή της
Προκήρυξης. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το
άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να
αθροίζει στο 100%.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Λ= 0,80 x σταθμισμένη βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης + 0,20 x σταθμισμένη βαθμολογία
Οικονομικής Προσφοράς.
Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό Λ.
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 στις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που
- 12 -
δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις
έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή.
Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, σημείου ή στοιχείου είναι το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, σημείου ή στοιχείου επί τη βαθμολογία του.
Η συνολική βαθμολογία κάθε σημείου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων του σημείου.
Η συνολική βαθμολογία κάθε στοιχείου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών των επί μέρους σημείων του στοιχείου.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας στοιχείων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών, θα επιλεγεί εκείνη με την μεγαλύτερη
σταθμισμένη τεχνική βαθμολογία.
ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο
των τριών (3) εργασίμων ημερών.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τον
Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στον
Δ/ντή του ΜΑΙΧ, για την έκδοση της Κατακύρωσης.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται
ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
19.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το
δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
- 13 -
γ.
να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία
ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας, η οποία
ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης προμήθειας, ο
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση
του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10)
ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή , ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω
στοιχεία:
(α)
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία θα
καλέσει τον αμέσως επόμενο από το συγκριτικό πίνακα.
ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα σαράντα ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. Ειδικότερα η παράδοση των ειδών θα
πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από την υπογραφή και η εγκατάσταση και εκπαίδευση του
προσωπικού μέσα σε δέκα ημέρες από την παράδοση.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των ειδών, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής.
- 14 -
Η προσωρινή παραλαβή που αφορά κυρίως στην ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται
ταυτόχρονα με την παράδοση, ενώ η οριστική παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός
από την ολοκλήρωση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής.
Το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ειδών.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
ΑΡΘΡΟ 23 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν όλες
τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την
παράδοσή του καινούργιος.
Για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται για κάθε είδος στο Μέρος ΒΤεχνική προδιαγραφή, και η οποία αρχίζει να ισχύει μετά την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος
εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης , χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την
Αναθέτουσα Αρχή. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την
ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της
εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο
εγγύησης.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού και του
λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα
ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα
υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του
συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο
βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.
- 15 -
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς
καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης του
εξοπλισμού και του Βασικού Λογισμικού, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες
εταιρείες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο μεταγενέστερο από την
υπογραφή της Σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλεται η αξία της σύμβασης.
Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον συμβατικό χρόνο
παράδοσης των συγκεκριμένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη παρουσίαση
των πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης επικαιροποίησης.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής έγκρισης των προτεινόμενων αντικαταστάσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των βελτιωμένων
προϊόντων με τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύμβασης
προμήθειας που αφορούν στην ομαλή υλοποίηση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στην
παρούσα προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 25 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει
γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών
και την παράλειψή της στο μέλλον.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα
από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη
διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 26 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
- 16 -
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως
του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 27 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης , παρά τις προς τούτο επανειλημμένες
οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι και οι
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά
την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με
την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Ο Δ/ντής του ΜΑΙΧ
Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης
ΣΥΝ: ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- 17 -
Β’ ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡ 141077/11-12-13
)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Καταγράφεται ο προσφερόμενος από τον προμηθευτή εξοπλισμός και υπηρεσίες ανά είδος
ομάδας.
Συγκεκριμένα:
1) Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε αντικειμένου.
2) Με την αναφορά σχολίων για την καλύτερη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας, την αναφορά μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και
εκπαίδευσης κλπ και την παραπομπή σε αντίστοιχο φυλλάδιο του κατασκευαστή. Είναι
ιδιαίτερα επιθυμητό οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνικό
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
3) Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων, του εξοπλισμού ώστε να
προσδιορίζεται μονοσήμαντα ο προσφερόμενος εξοπλισμός.
4) Με τη σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού (σε τεμάχια)
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί
να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.
Παρατηρήσεις
1) Πρέπει να αναφέρονται όλα τα προσφερόμενα αντικείμενα/ υπηρεσίες της ομάδας.
2) Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς των ειδών της ομάδας θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς της ίδιας ομάδας με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων
των στοιχείων κόστους.
Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της εταιρείας ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι
καινούργιος και αχρησιμοποίητος.
Α1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφίας σύγχρονης τεχνολογίας το οποίο να καλύπτει τις ακόλουθες
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές :
Γενικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος :
1.
Το σύστημα να αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη :
- Αντλία
- Σύστημα απαέρωσης κενού
- Βαλβίδα εισαγωγής δείγματος, ελεγχόμενη ηλεκτρικά
- Θερμοστατούμενο θάλαμο στηλών
- Αγωγιμομετρικό ανιχνευτή και κυψελίδα αγωγιμότητας
- 18 -
-
Μονάδα συμπίεσης της αγωγιμότητας των εκλουστικών διαλυμάτων για προσδιορισμό
ιόντων επιλογής μας.
Απαραίτητη στήλη και προστήλη
Λογισμικό κατάλληλο για τον έλεγχο του συστήματος, τη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων
2.
Τα μέρη του συστήματος που έρχονται σε επαφή με το δείγμα και τα διαλύματα έκλουσης να
είναι από χημικώς αδρανή υλικά, ελεύθερα μετάλλων, και να είναι συμβατά με υδατικά
διαλύματα με pH από 0 έως 14.
3.
Ικανότητα επέκτασης για λειτουργία αναγέννησης του διαλύματος έκλουσης στη διάρκεια της
ανάλυσης και για αυτόματη παραγωγή του διαλύματος έκλουσης. Η λειτουργία αναγέννησης
του διαλύματος έκλουσης να παρέχει αυτοδυναμία λειτουργίας τουλάχισστον 20 ημερών
χωρίς ανάγκη αλλαγής του διαλύματος έκλουσης.
4.
Το σύστημα να έχει ικανότητα επέκτασης με ενσωματωμένη ηλεκτρική βαλβίδα, 6-πορτη ή
10-πορτη, για λειτουργίες αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων, όπως απομάκρυνση
υποστρώματος, προσυγκέντρωση δείγματος και διήθηση δείγματος εν σειρά, ελεγχόμενη
από το λογισμικό.
5.
Να χρησιμοποιεί οπτική ανίχνευση διαρροών για ασφάλεια του εργαστηρίου και ταχεία
απόκριση σε περίπτωση διαρροής.
6.
Το σύστημα απαέρωσης κενού για τα διαλύματα έκλουσης να διαθέτει αυτόματο έλεγχο.
Αντλία
1. Η αντλία του συστήματος να είναι δύο εμβόλων με μεταβαλλόμενη ταχύτητα. Οι κεφαλές
των εμβόλων να είναι συμβατές με υδατικά διαλύματα με pH0-14 και οργανικούς διαλύτες.
2. Περιοχή ροών τουλάχιστον από 0,05 mL/min έως 5 mL/min με βήμα ρύθμισης ροής 0,01
mL/min ή μικρότερο, χωρίς αλλαγή κεφαλών αντλίας.
3. Ακρίβεια ροής και επαναληψιμότητα ροής καλύτερες (λιγότερο) από 0,1%.
4. Η μέγιστη πίεση της αντλίας να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 5000psi.
5. Λειτουργία συνεχούς έκπλυσης δακτυλίων στεγανοποίησης εμβόλων, με σύνδεση παροχής
διαλύματος.
6. Ικανότητα λειτουργίας με χρωματογραφικές στήλες εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 2mm
και 4mm.
- 19 -
Θερμοστατούμενος θάλαμος στηλών
1. Να διαθέτει θερμοστατούμενο θάλαμο στηλών, με περιοχή θερμοκρασιών ίση ή ευρύτερη
από 30 έως 60οC.
Μονάδα συμπίεσης της αγωγιμότητας των εκλουστικών διαλυμάτων
1. Μονάδα συμπίεσης της αγωγιμότητας των εκλουστικών διαλυμάτων για προσδιορισμό
ανιόντων με ικανότητα αναγέννησης στη διάρκεια της ανάλυσης με χρήση μόνο του
διαλύματος έκλουσης.
2.
Η μονάδα να λειτουργεί συνεχώς και να μη διαθέτει κινητά μέρη.
3. Να περιλαμβάνεται μονάδα συμπίεσης της αγωγιμότητας των εκλουστικών διαλυμάτων για
προσδιορισμό κατιόντων με ικανότητα αναγέννησης στη διάρκεια της ανάλυσης με χρήση
μόνο του διαλύματος έκλουσης.
Ανιχνευτής αγωγιμότητας
1. Η μέγιστη ειδική αγωγιμότητα του ανιχνευτή να είναι ίση ή υψηλότερη από 15000 mS/cm.
2. Διακριτική ικανότητα ίση ή καλύτερη από 0,003 nS/cm
3. Σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
4. Θερμοστατούμενη κυψελιδα αγωγιμότητας με σταθερότητα ίση ή καλύτερη από 0,01 οC. Ο
όγκος της κυψελίδας να είναι μικρότερος από 1 μL.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.
Να παραδοθεί με τουλάχιστον μια στήλη κατάλληλη για προσδιορισμό ανιόντων και μια
στήλη κατάλληλη για προσδιορισμό κατιόντων με κατάλληλες προστήλες.
2.
Το σύστημα να έχει ικανότητα επέκτασης τουλάχιστον με ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους.
3.
Η εγκατάσταση και η εκπαίδευση στη λειτουργία του συστήματος να περιλαμβάνονται στην
τιμή του συστήματος.
4.
Εγγύηση συστήματος τουλάχιστον τριών (3) ετών.
5.
Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.
- 20 -
Ο κατασκευαστής:
Να είναι πιστοποιημένος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΤΡΤΙΝΩΝ
Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια
και συντελεστή βαρύτητας
1.
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές διακήρυξης
80%
2.
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από
προμηθευτή, χρόνος ανταπόκρισης)
10%
3.
Εγγύηση για 3 χρόνια τουλάχιστον τεκμηριωμένη με υπεύθυνη
δήλωση
10%
- 21 -