close

Enter

Log in using OpenID

- Maggdoss doo

embedDownload
Zgrada
o
Vrsta i naziv zgrade
Višestambena
K.č. k.o
k.č. 6951/1, k.o.Vrapče
D postojeća
nova
zgrada s deset stanova
Adresa
Mjesto
Zagreb
Vlasnik/Investitor
Maggdoss d.o.o. Zagreb
Izvođač·
Maggdoss d.o.o. Zagreb .
Godina izgradnje
2013.
prema Direktivi
20l0/3l/EU
Q"H,nd,ref
kWh/(m
eu
e
eu
..c
i
I
~
~
I,
i
\
2
a)
S 15
S 25
E
nJ
....,
S 50
u)
S 150
S 100
nJ
N
....,
nJ
~-C
-"I-....,
•••
eu
U
--
~
....,
u)
eu
tlO
•••
eu
e
w
S 200
eu
s 250
nJ
tlO
•••
> 250
N
Podaci o osobi koja je izdala energetski certifikat
Ovlaštena fizička osoba
Ovlaštena pravna osoba
Tloris d.o.o.
Imenovana osoba
Josip Ladić, dipl. ing. arh.
Registarski broj ovlaštene osobe
P-285/2013
Broj energetskog
P_285_2013_014_SZ2
certifikata
Datum izdavanja/rok
važenja
13.01.2014. / 10 g
Josip Ladić
Potpis
Podaci o zgradi
A K [m 2]
420,00
v : [m 3]
1565,30
f o [m -1]
0,70
H'
tr,adj
[W/(m
2
K]
0,32
I
Izračun
42
I
Klimatski podaci
Klimatski podaci (kontinentalna
ili primorska
hrvatska)
Broj stupanj dana grijanja SD [Kd/a]
Broj dana sezone grijanja Z [dj
Srednja vanjska temperatura
Unutarnja
projektna
e e [OC]
u sezoni grijanja
temperatura
e
u sezoni grijanja
Podaci o termotehničkim
i
3,9
20,0
[0e]
sustavima zgrade
Način grijanja zgrade (lokalno, etažno, centralno,
Izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu
Način hlađenja (lokalno, etažno, centralno,
Etažno
daljinski izvor)
potrošne tople vode
Prirodni plin
daljinski izvor)
Lokalno
Izvori energije koji se koriste za hlađenje
Vrsta ventilacije
(prirodna,
Električna energija
prisilna bez ili s povratom
Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim
Udio obnovljivih
topline)
Prirodna
izvorima energije
izvora energije u potrebnoj
toplinskoj
Nema
0,00
energiji za grijanje [%j
Energetske potrebe
Za referentne klimatske podatke
Specifično
Ukupno
[kWh/(m
[kWh/aj
Q H,nd
Za stvarne klimatske podatke
17624,39
2
Ukupno
a)]
Specifično
[kWh/(m
[kWh/a]
41,96
Zahtjev
15961,04
2
Dopušteno
a)]
[kWh/(m
2
Ispunjeno
a)]
DA/ NE
76,89
38,00
DA
Qw
Q H,ls
QW,ls
QH
E del
E prim
CO 2 [kg/aj
4699,84
4256,28
C=J
Objašnjenje:
C=J
obveznaispuna
U
Građevni dio zgrade
[W/(m
U
2
K)]
[W/(m
ispunjava se opcijski
Ispunjeno
max
2
K)]
DA/ NE
0,20
0,45
DA
0,15
0,30
DA
0,19
0,30
DA
0,25
0,50
DA
Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja
1,20
1,80
DA
Vanjska vrata s neprozirnim
2,50
2,90
DA
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, potkrovlju
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi prema
potkrovlju
Zidovi prema tlu, podovi prema tlu
Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaži
Zidovi i stropovi prema negrijanim
stubištu temperature
Objašnjenje:
prostorijama
i negrijanom
više od O°C
vratnim
krilom
C=J
obveznaispuna
Prijedlog mjera / preporuke
- za postojeće zgrade:
prijedlog mjera za poboljšanje
su ekonomski
- za nove zgrade:
fluokompaktnih
4.
5.
6.
f
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
~
20.
razreda
ili drugih štednih žarulja.
3.
,
svojstava zgrade koje
preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog
zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje
energetskih svojstava zgrade
1. Korištenje uređaja A energetskog
2.Korištenje
energetskih
opravdane
Dodatak
!
i
Objašnjenje tehničkih
pojmova
Ploština korisne površine zgrade, A
Obujam grijanog dijela zgrade,
Faktor oblika zgrade, f o =A/V
Koeficijent
transmisijskog
e
K
[m
Ve
[m
[m
·1 ),
toplinskog
2 ),
3 ],
jest ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade.
jest bruto obujam, obujam grijanog dijela zgrade kojemu je oplošje A.
jest količnik oplošja A i obujma grijanog dijela zgrade
gubitka, H tr,adj [W/K), jest količnik između toplinskog
prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru
i razlike između unutarnje
projektne
V e .
toka koji se transmisijom
temperature
u sezoni grijanja i
vanjske temperature.
Srednja vanjska temperatura,
vremenskom
Unutarnja
e e [0C], jest
periodu prema meteorološkoj
projektna
temperatura
osrednja vrijednost
temperature
vanjskog zraka u promatranom
postaji najbližoj lokaciji zgrade.
u sezoni grijanja,
e i [0C], jest
projektom
predviđena
temperatura
unutarnjeg
zraka
svih prostora grijanog dijela zgrade.
Godišnja potrebna
količina topline
temperature
toplinska
energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q
H,nd
[kWh/a), jest računski određena
koju sustavom grijanja treba dovesti tijekom jedne godine za održavanje
u zgradi tijekom
unutarnje
projektne
razdoblja grijanja zgrade.
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q H,nd,ref [kWh/a), jest računski
određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje
projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade za referentne klimatske podatke.
2
aj), jest
Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q' H,nd,ref [kWh/(m
godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke izražena po jedinici ploštine korisne
površine zgrade.
2
Dopuštena vrijednost specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, Q' H,nd,dop [kWh/(m
all, jest
dopuštena specifična godišnja potreba toplinska energija za grijanje koja se izračunava uz uvjete propisane za nove
stambene zgrade prema posoebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i
toplinske
zaštite novih i postojećih
zgrada.
Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode, Q w [kWh/a], jest računski određena
topline koju sustavom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tijekom jedne godine za zagrijavanje vode.
količina
Godišnji toplinski gubici sustava grijanja, Q H,ls [kWh/a), jesu energetski gubici sustava grijanja tijekom jedne godine koji
se ne mogu iskoristiti za održavanje unutarnje temperature u zgradi.
Godišnji toplinski
pripreme
gubici sustava za zagrijavanje
potrošne tople vode, Q
W,Is
[kWh/a), jesu energetski gubici sustava
potrošne tople vode tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti
Godišnja potrebna toplinska energija, Q H [kWh/a], jest zbroj godišnje potrebne
sustava za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradi.
za zagrijavanje vode.
topline i godišnjih toplinskih
gubitaka
Godišnja isporučena energija, E del [kWh/a], jest energija dovedena tehničkim sustavima zgrade tijekom jedne godine za
pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih
sustava.
Godišnja primarna
energija, E prim [kWh/a],
godine koja nije podvrgnuta
ni jednom
Godišnja emisija ugljičnog dioksida, CO
godine koja je posljedic't energetskih
jest računski određena
postupku
2
količina energije za potrebe zgrade tijekom jedne
pretvorbe.
[kg/a), jest masa emitiranog
potreba zgrade.
ugljičnog dioksida u vanjski okoliš tijekom jedne
Dodatak
Detaljan popis propisa, normi i proračunskih
energetskom certifikatu
Pravilnik
o energetskim
Tehnički
propis o racionalnoj
Zakon o prostornom
Tehnički
i energetskom
energije
i gradnji
i topIinskoj
certificiranju
podataka navedenih u
zgrada (NN 81/12, 29/13)
zaštiti u zgradama
(NN 76/07, 38/09,
(NN 110/08,89/09)
55/11 i 90/11)
i vrata (NN broj 69/06)
proizvodima
o nadzoru građevnih
Metodologija
građevina
uporabi
uređenju
propis za prozore
Zakon o građevnim
Pravilnik
pregledima
postupaka za određivanje
za provođenja
(NN broj 86/08)
proizvoda
(NN 113/08)
energetskih
pregleda
građevina,
studeni 2012.
HRN EN 410:2003
Staklo u graditeljstvu
-- Određivanje
svjetlosnih
HRN EN 673:2003
Staklo u graditeljstvu
-- Određivanje
koeficijenta
i sunčanih značajka ostakljenja
prolaska topline
(U vrijednost)
(EN 410:1998)
-- Proračunska
metoda (EN
673:1997+A1:2000+A2:2002)
HRN EN ISO 6946:20XX Građevni
(ISO 6946:2007;
dijelovi i građevni
otpor i koeficijent
prolaska topline
-- Metoda
proračuna
EN ISO 6946:2007)
HRN EN ISO 10077-1:2002
Toplinske
Pojednostavnjena
(ISO 10077-1:2000;
metoda
HRN EN ISO 10211-1:20XX
10211:2007;
dijelovi zgrada -- Toplinski
značajke prozora, vrata izaslona
Toplinski
mostovi
-- Proračun koeficijenta
prolaska topline
-- 1. dio:
EN ISO 10077-1:2000)
u zgradarstvu
-- Toplinski tokovi i površinske temperature
- Detaljni proračuni
(ISO
EN ISO 10211:2007)
HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska
(ISO 10456:2007;
izolacija -- Građevni
materijali
i proizvodi
-- Određivanje
nazivnih i projektnih
toplinskih
vrijednosti
EN ISO 10456:2007)
HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske
značajke zgrada -- Prijenos topline
preko tla -- Metode
proračuna
(iSO 13370:2007;
EN ISO
13370:2007)
HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske
(ISO 13789:2007;
HRN EN ISO 13790:2008
(transmisijskih)
Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne
HRN EN ISO 14683:20XX Toplinski
vrijednosti
značajke zgrada -- Koeficijent
prijenosnih
toplinskih
gubitaka
-- Metoda
proračuna
EN ISO 13789:2007)
(ISO 14683:2007;
mostovi
u zgradarstvu
EN ISO 14683:2007)
energije
-- Linearni koeficijent
za grijanje i hlađenje
prolaska topline
prostora
-- Pojednostavljena
(EN ISO 13790:2008)
metoda
i utvrđene
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
3 843 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content