close

Enter

Log in using OpenID

1. DDD i ZUPP `12 - Program seminara

embedDownload
24. znanstveno - stručno - edukativni seminar s meñunarodnim sudjelovanjem
DDD i ZUPP '12
- integralni pristup 20. do 23. ožujak 2012. godine
SPLIT, hotel Le Méridien Lav*****
Pokrovitelji:
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
Uprava za veterinarstvo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Organizator:
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
Organizacijski odbor:
Javorka Korunić
Pavle Jeličić
Sabina Legović
Vlatka Rozman
Roberto Zidar
uz podršku Upravnog odbora Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju - HUDDD:
Petar Bojić (CIAN d.o.o. Split)
ðurña Grković (CIJANIZACIJA d.o.o. Zagreb)
Stjepan Presnec (EKO DERATIZACIJA d.o.o. Zagreb)
Zdravko Svetec (SANITACIJA d.d. Zagreb)
Dr. sc. Marijan Benić (SANATIO d.o.o. Zagreb)
Darko Krajcar (ZZJZ „dr. Andrija Štampar”)
Znanstveno - stručno - savjetodavni odbor:
Josip Bakić, dipl. inž. biologije (Počasni član Hrvatskog biološkog društva 1885.)
Prim. dr. Željko Baklaić (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
Prim. mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
Dr. sc. Darka Hamel (Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja)
Prof. dr. sc. Irma Kalinović (Poljoprivredni fakultet u Osijeku)
Dr. sc. Zlatko Korunić (Diatom Research and Consulting Inc., Toronto, Canada)
Nenad Lamer, dr. med. (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske)
Prof. dr. sc. Mate Ljubičić (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
Izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje)
Prof. dr. sc. Enrih Merdić (Odjel za biologiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
Mr. sc. ðana Pahor, dr. med., spec. epidem. (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije)
Prof. dr. sc. Franjo Plavšić (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping)
Vedran Poljak, dr. med., mag. spec. (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
Prof. dr. sc. Vlatka Rozman (Poljoprivredni fakultet u Osijeku)
Šani Samardžić, dr. med. (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske)
Prof. dr. sc. Marija Vučemilo (Veterinarinarski fakultet, Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju)
ZLATNI SPONZORI
CIAN d.o.o. Split
DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka
SANATIO d.o.o. Zagreb
SPONZORI
(abecednim redom)
AGORAM d.o.o. Zagreb
ANTISEPTICA d.o.o. Zagreb
ASANATOR d.o.o. Višnjevac
AS - EKO d.o.o. Šibenik
BARBANCOMMERCE d.o.o. Barban
BUTEO d.o.o. Zagreb
COSMOSOL d.o.o. Osijek
DANON d.o.o. Donji Stupnik
EKOCIJAN d.o.o. Zagreb
EKO - DERATIZACIJA d.o.o. Zagreb
EKO STANDARD d.o.o. Zagreb
FERLIN d.o.o. Zagreb
FLOREL d.o.o. Zagreb
GENERA d.o.o. Rakov Potok
ICB PHARMA Jaworzno - Poland
ICC 3D d.o.o. Zagreb
ID 90 d.o.o. Zagreb
ID EKO d.o.o. Zagreb
KAMIKS EKO d.o.o. Lučko
KRKA - FARMA d.o.o. Zagreb
KRMEK d.o.o. Mokošica
MOUNT TRADE d.o.o. Garešnica
PESTRID d.o.o. Bilje
PLASTDIVERSITY Lda - Portugal
PRESSO d.o.o. Zagreb
SANITACIJA d.o.o. Sarajevo
SANITACIJA d.d. Zagreb
SANITACIJA OSIJEK d.d. Osijek
SANITAT d.o.o. Dubrovnik
ŠKARDA - Sanitarna zaštita d.o.o. Čazma
TIFONE s.r.l. Cassana - Italia
PROGRAM SEMINARA
20.3.2012. (utorak)
15.00 - 20.00 Prijava sudionika seminara
21.3.2012. (srijeda)
Voditelji programa: Vlatka Rozman, Pavle Jeličić, Slavica Mustač
9.30 - 9.45
Pozdravne i uvodne riječi: organizator, voditelji programa
Uvodno predavanje
9.45 - 10.15
Josip Bakić - Statuti jadranskih gradova riznica za izučavanje korjena
srednjovjekovne pravne regulative higijenske, ekološke i urbane kulture u Hrvata
1. Sekcija: Zdravstveno ispravna hrana
Voditelji sekcije: ðana Pahor, Snježana Balta, Marin Bosilj
10.15 - 10.30 Vedran Poljak, Vida Šimat, Eva Pavić, Ana Tomasović, Krunoslav Capak,
Magdalena Ujević Bošnjak - Suvremene smjernice provoñenja sanitacijskih
postupaka preduvjetnog programa sustava samokontrole u objektima za
proizvodnju hrane
10.30 - 10.45 ðana Pahor, Vedrana Jurčević Podobnik - Praktična provedba preduvjetnih
programa za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane u pekarstvu - Smjernice za
primjenu po sektorkom vodiču za pekarstvo dobre higijenske prakse za pekarstvo
„Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo i HACCP vodič - praktična provedba
načela HACCP sustava za pekarstvo“
10.45 - 11.00 Marin Bosilj, Gordana Jurak - Ostaci piretroida u hrani i na predmetima opće
uporabe nakon provedenih mjera dezinsekcije
11.00 - 11.15 Zarema Obradović, Amina Obradović, Snježana Balta, Amar Žilić - Bolesti koje se
prenose hranom na području Kantona Sarajevo
11.15 - 11.30 Snježana Balta, Zarema Obradović, Amar Žilić, Emir Mraković, Enver Pašić Karakteristike epidemijskog javljanja salmoneloznog trovanja hranom u Kantonu
Sarajevo u periodu od 2002. do 2011. godine
11.30 - 12.00 RASPRAVA
12.00 - 12.30 ODMOR
2. Sekcija - Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i štetnici u urbanoj sredini
Voditelji sekcije: Enrih Merdić, Slavica Mustač, Ivan Vodopija
12.30 - 12.45 Ivan Vodopija, Radovan Vodopija, Darko Krajcar - DDT - temeljac za suzbijanje i
iskorjenjivanje kuge, pjegavca i malarije (1944. do 1974.)
12.45 - 13.00 Enrih Merdić - Vodič za nadzor invanzivnih vrsta komaraca u Europi
13.00 - 13.15 Ivana Vrućina, Goran Vignjević, Enrih Merdić - Genetička kontrola komaraca
13.15 - 13.30 Enrih Merdić, Nataša Turić, Goran Vignjević, Toni Žitko, Nikola Benić, Ana
Klobučar, Darko Krajcar, Jagoda Šarunić-Gulan, Neven Mumelaš, Nediljko
Landeka, Antun Šuperak - Istraživanje vrste Aedes albopictus u jadranskim
županijama tijekom 2011.
13.30 - 13.45 Nikola Benić, Ana Klobučar, Darko Krajcar, Vladimira Lesnikar, Ljiljana Bačun
Ivček, ðana Pahor, Vesna Šušnjić - Naša iskustva u uzorkovanju tigrastih komaraca
BG Sentinel klopkama na području Primorsko - goranske i Ličko - senjske županije
13.45 - 14.00 RASPRAVA
14.00 - 16.00 ODMOR ZA RUČAK
2. Sekcija - Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i štetnici u urbanoj sredini - nastavak
Voditelji sekcije: Nediljko Landeka, Milan Lovrec, Vedran Bertić
16.00 - 16.15 Jagoda Šarunić-Gulan, Neven Mumelaš, Enrih Merdić - Izlov komaraca vrste Aedes
albopictus u Zadru u sklopu projekta procjene rizika od Dengue i Chikungunya
groznice u 2011. godini u Hrvatskoj
16.15 - 16.30 Vedran Bertić, Pavle Jeličić, Željka Bajto, Halil Salha - Praćenje populacije
komaraca na području grada Osijeka tijekom 2011. godine uporabom CDC klopki
16.30 - 16.45 Ana Klobučar, Nikola Benić, Darko Krajcar - Prvi nalazi žohara Supella longipalpa
(Fabricius, 1798) (Blattellidae) u zatvorenim prostorima u Zagrebu
16.45 - 17.00 Jasna Zver, Milan Lovrec - Naša iskustva kod suzbijanja žohara uporabom pripravka
na bazi aktivnih tvari deltametrin i piriproksifen
17.00 - 17.15 Nediljko Landeka, Jasna Valić - Opis četiri različita slučaja sumnje na trombodiazu
17.15 – 17.30 RASPRAVA
17.30 - 18.30 GODIŠNJA SKUPŠTINA Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju
22.3.2012. (četvrtak)
2. Sekcija - Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i štetnici u urbanoj sredini - nastavak
Voditelji sekcije: Miroslav Venus, Toni Žitko, Jasminka Plenković
9.30 - 9.45
Toni Žitko, Nediljko Landeka - Nalazi vrste Sclerodermus domesticus (Klug, 1809)
na istarskom i splitskom području u razdoblju od 2007. do 2011. godine
9.45 - 10.00
Jasminka Plenković, Melani Sigler, Marija Dijan - Utjecaj masovnog turizma na
povećanje pojavnosti kućne stjenice
10.00 - 10.15 Štefica Vidić, Miroslav Venus, Darija Petrovčić, Milan Marčeta, Branka Rašeta,
Josip Wolf - Provedba stručnog nadzora nad obvezatnom preventivnom
deratizacijom u Virovitičko - podravskoj županiji u razdoblju od 2007. do 2011.
godine
10.15 - 10.30 RASPRAVA
3. Sekcija - Biologija, etologija i suzbijanje drugih javnozdravstvenih, veterinarskih i
šumarskih štetnika
Voditelji sekcije: Marija Vučemilo, Josip Margaletić, Aida Kustura
10.30 - 10.45 Marija Vučemilo, Kristina Matković, Maja Blažević, Anñelko Gašpar, Marijan
Benić - Plan i program suzbijanja trihineloze na području istočne Hrvatske od 1999.
godine do danas
10.45 - 11.00 Slavica Mustač, Enrih Merdić - Kretanje brojnosti populacije manjeg brašnara,
Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) u peradarskim objektima
tijekom godine
11.00 - 11.15 Aida Kustura, Teufik Goletić, Sead Hadžiabdić, Ajla Gagić, Emina Rešidbegović,
Abdulah Gagić, Štefan Pintarič - Higijenski aspekti inkubacije nakon tri različita
sanitarna tretmana rasplodnih jaja peradi
11.15 - 11.30 Josip Margaletić, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Ivan Nogić - Mjere zaštite šuma na
području šumarije Hrvatska Dubica (Uprava šuma Podružnica Sisak) u razdoblju od
2005. do 2009. godine
11.30 - 11.45 RASPRAVA
11.45 - 12.15 ODMOR
4. Sekcija - Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda
Voditelji sekcije: Irma Kalinović, Darka Hamel, Anita Liška
12.15 - 12.30 Vlatka Rozman, Zlatko Korunić - Osvrt na meñunarodnu konferenciju o integriranoj
zaštiti uskladištenih proizvoda - » International Conference IOBC/WPRS
(OILB/SROP) Working Group Integrated Protection of Stored Products«, 4. - 7.
srpanj 2011., Sveučilište Tesalije, Volos, Grčka
12.30 - 12.45 Zlatko Korunić, Vlatka Rozman - Biljni insekticidi
12.45 - 13.00 Anita Liška, Vlatka Rozman, Irma Kalinović - Djelovanje 1,8-cineola, kamfora i
eugenola na potomstvo kestenjastog brašnara - Tribolium castaneum (Herbst)
13.00 - 13.15 Darka Hamel - Zaštita soje i sojine sačme u skladištu
13.15 - 13.30 Irma Kalinović, Marija Ivezić, Vlatka Rozman, Anita Liška - Višegodišnje praćenje
štetnika u skladišnim objektima Slavonije i Baranje
13.30 - 14.00 RASPRAVA
14.00 - 16.00 ODMOR ZA RUČAK
5. Sekcija - Sredstva i oprema za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju: svojstva, prednosti
i nedostatci uporabe te način i tehnike primjene u praksi
Voditelji sekcije: Darko Krajcar, Zdravko Svetec, Roberto Zidar, Marijan Benić
16.00 - 16.15 David Liszka - Kapsulirana tehnologija - novi pristup suzbijanju vektora
16.15 - 16.30 David Liszka - Attracide – Inkapsulirana film tehnologija za suzbijanje žohara
16.30 - 16.50 Marco Gumina - Tifone profesionalna oprema za suzbijanje štetnih vektora
Popis izlagača (19): AGORAM d.o.o. Zagreb; ANTISEPTICA d.o.o. Zagreb;
BARBANCOMMERCE d.o.o. Barban; BUTEO d.o.o. Zagreb; CIAN
d.o.o. Split; DANON d.o.o. Donji Stupnik; EKOCIJAN d.o.o. Zagreb;
FERLIN d.o.o. Zagreb; FLOREL d.o.o. Zagreb; GENERA d.o.o. Rakov
Potok; ICB PHARMA Poljska; KAMIKS EKO d.o.o. Lučko; KORUNIĆ
d.o.o. Zagreb; KRKA - FARMA d.o.o. Zagreb; MOUNT TRADE d.o.o.
Garešnica; PLASTDIVERSITY Lda Portugal; PRESSO d.o.o. Zagreb;
SANITACIJA d.o.o. Sarajevo; TIFONE s.r.l. Italy
16.50 - 17.00 RASPRAVA
6. Sekcija - Novine u zakonskoj regulativi i provedba u praksi
Voditelji sekcije: Irena Zorica Ježić Vidović, Enver Pašić, Risto Vučkov
17.00 - 17.15 Irena Zorica Ježić Vidović, Zdravko Lovrić - Sigurnosno - tehnički listovi i
deklaracije sukladno „novom“ Pravilniku o razvrstavanju, označavanju,
obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
17.15 - 17.30 Enver Pašić, Snježana Balta, Amar Žilić, Emir Mraković - Provedbeni propisi iz
područja zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini te prijedlozi za
brže i sveobuhvatnije reguliranje DDD djelatnosti u podzakonskim aktima
17.30 - 17.45 Risto Vučkov - Sadašnje stanje i smjernice za kvalitetno provoñenje DDD mjera u
Republici Makedoniji
17.45 - 18.00 Rasprava o novinama u zakonskoj regulativi; opća rasprava, završne riječi
20.00 Koktel
20.30 Svečana večera
23.3.2012. (petak prijepodne)
09.30 - 15.00 Stručni izlet
U cca. 9:30 polazak za Solin - razgledavanje antičke Salone (akvedukt iz 295.-305. godine) u stručno vodstvo
vodiča.
Odlazak u Sinj te razgledavanje muzeja Cetinske krajine i franjevačkog muzeja čija je arheološka zbirka jedna
od najstarijih i najvrijednijih arheoloških zbirki u Hrvatskoj.
Druženje sudionika u izletištu Mustang - Sinj (mogućnost jahanja na konjima).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content