ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΥΔΟΥ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ - Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

To Πιστοποιηµένο Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης RAM computer και οι ωφελούµενοι άνεργοι νέοι του
∆ήµου Αλεξάνδρειας, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 – 29 ΕΤΩΝ»
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
Τις παρακάτω επιχειρήσεις για την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, αποδεχόµενοι την πεντάµηνη
πρακτική άσκηση των ανέργων στον επαγγελµατικό τους χώρο.
Με τη συµµετοχή τους, βοηθούν νέους ανέργους να αποκτήσουν σηµαντική εργασιακή εµπειρία
καθώς και επίδοµα 2.400 € έως 2.700 €.
Η συµβολή των επιχειρήσεων αλλά και η συµµετοχή περισσότερων ανέργων σε παρόµοια
προγράµµατα συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας.
Τόσο οι άνεργοι νέοι, όσο και οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε παρόµοια
προγράµµατα (αναµένονται στις αρχές του 2014) µπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα στη
Γραµµατεία της RAM computer, Π. Μελά 5, τηλ. 23330 26770 καθηµερινά από τις 17:30 έως
20:30.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΛΟΥΤΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΦΑΝΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΛΟΥΤΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PHOTO CENTER ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ CALDO
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΤΣΩΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
BEAUTY CENTER ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΕΙ∆Η
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΣΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MAXIMUM ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
CENTER SPORT CAFE
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
Ν. ΠΑΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
Σελίδα 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ Α. ΚΩΤΟΥΛΑΣ Χ. Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΝΗΣΕΛΙ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
∆ΕΛΗΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΑΓΚΑΘΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΥ ∆.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΑΙ∆ΡΑ - ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ – ΜΠΙΖΟΥ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΒΕΛΛΟΥΜ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΚΟΥΡΑΜΙ∆ΟΥ Θ.
ΕΛΕΝΗ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΥΧΝΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑ
Σελίδα 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
COMPUTER ACT
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ ∆ΡΕΤΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Π.ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ
& ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μ. ΓΕΦΥΡΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΦΟΙ
ΠΑΝΑΠΑΚΙ∆Η Ο.Ε.
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΑΛΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ
ΠΑΙ∆ΟΚΟΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
RAM COMPUTER MELIKHS ΕΡΓΑΣΤ. ΕΛΕΥΘΕΡ.
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΕΛΙΚΗ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΣΙΑΠΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΣΙΑΡΤΑ Σ. ΜΟΝ.
ΕΠΕ.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ∆ΕΜΑΤΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Σελίδα 3
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ι.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΕΣΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Ο ΚΑΛΟΦΑΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΑ∆ΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ –
Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ
Α.Ε.
OLYMPIA ELECTRONICS
ΜΕΘΩΝΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
To Πιστοποιηµένο Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης RAM computer και οι ωφελούµενοι άνεργοι νέοι του
∆ήµου Αλεξάνδρειας, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 – 29 ΕΤΩΝ»
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
Τις παραπάνω επιχειρήσεις για την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, αποδεχόµενοι την πεντάµηνη
πρακτική άσκηση των ανέργων στον επαγγελµατικό τους χώρο.
Με τη συµµετοχή τους, βοηθούν νέους ανέργους να αποκτήσουν σηµαντική εργασιακή εµπειρία
καθώς και επίδοµα 2.400 € έως 2.700 €.
Η συµβολή των επιχειρήσεων αλλά και η συµµετοχή περισσότερων ανέργων σε παρόµοια
προγράµµατα συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας.
Τόσο οι άνεργοι νέοι, όσο και οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε παρόµοια
προγράµµατα (αναµένονται στις αρχές του 2014) µπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα στη
Γραµµατεία της RAM computer, Π. Μελά 5, τηλ. 23330 26770 καθηµερινά από τις 17:30 έως
20:30.
Σελίδα 4