∆ιαδικασία συναρµολόγησης – τοποθέτησης παρελκοµένων

Neorom mobilier srl
∆ιαδικασία συναρµολόγησης – τοποθέτησης
παρελκοµένων κρεβατιού Albatross
Εισαγωγή
Στην διαδικασία που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος συναρµολόγησης ορισµένων
παρελκοµένων του κρεβατιού Albatross (µε και χωρίς µηχανισµό).
Συσκευασία κρεβατιών χωρίς µηχανισµό
Περιεχόµενα ΚΙΤ
Το κιτ γωνιών συναρµολόγησης περιέχει δύο σετ γωνιών και είκοσι ξυλόβιδες
φρεζάτες 5Χ40.
Το κιτ ποδιών (πελµάτων) περιέχει τέσσερα πόδια 20Χ20 και 6,5 εκ ύψος χρώµατος
κατά παραγγελία πελάτη και οκτώ ξυλόβιδες φρεζάτες 6Χ70.
Συσκευασία κρεβατιών µε µηχανισµό
Περιεχόµενα ΚΙΤ
Το κιτ γωνιών συναρµολόγησης περιέχει δύο σετ γωνιών και είκοσι ξυλόβιδες
φρεζάτες 5Χ40.
Το πλαστικών ποδιών (πελµάτων) περιέχει τέσσερα πλαστικά πέλµατα διαµέτρου 5
εκ στην βάση και 6 εκ στο άνω µέρος µε 4 εκ ύψος χρώµατος µαύρου πελάτη και
τέσσερις ξυλόβιδες φρεζάτες 6Χ70.
Περιεχόµενα
∆ιαδικασία συναρµολόγησης – τοποθέτησης παρελκοµένων κρεβατιού Albatross .....1
Εισαγωγή ...............................................................................................................1
Τοποθέτηση γωνιών στήριξης – σύνδεσης(χωρίς µηχ.). ...........................................2
Συσκευασία ΚΙΤ γωνιών συναρµολόγησης (χωρίς µηχ.) ......................................2
Τοποθέτηση ποδαρικών (Χωρίς µηχανισµό).............................................................3
Ποδαρικά Κεφαλαριού µεγάλου (Χωρίς µηχανισµό)............................................3
Ποδαρικά Κεφαλαριού µικρού (Χωρίς µηχανισµό) ..............................................3
Συσκευασία ΚΙΤ ποδιών (πελµάτων Χωρίς µηχανισµό).......................................3
Τοποθέτηση γωνιών στήριξης – σύνδεσης(µε µηχανισµό). ......................................4
Ποδαρικά Κεφαλαριού µεγάλου – πλαστικά (Με µηχανισµό)..............................4
Ποδαρικά Κεφαλαριού µικρού – πλαστικά (Με µηχανισµό) ................................4
Συσκευασία ΚΙΤ συναρµολόγησης Albatross (Με µηχανισµό) ............................5
Σελίδα 1 από 5
Neorom mobilier srl
Τοποθέτηση γωνιών στήριξης – σύνδεσης(χωρίς µηχ.).
Οι γωνίες σύνδεσης τοποθετούνται στα πλαϊνά του κρεβατιού, τόσο του σταθερού
όσο και αυτού µε µηχανισµό.
Τα πλαϊνά έχουν την σχετική σήµανση µε µαρκαδόρο διαρκείας των οπών όπου
πρέπει να ευθυγραµµιστούν οι αντίστοιχες οπές της γωνίας.
Στην εικόνα 1 βλέπουµε την
σχετική σήµανση.
Εικόνα 1
Στην συνέχεια αφού
ευθυγραµµιστεί η αντίστοιχη γωνία µε
τις οπές βιδώνουµε την ξυλόβιδα που
συνοδεύει την συσκευασία (20 τεµάχια =
5/γωνία) Εικόνα 2
Να σηµειωθεί εδώ οτι στις οπές τύπου
κλειδαρότρυπας η µεγάλη οπή πρέπει να
είναι στο κάτω µέρος του πλαϊνού.
Βλέπε σχετική σήµανση µε το κόκκινο
βέλος.
Εικόνα 2
Συσκευασία ΚΙΤ γωνιών συναρµολόγησης (χωρίς µηχ.)
Εικόνα 3
Σελίδα 2 από 5
Στην
εικόνα 3 έχουµε
τα περιεχόµενα
του κιτ
συναρµολόγησης
των γωνιών του
σταθερού
κρεβατιού
Albatross
Neorom mobilier srl
Τοποθέτηση ποδαρικών (Χωρίς µηχανισµό)
Σχετικά µε την τοποθέτηση των ποδαρικών δεν υπάρχει καµία σχετική σήµανση
δεδοµένου οτι η διαδικασία είναι αρκετά απλή.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπουµε την διαδικασία βιδώµατος των ποδιών
(αντίστοιχα πελµάτων για αυτό µε τον µηχανισµό) η οποία είναι καθαρά εµπειρική.
Ποδαρικά Κεφαλαριού µεγάλου (Χωρίς µηχανισµό)
Στα συγκεκριµένα κεφαλάρια βιδώνουµε και τις δύο βίδες που παρέχονται ανά
ποδαρικό και συγκεκριµένα φροντίζουµε, µε την αφή, τα εξωτερικά σηµεία του
ποδιού να είναι πρόσωπο µε αυτά του κεφαλαριού (του ξύλου και όχι του
υφάσµατος), όπως εµφανίζεται στην εικόνα 4.
Εικόνα 4
Ποδαρικά Κεφαλαριού µικρού (Χωρίς µηχανισµό)
Η ίδια ακριβώς διαδικασία ισχύει και για τα πόδια του µικρού ποδαρικού απλά
ΑΡΧΙΚΑ βιδώνουµε αυτό του κεφαλαριού Εικόνα 5Α και 5Β και στην συνέχεια αυτή
του πλαϊνού.
Συσκευασία ΚΙΤ ποδιών (πελµάτων Χωρίς µηχανισµό)
Σελίδα 3 από 5
Neorom mobilier srl
Τοποθέτηση γωνιών στήριξης – σύνδεσης(µε µηχανισµό).
Ακολουθείτε η ίδια διαδικασία που περιγράφετε στην εικόνα 1 µε µία διαφοροποίηση
στην θέση της γωνίας στήριξης, λόγω του διαφορετικού ύψους των πλαϊνών, Εικόνα5
Εικόνα 5
Ποδαρικά Κεφαλαριού µεγάλου – πλαστικά (Με µηχανισµό)
Η τοποθέτηση είναι σχετικά απλή και όπως βλέπουµε στις εικόνες της σειρά 6 που
ακολουθούν, αφήνοντας και στις τρεις ελεύθερες πλευρές µία απόσταση 2 εκ.
2 εκ.
Εικόνα 6
Ποδαρικά Κεφαλαριού µικρού – πλαστικά (Με µηχανισµό)
Σε αυτά του µικρού κεφαλαριού όπως εικόνα 7 το πλαστικό πέλµα πρέπει να είναι
«πρόσωπο» µε τις εξωτερικές επιφάνειες (όπως δείχνουν τα βέλη).
Σελίδα 4 από 5
Neorom mobilier srl
Συσκευασία ΚΙΤ συναρµολόγησης Albatross (Με µηχανισµό)
Στις εικόνες παρακάτω εµφανίζονται αναλυτικά και συνοπτικά µέχρι την τελική
συσκευασία τα παρελκόµενα του κρεβατιού.
Εικόνα 7
Σελίδα 5 από 5