Μηχανήματα Επεξεργασίας

Γραµµές Πρωτογενούς Επεξεργασίας Ελαιών
Συστήµατα Ποιοτικής ∆ιαλογής & Μεταφοράς
Συστήµατα Γεµίσµατος Συσκευασιών
Παρελκόµενα Εκπυρηνωτικών & Αποµισχωτικών
Χαρακτικά – Τσακιστικά Ελαιών
Γραµµές Παρασκευής Πατέ Ελιάς
Κοχλίες ∆ιαχείρισης Υλικών, Αναβατόρια, Αντλίες Μεταφοράς
ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ-ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΛΑΙΩΝ 150-3.000gr* ΜΕ
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΜΟΝΗ ∆ΟΝΗΤΙΚΗ ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 150-3.000gr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 250-480 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΩΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΜΕ
ΒΑΘΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΚΥΚΝΟΥ”
ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ-∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 6.220mm
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΜΟΤΕΡ DISCO ΙΤΑΛΙΑΣ 1,5ΗΡ (n=20-100) ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
& ΛΕΚΑΝΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΣΙΛΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝ 120Lt
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3.000mm
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ∆ΟΧΕΙΩΝ 0,5-13kgr
∆ΙΠΛΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 90-500 ∆ΟΧΕΙΑ/ΩΡΑ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΜΗΣ 750 & ΛΑ∆ΙΟΥ 100Lt
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραµµές Πρωτογενούς Επεξεργασίας Ελαιών
Συστήµατα Ποιοτικής ∆ιαλογής & Μεταφοράς
Συστήµατα Γεµίσµατος Συσκευασιών
Παρελκόµενα Εκπυρηνωτικών & Αποµισχωτικών
Χαρακτικά – Τσακιστικά Ελαιών
Γραµµές Παρασκευής Πατέ Ελιάς
Κοχλίες ∆ιαχείρισης Υλικών, Αναβατόρια, Αντλίες Μεταφοράς
ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.500kgr
ΥΨΟΣ ΚΕΝΩΣΗΣ: 1.450mm
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ