Πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων της επιχειρηματικής

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
ΠΑΑ 2007-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
LEADER
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της καθορισμένης διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την
2η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4 του ΠΑΑ) στο νομό Θεσσαλονίκης, ο
Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER ανακοινώνει τα αποτελέσματα ανά Δράση, σύμφωνα με τις αρ.19 & 20/2012 και 3 & 4/2013,
ομόφωνες αποφάσεις της ΕΔΠ LEADER:
Α/Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER - ΑΝΕΘ Α.Ε.
Ονοματεπώνυμο επενδυτή /
επωνυμία επιχείρησης
Τίτλος έργου
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
∆.∆.
ενταγμένων
έργων
Βαθμολογία
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε∆Π
LEADER
∆ΡΑΣΗ L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
1
ΤΣΙΤΙΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ι∆ΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ
470,918.34
464,718.34
232,359.17
50.00
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
Α.Ε.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε. (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΒΓΩΝ)
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α
292,030.00
292,030.00
146,015.00
45.76
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
762,948.34
756,748.34
378,374.17
Σύνολο ∆ράσης L123α
∆ΡΑΣΗ L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
1
2
Σ.∆ΟΝΙΚΙ∆ΗΣ - Κ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Σ.∆ΟΝΙΚΙ∆ΗΣ Κ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΗΤΗ
299,640.00
284,883.00
142,441.50
40.40
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΑΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΑΣΤΡΩΝ - ΑΜΦΟΡΕΩΝ
ΛΑΓΚΑ∆Α/ΘΕΣΗ
ΓΕΦΥΡΑ
ΜΠΟΥΓ∆ΑΝΑ
268,680.00
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
568,320.00
284,883.00
142,441.50
299,591.00
298,591.00
149,295.50
54.67
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
270,379.57
269,078.75
134,539.38
49.50
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
220,000.00
218,527.83
109,263.92
48.87
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
279,169.56
274,169.56
137,084.78
46.40
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
298,065.03
298,065.03
149,032.52
42.16
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
Σύνολο ∆ράσης L312-1
∆ΡΑΣΗ L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
1
2
3
4
5
6
7
8
∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ι∆ΡΥΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥ
ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ
ΝΕΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
ΧΙΟΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΝΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΑΓΥΝΑ
ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΛΑΓΥΝΩΝ
"MODO DI VITA" - ΜΠΟΥΡΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΝΗ
ΜΠΟΥΡΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ - ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΜΠΟΥΡΝΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ
ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
Τ.Κ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ι∆ΡΥΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΛΑΕΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΗ
ΜΠΑΓΩΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
∆.Κ. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΣΑΛΚΙΤΖΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΦΥΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύνολο ∆ράσης L312-2
12,500.00
12,500.00
6,250.00
40.90
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
46,957.09
46,957.09
23,478.55
34.79
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
31.60
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
39,309.99
33,775.49
16,887.75
1,465,972.24
1,451,664.75
725,832.38
∆ΡΑΣΗ L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (ο εκσυγχρονισμός αφορά αύξηση δυναμικότητας με προσθήκη καθ' ύψος ή/και
κατ' επέκταση)
1
ΠΕΡ∆ΙΚΑ Α.Ε.
Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡ∆ΙΚΑ Α.Ε.
ΛΑΓΚΑ∆Α/ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Σύνολο ∆ράσης L313-5
591,704.03
570,629.03
285,314.52
591,704.03
570,629.03
285,314.52
54.60
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
∆ΡΑΣΗ L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
1
2
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α
ΑΝΑΛΗΨΗ
35,603.70
35,603.70
17,801.85
36.40
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
XAΪ∆ΕΥΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΚΑΒΑΛΑΡΙ
215,698.06
215,698.06
107,849.03
32.20
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
251,301.76
251,301.76
125,650.88
Σύνολο ∆ράσης L313-6
∆ΡΑΣΗ L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
1
ΤΣΑΛΚΑΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2
Ε.ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
(∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ)
Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΛΗΤΗ
Σύνολο ∆ράσης L313-8
167,172.10
167,172.10
83,586.05
58.86
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
46.10
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
298,824.30
298,824.30
149,412.15
465,996.40
465,996.40
232,998.20
∆ΡΑΣΗ L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων μικρής κλίμακας υποδομή,
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ
1
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
2
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ "ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ"
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ,
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ
3
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ "ΒΑΛΜΑ∆Α"
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ "ΒΑΛΜΑ∆Α"
4
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕΠΑΠ)
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
5
27,053.85
27,053.85
20,290.39
90.59
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ
29,843.74
29,843.74
22,382.81
89.41
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
16,604.80
16,604.80
12,453.60
89.41
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΙΛΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ,
ΦΙΛΥΡΟ, ΕΞΟΧΗ
30,000.00
30,000.00
22,500.00
89.41
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ∆Α
ΛΟΥΤΡΑ
ΛΑΓΚΑ∆Α
30,000.00
30,000.00
22,500.00
88.89
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
6
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ "ΜΕΤΡΕΣΣΩΖΟΥΠΟΛΗ"
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ
"ΜΕΤΡΕΣ-ΣΩΖΟΥΠΟΛΗ"
ΓΕΦΥΡΑ
28,132.81
25,918.81
19,439.11
83.53
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
7
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΥΓ∆ΟΝΙΑ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α
ΛΟΥΤΡΑ
ΛΑΓΚΑ∆Α
28,462.66
27,462.66
20,597.00
80.00
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
8
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΟΥ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΑΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
29,955.00
29,955.00
22,466.25
78.82
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
9
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
29,999.50
29,999.50
22,499.63
78.82
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
10
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΓΚΑ∆Α
ΛΑΓΚΑ∆Α
20,282.70
18,437.70
13,828.28
72.94
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
11
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΠΡΕΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΑΥΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ
29,929.90
29,929.90
22,447.43
71.76
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
12
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΣΗΡΟΥ
ΑΓΟΡΑ-ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΦΟΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΣΗΡΟΣ
26,388.42
25,788.42
19,341.32
67.06
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
13
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΓΚΑ∆Α
30,000.00
12,500.00
9,375.00
50.62
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
14
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΕ∆ΡΩΝ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ
30,000.00
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
15
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
29,999.70
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
16
ΧΑΝΘ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΘ ΣΤΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
29,256.67
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
17
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ
ΜΑ∆ΥΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΩΝ - ΣΤΟΛΩΝ
(ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ)
ΝΕΑ ΜΑ∆ΥΤΟΣ
17,600.00
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
18
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ"
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΟΛΧΙΚΟ
30,153.50
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
19
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ
28,228.50
0.00
0.00
0.00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑ∆Α/ ∆ΗΚΕΛ
ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α
Σύνολο ∆ράσης L321-3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
521,891.75
333,494.38
250,120.79
4,628,134.52
4,114,717.66
2,140,732.43
Ενημερώνουμε ότι τυχόν ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την
αποδεδειγμένη ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, η
προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα
στην Ομάδα Τοπικής Δράσης ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση.
Για την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER
Ιωάννης Αναστασιάδης
Δήμαρχος Λαγκαδά