close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2013. - Javna nabava

embedDownload
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011)
Stanje od 01.01.2012. do 30.06.2013.
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Otvoreni postupak
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Seppi, REZERVNI DIJELOVI
Akumulatori za sve vrste
vozila, REZERVNI DIJELOVI
Ležaji za sve vrste vozila,
REZERVNI DIJELOVI
Vijčana roba, REZERVNI
DIJELOVI
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
20.04.2010.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
21.455,73
29955634590
21.455,73
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Otvoreni postupak
0,00
0,00
20.05.2010.
KONZUM d.d.VELPRO
DIR-10-017
Otvoreni postupak
0,00
0,00
16.06.2010.
AUTO SAFIR d.o.o.
REZERVNI
DIJELOVI ZA ULT
Otvoreni postupak
350,00
430,50
22.04.2010.
Finvest Corp d.d. PC Zagreb
40819225982
144.329,81
02.11.2010.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
4.408,32
10.02.2009.
ROBNI CENTAR d.o.o.
52971700497
3.963,06
Otvoreni postupak
Elektromaterijal, REZERVNI
DIJELOVI
Rezervni dijelovi za traktor
IMT 549 DV, REZERVNI
DIJELOVI
Rezervni dijelovi za prikolicu
S 5,dizalicu
Pionir,rotositnilice Forst i
Lemind, REZERVNI
N-02-V104689- DIJELOVI
070211
Rezervni dijelovi za sitnilice
Rok
izvršenja
DIR-10-MV-001
DIR-10-001
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Datum
sklapanja
21.455,73
LKT
Otvoreni postupak
1.296.011,00
1.594.093,53
03.04.2008.
LICCOS d.o.o.
07508802955
7.469,25
Ekotrak 55
Otvoreni postupak
603.743,31
742.604,27
03.04.2008.
HITTNER d.o.o.
59308102082
2.964,30
18.08.2008.
MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
63988426425
1.963.454,93
Otvoreni postupak
692,00
851,16
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
9.695,14
Otvoreni postupak
48.736,93
59.946,44
05.05.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
96.136,95
Otvoreni postupak
594,00
730,62
05.05.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
42.397,87
Otvoreni postupak
196,00
241,08
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
76.614,03
Otvoreni postupak
36.389,00
45.486,25
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
19.035,25
Otvoreni postupak
1.462,27
1.798,60
26.04.2011.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
48.112,04
Otvoreni postupak
45.430,87
55.880,03
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
9.359,61
1/149
Broj objave
Predmet ugovora
N-02-V-116422280410
Evidencijski
broj nabave
DIR-10-024
N-02-V-144485Tuly-cijevi
121009
N-30-V-103128Uredski materijal
220109
Korištenje mreže niskog
napona, Električna energija,
DIREKCIJA, 4974922,00
DIREKCIJA
NET PHONE - dodatak 1,
Mrežni i serverski sustavi,
DIREKCIJA, 200000,00
Privatna mreža - dodatak 1
(Net Voice), Mrežni i
serverski sustavi,
DIREKCIJA, 200000,00
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Otvoreni postupak
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
19.07.2010.
P.Z.Auto d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
40 BOX - KUNDIĆ d.o.o.,
ALDO Obrt za odr.i
pop.mot.vozila PLOMIN,
AUTO CENTAR BILIĆ
D.O.O.SL.BROD, Auto
centar Šibenik d.o.o.,
Auto Čović d.o.o.
TUČEPI, AUTO KOTRBA
D.O.O., Auto kuca
Novosel Klc, AUTO KUĆA
CUPAN, Auto Kuća Bosnić
d.o.o., AUTO KUĆA
BURIĆ, auto kuća
kovačević d.o.o., AUTO
KUĆA ZADAR d.o.o.
Zadar, AUTOCENTAR
CERINI D.O.O, AUTORAD
INFO d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., FMT
FIŠER D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
NAŠIČKI AUTOCENTAR
NAC, PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni d.o.o.,
WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
AUTO KUĆA
10.512,58
Otvoreni postupak
2.841.035,00
1.168.500,00
30.11.2009.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
3.690,00
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
2.179.601,32
4.250,88
31.12.2008.
ING-PRO d.o.o.
93205229945
3.274,26
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
80.000,00
100.000,00
17.03.2010.
HEP - Operator
distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
46830600751
90.516,07
Ostalo
70.000,00
87.500,00
25.10.2010.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
260.269,83
Ostalo
14.000,00
17.500,00
25.10.2010.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
260.269,83
2/149
IREKCIJA
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Privatna mreža - dodatak 7,
Mrežni i serverski sustavi,
DIREKCIJA, 200000,00
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Ostalo
950.000,00
1.187.500,00
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
25.10.2010.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
658.497,47
UniCredit Leasing Croatia
d.o.o.
18736141210
250.062,31
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Ugovor o financiranju putem
financijskog leasinga,
Zglobni šumski traktor 7-8t,
86 kW, vitlo 2 bubnja 8t
DIR-10-022
Otvoreni postupak
37.598.000,00
46.245.540,00
28.06.2010.
Usluge vještačenja procjena vrijednosti
nekretnina za VK, OS, NA,
PŽ, NG, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-10-046
Otvoreni postupak
0,00
0,00
04.10.2010.
Poštanske univerzalne
usluge, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-11-022
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
402.842,90
503.553,63
31.05.2012.
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
87311810356
179.075,46
Poštanske rezervirane
usluge, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-11-023
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
991.220,00
1.239.025,00
03.06.2011.
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
87311810356
233.097,90
Suveniri Car Design, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Izuzeće od primjene
zakona
55.880,00
69.850,00
15.06.2011.
CAR DESIGN obrt za izradu
suvenira, Željko Car
86489625182
16.551,48
Ugovor o zastupanju i
obavljanju odvjetničkih
poslova, Pravne usluge
Izuzeće od primjene
zakona
300.000,00
369.000,00
01.07.2011.
30.06.2012.
Zajednički odvjetnički ured
Antun Stuparević i Ljubica
Lalić
70932204627
38.837,80
03.10.2014.
CIVITAS d.o.o.
VINKOVCI, IMCB D.O.O.,
VERIDON
GRUPA PONUDITELJA
9.228,75
Osiguranje od odgovornosti i
osiguranje vozila, Premije
osiguranja od odgovornosti i
osiguranje vozila
DIR-11-045
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.393.630,65
4.393.630,65
01.07.2011.
30.06.2012.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
553.886,50
Osiguranje osoba i imovine,
Premije osiguranja osoba i
imovine
DIR-11-046
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.366.144,00
1.366.144,00
01.07.2011.
30.06.2012.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
106.842,73
Bagatelna nabava
69.000,00
86.250,00
13.07.2011.
Financijska agencija
85821130368
613,00
Otvoreni postupak
447.744,50
550.725,73
15.12.2011.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
RASCO D.O.O.
OIKON d.o.o.
63588853294
SALIX PLAN D.O.O.,
SILVA-PLAN
D.O.O.23400091110414285, ZDENKO
BOGOVIĆ
HRVATSKA
RADIOTELEVIZIJA
68419124305
Ugovor o obavljanju
arhivsko dokumentacijskih
poslova, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Sustav za daljinsko praćenje
vozila i strojeva, Sustav za
daljinsko praćenje vozila i
strojeva
DIR-11-049
Izrada Programa za šume
šumoposjednika, Izrada
programa za gospodarenje
šumama šumoposjednika
DIR-11-053
Emitiranje pp spotova HRT
televizija, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Otvoreni postupak
Izuzeće od primjene
zakona
4.165.028,00
5.122.984,44
07.11.2011.
550.000,00
687.500,00
19.08.2011.
14.12.2012.
06.11.2012.
768.857,35
1.588.023,73
84.000,00
3/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
emitiranje pp spotova VFM
d.o.o., Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Plin, Plin, DIREKCIJA,
90000,00
Usluga rada sitnilice za
kamen na šumskim
prometnicama, Usluge rada
sitnilice za kamen na
šumskim prometnicama
Izuzeće od primjene
zakona
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
145.936,87
179.502,35
14.11.2011.
13.11.2012.
GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o.
20985255037
28.117,30
2.300.000,00
2.829.000,00
21.10.2011.
20.10.2012.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
185.801,10
712.560,00
890.700,00
31.01.2012.
30.01.2013.
GOMAZ
13430560832
2.597.100,09
810.750,00
997.222,50
25.10.2011.
24.10.2012.
AKTER PUBLIC GRUPA
d.o.o.
46753869163
138.479,80
26.460,00
33.075,00
26.10.2011.
25.10.2012.
TERRA-AGRO d.o.o.
26680443552
21.972,50
Otvoreni postupak
2.921.034,25
3.592.872,13
01.07.2012.
30.06.2013.
HEP-Opskrba d.o.o.
63073332379
887.391,05
Bagatelna nabava
68.700,00
85.875,00
01.12.2011.
KSU Company d.o.o.
34976993601
30.503,75
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.748.918,63
12.186.148,31
31.05.2012.
30.04.2013.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
9.265.037,59
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.148.202,59
11.435.253,24
31.05.2012.
30.04.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
11.357.195,90
0,00
0,00
23.05.2012.
HŠ d.o.o. UŠP SENJ-RJ
GMP SENJ
69693144506
1.652.791,88
Ured Javorović, Idžojtić i
partneri
DIR-MV-11-013
Otvoreni postupak
DIR-11-056
Pregovarački postupak
sa prethodnom
objavom
DIR-11-069
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Izuzeće od primjene
zakona
DIR-11-079
Najam printera KSU
Company d.o.o.,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Ugovor o zakupu garažnog
prostora, Intelektualne
DIR-2012-1010
usluge;savjetovanje,seminari
Održavanje aplikacijskog
sustava ePlana, Usluge
održavanja aplikacijskog
sustava ePlanNabave
Prehrambeni proizvodi i pića
- za DIREKCIJU,
Utroš.namirnice,piće;potr.re
storana
Datum
sklapanja
15.06.2011.
Usluge objavljivanja oglasa,
Ostale usluge (materijalne)
Ugovor o uslugama poreznih
savjeta i zastupanja u
porezno-pravnim savjetima,
Usluge poreznog
savjetovanja
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
12.187,50
DIR-11-067
Usluga ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije, DIREKCIJA,
19712134,00
Usluge ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije, DIREKCIJA,
19712134,00
Neto (kn)
9.750,00
Uljna boja, sprej, Sprey-boja
Suveniri sa logotipom
HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Električna energija,
Električna energija,
DIREKCIJA, 4974922,00
Vrsta postupka
Izuzeće od primjene
zakona
73.360,00
VFM d.o.o.
DIR-12-2001
Bagatelna nabava
69.000,00
86.250,00
19.04.2012.
7.125,00
DIR-2012-0056
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
274.800,00
343.500,00
25.05.2012.
31.12.2012.
DOKUMENT IT d.o.o.
45392055435
222.638,00
DIR-2012-1013
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
276.496,70
343.010,94
12.06.2012.
11.06.2013.
KONZUM, d.d.
29955634590
161.467,82
4/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Ugovor o pružanju
intelektualnih usluga,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-12-0029
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
360.000,97
450.001,21
04.06.2012.
Hrvatske šume Consult d.o.o.
16466278654
187.500,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.388.619,24
1.388.619,24
29.06.2012.
28.06.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
1.065.475,25
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.740.581,53
4.740.581,53
29.06.2012.
28.06.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
1.923.253,15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
196.951,00
246.188,75
04.07.2012.
03.07.2013.
TISKARA VIATONI d.o.o.
49801359724
170.834,69
DIR-2012-1027
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
165.847,50
207.309,38
10.09.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
150.796,80
DIR-2012-1028
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.241.600,00
1.552.000,00
25.09.2012.
24.09.2013.
GORUP d.o.o.
59013770221
1.332.416,25
DIR-2012-1029
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.924,94
108.656,18
13.09.2012.
12.09.2013.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
108.656,25
DIR-2012-1036
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
810.750,00
1.013.437,50
03.12.2012.
02.12.2013.
AKTER PUBLIC GRUPA
d.o.o.
46753869163
7.762,50
289.574,35
361.967,95
11.12.2012.
10.12.2013.
SALIX PLAN d.o.o.
29283762475
361.967,93
484.616,00
596.077,68
11.06.2010.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
4.408,32
478.100,00
588.063,00
11.10.2010.
LICCOS d.o.o.
07508802955
3.376,35
Otvoreni postupak
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
GRUPA ISPORUČITELJA
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
16.173,75
Otvoreni postupak
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
GRUPA ISPORUČITELJA
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
16.173,75
Ugovor o osiguranju osoba i
imovine, Premije osiguranja
DIR-2012-1015
osoba i imovine, DIREKCIJA,
2766856,00
Ugovor o osiguranju od
odgovornosti i osiguranja
vozila, Premije osiguranja od
odgovornosti i osiguranje
vozila, DIREKCIJA,
6116747,00
Tiskanice i obrasci, Grafičke
usluge, DIREKCIJA,
757069,00
Agrokemijski proizvodi OURAGAN SYSTEM 4,
Kemijska sredstva,
DIREKCIJA, 124530,00
Agrokemijski proizvodi SOREXA CEBO, Kemijska
sredstva, DIREKCIJA,
124530,00
Armaturna mreža za
prijenosnu ogradu, Žica i
pletivo, DIREKCIJA,
69679,00
Usluge objavljivanja oglasa,
Oglašavanje u dnevnom
tisku, DIREKCIJA,
1000000,00
DIR-2012-1014
Dovršetak izrade
šumskogospodarskih
Pregovarački postupak
planova, Šumskogospodarski DIR-2012-0112
bez prethodne objave
planovi, DIREKCIJA,
2637420,00
Gume za osobna i terenska
vozila, Otpis autoguma u
upotrebi
Lanci s kandžama za kotače
traktora, Ostali utrošci
materijala
DIR-10-001
DIR-10-045
Usluge vještačenja procjena vrijednosti
nekretnina BJ, KC,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Usluge vještačenja procjena vrijednosti
nekretnina BU, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
DIR-10-046
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
5/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Usluge vještačenja procjena vrijednosti
nekretnina ST, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Rezervni dijelovi i
servisiranje - BELARUS,
REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi i
servisiranje - VALMET,
IGLAND, REZERVNI
DIJELOVI
Naziv dobavljača
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
GRUPA ISPORUČITELJA
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
11.353,75
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
GRUPA ISPORUČITELJA
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
17.488,75
Otvoreni postupak
2.142.210,37
2.634.918,94
29.12.2010.
28.12.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
44.130,07
Otvoreni postupak
1.514.410,00
1.862.724,30
22.12.2010.
POLJOOPSKRBAMEĐUNARODNA
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
45.473,59
Otvoreni postupak
1.514.410,00
1.862.724,30
22.12.2010.
IVERAK d.o.o.
57496202486
45.473,59
699.200,00
860.016,00
25.11.2010.
GOMAZ
13430560832
190.739,35
23.037.628,50
28.336.283,05
27.12.2010.
26.12.2012.
EURO-PETROL d.o.o.
75550985023
3.674.723,30
4.790.150,32
5.987.687,90
31.03.2011.
30.03.2012.
INGPRO d.o.o.
93205229945
1.674.802,88
235.740,00
294.675,00
02.05.2011.
01.05.2012.
GORUP d.o.o.
59013770221
1.610,07
278.806,38
348.507,98
23.05.2011.
RUDAR POSEBNA
TRGOVINA d.o.o.
22996889284
1.076.950,21
196.951,00
246.188,75
03.05.2011.
02.05.2012.
TISKARA VIATONI d.o.o.
49801359724
240.010,49
05.09.2012.
B.M.D. - STIL d.o.o.
96086822394
123.635,00
DANON d.o.o.
08285160598
9.182,20
Otvoreni postupak
0,00
DIR-10-046
Otvoreni postupak
DIR-10-050
Rezervni dijelovi i
servisiranje - VALMET,
IGLAND, Utroš.prič.dijel.za
održ.i popravke
DIR-10-052
Uljna boja, sprej, Sprey-boja
DIR-10-058
Naftni derivati - veleprodaja,
Dizelsko gorivo
DIR-10-064
Uredski materijal, Uredski
materijal
DIR-11-008
Agrokemijski proizvodi,
Kemijska sredstva
Pribor za vuču oblovine,
Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Rok
izvršenja
Neto (kn)
Usluga vještačenja procjena vrijednosti
nekretnina OG, DE, GS, SE,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-11-014
DIR-11-011
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Otvoreni postupak
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Tiskanice i obrasci, Grafičke
usluge
DIR-11-018
Geotekstil za izgradnju
šumskih cesta , Materijal za
ceste i pijesak
DIR-11-017
Otvoreni postupak
495.000,00
618.750,00
05.09.2011.
Agrokemijski proizvodi,
Kemijska sredstva
DIR-11-019
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
82.842,56
103.553,20
23.05.2011.
DIR-11-MV-008
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
292.834,80
354.193,52
03.06.2011.
02.06.2012.
KONZUM, d.d.
29955634590
603.207,25
DIR-11-025
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.478.010,00
1.847.512,50
05.07.2011.
05.07.2012.
LICCOS d.o.o.
07508802955
682.277,18
DIR-11-026
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
91.904,61
114.880,91
12.07.2011.
12.07.2012.
TERRA Jaska d.o.o.
81184470570
69.202,91
Prehrambeni proizvodi i pića
- za DIREKCIJU,
Utroš.namirnice,piće;potr.re
storana
Rezervni dijelovi i
servisiranje LKT,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Rezervni dijelovi i
servisiranje JCB,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
6/149
Broj objave
Predmet ugovora
Rezervni dijelovi i
servisiranje TIMBERJACK,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
DIR-11-027
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
943.746,04
1.179.683,07
12.07.2011.
12.07.2012.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
2.012.457,92
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT LUKEŽ,
MATEŠA COMMERCE
Vl.MATEŠA MIJO, MATIJA
RAČKI OGULIN,
MEĐIMURKA-BS d.o.o.,
NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
Rezervni dijelovi i
servisiranje STIHL,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
DIR-11-028
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.285.362,40
6.606.712,44
01.07.2011.
02.07.2012.
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
Rezervni dijelovi i
servisiranje ZETOR,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
DIR-11-029
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
869.094,70
1.086.368,70
12.07.2011.
12.07.2012.
KIRŠ-PROM d.o.o.
04842074417
46.940,68
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLAND,
MERLO, MFL,EXTEC,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
DIR-11-030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
637.158,00
783.704,34
07.07.2011.
07.07.2012.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
13.429,15
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLAND,
MERLO, MFL,EXTEC,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke, , 33224960,00
DIR-11-030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
637.158,00
783.704,34
07.07.2011.
07.07.2012.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
13.429,15
zglobni traktori , Zglobni
traktori
DIR-11-033
Otvoreni postupak
16.594.593,54
16.594.593,54
16.08.2011.
16.08.2016.
SG LEASING d.o.o.
08745792574
349.780,06
Rezervni dijelovi i servis STEYR, REZERVNI DIJELOVI
DIR-11-031
1.306.255,00
1.632.818,75
07.09.2011.
06.09.2012.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
631.240,22
0,00
0,00
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
26.354,46
399.344,00
491.193,12
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
26.354,46
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala,
DIREKCIJA, 47000,00
DIR-11-040
DIR-11-040
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
6.128.152,11
7/149
Broj objave
Predmet ugovora
Rezervni dijelovi i
servisiranje TORPEDO,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Rezervni dijelovi i
servisiranje MAN,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-11-042
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.844,90
DIR-11-043
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.196.694,32
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
337.306,24
12.07.2011.
12.07.2012.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
1.495.867,94
06.07.2011.
06.07.2012.
AUTO HRVATSKA PSC
d.o.o. Zagreb
87682591133
MAN
PROD.SERVIS.CENTAR
2360000-1101692712
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT LUKEŽ,
MATEŠA COMMERCE
Vl.MATEŠA MIJO, MATIJA
RAČKI OGULIN,
MEĐIMURKA-BS d.o.o.,
NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
27.596,14
2.767.406,91
Motorne pile i motorni
agregati, Motorna pila 5,2
kW
DIR-11-037
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.758.632,50
3.448.290,63
12.07.2011.
12.07.2012.
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
Osobna zaštitna sredstva,
Osobna zaštitna sredstva
DIR-11-020
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
8.572.127,00
10.715.158,75
18.07.2011.
17.07.2012.
URIHO - ZAGREB
77931216562
5.981.342,44
48.700,00
60.875,00
06.09.2011.
ELVING PROJEKTIRANJE
d.o.o.
50733702908
412,38
HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o.
64646464586
1.737.328,71
S&T HRVATSKA d.o.o.
55648908488
1.838.907,65
Strukturno kabliranje,
STRUKTURNO KABLIRANJE
ZGRADE STRUČNIH SLUŽBI
DIR-18-20114150
kamioni i građevinski
strojevi, Kamioni i
građevinski strojevi
DIR-11-034
Otvoreni postupak
14.752.213,54
18.440.266,92
24.10.2011.
Informatička oprema, Ostala
informatička oprema
DIR-11-050
Otvoreni postupak
5.370.659,83
6.713.324,81
10.11.2011.
24.10.2017.
798.980,75
8/149
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i rezervni dijelovi MERCEDES,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Evidencijski
broj nabave
DIR-11-061
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
643.575,03
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
804.468,79
Datum
sklapanja
28.09.2011.
Rok
izvršenja
27.09.2012.
Naziv dobavljača
EUROLINE d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
45497493735
AUTO GAŠPARIĆ
2360000-1101249169,
AUTO KUća BUNIć
D.O.O. [email protected],
AUTOKUCA-SOP
D.O.O.MERCEDES-BENZ,
AUTOKUĆA BOLČEVIĆ
2360000-1101181953,
AUTOKUĆA ETRADEX
d.o.o.PAZIN, AUTOKUĆA
VRDOLJAK d.o.o.Split,
AUTOLINE
D.O.O.25000091101220306, ŠKOJO
D.O.O.
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
476.040,67
9/149
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO, REZERVNI
DIJELOVI
Evidencijski
broj nabave
DIR-11-059
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
824.250,01
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
1.030.312,51
28.09.2011.
Rok
izvršenja
27.09.2012.
Naziv dobavljača
Autocommerce Hrvatska
d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
36844439304
ALFA CAR ČAKOVEC,
ANTONINA VINKOVCI,
AUTO AA d.o.o., AUTO
BENUSSI d.o.o. PULA,
AUTO GAŠPARIĆ
2360000-1101249169,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTO LORIS d.o.o.,
AUTOCENTAR VRBOVEC
D.O.O., AUTOCOMERC
d.o.o., Autohrvatska d.d. Split, AUTOKUĆA
BALINJERA d.o.o.
/R2uR1 2006/,
AUTOMAGISTER d.o.o.,
AUTOMEHANIKA SERVISI
Uslužna djelatnost, AUTOPLUS d.o.o., AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
AUTOSERVIS JURJEVIĆ
Ovlašt.IVECO SERV.
R2uR1, BAUER
d.o.o.Krapina, BENUSSI
d.o.o., BENUSSI
EUROKAMION D.O.O.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, daus truck,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., F.P.C.
ZAGREB d.o.o.,
F.P.C.OSIJEK
D.O.O.236000011021661, GLM
GUMITEHNIKA, HERBST
D.O.O. PROD.SERVISNI
CE, KARIĆ AUTOMOBILI,
KIVELA CENTAR
KOSTRENA d.o.o.,
STRADA-IVECO 23820011100251180, VAREKO
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
5.410.103,68
10/149
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i rezervni dijelovi VW, AUDI, SEAT, ŠKODA,
REZERVNI DIJELOVI
Gospodarski eksploziv,
Gospodarski eksploziv
Okvirni kunski kredit u
iznosu od 70.000.000,00 kn
po principu minusa po
računu, Bankarske usluge
Agrokemijski proizvodi VII OURAGAN SYSTEM 4,
Kemijska sredstva
Vanjskotrgovinske i
špediterske usluge, Ostale
neproizvodne usluge
Lanci s kandžama za kotače
traktora, Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
40 BOX - KUNDIĆ d.o.o.,
ALDO Obrt za odr.i
pop.mot.vozila PLOMIN,
AUTO CENTAR BILIĆ
D.O.O.SL.BROD, Auto
centar Šibenik d.o.o.,
Auto Čović d.o.o.
TUČEPI, AUTO KOTRBA
D.O.O., Auto kuca
Novosel Klc, AUTO KUĆA
CUPAN, Auto Kuća Bosnić
d.o.o., AUTO KUĆA
BURIĆ, auto kuća
kovačević d.o.o., AUTO
KUĆA ZADAR d.o.o.
Zadar, AUTOCENTAR
CERINI D.O.O,
AUTOCENTAR PEPA
D.O.O., AUTORAD INFO
d.o.o., AUTO-REMETINEC
d.d., Autoservis ALBI
ZADAR, DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., FMT
FIŠER D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
NAŠIČKI AUTOCENTAR
NAC, PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni d.o.o.,
WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
AUTO KUĆA
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
DIR-11-060
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
980.625,00
1.225.781,25
28.09.2011.
27.09.2012.
P.Z.Auto d.o.o.
DIR-11-054
Otvoreni postupak
875.900,00
1.094.875,00
23.11.2011.
22.11.2013.
RUDAR POSEBNA
TRGOVINA d.o.o.
22996889284
519.773,33
DIR-11-003
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.594.168,24
3.594.168,24
18.03.2011.
19.03.2012.
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
14036333877
160,16
DIR-11-063
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
164.700,00
205.875,00
26.09.2011.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
2.025,00
DIR-MV-11-014
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
251.200,00
251.200,00
12.10.2011.
11.10.2012.
INTEREUROPA d.o.o.
85514716931
60.085,49
DIR-11-066
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
478.100,00
597.625,00
07.11.2011.
06.11.2012.
LICCOS d.o.o.
07508802955
489.708,90
2.946.396,36
11/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
52.850,00
10.11.2011.
10.11.2012.
OPG ZDENKO KAVIĆ
2.142.210,42
2.677.764,20
15.12.2011.
14.12.2012.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
1.818.326,57
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
390.648,00
488.310,12
15.12.2011.
14.12.2012.
PK d. o. o.
07930503403
482.999,51
DIR-11-071
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.642.454,31
2.053.069,03
15.12.2011.
14.12.2012.
HITTNER d.o.o.
59308102082
5.266.028,69
DIR-11-074
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.820.086,95
4.775.108,69
28.12.2011.
28.12.2012.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
2.648.254,78
DIR-11-075
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.514.410,00
1.893.012,50
15.12.2011.
14.12.2012.
POLJOOPSKRBAMEĐUNARODNA
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
2.311.325,86
DIR-11-076
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
2.381.250,00
2.928.937,50
20.12.2011.
CROATIA LEASING d.o.o.
02416091389
1.482.559,44
DIR-11-077
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
223.488,00
279.360,00
23.12.2011.
22.12.2012.
INTERGRAFIKA d.o.o.
03436223707
226.490,34
DIR-11-078
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
26.559.175,00
33.198.968,75
03.02.2012.
02.02.2013.
EURO-PETROL d.o.o.
75550985023
29.016.868,13
Otvoreni postupak
2.601.732,00
3.252.165,00
24.10.2012.
23.10.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
1.870.614,86
Otvoreni postupak
384.866,00
481.082,50
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
395.116,25
Otvoreni postupak
246.654,00
308.317,50
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
382.580,00
Otvoreni postupak
905.201,00
1.131.501,25
24.10.2012.
23.10.2013.
VULKAL d.o.o.
90439696130
1.208.990,75
DIR-2012-1023
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.844,90
337.306,24
23.07.2012.
23.07.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
56.975,65
DIR-2012-1025
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
625.389,00
781.736,25
19.07.2012.
19.07.2013.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
1.830.885,18
DIR-2012-1026
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.528,57
108.160,84
23.07.2012.
23.07.2013.
TERRA Jaska d.o.o.
81184470570
116.966,98
Neto (kn)
Izuzeće od primjene
zakona
42.280,00
DIR-11-072
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Rezervni dijelovi i
servisiranje - PALFINGER,
REZERVNI DIJELOVI
DIR-11-073
Rezervni dijelovi i
servisiranje - ECOTRAC 55 i
120 V, REZERVNI DIJELOVI
Usluge mobilne telefonije,
Usluge mobilne telefonije
Suveniri sa logotipom
HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Rezervni dijelovi i
servisiranje - BELARUS,
REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi i
servisiranje - VALMET,
IGLAND, REZERVNI
DIJELOVI
Otkup vozila nakon isteka
operativnog leasinga, Otkup
vozila nakon isteka
operativnog leasinga
Usluge tiskanja i
distrubucija, časopis
"Hrvatske šume", Trošk.priruč.,časop.i služ.listovi
Naftni derivati - veleprodaja,
Motorni benzin
GUME_traktori, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
GUME_osobna i terenska
vozila, Gume, DIREKCIJA,
1221710,00
GUME_građevinski strojevi,
Gume, DIREKCIJA,
1221710,00
GUME_kombibusi i laka
teretna vozila, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje TORPEDO,
Rezervni dijelovi i
servisranje TORPEDO,
DIREKCIJA, 500000,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLLAND,
MERLO, MFL, EXTEC,
Rezervni dijelovi i
servisranje NEW HOLAND,
DIREKCIJA, 1000000,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje JCB, Rezervni
dijelovi i servisiranje ICB,
DIREKCIJA, 150000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Vrsta postupka
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
21.002,50
12/149
Broj objave
Predmet ugovora
Boja, sprej, Sprey-boja,
Hrvatske šume d.o.o,
1033598,00
Usluga prskanja iz zraka aviotretiranje, Aviotretiranje
Agrokemijski proizvodi MATCH 0,5 EC, Ostala
nerazvrstana oprema
Agrokemijski proizvodi ARTEA, AMISTAR,
OURAGAN, Ostala
nerazvrstana oprema
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
1.070.781,60
1.338.477,00
24.04.2013.
23.04.2014.
GOMAZ
13430560832
877.382,75
1.125.151,03
1.406.438,79
24.04.2012.
23.04.2013.
AIR TRACTOR d.o.o.
37414479901
630.804,05
570.180,00
712.725,00
26.04.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
183.600,00
1.473.996,95
1.842.496,19
11.05.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
1.157.982,66
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-2013-0038
Otvoreni postupak
DIR-12-1005
DIR-2012-1009
DIR-2012-1011
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Motorne pile i motorni
agregati, Motorne pile i
motorni agregati,
DIREKCIJA, 2730200,00
DIR-2012-1212
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.566.350,00
3.207.937,50
11.06.2012.
Polipropilenske cijevi za
zaštitu šumskih sadnica,
Polipropilenske cijevi za
zaštitu šumskih sadnica,
DIREKCIJA, 1881250,00
DIR-2012-0002-A
Otvoreni postupak
993.010,00
1.241.262,50
24.08.2012.
Usluge životnog osiguranja,
Usluge životnog osiguranja
DIR-2012-1016
188.763,45
235.954,31
01.07.2012.
Rezervni dijelovi i
servisiranje LKT, Rezervni
dijelovi i servisiranje LKT,
DIREKCIJA, 1600000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
DIR-2012-1019
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.478.010,00
1.847.512,50
17.07.2012.
11.06.2013.
Podizvoditelji
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT LUKEŽ,
MATEŠA COMMERCE
Vl.MATEŠA MIJO, MATIJA
RAČKI OGULIN,
MEĐIMURKA-BS d.o.o.,
NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
2.603.001,54
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
738.787,50
01.07.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
235.605,86
17.07.2013.
LICCOS d.o.o.
07508802955
1.128.599,50
13/149
Broj objave
Predmet ugovora
Rezervni dijelovi i
servisiranje STIHL, Rezervni
dijelovi i servisranje STIHL,
DIREKCIJA, 6500000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., KOVING
D.O.O., LUKEŽ RADOVANOBRT LUKEŽ, MATEŠA
COMMERCE Vl.MATEŠA
MIJO, MATIJA RAČKI
OGULIN, MEĐIMURKA-BS
d.o.o., NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Hrvatske šume d.o.o
DIR-2012-1020
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.105.234,49
6.381.551,22
23.07.2012.
23.07.2013.
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
Rezervni dijelovi i
servisiranje ZETOR, Rezervni
DIR-2012-1024
dijelovi i servisranje ZETOR,
DIREKCIJA, 900000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
869.094,70
1.086.368,70
10.10.2012.
09.10.2013.
KIRŠ-PROM d.o.o.
04842074417
37.370,51
5.661.700,00
7.077.125,00
25.09.2012.
24.09.2012.
URIHO - ZAGREB
77931216562
2.849.500,00
906.689,46
1.133.361,82
10.08.2012.
09.08.2013.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
1.082.185,35
Osobna zaštitna sredstva,
Osobna zaštitna sredstva,
DIREKCIJA, 9668626,00
DIR-2012-1007
Žica i pletivo, DIREKCIJA,
1805730,00
DIR-2012-0004
Rezervni dijelovi i
servisiranje Man, Rezervni
dijelovi i servisiranje MAN,
DIREKCIJA, 750000,00
DIR-2012-1030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.196.694,32
1.495.867,94
10.10.2012.
09.10.2013.
AUTO HRVATSKA PSC
d.o.o. Zagreb
87682591133
DIR-2012-0033-A
Otvoreni postupak
956.997,50
956.997,50
17.01.2013.
16.01.2014.
REMEX d.o.o.
75823619300
Pribor za vuču oblovine,
Pribor za vuču oblovine,
DIREKCIJA, 1200000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
MAN
PROD.SERVIS.CENTAR
2360000-1101692712
8.901.817,47
1.969.147,24
588.644,33
14/149
o.o
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i rezervni dijelovi –
VW, AUDI, SEAT, ŠKODA,
Usluge održavanja i nabava
rezervnih dijelova VW,
ŠKODA, DIREKCIJA,
1125000,00
Evidencijski
broj nabave
DIR-2012-1031
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
980.625,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
1.225.781,25
Datum
sklapanja
26.10.2012.
Rok
izvršenja
25.10.2013.
Naziv dobavljača
P.Z.Auto d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
40 BOX - KUNDIĆ d.o.o.,
ALDO Obrt za odr.i
pop.mot.vozila PLOMIN,
AUTO CENTAR BILIĆ
D.O.O.SL.BROD, Auto
centar Šibenik d.o.o.,
AUTO KOTRBA D.O.O.,
Auto kuca Novosel Klc,
AUTO KUĆA CUPAN,
Auto Kuća Bosnić d.o.o.,
AUTO KUĆA BURIĆ,
AUTO KUĆA JESENOVIĆ
d.o.o., auto kuća
kovačević d.o.o., AUTO
KUĆA ZADAR d.o.o.
Zadar, AUTOCENTAR
PEPA D.O.O., AUTORAD
INFO d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
CARMOTO Co.,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., EURO
DAUS d.d., FMT FIŠER
D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
NAŠIČKI AUTOCENTAR
NAC, OBAD IVAN Zagreb AUTO OBAD,
PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni d.o.o.,
WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
AUTO KUĆA
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
1.447.475,94
15/149
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO, Usluge
održavanja i nabava
rezervnih dijelova FIAT,
IVECO, DIREKCIJA,
1125000,00
Gospodarski eksploziv,
Gospodarski eksploziv,
DIREKCIJA, 1000000,00
Servisiranje i rezervni
dijelovi VALTRA, Rezervni
dijelovi i servisranje
VALTRA, DIREKCIJA,
400000,00
Uredski materijal, Uredski
materijal
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
ALFA CAR ČAKOVEC,
ANTONINA VINKOVCI,
AUTO AA d.o.o., AUTO
BENUSSI d.o.o. PULA,
Auto centar Rijeka d.o.o.,
AUTO GAŠPARIĆ
2360000-1101249169,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTO LORIS d.o.o.,
AUTOCENTAR VRBOVEC
D.O.O., AUTOCOMERC
d.o.o., AUTOHRVATSKA
D.D., AUTOKUĆA
BALINJERA d.o.o.
/R2uR1 2006/,
AUTOMAGISTER d.o.o.,
AUTOMEHANIKA SERVISI
Uslužna djelatnost, AUTOPLUS d.o.o., AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
AUTOSERVIS JURJEVIĆ
Ovlašt.IVECO SERV.
R2uR1, BAUER
d.o.o.Krapina, BENUSSI
d.o.o., BENUSSI
EUROKAMION D.O.O.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, daus truck,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., GLM
GUMITEHNIKA, KARIĆ
AUTOMOBILI, OBAD
IVAN - Zagreb AUTO
OBAD, STRADA-IVECO
2382001-1100251180,
VAREKO D.O.O., Vaše
AUTO d.d. 24020061100042147
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
DIR-2012-1032
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
795.375,00
994.218,75
10.10.2012.
09.10.2013.
AUTOCOMMERCE
HRVATSKA d.o.o.
36844439304
DIR-2012-0038
Otvoreni postupak
637.130,00
796.412,50
09.01.2013.
08.01.2014.
EKSPLO-PROMET d.o.o.
82161031080
300.803,46
DIR-2012-0004
Otvoreni postupak
270.333,15
337.916,45
10.01.2013.
09.01.2014.
POLJOOPSKRBAMEĐUNARODNA
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
25.575,04
DIR-2012-1003
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.925.490,32
6.156.862,90
20.03.2012.
19.03.2013.
INGPRO d.o.o.
93205229945
3.052.576,16
3.518.937,86
16/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
1.030.004,81
1.287.506,61
21.02.2013.
20.02.2014.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
395.774,63
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.514.410,00
1.893.012,50
25.01.2013.
24.01.2014.
POLJOOPSKRBAMEĐUNARODNA
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
699.161,95
DIR-2012-1041
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.599.630,66
4.499.538,33
16.01.2013.
15.01.2014.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
250.122,36
DIR-2012-1039
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.634.192,35
2.042.741,52
22.01.2013.
21.02.2014.
HITTNER d.o.o.
59308102082
1.856.027,48
DIR-2012-1040
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
355.001,90
443.752,49
04.02.2013.
Palfinger kran d.o.o. Rijeka
07930503403
150.558,01
DIR-2013-0101
Otvoreni postupak
3.590.542,69
4.488.178,37
08.05.2013.
07.05.2014.
AIR TRACTOR d.o.o.
37414479901
2.557.854,50
Dizelsko gorivo/Benzin,
Dizelsko gorivo, Hrvatske
šume d.o.o, 109321151,00
DIR-2013-1004
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.833.057,50
34.791.321,88
05.04.2013.
04.04.2014.
PETROL d.o.o.
75550985023
2.955.792,93
Održavanje aplikacijskog
sustava ePlan,
Utroš.materijal za
održav.sred.rada, Hrvatske
šume d.o.o, 146645,00
DIR-2013-0105
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
270.000,00
337.500,00
02.04.2013.
01.04.2014.
DOKUMENT IT d.o.o.
45392055435
84.375,00
1.387.223,70
1.734.029,63
14.05.2013.
13.05.2014.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
1.118.458,23
370.477,89
463.097,37
18.02.2013.
17.02.2015.
CROATIA LEASING d.o.o.
02416091389
392.396,51
44.048,50
55.060,63
12.04.2013.
11.04.2014.
Zagrebpetrol d.o.o.
04289142943
15.951,64
12.07.2012.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
246.671,72
AGROTEKS d.o.o.
09346591759
117.993,75
Predmet ugovora
Rezervni dijelovi i
servisiranje TIMBERJACK,
Rezervni dijelovi i
servisranje TIMBERJACK,
DIREKCIJA, 1300000,00
Servisiranje i rezervni
dijelovi VALMET, Rezervni
dijelovi i servisranje
VALMET, DIREKCIJA,
1800000,00
Usluge mobilne telefonije,
Usluge mobilne telefonije,
DIREKCIJA, 4000000,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje ECOTRAC,
Rezervni dijelovi i
servisranje ECOTRAC,
DIREKCIJA, 2000000,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje PALFINGER,
Rezervni dijelovi i
servisranje PALFINGER,
DIREKCIJA, 400000,00
Usluga prskanja iz
zraka/Aviotretiranje,
Aviotretiranje, Hrvatske
šume d.o.o, 1882323,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-2012-0119
Otvoreni postupak
DIR-2012-1038
Kemijska sredstva,
Fungicidi, Kemijska
DIR-18-2013Otvoreni postupak
sredstva, Hrvatske šume
0108
d.o.o, 8832267,00
Otkup vozila nakon isteka
Pregovarački postupak
operativnog leasinga, Otkup
DIR-2012-0123
sa prethodnom
vozila nakon isteka
objavom
operativnog leasinga,
DIREKCIJA, 2415000,00
Zbrinjavanje opasnog
otpada, UŠP VK, OS, NA, PŽ,
NG, OG, DE, SNJ, GS, BU,
DIR-2013-1001
Otvoreni postupak
ST, Osobne usluge čišćenja,
Hrvatske šume d.o.o,
789625,00
Rezervvni dijelovi i
servisiranje TAM,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
DIR-11-041
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
712.712,80
890.891,07
12.07.2011.
Agrokemijski proizvodi IV,
Kemijska sredstva
DIR-11-048
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.890,00
123.612,50
11.07.2011.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
17/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
84.400,07
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
14.093,32
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
14.093,32
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
84.389,86
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
113.512,15
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
1.641,41
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
594.718,12
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
8.599,62
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
21.455,73
Uredsko računalo s
monitorom
21.01.2009.
FINA - određeni poslovi,
Ostale usluge (materijalne),
DIREKCIJA, 18000,00
Agrokemijski proizvodi FORAY 48, Kemijska
sredstva, DIREKCIJA,
124530,00
Ostalo
DIR-2013-1003
Usluge ustupanja
radnika_VI, GS, ZG, DE, ST,
Proizvodne usluge drugih agencije, Hrvatske šume
d.o.o, 18784854,00
Usluge ustupanja
radnika_OS, NA, PO,
Proizvodne usluge drugih agencije, Hrvatske šume
d.o.o, 18784854,00
Radijska promocija za
aviotretiranje, Troškovi
reklame i propagande,
Hrvatske šume d.o.o,
1784508,00
Prehrambeni proizvodi i
pića, Materijal za čišćenjeodržavanje
DIR-10-MV-001
656.000,00
820.000,00
31.12.2012.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.537.500,00
13.171.875,00
05.04.2013.
Otvoreni postupak
10.273.942,38
12.842.427,98
Otvoreni postupak
3.776.485,62
Bagatelna nabava
21.455,73
FINA
85821130368
114.570,21
04.04.2014.
Florel d.o.o
53833195657
10.271.904,00
31.05.2013.
31.05.2014.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
1.261.353,80
4.720.607,02
01.06.2013.
31.05.2014.
AGENCIJA ZA RAD d.o.o.
50679381814
6.673,75
3.773,61
4.717,01
26.04.2013.
27.05.2013.
DIGITEL MEDISJKI SERVISI
37059122743
403,75
291.469,90
358.507,98
20.05.2010.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
1.439,68
18/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Rezervni dijelovi i
servisiranje - STIHL,
Utroš.mater.tek.+inv.održ.sr
ed.rada
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLAND,
MERLO, MFL, EXTEC,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Rezervni dijelovi i
servisiranje - ZETOR,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Prijevoz pošiljka
željeznicom, Usluge
prijevoza drvnih sortimenata
2011., UŠP POŽEGA,
1000000,00
Pločice za obilježavanje
trupaca, Ploćice
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT LUKEŽ,
MATEŠA COMMERCE
Vl.MATEŠA MIJO, MATIJA
RAČKI OGULIN,
MEĐIMURKA-BS d.o.o.,
NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Otvoreni postupak
5.189.848,27
6.383.514,23
13.05.2010.
12.05.2011.
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
DIR-10-017
Otvoreni postupak
625.534,50
781.918,13
20.05.2010.
19.05.2011.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
1.232.706,09
DIR-10-019
Otvoreni postupak
869.100,82
1.086.376,40
18.05.2010.
KIRŠ-PROM d.o.o.
04842074417
875,21
Otvoreni postupak
22.880.430,34
28.600.537,93
05.02.2013.
31.12.2013.
HŽ CARGO d.o.o.
08720210702
612.753,86
Otvoreni postupak
0,00
0,00
23.07.2007.
22.07.2007.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
100.447,13
DIR-2007-034
Gume, Otpis autoguma u
upotrebi
MAZIVA,
Mazivo(podm.uređaja,stroje
va i dr.)
Osobna zaštitna sredstva,
Otpis HTZ opreme u
upotrebi
Vrsta postupka
DIR-10-033
Ostalo
0,00
0,00
01.01.2012.
Grupa isporučitelja - GUME
AUTO HRVATSKA
DIJELOVI d.o.o.A.H.GUMEL,
EXPORTDRVO,
GUMIIMPEX-GRP D.O.O.,
M.B. AUTO D.O.O.,
Pneumatik d.o.o. Zagreb,
ROBNI CENTAR D.O.O.,
VULKAL
Ostalo
0,00
0,00
22.05.2012.
Grupa isporučitelja - MAZIVA
MAZIVA ZAGREB D.O.O.,
PATTING -VARAŽDIN
10.054.931,56
12.367.565,82
01.09.2010.
URIHO - ZAGREB
Otvoreni postupak
10.778,65
7.282.504,40
2.182.117,27
77931216562
656.276,25
19/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
ARHIV-TREZOR d.o.o.
10009650154
15.730,79
MAZIVA d.o.o.
63988426425
1.963.454,93
HRVATSKA
RADIOTELEVIZIJA
68419124305
89.697,93
18.09.2013.
TEKSTIL-LIO d.o.o.
91264852928
20.550,00
22.10.2012.
21.10.2013.
MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
63988426425
1.486.590,33
27.027,50
15.11.2012.
14.11.2013.
MR servis d.o.o.
23566963636
565,70
25.350,00
31.687,50
15.11.2012.
14.11.2013.
"INFODATA" ELEKTRONIKA,
USLUGE I TRGOVINA, VL.
DRŽISLAV DLESK
59506454450
650,00
DIR-2012-2019
13.840,00
17.300,00
15.11.2012.
14.11.2013.
ZEL-COS, d.o.o.
07306591551
2.912,36
DIR-2012-2016
35.184,00
43.980,00
02.10.2012.
Tehničar-Computers d.o.o.
47147971790
43.980,00
VULKANIZERSKE USLUGE za potrebe Direkcije, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
DIREKCIJA, 600000,00
DIR-18-12-2007
6.846,10
8.557,66
09.07.2012.
08.07.2013.
VULKAL d.o.o.
90439696130
5.829,88
Usluge servisiranja kaffe
aparata, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, Hrvatske
šume d.o.o, 11033792,00
DIR-18-20131705/13
12.170,00
15.212,50
23.05.2013.
22.05.2014.
JORDANIĆ, d.o.o.
12750994241
1.062,50
DIR-18-133167/02
19.784,00
24.730,00
23.04.2013.
22.04.2014.
OVIS TRADE d.o.o.
67788476258
22.450,00
DIR-2013-0012
26.285,00
32.856,25
22.04.2013.
22.05.2013.
PANJIK - vl. Mirko
Miladinović
44397249453
29.856,25
Predmet ugovora
Usluga skladištenja i
manipulacije poslovne
dokumentacije naručitelja,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Ulja i sredstva za
podmazivanje, Mazivo
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-10-MV-003
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
151.000,00
188.750,00
01.07.2010.
DIR-08-018
Otvoreni postupak
0,00
0,00
18.08.2008.
244.530,00
305.662,50
16.05.2011.
DIR-2012-2013
54.800,00
68.500,00
19.09.2012.
DIR-2012-2019
62.555,91
78.194,95
DIR-2012-2019
21.630,00
DIR-2012-2019
Emitiranje pp spotova na
Hrvatskom radiju,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Geotekstil, Geotekstil,
DIREKCIJA, 600000,00
Ulja i sredstva za
podmazivanje,
Mazivo(podm.uređaja,stroje
va i dr.), DIREKCIJA,
10774605,00
Informatička oprema servis_APC, EPSON,
FUJITSU, PANASONIC
oprema, Informatička
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
Informatička oprema servis_BELKIN, MAGNUM,
TALLY, TRIMBLE, ZEBRA
oprema, Informatička
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
Informatička oprema servis_ACER, IBM,
SAMSUNG oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Pisači za stanice za tehnički
pregled vozila, Pisači za
stanice za tehnički pregled
vozila, DIREKCIJA, 39600,00
Ugovor o kupoprodaji soli,
Sol-prešana, Hrvatske šume
d.o.o, 36142,00
Sjeme leguminoza, Sjeme
leguminoza, Hrvatske šume
d.o.o, 435180,00
Izuzeće od primjene
zakona
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
17.08.2009.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
20/149
Broj objave
Predmet ugovora
2012/S 0020005046
PEHD cijevi, PEHD cijevi
2012/S 0020034640
Informatička oprema rezervni dijelovi,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
2012/S 0020034778
Informatička oprema servis_HP oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_CANON oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_KYOCERA, UŠP
POŽEGA, UŠP N. GRADIŠKA,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_NOMAD oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_DIREKCIJA, UŠP
ZAGREB, UŠP SISAK, UŠP
KARLOVAC, Informatička
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
Informatička oprema servis_UŠP KOPRIVNICA,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
2012/S 0020040128
2012/S 0020046584
2012/S 0020068627
2012/S 0020072616
Plastične pločice za
označavanje drvnih
sortimenata, Pločice,
DIREKCIJA, 2790780,00
Nadogradnja servera - HP
Proilant, Nadogradnja
servera, DIREKCIJA,
350000,00
Nadogradnja servera FUJITSU, Nadogradnja
servera, DIREKCIJA,
350000,00
PLIN - opskrba, Plin,
DIREKCIJA, 109000,00
Ulja i sredstva za
podmazivanje, Mazivo,
DIREKCIJA, 1189098,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-2012-0040
Otvoreni postupak
653.840,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
817.300,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
21.05.2012.
20.05.2013.
HIDROCOM d.o.o.
70713219811
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
620.165,95
ARKA doo, GRID d.o.o.,
Inter compyters Split
/R2 u R1/, PIN
TRGOVINE NAŠICE,
TEHNIČAR SERVIS
DIR-2012-0047
Otvoreni postupak
205.000,00
256.250,00
13.09.2012.
12.09.2013.
GRUPA ISPORUČITELJA
167.136,18
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
11.150,00
13.937,50
10.09.2012.
09.10.2013.
INTEGRA GROUP d.o.o.
74242216047
12.862,23
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
3.440,00
4.300,00
04.09.2012.
03.09.2013.
K.S.U.-COMPANY d.o.o.
34976993601
2.710,38
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
15.588,00
19.485,00
10.09.2012.
09.09.2013.
GRID d.o.o. Nova Gradiška
45594774168
4.493,75
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
3.700,00
4.625,00
04.09.2012.
03.09.2013.
GEO SUSTAVI d.o.o.
16926275000
70.937,50
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
23.984,00
29.980,00
10.09.2012.
09.09.2013.
TEHNIČAR-BIROCOMP
d.o.o.
10951731289
38.594,34
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
6.011,10
7.513,88
07.09.2012.
06.09.2013.
ARKA d.o.o.
80307451053
43.408,50
DIR-2012-0001
Otvoreni postupak
2.511.702,00
3.139.627,50
02.10.2012.
01.10.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
676.566,21
DIR-2012-0102
Otvoreni postupak
149.851,34
187.314,18
14.09.2012.
13.09.2013.
RECRO-NET d.o.o.
64868024732
173.817,05
DIR-2012-0102
Otvoreni postupak
10.439,00
13.048,76
14.09.2012.
13.09.2013.
KING ICT d.o.o.
67001695549
13.048,76
DIR-2012-0009
Otvoreni postupak
199.360,20
249.200,25
27.11.2012.
30.09.2013.
GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o.
20985255037
54.708,75
DIR-2012-0003
Otvoreni postupak
7.314.410,00
9.143.012,50
03.01.2013.
02.01.2014.
INA MAZIVA d.o.o.
63988426425
2.191.884,99
21/149
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
2.276.520,81
2.845.651,12
10.01.2013.
09.01.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
Zagreb
64546066176
STUBLIĆ IMPEX d.o.o.
Otvoreni postupak
194.304,01
242.880,01
17.01.2013.
16.01.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
Zagreb
64546066176
47.800,33
Otvoreni postupak
971.045,76
1.213.807,20
07.01.2013.
06.01.2014.
RASCO d.o.o.
12710048305
597.880,68
DIR-2012-0111
Otvoreni postupak
418.000,00
522.500,00
07.01.2013.
03.01.2014.
LICCOS d.o.o.
07508802955
284.500,00
DIR-2012-0107
Otvoreni postupak
969.527,60
1.211.909,50
04.02.2013.
03.02.2014.
A1 AUTO d.o.o.
23728161708
170.708,36
DIR-2012-0105
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
382.791,32
478.489,14
05.09.2012.
04.09.2013.
Goran Graditeljstvo d.o.o.
40967760995
268.214,61
DIR-2012-0101
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
188.544,00
235.680,00
01.10.2012.
30.09.2013.
COMMINUS d.o.o.
06217151753
58.920,00
298.720,00
373.400,00
22.08.2012.
21.08.2012.
Omega software d.o.o.
40102169932
61.500,00
7.044.815,43
8.794.508,23
01.06.2013.
31.05.2014.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
85.993,44
337.171,30
421.464,13
17.01.2013.
16.01.2014.
OIKON d.o.o.
63588853294
421.460,37
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
11.883,05
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Uredski materijal, Uredski
materijal, DIREKCIJA,
182395,00
DIR-2012-0110
Otvoreni postupak
2012/S 0020080168
Časopis Hrvatske šume prijelom, tisak i distribucija,
Tiskanice i obrasci za 2012,
DIREKCIJA, 280000,00
DIR-2012-0115
2012/S 0020080240
Uzgojna oprema za
šumarstvo, Uzgojna oprema, DIR-2012-0013
DIREKCIJA, 1576000,00
Broj objave
Predmet ugovora
2012/S 0020073997
2012/S 0020083158
2012/S 0020086449
2012/S 0030067279
2012/S 0150040274
Lanci s kandžama za kotače
traktora, Lanci za kotače
zglobnih traktora,
DIREKCIJA, 500000,00
rezervni dijelovi i servis
LADA NIVA, Lada Niva rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 200000,00
Sanacija dijela županijske
ceste Lič-Lukovo, Sanacija
dijela županijske ceste LičLukovo, DIREKCIJA,
1081958,00
Održavanje SQL Server baze
podataka (Optimizacija
HsProSE), Održavanje SQL
Server baze podataka,
DIREKCIJA, 189000,00
2012/S 0150048380
CENTRIX - održavanje
sustava, Edukacija i razvoj
informatičkog sustava,
DIREKCIJA, 549000,00
DIR-2012-0103
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
2013/S 0020030801
Usluge ustupanja
radnika_KC, KA, NG,
Proizvodne usluge drugih agencije, Hrvatske šume
d.o.o, 18784854,00
DIR-2013-0087
Otvoreni postupak
2013/S 0150001384
Šumskogospodarski planovi dodatne usluge,
Pregovarački postupak
DIR-2012-0120
Šumskogospodarski planovi,
bez prethodne objave
DIREKCIJA, 2637420,00
Polipropilenske cijevi za
N-02_V-133125zaštitu šumskih sadnica
240811
(Tuly cijevi), Tuly-cijevi
DIR-11-058
Otvoreni postupak
1.496.000,00
1.870.000,00
03.10.2011.
Informatička oprema N-02-V-107315- rezervni dijelovi i servis
220211
(OKVIRNI SPORAZUM),
Ostala informatička oprema
DIR-11-007
Otvoreni postupak
0,00
0,00
19.04.2011.
DIR-10-016
Otvoreni postupak
86.528,57
108.160,84
20.05.2010.
DIR-11-005
Otvoreni postupak
2.092.660,00
2.615.825,00
15.07.2011.
Rezervni dijelovi i
N-02-V-109029- servisiranje - ICB,
100310
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Plastične pločice za
N-02-V-111830označavanje drvnih
230311
sortimenata, Ploćice
18.04.2012.
14.07.2012.
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
1.659.316,75
ARKA doo, GRID d.o.o.,
Info-lab Marija Bertović
Ogulin, TEHNIČAR
SERVIS
GRUPA ISPORUČITELJA
284.777,88
TERRA Jaska d.o.o.
81184470570
15.964,57
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
830.075,94
22/149
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
Evidencijski
broj nabave
DIR-10-024
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Neto (kn)
3.297.000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
4.055.310,00
Datum
sklapanja
19.07.2010.
Rok
izvršenja
18.07.2011.
Naziv dobavljača
Autocommerce Hrvatska
d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
36844439304
ALFA CAR ČAKOVEC,
ANTONINA VINKOVCI,
ARAL, AUTO AA d.o.o.,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTOCENTAR VRBOVEC
D.O.O., AUTOCOMERC
d.o.o., Autohrvatska d.d. Split, AUTOKUĆA
BALINJERA d.o.o.
/R2uR1 2006/,
AUTOMAGISTER d.o.o.,
AUTOMEHANIKA SERVISI
Uslužna djelatnost, AUTOPLUS d.o.o., AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
AUTOSERVIS JURJEVIĆ
Ovlašt.IVECO SERV.
R2uR1, BAUER
d.o.o.Krapina, BENUSSI
d.o.o., BENUSSI
EUROKAMION D.O.O.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, daus truck,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., GLM
GUMITEHNIKA, HERBST
D.O.O. PROD.SERVISNI
CE, KARIĆ AUTOMOBILI,
KIVELA D.O.O.25000091101192886, STRADAIVECO 23820011100251180, VAREKO
D.O.O., Vaše AUTO d.d.
2402006-1100042147
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
26.753,06
N-02-V-116422280410
23/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Servis i rezervni dijelovi MERCEDES,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
DIR-10-024
DIR-10-024
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
928.875,00
643.575,00
1.142.516,25
791.597,25
19.07.2010.
27.07.2010.
18.07.2011.
26.07.2011.
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
P.Z.Auto d.o.o.
40 BOX - KUNDIĆ d.o.o.,
ALDO Obrt za odr.i
pop.mot.vozila PLOMIN,
AUTO CENTAR BILIĆ
D.O.O.SL.BROD, Auto
centar Šibenik d.o.o.,
Auto Čović d.o.o.
TUČEPI, AUTO KOTRBA
D.O.O., Auto kuca
Novosel Klc, AUTO KUĆA
CUPAN, Auto Kuća Bosnić
d.o.o., AUTO KUĆA
BURIĆ, auto kuća
kovačević d.o.o., AUTO
KUĆA ZADAR d.o.o.
Zadar, AUTOCENTAR
CERINI D.O.O, AUTORAD
INFO d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., FMT
FIŠER D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
NAŠIČKI AUTOCENTAR
NAC, PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni d.o.o.,
WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
AUTO KUĆA
10.512,58
EUROLINE d.o.o.
AUTO GAŠPARIĆ
2360000-1101249169,
AUTO KUća BUNIć
D.O.O. [email protected],
AUTOKUCA-SOP
D.O.O.MERCEDES-BENZ,
AUTOKUĆA BOLČEVIĆ
2360000-1101181953,
AUTOKUĆA ETRADEX
d.o.o.PAZIN, AUTOKUĆA
VRDOLJAK d.o.o.Split,
AUTOLINE
D.O.O.25000091101220306, ŠKOJO
D.O.O.
22.836,00
N-02-V-116422280410
Servis i rezervni dijelovi VW, AUDI, SEAT, ŠKODA,
PORSCHE, Utroš.prič.dijel.za
održ.i popravke
Podizvoditelji
45497493735
24/149
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
1.396.780,00
1.745.975,00
27.06.2011.
26.06.2012.
KOTONTEKS d.o.o.
00235637064
81.180,00
Otvoreni postupak
7.082.478,00
8.711.447,94
12.09.2011.
11.09.2012.
ROBNI CENTAR d.o.o.
52971700497
560.806,62
DIR-11-038
Otvoreni postupak
1.703.822,00
2.129.777,50
29.09.2011.
28.09.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
210.237,57
KC-02-092416/01
Otvoreni postupak
25.06.2009.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
21.455,73
Rezervni dijelovi i
N-02-V-138510- servisiranje - ECOTRAC 55 i
181010
120 V, Utroš.prič.dijel.za
održ.i popravke
DIR-10-051
Otvoreni postupak
1.555.653,06
1.913.453,51
22.12.2010.
HITTNER d.o.o.
59308102082
23.426,36
Rezervni dijelovi i
N-02-V-138513- servisiranje - PALFINGER,
181010
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
DIR-10-053
Otvoreni postupak
390.648,00
488.310,12
22.12.2010.
PK d. o. o.
07930503403
151.712,03
DIR-11-065
Otvoreni postupak
285.121,11
356.401,40
12.12.2011.
11.12.2012.
POLJOOPSKRBAMEĐUNARODNA
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
376.297,81
DIR-10-059
Otvoreni postupak
796.493,40
995.616,76
17.01.2011.
16.01.2012.
RUDAR POSEBNA
TRGOVINA d.o.o.
22996889284
287.121,15
DIR-2011-081
Otvoreni postupak
3.469.248,00
4.336.560,00
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
2.176.980,25
Alat i pribor za UŠP Bjelovar,
Pomoćni materijal
BJ-10-011
Otvoreni postupak
220.846,79
276.058,87
06.09.2011.
COMET d.o.o. - Podružnica
Bjelovar
48249084626
4.596,93
Roba široke potrošnje za
pansion Selce,
Utroš.namirnice,piće;potr.re
storana
BJ-2011-018
Izuzeće od primjene
zakona
178.291,92
222.865,18
01.08.2011.
09.06.2012.
KONZUM, d.d.
29955634590
417,02
63744119907
2.722,50
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
GEOMREŽE za izgradnju
N-02-V-117648šumskih cesta, Građevinski
290411
materijal
DIR-11-015
Otvoreni postupak
N-02-V-125247- Gume za vozila i s njima
160611
povezani proizvodi, Gume
DIR-11-047
Uzgojna oprema za
N-02-V-126380- šumarstvo, Tr.roto sitn.
290611
SEPPI SMO - 175 vučena VP
Broj objave
Predmet ugovora
N-02-V-127779270509
Rezervni dijelovi i
N-02-V-139163servisiranje - VALTRA,
111011
REZERVNI DIJELOVI
Pribor za vuču oblovine,
N-02-V-139918OSTALI UTROŠCI
281010
MATERIJALA
GUME_kamioni i kamionske
N-02-V-151766prikolice, Gume, DIREKCIJA,
291211
1221710,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Eko pamučne krpe, Materijal
BJ-01-11-135/04
za čišćenje-održavanje
20.900,00
26.125,00
08.07.2011.
21.01.2012.
OBRT ZA POSREDOVANJE
U TRGOVINI
SEKUNDARNIM
SIROVINAMA "
METALOTEKSTIL ", VL.
STEVO ĐURĐEVIĆ,
BJELOVAR, MILANA
ŠUFFLAYA 6
Kava Lavazza,
Utroš.namirnice,piće;potr.re BJ-01-11-135/12
storana
63.591,50
79.489,40
08.07.2011.
11.03.2012.
Magma d.o.o.
65673920115
20.323,93
Voda
21.000,00
26.250,00
12.05.2011.
BIONATURA BIDON VODE
d.o.o.
34227393978
12.982,28
20.552,15
25.690,29
03.11.2011.
19.10.2012.
SET d.o.o.
35140755222
2.047,11
25.367,21
31.709,13
04.11.2011.
19.10.2012.
SET d.o.o.
35140755222
18.104,51
Ugovor broj 6.
Semerinzi, OSTALI UTROŠCI
BJ-01-11-135/39
MATERIJALA
Ležajevi, OSTALI UTROŠCI
BJ-01-11-135/40
MATERIJALA
25/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Klinasto remenje, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
BJ-01-11-135/41
15.741,70
19.677,17
02.11.2011.
19.10.2012.
SET d.o.o.
35140755222
2.825,50
Tehnički plinovi, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
BJ-01-11-135/42
30.410,00
38.012,50
02.11.2011.
19.11.2012.
MESSER CROATIA PLIN
d.o.o.
32179081874
10.718,27
73762631437
5.104,76
Pranje automobila za vozila
Stručnih Službi UŠP
Bjelovar, Osobne usluge
čišćenja
BJ-01-11-177/18
7.350,00
9.187,50
13.07.2011.
01.03.2012.
OBRT ZA USLUGE I
UGOSTITELJSTVO "TULIĆ",
VL. IVAN TULIĆ, BJELOVAR,
SLAVONSKA 5
Kontrolno ispitivanje,
punjenje i servisiranje
vatrogasnih aparata u UŠP
Bjelovar, Ostale
neproizvodne usluge
BJ-01-11-177/23
58.392,40
72.990,70
13.07.2011.
18.03.2012.
M-S.V.A. INŽENJERING
d.o.o.
41252430234
27.193,01
Ispitivanje
instalacija,strojeva i uređaja
BJ-01-11-177/29
s povećanim opasnostima,
Ostale usluge
69.423,00
86.778,75
12.07.2011.
29.04.2012.
ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.
28737940650
42.177,46
08.06.2012.
PRAONA RUBLJA I
KEMIJSKA ČISTIONA
"ŠPILJAR",Snježana
Stanojević,Crikvenica,Braće
dr.Sobol 6
11310165081
8.797,50
48962003176
1.462,50
Pranje i glaćanje rublja,
Osobne usluge čišćenja
BJ-01-11-177/31
35.250,00
Deratizacija, dezinfekcija,
dezinsekcija za Lovačku
BJ-01-11-177/53
kuću Babinac, Ostale usluge
44.062,50
13.07.2011.
2.980,00
3.725,00
03.11.2011.
28.09.2012.
ŠKARDA SANITARNA
ZAŠTITA Trgovačko društvo
za usluge sanitarne zaštite i
trgovinu d.o.o.
Vulkanizerske usluge-BJ-IVVP-PMG-SS, Ostale usluge
BJ-01-11-177/79
44.700,00
55.875,00
15.11.2011.
14.11.2012.
Pajdo d.o.o.
88947026738
53.013,01
Vulkanizerske usluge- Veliki
Grđevac, Ostale usluge
BJ-01-11-177/80
7.113,85
8.892,34
16.11.2011.
14.11.2012.
Obrt za vulkanizaciju i
automehaniku "KneževićHajdinjak"
33335285844
7.538,55
BJ-01-11-177/81
6.552,57
8.190,72
16.11.2011.
14.11.2012.
Aradi d.o.o.
36790024373
3.536,31
BJ-01-11-177/82
15.941,90
19.927,39
17.11.2011.
14.11.2012.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
8.145,75
BJ-01-11-177/83
5.861,98
7.327,50
17.11.2011.
14.11.2012.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
7.564,54
BJ-01-11-177/84
8.130,87
10.163,61
17.11.2011.
14.11.2012.
60552260636
2.900,00
BJ-01-11-177/85
8.760,00
10.950,00
17.11.2011.
14.11.2012.
Vulkanizerska radnja "DS", vl.
Dario Savi,
"JENDRIŠ"-OBRT ZA
PROIZVODNJU,USLUGE I
TRGOVINU
81527148183
2.712,50
BJ-01-11-177/86
9.451,25
11.814,08
17.11.2011.
14.11.2012.
Vulkanizer "Kovačić"
63834889515
3.390,00
BJ-01-11-177/87
11.272,50
14.090,63
17.11.2011.
14.11.2012.
CROATIA PROTEKT d.o.o.
14030617595
5.532,50
31634051014
10.451,81
52963754557
17.233,84
Vulkanizerske usluge- VTSU, Ostale usluge
Vulkanizerske usluge-DAĐU, Ostale usluge
Vulkanizerske uslugeG.Polje, Ostale usluge
Vulkanizerske usluge- Lipik,
Ostale usluge
Vulkanizerske uslugeVrbovec, Ostale usluge
Vulkanizerske uslugeČazma, Ostale usluge
Vulkanizerske uslugeGarešnica, Ostale usluge
Vulkanizerske usluge-SI-PA,
Ostale usluge
Toaletni ručnici, toaletni
papir, sapun i ostala
potrošna roba za UŠP
Bjelovar, Materijal za
čišćenje-održavanje
BJ-01-11-177/88
BJ–2011-006
Otvoreni postupak
8.300,88
10.376,11
17.11.2011.
14.11.2012.
Prijevoznički obrt Josip
Krajcer
41.064,15
51.330,20
15.07.2011.
14.04.2012.
TARDI d.o.o
26/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Potrošni materijal, sredstva
za čišćenje i bezalkoholna
pića za čajnu kuhinju UŠP
Bjelovar, Materijal za
čišćenje-održavanje
BJ-2011-005
Otvoreni postupak
104.124,50
Nabava crijeva za UŠP
Bjelovar, REZERVNI
DIJELOVI
BJ-2011-011
Otvoreni postupak
NABAVA AKUMULATORA ZA
UŠ BJELOVAR, REZERVNI
DIJELOVI
BJ-2011-011
Otvoreni postupak
Meso za pansion Selce,
Meso za Pansion Selce
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
130.155,65
15.07.2011.
04.03.2012.
PT d.o.o.
77922862374
19.937,41
163.334,90
204.168,71
15.07.2011.
RADINOST d.o.o.
79433617986
48.366,10
64.576,55
80.720,70
03.05.2011.
13.04.2012.
M.B.AUTO d.o.o.
89027343720
25.784,39
BJ-2012-0039
83.800,00
104.750,00
20.06.2012.
03.06.2013.
MESARSKO-TRGOVAČKA
RADNJA, Zlatko
Uremović,Crikvenica,
Frankopanska 16
99629073854
82.413,89
Piletina i puretina za Pansion
Selce, Piletina i Puretina za
Pansion Selce
BJ-2012-041
30.607,50
38.259,38
14.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
23.050,52
Bijelo vino za Pansion selce,
Bijelo vino za Pansion Selce
BJ-2012-0042
11.790,00
14.737,50
12.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
13.070,35
Voće i povrće za Pansion
Selce, Voće i povrće za
Pansion Selce
BJ-2012-0043
50.883,00
63.604,75
20.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
62.864,46
Roba široke potrošnje za
Pansion Selce, Roba široke
potrošnje za Pansion Selce
BJ-2012-0045
195.646,48
244.558,45
20.06.2012.
04.06.2013.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
189.325,79
11.06.2013.
PEKARNA "SV.KATARINA",
VL. ELIZABETA PREKPALAJ
VALEK, KLENOVICA,
RIBARSKA OBALA 2B
98998626931
36.232,00
18.06.2013.
OBRT ZA RIBARSTVO I
USLUŽNE DJELATNOSTI
"ARIANA",vl.Slobodan
Pešević, Šupare 5,
Crikvenica
37578223149
18.396,25
11779226840
24.912,50
Kruh i pekarski proizvodi za
Pansion Selce, Kruh i
pekarski proizvodi za
Pansion Selce
Riba za Pansion selce, Riba
za Pansion Selce
BJ-2012-0040
51.600,00
BJ-2012-044
Održavanje i popravak klima
uređaja, Održavanje i
popravak klima uređaja
BJ-2012-0027
Toaletni ručnici i WC papir,
Toaletni ručnici i WC papir,
UŠP BJELOVAR, 57997,00
BJ-2012-0005
Popravci i održavanje
objakata na području UŠP
Bjelovar, Popravci i
održavanje objekata na
području UŠP Bjelovar, UŠP
BJELOVAR, 848689,00
BJ-2012-0017
33.950,00
64.500,00
42.437,50
02.07.2012.
02.07.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
19.865,00
24.831,25
20.06.2012.
10.07.2012.
""MEDIA - M" OBRT ZA
PROIZVODNJU I
POPRAVAK KUĆANSKIH
APARATA I ELEKTRONIČKE
OPREME, VL. MLADEN
JAHUTKA, BJELOVAR, TRG
HRV.SOKOLA 2A
Otvoreni postupak
47.045,00
58.806,25
19.09.2012.
10.09.2013.
CAPRICORNO, d.o.o.
09517317411
29.711,50
Otvoreni postupak
651.148,50
813.935,63
31.10.2012.
24.10.2013.
INSTALUX d.o.o.
60395264632
216.188,53
27/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
63744119907
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Eko pamučne krpe, Eko
pamučne krpe
BJ-2012-0055
23.700,00
29.625,00
02.04.2012.
27.03.2013.
OBRT ZA POSREDOVANJE
U TRGOVINI
SEKUNDARNIM
SIROVINAMA "
METALOTEKSTIL ", VL.
STEVO ĐURĐEVIĆ,
BJELOVAR, MILANA
ŠUFFLAYA 6
Izrada čepova za vučne
sajle, Izrada čepova za
vučne sajle
BJ-2012-0069
29.000,00
36.250,00
06.04.2012.
28.03.2013.
METALRAD VL.DRAŽEN
CUVAJ
3282899456
5.925,00
Održavanje, loženje i
rukovanje centralnim
grijanjem u LK Babinac,
Usluge održavanja
građevinskih objekata
UŠP BJELOVAR
Uzgojni alat, Uzgojni alat
Šumarija Bjelovar 1,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Čazma 3,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Garešnica 4,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Grubišno Polje 5,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Grubišno Polje 6,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
16.500,00
19.750,00
BJ-2012-0100
13.400,00
16.750,00
19.03.2012.
31.03.2013.
TERMODOM" OBRT ZA
INSTALACIJE PLINA,
CENTRALNOG GRIJANJA,
VODOVODA I
KNJIGOVODSTVO, VL.
BOŽO GELO, BJELOVAR,
N.PLAVNICE 22
BJ-2012-0049
68.293,00
85.367,25
31.05.2012.
19.04.2013.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
131.007,50
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
48.541,00
60.676,25
12.07.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU LESNIK
11864500662
70.456,19
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
334.848,00
418.560,00
12.07.2012.
Poljoprivredni obrt i izrada
ogrjevnog drva, vl. Ljiljana
Mlinarić
93250602985
388.653,32
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
1.080.337,34
1.350.421,68
12.07.2012.
"DOMAĆI" šumske usluge, vl
Ivica Beščec
06055064114
632.719,39
12.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
61780221133
536.745,14
12.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
61780221133
837.720,65
BJ-2012-0015
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
543.620,00
737.100,00
679.525,00
921.375,00
28/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
61780221133
276.693,23
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Šumarija Đulovac 8,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
282.281,00
352.851,25
13.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
Šumarija Pakrac 9,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
1.047.445,00
1.309.306,25
13.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1.ŠAH d.o.o. vl.Ervin Šah, 2.
"Šuma Šugić" vl. Jozo Šugić
36308789575
965.903,12
61780221133
515.137,74
Šumarija Sirač 10, Šumarske
usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Suhopolje 12,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Velika Pisanica 13,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Vrbovec 15,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Vrbovec 16,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Bjelovar 1,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Bjelovar 2,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
1.170.908,11
1.463.635,14
13.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
36.036,00
45.045,00
13.07.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
54608915899
38.573,94
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
411.232,00
514.040,00
13.07.2012.
Uslužno, prijevozničkotrgovačka radnja, vl Nikola
Benšak
36352726504
566.543,77
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
63.153,00
78.941,25
13.07.2012.
Poljoprivredni obrt i izrada
ogrjevnog drva, vl. Ljiljana
Mlinarić
93250602985
77.422,40
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
97.585,00
121.981,25
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
93.255,55
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
64.230,00
80.287,50
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
80.287,50
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
82.864,50
103.580,63
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
103.580,62
29/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
73.650,00
13.706,25
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
13.706,25
24.706,00
30.882,50
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
72.545,50
Otvoreni postupak
54.074,50
67.593,13
16.07.2012.
"TILIA" vl. Ilija Jukić
61672141124
67.593,13
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
51.958,00
64.947,50
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
61.067,26
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
98.310,90
122.888,63
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
122.888,62
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
86.698,00
108.372,50
16.07.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
58.062,50
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
23.548,60
29.435,75
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
4.255,00
Cijepljenje protiv krpelja,
Cijepljenje protiv krpelja
BJ-2012-0019
Otvoreni postupak
80.550,00
80.550,00
21.05.2012.
Zavod za javno zdravstvo
Bjelovarsko-bilogorske
županije
57284631035
89.077,53
Autoprikolice zatvorene,
Autoprikolica za gorivo,
mazivo, pile i alat, UŠP
BJELOVAR, 54000,00
BJ-2012-0074
59.500,00
74.375,00
23.10.2012.
SIOP d.o.o.
23563076593
10.625,00
Semerinzi, Semerinzi, UŠP
BJELOVAR, 35600,00
BJ-2012-0057
9.287,01
11.608,78
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
5.474,62
BJ-2012-0058
19.872,11
24.840,26
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
16.849,37
BJ-2012-0059
8.532,39
10.665,56
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
3.396,67
Kava i slični proizvodi, Kava i
slični proizvodi, UŠP
BJELOVAR, 66600,00
BJ-2012-0056
55.128,00
68.910,03
11.07.2012.
09.07.2013.
ŠPAR d.o.o.
19648571702
42.812,31
Vulkanizerske usluge
BJ,IV,VP,PMG,SS,
Vulkanizerske usluge
BJ,IV,VP,PMG,SS, UŠP
BJELOVAR, 44861,00
BJ-2012-0900
41.620,00
52.025,00
18.12.2012.
17.12.2013.
"AUTO-IV"
74476247151
14.943,75
Predmet ugovora
Šumarija Bjelovar 3,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Čazma 4,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Grubišno Polje 5,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Đulovac 7,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Đulovac 8,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Veliki Grđevac 11,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Vrbovec 16,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Vrbovec 18,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Ležajevi, Ležajevi, UŠP
BJELOVAR, 35600,00
Klinasto remenje, Klinasto
remenje, UŠP BJELOVAR,
35600,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
92.250,00
115.312,50
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
10.965,00
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
BJ-2012-0012
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
26.05.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
30/149
Broj objave
Predmet ugovora
Vulkanizerske usluge VG,
Vulkanizerske usluge VG,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
Vulkanizerske usluge ČA,
Vulkanizerske usluge ČA,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
BJ-2012-0091
6.359,70
7.949,63
18.12.2012.
17.12.2013.
Obrt za vulkanizaciju i
automehaniku "KneževićHajdinjak"
33335285844
2.304,39
BJ-2012-0097
11.840,00
14.800,00
18.12.2012.
17.12.2013.
Vulkanizer "Kovačić"
63834889515
2.060,00
Vulkanizerske usluge GA,
Vulkanizerske usluge GA,
UŠP BJELOVAR, 11215,32
BJ-2012-0098
9.501,00
11.876,25
18.12.2012.
17.12.2013.
CROATIA PROTEKT d.o.o.
14030617595
5.087,50
Vulkanizerske usluge SI,PA,
Vulkanizerske usluge SI,PA,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
BJ-2012-0099
7.051,54
8.814,44
18.12.2012.
17.12.2013.
Prijevoznički obrt Josip
Krajcer
31634051014
1.641,27
Vulkanizerske usluge GP,
Vulkanizerske usluge GP,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
BJ-2012-0094
7.832,00
9.790,00
18.12.2012.
17.12.2013.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
3.050,00
vulkanizerske usluge DA,ĐU,
Vulkanizerske usluge DA,ĐU,
UŠP BJELOVAR, 18692,20
BJ-2012-0093
15.770,00
19.712,50
18.12.2012.
17.12.2013.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
2.495,75
BJ-2012-0095
6.250,00
7.812,50
18.12.2012.
17.12.2013.
Vulkanizerska radnja "DS", vl.
Dario Savi,
60552260636
855,00
BJ-2012-0096
7.160,00
8.950,00
18.12.2012.
17.12.2013.
81527148183
1.301,25
48249084626
136.558,19
Vulkanizerske usluge LI,
Vulkanizerske usluge LI, UŠP
BJELOVAR, 9346,10
Vulkanizerske usluge VR,
Vulkanizerske usluge VR,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
"JENDRIŠ"-OBRT ZA
PROIZVODNJU,USLUGE I
TRGOVINU
COMET d.o.o. - Podružnica
Bjelovar
UŠP BUZET
201/S 0020014458
Alat i pribor, Alat i pribor
BJ-2012-0003
Otvoreni postupak
214.792,70
268.491,19
13.06.2012.
10.06.2013.
2012/S 0020008386
Svjetlo vučeno željezo O 6,
Svjetlo vučeno željezo O 6
BJ-2012-0051
Otvoreni postupak
220.500,00
275.625,00
03.07.2012.
16.05.2013.
RETA d.o.o.
01201898816
162.897,01
2012/S 0020052750
Akumulatori, Akumulatori,
UŠP BJELOVAR, 78471,40
BJ-2012-0002
Otvoreni postupak
65.820,00
82.275,00
17.10.2012.
09.10.2013.
TRGOMETAL d.o.o.
26004523816
41.235,45
2012/S 0020053992
Crijeva hidraulična, Crijeva
hidraulična, UŠP BJELOVAR,
181560,00
BJ-2012-0007
Otvoreni postupak
155.676,60
194.595,99
26.09.2012.
24.09.2013.
RADINOST d.o.o.
79433617986
102.804,64
Popravci i održavanje
N-02-V-118647- objekata na području UŠP
060511
Bjelovar, Usluge održavanja
građevinskih objekata
BJ-2011-013
Otvoreni postupak
699.732,00
874.665,01
27.06.2011.
INSTALUX d.o.o.
60395264632
271.921,49
2/34-2012
3.888,00
4.860,00
19.03.2012.
17.03.2013.
"PC GOLD"
08434503731
1.620,00
2/28-2012
0,00
0,00
26.01.2012.
25.01.2013.
K.S.U. COMPANY d.o.o.
34976993601
11.185,19
Usluge održavanja
programa, Ostale
neproizvodne usluge
Ugovor o servisiranju Canon, Lexmark, Ricoh,
Xerox, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Delnice - Grupa 2, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
29.100,00
36.375,00
20.07.2011.
19.07.2012.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
40.252,77
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Fužine - Grupa 3, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
31.150,00
38.937,50
20.07.2011.
19.07.2012.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
46.075,92
31/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Gerovo - Grupa 4, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
51.000,00
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Lokve i Stručne službeGrupa 7, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Mrkopalj-grupa 8, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Prezid - Grupa 9, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
63.750,00
20.07.2011.
19.07.2012.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
38.578,27
34.560,00
43.200,00
20.07.2011.
19.07.2012.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
30.540,36
Otvoreni postupak
47.075,00
58.843,75
20.07.2011.
19.07.2012.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTO SANJIN"
57338850751
25.295,31
DE-2011-015
Otvoreni postupak
62.000,00
77.500,00
20.07.2011.
19.07.2012.
"ŠTOP"
5514406175
69.305,82
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Ravna Gora - Grupa 10,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
30.349,20
37.936,50
20.07.2011.
19.07.2012.
SIMTEX d.o.o.
3.599,50
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Skrad - Grupa 11, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
18.444,00
23.055,00
20.07.2011.
19.07.2012.
SIMTEX d.o.o.
3.368,20
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Tršće - grupa 12, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
31.000,00
38.750,00
20.07.2011.
19.07.2012.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
44.348,13
DE-2011-015
Otvoreni postupak
19.250,00
24.062,50
20.07.2011.
19.07.2012.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
15.734,11
DE-2011-015
Otvoreni postupak
53.700,00
67.125,00
20.07.2011.
19.07.2012.
OBRT ''AUTOLIMARIJA
PIRC "
2279654195
71.737,50
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zg.traktore š.Delnice
- grupa 2, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
DE-2011-016
Otvoreni postupak
33.000,00
41.250,00
20.07.2011.
19.07.2012.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
65.617,94
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
š.zg.traktore š.Gerovo Grupa 4, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
DE-2011-016
Otvoreni postupak
30.400,00
38.000,00
20.07.2011.
19.07.2012.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
49.546,31
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Vrbovsko - Grupa 13,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Autolimarski i autolakirerski
radovi Delnice, Lokve,
Fužine, Mrkopalj, Crni Lug i
stručne službe - Grupa 14,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
32/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zg.traktore
š.Gomirje - Grupa 5, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-016
Otvoreni postupak
27.000,00
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zg.traktore š.Lokve i
Mrkopalj - grupa 6, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-016
Otvoreni postupak
DE-2011-016
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
33.750,00
20.07.2011.
19.07.2012.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
24.119,50
26.000,00
32.500,00
20.07.2011.
19.07.2012.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
13.045,52
Otvoreni postupak
82.000,00
102.500,00
20.07.2011.
19.07.2012.
"ŠTOP"
5514406175
108.132,32
DE-2011-016
Otvoreni postupak
55.500,00
69.375,00
20.07.2011.
19.07.2012.
SIMTEX d.o.o.
11.057,63
DE-2011-016
Otvoreni postupak
33.500,00
41.875,00
20.07.2011.
19.07.2012.
SIMTEX d.o.o.
2.624,11
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zg.traktore š.Tršće Grupa 10, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
DE-2011-016
Otvoreni postupak
44.000,00
55.000,00
20.07.2011.
19.07.2012.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
11.967,27
UGOVOR o kupoprodaji
robe - kukuruza, Nabava
kukuruza
DE-2011-017
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
221.000,00
271.830,00
24.06.2011.
23.06.2012.
OPG ZVONKO SABO
32448418564
262.100,00
Ugovor o izvođenju radova
grupa 49, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
226.742,00
278.892,66
16.01.2012.
" ŠPEHAR " ŠUMARSKE
USLUGE
94934510994
287.535,14
Ugovor o održavanju-Grupa
11 Automehaničarski radovi
i nabava zamj.rez.dijelova i
potrošnog materijala u
š.Skrad, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
23.500,00
29.375,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
26.348,15
Održavanje vozila-Grupa 12
Automehaničarski radovi i
nabava zamj.rezer.dijelova i
potrošnog materijala u
š.Tršće, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
31.000,00
38.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
42.078,33
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zg.traktore š.Prezid Grupa 7, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zglobne traktore
š.Ravna Gora-Grupa 8,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
šumske zg.traktore š.Skrad Grupa 9, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
33/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor - roba široke
potrošnje, Roba široke
potrošnje, UŠP DELNICE,
130757,00
DE-OSRŠP-2012001
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.924,00
Ugovor - nabava goriva za
šumarije Gerovo i Tršće,
Ostali materijali mgp, UŠP
DELNICE, 400000,00
DE-OSG-2012001
Otvoreni postupak
Kupoprodajni ugovor robeVijci,limovii i cijevi, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Ugovor o kupoprodaji robeGrupa 2 rezervni dijelovi za
prikolice, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
106.904,78
06.09.2012.
05.09.2013.
ZOJA d.o.o.
50154879693
62.109,68
746.278,90
932.848,63
19.09.2012.
18.09.2013.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
344.734,12
Otvoreni postupak
11.723,70
14.654,63
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
26.419,90
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
130.150,00
162.687,50
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
63.326,80
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 1-elektromaterijal,
MGP-za radionu,rez.dijelovi,
UŠP DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
11.426,60
14.283,26
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
2.133,50
Kupoprodajni ugovor
Potrošni materijal za
mehaničke radione Grupa 6,
MGP-za radionu,rez.dijelovi,
UŠP DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
29.924,10
37.405,13
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
78.324,70
Kupoprodajni ugovor Grupa
5 Rezervni dijelovi za
građevinske strojeve, MGPza radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
72.380,00
90.475,00
21.12.2012.
20.12.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
28.644,13
Kupoprodajjni ugovor Grupa
4- Alat i sitan inventar za
mehaničke radionice, MGPza radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
24.742,60
30.928,26
21.12.2012.
20.12.2013.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
5.361,25
Ugovor - vulkanizerske
usluge Grupa 5 šumarija
Gomirje, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.018,00
3.772,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
325,00
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 8 šumrija Mrkopalj,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.530,00
4.412,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
475,58
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 10 šumarija Ravna
Gora, Vulkanizerske usluge,
UŠP DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.398,00
4.247,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
1.760,00
Predmet ugovora
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
34/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 12 šumarija Skrad,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
2.990,00
Ugovor -vulkanizerske
usluge Grupa 14 šumarija
Vrbovsko, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 16 RJ MGP,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 6 šumarija Lokve,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
3.737,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
295,00
5.980,00
7.475,00
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
728,75
Otvoreni postupak
30.050,00
37.562,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
17.006,25
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
2.830,00
3.537,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
975,00
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 3 šumarija Fužine,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.520,00
4.400,00
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
687,50
Ugovor - vulkanizerske
usluge Grupa 2 šumarija
Delnice, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
5.570,00
6.962,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
1.706,25
Ugovor-vulkanizerske usluge
Grupa 1 šumarija Crni lug,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.150,00
3.937,50
07.01.2013.
06.01.2014.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
1.087,50
2/2010
Izuzeće od primjene
zakona
0,00
0,00
15.06.2010.
15.06.2011.
TRGOVAČKI OBRT
''MESNICA JERBIĆ''
87017706406
189,00
Izuzeće od primjene
zakona
0,00
0,00
15.06.2010.
15.06.2011.
MESNICA ŠAFAR
41726500587
9.101,94
DE-08-IB/111583/01
Izuzeće od primjene
zakona
39.000,00
48.750,00
07.10.2011.
06.10.2012.
PIK VRBOVEC-MESNA
INDUSTRIJA d.d.
78909170415
14.203,38
DE-08-IB/111583/01
Izuzeće od primjene
zakona
50.000,00
62.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
MESNICA ŠAFAR
41726500587
14.203,38
DE-08-IB/111583/02
Izuzeće od primjene
zakona
50.000,00
62.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
TRGOVAČKI OBRT
''MESNICA JERBIĆ''
87017706406
27.264,10
DE-08-IB/111583/03
Izuzeće od primjene
zakona
20.000,00
25.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
INGRO, d. o. o.
40069075951
10.445,67
Nabava roba za potrebe
ugostiteljskih objekataMesnica Jerbić, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Nabava roba za potrebe
ugostiteljskih objekataMesnica Šafar, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
35/149
Broj objave
Predmet ugovora
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Automehaničarski radovi i
nabava rezervnih dijelova
š.Rijeka i š.Klana - Grupa 6,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Ugovor o kupoprodaji robekontejneri, Stambeni
kontejner EFNS, UŠP
DELNICE, 350000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 1 šumarija
Crni Lug, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
DE-08-IB/111583/04
Izuzeće od primjene
zakona
4.000,00
DE-08-IB/111583/06
Izuzeće od primjene
zakona
DE-08-IB/111583/08
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
5.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
OBRT ZA PROIZVODNJU I
USLUGE " KOTAČ "
4472933570
1.590,40
10.000,00
12.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
MILMAN d.o.o.
59744512982
4.113,50
Izuzeće od primjene
zakona
100.000,00
125.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
LEDO d.d.
87955947581
67.380,02
DE-08-IB/111583/05
Izuzeće od primjene
zakona
10.000,00
12.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
EKO ZADRUGA-TIĆI
5654168542
3.828,00
DE-08-IB/111583/09
Izuzeće od primjene
zakona
10.000,00
12.500,00
11.10.2011.
10.10.2012.
JAMNICA d.d.
05050436541
3.828,00
DE-08-IB/111583/10
Izuzeće od primjene
zakona
100.000,00
125.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
PERT d.o.o.
42255248046
28.417,00
DE-08-IB/111583/13
Izuzeće od primjene
zakona
20.000,00
25.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
BON -TON d.o.o.
52931027628
10.223,14
DE-08-IB/111583/15
Izuzeće od primjene
zakona
15.000,00
18.750,00
07.10.2011.
06.10.2012.
COCA-COLA HBC
HRVATSKA d.o.o.
00228269289
17.985,76
DE-08-IB/111583/16
Izuzeće od primjene
zakona
50.000,00
62.500,00
21.09.2011.
20.09.2012.
MESARSKO KOBASIČARSKI OBRT,
JOSIP OLETIĆ, VARAŽDIN,
ZAGREBAČKA 39
03430301723
26.745,67
DE-08-IB/111583/17
Izuzeće od primjene
zakona
100.000,00
125.000,00
12.12.2011.
11.12.2012.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
78.956,97
DE-2011-015
Otvoreni postupak
46.000,00
57.500,00
20.07.2011.
19.07.2012.
AFRO d. o. o.
42046322633
35.438,23
DE.-2012-0021
Otvoreni postupak
189.000,00
236.250,00
14.12.2012.
Tehnix d.o.o.
78013846555
236.250,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
26.200,00
32.750,00
28.08.2012.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
30.507,78
Neto (kn)
27.08.2013.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
2012/S 0020041218
36/149
Broj objave
2012/S 0020041218
2012/S 0020007129
2012/S 0020015619
2012/S 0020020868
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
65.150,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
Prijevoz drvnih sortimenataGrupa 7 šumarija Klana,
Prijevoz drvnih sortimenata,
UŠP DELNICE, 1866159,00
DE-2012-024
Prijevoz drvnih sortimenataGrupa 3 šumarija Fužine I,
Prijevoz drvnih sortimenata,
UŠP DELNICE, 1866159,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
81.437,50
28.08.2012.
27.08.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
100.174,83
22.000,00
27.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
11.500,00
Otvoreni postupak
70.664,87
88.331,09
05.06.2012.
AUTOPRIJEVOZNIČKI
OBRT "RASPOR" vl. ZORAN
RASPOR
84730151378
18.059,44
DE-2012-024
Otvoreni postupak
126.194,21
157.742,76
11.06.2012.
Obrt za prijevoz i trgovinu
„Miha“
92760093547
28.828,37
Prijevoz drvnih sortimanataGrupa 4 šumarija Fužine II,
Prijevoz drvnih sortimenata,
UŠP DELNICE, 1866159,00
DE.2012-024
Otvoreni postupak
131.828,68
164.785,85
11.06.2012.
OBRT ZA SJEČU, PRIJEVOZ
I TRGOVINU "MILOŠ",
DARIO MILOŠ
51785442398
6.205,07
Ugovor o kupoprodaji robe šumarski alat, Šumarski alat,
UŠP DELNICE, 160857,00
DE-2012-0005
Otvoreni postupak
137.965,70
172.457,14
27.06.2012.
26.06.2013.
UGOPLAST
14870127269
113.770,36
Grupa 6 - Vodoinstalaterski
radovi, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
68.105,00
85.131,25
24.07.2012.
23.07.2013.
TERMOTEH d.o.o.
60182957937
40.911,87
Zemljani,betonski i zidarski
radovi, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
257.863,40
322.329,25
24.07.2012.
23.07.2013.
Obrtnička zadruga Karlovac
52.935,15
Grupa 2 Krovne konstrukcije
i krovopokrivački radovi,
Održavanje gr.objekata, UŠP
DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
268.110,00
335.137,50
24.07.2012.
Obrtnička zadruga Karlovac
88.081,15
Grupa 5 Ličilački radovi,
Održavanje gr.objekata, UŠP
DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
68.650,00
85.812,50
24.07.2012.
23.07.2013.
ZAVRŠNI RADOVI U
GRAĐEVINARSTVU TURK
VALTER
07765006198
68.260,97
Grupa 3 Limarski radovi,
Održavanje gr.objekata, UŠP
DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
74.300,00
92.875,00
24.07.2012.
23.07.2013.
LIM-GRADNJA d.o.o.
21756051779
53.545,40
Predmet ugovora
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 2 šumarija
Delnice, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 3 šumarija
Fužine, Održavanje traktora,
UŠP DELNICE, 500000,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
37/149
Broj objave
2012/S 0020034192
UŠP DELNICE
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Grupa 7 -Radovi na
instalacijama centralnog
grijanja, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
66.931,00
Okvirni sporazum za nabavu
kukuruza, Nabava kukuruza,
UŠP DELNICE, 240275,00
DE-2012-0023
Otvoreni postupak
Ugovor o održavanju vozilagrupa 10 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezer.dijelovi i potrošni
materijal u šumariji Ravna
Gora, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 1 - automehaničarski
radovi i nabava zamjenskih
dijelova i potrošnog
materijala u šumariji Crni ,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 2 Automehanič.radovi
i nabava zamj.dijelova i
potrošnog materijala
š.Delnice, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
83.663,75
24.07.2012.
23.07.2013.
Deltron d.o.o.
36118056137
19.683,75
240.275,00
300.343,75
01.08.2012.
31.07.2014.
OPG Zvonko Sabo
32448418564
198.300,00
Otvoreni postupak
35.800,00
44.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
KALČIĆ AUTO d. o. o.
12125289040
119.990,33
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
26.000,00
32.500,00
03.09.2012.
02.09.2013.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
37.809,71
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
46.200,00
57.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
46.289,35
91952184896
35.066,78
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 3 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.dijelova i potrošnog
materijala šumarija Fužine,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012--0007
Otvoreni postupak
26.000,00
32.500,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''ČEBUHAR''
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 4 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezervnih dijelova i
potrošnog materijala,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.000,00
46.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
24.568,30
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 6 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezer.dijelova i
potrošnog materijala za
šumariju Rijeka i Klana,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
32.000,00
40.000,00
03.09.2012.
02.09.2013.
AFRO d. o. o.
42046322633
39.848,67
2012/S 0020041181
38/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020041181
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 7 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rez.dijelova ipotrošnog
matarijala u Šumariji Lokve i
Stručnim službama,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
34.500,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
43.125,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
03.09.2012.
02.09.2013.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
23.541,63
91952184896
26.938,48
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 8 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rez.dijelova i potrošnog
materijal u š. Mrkopalj,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
39.000,00
48.750,00
04.09.2012.
03.09.2013.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''ČEBUHAR''
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 9 Automehaničarski
radovi,nabava
zamj.rez.dijelova i potrošnog
materijala u š.Prezid,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
38.200,00
47.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
"ŠTOP"
5514406175
81.720,91
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 13 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezervnih dijlova i
potrošnog materijala u š.
Vrbovsko, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.600,00
47.000,00
03.09.2012.
02.09.2013.
KALČIĆ AUTO d. o. o.
12125289040
45.045,72
Ugovor o održavanju vozila Grupa 14 Autolimarski i
autolakirerski radovi i
potrošni materijal
Š.Delnice,Lokve,Fužine,Mrko
palj,Crni Lug i Stručne
službe, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
38.500,00
48.125,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ''AUTOLIMARIJA
PIRC "
22796541952
45.586,51
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 15 Autolimarski i
autolakirerski radovi i
nabava potrošnog materijala
š.Gerovo,Tršće i Prezid,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.000,00
46.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
A.C. PRISTAVNIK
72824277065
7.375,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i potrošni materijal Grupa 4
šumarija Gerovo,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
38.300,00
47.875,00
28.08.2012.
27.08.2013.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
78.751,63
39/149
Broj objave
2012/S 0020041218
2012/S 0020053186
2012/S 0020085953
2012/S 0020085984
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog materijal
Grupa 5 šumarija Gomirje,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
22.000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 6 šumarija
Mrkopalj i Lokve,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
DE-2012-0008
Ugovo o održavanju traktora
mehaničarski radovi i
nabava otrošnog materijala
Grupa 7 šumarija Prezid,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala grupa 8 šumarija
Ravna Gora, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 9 šumarija
Skrad, Održavanje traktora,
UŠP DELNICE, 500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala grupa 10 šumarija
Tršće, Održavanje traktora,
UŠP DELNICE, 500000,00
Ugovor o izvođenju radovaizrada i postavljanje
prijelaza , Komunalne
usluge, UŠP DELNICE,
243630,00
Ugovor - protektiranje guma
za potebe RJ MGP,
Protektiranje, UŠP DELNICE,
120000,00
Ugovor o kupoprodaji robefilteri, MGP filteri za radne
strojeve, UŠP DELNICE,
117568,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
27.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
22.375,00
55.350,00
69.187,50
28.08.2012.
27.08.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
60.202,75
Otvoreni postupak
27.600,00
34.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
"ŠTOP"
5514406175
93.617,04
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
40.560,00
50.700,00
28.08.2012.
27.08.2013.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
22.421,50
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
40.560,00
50.700,00
28.08.2012.
27.08.2013.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
26.571,94
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
27.600,00
34.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
32.227,36
DE-2012-0028
Otvoreni postupak
140.600,00
175.750,00
24.09.2012.
PK d. o. o.
07930503403
149.982,14
DE-2012-0012
Otvoreni postupak
107.330,00
134.162,50
02.01.2013.
31.12.2013.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
44.081,25
DE-2012-0017
Otvoreni postupak
53.637,31
67.046,80
09.01.2013.
08.01.2014.
MOTOMARINER d.o.o.
97340283479
28.847,26
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
40/149
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o izvođenju radovaharvester i forvarder,
N-02-V-119130- Šumarske usluge – sječa i
100511
izrada primjenom strojnog
rada-harvester i izvoženje
forvarderom
DE-2011-013
Otvoreni postupak
725.000,00
Automehaničarski radovi i
N-02-V-123072- nabava rezervnih dijelova
020611
š.Crni Lug - Grupa 1, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-015
Otvoreni postupak
Popravci i održavanje i
nabava rezervnih dijelova za
N-02-V-123204šumske zg.traktore š.Crni
030611
Lug - Grupa 1, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
DE-2011-016
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 1 rezer.dijelovi za
građevinske strojeve,
REZERVNI DIJELOVI
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 3 potrošni materijal
za meh.radionice, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
891.750,00
10.06.2011.
31.05.2012.
Forest šumarske
usluge,trgovina i prijevoz
42549606948
306.664,40
21.380,00
26.725,00
20.07.2011.
19.07.2012.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
58.351,42
Otvoreni postupak
38.000,00
47.500,00
20.07.2011.
19.07.2012.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
30.926,39
DE-2011-022
Otvoreni postupak
198.955,40
248.694,26
07.11.2011.
06.11.2012.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
100.034,30
DE-2011-022
Otvoreni postupak
66.003,66
82.504,61
07.11.2011.
06.11.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
63.995,10
DE-2011-022
Otvoreni postupak
169.701,40
212.126,75
07.11.2011.
06.11.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
75.833,88
DE-2011-022
Otvoreni postupak
6.158,40
7.698,02
07.11.2011.
06.11.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
9.443,93
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 7 Alat i sitan inventar
za radionice, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
DE-2011-022
Otvoreni postupak
22.654,90
28.318,64
07.11.2011.
06.11.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
22.329,93
Ugovor o kupoprodaji robe
grupa 5 rezervni dijelovi za
Ladu Nivu, REZERVNI
DIJELOVI
DE-2011-022
Otvoreni postupak
19.140,00
23.925,00
07.11.2011.
06.11.2012.
AM-ADRIA d.o.o.
Ugovor o izvođenju radova
grupa 9, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
98.519,06
121.178,44
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"TIHO"
34608692603
140.590,88
Ugovor o iizvođenju radova
grupa 10, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
51.349,41
63.159,77
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
71.352,03
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 44, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
205.320,00
252.543,60
16.01.2012.
MANDA
01609104744
324.248,59
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 30, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
81.589,00
100.354,47
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE, TRGOVINU I
PROIZVODNJU ''BAJT''
57458107429
105.569,41
Predmet ugovora
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 4 Rezervni dijelovi za
N-02-V-131781- prikolice, REZERVNI
DIJELOVI
080811
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 6 Elektromaterijal,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
46.709,11
41/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 31, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
17.658,00
21.719,34
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 45, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
50.000,00
Ugovor o izvođenju radova
grupa 16, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 17, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Ugovor o izvođenju radova
grupa 19, Šumarske usluge
za I kvartal
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''STEPIC''
39931147960
25.641,73
61.500,00
16.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
16087424954
55.022,35
57.256,49
70.425,48
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
76.902,88
Otvoreni postupak
20.442,20
25.143,91
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
40.060,04
DE-2011-028
Otvoreni postupak
280.632,70
345.178,22
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
263.710,35
Ugovor o izvođenju radova
grupa 20, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
137.714,24
169.388,52
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
174.966,73
Ugovor o izvođenju radova
grupa 14, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
34.647,03
42.615,85
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
44.165,83
Ugovor o izvođenju radova
grupa 13, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
4.719,20
5.804,62
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
6.593,00
Ugovor o izvođenju radova
grupa 18, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
62.759,00
77.193,57
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
274.724,09
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 41, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
171.811,80
211.328,51
14.01.2012.
B O Ž I N A SJEČA I
IZVLAKA DRVNIH
SORTIMENATA
50756605906
274.724,09
Ugovor o izvođenju radova
grupa 25, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
90.171,60
110.911,07
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
84.205,88
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 26, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
79.990,00
98.387,70
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
147.885,04
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 27, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
75.930,20
93.394,15
09.11.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
55.747,45
Ugovor o izvođenju radova
grupa 28, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
98.010,00
120.552,30
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
159.747,74
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 24, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2012-028
Otvoreni postupak
225.918,29
277.879,50
16.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
14.034,39
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
N-02-V-142819091111
42/149
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
N-02-V-142819- Ugovor o izvođenju radova
091111
za grupu 22, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
271.185,25
333.557,86
Ugovor o izvođenju radova
grupa 8, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
91.207,20
Ugovor o izvođenju radova
grupa 4, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 42 , Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Ugovor o izvođenju radova
grupa 11, Šumarske usluge
za I kvartal
Broj objave
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
16.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
182.127,49
112.184,86
14.01.2011.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"PEDO"
14737162210
124.196,88
133.991,69
164.809,78
16.01.2012.
ŠTIMAC
06090898427
181.025,70
Otvoreni postupak
82.143,64
101.036,68
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSTVO I
TRGOVINU ''KIRIJAŠ''
93873002946
99.113,95
DE-2011-028
Otvoreni postupak
272.525,00
335.205,75
16.01.2012.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
382.161,13
Ugovor o izvođenju radova
grupa 40, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
47.983,84
59.020,12
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
79.714,74
Ugovor o izvođenju radova
grupa 39, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
104.332,96
128.329,54
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
132.368,16
Ugovor o izvođenju radova
grupa 38, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
91.806,80
112.922,36
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
130.035,22
Ugovor o izvođenju radova
grupa 5, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
195.052,00
239.913,96
16.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
215.611,68
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 43, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
111.650,00
137.329,50
13.02.2012.
MANDA
01609104744
137.682,80
Ugovor o izvođenju radova
grupa 47 , Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
114.716,00
141.100,68
16.01.2012.
OBRT "KOVAC"
58455415054
244,59
Ugovor o izvođenju radova
grupa 36, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
67.896,00
83.512,08
14.01.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
115.046,95
Ugovor o izvođenju radova
grupa 35, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
72.298,00
88.926,54
14.01.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
108.656,48
Ugovor o izvođenju radova
grupa 48, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
124.441,00
153.062,43
16.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
137.742,22
Ugovor o izvođenju radova
grupa 50, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
245.372,00
301.807,56
18.01.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
301.840,18
Predmet ugovora
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
43/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
ugovor o izvođenju radova
za grupu 6, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
172.018,42
211.582,66
Ugovor o izvođenju radova,
Šumarske usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
219.803,16
Ugovor o izvođenju radova,
Šumarske usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 7, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Ugovor o izvođenju radova
grupa 51, Šumarske usluge
za I kvartal
Ugovor o kupoprodaji robe
N-16-M-117480široke potrošnje, Materijal za
280411
čišćenje-održavanje
Ugovor o kupoprodaji robeN-16-M-118824- šumarski alat i pribor,
090511
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Vulkanizerske usluge za
š.Crni Lug - grupa 1, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Delnice-grupa 2, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Fužine-grupa 3, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Lokve-grupa 7, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Mrkopalj-grupa 8, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
N-16-M-141065š.Prezid-grupa 9, Ostale
251011
usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Ravna Gora-Grupa 10,
Ostale usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Skrad-grupa 12, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
š.Tršće-grupa 13, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za RJ
MGP-grupa 15, Ostale
usluge
Vulkanizerske usluge za
Stručne službe-grupa 16,
Ostale usluge
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
16.01.2012.
OBRT ZA USLUGE I SJEČU
DRVNIH SORTIMENATA
"INJIĆ"
46114894716
200.688,92
270.357,89
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"PEDO"
14737162210
300.847,90
138.822,50
170.751,67
14.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I
IZVLAČENJE DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
10810581364
340.481,69
Otvoreni postupak
113.384,00
139.462,32
14.01.2011.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH SORTIMENATA
72908386142
340.481,69
DE-2011-028
Otvoreni postupak
108.630,50
133.615,51
16.01.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU ''KORDIŠ''
37388106971
361.222,87
DE-2011-009
Otvoreni postupak
87.817,50
109.771,89
01.06.2011.
31.05.2012.
SALMAR d.o.o.
38043659431
92.681,10
DE-2011-010
Otvoreni postupak
149.996,10
187.495,15
01.06.2011.
31.05.2012.
UGOPLAST
14870127269
142.773,71
DE-2011-027
Otvoreni postupak
3.060,00
3.825,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
2.341,60
DE-2011-027
Otvoreni postupak
3.790,00
4.737,50
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
4.840,97
DE-2011-027
Otvoreni postupak
2.590,00
3.237,50
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
4.479,89
DE-2011-027
Otvoreni postupak
1.740,00
2.175,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
112,50
DE-2011-027
Otvoreni postupak
3.720,00
4.650,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
4.337,50
DE-2011-027
Otvoreni postupak
4.910,00
6.137,50
27.12.2011.
26.12.2012.
VULKANIZERSTVO I
ODRŽAVANJE VOZILA
28631104720
8.352,50
DE-2011-027
Otvoreni postupak
4.100,00
5.125,00
27.12.2011.
26.12.2012.
SIMTEX d.o.o.
DE-2011-027
Otvoreni postupak
3.150,00
3.937,50
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
295,20
DE-2011-027
Otvoreni postupak
3.290,00
4.112,50
27.12.2011.
26.12.2012.
VULKANIZERSTVO I
ODRŽAVANJE VOZILA
28631104720
4.120,00
DE-2011-027
Otvoreni postupak
13.200,00
16.500,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
35.610,62
DE-2011-027
Otvoreni postupak
4.520,00
5.650,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
6.345,69
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
1.307,50
44/149
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Nabava filtera za radne
N-16-M-147167strojeve RJ MGP , OSTALI
061211
UTROŠCI MATERIJALA
DE-2011-029
Otvoreni postupak
48.301,41
Usluge protektiranja guma
N-16-M-147194za potreba RJ MGP, Ostale
061211
usluge
DE-2011-028
Otvoreni postupak
Ugovor o izvođenju radova
N-o2-V-142819grupa 3, Šumarske usluge
091111
za I kvartal
DE-2011-028
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
60.376,88
09.01.2012.
08.01.2013.
MOTOMARINER d.o.o.
97340283479
79.367,89
109.810,00
137.262,50
27.12.2011.
26.12.2012.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
205.900,43
Otvoreni postupak
122.101,68
150.185,07
16.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
16087424954
137.735,44
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
60.000,00
75.000,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
75.000,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
40.000,00
50.000,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
49.800,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
52.000,00
65.000,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
64.800,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
30.000,00
37.500,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
15.000,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
23.400,00
29.250,00
03.07.2012.
GM Kvarte d.o.o.
14851722900
24.570,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
19.000,00
23.750,00
12.06.2012.
GM Kvarte d.o.o.
14851722900
2.340,00
GS-2012-0010
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.400,00
28.000,00
10.09.2012.
Alancommerce d.o.o.
97750263631
842,50
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
89.604,48
112.005,60
02.07.2012.
76321926303
156.738,39
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
102.689,00
128.361,25
07.05.2012.
31003337198
186.659,54
Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
149.000,00
186.250,00
07.05.2012.
76321926303
104.423,20
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
331.068,00
413.835,00
02.07.2012.
31003337198
233.672,72
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
46.569,00
58.211,25
02.07.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
OBRT PEMPER, VL. IVAN
MLINARIĆ I IVICA
MLINARIĆ, OTOČAC, POD
PAKLJOM 3
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
OBRT PEMPER, VL. IVAN
MLINARIĆ I IVICA
MLINARIĆ, OTOČAC, POD
PAKLJOM 3
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ,
JURE TURIĆA 8
90386157006
79.641,51
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
251.136,18
313.920,23
12.12.2011.
Karakaš d.o.o.
40368068850
190.798,20
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
348.558,00
435.697,50
12.12.2011.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
30207286150
190.798,20
Predmet ugovora
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
Lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica, UŠP
GOSPIĆ, 1492000,00
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
45/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
251.136,18
313.920,23
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
204.429,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
12.12.2011.
Karakaš d.o.o.
40368068850
190.798,20
255.536,25
17.01.2013.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
255.883,92
279.214,00
349.017,50
17.01.2013.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
137.760,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
109.839,43
137.299,29
12.12.2011.
STIPANIĆ USLUŽNI OBRT
vl.Željko Vukelić
62970514555
86.967,34
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
321.988,00
402.485,00
17.01.2013.
TRGOVAČKI OBRT "GAJO"
MARIJA MIKIĆ, JOSIPDOL,
KARLOVAČKA 15
14240975813
38.394,85
Šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
457.114,00
571.392,50
12.12.2011.
SJEĆA JOJA
59159350013
193.803,98
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
457.114,00
571.392,50
12.12.2011.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
193.803,98
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
250.310,00
312.887,50
17.01.2013.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
30207286150
105.559,76
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.929,00
116.161,25
12.12.2011.
ŠANTIĆ d.o.o.
03433944369
102.440,29
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
150.469,00
188.086,25
12.12.2011.
TRGOVAČKI OBRT "GAJO"
MARIJA MIKIĆ, JOSIPDOL,
KARLOVAČKA 15
14240975813
206.205,26
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.991,92
367.489,90
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
405.770,65
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
284.951,50
356.189,38
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
224.151,26
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
267.697,66
334.622,07
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
177.939,02
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.683,00
182.103,75
24.01.2012.
OBAVLJANJE JAVNOG
PRIJEVOZA-VL.RADULOVIĆ
NIKOLA - GOMIRJE
59521817544
82.628,88
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
203.366,64
254.208,30
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
259.778,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
46/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
30207286150
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
164.355,00
205.443,75
24.01.2012.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
256.772,00
320.965,00
24.01.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.615,27
107.019,09
21.05.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
103.440,92
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
211.478,42
264.348,03
24.05.2012.
STIPANIĆ USLUŽNI OBRT
vl.Željko Vukelić
62970514555
341.543,41
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.320,00
16.650,00
24.05.2012.
SJEĆA JOJA
59159350013
45.695,72
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
37.867,00
47.333,75
26.06.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
47.221,37
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.150,00
262.687,50
26.06.2012.
TRGOVAČKI OBRT "GAJO"
MARIJA MIKIĆ, JOSIPDOL,
KARLOVAČKA 15
14240975813
269.860,67
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.273,00
140.341,25
26.06.2012.
Obrt za sječu i izvlaku drvnih
sortimenata BOŽINA, vl.
Srećko Nekić
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.417,53
63.021,91
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
41.266,62
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
171.321,37
214.151,71
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
124.060,27
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.114,00
65.142,50
17.10.2012.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
30207286150
57.740,73
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.991,00
22.488,75
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
7.073,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.400,00
21.750,00
17.01.2013.
Šumarski obr PLEMENČEVIĆ
vl. Ilija Medić
73011786755
16.799,70
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.12.2011.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
572.705,34
654.402,00
818.002,50
205.844,07
322.806,16
153.561,64
47/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
299.390,12
374.237,65
17.01.2013.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
146.958,00
183.697,50
17.01.2013.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
124.816,86
156.021,08
24.05.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
720.289,00
900.361,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
366.782,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
58.250,00
72.812,50
27.08.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.720,00
62.150,00
17.10.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.639,63
14.549,54
12.11.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.049,60
55.062,00
12.11.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
308.623,00
385.778,75
12.12.2011.
Predmet ugovora
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
00633124187
70.493,54
00633124187
182.429,05
ŠUMARSKI OBRT - ANTO vl.
Anto Marjanović
79352038617
101.184,12
26.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
730.427,45
458.477,50
26.06.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
437.938,21
41.160,00
51.450,00
26.06.2012.
Šumarski obr PLEMENČEVIĆ
vl. Ilija Medić
73011786755
43.169,25
307.470,00
384.337,50
27.08.2012.
Šumarski obr PLEMENČEVIĆ
vl. Ilija Medić
73011786755
306.311,03
00633124187
69.990,06
00633124187
25.638,38
00633124187
14.447,85
00633124187
58.061,44
99619187545
278.283,52
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
Butorac d.o.o.
48/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
128.971,72
161.214,65
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.248,59
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.01.2013.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
82.561,60
115.310,74
12.12.2011.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
78.668,20
176.264,00
220.330,00
17.01.2013.
Butorac d.o.o.
99619187545
48.905,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.400,00
66.750,00
24.01.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
31.215,95
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
258.837,00
323.546,25
17.01.2013.
Butorac d.o.o.
99619187545
43.687,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.405,00
156.756,25
17.04.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
123.162,13
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.063,70
30.079,63
17.01.2013.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
30.164,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
65.418,02
81.772,53
17.04.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
83.885,32
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
237.189,00
296.486,25
26.06.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
226.142,60
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.538,40
43.173,00
26.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
9.764,29
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
186.108,84
232.636,05
26.06.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
131.572,91
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.476,00
115.595,00
27.08.2012.
SJEĆA JOJA
59159350013
114.310,94
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.160,00
61.450,00
27.08.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
61.608,54
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
111.264,00
139.080,00
27.08.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
115.676,59
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
47.822,04
59.777,55
26.06.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
47.442,50
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
49/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.819,75
61.024,69
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.098,48
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.10.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
39.526,50
30.123,10
17.10.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
31.013,71
28.803,46
36.004,33
12.11.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
35.998,15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.859,19
102.323,99
12.11.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
100.710,08
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.198.575,70
2.748.219,63
12.12.2011.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
676.532,82
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
191.664,00
239.580,00
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
247.610,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.881,90
107.352,38
12.12.2011.
Zidarsko - fasaderski obrt
Jurić vl. Zlatko Jurić
76220809017
40.777,67
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
259.593,21
324.491,51
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
68.408,61
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
910.749,00
1.138.436,25
24.01.2012.
Mujanić d.o.o.
87275201029
988.673,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
212.067,87
265.084,84
24.05.2012.
"FILMA"
AUTOPRIJEVOZNIČKI
OBRT, vl. MARINKO
FILIPOVIĆ, GRAČAC,
KNEZA TRPIMIRA 19
87034442741
164.762,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.035,14
35.043,93
26.06.2012.
Agricola Ursa
23584330164
47.407,39
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
63.102,19
78.877,74
26.06.2012.
NIKODEM d.o.o.
28609417950
55.282,33
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.437,91
36.797,39
26.06.2012.
"FILMA"
AUTOPRIJEVOZNIČKI
OBRT, vl. MARINKO
FILIPOVIĆ, GRAČAC,
KNEZA TRPIMIRA 19
87034442741
88.027,14
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.534,73
19.418,41
26.06.2012.
Zidarsko - fasaderski obrt
Jurić vl. Zlatko Jurić
76220809017
13.675,03
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
50/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
222.950,53
278.688,16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
615.335,30
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
622.635,59
769.169,13
12.12.2011.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
160.186,65
334.512,00
418.140,00
17.01.2013.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
78.843,76
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
113.152,20
141.440,25
24.05.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
114.881,23
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
159.966,50
199.958,13
24.01.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
114.881,23
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
349.096,50
436.370,63
24.05.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
517.468,90
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
414.573,00
518.216,25
17.01.2013.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
273.180,65
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.928,80
192.411,00
27.08.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
333.708,81
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
238.758,95
298.448,69
27.08.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
56.792,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
179.253,70
224.067,13
17.10.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
145.261,92
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.614,00
112.017,50
12.12.2011.
ŠANTIĆ d.o.o.
03433944369
11.704,87
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
176.259,00
220.323,75
17.01.2013.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
90.787,96
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
207.802,00
259.752,50
12.12.2011.
VITAL d.o.o.
53118276292
212.573,33
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.207,06
249.008,83
17.01.2013.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
188.299,48
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
261.515,20
326.894,00
12.12.2011.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
113.588,71
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
51/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
152.752,60
190.940,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.160,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
UŠP GOSPIĆ
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.01.2013.
VITAL d.o.o.
53118276292
65.415,79
107.700,00
17.01.2013.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
57.392,44
30.877,00
38.596,25
17.01.2013.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
38.539,46
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
8.280,00
10.350,00
22.05.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
10.396,13
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
91.533,52
114.416,90
17.01.2013.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
118.294,81
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
158.242,57
197.803,21
23.05.2012.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
192.202,94
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
376.795,00
470.993,75
23.05.2012.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
522.490,42
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.504,00
110.630,00
23.05.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
110.382,79
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.363,20
31.704,00
26.06.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
29.358,19
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.106,00
33.882,50
26.06.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
26.364,03
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.927,00
94.908,75
26.06.2012.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
60.562,70
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.968,00
57.460,00
26.06.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
62.387,06
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.340,00
104.175,00
27.08.2012.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
104.462,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.797,00
147.246,25
27.08.2012.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
145.273,96
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.620,00
55.775,00
27.08.2012.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
49.289,61
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
52/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.500,00
88.125,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.070,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.10.2012.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
97.799,24
26.337,50
12.11.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
9.368,88
53.607,00
67.008,75
12.11.2012.
VITAL d.o.o.
53118276292
66.011,23
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
69.326,00
86.657,50
12.12.2011.
Butorac d.o.o.
99619187545
85.641,00
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
546.350,11
682.937,64
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
201.326,08
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
329.900,13
412.375,16
12.12.2011.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
276.044,66
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
427.328,00
534.160,00
17.01.2013.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
124.696,22
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
95.034,53
118.793,16
12.12.2011.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
30.508,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
559.010,12
698.762,65
17.01.2013.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
171.637,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
534.337,98
667.922,48
17.01.2013.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
151.839,28
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
349.074,64
436.343,30
12.12.2011.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
437.966,69
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
368.863,48
461.079,35
24.01.2012.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
436.836,98
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
378.239,22
472.799,02
24.07.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
491.484,36
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
154.725,62
193.407,03
24.01.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
184.106,06
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
12.171,62
15.214,53
24.05.2012.
STIPANIĆ USLUŽNI OBRT
vl.Željko Vukelić
62970514555
15.214,53
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
53/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.524,00
16.905,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.198,30
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
24.05.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
16.434,56
18.997,88
24.05.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
18.052,37
132.945,00
166.181,25
26.06.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
173.826,19
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.115,20
40.144,00
26.06.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
40.144,01
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.228,08
15.285,10
26.06.2012.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
8.155,34
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.408,76
366.760,95
26.06.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
410.255,14
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.311,47
60.389,34
26.06.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
64.255,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.935,66
182.419,58
27.08.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
120.553,81
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
216.002,95
270.003,69
27.08.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
253.066,34
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.958,89
121.198,61
17.10.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
121.185,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
93.392,07
116.740,09
17.10.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
93.575,95
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
154.942,74
193.678,43
17.10.2012.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
174.235,77
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.437,97
4.297,46
17.10.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
4.194,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.507,84
43.134,80
12.11.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
42.315,74
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
14.082,54
17.603,18
12.11.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
17.603,18
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
54/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
246.512,97
308.141,21
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
498.692,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
12.12.2011.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
302.804,77
623.365,00
17.01.2013.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
570.716,87
172.239,15
215.298,94
24.05.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
250.096,91
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.512,00
29.390,00
26.06.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
28.834,51
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
702.650,00
878.312,50
12.12.2011.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
795.531,67
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.600,00
44.500,00
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
16.709,37
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
845.835,95
1.057.294,94
12.12.2011.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
689.913,66
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.800,00
157.250,00
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
157.250,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.175,15
50.218,94
12.12.2011.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
49.449,56
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
522.010,00
652.512,50
17.01.2013.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
426.463,29
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.138,00
105.172,50
12.12.2011.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
77.374,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.008,00
177.510,00
17.01.2013.
ŠUMARSKI OBRT - ANTO vl.
Anto Marjanović
79352038617
112.554,73
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.415,55
94.269,44
24.01.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
75.938,32
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.126,85
101.408,56
24.05.2012.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
92.680,86
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
188.100,00
235.125,00
24.05.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
235.124,97
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
55/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
283.330,00
354.162,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.333,70
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
šumarske usluge , Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
26.06.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
354.128,74
120.417,13
26.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT - ANTO vl.
Anto Marjanović
79352038617
107.060,04
127.510,00
159.387,50
26.06.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
109.468,46
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.069,88
107.587,35
27.08.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
112.624,76
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
301.200,00
376.500,00
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
394.265,37
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.095,05
6.368,81
12.11.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
6.291,16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
600.467,10
750.583,88
12.12.2011.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
387.281,58
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
783.446,35
979.307,94
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
793.649,56
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.476.687,65
1.845.859,56
12.12.2011.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
2.202.326,46
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
847.387,00
1.059.233,75
24.01.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
1.015.307,97
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
847.387,00
1.059.233,75
24.01.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
1.015.307,97
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
572.612,00
715.765,00
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
116.622,47
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
26.546,74
33.183,43
26.06.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
29.375,21
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
148.033,00
185.041,25
27.08.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
27.708,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
310.062,05
387.577,56
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
279.417,24
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
56/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.263,03
146.578,79
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
395.569,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
120.125,49
494.461,25
12.12.2011.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
394.381,47
14.927,00
18.658,75
17.01.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
19.568,35
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
218.810,00
273.512,50
12.12.2011.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
183.357,84
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
597.450,00
746.812,50
17.01.2013.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
192.828,76
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.010,74
3.763,42
12.12.2011.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
3.763,43
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
519.659,00
649.573,75
22.05.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
632.420,05
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
770.563,00
963.203,75
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
698.142,08
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
213.588,00
266.985,00
22.05.2012.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
187.630,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
173.650,02
217.062,53
26.06.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
54.889,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.499,00
51.873,75
27.08.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
57.692,97
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
183.992,00
229.990,00
17.10.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
90.461,33
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.854,00
106.067,50
12.11.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
25.255,80
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
105.000,00
131.250,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
126.000,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
31.500,00
39.375,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
39.375,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
57/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
27.000,00
33.750,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
24.700,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Usluge kopnenog pirjevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
33.615,00
30.875,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
10.260,00
17.400,00
21.750,00
20.08.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
18.270,00
Otvoreni postupak
23.500,00
29.375,00
02.07.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
28.141,25
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
35.100,00
43.875,00
20.08.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
43.740,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
30.750,00
38.437,50
20.08.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
15.375,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
119.946,94
149.933,68
08.02.2013.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
148.800,91
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
132.687,00
165.858,75
08.02.2013.
KOSA vl.Ante Pocrnić
17373560972
173.516,43
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.410,85
123.013,56
08.02.2013.
TOMI d.o.o.
24569834491
113.518,27
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.543,99
123.179,99
08.02.2013.
TOMI d.o.o.
24569834491
29.789,53
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
79.085,10
98.856,38
08.02.2013.
SANAC d.o.o.
99410889025
88.948,26
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
150.649,35
188.311,69
08.02.2013.
SANAC d.o.o.
99410889025
145.148,29
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
161.098,80
201.373,50
08.02.2013.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
201.360,01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
79.125,75
98.907,19
08.02.2013.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
77.214,38
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
58/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
241.365,93
301.707,41
04.01.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
242.860,69
303.575,86
04.01.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
255.323,42
319.154,28
04.01.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
82.208,50
102.760,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
171.809,20
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
Predmet ugovora
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
00633124187
20.375,06
00633124187
31.904,75
TOMI d.o.o.
24569834491
81.730,24
04.01.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
102.724,01
214.761,50
04.01.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
211.432,22
286.130,60
357.663,25
05.01.2012.
ŽELJO Autoprijevoz,
građevinski i zemljani radovi
64675616393
321.424,81
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
120.506,00
150.632,50
09.01.2012.
GRAĐEVINSKI OBRT TOME
vl. Katica Baburić
64829523952
81.644,98
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
312.021,75
390.027,19
10.01.2012.
Građevinski obrtnik KREŠO
GABRIĆ
44425329452
361.660,51
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
229.153,16
286.441,45
05.09.2012.
ŽELJO Autoprijevoz,
građevinski i zemljani radovi
64675616393
298.393,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.800,72
37.250,90
05.09.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
37.243,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
128.142,40
160.178,00
05.09.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
160.141,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
93.513,70
116.892,13
05.09.2012.
KOSA vl.Ante Pocrnić
17373560972
116.887,55
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.480,43
115.600,54
05.09.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
253.511,74
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.902,75
263.628,44
05.09.2012.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
247.355,82
59/149
Broj objave
2012/S 0020008447
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
05.09.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
173.178,98
216.473,73
00633124187
216.473,73
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.599,92
156.999,90
05.05.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
156.615,93
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.057,43
172.571,79
05.09.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
55.646,87
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
116.960,79
146.200,99
18.06.2012.
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ,
JURE TURIĆA 8
90386157006
120.735,15
GS-11-22
Otvoreni postupak
117.313,36
146.641,70
15.11.2011.
AM-ADRIA d.o.o.
23580288576
196.643,46
GS-11-008
Otvoreni postupak
278.301,30
347.876,63
17.06.2011.
16.06.2012.
CROATIAPROMETd.o.o.
99435087327
456.697,95
GS-11-013
Otvoreni postupak
230.130,00
287.662,50
29.06.2011.
31.12.2011.
Lero B d.o.o.
92060376239
543.215,07
Usluga strojne obrade
metala, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, Hrvatske
šume d.o.o, 11033792,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.688,50
104.610,63
08.05.2013.
31.12.2013.
JAKLIN obrt za mehaničku
obadu metala
83862481162
29.000,25
Pružanje usluge strojne
obrade motora, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.125,00
42.656,25
08.05.2013.
31.12.2013.
JAKLIN obrt za mehaničku
obadu metala
83862481162
1.125,00
Nabava hidrauličnih crijeva i
priključaka za šumske
traktore,kamionske dizalice
igrađevinske strojeve,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
56.318,50
70.398,17
06.05.2013.
31.12.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
869,11
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
0,00
02.01.2012.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
145.809,96
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.667,56
250.834,45
02.01.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
217.345,71
Predmet ugovora
Prijevoz
Rezervni dijelovi Volkswagen
N-02-M-129304transporter 2.4 D,
190711
REZERVNI DIJELOVI
Dijelovi strojeva za
N-16-M-110177šumarstvo, REZERVNI
140311
DIJELOVI
34300000 DIJELOVI I
PRIBOR ZA MOTORNA
N-16-M-121151VOZILA I NJIHOVE
230511
MOTORE, REZERVNI
DIJELOVI
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
60/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
06.04.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
57.082,50
28.437,50
05.02.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
22.803,63
45.264,00
56.580,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
56.580,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
171.948,00
214.935,00
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
119.729,60
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.024,00
61.280,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
61.280,00
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
Otvoreni postupak
64.170,00
78.929,10
01.04.2011.
PRIJEVOZNIČKI OBRT
Gračan Josip
10419154276
2.825,43
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
127.553,04
159.441,30
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
129.211,39
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
9.533,40
11.916,75
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
11.916,75
Otvoreni postupak
256.340,00
315.298,20
27.07.2011.
G.M.T. MARIO
51403069474
71.091,54
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
185.632,50
228.327,98
06.12.2011.
Prijevoznički obrt JO & MI
15224088404
48.837,88
17.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
147.691,03
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.666,00
57.082,50
Radovi na privlačenju drvnih
sortimenata, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.750,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Održavanje šumske
infrastrukture na području
UŠP Karlovac, Održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Karlovac
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac ,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.181,30
107.726,63
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
61/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
110.149,88
128.967,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
128.967,75
404.453,00
505.566,25
12.03.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
600.043,45
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
148.456,14
185.570,18
02.01.2013.
ŠUMARSKI OBRT "KOVAČ"
58455415054
175.244,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
74.646,00
93.307,50
06.04.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
93.307,50
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
122.591,98
153.239,98
02.01.2013.
ŠUMARSKI OBRT "KOVAČ"
58455415054
37.682,75
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.144,00
101.430,00
06.04.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
101.430,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
36.360,00
45.450,00
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
45.450,00
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
33.436,80
41.796,00
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
41.796,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.209,59
107.761,99
04.06.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
107.761,99
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.351,00
101.688,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
101.688,76
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.093,80
85.117,25
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
85.117,26
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.032,00
128.790,00
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
41.291,61
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.119,90
110.149,88
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.174,20
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
62/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
23.08.2012.
TRGOVAČKI OBRT "GAJO"
MARIJA MIKIĆ, JOSIPDOL,
KARLOVAČKA 15
14240975813
110.455,00
04.10.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
41.034,00
51.292,50
04.10.2012.
Obrt za marketing MARIO, vl.
Ivica Tkalčević
80422107529
61.014,40
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
223.352,50
279.190,63
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
125.466,25
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
79.663,77
99.579,71
30.10.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
26.421,00
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
18.977,24
Radovi na izvoženju drvnih
sortimenata, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.680,02
32.100,03
05.02.2013.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
25.516,34
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.772,60
52.215,75
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
52.215,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.537,00
28.171,25
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
28.171,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.016,00
63.770,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
63.770,00
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.940,00
86.175,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.364,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
16.837,00
21.046,25
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
74.420,25
113.072,23
63/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
60.387,50
35.374,76
23.08.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
30.501,25
177.439,80
27.07.2011.
G.M.T. MARIO
51403069474
24.730,00
60.450,00
04.10.2012.
Zajednička ponuda:
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrjevnim
drvom i trupcima i Obrt za
usluge u šumarstvu MALI
19994882862
1.992,75
140.420,00
175.525,00
29.11.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
155.217,99
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.119,00
81.326,37
29.11.2011.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
81.602,62
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac ,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
Otvoreni postupak
17.573,00
21.614,79
06.12.2011.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
11.285,41
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.222,40
44.028,00
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
42.445,23
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.568,00
115.710,00
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
115.126,06
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.610,80
74.513,50
02.01.2012.
19994882862
92.840,40
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.497,60
69.372,00
02.01.2012.
19994882862
65.282,44
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.310,00
ŠUMARSKE USLUGEPRIDOBIVANJE DRVA,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.299,81
Održavanje šumske
infrastrukture na području
UŠP Karlovac, Održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Karlovac
Otvoreni postupak
144.260,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.360,00
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
60.387,50
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
64/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
05.02.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
56.736,33
138.393,75
12.03.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
57.777,49
81.411,20
101.764,00
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
101.764,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
62.500,55
78.125,69
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
78.125,69
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
76.992,00
96.240,00
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
96.240,01
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.249,00
34.061,25
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
34.061,26
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.443,50
108.054,38
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
108.054,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
91.155,00
113.943,75
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
108.475,07
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.901,96
74.877,45
04.06.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
90.177,56
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
33.744,20
42.180,25
16.08.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
33.744,20
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
42.591,83
53.239,79
16.08.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
53.239,79
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
378.152,22
472.690,27
04.10.2012.
Zajednička ponuda:
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrjevnim
drvom i trupcima i Obrt za
usluge u šumarstvu MALI
19994882862
351.714,51
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
134.745,00
168.431,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
163.354,48
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.562,88
56.953,60
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
110.715,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
65/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
02.01.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
179.763,64
62.088,08
17.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
61.116,63
239.903,50
299.879,38
02.01.2013.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
141.336,51
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.531,80
135.664,75
30.03.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
60.970,72
Radovi na sječi motornom
pilom i privlačenju drvnih
sortimenata, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.239,00
36.548,75
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
36.202,94
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.610,00
28.262,50
04.06.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
35063281699
28.262,50
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
97.531,50
121.914,38
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
18.759,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
100.870,00
126.087,50
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
131.989,88
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
99.964,00
124.955,00
19.07.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
102.360,22
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.602,46
69.503,08
19.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
52.694,61
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
175.842,10
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.670,46
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
219.802,63
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
66/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Građevinski radovi na
izgradnji šumskih
prometnica u UŠP Karlovac i
građ.radovi na
održ.šum.prometnica u
šumama šumoposjednika,
Građevinski radovi na
izgradnji šumskih
prometnica u UŠP Karlovac i
građ.radovi na
održ.šum.prometnica u
šumama šumoposjednika
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.561,00
170.430,03
25.07.2012.
TIMBER - obrt za sječu i
izvlačenje trupaca
Otvoreni postupak
80.404,41
98.897,42
12.09.2011.
Građevinski obrtnik KREŠO
GABRIĆ
44425329452
37.980,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.633,50
56.129,21
16.11.2011.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
163,22
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.192,86
81.417,22
16.11.2011.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
5.396,87
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
105.304,20
131.630,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
116.167,38
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.100,00
28.875,00
02.01.2013.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
30.950,56
Radovi na pripremi kamenog
materijala u kamenolomu
Loskunja , Radovi na
pripremi kamenog materijala
u kamenolomu Loskunja
Otvoreni postupak
351.965,00
432.916,95
13.02.2012.
G.M.T. MARIO
51403069474
355.003,13
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.724,00
178.405,00
02.01.2013.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
102.428,76
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.360,00
55.360,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
109.108,44
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
106.604,00
133.255,00
02.01.2013.
Obrt za sječu i izradu drveta
"ŠOKČIĆ DRVO"
95619687435
124.290,86
6.454,55
67/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
119.867,50
50.877,11
05.02.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
50.160,23
84.188,00
105.235,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
54.002,62
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.966,00
66.207,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
89.260,41
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
271.032,00
338.790,00
19.07.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
338.299,36
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.810,00
147.262,50
23.08.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
151.038,63
Održavanje šumske
infrastrukture na području
UŠP Karlovac, Održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Karlovac
Otvoreni postupak
79.870,00
98.240,10
27.07.2011.
G.M.T. MARIO
51403069474
20.430,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
139.591,40
174.489,25
04.10.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
168.594,86
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.226,36
74.078,42
03.10.2011.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
1.669,91
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
130.383,00
162.978,75
04.10.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
175.277,03
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.975,00
21.218,75
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
21.218,75
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
95.894,00
119.867,50
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.701,69
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
68/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
201.383,00
251.728,75
02.01.2012.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.428,00
181.785,00
02.01.2013.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
179.221,66
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
43.764,30
54.705,38
12.03.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
48.572,98
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.253,10
40.316,38
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
21.091,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.945,00
76.181,25
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
76.181,25
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.788,00
75.985,00
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
39.699,87
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.864,50
136.080,63
19.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
117.833,44
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
150.185,58
184.728,26
03.10.2011.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
6.880,62
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.736,00
65.920,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
65.920,00
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.870,00
66.087,50
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
5.577,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.666,80
157.083,50
02.01.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
175.571,17
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
255.590,00
319.487,50
02.01.2013.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
31012943990
301.102,26
277.772,91
69/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
17.01.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
52.250,39
37.062,50
05.02.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
36.737,25
186.160,00
232.700,00
12.03.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
203.831,35
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.773,50
14.716,88
06.04.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
14.716,88
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.680,40
27.100,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
27.100,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.351,60
34.189,50
16.08.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
34.189,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
165.294,00
206.617,50
23.08.2012.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
31012943990
197.673,78
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.476,24
191.845,30
04.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
112.825,94
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
205.775,00
257.218,75
04.10.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
159.212,93
Usluge u šumarstvuizgradnja i održavanje
šumskih vlaka, Održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Karlovac, UŠP
KARLOVAC, 2196809,53
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
233.771,90
292.214,88
05.11.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
224.266,63
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.670,00
108.337,50
02.01.2012.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
107.747,13
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.851,86
41.064,83
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.650,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
70/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
02.01.2013.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
83445100916
244.814,11
15.228,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
15.228,00
32.791,50
40.989,38
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
40.589,59
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.539,36
60.539,36
04.06.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
60.539,36
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.974,70
112.468,38
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
112.468,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.647,00
88.308,75
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
93.575,55
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.650,00
9.562,50
19.07.2012.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
105.555,40
131.944,25
04.10.2012.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
83445100916
80.240,22
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
69.062,40
86.328,00
30.10.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
86.328,00
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac ,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
Otvoreni postupak
19.644,00
24.162,12
06.12.2011.
PRIJEVOZNIČKI OBRT
Gračan Josip
10419154276
3.157,04
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
182.729,00
228.411,25
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.228,00
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Šumarske usluge-privlačenje
drvnih sortimenata,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
KA-2012-OSPR/04
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
6.146,78
71/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
06.12.2011.
PRIJEVOZNIČKI OBRT
Gračan Josip
10419154276
1.376,49
576.884,80
02.01.2012.
B O Ž I N A SJEČA I
IZVLAKA DRVNIH
SORTIMENATA
50756605906
468.717,34
343.383,66
429.229,57
02.01.2013.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
362.044,91
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.121,60
62.652,00
17.01.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu
NIKO, Nikola Gavrić
81047114998
65.239,89
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
350.026,71
437.533,39
02.01.2013.
Obrt za sječu i izvlaku drvnih
sortimenata BOŽINA, vl.
Srećko Nekić
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.559,00
366.948,75
17.01.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
345.592,90
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.204,50
22.755,63
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
22.414,30
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.420,00
83.025,00
06.04.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
35063281699
83.025,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.248,00
67.810,00
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
67.810,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
80.793,00
100.991,25
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
100.991,25
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.950,64
51.950,64
04.06.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
51.950,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
63.623,20
79.529,00
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
79.529,01
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
19.644,00
24.162,12
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
461.507,84
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac ,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
295.502,32
72/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
14.06.2011.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
2.941,25
93.870,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
93.870,75
160.944,00
201.180,00
04.06.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
203.385,29
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
236.407,20
295.509,00
04.06.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
300.460,34
Održavanje šumske
infrastrukture na području
UŠP Karlovac, Održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Karlovac
Otvoreni postupak
450.577,00
554.209,71
27.07.2011.
G.M.T. MARIO
51403069474
241.224,59
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.357,00
104.196,25
19.07.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
87.525,01
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
520.202,00
650.252,50
04.10.2012.
Zajednička ponuda: Mihalić
uslužno trgovački obrt i
Božina sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
13474188301
532.612,93
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
300.106,36
369.130,82
03.10.2011.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
207.344,80
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
279.194,00
343.408,62
03.10.2011.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
8.652,17
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.742,20
123.427,75
30.10.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
123.427,75
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
201.881,24
252.351,55
29.11.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
135.954,76
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.248,00
249.060,00
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
174.187,12
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
268.524,00
330.284,52
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.096,60
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
73/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
02.01.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
288.207,19
182.691,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
208.246,35
227.577,00
284.471,25
02.01.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
284.731,98
331.339,00
414.173,75
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
391.929,86
201.941,88
05.02.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
219.992,22
34.960,00
43.700,00
06.04.2012.
CORTEX d.o.o.
10.000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.216,00
56.520,00
06.04.2012.
CORTEX d.o.o.
39.400,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.302,00
20.379,50
16.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
20.377,50
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
263.314,00
329.142,50
04.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
331.887,64
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.660,00
140.825,00
04.10.2012.
Braniteljska zadruga Pozor
07280173393
33.102,00
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
250.343,12
312.928,90
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
146.153,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Radovi na privlačenju drvnih
sortimenata, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
161.553,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
74/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
29.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
115.497,12
280.937,30
03.10.2011.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
9.018,74
20.820,66
25.609,41
29.11.2011.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
15.629,15
Otvoreni postupak
91.225,00
112.206,75
06.12.2011.
Zajednički autoprijevoznički
obrt MAČAK, Ivan Mačak i
Miroslav Mačak
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
289.405,00
361.756,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
298.228,86
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
235.142,29
293.927,86
02.01.2013.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
110.620,39
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.377,20
115.471,50
17.01.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu
NIKO, Nikola Gavrić
81047114998
82.822,31
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.650,00
65.812,50
02.01.2013.
Obrt za sječu i izradu drveta
"ŠOKČIĆ DRVO"
95619687435
78.675,53
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.902,77
104.878,46
12.03.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
47.571,67
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.854,30
88.567,88
04.06.2012.
CORTEX d.o.o.
63.418,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.567,00
101.958,75
04.06.2012.
CORTEX d.o.o.
127.108,14
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
116.244,18
145.305,22
04.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
144.009,80
180.012,25
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
228.404,31
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac ,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
59.943,51
41557287619
164.103,92
75/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
04.10.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
414.347,91
44754439686
151.428,68
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
132.071,73
165.089,66
19.10.2012.
SAMARAŠ, zajednički obrt za
prijenos i prodaju drva i
drvnih sortimenata, Jozo
Lovrinović i Mladen
Lovrinović, Karlovac, Braće
Gojak 39
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
39.794,10
49.742,63
30.10.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
49.742,63
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.203,00
85.253,75
03.10.2011.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
35.890,48
Otvoreni postupak
35.811,50
44.048,14
06.12.2011.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
10.865,67
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
PREHRAMBENA
INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
44138062462
49.818,10
Izuzeće od primjene
zakona
300.000,00
375.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
HOBOTNICA Trgovački obrt
vl. Željko Katić
90498977041
308.511,35
Razni prehrambeni proizvodi
za daljnju prodaju 70.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
70.000,00
87.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
MERCATOR -H d.o.o. PC
Getro Karlovac
10045107278
186.367,09
Kruh i pekarski proizvodi za
daljnju prodaju - 80.000,00,
Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ŽITOPROIZVOD d.d.
05694036121
57.427,03
Vino za daljnju prodaju80.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
VITIS Obrt za poljoprivrednu
proizvodnju i usluge vl. Darko
Vrbanek
24468521058
53.400,00
Nabava alkoholnih i
bezalkoholnih pića za daljnju
prodaju-350.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
350.000,00
437.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ROTO DINAMIC d.o.o.
24723122482
155.664,05
Nabava prehrambenih
proizvoda za daljnju prodaju60.000, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
60.000,00
75.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
Podravka d.d.
18928523252
57.613,38
31.12.2012.
KARLO
TOMISLAV,KLAONICAPRERADA MESATRGOVINA vl.Tomislav
Noršić
63138814901
349.240,57
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac ,
Utovar,prijevoz i istovar
drvnih sortimenata za
potrebe UŠP Karlovac
Nabava mesa peradi za
daljnju prodaju - 80.000,00,
Ostalo
Nabava ribe i usko vezanih
proizvoda za daljnju
prodaju, Ostalo
Nabava svježeg mesa i
proizvoda od mesa za
daljnju prodaju-302.000,00,
Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
506.266,00
302.000,00
632.832,50
377.500,00
14.02.2012.
76/149
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Nabava hidrauličnih crijeva i
priključaka za šumske
N-16-M-151583- traktore, kamionske dizalice
281211
i građevinske strojeve ,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KA-2012-002
Otvoreni postupak
112.637,00
N-16-M-151587- Strojna obrada metala,
281211
Ostalo
KA-2012-003
Otvoreni postupak
83.688,50
Broj objave
Predmet ugovora
Vulkanizerske usluge - MIP
Đurđevac,Šumarije
Đurđevac,Repaš,Pitomača i
Kloštar Podravski,
Vulkanizerske usluge
Vulkanizerske usluge Stručne službe,RJ
Lepavina,RJ
Rasadničarstvo,Šumarije
Koprivnica,Križevci,Sokolova
c,Varaždin,Čakovec,Ivanec,
Vulkanizerske usluge
Usluge pranja vozila na
području Koprivnice-Stručne
službe,Šumarije
Koprivnica,Sokolovac, Pranje
vozila
Usluge posredovanja u
zapošljavanju - ugovor o
ustupanju radnika, Usluge
posredovanja u
zapošljavanju 2012, UŠP
KOPRIVNICA, 4914700,00
Alkoholna i bezalkoholna
piće za lovačke kuće,
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
Repromaterijal za kuhinju namirnice za lovačke kuće,
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
140.796,25
01.02.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
67.000,62
104.610,63
01.02.2012.
31.12.2012.
JAKLIN obrt za mehaničku
obadu metala
83862481162
156.602,65
01710589616
26.139,13
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
KC-01-2012-1136
15.478,00
19.347,50
26.04.2012.
25.04.2013.
''AUTOSTOP"
VULKANIZACIJA,
AUTOPRAONA I TISAK
vl.Suzana Brković
KC-01-2012-1136
13.297,00
16.621,25
26.04.2012.
25.04.2013.
MOTRON d.o.o.
50851435142
16.050,25
KC-01-2012-1143
13.960,00
17.450,00
27.04.2012.
26.04.2013.
Ručno pranje automobila i
pranje rublja vl. Roza Vitelj
40090356083
12.494,25
1.199.961,92
1.499.952,40
30.11.2012.
28.02.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
20.426,47
Izuzeće od primjene
zakona
48.360,60
60.450,79
23.05.2012.
22.05.2013.
Magma d.o.o.
65673920115
35.162,48
Izuzeće od primjene
zakona
69.063,44
81.957,47
23.05.2012.
22.05.2013.
KTC d.d.
95970838122
55.454,32
Izuzeće od primjene
zakona
68.676,30
81.493,77
23.05.2012.
22.05.2013.
KTC d.d.
95970838122
55.454,32
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
114.335,00
114.335,00
14.09.2012.
POLIKLINIKA Croatia
zdravstveno osiguranje
80848401890
75.330,00
KC-2012-0035a
Repromaterijal za kuhinju namirnice za lovačke kuće ,
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
Sistematski pregled radnika
UŠP Koprivnica, Zdravstvene
usluge, UŠP KOPRIVNICA,
259680,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
KC-2012-0034
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
77/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Usluga održavanja
centralnog grijanja, plin.peći
i klima uređaja, Usluge
održavanje centralnog grij.i
klima uređaja, UŠP
KOPRIVNICA, 46000,00
KC-2012-0071
Vrsta postupka
2012/S 0020028565
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
40.450,00
50.562,50
03.07.2012.
02.07.2013.
INSTALACIJE HORVAT
d.o.o.
14630842385
26.715,01
Elektroinstalaterske usluge,
Elektroinstalaterske usluge, KC-2012-0070-1
UŠP KOPRIVNICA, 35363,00
30.140,00
37.675,00
09.07.2012.
08.07.2013.
MOD d.o.o.
71735858023
61.544,30
Demontaža zaštine ograde i
prijevoz do mjesta
sakupljanja, Ostalo, UŠP
KOPRIVNICA, 834035,00
1692
19.950,00
24.937,50
05.06.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
24.937,50
Rezervni dijelovi za šumske
prikolice, Rezervni dijelovi šumske prikolice, UŠP
KOPRIVNICA, 22000,00
KC-2012-0081-1
18.334,34
22.917,94
14.02.2013.
13.02.2014.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
18.826,40
23.533,00
15.02.2013.
14.02.2014.
Vuk d.o.o.
45657118269
5.006,93
42.659,00
53.323,75
25.02.2013.
24.02.2014.
Finvest Corp d.d. PC Zagreb
40819225982
14.319,16
29.588,01
36.985,13
21.02.2013.
20.02.2014.
AKTER d.o.o.
74473398581
394,82
Rezervni dijelovi za traktore
Ursus i Deutz, Rezervni
KC-2012-0082-1
dijelovi - traktor , UŠP
KOPRIVNICA, 32000,00
Rezervni dijelovi za
građevinsku mehanizaciju Greder, Caterpilar i
Utovarivač ULT, Rezervni
KC-2012-0083-1
dijelovi - građevinska
mehanizacija, UŠP
KOPRIVNICA, 52000,00
Sitni inventar i alat za
mehaničku radionicu, Sitni
inventar i alat za mehaničku KC-2012-0084-1
radionicu, UŠP KOPRIVNICA,
42000,00
2012/S 0020013300
Neto (kn)
M.B. AUTO D.O.O.
1.239,16
Oprema i materijal za
proizvodnju - alati, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
KC-2012-0003
Otvoreni postupak
89.114,00
111.392,50
28.05.2012.
27.05.2013.
MEĐIMURKA BS d.o.o.
68372221964
212.984,08
Isporuka kamena za
područje Šumarije Križevci,
Sokolovac i Koprivnica,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP KOPRIVNICA,
610300,00
KC-2012-0002
Otvoreni postupak
38.988,00
48.735,00
20.07.2012.
19.07.2013.
RADNIK d.d.
21846792292
92.251,39
Isporuka šljunka za područje
Šumarije Čakovec i
Varaždin, Materijal za
održav.šumskih cesta, UŠP
KOPRIVNICA, 610300,00
KC-2012-0002
Otvoreni postupak
142.000,00
177.500,00
20.07.2012.
19.07.2013.
NISKOGRADNJA HUĐEK
07408330248
152.873,52
78/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020032447
Smjesa za divlje zečeve,
Smjesa za fazane i zečeve ,
UŠP KOPRIVNICA,
250000,00
KC-2012-0030
Otvoreni postupak
76.700,00
2012/s 0020039539
Namještaj za Šumariju
Koprivnica, Namještaj za
š.Koprivnica, UŠP
KOPRIVNICA, 200000,00
KC-2012-0007
Otvoreni postupak
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
KC-20120020/0021
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
95.875,00
24.07.2012.
23.07.2013.
PPK Valpovo d.o.o.
12875096243
78.168,75
177.800,00
222.250,00
29.08.2012.
PROKLIMA - TIM d.o.o.
76937815443
222.112,50
Otvoreni postupak
166.185,00
207.731,25
24.08.2012.
30.11.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
132.108,57
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
41.620,00
52.025,00
24.08.2012.
31.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
52.025,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
25.234,00
31.542,50
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
31.542,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
18.352,00
22.940,00
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
22.940,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
46.609,20
58.261,50
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
58.261,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
85.923,80
107.404,75
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
107.404,75
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
31.600,00
39.500,00
06.09.2012.
20.12.2012.
ŠUMARSTVO JERBIĆ
21730509981
39.500,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
14.592,60
18.240,75
14.09.2012.
30.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
18.240,75
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
29.620,80
37.026,00
06.09.2012.
20.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
37.026,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
32.943,50
41.179,38
06.09.2012.
20.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
41.179,37
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
2012/S 0020039599
79/149
Broj objave
2012/S 0020039599
2012/S 0020040626
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
8.250,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
10.312,50
06.09.2012.
31.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
10.312,50
62.656,00
78.320,00
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
75.570,00
Otvoreni postupak
19.900,00
24.875,00
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
24.875,00
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
9.950,00
12.437,50
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
12.437,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
32.078,80
40.098,50
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
40.098,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
26.600,00
33.250,00
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
33.250,00
Rezervni dij.i održ.vozila za
podr. Koprivnice - Stručne
službe,RJ Lepavina,RJ
Rasadničarstvo,Šumarije
Koprivnica,Sokolovac,Križevc
i,Varaždin,Ludbreg,Čakovec i
Ivanec, Rezervni dijelovi i
održavanje vozila, UŠP
KOPRIVNICA, 695971,00
KC-2012-0022
Otvoreni postupak
272.962,35
341.203,16
09.10.2012.
08.10.2013.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
323.775,94
Rezervni dij.i održ. vozila za
područje Đurđevca Šumarija Đurđevac, MIP
Đurđevac, Šumarije Repaš,
Pitomača i Kloštar Podravski,
Rezervni dijelovi i
održavanje vozila, UŠP
KOPRIVNICA, 695971,00
KC-2012-0022
Otvoreni postupak
270.698,04
338.372,76
12.10.2012.
11.10.2013.
Autoelektričar i
automehaničar vl. Mirko
Golubić
34343760755
183.171,24
Materijal za čišćenje održavanje, Materijal za
čišćenje-održavanje, UŠP
KOPRIVNICA, 110357,00
KC-2012-0031
Otvoreni postupak
74.150,00
92.687,50
29.08.2012.
28.08.2013.
CAPRICORNO, d.o.o.
09517317411
68.009,24
Predmet ugovora
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
80/149
U
Broj objave
UŠP KOPRIVNICA
2012/S 0020044794
2012/S 0020044794
2012/S 0020055323
2012/S 0020056649
2012/S 0020057220
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Održavanje šumskih cesta,
svijetlih pruga i šumskih
vlaka, Usluge održavanja
šumskih prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
kc-2012-0019
Otvoreni postupak
436.963,00
Usluga održavanja šumskih
cesta, svijetlih pruga i
šum.vlaka-KŽ,SK, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0019
Otvoreni postupak
Usluga održavanja šumskih
cesta, svijetlih pruga i
šumskih vlaka, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0019
Održavanje, obn. i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pr. i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.podr. Šumarije Varaždin,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
546.203,75
14.09.2012.
01.05.2013.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
393.875,24
181.740,00
227.175,00
11.09.2012.
01.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
122.531,11
Otvoreni postupak
228.100,00
285.125,00
14.09.2012.
01.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
256.985,68
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
84.600,00
105.750,00
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
105.750,00
Održavanje, obn. i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pr. i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.podr. Šumarije Koprivnica,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
43.800,00
54.750,00
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
54.462,50
Održ., obnova i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pruga i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.područje Šum.Ivanec,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
358.663,30
448.329,13
09.10.2012.
31.12.2012.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
368.356,94
Soboslikarski radovi,
Soboslikarske usluge, UŠP
KOPRIVNICA, 157442,00
KC-2012-0012
Otvoreni postupak
65.600,00
82.000,00
22.10.2012.
21.10.2013.
MEVAL d.o.o.
94784659061
62.007,11
Krovopokrivački radovi na
podr. Šumarije Koprivnica,
Križevci i Sokolovac,
Krovopokrivačke usluge,
UŠP KOPRIVNICA,
384000,00
KC-2012-0010
Otvoreni postupak
112.381,10
140.476,39
26.10.2012.
25.10.2013.
ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
17491977848
60.471,96
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
81/149
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Krovopokrivački radovi na
podr. Šum. Čakovec, Ivanec
i Ludbreg, Krovopokrivačke
usluge, UŠP KOPRIVNICA,
384000,00
KC-2012-0010
Otvoreni postupak
173.974,00
2012/S 0020070933
Isporuka šljunka za područje
šum.Đurđevac, Kloštar
Podr., Koprivnica, Pitomača,
Repaš i Sokolovac, Materijal KC-01-2012-0002
za održav.šumskih cesta,
UŠP KOPRIVNICA,
610300,00
Otvoreni postupak
2012/S 0020078969
Izvođenje šumarskih usluga Š.Đurđevac (Đ.Bilogora
40a,40d sječa i vuča),
KC-2012-0021
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
Navoz kamenog materijala obnova cesta podr. Šum.
Čakovec i Ivanec, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
Broj objave
2012/S 0020057220
2012/S 0020079052
2012/S 0020088713
2012/S 0020088713,
2013/S 0140003330
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
217.467,50
26.10.2012.
25.10.2013.
OBRTNIČKA ZADRUGA
ČAKOVEC
11174880564
20.066,00
78.015,00
97.518,75
29.11.2012.
28.11.2013.
IGMA d.o.o.
43695070004
85.230,04
Otvoreni postupak
329.805,00
412.256,25
07.12.2012.
15.05.2013.
ŠUMARSTVO JERBIĆ
21730509981
289.123,21
KC-2012-0037
Otvoreni postupak
195.857,00
244.821,25
11.12.2012.
15.05.2013.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
231.068,58
Navoz kamenog materijala obnova cesta - Područje Š.
Đurđevac, Koprivnica i
Križevci, Usluge održavanja
šumskih prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0037
Otvoreni postupak
244.350,00
305.437,50
17.12.2012.
15.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
56.757,23
Šumarske usluge,
Pošumljavanje sječina,
Hrvatske šume d.o.o,
478945,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
168.677,50
210.846,88
05.03.2013.
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
204.424,94
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
437.368,80
546.711,00
05.03.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
69.476,25
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
105.349,00
131.686,25
05.03.2013.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
100.131,25
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
54.457,75
68.072,19
05.03.2013.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
68.072,19
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
739.260,00
924.075,00
11.03.2013.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
105.201,28
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
81.600,00
102.000,00
05.03.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
53.805,52
Šumarske usluge, Sječa i
izrada, Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Šumarske usluge,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
82/149
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2013/s 0020088713
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
100.142,00
125.177,50
31.05.2013.
2021/S 0020039599
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
79.299,34
99.124,18
24.08.2012.
KC-2011-024
Otvoreni postupak
42.646,50
52.455,20
01.02.2012.
KC-2011-012
Otvoreni postupak
86.900,00
106.887,00
23.09.2011.
KC-2011-012
Otvoreni postupak
94.250,00
115.927,50
23.09.2011.
KC-2011-016
Otvoreni postupak
368.686,00
453.483,78
KC-2011-020
Otvoreni postupak
2.773.925,25
KC-2011-021
Otvoreni postupak
KC-2011-022
N-02_v-143286- Izvođenje šumarskih usluga,
111111
Šumarske usluge I,II kvartal
N-02-V-130115220711
N-02-V-134164010911
N-02-V-138113031011
N-02-V-142114031111
Popravak, održavanje
instalacija, opreme i uređaja
vodovoda i kanalizacije, Mat.
za tekuće i invest.
održavanje
Popravak, održavanje i
ispitivanje postrojenja
centralnih grijanja, plinskih
peći i klima uređaja , Mat.
za tekuće i invest.
održavanje
Izgradnja donjih i gornjih
strojeva, prosjeka, svij.prug.
i kam.vlaka za podr.Š.
Koprivnica i Đurđevac,
Izgradnja donjih i gornjih
strojeva, presjeka, svijetlih
pruga i kamionskih vlaka za
područje Šum.Koprivnica i
Đurđevac
Izgradnja nove
gosp.građevine u funkciji
gospodarenja šumamam,
Izgradnja gospodarske
građevine u funkciji
gospodarenja šumama
Rezervni dij.i tehnička roba
za vozila, te njihovo
održavanje i popravak za
područje Đurđevca, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Rezervni dijelovi za traktore
Ursus , Deutz L912, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Tehnička roba za potrebe
mehaničke radionice,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Alat za mehaničku radionicu,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
101.465,09
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
-1.486,86
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
53.308,12
22.09.2012.
BOCKO vodoinstalaterski
obrt
62470796368
74.736,25
22.09.2012.
INSTALACIJE HORVAT
d.o.o.
14630842385
5.896,25
17.10.2011.
PARK d.o.o.
69271245570
141.213,31
3.411.928,06
18.11.2011.
SEGRAD d.o.o.
98837779824
212.354,99
282.756,54
353.445,89
15.12.2011.
14.12.2012.
Autoelektričar i
automehaničar vl. Mirko
Golubić
34343760755
446.632,68
Otvoreni postupak
30.087,00
37.608,75
21.12.2011.
20.12.2012.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
15.072,51
KC-2011-022
Otvoreni postupak
81.047,40
101.309,26
19.01.2012.
20.12.2012.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
76.959,48
KC-2011-022
Otvoreni postupak
39.856,60
49.820,77
21.12.2011.
20.12.2012.
COMET d.o.o.
48249084626
15.832,66
31.12.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
N-02-V-142203041111
83/149
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
26.247,00
21.12.2011.
20.12.2012.
MB AUTO d.o.o.
P.J.KOPRIVNICA
89027343720
12.076,80
93.018,26
116.272,85
21.12.2011.
20.12.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
145.991,61
Otvoreni postupak
172.947,25
216.184,18
21.12.2011.
20.12.2012.
MEĐIMURKA BS d.o.o.
68372221964
121.629,13
KC-2011-022
Otvoreni postupak
52.630,00
65.787,50
21.12.2011.
20.12.2012.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
25.121,34
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
28.600,00
35.178,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
35.750,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.779,00
32.938,17
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
26.340,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
41.445,00
50.977,35
01.02.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
38.113,89
N-02-V-143286- Izvođenje šumarskih usluga,
111111
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
481.680,00
592.466,40
01.02.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
283.889,97
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
49.807,35
61.263,04
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
13.743,75
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
56.233,50
69.167,22
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
70.291,87
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
31.750,00
39.052,50
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
39.687,50
Izgradnja donjih i gornjih
strojeva, prosjeka, svij.prug.
i kam.vlaka za podr.Š.
Križevci i Sokolovac,
N-16-M-134462Izgradnja donjih i gornjih
020911
strojeva, presjeka, svijetlih
pruga i kamionskih vlaka za
područje Šum.Križevci i
Sokolovac
KC-2011-017
Otvoreni postupak
322.580,80
396.774,38
29.09.2011.
RADNIK d.d.
21846792292
284.211,41
Popravak hidrauličnih cijevi,
materijal za izradu cijevi i
N-16-M-142291- popravak hidrauličnih
041111
cilindara, Ostale usluge
KC-2011-023
Otvoreni postupak
80.108,85
98.533,93
18.01.2012.
17.01.2013.
UNIVERZAL d.o.o.
79045452342
10.803,35
KC-2011-023
Otvoreni postupak
172.900,00
212.667,00
18.01.2012.
17.01.2013.
STROJOBRAVAR IVAN
PAVLOVIĆ
89881400025
13.812,50
Predmet ugovora
Rezervni dijelovi za šumske
prikolice HK Š-200, Narco,
Tehnomehanika PK 20 i
N-02-V-142203Gorica 20T Labudica,
041111
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Rezervni dijelovi za
rotositnilice, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Rezervni dijelovi za
građevnisku mehanizaciju
(Greder,Caterpillar,ULT),
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Zanatsko metalske usluge,
Ostale usluge
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
KC-2011-022
Otvoreni postupak
20.997,60
KC-2011-022
Otvoreni postupak
KC-2011-022
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Broj objave
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
84/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
2.357.610,00
2.947.012,50
11.01.2011.
10.01.2012.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
32.475,32
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
4.914.700,00
6.143.375,00
12.01.2012.
11.01.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
3.999.825,76
KC-2011-015
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
103.455,00
127.249,65
19.09.2011.
POLIKLINIKA Croatia
zdravstveno osiguranje
80848401890
21.780,00
NA-11-010
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
1.030.000,00
1.266.900,00
22.08.2011.
AGENCIJA ZA RAD d.o.o.
50679381814
389.938,94
NA-11-011
Otvoreni postupak
111.600,00
137.268,00
03.10.2011.
Papuk d.d.
95755909085
14.132,50
NA-11-019
Otvoreni postupak
94.542,60
116.287,40
19.06.2012.
ZEBA-HOLZ
50244864728
61.387,36
NA-11-019
Otvoreni postupak
126.753,00
155.906,19
23.02.2012.
SAMARICE
99918998743
406.063,47
NA-11-019
Otvoreni postupak
285.556,35
351.234,31
23.02.2011.
SR Nosačke usluge
55492387692
349.838,15
NA-11-020
Otvoreni postupak
188.993,70
232.462,25
23.02.2012.
Drvopromet
96080141383
274.738,96
NA-11-020
Otvoreni postupak
246.048,00
302.639,04
23.02.2011.
JELA d.o.o.
54608915899
302.740,13
NA-11-020
Otvoreni postupak
53.820,00
66.198,60
23.02.2011.
DION
27832292670
191.892,28
Ugovor o ivođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija Voćin
NA-11-021
Otvoreni postupak
17.541,00
21.575,43
23.02.2011.
BOŽIČKOVIĆ
84060512822
167.112,05
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija Voćin
NA-11-021
Otvoreni postupak
268.322,40
330.036,55
23.02.2011.
ŠUMARSTVO
55464780013
474.207,99
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija Voćin
NA-11-021
Otvoreni postupak
333.774,00
410.542,02
23.02.2011.
TILIA
61672141124
490.407,41
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija Voćin
NA-11-021
Otvoreni postupak
301.892,00
371.327,16
23.02.2011.
TILIA
61672141124
502.728,75
Predmet ugovora
Usluge posredovanja u
N-30-V-147623- zapošljavanju, Usluge
241210
posredovanja u
zapošljavanju 2011
Usluge posredovanja u
N-30-V-150636- zapošljavanju, Usluge
231211
posredovanja u
zapošljavanju 2012
N-32-M-135280- Sistematski pregled radnika,
090911
Sistematski pregled radnika
Sporazum o ustupanju
radnika, Usluge
posredovanja pri
zapošljavanju II dio
HRANA ZA DIVLJAČ –
KUKURUZ U KLIPU, Hrana
za divljač
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Ćeralije
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Ćeralije
Ugovor o pružanju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Ćeralije
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
KC-2010-024
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
KC-2011-027
Neto (kn)
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
85/149
Broj objave
Predmet ugovora
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija Voćin
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarke
usluge 2012 Šumarija
Čačinci
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarke
usluge 2012 Šumarija
Čačinci
NAMJEŠTAJ ZA OPREMANJE
POSLOVNE ZGRADE
RASADNIKA GAJIĆ UŠP
NAŠICE, Uredski namještaj
za rasadnik Gajić
Sporazum o ustupanju
radnika, Usluge
posredovanja pri
zapošljavanju I dio
Ugovor o koncesijskom
odobrenju za obavljanje
turističko-ugostiteljske
djelatnosti i trgovina na
malo prehrambenim i
neprehrambenim
proizvodima HŠ d.o.o. UŠP
Našice, Zakupnina PD
Jankovac
UGOVOR O izvođenju
radova postavljanja
instalacije vodovoda i
kanalizacije u poslovnoj
zgradi rasadnika Gajić UŠP
Našice , Rasadnik Gajić
UŠP NAŠICE
2012/S 0020017735
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NA-11-021
Otvoreni postupak
130.382,25
160.370,17
NA-11-022
Otvoreni postupak
101.594,00
NA-11-022
Otvoreni postupak
NA-11-023
Otvoreni postupak
NA-11-009
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
NA-0001
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
23.02.2011.
ŠUMARSTVO
55464780013
217.511,52
124.960,62
23.02.2012.
TILIA
61672141124
1.096.992,42
298.150,00
366.724,50
23.02.2012.
TILIA
61672141124
1.096.992,42
132.178,00
162.578,94
18.06.2012.
TVIN drvna industrija d.o.o.
38872693315
165.378,94
1.459.910,00
1.795.689,30
16.06.2011.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
76.711,04
12.500,00
15.625,00
14.05.2011.
Javna ustanova "Park prirode
Papuk"
09100391705
15.625,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
NA-11-008
Otvoreni postupak
39.869,92
49.040,00
21.06.2011.
HIDRODOM
98517380960
52.695,72
Dobava boja i materijala za
završne radove na poslovnoj
zgradi rasadnika Gajić UŠP
Našice, Rasadnik Gajić
NA-11-008
Otvoreni postupak
54.781,45
67.381,18
21.06.2011.
IGLOMIR d.o.o.
79444951500
32.873,45
UGOVOR O izvođenju
radova postavljanja drvenih
prozora i vrata, parketa i
lamperije u poslovnoj zgradi
rasadnika Gajić UŠP Našice ,
Rasadnik Gajić
NA-11-015
Otvoreni postupak
374.850,00
461.065,50
27.09.2011.
Stolarija Goood d.o.o.
12196520068
458.426,67
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga ,
Šumarske usluge 2012
Šumarija Orahovica
NA-11-019
Otvoreni postupak
215.486,80
265.048,76
23.02.2011.
Drvopromet
96080141383
244.432,75
NA-2012-0005
Otvoreni postupak
86.539,50
103.847,40
04.07.2012.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
120.652,03
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA REZERVNI DIJELOVI
IMT 560 , Rezervni dijelovi
IMT 560, UŠP NAŠICE,
300000,00
03.07.2013.
86/149
Broj objave
2012/S 0020017735
2012/S 0020017759
2012/S 0020017824
2012/S 0020044314
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA REZERVNI DIJELOVI
IMT 560 , Rezervni dijelovi
IMT 560
NA-2012-0005
Otvoreni postupak
86.539,50
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ŠUMARSKI ALATI ,
Sumarski alati
NA-2012-0002
Otvoreni postupak
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ŠUMARSKI ALATI ,
Sumarski alati, UŠP NAŠICE,
123761,00
NA-2012-0002
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ROBA ŠIROKE
POTROŠNJE ,
Reprezentacija - roba široke
potrošnje, UŠP NAŠICE,
168934,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
103.847,40
04.07.2012.
03.07.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
120.652,03
83.402,36
104.252,98
04.07.2012.
03.07.2013.
UGOPLAST
14870127269
94.084,08
Otvoreni postupak
83.402,36
104.252,98
04.07.2012.
03.07.2013.
UGOPLAST
14870127269
94.084,08
NA-2012-0018
Otvoreni postupak
51.941,39
64.926,82
04.07.2012.
03.07.2013.
Radioton d.o.o.
11576767556
88.135,98
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ROBA ŠIROKE
POTROŠNJE ,
Reprezentacija - roba široke
potrošnje
NA-2012-0018
Otvoreni postupak
51.941,39
64.926,82
04.07.2012.
03.07.2013.
Radioton d.o.o.
11576767556
88.135,98
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA SREDSTVA ZA
ČIŠĆENJE , Sredstva za
čisćenje, UŠP NAŠICE,
104249,00
NA-2012-0003
Otvoreni postupak
67.029,50
83.786,91
15.11.2012.
15.11.2013.
Papuk d.d.
95755909085
44.201,04
NA-2012-0001
Otvoreni postupak
113.925,00
142.406,25
22.08.2012.
Papuk d.d.
95755909085
70.770,00
NA-2012-0016
Otvoreni postupak
66.389,85
82.987,36
08.11.2012.
08.11.2013.
HIDRODOM
98517380960
13.967,34
NA-2012-0015
Otvoreni postupak
58.278,00
72.847,55
27.11.2012.
20.11.2013.
"ŠPOLJAR", ORAHOVICA
65104318777
36.479,96
NA-11-008
Otvoreni postupak
85.000,00
104.550,00
21.06.2011.
20.06.2012.
ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ
67874157908
85.579,53
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA HRANA I PLODOVI LOVSTVO , Hrana i plodovi lovstvo, UŠP NAŠICE,
126720,00
UGOVOR O pružanju usluge
godišnjeg održavanja
vodovodnih i kanalizacijskih
2012/S 002instalacija , Usluge
0071815
održavanja Vodovoda i
kanalizacije, UŠP NAŠICE,
80000,00
UGOVOR O pružanju usluge
godišnjeg održavanja
2012/S 002- električnih instalacija ,
0071834
Usluge održavanja
Električnih i instalacija, UŠP
NAŠICE, 120000,00
UGOVOR O izvođenju
radova postavljanja
instalacija električne struje u
poslovnoj zgradi rasadnika
Gajić UŠP Našice , Rasadnik
N-02-V-117919- Gajić
020511
2012/S 0020046792
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
87/149
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NA-11-008
Otvoreni postupak
57.597,28
71.996,60
NA-11-003
Otvoreni postupak
0,00
NA-11-003
Otvoreni postupak
UGOVOR O pružanju usluge
godišnjeg održavanja
N-16-M-111112električnih instalacija ,
180311
Usluge investicijskog
održavanja sredstava za rad
NA-11-004
UGOVOR O pružanju usluge
popravka i održavanja
N-16-M-135450centralnog grijanja, Usluge
120911
investicijskog održavanja
sredstava za rad
NA-11-016
Hidraulična crijeva visokog i
niskog pritiska, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Broj objave
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
21.06.2011.
"ŠPOLJAR", ORAHOVICA
65104318777
3.056,55
0,00
23.02.2011.
ZEBA-HOLZ
50244864728
61.387,36
43.566,94
53.587,34
28.03.2011.
HIDRODOM
98517380960
70.997,30
Otvoreni postupak
38.032,40
46.779,85
07.04.2011.
ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ
67874157908
70.553,64
Otvoreni postupak
53.719,00
66.074,37
03.10.2011.
TERMOINŽENJERING d.o.o.
17213018395
26.271,03
NG-11-B-01
62.140,00
77.675,17
09.05.2011.
31.12.2011.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
Usluge tehničkog ispitivanja
i analize, Ostale
neproizvodne usluge
NG-11-B-02
39.590,00
49.487,50
12.05.2011.
31.12.2011.
ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.
28737940650
23.918,60
Sanitetska oprema, Oprema
i mat. za proizvodnju-ostalo
NG-11-B-03
58.527,25
73.005,80
14.04.2011.
31.12.2011.
Ljekarne ZUBOVIĆ
43500295578
22.588,16
NG-11-B-04
14.392,49
17.990,64
29.03.2011.
31.12.2011.
AUTO MOTO CENTAR
NOVA GRADIŠKA d.o.o.
81680855055
7.290,64
15.12.2012.
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
50.825,58
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
166.617,22
Predmet ugovora
N-02-V-117919UGOVOR O izvođenju
020511
radova postavljanja
instalacije plina, grijanja i
hlađenja u poslovnoj zgradi
rasadnika Gajić UŠP Našice ,
Rasadnik Gajić
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Usluge
održavanja Vodovoda i
kanalizacije
N-16-M-110715- UGOVOR O pružanju usluge
godišnjeg održavanja
160311
vodovodnih i kanalizacijskih
instalacija , Usluge
investicijskog održavanja
sredstava za rad
Usluga popravka i
održavanja protupožarnih
aparata i opreme, Ostale
neproizvodne usluge
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Datum
sklapanja
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
44.638,00
55.797,50
03.10.2012.
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
138.883,00
173.603,75
03.10.2012.
Rok
izvršenja
24.03.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
CHARVAT
D.O.O.DARUVAR
41.806,46
88/149
Broj objave
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
223.230,00
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
NG-2012-0016
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
279.037,50
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
274.463,16
345.416,00
431.770,00
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
511.334,21
Otvoreni postupak
269.937,00
337.421,25
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
282.644,56
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
162.276,00
202.845,00
03.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
192.791,06
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
131.550,90
164.438,63
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
168.588,66
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
360.774,00
450.967,50
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
201.984,73
252.480,91
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
vl. MARINKO RIBIĆ
46033463005
197.137,56
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
76.896,00
96.120,00
03.10.2012.
15.12.2012.
VUKELIĆ ŠUMARSKE
USLUGE I TRGOVINA
97105728600
99.894,15
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
161.070,00
201.337,50
04.10.2012.
15.12.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
54608915899
131.362,05
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
104.490,00
130.612,50
04.10.2012.
15.12.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
54608915899
151.952,32
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
T.U.O.GAVRANOVIĆ
2340009-1150071206
379.426,40
89/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga NG-2012-0016
BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga NG-2012-0016
BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
USLUGA SMJEŠTAJA
ZAPOSLENIKA, Usluge
NG-2012-0027
smještaja i prehrane
zaposlenika, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 300000,00
USLUGA SMJEŠTAJA
ZAPOSLENIKA , Usluge
NG-2012-0027
smještaja i prehrane
zaposlenika, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 300000,00
Usluga piljenja drvnog
materijala, Ostali utrošci
NG-2012-1001_1
materijala- za održavanje
objekata
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-1301
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-1301
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-1301
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-1301
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-1301
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
253.413,75
03.10.2012.
15.12.2012.
ELKATE-šumarske usluge
224.967,82
281.209,78
03.10.2012.
15.12.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
222.919,11
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
210.000,00
231.000,00
30.07.2012.
30.07.2013.
KOD RIBIČA
64159485931
172.480,00
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
90.000,00
99.000,00
30.07.2012.
30.07.2013.
SLAVONSKI BISER
52837309198
73.637,85
60.000,00
75.000,00
15.06.2012.
12.06.2013.
KRUBER d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i usluge
20700661383
KRUBER d.o.o.
27.259,37
Otvoreni postupak
353.950,00
442.437,50
30.01.2013.
31.03.2013.
Caffe bar „Mario“
36591350088
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
397.260,93
Otvoreni postupak
687.610,00
859.512,50
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
819.171,04
Otvoreni postupak
500.853,00
626.066,25
30.01.2013.
31.03.2013.
Šumarstvo Šurkalović j.d.o.o.
74341232735
574.556,30
Otvoreni postupak
68.026,86
85.033,58
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
84.834,63
Otvoreni postupak
11.202,40
14.003,00
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
13.099,13
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
202.731,00
Otvoreni postupak
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
234.140,15
90/149
Broj objave
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
69.384,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
86.730,00
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
79.819,07
326.828,40
408.535,50
30.01.2013.
31.03.2013.
ŽIR vl. Kata Ilić
55119450355
382.165,62
94.416,30
118.020,38
30.01.2013.
31.03.2013.
ŽIR vl. Kata Ilić
55119450355
120.946,56
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
90680522628
CAFE BAR MARIO
AUGUSTINOVIĆ,
ŠUMARSKI OBRT BLAŽ
MARINOVIĆ
309.170,79
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
230.421,00
288.026,25
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
471.971,09
589.963,86
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
FIKRET,sječ.inoš.i
prod.drva
417.027,59
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
451.320,00
564.150,00
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
vl. MARINKO RIBIĆ
46033463005
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
465.830,45
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
43.253,10
54.066,38
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
67.744,00
84.680,00
30.01.2013.
31.03.2013.
Zajednica ponuditelja: PRO
SILVA d.o.o., nositelj; Babić
Arbor d.o.o.,član
45213714363
BABIĆ ARBOR d.o.o.
MARINIĆI, SILVA-PLAN
D.O.O.23400091110414285
91.905,64
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
97.948,00
122.435,00
30.01.2013.
31.03.2013.
VUKELIĆ ŠUMARSKE
USLUGE I TRGOVINA
97105728600
ELKATE Šumske usluge
Vl.Stanko Pejić,
ŠUMARSKI OBRT KAURIĆ
114.991,66
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
85.583,00
106.978,75
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, vl.
Krunoslav Kaurić
79395655042
52.692,13
104.717,41
91/149
Broj objave
2012/S 0020076904
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Uzimanje u najam psa
krvosljednika sa vodičem za
potrebe lovišta Radinje,
Ostale usluge
(materijalne)dimnjačar,stakl
ar, , UŠP NOVA GRADIŠKA,
27600,00
Baliranje djeteline i sijena za
potrebe lovišta Radinje,
Ostale usluge
(materijalne)dimnjačar,stakl
ar, , UŠP NOVA GRADIŠKA,
27600,00
Materijal za izradu
hidrauličnih crijeva, Materijal
za izradu hidrauličnih
crijeva, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 69000,00
Periodični kontrolni tehnički
pregled sredstava (ZNR),
Periodični kontrolni tehnički
pregled sradstava (ZNR),
UŠP NOVA GRADIŠKA,
65000,00
Servis i održavanja
protupožarnih aparata i
opreme, Sevis i održavanje
PP aparata, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 30000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
418.347,90
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
522.934,88
30.01.2013.
31.03.2013.
ŽIR vl. Kata Ilić
55119450355
543.581,10
216.357,30
270.446,63
30.01.2013.
31.03.2013.
ŽIR vl. Kata Ilić
55119450355
291.608,62
90.004,00
112.505,00
30.01.2013.
31.03.2013.
CAFFE BAR "MARIO", vl.
Mario Augustinović
36591350088
42738124772
19.024,31
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
ŠUMARSKI OBRT SANJA
HOLENDA
104.406,08
14.723,10
18.403,88
30.01.2013.
31.03.2013.
Zajednica ponuditelja: Start,
vl. Željko Čavlović, nositelj;
Čandić, vl. Dževad Čandić,
član;
NG-2012-1003_1
2.500,00
2.500,00
31.07.2012.
31.03.2013.
OPG-DAMIR BERTOVIĆ
83013350055
1.750,00
NG-2012-1004_1
2.000,00
2.000,00
31.07.2012.
30.09.2012.
OPG-DAMIR BERTOVIĆ
83013350055
2.000,00
NG-2012-1007_1
61.175,50
76.469,55
19.09.2012.
19.09.2013.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
18.120,83
NG-2012-1008_1
22.200,00
27.750,00
21.09.2012.
21.09.2013.
EKO-MONITORING d.o.o.
82818873408
17.875,00
NG-2012-1009_1
13.959,00
17.448,75
17.09.2012.
17.09.2013.
AUTO MOTO CENTAR
NOVA GRADIŠKA d.o.o.
81680855055
4.068,00
149.641,00
187.051,25
30.01.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
NG-2012-1301
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
ŠUMARSKI OBRT BLAŽ
MARINOVIĆ
155.317,21
92/149
Broj objave
2012/S 0020007112
2012/S 0020007112
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
73.530,60
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP NOVA GRADIŠKA
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
91.913,25
31.05.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
88.945,10
85.222,35
106.527,94
31.05.2012.
15.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
105.542,66
Otvoreni postupak
23.992,00
29.990,00
31.05.2012.
15.07.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
21.215,69
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
113.658,20
142.072,75
31.05.2012.
30.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
154.590,14
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
33.440,00
41.800,00
31.05.2012.
15.08.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
72103321831
41.800,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
52.140,00
65.175,00
31.05.2012.
15.08.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
72103321831
68.575,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
76.127,00
95.158,75
31.05.2012.
15.07.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
27.249,28
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
34.239,00
42.798,75
31.05.2012.
15.07.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
22.956,04
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
71.672,48
89.590,60
31.05.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
88.309,29
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
69.412,84
86.766,05
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
37.640,75
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
48.070,26
60.087,83
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
60.087,82
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
44.451,78
55.564,72
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
55.564,72
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
93/149
ŠKA
Broj objave
2012/S 0020009117
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 46-50 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
193.200,00
241.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
225.340,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 46-50 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
193.200,00
241.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
225.340,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
69.000,00
86.250,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
140.525,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
69.000,00
86.250,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
140.525,00
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
21.320,00
26.650,00
21.05.2012.
20.05.2013.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
756.893,75
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
767.120,00
958.900,00
21.05.2012.
20.05.2013.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
756.893,75
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
192.400,00
240.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
244.200,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 36-40 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
192.400,00
240.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
244.200,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
45.000,00
56.250,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
59.156,25
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 16-120 km i utovar
kamenog materijala ,
Izgradnja i održavavanje
šumskih prometnica
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 16-120 km i utovar
kamenog materijala ,
Izgradnja i održavavanje
šumskih prometnica, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4377500,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 36-40 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
2012/S 0020009117
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
94/149
Broj objave
2012/S 0020023629
2012/S 0020046015
2012/S 0020046266
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
45.000,00
56.250,00
21.05.2012.
NG-2012-0025
Otvoreni postupak
99.450,00
124.312,50
02.07.2012.
NG-2012-0024
Otvoreni postupak
136.310,37
170.388,26
NG-2012-0026
Otvoreni postupak
62.253,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
NG-2012-0017
Usluga električara , Usluga
električara
Potrošni materijal za
mehaničke radionice ,
Potrošni materijal za
mehaničke radionice, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
215000,00
Usluga vodo,plin i instalatera
centralnog grijanja, Usluga
vodo,plin i instalatera
cent.grijanja, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 127290,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
59.156,25
02.07.2013.
MESEŠ d.o.o.
15339895938
71.826,68
21.09.2012.
21.09.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
164.725,24
77.816,26
13.09.2012.
13.09.2013.
T-montaža, obrtnička
radionica
71754373418
28.003,13
380.277,50
475.346,88
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
464.262,82
Otvoreni postupak
590.880,00
738.600,00
24.10.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
460.669,15
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
58.887,00
73.608,75
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
77.997,26
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
66.200,70
82.750,88
24.10.2012.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I USLUGE
09295043111
81.010,47
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
336.549,00
420.686,25
27.10.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
183.611,59
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
168.245,00
210.306,25
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
ŠUMARSKI OBRT BLAŽ
MARINOVIĆ
206.705,14
2012/S 0020048508
95/149
Broj objave
2012/S 0020048508
2012/S 0020048508
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal 2012
, Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
190.998,00
238.747,50
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
137.214,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
NG-2012-0017
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
252.373,61
171.517,50
25.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
vl. MARINKO RIBIĆ
46033463005
176.559,83
62.361,00
77.951,25
23.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
39.647,49
Otvoreni postupak
110.092,00
137.615,00
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
133.044,45
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
338.776,00
423.470,00
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
95.284,00
119.105,00
26.10.2012.
VUKELIĆ ŠUMARSKE
USLUGE I TRGOVINA
97105728600
132.305,05
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
133.520,00
166.900,00
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
156.437,71
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
537.649,00
672.061,25
28.10.2012.
BILAVČIĆ d.o.o.
33466820959
222.801,37
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
25.631,60
32.039,50
24.10.2012.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
32.039,50
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
54.131,52
67.664,40
24.10.2012.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
66.764,72
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
175.453,17
96/149
Broj objave
2012/S 0020059566
2012/S 0020059566
2012/S 0020062199
2012/S 0020062233
2012/S 0020072105
2012/S 0020076904
2012/S 0140048269
2012/S 0140048269
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012.-DOPUNA , Šumarska
usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012.-DOPUNA , Šumarska
usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
REZERVNI DIJELOVI ZA
RADNE STROJEVE, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
UŠP NOVA GRADIŠKA,
478886,00
STROJOBRAVARSKA
USLUGA, Strojobravarska
usluga, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 150000,00
REZERVNI DIJELOVI I
ODRŽAVANJE VOZILA, ,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
478886,00
REZERVNI DIJELOVI I
ODRŽAVANJE VOZILA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
478886,00
REZERVNI DIJELOVI I
ODRŽAVANJE VOZILA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
478886,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal 2013,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0117
Otvoreni postupak
230.043,20
287.554,00
NG-2012-0117
Otvoreni postupak
180.247,70
NG-2012-0123
Otvoreni postupak
NG-2012-0019
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
15.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
172.033,42
225.309,63
15.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
247.673,52
62.110,97
77.638,72
16.10.2012.
16.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
92.700,76
Otvoreni postupak
90.175,00
112.718,75
18.10.2012.
18.10.2013.
BRODOMETAL d.o.o.
96878343282
71.647,80
NG-2012-0023
Otvoreni postupak
73.259,52
91.574,48
30.01.2013.
04.02.2014.
AUTODIJELOVI DADO d.o.o.
60915031454
31.620,37
NG-2012-0023
Otvoreni postupak
47.273,80
59.092,25
30.01.2013.
04.02.2014.
T.U.O. GAVRANOVIĆ
83945638004
125.556,01
NG-2012-0023
Otvoreni postupak
82.645,00
103.306,25
30.01.2013.
29.01.2014.
AUTO HRVATSKA
d.d.Zagreb
42523247815
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
321.678,62
402.098,28
30.01.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
301.210,30
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
60.515,00
75.643,75
03.10.2012.
15.12.2012.
Caffe bar „Mario“
36591350088
89.617,07
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
97.893,00
122.366,25
03.10.2012.
15.12.2012.
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
84.869,80
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
AUTOHRVATSKA D.D.
3.950,00
97/149
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
175.868,75
03.10.2012.
15.12.2012.
Caffe bar „Mario“
36591350088
172.352,57
124.076,28
155.095,35
24.05.2013.
15.08.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
23.851,01
Otvoreni postupak
118.300,00
147.875,00
24.05.2013.
30.06.2013.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
70.499,72
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
199.783,15
249.728,94
24.05.2013.
31.10.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
15.345,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2013,
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
86.722,00
108.402,50
24.05.2013.
15.07.2013.
ELKATE šumske usluge, vl.
Stanko Pejić
55334642941
56.747,67
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2013,
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
109.686,81
137.108,51
24.05.2013.
31.10.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
27.823,31
Održavanje i popravak
N-16-M110193- elektroenergetske instalacije
140311
i uređaja, Ostale usluge
održav.sred.za rad
NG-11-005
Otvoreni postupak
54.635,00
68.293,75
18.04.2011.
31.12.2011.
MESEŠ d.o.o.
15339895938
34.047,93
Strojo-bravarska usluga,
N-16-M-121766Usluge tekućeg
250511
održav.sred.za rad
NG-11-007
Otvoreni postupak
90.175,00
112.718,75
17.06.2011.
31.12.2011.
BRODOMETAL d.o.o.
96878343282
56.417,00
N-16-M-132364- Metalne spojnice- KLANFE ,
160811
Klanfice
NG-11-018
Otvoreni postupak
88.880,00
111.100,00
07.09.2011.
31.12.2011.
UGOPLAST
14870127269
31.461,50
Usluge popravaka i
održavanja vodovodnih,
N-16-M-133857- kanalizacionih, plinskih
300811
instalcija i instalacija
centralnog grijanja , Ostale
usluge održav.sred.za rad
NG-11-013
Otvoreni postupak
76.258,40
95.323,04
15.09.2011.
31.12.2011.
TERMO-BROD
94918826098
41.577,24
NG-11-019
Otvoreni postupak
147.062,80
183.828,51
29.09.2011.
31.12.2011.
DAVID d.o.o.
35321872873
218.620,91
NG-11-008
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
100.170,00
118.125,00
30.05.2011.
31.12.2011.
KOD RIBIČA
64159485931
124.740,00
NG-11-008
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
184.770,00
221.587,50
30.05.2011.
31.12.2011.
SLAVONSKI BISER
52837309198
140.695,57
2012/S 0140048269
2013/S 0020017286
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
140.695,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2013,
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
NG-2013-1302
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2013,
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Broj objave
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2013,
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Roba za potrebe
N-16-M-134385- mehaničarskih radionica ,
020911
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Usluga smještaja
zaposlenika, Ostale
N-32-M-115262- neproizvodne usluge
Usluga smještaja
130411
zaposlenika, Ostale
neproizvodne usluge
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
98/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
133.293,60
166.617,00
26.10.2012.
NG-2012-0029
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
128.520,00
128.520,00
21.05.2012.
Otvoreni postupak
54.676,00
68.345,00
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm I kvartal,
UŠP OGULIN, 211577,84
Otvoreni postupak
261.865,00
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo II kvartal,
UŠP OGULIN, 529462,69
Otvoreni postupak
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo II kvartal,
UŠP OGULIN, 529462,69
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga NG-2012-0017
BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Cijepljenje protiv KME,
NG-2012Zdravstvene usluge0029_1
cijepljenje zaposlenika
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
2301_001141-Sječa/izradaoblo IV kvartal, UŠP
OGULIN, 210906,35
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
ŽIR vl. Kata Ilić
55119450355
172.627,60
Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
14861822643
118.755,00
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
58.583,41
327.331,25
15.03.2013.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
307.457,28
959.187,00
1.198.983,75
15.03.2013.
"ŠPEHAR" šumarske usluge
vl. ŽELJKO ŠPEHAR
94934510994
1.010.721,82
Otvoreni postupak
353.120,00
441.400,00
15.03.2013.
AUTO-SERVIS
41920228228
69.883,25
Otvoreni postupak
135.780,00
169.725,00
01.10.2012.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
152.716,03
Otvoreni postupak
124.517,00
155.646,25
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
146.714,70
59521817544
504.465,49
31.12.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Otvoreni postupak
443.771,80
554.714,75
15.03.2013.
Obavljanje javnog prijevoza
stvari vl. Radulović
Nikola,Gomirje,Jove Mamule
br. 78.,
Otvoreni postupak
120.430,00
150.537,50
01.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
147.899,02
Otvoreni postupak
35.184,00
43.980,00
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
42.233,18
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo I kvartal,
UŠP OGULIN, 260868,50
Otvoreni postupak
457.556,80
571.946,00
15.03.2013.
ZRNIĆ ,d.o.o. - DREŽNICA
37544512614
384.135,92
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
Otvoreni postupak
101.171,00
126.463,75
02.10.2012.
"ŠPEHAR" šumarske usluge
vl. ŽELJKO ŠPEHAR
94934510994
139.329,26
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo II kvartal,
UŠP OGULIN, 529462,69
Otvoreni postupak
268.027,00
335.033,75
15.03.2013.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
210.110,25
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm II kvartal,
UŠP OGULIN, 380876,93
Otvoreni postupak
0,00
0,00
15.03.2013.
Trgovački obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
14240975813
419.282,26
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm II kvartal,
UŠP OGULIN, 380876,93
Otvoreni postupak
294.342,00
367.927,50
15.03.2013.
Obrt za šumarske usluge
"PEŠO"
39056972999
263.782,03
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo I kvartal,
UŠP OGULIN, 260868,50
2301_001137-Sječa/izradaVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
226825,60
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
99/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
15.03.2013.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
448.896,01
23.750,00
08.05.2012.
OBRT ZA SERVISIRANJE
VATROGASNIH APARATA "
VELJUN " - OGULIN
34973317159
19.884,88
62.670,00
78.337,50
01.06.2012.
MESNICA "MAČAK"
29947246255
25.037,88
011
26.460,00
33.075,00
30.07.2012.
ARIANA CRIKVENICA
37578223149
14.390,00
Ispitivanje strojeva,uređaja i
postrojenja sa povećanim
opasnostima,radne okoline
..., Ostale usluge, UŠP
OGULIN, 61461,00
2012-16
26.960,00
33.700,00
01.10.2012.
ENERGOATEST ZAŠTITA
d.o.o.
67546770608
16.700,00
SREDSTVA ZA
PRANJE,ČIŠĆENJE
IODRŽAVANJE HIGIJENE,
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
2012-17
21.383,90
26.729,88
11.03.2013.
OG GRAFIKA d.o.o.
50729726275
2.561,39
03
19.575,00
24.468,75
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
13.297,00
04
48.415,20
60.519,00
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
16.177,42
05
17.896,00
22.370,00
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
8.298,94
06
28.329,00
35.411,25
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
18.534,40
07
68.000,46
85.000,58
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
32.810,18
08
20.694,00
25.867,50
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
12.354,10
09
61.094,00
76.367,50
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
40.850,61
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
740,00
IMZ PROMET
82118676556
20.896,55
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
346.630,79
433.288,49
OG-01-2012470/02
19.000,00
010
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm II kvartal,
UŠP OGULIN, 380876,93
KONTROLA,SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE
VATROGASNIH APARATA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
UŠP OGULIN
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
PRANJE I ČIŠĆENJE
OSOBNIH I KOMBI VOZILA,
Ostale neproizvodne usluge,
UŠP OGULIN, 36952,00
2012-01
0,00
0,00
08.05.2012.
POTROŠNI MATERIJAL,
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
2012-09
0,00
0,00
22.08.2012.
LEŽAJEVI,BRONCA,ELEKTRO
DE,ČELIK, Ostali materijali,
UŠP OGULIN, 1913047,00
2012-10
0,00
0,00
22.08.2012.
IMZ PROMET
82118676556
550,00
REZERVNI DIJELOVI LADA
NIVA - OTTO 1,7 -, Ostali
materijali, UŠP OGULIN,
1913047,00
2012-11
0,00
0,00
22.08.2012.
IMZ PROMET
82118676556
974,00
HIDRAULIČNA
CRIJEVA,PRIKLJUČCI I
ČAHURE, Ostali materijali,
UŠP OGULIN, 1913047,00
13
68.641,00
85.801,25
19.03.2013.
HIDRAULIKA OGULIN
48380227509
16.278,05
22.08.2013.
100/149
Broj objave
2012/S 0020015541
2012/S 0020043199
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
28.08.2012.
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
176.336,26
276.141,25
28.08.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
278.951,40
105.915,00
132.393,75
27.08.2012.
ZRNIĆ ,d.o.o. - DREŽNICA
37544512614
130.315,39
Otvoreni postupak
531.229,73
664.037,16
28.08.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
567.919,28
OG-2012-001
Otvoreni postupak
138.996,00
173.745,00
27.08.2012.
"ŠPEHAR" šumarske usluge
vl. ŽELJKO ŠPEHAR
94934510994
175.695,62
OG-2012-001
Otvoreni postupak
257.166,00
321.457,50
27.08.2012.
Uslužni obrt "KESER"
84805601728
321.759,94
OG-2012-002
Otvoreni postupak
129.323,00
161.653,75
01.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
153.040,48
OG-2011-004
Otvoreni postupak
755.034,05
928.691,88
30.12.2011.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
981.603,49
OG-2011-004
Otvoreni postupak
230.406,70
283.400,24
30.12.2011.
39056972999
285.683,75
OG-2011-004
Otvoreni postupak
173.021,00
212.815,83
30.12.2011.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
SAMARAŠ, zajednički obrt za
prijenos i prodaju drva i
drvnih sortimenata, Jozo
Lovrinović i Mladen
Lovrinović, Karlovac, Braće
Gojak 39
44754439686
216.809,31
OG-2011-004
Otvoreni postupak
176.195,00
216.719,85
30.12.2011.
T.O.GAJO - JOSIPDOL
14240975813
218.819,20
OG-2011-004
Otvoreni postupak
583.012,00
717.104,76
30.12.2011.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
717.172,34
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm I kvartal
OG-2011-004
Otvoreni postupak
593.657,38
730.198,58
30.12.2011.
MIHALIĆ - Uslužno trgovački
obrt -DUGA RESA
13474188301
721.762,29
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo I kvartal
OG-2011-004
Otvoreni postupak
715.546,00
880.121,58
30.12.2011.
OBAVLJANJE JAVNOG
PRIJEVOZA-VL.RADULOVIĆ
NIKOLA - GOMIRJE
59521817544
897.941,33
OG-2011-004
Otvoreni postupak
404.166,60
497.124,92
30.12.2011.
ZRNIĆ ,d.o.o. - DREŽNICA
37544512614
384.565,21
ŠUMARSKE USLUGE
"ŠPEHAR"
AGENCIJA ZA RAZVOJ I
KONTROLU SIGURNOSTI
d.o.o.
94934510994
1.128.077,14
87619828902
206,25
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OBŽ
46854859465
247,98
Predmet ugovora
ŠUMARSKE USLUGE,
2302_000949-Privlačenjeoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
ŠUMARSKE USLUGE,
2302_000949-Privlačenjeoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
ŠUMARSKE USLUGE,
2301_001137-Sječa/izradaVm III kvartal, UŠP
OGULIN, 262529,62
ŠUMARSKE USLUGE,
2302_000949-Privlačenjeoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
ŠUMARSKE USLUGE,
2301_001141-Sječa/izradaoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 259272,45
ŠUMARSKE USLUGWE,
2301_001141-Sječa/izradaoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 259272,45
ŠUMARSKE USLUGE,
2301_001141-Sječa/izradaoblo IV kvartal, UŠP
OGULIN, 210906,35
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm I kvartal
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm I kvartal
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm I kvartal
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo I kvartal
N-02-V-140686ŠUMARSKE USLUGE,
211011
Sječa/izrada-oblo I kvartal
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-oblo I kvartal
ŠUMARSKE USLUGE,
Sječa/izrada-Vm I kvartal
Usluge iz zaštite na radu,
Ostale usluge
Ugovor o obavljanju usluga,
Cijepljenje protiv
m.encephalitisa
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
OG-2012-001
Otvoreni postupak
190.505,93
238.132,41
OG-2012-001
Otvoreni postupak
220.913,00
OG-2012-001
Otvoreni postupak
OG-2012-001
OG-2011-004
Otvoreni postupak
Datum
sklapanja
954.555,00
1.174.102,65
30.12.2011.
OS-08-2011
30.000,00
37.500,00
20.05.2011.
OS-2012-0058
60.000,00
75.000,00
08.05.2012.
Rok
izvršenja
16.05.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
101/149
Broj objave
Predmet ugovora
Sporazum o ustupanju
radnika, Usluge agencija
Hrana i piće - roba široke
potrošnje, Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Ugovor o servisiranju i
kontrolnom ispitivanju
vatrogasnih aparata, Ostale
usluge
Ugovor o održavanju
centralnog grijanja, Ostale
usluge
Nabava hipoidnih ulja,
Hipoidna ulja
Održavanje elektro i
gromobranskih instalacija
Opskrba toplinskom
energijom-Para, Para
Nabava materijala za izradu
hidrauličnih crijeva, Materijal
za izradu hidrauličnih crijeva
Vrsta postupka
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
907.776,00
1.134.720,00
04.05.2011.
09.02.2012.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
31.830,87
Izuzeće od primjene
zakona
176.606,79
220.758,78
19.05.2011.
08.03.2012.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
53.949,21
OS-08-11-022
30.000,00
37.500,00
28.09.2011.
24.09.2012.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
9.066,67
OS-08-11-019
30.000,00
37.500,00
16.09.2011.
19.09.2012.
TERMO-INŽINJERING d.o.o.
09628271219
19.480,63
OS-2012-0057
70.000,00
87.500,00
20.06.2012.
20.12.2012.
TLO-COMMERCE d.o.o.
49205328648
66.835,38
OS-2012-0020
35.000,00
43.750,00
08.05.2012.
25.01.2013.
StratOS d.o.o.
20841962528
32.663,76
93.003,24
116.254,05
14.06.2012.
25.04.2013.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
ZAGREB Pogon Osijek
46.999,00
58.748,75
14.06.2012.
25.04.2013.
PNEU-REMIX d.o.o.
28147991975
104.510,82
15.000,00
18.750,00
11.05.2012.
03.05.2013.
TERMOINŽENJERING d.o.o.
17213018395
17.607,15
33.150,00
41.437,50
12.06.2012.
04.06.2013.
AGENCIJA ZA RAZVOJ I
KONTROLU SIGURNOSTI
d.o.o.
87619828902
38.400,00
234.124,53
291.385,20
24.07.2012.
26.06.2013.
KONZUM d.d. - VELPRO
OSIJEK
29955634590
400.707,33
15.000,00
18.750,00
20.06.2012.
31.05.2013.
BELJE AGRO-VET d.o.o.
78769491591
28.605,15
OS-2012-0029
40.000,00
50.000,00
18.06.2012.
31.05.2013.
VETERINARSKA STANICA
BELI MANASTIR d.o.o.
74879732075
22.825,99
OS-2012-0052
19.250,00
24.062,50
21.06.2012.
13.06.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
21.307,50
Evidencijski
broj nabave
B-OS-08-004I
OS-08-20120017
OS-2012-0026
Usluge servisiranja klima
OS-08-2012uređaja, Održavanje klima
0025
uređaja
Ispitivanje uređaja s
povećanom opasnošću i
osposobljavanje radnika iz
OS-2012-0021
ZNR i PPZ, Ispitivanje
uređaja s povećanom
opasnošću
Utrošene namirnice za
potrebe lovačkih kuća za
OS-08-2012daljnu prodaju,
0031 (STR.-2/7
Utroš.namirnice.pićepotr.rest
B)
orana, UŠP OSIJEK,
200000,00
Zbrinavanje i prijevoz
otpada (životinjskog),
OS-2012-0031
Zbrinavanje i prijevoz
otpada
Veterinarski pregled divljači,
Veterinarski pregled divljači
Servisiranje i kontrolno
ispitivanje tlačnih posuda,
Zaštitna sredstva
Zob u zrnu uvrećana, Zob,
UŠP OSIJEK, 136000,00
Nabava hrane za divljač
kukuruz u klipu , Kukuruzklip, UŠP OSIJEK,
260000,00
Nabava rezervnih dijelovova
za bušilice Elletari , Bušilice
Elletari-rezervni dijelovi, UŠP
OSIJEK, 135000,00
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
Izuzeće od primjene
zakona
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
86.927,91
OS-02012-0015
Otvoreni postupak
207.600,00
259.500,00
25.09.2012.
29.07.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
167.651,45
OS-2012-0011
Otvoreni postupak
72.000,00
90.000,00
25.09.2012.
25.09.2012.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
64.625,00
OS-2012-0007
Otvoreni postupak
71.090,40
88.863,00
05.11.2012.
04.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
90.497,00
102/149
Broj objave
Predmet ugovora
Ugovor o ispitivanju
otpadnih voda u 2013.
godini za lokaciju Šumarija
Valpovo, Usl.tekuće zaš.na
radu,zaš.okolice, Hrvatske
šume d.o.o, 442700,00
O ISPITIVANJU SASTAVA
OTPADNIH VODA U 2013
GODINI ZA LOKACIJU
ŠUMATRANS OSIJEK,
Usl.tekuće zaš.na
radu,zaš.okolice, Hrvatske
šume d.o.o, 442700,00
Usluge servisiranja klima
uređaja, Održavanje klima
uređaja, UŠP OSIJEK,
15000,00
Materijal za čišćenje Sredstva za čišćenje i
održavanje, Materijal za
čišćenje-održavanje, UŠP
OSIJEK, 68900,00
Servisiranje fotokopirnih
aparata - i ostale uredske
opreme, Održavanje
fotokopirnih aparata, UŠP
OSIJEK, 38000,00
Održavanje fotokopirnih
aparata, UŠP OSIJEK,
38000,00
UŠP Osijek, održavanje
centralnog grijanja,
Održavanje centralnog
grijanja, UŠP OSIJEK,
49000,00
Servisiranje i kontrolno
ispitivanje vatrogasnih
aparata , Servisiranje
vatrogasnih aparata, UŠP
OSIJEK, 30000,00
Rezervni dijelovi i
održavanje vozila bez
ovlaštenja Grupa I područje
Šumarije Baranjsko Petrovo
Selo i Valpovo, Rezervni
dijelovi za tanjurače i
prskalice, UŠP OSIJEK,
67000,00
UGOVOR za popravak i
održavanje
elektroinstalaterskih i
gromobranskih instalacija,
Usluge tekućeg održavanja
građevinskih objekata,
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
DIR-2013-0089
5.766,40
7.208,00
04.04.2013.
07.02.2014.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju
43654507669
3.603,75
DIR-2013-0089
4.680,00
5.850,00
05.04.2013.
05.02.2014.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju
43654507669
3.343,21
OS-08-20120025
15.000,01
18.750,02
10.07.2012.
03.05.2013.
TERMO-INŽINJERING d.o.o.
09628271219
17.607,15
OS--2012-0035
49.085,72
61.357,22
13.09.2012.
02.09.2013.
KONZUM d.d. - VELPRO
OSIJEK
29955634590
21.712,85
OS-2012-0024
17.220,00
21.525,00
24.09.2012.
18.09.2013.
TEHNIČAR BROD d.o.o.
91672081025
3.520,85
OS-2012-0024
17.220,00
21.525,00
24.10.2012.
18.09.2013.
TEHNIČAR BROD d.o.o.
91672081025
735,45
OS-2012-0022
33.498,00
41.872,50
18.09.2012.
18.09.2013.
TERMO-INŽINJERING d.o.o.
09628271219
31.684,13
OS-2012-0023
17.281,00
21.601,25
30.10.2012.
29.10.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
7.737,50
OS-2012-0053
36.754,00
45.942,50
28.01.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
BULJUBAŠIĆ d.o.o.
12945670737
13.318,48
DIR-2013-0038
48.560,00
60.700,00
04.04.2013.
02.04.2014.
StratOS d.o.o.
20841962528
4.007,50
UŠP OSI
103/149
Broj objave
UŠP OSIJEK
2012/S 0020015588
2012/S 0020033209
2012/S 0020053049
2012/S 0020062980
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Grupa II Rezervni (zamjen.)
dijelovi i odr. vozila za podr.
Stručnih službi, Šumarija:
Batina, Darda, Osijek, Tikveš
i RJ Šumatrans, Rezervni
dijelovi za vozila-ostalo, UŠP
OSIJEK, 65000,00
OS-2012-0054
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
64.838,00
81.047,50
28.01.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
BULJUBAŠIĆ d.o.o.
12945670737
75.452,50
39.750,00
49.687,50
28.01.2013.
27.01.2014.
P.S.C. SLAVONIJA d.o.o.
61165982836
314,81
57.697,43
72.119,79
29.04.2013.
11.02.2014.
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OBŽ
46854859465
62.109,92
59.425,00
74.281,25
02.05.2013.
29.04.2014.
VODOS obrt za usluge,
promet i savjetovanje vl.
Mihael Birčić
73893488573
6.018,75
Otvoreni postupak
263.373,40
329.216,74
12.06.2012.
05.06.2013.
Prijevoz i trgovina TOMISLAV
I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o.
30772374972
403.810,00
OS-2012-0014
Otvoreni postupak
180.000,00
225.000,00
07.08.2012.
29.07.2013.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
259.350,00
OS-2012-0010
Otvoreni postupak
77.400,00
96.750,00
07.08.2012.
29.07.2013.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
106.821,00
OS-2012-0012
Otvoreni postupak
315.900,00
394.875,00
25.09.2012.
25.09.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
518.630,69
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA I - Potrošni
materijal, Potrošni materijal
za mehaničke radionice, UŠP
OSIJEK, 490000,00
OS-08-20120008A
Otvoreni postupak
132.090,02
165.112,94
21.11.2012.
15.11.2013.
VODOSKOK d.d.
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA II - Ostali materijali,
Potrošni materijal za
mehaničke radionice, UŠP
OSIJEK, 490000,00
OS-08-20120008B
Otvoreni postupak
172.302,60
215.378,53
21.11.2012.
15.11.2013.
AKTER d.o.o.
Grupa III Rezervni dijelovi
(zemijenski) i održavanje
vozila za područje Šumarija;
OS-2012-477
Đakovo i Levanjska Varoš,
Limarski radovi, UŠP
OSIJEK, 30000,00
Zavod za javno zdravstvo sanitarni pregledi i cjepljenje
protiv krpeljnog
miningoencefalitisa,
OS-2013-0092
Zdravstvene usluge,
Hrvatske šume d.o.o,
2900418,00
Usluga popravka vodovodnih
instalacija i održavanje
postrojenja
vodosnabdjevanja, Usluge
DIR-2013-0038
tekućeg održavanja
građevinskih objekata,
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
Prijevoz kamena tucanika na
području UŠP Osijek ,
OS-2012-0002
Materijal-prijevoz za
održav.šumskih cesta
UŠP Osijek Nabava lucerna
sijena (balirana u kocka
bale), Lucerna sijenobalirana u kocke bale, UŠP
OSIJEK, 376592,00
UŠP Osijek, Nabava zelene
mase za siliranje, Zelena
masa za siliranje, UŠP
OSIJEK, 116350,00
Kukuruz u zrnu uvrećan,
Kukuruz-zrno, UŠP OSIJEK,
400000,00
15.953,40
74473398581
73.132,32
104/149
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
49.590,73
21.11.2012.
15.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
32.240,72
51.057,81
63.822,30
21.11.2012.
15.11.2013.
SANTINI d.o.o.
55614719992
119.320,18
Otvoreni postupak
36.755,00
45.943,75
22.04.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
BULJUBAŠIĆ d.o.o.
12945670737
562,50
OS-2012-0054
Otvoreni postupak
74.798,00
93.497,50
22.04.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
BULJUBAŠIĆ d.o.o.
12945670737
60.719,50
OS-2012-0056
Otvoreni postupak
39.811,00
49.763,75
22.04.2013.
27.01.2014.
P.S.C. SLAVONIJA d.o.o.
61165982836
796,81
OS-2012-0001
Otvoreni postupak
131.600,00
164.500,00
23.08.2012.
26.07.2013.
CIBUS d.o.o. LEPOGLAVA,
PODRUŽNICA PETRIJANEC
60132949021
131.746,88
OS-08-20120003
Otvoreni postupak
139.536,30
174.420,36
14.06.2012.
16.04.2013.
HEP-PLIN d.o.o. Osijek
41317489366
116.747,23
OS-2012-0011
(dio)
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
123.200,00
154.000,00
19.02.2013.
30.10.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
484,69
B-OS-08-004
Otvoreni postupak
271.869,84
339.837,86
13.06.2011.
12.06.2012.
AKTER d.o.o.
74473398581
284.438,26
N-02-V-1253231- Hrana za divljač - zob u zrnu
170611
(uvrećana), Hrana i plodovi
B-OS-11-011
Otvoreni postupak
114.800,00
143.500,00
10.08.2011.
14.08.2012.
ŽITO d.o.o.
03834418154
42.706,25
UŠP Osijek - Peletirana
N-02-V-125406smjesa za jelensku divljač
170611
(uvrećana), Hrana i plodovi
B-OS-11-010
Otvoreni postupak
114.500,00
143.125,00
08.08.2011.
31.07.2012.
ŽITO d.o.o.
03834418154
24.751,50
0062980
2012/S 0020089245
Predmet ugovora
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA III - Metal, Potrošni
materijal za mehaničke
radionice, UŠP OSIJEK,
490000,00
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA IV - Ležaji, Potrošni
materijal za mehaničke
radionice, UŠP OSIJEK,
490000,00
Grupa I Rezervni dijelovi i
održavanje vozila za
područje Šumarije B.P. Selo
i Valpovo, Utroš.prič.dijel.za
održ.i popravke, Hrvatske
šume d.o.o, 29630734,00
Grupa II Rez. dijel. i odr.
vozila za podr. Stručnih
službi, Šumarija: Batina,
Darda, Tikveš, Osijek i RJ
Šumatrans,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
Grupa III Rezervni dijelovi i
održavanje vozila za
područje Šumarije Đakovo i
Levanjska Varoš,
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
2012/S 002033171
UŠP Osijek, nabava
peletirane smjese za
jelensku divljač, Peletirana
smjesa za jelene, UŠP
OSIJEK, 80500,00
2012/S 0030027490
Opskrba plinom na području
UŠP Osijek, RJ Šumatrans,
Šumarije: Valpovo, Đakovo i
Darda, Plin
Nabava kukuruza u zrnu
(uvrećan), Kukuruz-klip, UŠP
OSIJEK, 260000,00
Potrošni materijal za
N-02-V-117354- mehaničku radionicu,
280411
Utroš.prič.dijel.za održ.i
popravke
2013/S 0150002129
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
OS-2012-0008C
Otvoreni postupak
39.672,50
OS-2012-0008D
Otvoreni postupak
OS-2012-0053
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Broj
objave
2012/S
002-
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
105/149
Broj objave
Predmet ugovora
Prijevoz kamena tucanika na
šumske prometnice na
N-02-V-131271području UŠP Osijek,
020811
Šumarije 1-8, Usluge
održavanja šumskih cesta
Trstika za zaštitu sadnica
N-02-V-148665topole, Trstika za zaštitu
141211
sadnica EAT
Ugovor o kuporodaji
N-16-M134428kukuruza u zrnu (uvrećan),
020911
Hrana i plodovi
Sporazum o ustupanju
N-30-V-141666radnika, Proizvodne usluge
281011
drugih - agencija
REZERVNI DIJELOVI
REZERVNI DIJELOVI
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Usluge prijevoza drvnih
sortimenata, Prijevozne
usluge u cest. prometu drvni sortimenti
Usluge prijevoza rasutog
tereta (kamena), Prijevozne
usluge u cest. prometu rasuti teret
UŠP POŽEGA
Usluga sistematskog
pregleda djelatnika,
Sistematski pregled radnika
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Šumarske usluge za II
kvartal 2013, Sječa i izrada,
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Šumarske usluge za II
kvartal 2013, Sječa i izrada,
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
B-OS-11-015
Otvoreni postupak
197.632,00
B-OS-2012-02
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
247.040,00
31.08.2011.
31.03.2012.
Prijevoz i trgovina TOMISLAV
I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o.
30772374972
6.750,00
450.450,00
563.062,50
08.05.2012.
10.01.2013.
FRANTEX-PROMET d.o.o.
22690383715
356.301,57
240.000,00
300.000,00
03.10.2011.
28.09.2012.
ŽITO d.o.o.
03834418154
185.100,00
20.11.2012.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
491.551,80
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
OS-2012-0016
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
1.543.242,00
1.929.052,50
15.06.2012.
PO-09-004
Ograničeni postupak
0,00
0,00
25.01.2011.
T.R. AGROTEHNIKA
76605292233
6.879,37
Ograničeni postupak
0,00
0,00
25.01.2011.
ALLES d.o.o.
23412849119
130,02
PO-12-001
Otvoreni postupak
192.975,00
241.218,75
13.01.2012.
NBN, UREĐENJE
INTERIJERA
59050734004
802.428,61
PO-12-001
Otvoreni postupak
462.558,00
578.197,50
13.01.2012.
Caffe bar „Mario“
36591350088
926.916,58
PO-12-001
Otvoreni postupak
1.027.502,00
1.284.377,50
13.01.2012.
Šah d.o.o - zajednica
ponuditelja
36308789575
1.183.739,93
PO-12-001
Otvoreni postupak
173.504,00
216.880,00
13.01.2012.
Šumarski obrt „Grgić“
31560917491
219.075,65
PO-12-001
Otvoreni postupak
360.546,00
450.682,50
13.01.2012.
"Šapina" - sječa, izvoz i
prodaja drva
17144719181
269.574,14
PO-2012-002
Otvoreni postupak
917.655,80
1.147.069,75
13.02.2012.
31.12.2012.
KLARIĆ d.o.o. - zajednica
ponuditelja
PO-2012-003
Otvoreni postupak
949.943,08
1.187.428,85
13.02.2012.
31.12.2012.
PRESOFLEX GRADNJA
d.o.o. - zajednica ponuditelja
66952197279
469.803,21
19450012975
60.120,00
987.327,72
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
60.120,00
60.120,00
20.01.2012.
INTERMED, poliklinika za
internu medicinu, pedijatriju,
ginekologiju, radiologiju i
medicinu rada
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
T.R. AGROTEHNIKA
76605292233
71.586,07
371.508,00
464.385,00
06.02.2013.
ŠAH d.o.o.
36308789575
97.761,08
"Šapina" - sječa, izvoz i
prodaja drva
CAFFE BAR "MARIO", vl.
Mario Augustinović
17144719181
55.711,27
36591350088
44.015,40
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
205.969,00
257.461,25
06.02.2013.
Otvoreni postupak
147.420,00
184.275,00
06.02.2013.
Otvoreni postupak
346.184,00
432.730,00
21.12.2012.
ŠAH d.o.o.
36308789575
114.490,66
Otvoreni postupak
147.553,00
184.441,25
30.04.2013.
CAFFE BAR "MARIO", vl.
Mario Augustinović
36591350088
27.234,18
106/149
Broj objave
Predmet ugovora
Šumarske usluge za II
kvartal 2013, Sječa i izrada,
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Izrada gumenih hidrauličnih
crijeva, Usluge izrade
gumenih i hidrauličnih
crijeva
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj-šumarija
Krasno, Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva-šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal
Održavanje sredstava za radusluge autoelektričara na
području UŠP Senj, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Evidencijski
broj nabave
PO-2012-014
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
30.04.2013.
Šumarski obrt „Grgić“
31560917491
32.105,34
95.943,75
18.02.2013.
VUKELIĆ ŠUMARSKE
USLUGE I TRGOVINA
97105728600
28.381,70
0,00
0,00
02.05.2012.
PROMET GRAĐENJE d.o.o.
37123159229
41.124,85
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
POLJANA d.o.o.
17801955358
193.000,25
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
KAM-PAK
28564779997
33.207,85
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
83.176,00
103.970,00
Otvoreni postupak
76.755,00
Otvoreni postupak
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
SE-11-014
Otvoreni postupak
121.021,80
148.856,81
22.10.2011.
30.11.2011.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
87.932,70
SE-11-014
Otvoreni postupak
204.670,00
251.744,10
22.10.2011.
30.11.2011.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
92.807,48
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
269.807,07
337.258,84
04.05.2012.
30.09.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
313.359,26
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
142.089,61
177.612,01
04.05.2012.
30.09.2012.
"IVEKO"
13808016310
177.335,69
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
195.637,99
244.547,49
04.05.2012.
30.09.2012.
"IVEKO"
13808016310
235.008,16
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
208.575,71
260.719,64
04.05.2012.
30.09.2012.
KIRIJAŠ vuča, sječa i
trgovina
10507711668
243.705,72
DIR-2013-1009
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
186.250,00
232.812,50
02.05.2013.
01.05.2014.
EL-DE BOŽO
54995975792
31.768,26
107/149
Broj objave
2012/S 0020003947
2012/S 0020003954
2012/S 0020007163
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge-samarica I.
kvartal-šum. Senj, Šumarske
usluge-samarica I. kvartal
SE-2012-0009
Otvoreni postupak
47.700,00
SE-2012-0009
Otvoreni postupak
SE-2012-0009
Šumarske usluge-samarica
I.kvartal-šumarija
Crikvenica, Šumarske uslugesamarica I. kvartal
Šumarske usluge-samarica
I.kvartal-šumarija Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesamarica I. kvartal
Zdravstvene uslugesistematski pregledi
zaposlenika UŠP Senj ,
Zdravstvene usluge
Šumarske uslugepridobivanje drva -šumarija
Krasno, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
59.625,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
61882760428
42.716,23
19.440,00
24.300,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
61882760428
22.775,17
Otvoreni postupak
56.700,00
70.875,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
61882760428
64.318,33
SE-2012-0004
Otvoreni postupak
106.400,00
106.400,00
02.05.2012.
26.04.2013.
POLIKLINIKA SVETI ROK
M.D.
28842147765
75.400,00
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
179.847,50
224.809,38
04.05.2012.
30.09.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
204.239,92
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
2012/S 0020007257
Usluge protektiranja guma,
Protektiranje guma- GMP
SE-2012-0010
Otvoreni postupak
175.840,00
219.800,00
25.04.2012.
24.04.2013.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
987.298,61
2012/S 0020009630
Održavanje sredstava za radusluge autoelektričara na
SE-2012-0027
području UŠP Senj,
Održavanje sredstava za rad
Otvoreni postupak
186.250,00
232.812,50
03.05.2012.
01.05.2013.
EL-DE BOŽO
54995975792
249.265,77
SE-2012-0030
Otvoreni postupak
122.051,44
152.564,34
28.06.2012.
02.08.2012.
Viessmann doo. Hrvatska
Zagreb
57545045005
152.564,30
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
239.820,00
299.775,00
13.07.2012.
30.09.2012.
Šumarstvo i sječa drva
"Quercus"
36129096885
232.193,75
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
398.892,00
498.615,00
13.07.2012.
30.09.2012.
Šumarstvo i sječa drva
"Quercus"
36129096885
552.724,98
SE-2012-0015
Otvoreni postupak
132.200,00
165.250,00
04.07.2012.
30.09.2012.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
163.853,13
2012/S 0020013899
2012/S 0020023226
2012/S 0020028085
Nabava peći za centralno
grijanje zgrade UŠP Senj,
Održavanje građevinskih
objekata na području UŠP,
UŠP SENJ, 347000,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj, šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-Izrada vlaka
II.kvartal, UŠP SENJ,
440357,10
108/149
Broj objave
2012/S 0020046361
2012/S 0020046590
2012/S 0020079923
2012/S 0030046385
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
UŠP SENJ
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
84.192,50
03.10.2012.
31.12.2012.
"IVEKO"
13808016310
493.581,00
616.976,25
03.10.2012.
31.12.2012.
Obrt za sječu i izvlaku drvnih
sortimenata BOŽINA, vl.
Srećko Nekić
Otvoreni postupak
81.545,00
101.931,25
04.09.2012.
30.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU,Uremović
Drago,Ledenice 4
61882760428
69.474,38
SE-2012-0026
Otvoreni postupak
98.300,00
122.875,00
04.09.2012.
30.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU,Uremović
Drago,Ledenice 4
61882760428
78.754,87
DIR-2012-0001
Otvoreni postupak
162.480,00
203.100,00
17.12.2012.
17.01.2013.
GEOSUSTAVI d.o.o.
16926275000
203.100,00
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
121.916,00
152.395,00
03.10.2012.
31.12.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
155.370,27
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
184.128,00
230.160,00
03.10.2012.
31.12.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
225.883,90
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
241.847,40
302.309,25
03.10.2012.
31.12.2012.
"KIRIJAŠ", Uremović Neven
,Ledenice 22
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije
Crikvenica, Šumarske uslugeSE-2012-0031
sječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Krasno,
SE-2012-0031
Šumarske usluge-samarica
II. kvartal, UŠP SENJ,
198550,00
Šumarske usluge – samarica
II. kvartal Iznošenje
ogrjevnog drva metrica na
području šumarije Senj ,
SE-2012-0026
Šumarske usluge-samarica
II. kvartal, UŠP SENJ,
198550,00
Šumarske usluge – samarica
II. kvartal Iznošenje
ogrjevnog drva metrica na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesamarica II. kvartal, UŠP
SENJ, 198550,00
Nabava totalne stanice i GPSa , Održavanje šum.
prometnica (freza), UŠP
SENJ, 600000,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Senj,
Šumarske usluge-sječa, vuča
i privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
67.354,00
Otvoreni postupak
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
76.389,25
665.038,62
10507711668
306.064,92
109/149
UŠP SENJ
Broj objave
2012/S 0140085793
2012/S 0140086244
2012/S- 0140086244
2013/S 0020015576
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
SE-2012-0033
Otvoreni postupak
379.177,80
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Senj za I.-VI.
mjesec 2013. godine, grupa
3. šum. Krasno, Izgradnja i
popravak traktorskih vlaka
na području UŠP Senj , UŠP
SENJ, 504260,20
SE-2012-0032
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Senj za I.-VI.
mjesec 2013. godine, grupa
4. šum. Krasno, Izgradnja i
popravak traktorskih vlaka
na području UŠP Senj , UŠP
SENJ, 504260,20
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Senj za I.-VI.
mjesec 2013. godine, grupa
5. šum. Krasno, Izgradnja i
popravak traktorskih vlaka
na području UŠP Senj , UŠP
SENJ, 504260,20
Predmet ugovora
Šumarske usluge –
pridobivanje drva I.-VI.
mjesec 2013. godine na
području šumarije Novi
Vinodolski , Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Senj za I.-VI.
mjesec 2013. godine, grupa
7. šum. Novi Vinod. ,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj , UŠP
SENJ, 504260,20
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
473.972,25
30.01.2013.
30.06.2013.
OBRT ZA ŠUMARSTVO I
TRGOVINU ''KIRIJAŠ''
93873002946
141.373,99
86.522,25
108.152,81
04.01.2013.
30.06.2013.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
124.817,88
Otvoreni postupak
78.964,40
98.705,50
04.01.2013.
30.06.2013.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
104.758,19
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
76.823,18
96.028,97
04.01.2013.
30.06.2013.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
54.918,50
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
145.612,30
182.015,38
04.01.2013.
30.06.2013.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
60.060,10
50756605906
234.530,16
36591350088
622.489,31
Šumarske uslugepridobivanje drva u UŠP
Senj za 2013.g. na području
šum. Krasno, Ostale usluge
(materijalne), Hrvatske
šume d.o.o, 2436418,00
SE-2013-0001
Otvoreni postupak
576.565,00
720.706,25
24.04.2013.
31.10.2013.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
"Mihalić" uslužno tregovački
obrt Duga Resa - član i
"BOŽINA" obrt za usluge u
šum. i ugost. Senj-nositelj
Šumarske uslugepridobivanje drva u UŠP
Senj za 2013.g. na području
šum. Novi Vinodolski,
Proizvodne usluge, Hrvatske
šume d.o.o, 1451826,00
SE-2013-0001
Otvoreni postupak
2.586.430,64
3.233.038,36
24.04.2013.
31.10.2013.
CAFFE BAR "MARIO", vl.
Mario Augustinović
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
110/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
169.107,51
26.03.2013.
31.10.2013.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
88.704,39
147.768,75
184.710,94
26.03.2013.
31.10.2013.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
20.103,13
Otvoreni postupak
124.509,80
153.147,05
22.10.2011.
30.11.2011.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
95.035,73
Otvoreni postupak
243.155,00
299.080,65
08.02.2012.
30.06.2012.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
413.272,39
SE-11-019
Otvoreni postupak
488.330,20
600.646,15
08.02.2012.
30.06.2012.
KIRIJAŠ vuča, sječa i
trgovina
10507711668
591.016,33
SE-11-019
Otvoreni postupak
233.487,00
287.189,01
08.02.2012.
30.06.2012.
Uslužni obrt "KESER"
84805601728
274.356,88
SE-11-019
Otvoreni postupak
244.290,00
300.476,70
08.02.2012.
30.06.2012.
DRVOOPSKRBA
60639956280
331.666,99
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Krasno, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
SE-11-019
Otvoreni postupak
119.268,00
146.699,64
08.02.2012.
30.06.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
172.211,53
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Senj, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
SE-11-019
Otvoreni postupak
347.274,00
427.147,02
08.02.2012.
30.06.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
425.966,34
Predmet ugovora
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Senj za 2013.
godinu, šumarija Novi
SE-2013-0002
Vinodolski, grupa 2, Šumske
vlake, Hrvatske šume d.o.o,
2013/S 002- 268000,00
Izgradnja i održavanje
0015678
šumske infrastrukture na
području UŠP Senj za 2013.
godinu, šumarija Novi
SE-2013-0002
Vinodolski, grupa 1, Šumske
vlake, Hrvatske šume d.o.o,
268000,00
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
N-02-V-134642- području UŠP Senj,
SE-11-014
050911
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeSE-11-019
sječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
N-02-V-143560- drvnih sortimenata I. kvartal
141111
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
135.286,00
Otvoreni postupak
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
111/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak. vlaka na
području šumarije Krasno,
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal
SE-11-020
Otvoreni postupak
387.677,50
Šumarske usluge- izgradnja i
popravak trak.vlaka- šum.
Crikvenica, Šumarske uslugeIzrada vlaka I.kvartal
SE-11-020
Otvoreni postupak
SE-11-020
Šumarske usluge- izgradnja i
popravak trak.vlaka-Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeIzrada vlaka I.kvartal
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak.vlaka- šum.
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-Izrada vlaka I.kvartal
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
476.843,33
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
25283862090
438.627,67
269.456,50
331.431,49
08.02.2012.
30.06.2012.
Dovođa-obrt za
građevinarstvo i šumarstvo
91989769991
365.989,25
Otvoreni postupak
66.238,75
81.473,66
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
25283862090
82.331,25
SE-11-020
Otvoreni postupak
230.525,00
283.545,75
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
25283862090
274.588,25
SE-11-020
Otvoreni postupak
237.202,40
291.758,95
08.02.2012.
30.06.2012.
DOVOĐA obrt za
građevinarstvo i šumarstvo
91989769991
249.036,50
SE-11-011
Otvoreni postupak
371.705,37
457.197,61
29.08.2011.
VODOTORANJ d.o.o.
06125064649
151.751,83
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA
G.J. ŠAMARICA 1,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
135.000,00
168.750,00
10.10.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
27.398,24
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA - PRIJEVOZ KAMENA
U U.Š.P. SISAK, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0117
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
652.425,00
815.531,26
17.10.2012.
30.06.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
43.274,47
Predmet ugovora
Šumarske usluge-izgradnja i
N-02-V-143609- popravak trak.vlaka- Senj,
151111
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal
Radovi na rekonstrukciji
štale i prenamjena u
praonicu i garažu vozila i
šum. strojeva-ANIĆI, šum.
N-16-M-129764- Krasno, Radovi na
210711
rekonstrukciji štale i
prenamjena u praonicu i
garažu vozila i šumskih
strojeva, Anići -područje
šumarije Krasno
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
112/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE ŠUM. CESTA PRIJEVOZ KAMENA ZA
ŠUMARIJE SUNJA, SISAK I
LEKENIK, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0117
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
353.150,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POM. RADOVI PRI
TERENSKIM RADOVIMA NA
IZRADI OSNOVE U ŠUM.
DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU POM. RADOVI PRI
TERENSKIM RADOVIMA NA
IZRADI OSNOVE U ŠUM.
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0102
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI RADOVI PRI
TERENSKIM RADOVIMA NA
IZRADI OSNOVE U ŠUM.
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0102
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
441.437,50
18.10.2012.
30.06.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
50.018,75
490.547,40
613.184,25
14.09.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
441.867,73
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.915,60
64.894,50
14.09.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
51.949,69
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
353.339,00
441.673,75
14.09.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
333.047,07
U.Š.P. SISAK KAMENI
DROBLJENI MATERIJAL 060 MM ZA ODRŽAVANJE
G.S. Š.C. ŠUMARIJE DVOR,
H. KOSTAJNICA, H. DUBICA
I RUJEVAC, Materijal za
ceste i pijesak
Otvoreni postupak
580.265,00
725.331,25
02.09.2011.
RAZVITAK d.o.o.
17246824950
10.450,08
U.Š.P. SISAK ODRŽAVANJE
ŠUMSKIH CESTA I
OBJEKATA ŠUMARIJE 1-10,
Usluge održavanja šumskih
cesta
Otvoreni postupak
1.635.835,00
2.044.793,75
01.09.2011.
GUT d.o.o.
95017105221
165.778,82
31.12.2011.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
113/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
02.09.2011.
"KAMENOLOM MEĐURAČE"
1027604880
58.816,14
02.09.2011.
Schwarzl d.o.o
97574473554
11.170,54
39.900,00
12.11.2012.
31.05.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
39.900,00
384.913,00
473.442,99
19.06.2012.
15.04.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
513.559,54
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
383.884,00
472.177,32
18.06.2012.
15.04.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
530.021,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
598.450,00
736.093,50
19.06.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
758.933,83
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
662.535,44
828.169,30
05.05.2013.
15.04.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
953.413,31
Vrsta postupka
Neto (kn)
U.Š.P. SISAK KAMENI
MATERIJAL 0-70 MM ZA
ODRŽAVANJE ŠUM. CESTA
U ŠUMARIJAMA LEKENIK, H.
KOSTAJNICA, PETRINJA,
SISAK SUNJA I POKUPSKO,
Materijal za ceste i pijesak
Otvoreni postupak
487.520,00
609.400,00
U.Š.P. SISAK KAMENI
MATERIJAL 0-90 MM ZA
ODRŽAVANJE G.S. Š.C. U
ŠUMARIJAMA POKUPSKO,
GLINA I PETRINJA, Materijal
za ceste i pijesak
Otvoreni postupak
333.000,00
416.250,00
USLUGA U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI SISAK G.J.
KLJUKA ODJEL 47B,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
31.920,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA, VUČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI DVOR I KVARTAL,
Sječa i izrada, Hrvatske
šume d.o.o, 35651265,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
114/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRVNIH
SORTIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE ŠUMARIJA DVOR,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
255.000,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Otvoreni postupak
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
318.750,00
10.10.2012.
31.12.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
277.699,07
386.546,00
475.451,58
18.06.2012.
30.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
475.700,69
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.542.903,00
1.897.770,69
18.06.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
1.665.978,34
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
481.323,36
592.027,73
20.06.2012.
30.06.2011.
"ABRAMOVIĆ"
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
METRICE U ŠUMARIJI
GLINA G.J. POPOV GAJ 38
a,b, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
240.000,00
300.000,00
09.10.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
356.520,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI GLINA G.J.
POKULE - PEĆINE 22a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.612,00
4.515,00
09.10.2012.
30.09.2012.
MADEJ-SISAK d.o.o.
19434881203
3.029,25
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
31.03.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
22.645,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA
G.J. POKULE - PEĆINE 29a i
30a, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
21.440,00
26.800,00
09.10.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
525.041,78
115/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
U ŠUMARIJI GLINA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
20.000,00
USLUGE U ŠUMARSTVU UHRPAVANJE OBLOVINE ZA
JAVNO NADMETANJE NA
STOVARIŠTU ŠUMARIJE
GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0107
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI GLINA G.J.
POKULE-PEĆINE, POPOV
GJA I P.K.Š., USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE
IVM U ŠUMARIJI GLINA GJ
POGLEDIĆ - BILJ., POPOV
GAJ I PKŠ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
25.000,00
29.10.2012.
06.04.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
25.000,00
3.165,80
3.957,25
11.10.2012.
30.04.2012.
"ABRAMOVIĆ"
95153013995
3.957,25
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.561,20
50.701,50
17.11.2012.
01.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
50.701,50
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
374.533,47
468.166,84
12.11.2012.
30.09.2012.
"ABRAMOVIĆ"
95153013995
438.275,53
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIKA I
POM.POSLOVI PRI DOZNACI
U ŠUMARIJI GLINA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
180.651,60
225.814,50
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
183.064,51
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA U
ŠUMARIJI GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
193.801,81
242.252,26
22.11.2012.
15.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
189.650,23
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
116/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
399.695,00
02.12.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
159.297,89
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI GLINA GJ P.K.Š.,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
01.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
427.121,00
533.901,25
77612057195
251.096,82
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI GLINA GJ
P.K.Š. 96 b, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
522.930,00
653.662,50
01.12.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
423.258,08
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI HRV.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
319.035,00
398.793,75
09.11.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
110.155,63
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI HRV. DUBICA G.J.
POSAVSKE ŠUME,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
236.000,00
295.000,00
10.10.2012.
30.06.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
46.213,08
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-02
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
300.000,00
369.000,00
20.06.2012.
31.07.2011.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
36.905,90
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA U
ŠUMARIJI H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.787,00
20.983,75
27.11.2012.
20.12.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
20.983,75
499.618,75
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
117/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA PRIPREMA U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME , USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.511,76
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA
ŠUMARIJA HRVATSKA
DUBICA G.J. POSAVSKE
ŠUME ODJEL 148e, 166a i
198a, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.483,04
40.603,80
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME ODJEL 231A, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
77.667,57
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI H.
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLADTKA U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME ODJELI
113a, 120b, 121a, 122a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
13.11.2012.
15.04.2012.
ZEC PROMET
05.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
45.040,10
17.11.2012.
05.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
37.125,80
97.084,46
12.11.2012.
01.09.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
55.437,48
10.000,00
12.500,00
26.11.2012.
15.09.2012.
ZEC PROMET
52.527,80
65.659,75
26.11.2012.
15.08.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
43.583,04
30.639,70
54.478,80
13.11.2012.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
27.790,70
12.500,00
83549939779
65.659,75
118/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
USLUGE U ŠUMARSTVU UREĐENJE ETAŽE S
PREMAZ. PANJEVA I
PODIZANJE OGRADE U
ŠUM. H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.378,00
65.472,50
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLADKA U
ŠUMARIJI H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
56.770,60
USLUGE U ŠUMARSTVU UKLANJANJE PODRASTA I
NJEGA SASTOJINE U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA
GJ ŠAMARICA I, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA GJ ŠAMARICA
I, USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA
GJ ŠAMARICA 1 ODJEL 97A,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
Predmet ugovora
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
26.11.2012.
01.10.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
70.963,25
25.11.2012.
15.08.2012.
ZEC PROMET
99.293,40
124.116,75
25.11.2012.
15.10.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
124.116,75
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.428,00
173.035,00
04.12.2012.
15.04.2012.
EKO DRVO BABIĆ d.o.o. za
usluge i trgovinu
28652228058
70.871,88
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.554,00
110.692,50
04.12.2012.
15.04.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
93.667,25
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.800,00
28.500,00
12.11.2012.
01.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
28.500,00
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
51.785,00
70.963,25
119/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA GJ ŠAMARICA
I, USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
19.824,00
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA,
ČIŠĆENJE KOLJIKA I
ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
24.780,00
25.11.2012.
31.12.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
61.955,00
78.255,00
97.818,75
22.11.2012.
01.10.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
61.955,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.380,00
177.975,00
26.11.2012.
31.12.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
143.790,75
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.094.254,00
1.345.932,42
19.06.2012.
15.04.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
1.416.915,94
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
225.000,00
276.750,00
18.06.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
322.857,45
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOZ, SLAGANJE I
SORTIRANJE OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H. DUBICA
GJ POSAVSKE ŠUME,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.581,60
64.477,00
26.11.2012.
01.09.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
68.566,09
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
120/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J. P.
CERJE 82a, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
09.10.2012.
31.03.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
7.800,00
9.750,00
83549939779
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.755,00
61.198,65
19.06.2012.
15.04.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
57.795,00
71.087,85
19.06.2012.
01.05.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
88.030,55
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA, VUČA I IZVOZ
OBLOVINE, V.M. I METRICE
U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
346.021,10
425.605,95
19.06.2012.
15.05.2012.
"FORIĆ"
38983516336
375.406,31
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOZ OBLOVINE I VM
FORWARDEROM U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA -CERJE 89b,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
73.752,12
92.190,15
04.12.2012.
31.03.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
77.932,20
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.818,00
60.046,14
19.06.2012.
15.04.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
45.305,32
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.100,00
28.413,00
19.06.2012.
15.05.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
25.498,37
Predmet ugovora
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
3.175,50
73.493,55
121/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.831,04
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
KALJE I PEŠĆENICA-CERJE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
68.538,80
17.11.2012.
03.04.2012.
ZEC PROMET
68.538,80
8.018,64
10.023,30
17.11.2012.
15.05.2012.
ZEC PROMET
9.283,30
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.960,00
43.700,00
09.11.2012.
31.08.2012.
"FORIĆ"
38983516336
29.069,64
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.116,00
68.895,00
09.11.2012.
31.08.2012.
"FORIĆ"
38983516336
31.163,68
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE UZGOJNIH
STAZA U ŠUMARIJI LEKENIK
GJ KALJE I PEŠĆENICACERJE, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
19.290,00
24.112,50
22.11.2012.
15.08.2012.
ZEC PROMET
24.112,50
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.500,00
31.875,00
22.11.2012.
30.09.2012.
ZEC PROMET
31.875,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I VM
U ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA - CERJE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.440,00
23.050,00
26.11.2012.
31.10.2012.
"FORIĆ"
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
38983516336
20.616,50
122/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
KALJE 3 a,b, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.735,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOZ OBLOVINE
FORWARDEROM U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA CERJE , USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0120
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRV.SORT. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J.
KALJE I P. CERJE,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J. P.
CERJE ODJEL 88b, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0107
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.830,00
32.287,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
483.622,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
370.258,32
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA, VUČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI PETRINJA I
KVARTAL, Sječa i izrada,
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
38.418,75
26.11.2012.
31.10.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
37.469,24
18.001,08
22.501,35
03.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
25.452,40
200.000,00
250.000,00
10.10.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
119.764,24
11.10.2012.
30.04.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
31.525,51
594.855,06
18.06.2012.
30.04.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
716.344,01
462.822,90
05.05.2013.
15.04.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
464.416,68
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
123/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVLAČENJE OBLOVINE I
V.M. U G.J. PETRINJČICA
ODJEL 11 B - ŠUMARIJA
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.09.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
210.184,00
262.730,00
77612057195
112.592,61
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA
GJ PETRINJČICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
342.763,84
428.454,80
22.11.2012.
30.04.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
467.445,24
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
388.809,00
478.235,07
19.06.2012.
30.04.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
427.541,78
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
VUČJAK-TJEŠNJAK 12 c,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
185.760,00
232.200,00
18.12.2012.
30.04.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
86.017,26
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA VLAKA U
ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
286.000,00
357.500,00
26.11.2012.
30.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
115.287,50
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI PETRINJA G.J.
PETRINJSKI LUG - PIŠK. I
VUČJAK-TJEŠNJAK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.190,00
8.987,50
12.11.2012.
01.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
8.987,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.585,00
74.481,25
06.11.2012.
30.09.2012.
MADEJ-SISAK d.o.o.
19434881203
13.113,01
Predmet ugovora
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
124/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
140.299,20
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
175.374,00
06.11.2012.
30.09.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
26.254,00
80.658,00
100.822,50
06.11.2012.
30.09.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
47.937,51
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
47.726,00
59.657,50
07.11.2012.
30.09.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
68.908,53
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.725,00
104.656,25
06.11.2012.
30.09.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
98.888,80
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIKA U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJČICA 33a, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.381,65
61.727,06
25.11.2012.
15.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
61.727,06
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJSKI LUG 5a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
58.350,00
72.937,50
01.12.2012.
31.12.2012.
"FORIĆ"
38983516336
75.408,53
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJČICA 10c, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-02012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
42.680,00
53.350,00
29.11.2012.
31.12.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
58.532,38
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
125/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU DUBOKA SADNJA I
PRIJEVOZ SADNICA VRBE U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJSKI LUG PIŠKORNJAČ 15 a, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0122
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.600,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
94.500,00
10.12.2012.
31.12.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
94.500,00
291.782,00
358.891,86
18.06.2012.
31.05.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
381.378,28
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
64.890,00
79.814,70
19.06.2012.
30.04.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
86.296,63
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
130.462,00
160.468,26
18.06.2012.
30.06.2012.
G. OPATIJA
70862147130
134.660,91
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA OD PEPELNICE U
ŠUMARIJI POKUPSKO GJ
POKUPSKE ŠUME I VINICAKOBILJAČA , USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.992,40
23.740,50
17.11.2012.
15.07.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
23.740,51
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO G.J. POKUPSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0107
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.226,00
21.532,50
11.10.2012.
31.12.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
24.337,05
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
126/149
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
114.375,00
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIKA U
ŠUMARIJI POKUPSKO GJ
POKUPSKE ŠUME I VINICA
KOBILJAČA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0109
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.906,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POM.POSLOVI PRI DOZNACI
U ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.614,00
13.267,50
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI POKUPSKO GJ
VINICA-KOBILJAČA,
POKUPSKE ŠUME I KLJUKA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.200,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUM. POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.118,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA TRAKTORSKIH
VLAKA U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
26.640,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
142.968,75
01.11.2012.
31.12.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
30.419,01
56.132,50
22.11.2012.
31.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
39.257,50
22.11.2012.
15.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
13.267,50
12.750,00
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
12.750,00
3.897,50
14.09.2012.
30.04.2012.
G. OPATIJA
70862147130
3.913,14
30.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
33.300,00
33.300,00
21.09.2012.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
127/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC
GJ ĆORKOVAČA -KARLICE,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-09
Otvoreni postupak
271.924,00
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI RUJEVAC GJ
ĆORKOVAČA-KARLICE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ
DRV.SORTIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0115
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA PRIPREMA U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BREZOVICA I BELČIĆEV
GAJ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
339.905,00
10.12.2012.
31.12.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
56.136,78
22.233,25
27.791,56
25.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
27.791,56
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
179.684,00
224.605,00
10.12.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
79.888,68
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.822,56
31.028,20
13.11.2012.
30.04.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE I VUČA
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
139.182,00
171.193,86
19.06.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
134.083,81
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOZ OBLOVINE I
METRICE U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.964,00
66.375,72
19.06.2012.
31.03.2012.
"ANA"
44818924068
54.041,65
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČ I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
253.464,00
311.760,72
18.06.2012.
15.03.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
305.773,19
Predmet ugovora
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
19.746,90
128/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.607,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE TL i VM U
ŠUMARIJI SUNJA G.J.
LONJA ODJEL 43 c, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLADTKA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
40.106,61
18.06.2012.
29.02.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
35.922,30
199.489,00
245.371,47
19.06.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
271.170,28
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.299,30
27.874,13
01.11.2012.
31.12.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
27.081,31
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
62.560,00
78.200,00
25.11.2012.
30.09.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
78.200,00
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.936,00
102.420,00
22.11.2012.
31.08.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU PODIZANJE OGRADE I
POMOĆNI POSLOVI U
DOZNACI ZA ŠUM. SUNJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.695,00
57.118,75
22.11.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
12.500,00
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S UTOVAROM
U VAGONE U ŠUMARIJI
SUNJA GJ LONJA,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0110
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
195.000,00
243.750,00
22.11.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
55.341,01
Predmet ugovora
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
102.420,00
129/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU UREĐENJE DONJE ETAŽE S
PREMAZIVANJEM PANJEVA
U ŠUMARIJI SUNJA GJ
POSAVSKE ŠUME 72 c,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.961,92
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI SUNJA G.J.
POSAVSKE ŠUME,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
36.202,40
29.11.2012.
31.12.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
36.202,40
112.888,00
141.110,00
21.09.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
122.966,76
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
174.000,00
217.500,00
10.10.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
88.791,55
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
168.073,00
206.729,79
19.06.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
217.919,06
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA
POLJSKOG JASENA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.600,00
27.000,00
29.10.2012.
30.04.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U ŠUM.
SUNJA G.J. POSAVSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.288,80
120.361,00
17.11.2012.
30.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
27.000,00
01947869887
79.690,60
130/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
LUŽNJAKA U ŠUMARIJI
SUNJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.520,00
USLUGE U ŠUMARSTVUKEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI DVOR G.J.
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU POM.POSLOVI PRI DOZNACI
U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRV.SORT. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC G.J.
ĆORKOVAČA-KARLICE,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
14.400,00
29.10.2012.
30.04.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
14.400,00
4.332,00
5.415,00
17.11.2012.
01.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
5.415,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
20.160,00
25.200,00
22.11.2012.
15.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
5.250,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
383.186,00
478.982,50
10.10.2012.
30.07.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
51.020,40
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ
DRV.SOTRIMENATA S
UTOVATOM U VAGONE U
ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA I JAVORNIK,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0110
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
212.000,00
265.000,00
22.11.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
338.082,61
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
KITNJAKA U ŠUMARIJI
GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.500,00
16.875,00
29.10.2012.
06.04.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
338.082,61
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
131/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
387.617,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC
GJ ĆORKOVAČA - KARLICE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLATKA U
ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK I ZRINSKA BRDA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
484.521,25
02.12.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
335.497,12
195.716,00
244.645,00
12.11.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
58.007,94
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
204.606,00
255.757,50
01.12.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
2.137,28
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.454,60
111.818,25
25.11.2012.
15.08.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
111.818,25
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK I ZRINSKA BRDA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.100,00
27.625,00
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
27.625,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.110,00
248.887,50
02.12.2012.
31.12.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
1.309,80
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.602.134,00
1.970.624,82
18.06.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
2.072.130,99
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
132/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ OBLOVINE S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI DVOR,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0121
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.000,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK 53 d, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA
GJ PETRINJSKI LUG PIŠKORNJAČ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
18.750,00
03.12.2012.
31.12.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
7.650,00
84.923,00
106.153,75
01.12.2012.
31.12.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
71.563,21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
369.105,90
461.382,38
01.12.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
93.104,34
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
99.558,00
124.447,50
26.11.2012.
30.09.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
118.629,41
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-10-01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
150.160,70
187.700,88
03.12.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
34.398,96
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. GJ. PETRINJČICA I
VUČJAK-TJEŠNJAK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.847,00
88.558,75
21.09.2012.
30.04.2012.
MADEJ-SISAK d.o.o.
19434881203
85.451,23
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
133/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.820,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. - ŠUM.
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
31.025,00
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
31.025,00
32.490,00
40.612,50
22.11.2012.
15.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
31.825,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.940,80
136.176,00
17.11.2012.
31.05.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
136.176,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
6.970,00
8.712,50
14.09.2012.
15.02.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
7.756,38
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.087,00
59.147,01
19.06.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
57.982,16
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK G.J.
BREZOVICA ODJEL 43d,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.323,00
105.403,75
09.10.2012.
15.04.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
84.048,06
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
14.890,00
18.612,50
09.10.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
15.505,44
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
134/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
LUŽNJAKA U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.700,00
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BELČIĆEV GAJ, BREZOVICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRVNIH
SOTRIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BELČIĆEV GAJ I
BREZOVICA, PRIJEVOZNE
USLUGE U CESTOVNOM
PROMETU, UŠP SISAK,
3450414,00
SI-2012-0110
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
22.125,00
29.10.2012.
15.04.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
22.125,00
70.832,80
88.541,00
13.11.2012.
15.06.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
88.541,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.000,00
60.000,00
22.11.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
20.875,50
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
107.800,00
134.750,00
08.11.2012.
30.09.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
136.914,50
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA UZGOJNIH STAZA U
ŠUMARIJI SISAK G.J.
BELČIĆEV GAJ I
BREZOVICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0109
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
6.790,00
8.487,50
22.11.2012.
31.08.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
8.487,50
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLATKA U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BELČIĆEV GAJ, BREZOVICA
I LETOVANIĆKI LUG,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.097,60
191.372,00
25.11.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
191.372,00
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
135/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU PODIZANJE OGRADE I
POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.882,64
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
29.853,30
25.11.2012.
01.10.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
29.353,30
28.050,00
35.062,50
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
35.062,50
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.829,00
67.286,25
26.11.2012.
15.09.2012.
SJEČA-IZVOZ-PRIJEVOZUSLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
56.873,66
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.779,00
17.223,75
26.11.2012.
31.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
12.196,24
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK GJ
BREZOVICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.501,00
63.126,25
02.12.2012.
30.11.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
55.866,47
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
157.337,00
196.671,25
02.12.2012.
15.12.2012.
"FORIĆ"
38983516336
132.370,11
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI SISAK GJ KLJUKA
I LETOVANIĆKI LUG ,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.142,00
42.677,50
01.12.2012.
30.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
42.409,70
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
136/149
Broj objave
2012/S 0020023645
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA HRASTOVIH
KOLACA U ŠUMARIJI SISAK
GJ BREZOVICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.400,00
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SUNJA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-10-20
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, Šumske
prometnice, UŠP SISAK,
1926418,00
SI-2012-0003
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
3.000,00
29.11.2012.
31.10.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
3.600,00
72.695,00
89.414,85
20.06.2012.
31.12.2011.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
10.545,96
Otvoreni postupak
162.150,00
202.687,50
30.08.2012.
02.08.2013.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
7.503,75
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
638.960,00
798.700,00
31.08.2012.
02.08.2013.
"KAMENOLOM MEĐURAČE"
10276048806
353.627,50
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
63.618,00
79.522,50
30.08.2012.
02.08.2013.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
86.250,00
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
378.840,00
473.550,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
138.080,16
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
195.600,00
244.500,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
233.306,42
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
221.400,00
276.750,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
274.088,80
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
217.533,00
271.916,25
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
265.795,00
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
259.600,00
324.500,00
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
238.876,25
Neto (kn)
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
137/149
Broj objave
2012/S 0020037792
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
84.000,00
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
TRAKTORA, RADNIH
PRIKLJUČAKA I OSOBNIH
VOZILA U ŠUMARIJAMA
SUNJA I HRV. DUBICA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA ZA STRUČNE
SLUŽBE U.Š.P. SISAK I
ŠUMARIJU SISAK, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
UŠP SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA U ŠUMARIJAMA
DVOR, RUJEVAC I HRV.
KOSTAJNICA, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
UŠP SISAK, 546102,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
105.000,00
31.08.2012.
02.08.2013.
"KAMENOLOM MEĐURAČE"
10276048806
55.300,00
264.000,00
330.000,00
04.09.2012.
28.02.2013.
"DRAGIČEVIĆ"
16332096865
178.098,98
Otvoreni postupak
13.300,00
16.625,00
04.09.2012.
28.02.2013.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
132.387,30
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
12.950,00
16.187,50
04.09.2012.
28.02.2013.
ANDRIĆ- SERVIS
83678101096
118.504,00
ODRŽAVANJE I POPRAVAK
VOZILA U ŠUMARIJI
PETRINJA, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
4.750,00
5.937,50
04.09.2012.
28.02.2013.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
46.799,27
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA U ŠUMARIJAMA
LEKENIK I POKUPSKO,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
11.400,00
14.250,00
04.09.2012.
28.02.2013.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
33.474,94
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
553.800,00
692.250,00
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
213.150,00
SI-2012-0001
Otvoreni postupak
144.722,00
180.902,50
18.07.2012.
05.07.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
100.875,00
SI-11-05
Otvoreni postupak
603.041,00
741.740,43
20.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
22.676,16
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
2012/S 0023645 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
2012/S 0030038381
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
TRANSPORTNE TRAKE ŠUMARSKE GURTNE, Žica za
vezanje, UŠP SISAK,
189183,00
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
N-02-V-117223- I VUČA OBLOVINE I V.M. U
270411
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
138/149
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
N-02-V-126444- I VUČA OBLOVINE I V.M. U
290611
ŠUMARIJI LEKENIK,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-09
Otvoreni postupak
53.601,58
U.Š.P. SISAK USLUGE
POPRAVAKA I ODRŽAVANJA
TRAKTORA I VOZILA U
ŠUMARIJAMA HRVATSKA
DUBICA I SUNJA, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
SI-11-11
Otvoreni postupak
U.Š.P. SISAK USLUGE
POPRAVAKA I ODRŽAVANJA
VOZILA - ŠUMARIJA
PETRINJA, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
SI-11-11
U.Š.P. SISAK USLUGE
POPRAVAKA I ODRŽAVANJA
N-02-V-130897- VOZILA U ŠUMARIJAMA
290711
LEKENIK, POKUPSKO I
SISAK, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
65.929,94
20.06.2012.
30.09.2011.
ZEC PROMET
243.000,00
303.750,00
15.09.2011.
"DRAGIČEVIĆ"
16332096865
128.338,67
Otvoreni postupak
13.700,00
17.125,00
15.09.2011.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
128.338,67
SI-11-11
Otvoreni postupak
56.000,00
70.000,00
15.09.2011.
"ŠKRINJAR"
4869129590
58.678,50
U.Š.P. SISAK USLUGA
POPRAVAKA I ODRŽAVANJA
VOZILA U ŠUMARIJI GLINA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
SI-11-11
Otvoreni postupak
18.620,00
23.275,00
16.09.2011.
"AUTO ZIBAR"
41435423740
32.486,90
U.Š.P. SISAK USLUGA
POPRAVAKA I ODRŽAVANJA
VOZILA U ŠUMARIJAMA
DVOR, RUJEVAC I
HRVATSKA KOSTAJNICA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
SI-11-11
Otvoreni postupak
22.550,34
28.187,93
16.09.2011.
ŠAPINA
21682604535
29.692,21
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICI,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
439.957,00
541.147,11
18.06.2012.
31.12.2011.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
93.729,39
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA U ŠUMARIJI GLINA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
249.418,00
306.784,14
15.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
7.961,93
ŠUMARSKE USLUGE - VUČA
TRUPACA I V.M. U
ŠUMARIJI PETRINJA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
60.750,00
74.722,50
15.06.2012.
15.12.2011.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
49.956,48
Predmet ugovora
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
20.674,43
139/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
SI-11-13
Otvoreni postupak
334.250,00
SI-11-13
Otvoreni postupak
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ V.M. SA
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
411.127,50
15.06.2012.
31.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
163.698,84
298.653,00
367.343,19
15.06.2012.
31.12.2011.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
123.612,95
Otvoreni postupak
99.598,00
122.505,54
15.06.2012.
31.12.2011.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
103.764,60
SI-11-13
Otvoreni postupak
282.000,00
346.860,00
15.06.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
69.479,12
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ DRV. SORT. S
UTOVAROM U VAGONE ŠUMARIJA DVOR,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
93.000,00
114.390,00
15.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
66.695,70
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI DVOR,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
645.638,00
794.134,74
18.06.2012.
31.12.2011.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
92.994,52
Vk-11-003
Otvoreni postupak
45.430,87
56.788,67
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
9.359,61
VK-11-003
Otvoreni postupak
59.255,60
74.069,73
26.04.2011.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
48.112,04
VK-11-003
Otvoreni postupak
36.389,00
45.486,25
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
19.035,25
Otvoreni postupak
169.758,95
212.198,71
29.03.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
76.614,03
VK-11-003
Otvoreni postupak
330.631,20
413.289,01
29.03.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
42.397,87
VK-11-001
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
1.070.955,45
1.338.694,31
23.02.2011.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
35.320,98
VK-11-003
Otvoreni postupak
48.736,93
60.921,19
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
96.136,95
Vk-11-003
Otvoreni postupak
24.692,60
30.865,75
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
9.695,14
Predmet ugovora
ŠUMARSKE USLUGE SJEČA, VUČA I PRIJEVOZ
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
N-02-V-131631ŠUMARIJI RUJEVAC,
040811
ŠUMARSKE USLUGE 2011
Vijčana roba, REZERVNI
DIJELOVI
Ležaji za sve vrste vozila,
REZERVNI DIJELOVI
Akumulatori za sve vrste
vozila, REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi za sitnilice
Seppi, REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi za prikolicu
S 5,dizalicu Pionir i
rotositnilice Forst i Lemind,
REZERVNI DIJELOVI
Agencijske usluge, Ostale
neproizvodne usluge
Rezervni dijelovi za traktor
IMT 549 DV, REZERVNI
DIJELOVI
Elektromaterijal, REZERVNI
DIJELOVI
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
140/149
Broj objave
Predmet ugovora
Građevinski materijali,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Šumarski alat, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Potrošni materijal i razni
alati, OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Potrošni materijal za
računala, OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Alkoholna i bezalkoholna
pića, OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Prehrambeni proizvodi,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Vrsta postupka
Neto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
VK-11-004
Otvoreni postupak
576.949,98
721.187,52
29.03.2011.
"BODAT" d.o.o.
00876225959
328.917,46
VK-11-004
Otvoreni postupak
92.415,86
115.519,84
30.05.2011.
UGOPLAST
14870127269
82.347,11
VK-11-004
Otvoreni postupak
215.519,36
269.399,30
30.05.2011.
Santini d.o.o
55614719992
49.183,39
VK-11-004
Otvoreni postupak
31.807,80
39.759,77
31.05.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
14.449,34
VK-11-004
Otvoreni postupak
218.246,00
272.807,50
31.05.2011.
BIT d.o.o.
65357272267
61.231,74
VK-11-005
Otvoreni postupak
187.880,90
234.851,18
26.04.2011.
AMADEUS d.o.o.
94318568478
38.931,43
VK-11-005
Otvoreni postupak
75.833,70
94.792,18
26.04.2011.
AMADEUS d.o.o.
94318568478
26.227,57
Otvoreni postupak
65.592,35
81.990,47
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
47.267,56
Otvoreni postupak
154.023,25
192.529,29
22.10.2012.
12.10.2013.
Stanić d.o.o. Vinkovci
65915626789
49.936,34
28.760,00
35.950,00
17.10.2012.
01.08.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
61.732,39
VK-2012-1008_1
18.000,00
22.500,00
19.10.2012.
ELEGANT
97117295052
2.212,50
VK-2012-1015_1
62.101,00
77.626,25
24.10.2012.
25.09.2013.
DUGEČ HIDRAULIKA
66527128338
57.338,75
VK-2012-1021_1
60.115,40
75.144,30
22.10.2012.
05.10.2013.
HIDRAULIKA-FLEX
53805512101
87.530,08
VK-2012-1022_1
57.000,00
71.250,00
19.10.2012.
TOKAR BEGOVIĆ Cerna
35265338712
36.795,00
VK-2012-1023_1
61.110,00
76.387,50
24.10.2012.
MARITUS
99479341157
32.025,94
Sredstva za čišćenje i
održavanje prostora, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
Alkoholna i bezalkoholna
piće, prehrambeni proizvodi
i materijal za čišćenje i
održavanje, Alkoholna i
bezalkoholna pića, UŠP
VINKOVCI, 233751,00
VI-2012-0009
Usluga servisiranja
vatrogasnih aparata, Usluge
popravaka i održ.opreme za VK-2012-1005_1
gašenje požara, UŠP
VINKOVCI, 60000,00
Usluga pranja i peglanja,
Pranje i peglanje, UŠP
VINKOVCI, 30000,00
Popravak hidrauličnih
pumpi, Bušenje cilindara i
tokarenje radilica, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
Usluga popravaka
hidrauličnih crijeva, Usluga
popravaka crijeva, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
UŠP VINKOVCI
Usluga strojne obrade
zapad, Strojna obradazapad, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Usluga strojne obrade za
UŠP Vinkovci, Strojna
obrada-istok, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
09.10.2013.
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
141/149
VINKOVCI
Broj objave
Predmet ugovora
2012/S 0020046939
Bravrske usluge, Bravarske
usluge, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Bravarske usluge, Bravarske
usluge, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Držalica za sjekiru od
poljskog jasena, Držalice
razne, UŠP VINKOVCI,
30000,00
Nabava kosira i "U" čavala,
"U" čavli, UŠP VINKOVCI,
20000,00
Sjeme leguminoza, Sjeme
leguminoza, Hrvatske šume
d.o.o, 435180,00
Radionički alat, Radionički
alat, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Šumarski alat, Šumarski
alat, UŠP VINKOVCI,
100000,00
2012/S 0020062303
2012/S0020047164
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
VK-2012-1024_1
26.925,00
33.656,25
24.10.2012.
09.10.2013.
STROJOBRAVARSKI OBRT
"SIGMA" CERNA, vl. ŽELJKO
JURČEVIĆ
93342102823
14.621,88
VK-2012-1025_1
30.937,00
38.671,25
24.10.2012.
09.10.2013.
MARITUS
99479341157
32.155,50
VK-2012-1034_1
13.680,00
17.100,00
19.11.2012.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
11.728,75
VK-2012-1035_1
22.280,00
27.850,00
19.11.2012.
19.11.2012.
MARITUS
99479341157
19.247,50
DIR-2013-0012
26.285,00
32.856,25
22.04.2013.
22.05.2013.
PANJIK - vl. Mirko
Miladinović
44397249453
29.856,25
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
47.555,85
59.444,81
22.10.2012.
12.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
71.504,59
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
99.979,55
124.974,45
23.10.2012.
12.10.2013.
UGOPLAST, Zdenko Ocelić i
Vjeran Noršić
14870127269
801.816,16
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
65.733,86
82.167,46
23.10.2012.
12.10.2013.
HIDRAULIKA-FLEX
53805512101
45.080,51
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
139.306,00
174.132,50
26.11.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
42.546,41
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
101.620,00
127.025,00
26.11.2012.
Zajednička ponuda ČANDIĆ
10.909,80
Šumarske usluge (Vukovar),
Šumarske usluge po OS,
UŠP VINKOVCI, 1062082,10
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
141.912,00
177.390,00
26.11.2012.
Obrt za izvoz drvnog
sortimenta iz šume "Žir"
25.482,50
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Traktor IMT 549 DV rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 250000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
103.267,10
129.084,13
18.10.2012.
11.10.2013.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
49.416,56
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore ,
Rotositnilica "Seppi" rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 169000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
120.919,60
151.149,54
18.10.2012.
11.10.2013.
RASCO d.o.o.
12710048305
44.384,66
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Rotositnilica "Forst" i
"Lemind" - rezervni dijelovi,
UŠP VINKOVCI, 69000,00
VK-2012-0001
Otvoreni postupak
97.542,00
121.927,50
19.10.2012.
11.10.2013.
"METALAC"
92565259632
87.790,25
Vijčana roba i potrošni
materijal za mehaničku
radionicu, Vijčana roba, UŠP
VINKOVCI, 50000,00
Šumarrske usluge
(Strizivojna,Vinkovci i
Lipovac), Šumarske usluge
po OS, UŠP VINKOVCI,
1062082,10
Šumarske usluge (Gunja i
Gunja), Šumarske usluge po
OS, UŠP VINKOVCI,
1062082,10
142/149
2012/S002-
Broj
objave
0047164
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ležaji, semerinzi i remenje,
Ležaji, semerinzi i remenje,
UŠP VINKOVCI, 69000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
28.578,65
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Elektromaterijal, UŠP
VINKOVCI, 50000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Akumulatori, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VI-2012-0001
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
35.723,36
12.11.2012.
11.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
82.142,54
23.901,00
29.876,27
19.10.2012.
11.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
15.437,07
Otvoreni postupak
35.629,47
44.536,85
19.10.2012.
11.10.2013.
TRGOMETAL d.o.o.
26004523816
23.923,89
Otvoreni postupak
35.700,00
44.625,00
08.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
33.927,03
Otvoreni postupak
281.600,00
352.000,00
08.02.2013.
SJEČA-IZVOZ-PRIJEVOZUSLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
143.643,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
101.504,00
126.880,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
27.727,87
Otvoreni postupak
68.760,00
85.950,00
26.09.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
18727899508
117.084,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
149.060,00
186.325,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
85.211,25
Otvoreni postupak
249.956,00
312.445,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
194.084,21
Otvoreni postupak
484.496,00
605.620,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
167.334,63
Otvoreni postupak
296.970,00
371.212,50
11.02.2013.
PROMET JURIĆ
61110830009
225.393,14
Šumarske usluge,
Privlačenje, Hrvatske šume
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
184.480,00
230.600,00
30.04.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
65.769,33
Sječa i izrada
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
126.260,00
157.825,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
31.605,00
Šumarske usluge,
Privlačenje, Hrvatske šume
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
73.680,00
92.100,00
30.04.2013.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
69.901,12
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.644,00
112.055,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
303,75
Šumarske usluge,
Privlačenje, Hrvatske šume
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
124.100,00
155.125,00
30.04.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
44.829,68
Privlačenje
Otvoreni postupak
148.570,00
185.712,50
26.06.2012.
66307487970
33.797,72
Privlačenje
Otvoreni postupak
97.460,00
121.825,00
26.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
47.547,90
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Privlačenje
sječa i izvlačenje,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
143/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Vrsta postupka
Neto (kn)
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
87.000,00
108.750,00
12.07.2012.
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
106.950,00
133.687,50
12.07.2012.
Njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
77.666,90
97.083,63
Otvoreni postupak
36.972,00
Otvoreni postupak
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Sječa i izrada
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Zaštita od biljnih bolesti
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Sječa i izvlačenje šumarija
Zagreb, Sječa i izrada, UŠP
ZAGREB, 2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
sječa i izvlačenje,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
55662224406
27.320,95
83549939779
98.130,31
25.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
97.083,63
46.215,00
04.12.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
76.319,10
366.240,00
457.800,00
11.02.2013.
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
55512810108
227.514,31
Otvoreni postupak
339.780,00
424.725,00
11.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
164.006,39
Otvoreni postupak
217.500,00
271.875,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
152.469,36
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
286.400,00
358.000,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
154.876,30
Otvoreni postupak
188.700,00
235.875,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
21.138,69
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
330.750,00
413.437,50
18.06.2012.
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
55512810108
19.407,97
Otvoreni postupak
103.500,00
129.375,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
111.656,25
Otvoreni postupak
333.700,00
417.125,00
21.09.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
18727899508
243.813,58
Otvoreni postupak
262.850,00
328.562,50
21.09.2012.
55662224406
261.579,26
Otvoreni postupak
72.200,00
90.250,00
21.09.2012.
55662224406
66.948,04
Otvoreni postupak
160.140,00
200.175,00
12.07.2012.
18727899508
157.085,10
Otvoreni postupak
172.550,00
215.687,50
12.07.2012.
55662224406
11.238,76
Otvoreni postupak
107.800,00
134.750,00
26.09.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
55512810108
66.644,89
Otvoreni postupak
14.700,00
18.375,00
04.12.2012.
OIKON d.o.o.
63588853294
10.912,50
Otvoreni postupak
96.373,55
120.466,94
11.02.2013.
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
82099446788
96.529,10
144/149
Broj objave
Predmet ugovora
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Privlačenje
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Privlačenje
Privlačenje
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
11.02.2013.
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
82099446788
79.457,37
154.210,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
125.266,56
363.498,00
454.372,50
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
174.626,99
207.156,00
258.945,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
130.844,98
142.379,00
177.973,75
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
34.168,31
119.964,00
149.955,00
18.06.2012.
82099446788
44.596,33
82099446788
19.530,00
82099446788
12.870,01
82099446788
36.596,88
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
75.736,41
94.670,51
Otvoreni postupak
123.368,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Otvoreni postupak
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Otvoreni postupak
43.412,40
54.265,50
11.02.2013.
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
73.480,00
91.850,00
18.06.2012.
njega, Privlačenje, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
29.277,50
36.596,88
26.09.2012.
Šumarske usluge,
Privlačenje, Hrvatske šume
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
115.000,00
143.750,00
30.04.2013.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
52.037,50
Uređenje dvorišta šumarije
Krapina, UREĐENJE
DVORIŠTA ŠUMARIJE
Otvoreni postupak
318.324,00
397.905,00
29.11.2011.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
107.206,45
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
152.998,00
191.247,50
08.12.2011.
AGRO-MAK d.o.o.
60625303349
157.029,89
Popravak i servis traktora i
kosolica, Ostale usluge
održav.sred.za rad
Piljenje trupaca, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
594.000,00
742.500,00
02.01.2012.
MMM VUKELIĆ d.o.o.,
26243408865
315.024,05
Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.093,00
37.616,25
30.01.2012.
SERVA
65455106426
69.461,72
Servis i popravak automobila
za područje krapine, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.450,00
74.312,50
10.02.2012.
AUTO ZOVAK d.o.o.
54549529724
164.676,39
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
164.480,00
205.600,00
15.03.2012.
POLJO-PROM, trgovina i
usluge
22277452223
55.500,00
Otvoreni postupak
40.320,00
50.400,00
08.03.2012.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
109.681,00
Otvoreni postupak
51.273,74
64.092,17
08.03.2012.
CROATIA-TEHNIČKI
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
88.535,94
Transportne trake za
vagone, Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Tehnički pregled vozila za
područje Kutine, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
145/149
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
08.03.2012.
AUTO MAKSIMIR d.o.o.
96607355815
05.09.2011.
HORTINA d.o.o.
247.000,00
12.09.2011.
OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU I USLUGE"
MLINARIĆ" vl. DRAGUTIN
MLINARIĆ, SESVETE,
VLADIMIRA FILAKOVCA 3
31900438815
74.479,80
135.990,00
169.987,50
06.10.2011.
Trgovačko uslužni obrt
"GAVRANOVIĆ"
83945638004
333.529,82
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
139.974,23
174.967,80
06.10.2011.
LADA AUTO d.o.o.
11141014801
179.369,55
Otvoreni postupak
51.707,28
64.634,10
03.01.2012.
FILIPOVIĆ RENT-A-CAR
56545429834
95.035,73
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
562.408,00
703.010,00
15.03.2012.
OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU i USLUGE
"MLINARIĆ"
31900438815
704.517,87
Pridobivanje drva samaricom
i ostalo, Usluge održavanja
šumskih cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.600,00
337.000,00
15.03.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
88.841,20
Materijal za održavanje
šumskih cesta, Materijal za
ceste i pijesak
Izuzeće od primjene
zakona
519.994,00
649.992,50
20.03.2012.
KAMENOLOMI KRAŠIĆ
d.o.o.
44961939971
275.448,38
Otvoreni postupak
282.316,70
352.895,88
04.05.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA
d.o.o.
64021574271
387.152,82
Otvoreni postupak
229.810,00
287.262,50
13.06.2012.
PPS-GALEKOVIĆ
34945484635
36.725,50
Otvoreni postupak
153.856,09
192.320,18
14.05.2012.
ŽITNJAK d d
25435300118
96.972,96
Otvoreni postupak
84.762,84
105.953,56
10.05.2012.
HIDROMEHANIKA d.o.o.
91780298951
167.453,18
Otvoreni postupak
28.000,00
35.000,00
14.06.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA
d.o.o.
64021574271
9.133,35
Otvoreni postupak
60.528,50
75.660,77
11.05.2012.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
92.027,89
Tehnički pregled vozila za
područje Kutine, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
186.621,53
233.276,94
16.05.2012.
CROATIA-TEHNIČKI
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
219.665,95
Troškovi reprezentacije
Otvoreni postupak
15.000,00
18.750,00
14.06.2012.
ŽITNJAK d d
25435300118
242,87
Tehnički pregled vozila za
područje Zagreba, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
93.955,88
117.444,85
23.05.2012.
AUTO REMETINEC d.d.
12933687795
66.436,32
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
27.443,94
34.304,92
ZG-2011-033
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.311.710,00
2.889.637,50
ZG-2011-038
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
197.600,00
Servis i popravak vozila za
područje Kutine, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Servis i popravak vozila za
Zagreb, Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Tehnički pregled vozila za
područje Zagreba, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
Rušenje opasnih stabala,
Sječa i izrada
Razni prijevozi za šumariju
Zagreb, Usluge održavanja
šumskih cesta
UŠP ZAGREB
Otpis sitnog inventara
Piljenje trupaca za područje
Zagreba, Ostale usluge
održav.sred.za rad
Roba široke potrošnje,
Troškovi reprezentacije
Servis i popravak
hidrauličnih cilindara, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Materijal za čišćenjeodržavanje
Materijal za izradu VT
crijeva, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
ZG-2011-050
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
27.048,76
1.596.937,50
146/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
14.05.2012.
ENERGOATEST ZAŠTITA
d.o.o.
67546770608
44.385,50
45.875,00
17.09.2012.
POLJO-PROM, trgovina i
usluge
22277452223
15.750,00
56.439,70
70.549,64
05.06.2012.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
66.180,95
Otvoreni postupak
275.715,25
344.644,06
11.06.2012.
"AP SERVISI"
41901835585
37.250,55
Otvoreni postupak
101.565,90
126.957,38
11.06.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
38.307,92
Otvoreni postupak
102.277,12
127.846,41
04.07.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
79.357,10
51390945090
21.971,40
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ispitivanje strojeva s
povećanom opasnošću,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.954,00
121.192,50
Košnja i malčiranje u park
šumama Grada zagreba,
Ostale usluge (materijalne),
UŠP ZAGREB, 85000,00
Otvoreni postupak
36.700,00
Otvoreni postupak
Sredstva za čišćenje i
održavanje higijene,
Materijal za čišćenjeodržavanje
Servis i popravak vozila sa
ugradnjom rezervnih
dijelova za područje Kutine,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Rezervni dijelovi za vozila,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Dijelovi za Seppi sitnilice,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Popravak i održavanje
fotokopirnih aparata i
uredske opreme, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Transportne trake za
vagone, Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Kameni materijal Donja
Stubica, Materijal za
održav.šumskih cesta, UŠP
ZAGREB, 713100,00
Kameni materijal Dugo Selo,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Servis i popravak
hidrauluičnih cilindara,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Kameni materijal Krapina,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Kameni materijal Kutina,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Kameni materijal Lipovljani,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Otvoreni postupak
86.947,00
108.683,75
04.07.2012.
TEHNIČAR-COPYSERVIS
d.o.o. za proizvodnju,
održavanje, popravak i
trgovinu na veliko i malo
uredskih i knjigovodstvenih
strojeva i računalnih sustava
Otvoreni postupak
212.000,00
265.000,00
18.07.2012.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
177.881,25
Otvoreni postupak
28.700,00
35.875,00
11.07.2012.
GOLUBOVEČKI
KAMENOLOMI d.o.o.
17144387225
1.564,01
Otvoreni postupak
65.000,00
81.250,00
11.07.2012.
CVIPEK d.o.o.
85500684167
12.495,19
Otvoreni postupak
17.500,00
21.875,00
13.06.2012.
HIDROMEHANIKA d.o.o.
91780298951
22.127,69
Otvoreni postupak
43.500,00
54.375,00
11.07.2012.
KAMENOLOM GORJAK
d.o.o.
70092623710
13.732,99
Otvoreni postupak
140.700,00
175.875,00
11.07.2012.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
149.075,00
Otvoreni postupak
103.500,00
129.375,00
11.07.2012.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
108.502,50
147/149
Broj objave
OIB
dobavljača
13.06.2012.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
38.948,25
146.250,00
11.07.2012.
CVIPEK d.o.o.
85500684167
58.084,31
97.500,00
121.875,00
11.07.2012.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
29.981,25
Otvoreni postupak
28.700,00
35.875,00
11.07.2012.
GOLUBOVEČKI
KAMENOLOMI d.o.o.
17144387225
18.729,26
Otvoreni postupak
460.800,00
576.000,00
06.09.2012.
HORTINA d.o.o.
Otvoreni postupak
65.705,00
82.131,25
13.06.2012.
VULKAL d.o.o.
90439696130
292,37
Vulkanizerske usluge za
područje Zagreba, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
12.758,00
15.947,50
23.07.2012.
ROBNI CENTAR d.o.o.
52971700497
3.599,30
Vulkanizerske usluge za
područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
20.000,00
25.000,00
13.06.2012.
VULKANIZER MIHALKE
08978721309
9.979,54
Vulkanizerske usluge za
područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
43.199,10
53.998,90
23.07.2012.
VULKANIZER MIHALKE
08978721309
35.849,98
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Otvoreni postupak
6.336,00
7.920,00
13.06.2012.
62551858503
1.812,50
Vulkanizerske usluge za
područje Velike Gorice,
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
VULKANIZERSKA
ZANATSKA RADNJA IVAN
PEJAK
Otvoreni postupak
19.330,00
24.162,50
23.07.2012.
VULKANIZERSKA
ZANATSKA RADNJA, IVAN
PEJAK
62551858503
14.018,75
Vulkanizerske usluge za
područje Krapine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
13.980,00
17.475,00
23.07.2012.
AUTOSERVIS MILAN
MUŽAR
46039866950
15.232,50
Vulkanizerske usluge za
područje Novoselca, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
5.260,00
6.575,00
23.07.2012.
AGRO SERVIS
59917051588
2.846,25
Nadzor i loženje
kotlovnicecentralnog
grijanja, Ostale
neproizvodne usluge, UŠP
ZAGREB, 8000,00
Bagatelna nabava
9.360,00
11.700,00
14.11.2012.
"HAIĆ", vl. Nino Haić
14333971466
2.637,50
Materijal za izradu VT
crijeva, Ostale usluge
održav.sred.za rad
Kameni materijal Novoselec,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Kameni materijal Popvača,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
kameni materijal Zlatar,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Orezivanje suhih i opasnih
grana sa stabala, Sječa i
izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Bagatelna nabava
35.000,00
43.750,00
Otvoreni postupak
117.000,00
Otvoreni postupak
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
196.000,00
148/149
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
20.11.2012.
TITAN CONSTRUCTA d.o.o.
89116114911
214.748,93
145.456,25
20.11.2012.
LJILJAN S d.o.o.
32056006555
119.826,98
90.526,50
113.158,13
26.11.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
111.690,41
Otvoreni postupak
106.833,50
133.541,88
26.11.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
254.027,74
Otvoreni postupak
159.783,77
199.729,72
26.11.2012.
"AP SERVISI"
41901835585
72.611,53
51390945090
2.024,82
Vrsta postupka
Neto (kn)
Sanacija krovišta upravne
zgrade R.J. Hortikultura,
Sanacija krovišta i uređenje
Hortikultura Zagreb, UŠP
ZAGREB, 220000,00
Otvoreni postupak
172.028,00
215.035,00
Uređenje dvorišta šumarije
Kutina, Parkiralište 160m2
š.Kutina, UŠP ZAGREB,
160000,00
Otvoreni postupak
116.365,00
Dijelovi za motorna vozila,
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Otvoreni postupak
Popravak i održavanje vozila
za područje Zagreba, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Popravak i održavanje vozila
za područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
N-16-M-129163- Sitni inventar i ostale robe i
180711
materijali, Sitni inventar
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Otvoreni postupak
18.500,00
23.125,00
13.06.2012.
TEHNIČAR-COPYSERVIS
d.o.o. za proizvodnju,
održavanje, popravak i
trgovinu na veliko i malo
uredskih i knjigovodstvenih
strojeva i računalnih sustava
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
167.496,00
209.370,00
06.09.2011.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
19.159,99
Zg-2011-035
Otvoreni postupak
103.500,00
129.375,00
06.09.2011.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
13.330,11
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
97.500,00
121.875,00
06.09.2011.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
20.834,45
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
130.000,00
162.500,00
06.09.2011.
CVIPEK d.o.o.
85500684167
26.053,30
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
65.000,00
81.250,00
06.09.2011.
CVIPEK d.o.o.
85500684167
22.748,05
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
63.700,00
79.625,00
06.09.2011.
KAMENOLOM GORJAK
d.o.o.
70092623710
2.562,18
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
24.800,00
31.000,00
06.09.2011.
GOLUBOVEČKI
KAMENOLOMI d.o.o.
17144387225
980,16
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
16.800,00
21.000,00
06.09.2011.
GOLUBOVEČKI
KAMENOLOMI d.o.o.
17144387225
2.529,80
ZG-2011-036
Otvoreni postupak
264.444,50
330.555,63
06.09.2011.
KEMOBOJA-DUBRAVA
d.o.o.
64021574271
549.281,90
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Kameni materijal za
šumariju Kutina, Materijal za
ceste i pijesak
Kameni materijal za
šumariju Lipovljani, Materijal
za ceste i pijesak
Kameni materijal za
šumariju Popovača, Materijal
za ceste i pijesak
Kameni materijal za
šumariju Novoselec,
N-02-V-129150- Materijal za ceste i pijesak
Kameni materijal za
180711
šumariju Dugo Selo,
Materijal za ceste i pijesak
Kameni materijal za
šumariju Krapina, Materijal
za ceste i pijesak
Kameni materijal za
šumariju Zlatar, Materijal za
ceste i pijesak
Kameni materijal za
šumariju Donja Stubica,
Materijal za ceste i pijesak
Datum
sklapanja
149/149
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
58
File Size
722 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content