ΑΔΑ: ΒΕΖΙΟΡ0Ρ-ΞΘΙ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΟΡ0Ρ-ΞΘΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ
Αριθ. Απόφασης : 95/2013
Ημέρ. Απόφασης : 11/6/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 5/2013 από 11/6/2013
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μυκόνου σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ,
ύστερα από την αριθμ. οικ.1253/10-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ..
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Ζυγούρης Νικόλαος
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
4. Γρυπάρη Ειρήνη
ΜΕΛΟΣ
5. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
6. Φιορεντίνος Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ
7. Αποστόλου Μαριγούλα
ΜΕΛΟΣ
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για
την τήρηση των πρακτικών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 3:
Περί της ενστάσεως της εταιρείας «Χριστόφορος Καιρίδης ΑΕ» .
ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2013
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διατάξεως παρουσίασε στο Σώμα την με
αριθμ.πρωτ. 1257/10-06-2013 ένσταση της εταιρείας Χριστόφορος Καιρίδης ΑΕ. Σύμφωνα με την
ως άνω ένσταση η εταιρεία στρέφεται κατά της 58/2013 απόφασης του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ. ως ένας εκ
των δυο συμμετεχόντων στο Δημόσιο Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό που προκήρυξε το Δ.Λ.Τ.Μ.
με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός
λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».
Στην ένστασή αναφέρετε το ιστορικό της διαδικασίας του διαγωνισμού καθώς και οι λόγοι για
τους οποίους η ως άνω εταιρεία ζητά να γίνει δεκτή.
Ο Πρόεδρος συνέχισε διευκρινίζοντας ότι η ένσταση της εταιρείας Antipollution ANE έγινε
δεκτή μετά την από 16/5/2013 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου Μυκόνου η οποία
εισηγείτο στο ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ. να συνεχίσει την διαγωνιστική διαδικασία για την εταιρεία
Antipollution ANE, καθώς ήταν η μόνη που κατέθεσε ένσταση στο πρακτικό της επιτροπής του
διαγωνισμού, εάν και εφόσον προσκόμιζε εντός προθεσμίας πέντε ημερών τιμολόγιο αγοράς του
απαιτούμενου από τους όρους του διαγωνισμού οχήματος, το οποίο και προσεκόμισε.
Ο Πρόεδρος τελειώνοντας ζήτησε από το Σώμα όπως λάβει υπόψη του τον όρο της προκήρυξης
του διαγωνισμού ο οποίος αναφέρει πως «κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής παρόχου σ’αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση
υποβάλλεται στο Δ.Λ.Τ.Μυκόνου κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου»καθώς και το άρθρο 20 του Π.Δ.
1
ΑΔΑ: ΒΕΖΙΟΡ0Ρ-ΞΘΙ
28/1980 σύμφωνα με το οποίο «οι επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στην
διενεργήσασα την δημοπρασία επίτροπο ή στον δήμο ή την κοινότητα μέχρι της επομένης από την
διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα ή της επομένης της ανακοίνωσης του
αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξέτασης και αξιολόγησης προσφορών» και να μην κάνει δεκτή
την από 10/6/2013 ένσταση της εταιρείας «Καιρίδης Χριστόφορου ΑΕ» καθώς είναι εκπρόθεσμη.
Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Tην εισήγηση του κ Προέδρου.
2.Την με αριθμ.πρωτ. 1257/10-6-2013 ένσταση της εταιρείας «Χριστόφορος Καιρίδης ΑΕ»
3.Το από 10&13/5/2013 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή
απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου
Μυκόνου».
4.Την από 16/5/2013 εισήγηση της νομικής συμβούλου του Δήμου Μυκόνου
5.Την με αριθμ. 58/2013 απόφαση του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ.
6.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
7.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
8.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
9.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
10.Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μ Ν. Κυκλάδων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Δεν κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας «Χριστόφορος Καιρίδης ΑΕ», στην 58/2013
απόφαση του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ, καθώς η από 10/6/2013 ένστασή της ως προς την διαγωνιστική
διαδικασία του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες
εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου» είναι εκπρόθεσμη βάσει των όρων της διακύρηξης
του διαγωνισμού και του ΠΔ 28/1980.
Β] Εξουσιοδοτεί τον κ Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Μ. για τις δικές του ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων για τον κατά νόμο έλεγχο και να κοινοποιηθεί: α)στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, β) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. γ) στην
εταιρεία «Χριστόφορος Καιρίδης ΑΕ»
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 95/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
Ο Πρόεδρος
2. Ζυγούρης Νικόλαος
3. Γρυπάρη Ειρήνη
4. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος
Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος
Δήμαρχος Μυκόνου
2