ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ
Αριθ. Απόφασης : 123/2013
Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 8/2013 από 23/8/2013
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. ΟΙΚ.2124/19-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου
Δ.Κ.Κ..
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Ζυγούρης Νικόλαος
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
3. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ
4. Φιορεντίνος Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ
5. Αποστόλου Μαριγούλα
ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά
Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 3:
Περί της εγκρίσεως πρακτικού για την <Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών
Εγκαταστάσεων Μυκόνου>
ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2013
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 3 θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στις
προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις με αριθμό
56/2013, 73/2013, 93/2013 και 97/2013 στις οποίες:
Α)στην 56/2013 εγκρίθηκε η μελέτη «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών
Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και των όρων του διαγωνισμού.
Β)στην 73/2013 εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης <Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου> και των όρων του διαγωνισμού καθώς εξετάστηκαν
επιστολές, ενστάσεις και διευκρινίσεις που είχαν κατατεθεί στο Δ.Λ.Τ.Μ.
Γ)στην 93/2013 εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη της «Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού
Δ)στην 97/2013 εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορούσε το
άνοιγμα των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών για τη δημοπρασία του έργου
<Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου> και των όρων του
διαγωνισμού και εξετάστηκαν αιτήματα και ένσταση.
Ο Αντιπρόεδρος συνεχίζοντας έδωσε το λόγο στην κα Γαϊτη Ναταλία, Πρόεδρο της
επιτροπής διαγωνισμού η οποία παρουσίασε το με αριθμ.πρωτ. 2100/14-8-2013 πρακτικό της
επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:
1
ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65
«Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα στις 13 του μήνα
Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε η Επιτροπή
διαγωνισμών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμ. 04/13 απόφασή του όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση 71/13 προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές
προσφορές των δύο συμμετεχόντων.
Το ΔΣ του ΔΛΤΜ με την 97/13 απόφαση του ενέκρινε το από 26-06-13 πρακτικό της Επιτροπής
διαγωνισμού, την από 02-07-13 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποφάσισε για το άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών της Εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions και της επιχείρησης
ΖΕΥΣ Security - Γαζής Κωνσταντίνος. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. Γαΐτη Ναταλία, Πρόεδρος
2. Στεφάνου Σιμόνα, τακτικό μέλος
3. Κυρίμης Χρήστος, τακτικό μέλος.
Παρόντες ήταν επίσης για την Ζευς Security, ο κ. Γαζής Γεώργιος και για την ICTS Hellas
Security Solutions η κ. Παπασαράντου.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, την προγραμματισμένη ώρα (10:00πμ) κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας,
ενώ διάβασε τα δικαιολογητικά του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22
του Ν. 4144/13), τα οποία οι δύο συμμετέχοντες με υπεύθυνη τους δήλωση, όφειλαν να προσκομίσουν
εντός του κλειστού φακέλου της Οικονομικής προσφοράς.
Ακολούθως, η Επιτροπή, με την παρουσία όλων, αποσφράγισε την πρώτη κατά σειρά Οικονομική
Προσφορά της εταιρίας ICTS Hellas Security Solutions η οποία μέσα περιείχε δύο φακέλους
κλειστούς με τα τεύχη (πρωτότυπο & αντίγραφο) με τίτλο Οικονομική Προσφορά. Το κάθε τεύχος
περιείχε τα δικαιολογητικά της Οικονομικής προσφοράς και πίνακα της Υπηρεσίας με την Οικονομική
προσφορά. Η Επιτροπή μονοέγραψε όλο το τεύχος της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς. Τα
δικαιολογητικά τα οποία κατέγραψε ήταν τα ακόλουθα:
• α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσουν στο έργο.
• β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας.
• Παράρτημα Α- πρόγραμμα κρουαζιέρας 2013 ΔΛΤΜ.
• γ) Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
• Επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας Εργαζομένων στις Εταιρείες ICTS HELLAS
Security solutions και ICTS Hellas AE.
• Εθνική Συλλογική σύμβαση Εργασίας ετών 2010, 2011, 2012.
• Προσάρτημα της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012.
• Πράξη Υπ. Συμβουλίου6/28-02-12 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/12.
• δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.
• ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
• στ) Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους των αναλώσιμων.
• ζ) Το εργολαβικό κέρδος.
• η) Οι νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.
2
ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65
Ακολούθως διαβάστηκε ο πίνακας υπηρεσίας με την οικονομική προσφορά της Εταιρείας ICTS Hellas
Security Solutions:
Α/
Α
1
2
3
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για πρωινή ή απογευματινή
απασχόληση Δευτέρα έως
Σάββατο)
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για νυκτερινή απασχόληση
Δευτέρα έως Σάββατο)
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για πρωινή ή απογευματινή
απασχόληση Κυριακής και
Αργίας)
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για νυκτερινή απασχόληση
Κυριακής και Αργίας)
Διοικητικά Έξοδα (Καύσιμα,
Στολές, Μέσα Ασφ,
Αναλώσιμα, Κλπ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
0%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΗΔΕΝ
5,43€
65.586,61€
ΜΗΔΕΝ
6,79€
15.674,40€
ΜΗΔΕΝ
9,50€
24.662,17€
ΜΗΔΕΝ
10,86€
5.930.93€
ΔΕΚΑ
218,23€
7.047,00€
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
0%
0%
0%
10%
97%
ΕΝΕΝΗΝΤΑ
5
Εργολαβικό Κέρδος
ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ
85,85€
2.919,00€
ΕΚΑΤΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
121.820,11€
Φ.Π.Α. 16%
19.491,21€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
141.311,32€
Εκ ποσού 2.919,00€ που αποτελεί το Εργολαβικό κέρδος, ποσό 2.488,48€ αποδίδεται ως κρατήσεις υπερ
ΤΑΔΚΥ κι Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων (2.10%). Το υπολειπόμενο ποσό των 430,52€
αποτελεί το Εργολαβικό κέρδος της ICTS Hellas Security Solutions, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο
διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Στην συνέχεια η Επιτροπή, με την παρουσία όλων, αποσφράγισε την δεύτερη κατά σειρά Οικονομική
Προσφορά της επιχείρησης Ζεύς Security - Γαζής Κωνσταντίνος η οποία περιείχε δύο ντοσιέ
(πρωτότυπο & αντίγραφο) με τίτλο Οικονομική Προσφορά. Το κάθε ντοσιέ περιείχε την Οικονομική
προσφορά σε έντυπο της διακήρυξης και τα δικαιολογητικά του αρ. 68 του Ν.3863/10 όπως
τροποποιήθηκε από το αρ. 22 του Ν. 4144/13. Η Επιτροπή μονοέγραψε όλο το πρωτότυπο τεύχος της
οικονομικής προσφοράς. Τα δικαιολογητικά τα οποία κατέγραψε ήταν τα ακόλουθα:
• Ανακεφαλαιωτικά στοιχεία προϋπολογισμού για την φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων
Μυκόνου:
1. Τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων.
2. Οι συνολικές μέρες και εργατοώρες εργασίας.
3. Η σύμβαση που θα υπαχθούν οι εργαζόμενοι ΕΓΣΣΕ.
4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
των εργαζομένων.
5. Το ύψος των εργοδοτικών εισφορών.
6. Το ποσό του διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών.
7. Το εργολαβικό κέρδος.
3
ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65
8. Οι νόμιμες υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.
• Πίνακας ανακεφαλαιωτικών στοιχείων προϋπολογισμού.
• Ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, (Διάταξη – Πλαίσιο) κατώτατος νόμιμος μισθός και
ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
• Πίνακας κατώτατων ορίων από 12-11-12 σύμφωνα με τον Νόμο 4093/12.
Ακολούθως διαβάστηκε το συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας με την οικονομική προσφορά της
Επιχείρησης Ζεύς Security - Γαζής Κωνσταντίνος.
Α/
Α
1
2
3
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για πρωινή ή απογευματινή
απασχόληση Δευτέρα έως
Σάββατο)
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για νυκτερινή απασχόληση
Δευτέρα έως Σάββατο)
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για πρωινή ή απογευματινή
απασχόληση Κυριακής και
Αργίας)
Παροχή Υπηρεσιών
Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου
(για νυκτερινή απασχόληση
Κυριακής και Αργίας)
Διοικητικά Έξοδα (Καύσιμα,
Στολές, Μέσα Ασφ,
Αναλώσιμα, Κλπ)
Εργολαβικό Κέρδος
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
8,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΧΤΩ
4,9956€
60.339,70€
ΟΧΤΩ
6,2468€
14.420,74€
ΟΧΤΩ
8,7400€
22.689,21€
ΟΧΤΩ
9,9912€
5.456,49€
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
ΟΧΤΩ
7.203,43€
8,00%
ΟΧΤΩ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 16%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
13.213,15€
123.322,73€
19.731,64€
143.054,37€
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω αναγράφηκαν σε συγκεντρωτικό πίνακα τα ονόματα των
συμμετεχόντων με το τελικό σύνολο της προσφοράς τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αύξουσα
σειρά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης προς χαμηλότερο).
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 155.493,74€ (συμπ. ΦΠΑ 16%)
Αύξων
αριθμός
προσφορά
Ονοματεπώνυμο μειοδότη
Τελικό σύνολο
Ποσοστό έκπτωσης
στο τελικό σύνολο
ς
1.
ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS
2.
141.311,32€
9,1209%
ΖΕΥΣ SECURITY - ΓΑΖΗΣ
(συμπ. ΦΠΑ 16%)
143.054,37€
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(συμπ. ΦΠΑ 16%)
8%
4
ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65
Την μεγαλύτερη έκπτωση προσέφερε η εταιρεία ICTS Hellas Security Solutions, με τελικό
ποσό 141.311,32€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, στην οποία εισηγούμαστε να
κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ
ΣΙΜΟΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(Πρόεδρος)
(Τακτικό μέλος)
ΚΥΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Τακτικό μέλος)»
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Tην εισηγητική έκθεση του Αντιπροέδρου.
2.Τις με αριθμ. 56/2013, 73/2013, 93/2013 και 97/2013 αποφάσεις του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ.
3.Το με αριθμ.πρωτ. 2100/14-8/2013 πρακτικό του διαγωνισμού
4.Τις οικονομικές προσφορές της επιχείρησης του κου Γαζή Κωνσταντίνου και της εταιρείας
ICTS Hellas ΑΕ
5.Την από 20/5/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δ.Λ.Τ.Μ
6.Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7.Την με αριθμ.35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) απόφαση Υπ.Οικονομικών
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και
εκτέλεση έργων»
8.Το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και
άλλες διατάξεις»
9.Την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’ «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές
εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια
Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας»
10.Την ΚΥΑ 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β’/24-07-2002) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 2503/97
11.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
12.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
13.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
14.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
15.Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003).
«Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων»
16.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»
17.Τον Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-03) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση,
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ».
18. Τον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. Οικ. Έτους 2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού της 13/8/2013.
Β]Αναθέτει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΥΚΟΝΟΥ», στην εταιρεία ICTS Hellas AE με ΑΦΜ 095406323 έναντι του ποσού 141.311,32
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Γ] Ψηφίζει πίστωση ποσού 141.311,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εις βάρος
του Κ.Α 00.6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λιμένων, προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013.
5
ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65
Δ] Εξουσιοδοτεί τον κ. Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου κ. Χαριτόπουλο Θεόδωρο τις δικές του νόμιμες ενέργειες .
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων για τον κατά νόμο έλεγχο και αντίγραφο αυτής να
κοινοποιηθεί α)στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, β)στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δ.Λ.Τ.Μ. γ)στον κο Γαζή Κωνσταντίνο δ) στο γραφείο Ασφάλειας του Δ.Λ.Τ.Μ. και ε)
στην εταιρεία ICTS Hellas AE.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 123/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Αντιπρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζυγούρης Νικόλαος
2. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος
3. Φιορεντίνος Ανδρέας
4. Αποστόλου Μαριγούλα
Χαριτόπουλος Θεόδωρος
6