close

Enter

Log in using OpenID

602-01/10-01/34 UBROJ: 2106/01-05-01

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
KLASA: 602-01/10-01/34
UBROJ: 2106/01-05-01-10-26
Buzet, 9. 11. 2010.
Temeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (“Sluţbene
novine Grada Buzeta”, broj 7/2010.), Zaključka Gradonačelnika o broju i visini
mjesečnog iznosa stipendije za školsku 2010./2011. godinu („Sluţbene novine
Grada Buzeta“, broj 7/2010.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta
(„Sluţbene novine Grada Buzeta“, broj 7/2010), na sjednici odrţanoj 9. studenog
2010. godine, donosi
BODOVNU LISTU PRVESTVA
za dodjelu stipendija za studente za školsku godinu 2010./2011.
1. PRAVO na stipendiju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti
ostvarili su sljedeći studenti:
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Ime i prezime
Maja Ribarić
Irena Kaligari
Moreno Grţinić
Ivana Rašpolić
Vlatko Horvat
Adresa
Naziv škole
Krušvari 1
Prirodoslovno
matematički
fakultet Zagreb, matematički
odjel, II. god. diplomskog
studija
Medicinski fakultet Rijeka,
studij Sanitarnog inţenjerstva,
II. god. preddiplomskog studija
Tehnički fakultet Rijeka, studij
elektrotehnike,
I.
god.
preddiplomskog studija
Arhitektonski
fakultet
Zagreb,I. god. preddiplomskog
studija
Tehnički fakultet Rijeka, studij
strojarstva,
III.
god.
preddiplomskog studija
Geodetski fakultet Zagreb, I.
godina preddiplomskog studija
Prehrambeno
biotehnološki
fakultet
Zagreb,
studij
Prehrambena tehnologija, III.
Sv. Donat 26
Brnobići 12
Trg Fontana
3/2
Abrami 16
6.
Anja Černeka
Majcani 13
7.
Romeo Marfan
Ulica
Joakima
Rakovca 4
Opći
uspjehprosjek
ocjena
Broj
bodova
3,33
121
4,42
120
5,00
110
5,00
106
3,00
106
4,94
105
3,38
105
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Manuela Činko
Matea Cerovac
Kristina Neţić
Piutti Dina
Buršić Ivana
Valentina
Šalinović
Grţinić Nikolina
Edi Draščić
godina preddiplomskog studija
Erkovčići 4
GraĎevinski fakultet Rijeka,
studij GraĎevinarstvo, II. god.
preddiplomskog studija
Veli Mlun
Fakultet
elektrotehnike
i
13/1
računarstva Zagreb, studij
Elektrotehnika i informacijska
tehnologija i Računarstvo, I.
god. preddiplomskog studija
Maruškići 26 Prehrambeno
biotehnološki
fakultet Zagreb, III. godina
preddiplomskopg studija
II. istarske
Universita degli studi di Trieste
brigade 21
– Facolta di farmacia – Trst, I.
god. diplomskog studija
Roč 5
Prehrambeno-biotehnološki
fakultet
Zagreb,
studij
Biotehnologija,
I.
god.
preddiplomskog studija
Sportska 6/1 Medicinski fakultet Rijeka,
studij Sanitarno inţenjerstvo, I.
god. preddiplomskog studija
Račički Brijeg Medicinski fakultet Rijeka,
3
fizioterapija,
I.
godina
preddiplomskog studija
Sv. Martin 86 Tehnički fakultet Rijeka, studij
strojarstva,
III.
god.
preddiplomskog studijka
3,00
105
5,00
100
3,55
100
3,50
100
4,83
95
4,81
95
4,69
95
2.92
95
2. NISU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU SLJEDEĆI STUDENTI:
Red.
Br.
Ime i prezime
Adresa
Naziv škole
1.
Ticijana
Zornada
Forčići 4
Mladen Pavletić
II. istarske
brigade 17
Sveučilište u Rijeci, Odjel za
biotehnologiju,
studij
Biotehnologija i istraţivanje
lijekova,
I.
god.
preddiplomskog studija
Sveučilište u Rijeci, Odjel za
informatiku, studij informatike,
III.
god.
preddiplomskog
studija
Tehnički fakultet Rijeka, studij
elektrotehnike,
III.
god.
preddiplomskog studija
Medicinski fakultet Rijeka,
studij Sanitarnog inţenjerstva,
I. god. preddiplomskog studija
2.
3.
4.
Stjepan Šijan
Martina Agapito
Verona 31
Marčenegla
½
Opći
uspjehprosjek
ocjena
Broj
bodova
4,75
90
3,17
85
3,09
85
4,69
80
5.
Vanesa Bošnjak
II. istarske
brigade 23
6.
Mia Ţudić
Franečići 96
7.
8.
9.
10.
11.
Aleks Jović
Erik Korijan
Ela Kovačić
Luka Marinković
Borko Beletić
Augustina
Vivode 2/1
Ročko Polje
42
Nugla 18
Vrh 2/3
Erkovčići 4
Medicinski fakultet Rijeka,
studij Sanitarnog inţenjerstva,
I. god. preddiplomskog studija
Sveučilište u Rijeci, Odjel za
fiziku, I. god. preddiplomskog
studija
Tehnički fakultet Rijeka, studij
računarstva,
I.
god.
preddiplomskog studija
Veleučilište u Rijeci, smjer
cestovni promet, I. god.
preddiplomskog studija
Sveučilište u Rijeci, Stručni
studij telematike, I. god. studija
Pomorski fakultet Rijeka, studij
Tehnologija
i
organizacija
prometa,
I.
god.
preddiplomskog studija
Tehnički fakultet Rijeka, studij
elektrotehnike,
III.
god.
preddiplomskog studija
4,69
80
4,25
70
4,25
70
4,18
65
4,00
65
3,50
55
2,33
35
Studenti imaju pravo prigovora na utvrĎenu Bodovnu listu prvenstva u roku od
8 dana od dana objave iste na Oglasnoj ploči Grada Buzeta i Internet stranici Grada
Buzeta, Gradonačelniku Grada Buzeta.
PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Igor Boţić,v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
KLASA: 602-01/10-01/34
UBROJ: 2106/01-05-01-10-27
Buzet, 9. 11. 2010.
Temeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (“Sluţbene
novine Grada Buzeta”, broj 7/2010.), Zaključka Gradonačelnika o broju i visini
mjesečnog iznosa stipendije za školsku 2010./2011. godinu („Sluţbene novine
Grada Buzeta“, broj 7/2010.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta
(„Sluţbene novine Grada Buzeta“, broj 7/2010), na sjednici odrţanoj 9. studenog
2010. godine, donosi
BODOVNU LISTU PRVESTVA
za dodjelu stipendija za studente za školsku godinu 2010./2011.
1. PRAVO na stipendiju za zanimanja
znanosti ostvarili su sljedeći studenti:
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime i prezime
Petar Agapito
Lara Zonta
Lea Kovačić
Filip Kranjčić
Ana Boţić
Marija Sekulić
Adresa
Marčenegla
1/3
društvenih i humanističkih
Naziv škole
Akademija
primijenjenih
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci,
smjer Likovna pedagogija, II.
god. preddiplomskog studija
Škuljari 4
Pravni fakultet Sveučilišta u
Rijeci,
Integrirani
preddiplomski i diplomski studij
prava 4. godina
Nugla 18
Pravni fakultet Sveučilišta u
Rijeci,
Integrirani
preddiplomski i diplomski studij
prava, 5. godina
Naselje
Ekonomski fakultet Rijeka,
Korenika 39
smjer menadţment, III. god.
preddiplomskog studija
Sv. Martin 1/1 Ekonomski fakultet Rijeka,
smjer marketing, II. godina
diplomskog studija
Naselje
Sveučilište
u
Dubrovniku,
Goričica 7
Odjel
za
umjetnost
i
Opći
uspjehprosjek
ocjena
Broj
bodova
3,77
120
3,55
120
3,00
120
3,67
115
3,17
115
5,00
110
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lea Šćulac
Enisa Marinac
Sanja Prodan
Sara Blaţević
Beti Bašić
Petar Draščić
Martina Marinac
Samanta Sirotić
Denija Grţinić
restauraciju,
I.
god.
preddiplomskog studija
Luskići 27
Sveučilište
u
Zadru,
Dvopredmetni
sveučilišni
studij, ruski jezik i knjiţevnost,
talijanski jezik i knjiţevnost, I.
god. preddiplomskog studija
Marinci 10
Ekonomski fakultet Rijeka,
studij ekonomije, III. god.
preddiplomskog studija
Račice
Ekonomski fakultet Rijeka,
smjer Marketing, I. god.
diplomskog studija
Sv. Ivan 21/2 Filozofski
fakultet
Rijeka,
Povijest likovne umjetnosti i
Hrvatski jezik i knjiţevnost, I.
god. preddiplomskog studija
Sv. Martin 9/2 Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet Zagreb,sjer logopedija,
I. god. preddiplomskog studija
Sportska
Ekonomski fakultet Rijeka,
ulica 6/4
smjer menadţment, III. god.
preddiplomskog studija
Most 18
Ekonomski fakultet Rijeka,
studij ekonomije, II. god.
preddiplomskog studija
Pengari 13
Ekonomski fakultet Rijeka,
smjer Poduzetništvo, III. god.
preddiplomskog studija
Račički
Ekonomski fakultet Rijeka,
Brijeg 24
smjer Financije i bankarstvo,
II. god. diplomskog studija
5,00
110
3,17
110
3,00
110
5,00
106
5,00
105
3,33
105
3,30
105
3,00
105
2,58
105
2. NISU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU SLJEDEĆI STUDENTI:
Red.
Br.
1.
2.
3.
Ime i prezime
Adresa
Naziv škole
Sveučilište Jurja Dobrile Pula,
Odjel za ekonomiju i turizam,
studij ekonomije, II. god.
preddiplomskog studija
Vanja Fabijančić Ulica Frana Ekonomski fakultet Rijeka,
Flega 5
smjer Informatičko poslovanje,
III.
god.
preddiplomskog
studija
Kristina Klarić
9. Septembar Pravni fakultet Rijeka, Upravni
3
studij, III. god. preddiplomskog
studija
Natali Vidmar
Sv. Donat
46/2
Opći
uspjehprosjek
ocjena
Broj
bodova
3,20
100
2,92
100
3,63
95
4.
Ivana Pavletić
5.
Rosela Pavletić
6.
7.
8.
9.
10.
Lana Labinjan
Sara Jerman
Mila Neţić
Martina Stojko
Dorian Sabljak
Stanica Roč Pravni fakultet Rijeka, Stručni
2
studij, Upravni studij, II. god.
Sportska 6/3 Ekonomski fakultet Rijeka,
smjer Financije i bankarstvo,
II. god. diplomskog studija
Verona 7
Ekonomski fakultet Rijeka,
studij Poslovna ekonomija,
smjer Marketing, I. god.
preddiplomskog studija
PračanaPravni fakultet Rijeka, Stručni
Pigini 27
studij-Upravni studij, I. god.
preddiplomskog studija
Mejica 3
Filozofski fakultet Rijeka, studij
kulturologije,
I.
god.
preddiplomskog studija
Sv.
Martin, Sveučilište
u
Zadru,
Naselje
dvopredmetni
sveučilišni
Franečići
studij,
engleski
jezik
i
106/4
knjiţevnost i studij sociologije,
I. god. preddiplomskog studija
Konti 28
Katoličko Bogoslovni fakultet
Zagreb, Filozofsko teološki
studij, I. god. integriranog
preddiplomskog i diplomskog
studija
2,55
90
2,73
85
4,31
70
3,62
51
3,94
50
3,73
50
3,38
10
Studenti imaju pravo prigovora na utvrĎenu Bodovnu listu prvenstva u roku od
8 dana od dana objave iste na Oglasnoj ploči Grada Buzeta i Internet stranici Grada
Buzeta, Gradonačelniku Grada Buzeta.
PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Igor Boţić, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
KLASA: 602-01/10-01/34
UBROJ: 2106/01-05-01-10-28
Buzet, 9. 11. 2010.
Temeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (“Sluţbene
novine Grada Buzeta”, broj 7/2010.), Zaključka Gradonačelnika o broju i visini
mjesečnog iznosa stipendije za školsku 2010./2011. godinu („Sluţbene novine
Grada Buzeta“, broj 7/2010.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta
(„Sluţbene novine Grada Buzeta“, broj 7/2010), na sjednici odrţanoj 9. studenog
2010. godine, donosi
BODOVNU LISTU PRVESTVA
za dodjelu stipendija za studente za školsku godinu 2010./2011.
prema posebnim okolnostima
1. PRAVO na stipendiju prema posebnim okolnostima ostvarili su
sljedeći studenti:
Red.
br.
Ime i prezime
1.
Geor Marinac
2.
3.
4.
5.
Marko Vivoda
Jurada Filip
Ivana Majer
Leana Paladin
Adresa
Naziv škole
II.
istarske Veterinarski fakultet Zagreb,
brigade 10
integrirani preddiplomski i
diplomski studij veterinarske
medicine, II. god.
Franečići 22
Ekonomski fakultet Rijeka,
smjer
financije
i
računovodstvo,
III.
god.
preddiplomskog studija
Franečići 97
Tehnički fakultet Rijeka, studij
računarstva,
I.
god.
preddiplomskog studija
Sovinjska
Pravni fakultet Rijeka, stručni
Brda 18
studij Upravni studij, III. god.
Šćulci 20
Sveučilčište Rijeka, Odjel za
biotehnologiju,
I.
god.
preddiplomskog studija
Opći
uspjehprosjek
ocjena
Broj
bodova
3,45
135
2,67
110
4,31
105
3,29
95
4,07
90
2. NISU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU SLJEDEĆI STUDENTI:
Red.
Br.
1.
2.
3.
Ime i prezime
Michela
Brgodac
Zoran Kaštela
Predrag Kuruc
Adresa
Naziv škole
Veleučilište u Rijeci, Stručni
studij poduzetništva Pazin, I.
god. preddiplomskog studija
II.
istarske Pomorski
fakultet
Rijeka,
bnrigade 6
logistika i menadţment
u
pomorstvu i prometu, I. god.
preddiplomskog studija
II.
istarske Ekonomski
fakultet
brigade 23/2
Rijeka,smjer
Informatičko
poslovanje,
III.
god.
preddiplomskog studija
Opći
uspjehprosjek
ocjena
Broj
bodova
3,50
85
3,06
60
2,10
50
Sv. Ivan 5/2
Studenti imaju pravo prigovora na utvrĎenu Bodovnu listu prvenstva u roku od
8 dana od dana objave iste na Oglasnoj ploči Grada Buzeta i Internet stranici Grada
Buzeta, Gradonačelniku Grada Buzeta.
PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Igor Boţić, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content