2. Πριν τη χρήση

Εγχειρίδιο Χρήστη ..
.
Intelligent & Duplex
4CH MPEG-2 DVR
500AW v1.0
Παρακαλώ διαβάστε καλά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση, και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές µέρος για µελλοντική χρήση.
Περιεχόµενα ..
.
1. Τι παίρνεις;
• Χαρακτηριστικά ............................................................................. 1
• Περιεχόµενα πακέτου .................................................................... 1
2. Πριν τη χρήση
• Οδηγός εγκατάστασης ................................................................... 2
• Μπροστινή όψη ............................................................................. 3
• Πίσω όψη ...................................................................................... 5
3. Βασική χρήση
• Ξεκινώντας ....................................................................................
• Λειτουργία .....................................................................................
Λειτουργία εγγραφής ...............................
Λειτουργία αναπαραγωγής .....................
6
7
7
8
4. Λεπτοµερείς ρυθµίσεις µενού
• Κεντρικό µενού ..............................................................................
• Επιλογές µενού .............................................................................
Ρυθµίσεις εγγραφής ....................................................
Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας ............................
Ρυθµίσεις κάµερας .......................................................
Ρυθµίσεις εντοπισµού ..................................................
Ρυθµίσεις οθόνης .........................................................
Ρυθµίσεις PIP ...........................................
Ρυθµίσεις DWELL ....................................
Ρυθµίσεις χρήστη ........................................................
Ρυθµίσεις συστήµατος ................................................
Ρυθµίσεις βοµβητή ..................................
Ρυθµίσεις αναβάθµισης ..........................
Ρυθµίσεις συµβάντων .................................................
∆ίκτυο ..........................................................................
PTZ ..............................................................................
RETR ...........................................................................
10
11
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
5. Οδηγός ρυθµίσεων δικτύου
• Σύνδεση µηχανήµατος στην πλευρά του server ...........................
• Ρυθµίσεις στατικού IP ..................................................................
• Ρυθµίσεις δυναµικού IP ...............................................................
• Λειτουργία λογισµικού στην αποµακρυσµένη πλευρά ................
• Λειτουργία αναπαραγωγής ..........................................................
• Προηγµένες ρυθµίσεις ..................................................................
• Συνδεθείτε σε video web server µέσω Internet Explorer ..............
28
29
33
45
47
48
51
6. Προχωρηµένη χρήση
• Επιλογές λειτουργίας ....................................................................
2Χ Ζουµ ...................................................
Απώλεια βίντεο .......................................
Αναζήτηση ..............................................
Αντίγραφο ασφαλείας USB ....................
• Κλείδωµα πλήκτρων .....................................................................
• Πρωτόκολλο RS-232 .....................................................................
• Επίλυση προβληµάτων ................................................................
• Τεχνικά χαρακτηριστικά ...............................................................
7. Παράρτηµα
Παράρτηµα Α – Εγκατάσταση σκληρού δίσκου .............................
Παράρτηµα Β – Αντικατάσταση σκληρού δίσκου ...........................
Παράρτηµα Γ – Ταχύτητα εγγραφής ................................................
Παράρτηµα ∆ – Ρυθµίσεις pin..........................................................
Παράρτηµα Ε – Έξτρα πληροφορίες................................................
53
53
53
54
57
58
58
59
60
61
62
63
64
66
Τι παίρνεις; ..
.
Χαρακτηριστικά
• Αποµακρυσµένος έλεγχος µέσω ίντερνετ
• 4 είσοδοι ήχου / 2 έξοδοι ήχου(Προαιρετικό)
• Συνδεθείτε σε video web server µέσω Internet Explorer
• Αυτόµατη αποστολή µηνύµατος µέσω e-mail ή FTP όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός
• Είδος συµπίεσης MPEG-2
• Αντίγραφο ασφαλείας USB (πάρτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε USB flashάκι ή USB σκληρούς
δίσκους)
• Υψηλή ανάλυση: 720Χ480 πίξελς <NTSC> 720X576 πίξελς <PAL>
• Λειτουργία duplex (εγγραφή και αναπαραγωγή)
• Εικόνα-µέσα-σε-εικόνα (PIP) ζωντανά
• Πιο ακριβής λειτουργία εντοπισµού κίνησης
• Λειτουργία εισόδου και εξόδου συναγερµού
• Γραµµικό ζουµ (2Χ)
• Ταχύτητα εγγραφής: Μέχρι 30 εικόνες/δευτ. (NTSC), µέχρι 25 εικόνες/δευτ. (PAL)
• Υποστήριξη ενός µετακινήσιµου σκληρού δίσκου τύπου IDE
• Γρήγορη πολλαπλή αναζήτηση κατά λίστα συµβάντος ή ώρας
• Προστασία µε κωδικό ασφαλείας
Περιεχόµενα πακέτου
Προειδοποίηση:
1. Παρακαλώ ελέγξτε το πακέτο για να σιγουρευτείτε οτι έχετε λάβει τα πάντα που
εικονίζονται παραπάνω.
2. Ο συγκεκριµένος µετασχηµατιστής προορίζεται για χρήση DC19V 2A. Αν χαλάσει, ο
χρήστης µπορεί να βρεί εύκολα αντικατάσταση σε τοπικά µαγαζιά δηλώνοντας αυτά
τα χαρακτηριστικά.
1
Πριν τη χρήση ..
.
Οδηγός εγκατάστασης
1. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγµα συνδεσµολογίας του DVR στο ήδη υπάρχον σύστηµα
παρακολούθησης.
2. Εγκαταστήστε τον σκληρό δίσκο (Οι συµβατές µάρκες σκληρών δίσκων φαίνονται στην παρακάτω
λίστα.)
Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 61 του παραρτήµατος Α για οδηγίες εγκατάστασης.
Σηµείωση: 1. Ο σκληρός δίσκος πρέπει να εγκατασταθεί πριν να ενεργοποιήσετε το DVR. Αν δεν εγκατασταθεί
σκληρός δίσκος, τότε το DVR θα λειτουργεί σαν 4-κάναλος πολυπλέκτης
2. Οι χρήστες πρέπει να θέσουν τον σκληρό δίσκο σαν Master για εντοπισµό συστήµατος
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
Σηµείωση: Για ασταµάτητη εγγραφή διαρκείας, προτείνουµε να έχετε 2 σκληρούς δίσκους εγγραφής
2
Μπροστινή όψη
1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΜΗ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ
∆ΙΣΚΟΥ & ΚΛΕΙ∆ΑΡΟΤΥΠΑ
Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 62, Παραρτήµα Β.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΩΤΑΚΙ LED
Το φωτάκι LED είναι αναµµένο στις ακόλουθες
καταστάσεις:
• HDD: Ο σκληρός δίσκος διαβάζει ή κάνει εγγραφή
• HDD Full: Ο σκληρός δίσκος είναι γεµάτος
• ALARM: Για να σβήσετε το φωτάκι LED συναγερµού,
ανατρέξτε στη σελίδα 15 και θέστε τη λειτουργία
ALARM στο OFF
• TIMER: Όταν ο χρονοµετρητής είναι ενεργοποιηµένος
• PLAY: Λειτουργία αναπαραγωγής
• REC: Λειτουργία εγγραφής
MENOY
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να µπείτε στο κεντρικό
µενού.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για επιβεβαίωση.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πατήστε το κουµπί 'SEARCH' για να αναζητήσετε
εγγεγραµµένα βίντεο.
ΖΟΥΜ
Πατήστε το κουµπί 'ZOOM' για να µεγιστοποιήσετε την
εικόνα.
Picture In Picture: Πατήστε το κουµπί 'PIP' για οθόνη
εικόνα-µέσα-σε-εικόνα(PIP).
+ : Πατήστε το κουµπί '+' για να αλλάξετε τις επιλογές
στα µενού.
Πατήστε το κουµπί ' ' για λειτουργία οθόνης 4
καναλιών και πατήστε 2 φορές για λειτουργία
POP(Picture On Picture[Εικόνα-πάνω-από-εικόνα]).
- : Πατήστε το κουµπί '-' για να αλλάξετε τις επιλογές
στα µενού.
/ + ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
/ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΓΑ
SLOW: Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα της
αναπαραγωγής.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πατήστε το 'Power' για να ανοίξετε και να κλείσετε το
DVR.
3
• FF: Παίζει το βίντεο γρήγορα µπροστά (Πατήστε το
FF ξανά για να προσαρµόσετε την ταχύτητα σε 1, 2, 4,
8, 16, 32 φορές)
• ►: Στη λειτουργία επιλογών, δουλεύει σαν ‘δεξιά’
• REW: Παίζει το βίντεο γρήγορα προς τα πίσω
(Πατήστε το REW ξανά για να προσαρµόσετε την
ταχύτητα σε 1, 2, 4, 8, 16, 32 φορές)
• ◄: Στη λειτουργία επιλογών, δουλεύει σαν ‘αριστερά’
• STOP: Σε λειτουργία εγγραφής DVR και
αναπαραγωγής, σταµατάει την αντίστοιχη λειτουργία
• ▼: Στη λειτουργία επιλογών, δουλεύει σαν ‘κάτω’
• Pause: Σε λειτουργία αναπαραγωγής DVR, κάνει
παύση
• ▲: Στη λειτουργία επιλογών, δουλεύει σαν ‘πάνω’
ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ / ►
ΠΙΣΩ / ◄
ΣΤΟΠ / ▼
ΠΑΥΣΗ / ▲
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πατήστε το κουµπί ‘PLAY’ για την αναπαραγωγή των
εγγεγραµµένων βίντεο
ΕΓΓΡΑΦΗ
Πατήστε το κουµπί ‘REC’ για να ξεκινήσει η εγγραφή
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ (1-4)
Πατήστε το κουµπί ‘Camera Select (1-4)’ για να
επιλέξετε κάµερα
ΕΙΣΟ∆ΟΣ + ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πατήστε µαζί τα κουµπιά ‘ENTER’ + ‘SEARCH’ για να
µπείτε στο µενού αντιγράφου ασφαλείας USB
ΕΙΣΟ∆ΟΣ + ΖΟΥΜ
Πατήστε µαζί τα κουµπιά ‘ENTER’ + ‘ZOOM’ για να
ξεκινήσετε τη λειτουργία PTZ
ΜΕΝΟΥ + ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Πατήστε µαζί τα κουµπιά ‘MENU’ + ‘ENTER’ για να
κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΣΤΟΠ
Πατήστε µαζί τα κουµπιά ‘REC’ + ‘STOP’ για να
ενεργοποιήσετε το RETR
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πατήστε µαζί τα κουµπιά ‘REC’ + ‘PLAY’ για να
απενεργοποιήσετε το RETR
4
Πίσω όψη
1. LAN
Συνδέστε το DVR µε καλώδιο LAN
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ/ΕΞΟ∆ΟΣ
• Για να ελέγχεται από διαφορετική τοποθεσία µέσω εξωτερικής συσκευής ή συστήµατος ελέγχου όπως
είναι ένας Video Web Server ή υπολογιστής
• Είσοδος συναγερµού, εξωτερική επέκταση εισόδου/εξόδου
3. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ (1-4)
Συνδέεται σε πηγή βίντεο, όπως είναι µια κάµερα
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΚΛΗΣΗΣ
Συνδέεται στην κεντρική οθόνη.
Συνδέεται στην οθόνη κλήσης. ∆είχνει την εναλλακτική οθόνη.
Όταν ενεργοποιείται ο συναγερµός, η οθόνη κλήσης θα δείξει το κανάλι που τον ενεργοποίησε
για λίγη ώρα (ανατρέξτε στη λειτουργία DWELL σελ. 18)
5. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ (Προαιρετικό)
4 είσοδοι ήχου
6. ΕΞΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ (Προαιρετικό)
2 έξοδοι ήχου
7. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
Για ψύξη, να µην µπλοκάρετε το άνοιγµα
8. ΡΕΥΜΑ
Παρακαλώ να χρησιµοποιείτε το καλώδιο ρεύµατος που σας παρέχεται
Προειδοποίηση:
1. Ο συγκεκριµένος µετασχηµατιστής προορίζεται µόνο γι’ αυτό το µηχάνηµα. Μην τον χρησιµοποιείτε σε
άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα γιατί µπορεί να τους προκαλέσει ζηµιά.
2. Ο συγκεκριµένος µετασχηµατιστής προορίζεται για χρήση DC19V 2A. Αν χαλάσει, ο χρήστης µπορεί να
βρεί εύκολα αντικατάσταση σε τοπικά µαγαζιά δηλώνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά.
5
Βασική χρήση ..
.
Ξεκινώντας
Πρίν τη χρήση του DVR, παρακαλώ να έχετε συνδεδεµένο ένα σκληρό δίσκο, αλλιώς θα λειτουργεί σαν 4κάναλος
πολυπλέκτης (ανατρέξτε στο παράρτηµα Α & Β για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση ενός σκληρού δίσκου).
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στην πρίζα. Το κόκκινο φωτάκι θα ανάψει και το DVR θα
είναι σε κατάσταση αναµονής.
2. Πατήστε το κουµπί 'Power' .Το φωτάκι από κόκκινο θα γίνει πορτοκαλί, και
τα υπόλοιπα κόκκινα φωτάκια θα ανάψουν. Παίρνει περίπου 5 µε 15 δευτερόλεπτα για να
ξεκινήσει το σύστηµα και να εµφανίσει την ένδειξη ‘HDD Detecting’. Όταν συνδεθεί, το φωτάκι
θα αλλάξει σε πράσινο χρώµα, και θα ενεργοποιηθεί και το φωτάκι του συναγερµού.
3. Πριν τη χρήση του DVR, να ορίσεται την ηµεροµηνία του συστήµατος πρώτα (ανατρέξτε
στη σελίδα 20).
Σηµείωση:
1. Αν ο σκληρός δίσκος δεν είναι εγκατεστηµένος σωστά ή δεν είναι καθόλου εγκατεστηµένος,
τα µηνύµατα 'NO HDD!', 'HDD KEY LOCK!', 'UNKNOWN FILE SYSTEM! PLEASE FORMAT IT!' θα
εµφανίζονται για 3 δευτερόλεπτα και µετά θα γυρίζει το σύστηµα σε λειτουργία 4κάναλου πολυπλέκτη.
***'UNKNOWN FILE SYSTEM!': Το σύστηµα δεδοµένων του σκληρού δίσκου δεν αναγνωρίζεται από το DVR.
Το DVR δέχεται µόνο EXT3 σύστηµα δεδοµένων. Οι χρήστες µπορούν να διαµορφώσουν τον σκληρό δίσκο
επιλέγοντας 'HDD FORMAT' στο µενού SYSTEM.
2. Για την αλλαγή συστήµατος χρειάζεται να κλείσετε το DVR και να βγάλετε το καλώδιο ρεύµατος. Πρίν
ξανασυνδέσετε το ρεύµα, πατήστε ‘FF’ για NTSC σύστηµα ή ‘REW’ για PAL σύστηµα και µετά ξανασυνδέστε
το καλώδιο ρεύµατος και το DVR θα το εντοπίσει αυτόµατα.
( προειδοποίηση: Παρακαλώ επιβεβαιώστε οτι το power στο µηχάνηµα είναι off πριν να βγάλετε το
καλώδιο ρεύµατος. Επιπλέον, αν το σύστηµα ρεύµατος είναι ασταθές, σας προτείνουµε να εγκαταστήσετε
UPS)
6
Λειτουργία
ΕΓΓΡΑΦΗ
Το DVR προσφέρει 2 λειτουργίες εγγραφής (Χρονοµέτρου, Χειροκίνητη). Κατα τη διάρκεια της εγγραφής, αν το
ρεύµα κοπεί απότοµα, το εγγεγραµµένο βίντεο θα αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο. Το DVR θα επιστρέψει στις
αρχικές ρυθµίσεις εγγραφής όταν ξαναποκατασταθεί το ρεύµα.
Σε λειτουργία εγγραφής OW, τα αρχεία που είχαν γραφτεί παλιότερα θα αντικατασταθούν αυτόµατα χωρίς
προειδοποίηση, όταν γεµίσει ο σκληρός δίσκος.
1. Εγγραφή Χρονοµέτρου
Η εγγραφή έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την ώρα. Αυτό θα φαίνεται από το σύµβολο ‘
‘ ‘.
2. Χειροκίνητη Εγγραφή
Η εγγραφή αρχίζει πατώντας το κουµπί ‘REC’. Το ‘ ‘ θα εµφανιστεί.
Αν το σύστηµα είναι κλεισµένο, το σύστηµα θα συνεχίσει την εγγραφή αυτόµατα.
7
‘ και
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πατήστε το κουµπί ‘ PLAY ‘ για να δείτε την τελευταία εγγραφή από το DVR.
Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο βίντεο του καναλιού που φαίνεται εκείνη τη στιγµή.
Όταν όλα τα κανάλια φαίνονται στην οθόνη, και οι χρήστες πατήσουν το κουµπί 'PLAY', το µενού (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) θα εµφανιστεί για να διαλέξουν οι χρήστες κανάλι.
Για την αλλαγή καναλιών, οι χρήστες µπορούν είτε να πατήσουν τα κουµπιά '1–4' στην µπροστινή όψη ή να
µπούν στη 'ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'.
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να µεγαλώσετε την εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη
8
1. Γρήγορα Μπροστά (F.F.) & Γρήγορα Πίσω (F.R.)
Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα του FF και του FR στο DVR. Στη λειτουργία
αναπαραγωγής, πατήστε ‘ ‘ µια φορά για να επιταχύνετε 3x µπροστά και δυο φορές για 45x
µπροστά,... και η τελευταία ταχύτητα είναι η 600x.
Πατήστε το ‘ ‘ µια φορά για επιβραδύνετε 15x πίσω και δυο φορές για 90x πίσω,... και η
τελευταία ταχύτητα είναι η 600x.
2. Αργά Μπροστά (S.F.)
Μπορείτε επίσης να ελλατώσετε την ταχύτητα του µπροστά στο DVR. Στη λειτουργία
αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί ‘SLOW’ για να µπείτε στην αργή λειτουργία. Πατήστε το
‘SLOW’ µια φορά για ταχύτητα 1/4x µπροστά και πατήστε ‘ ‘ για ταχύτητα 1/8x,... και η
τελευταία ταχύτητα είναι η 1/16x.
3. Παύση
Μπορείτε να ‘παγώσετε’ την αναπαραγωγή και η εικόνα θα φαίνεται ακίνητη στην οθόνη.
4. Στοπ
Πατήστε το κουµπί ‘STOP’ για σταµατήσετε να βλέπετε το βίντεο
5. Αργός Βηµατισµός Εικόνας
Θα σας επιτρέψει να βλέπετε το βίντεο χειροκίνητα, καρέ – καρέ, δηλαδή µια εικόνα τη φορά.
Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί ‘PAUSE’ για να παγώσει η
εικόνα.
Πατήστε το ‘ ‘ για να προχωρήσει η παγωµένη εικόνα στην επόµενη.
Πατήστε το ‘ ‘ για να πάτε µια εικόνα πίσω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις λειτουργίες εγγραφής από πάνω και διπλέκτη, όταν η κίνηση της αναπαραγωγής
διακόπτεται από άγνωστες αιτίες, παρακαλώ πατήστε 'STOP' και µετά το κουµπί 'PLAY' για να
ξαναξεκινήσει η αναπαραγωγή.
9
Λεπτοµερείς ρυθµίσεις µενού ..
Κεντρικό µενού
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να µπείτε στο κεντρικό µενού για
πρώτη φορά.
Ο αρχικός κωδικός είναι: 000000.
Υπάρχουν 9 επιλογές διαθέσιµες στο κεντρικό µενού
Παρακάτω βρίσκονται τα πλήκτρα που χρησιµοποιούνται για τις ρυθµίσεις στο µενού:
• '▲', '▼', '◄', ' ►' : Μετακινηθείτε πάνω, κάτω και πλάγια, στις επιλογές του µενού
• ‘ + ’ και ‘ - ’ : Επιλέξτε αριθµούς / αλλάξτε τιµές
• ENTER : Επιλέξτε ένα υποµενού ή µια επιλογή µέσα σε κάποιο υποµενού για πλοήγηση ή επιβεβαίωση επιλογής
• MENU : Μπείτε στη λειτουργία µενού / επιβεβαίωση αλλαγής / έξοδος από ένα µενού
10
.
Επιλογές µενού
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. STOP RECORD
Το σύστηµα θα σταµατήσει τη διαδικασία χειροκίνητης εγγραφής κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγραφής αν η επιλογή είναι 'YES'. Και µετά, πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να αποθηκεύσετε την
αλλαγή.
Σηµείωση: 1. Οι χρήστες πρέπει να σταµατήσουν την εγγραφή από αυτό το µενού επειδή δεν γίνεται να σταµατήσει
πατώντας κάποιο από τα κουµπιά της µπροστινής όψης κατά τη διάρκεια της εγγραφής
2. Στη λειτουργία εγγραφής χρονοµέτρου, οι χρήστες θα πρέπει είτε να αλλάξουν τη ρύθµιση RECORD
METHOD από TIMER σε MANUAL ή να αλλάξετε τη ρύθµιση χρονοµέτρου ώστε να σταµατήσει η
λειτουργία εγγραφής χρονοµέτρου
2. FRAME / SEC
Επιλέξτε την ταχύτητα εγγραφής. Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες:
NTSC – 30 ~ 15 ~ 5
PAL – 25 ~ 12 ~ 4
3. QUALITY
Υπάρχουν τέσσερις ποιότητες εικόνας: BEST(ΒΕΛΤΙΣΤΗ), HIGH(ΥΨΗΛΗ), NORMAL(ΚΑΝΟΝΙΚΗ),
BASIC(ΒΑΣΙΚΗ).
4. HDD OVERWRITE
Για να θέσετε το HDD OVERWRITE. Όταν ο σκληρός δίσκος κοντεύει να γεµίσει και βρίσκεται σε
λειτουργία O/W(OVERWRITE), τα αρχεία που είχαν γραφτεί παλιότερα θα αντικατασταθούν αυτόµατα
χωρίς προειδοποίηση αν το HDD OVERWRITE είναι 'ON'.
5. RECORD METHOD
Υπάρχουν δύο µέθοδοι εγγραφής: MANUAL(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ) πατώντας το κουµπί REC, και
TIMER(ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ) θέτωντας την εγγραφή χρονοµέτρου.
***Στη λειτουργία εγγραφής χρονοµέτρου, οι χρήστες θα πρέπει είτε να αλλάξουν τη ρύθµιση RECORD
METHOD από TIMER σε MANUAL ή να αλλάξετε τη ρύθµιση χρονοµέτρου ώστε να σταµατήσει η
λειτουργία εγγραφής χρονοµέτρου.
11
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. DAY
Επιλέξτε την ηµέρα για εγγραφή. Οι επιλογές είναι:
MON(∆ευτέρα), TUE(Τρίτη), WED(Τετάρτη), THR(Πέµπτη), FRI(Παρασκευή), SAT(Σάββατο),
SUN(Κυριακή), MO-FR(∆ευτέρα έως Παρασκευή), SA-SU(Σάββατο έως Κυριακή), OFF, και DAILY(σε
κάθε µέρα)
*Η ηµεροµηνία µπορεί να αλλάξει µε τα κουµπιά '+ ' και '-'.
2. START
Η αρχή του χρόνου εγγραφής
3. END
Το τέλος του χρόνου εγγραφής
Σηµείωση: Αν οι χρήστες θέλουν να κάνουν εγγραφή βίντεο από τις 23:00 µέχρι τις 02:00, πρέπει να θέσουν
δυο διαφορετικές περιόδους για εγγραφή. Η πρώτη περίοδος θα είναι 23 µε 24, ενώ η δεύτερη περίοδος θα
είναι 0 µε 2. Ο αριθµός του χρόνου τέλους πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό του χρόνου έναρξης
12
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο / την επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. TITLE
Θέστε έναν τίτλο σε κάθε κάµερα. Αρχικά κάθε τίτλος είναι ο αριθµός της κάµερας (Μέχρι 8 χαρακτήρες)
2. REC (RECORD)
Καθορίστε ποιό κανάλι θέλετε να κάνει εγγραφή.
ON: Όταν η είσοδος χρονοµέτρου ενεργοποιηθεί, το DVR θα εγγράψει βίντεο
OFF: Το DVR δεν θα κάνει εγγραφή
3. BR (BRIGHTNESS)
Καθορίστε τη φωτεινότητα του κάθε καναλιού. Το επίπεδο είναι από 0 έως 63
4. CT (CONTRAST)
Καθορίστε το κοντράστ του κάθε καναλιού. Το επίπεδο είναι από 0 έως 63
5. CL (COLOR)
Καθορίστε το χρώµα του κάθε καναλιού. Το επίπεδο είναι από 0 έως 63
6. HUE (HUE)
Καθορίστε την απόχρωση του κάθε καναλιού. Το επίπεδο είναι από 0 έως 63
7. CAMERA DEFAULT
Οι ρυθµίσεις του BR/CT/CL/HUE θα επιστρέψουν στις αρχικές τους τιµές, που είναι η 31
13
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
Πατήστε τα '▲', ' ▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε την επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. DET (DETECTION)
Ο εντοπισµός κίνησης σε κάθε κανάλι µπορεί να τεθεί ON ή OFF χωριστά.
2. AREA
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να θέσετε την περιοχή στόχου. Σε αυτή τη λειτουργία, η αρχική
ρύθµιση είναι να γίνεται εντοπισµός σε όλη την περιοχή. Αφού µπούν στην επιλογή, οι χρήστες θα
δούν τη ροζ περιοχή, που σηµαίνει την περιοχή που δεν εντοπίζεται, και µπορούν να καθορίσουν την
περιοχή στην οποία ο εντοπισµός κίνησης θα είναι ενεργός, η οποία από ροζ θα γίνει διαφανής.
Ο Ροζ στόχος αντιπροσωπεύει την περιοχή στην οποία δεν γίνεται εντοπισµός κίνησης.
Ο ∆ιάφανος στόχος αντιπροσωπεύει την περιοχή εντοπισµού κίνησης.
14
▲▼◄ ►: Κατευθύνεστε ανάµεσα στους στόχους
- : Θέτει όλους τους στόχους στην οθόνη ON / OFF
+ : Πατήστε µια φορά για να θέσετε έναν στόχο κίνησης, πατήστε δύο φορές για να θέσετε µια
σειρά στόχων κίνησης
3. LS (Level Sensitivity)
Συγκρίνεται η διαφορά µεταξύ δύο εικόνων έτσι ώστε να επιτραπεί στο σύστηµα η έναρξη της
λειτουργίας εντοπισµού κίνησης.
Χαµηλότερος αριθµός = µεγαλύτερη ευαισθησία για τον εντοπισµό κίνησης. Η υψηλότερη ρύθµιση
ευαισθησίας είναι 0, η χαµηλότερη ρύθµιση ευαισθησίας είναι 15. Η αρχική τιµή είναι 06.
4. SS (Spatial Sensitivity)
Για να θέσετε τον αριθµό των στόχων εντοπισµού κίνησης ( 1-99 στόχοι-περιοχές). Η υψηλότερη
ρύθµιση ευαισθησίας είναι 0, η χαµηλότερη ρύθµιση ευαισθησίας είναι 15. Η αρχική τιµή είναι 0.
Σηµείωση: Η ρύθµιση της Spatial Sensitivity δεν µπορεί να είναι υψηλότερη από τον αριθµό των στόχων που
έχουν τεθεί στο AREA.
5. TS (Temporal Sensitivity)
Το σύστηµα θα ξεκινήσει την λειτουργία εντοπισµού κίνησης αν τα συνεχόµενα πεδία είναι όλα
διαφορετικά. Η υψηλότερη ρύθµιση ευαισθησίας είναι 0, η χαµηλότερη ρύθµιση ευαισθησίας είναι 15.
Η αρχική τιµή είναι 0.
6. RE (REFERENCE)
Για να ρυθµίσετε την εικόνα αναφοράς µε την οποία θα συγκρίνεται η τωρινή εικόνα (από 0 έως 63).
Για παράδειγµα, η τιµή 8 θα σύγκρινε την τωρινή εικόνα µε την 8η προηγούµενη εικόνα. Η
µεγαλύτερη τιµή µπορεί να αυξήσει την ευαισθησία. Η αρχική τιµή είναι 10.
7. Alarm
Επιλέξτε LOW/OFF/HIGH (ΧΑΜΗΛΟ/OFF/ΥΨΗΛΟ) για εκ διαµέτρου αντίθεση του συναγερµού. Η
αρχική ρύθµιση του συναγερµού είναι OFF.
8. Duration Time
Για να θέσετε τον χρόνο διάρκειας του εντοπισµού.(1, 2, 3, 4, 8, 24, 60), η αρχική τιµή είναι 02.
9. DAY. START. END οf Duration
Επιλέξτε τη µέρα για εγγραφή, την έναρξη του χρόνου εγγραφής και τη λήξη του χρόνου εγγραφής.
Σηµείωση: Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντοπισµού κίνησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής,
το σύµβολο θα εµφανιστεί. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία συναγερµού κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγραφής, το σύµβολο
θα εµφανιστεί.
15
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο / την επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. TITLE DISPLAY
Θέστε τον τίτλο που θα φαίνεται στην οθόνη.
2. OSD COLOR
Επιλέξτε το χρώµα OSD-On Screen Display (Πάνω στην οθόνη). Οι επιλογές
είναι: WHITE, RED, YELLOW, CYAN, BLUE, PINK, GRAY, ORANGE (ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
ΚΥΑΝΟ, ΜΠΛΕ, ΡΟΖ, ΓΚΡΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).
3. CURSOR COLOR
Επιλέξτε το χρώµα του κέρσορα. Οι επιλογές είναι: RED, YELLOW, GREEN, CYAN, BLUE, PINK,
GRAY, ORANGE (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΥΑΝΟ, ΜΠΛΕ, ΡΟΖ, ΓΚΡΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).
Σηµείωση: Η ρύθµιση χρώµατος του OSD Color και Cursor Color δεν µπορεί να είναι η ίδια.
4. LOSS SCREEN
Επιλέξτε έναν τρόπο για να φαίνεται η οθόνη όταν η είσοδος βίντεο είναι εκτός λειτουργίας. Οι επιλογές
είναι: BLACK, BLUE και RETAIN (ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ[Εµφανίζει την τελευταία
εικόνα]).
5. OSD POSITION
Επιλέξτε τη θέση του OSD-On Screen Display (Πάνω στην οθόνη). Οι επιλογές είναι
NORMAL(ΚΑΝΟΝΙΚΟ) που φαίνεται στην πάνω δεξιά γωνία, και CENTER(ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ).
6. PLAYBACK METHOD
Επιλέξτε έναν τύπο βίντεο για αναπαραγωγή. Οι επιλογές είναι frame(παράθυρο) και field(πεδίο). 1
παράθυρο ισοδυναµεί µε 2 πεδία.
7. PIP OPTION / DWELL OPTION (∆είτε σελ. 17, 18)
Για να µπείτε στις ρυθµίσεις του PIP(Εικόνα-µέσα-σε-εικόνα)/στις ρυθµίσεις της χρονικής περιόδου
DWELL.
16
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ PIP
Πατήστε τα '▲', '▼' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε την επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. FULL SCREEN
Θέστε την εικόνα που θα φαίνεται σε ολόκληρη την οθόνη.
2. PIP SCREEN
Θέστε την εικόνα που είναι 1/9 του µεγέθους της οθόνης.
3. POSITION
Υπάρχουν έξι ρυθµίσεις για το POSITION(Θέση): D/L(Κάτω/Αριστερά), D/M(Κάτω/Κέντρο),
D/R(Κάτω/∆εξιά), U/L(Πάνω/Αριστερά), U/M(Πάνω/Κέντρο), U/R(Πάνω/∆εξιά).
17
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DWELL
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε την επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. NORM
Για να θέσετε τη χρονική περίοδο DWELL κατά την οποία κάθε κανάλι θα εναλλάσετε αυτόµατα στην
οθόνη παρακολούθησης. Το επίπεδο είναι από 01 έως 24 δευτερόλεπτα ή OFF.
2. ALARM
Για να θέσετε τη χρονική περίοδο DWELL όταν ενεργοποιείται ο συναγερµός. Το επίπεδο είναι από
01 έως 24 δευτερόλεπτα ή OFF.
18
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο / την επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
1. USER
Για να θέσετε το λογαριασµό χρήστη για έλεγχο. Επιτρέπονται ρυθµίσεις για 7 χρήστες
Supervisor – Ελέγχει όλες τις λειτουργίες
Other Users – Βλέπουν όλες τις
λειτουργίες εκτός από τις ρυθµίσεις
µενού και τον καθαρισµό της
λίστας συµβάντων
2. PASSWORD
Για να θέσετε τον κωδικό ασφαλείας για κάθε λογαριασµό. Το µέγιστο µήκος ενός κωδικού χρήστη
είναι 6 χαρακτήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κάνετε επανεκκίνηση στο DVR σας, παρακαλώ να κάνετε login σαν supervisor.
1. Κλειδώστε το πληκτρολόγιο
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
3. Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο
19
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να
µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε την
επιλογή.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να
επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το
µενού.
1. KEY MUTE
Για να ρυθµίσετε το KEY MUTE. Όταν η ρύθµιση είναι στο ΟΝ, δεν θα ακούγετε κανένας ήχος όταν
πατάτε τα κουµπιά.
2. BUZZER (∆είτε σελ. 22)
Για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων του βοµβητή.
3. MESSAGE LATCH
Η αρχική ρύθµιση της εµφάνισης ενός µυνήµατος είναι 10 δευτερόλεπτα όταν η ρύµθιση είναι στο ΟΝ.
4. DATE DISPLAY
Ρυθµίστε την εµφάνιση της ηµεροµηνίας. Οι επιλογές είναι Y/M/D(X/M/H), D/M/Y(H/M/X), M/D/Y(M/H/X)
και OFF.
5. DATE
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία.
6. TIME
Ρυθµίστε την ώρα.
7. HDD FORMAT
∆ιαµορφώστε τον σκληρό δίσκο επιλέγοντας 'FORMAT'. Μετά από τη διαµόρφωση του σκληρού
δίσκου, το σύστηµα θα κάνει επανεκκίνηση.
Το σύστηµα χρειάζεται περίπου 12 λεπτά για να διαµορφώσει έναν σκληρό δίσκο 80GB.
20
8. SYSTEM RESET
Για να επανατοποθετήσετε όλες τις ρυθµίσεις του συστήµατος στις εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
9. LANGUAGE
Επιλέξτε µια γλώσσα για να φαίνεται το µενού. Οι επιλογές είναι ENGLISH και CHINESE. Το σύστηµα
θα αποθηκεύσει αυτόµατα τις ρυθµίσεις.
10. UPGRADE ( ∆είτε σελ. 23)
Για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων αναβάθµισης.
21
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΗΤΗ
1. BUZZER
Θέστε το βοµβητή στο ΟΝ, για να κάνει θόρυβο όταν γίνεται συµβάν.
2. EXT ALARM
Για να θέσετε τον εξωτερικό συναγερµό. Θα ενεργοποιείται από κάποιο συµβάν όταν η ρύθµιση είναι
στο ΟΝ.
3. VLOSS ALARM
Για να θέσετε τον συναγερµό απώλειας βίντεο. Όταν η ρύθµιση είναι στο ΟΝ, ο συναγερµός θα
ενεργοποιηθεί αφού ρυθµιστούν τα Buzzer, EXT Alarm ή το Alarm Duration.
4. MOTION ALARM
Για να ρυθµίσετε τον συναγερµό εντοπισµού κίνησης. Όταν η ρύθµιση είναι στο ΟΝ, ο συναγερµός θα
ενεργοποιηθεί αφού ρυθµιστούν τα Buzzer και EXT Alarm.
22
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Ο χρήστης µπορεί να αναβαθµίσει το λογισµικό του DVR χρησιµοποιώντας συσκευή µνήµης USB.
YES: Αναβάθµιση
NO: Ακύρωση
Θα πάρει λίγα λεπτά µέχρι να αναβαθµιστεί ολόκληρο το σύστηµα. Οι χρήστες δεν πρέπει να βγάλουν το
καλώδιο από την πρίζα ή να κλείσουν το κουµπί POWER κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβάθµισης.
Όλες οι ρυθµίσεις του συστήµατος θα απενεργοποιηθούν όταν αναβαθµιστεί το σύστηµα. Έτσι, οι χρήστες θα
χρειαστεί να επανατοποθετήσουν όλες τις ρυθµίσεις µετά την αναβάθµιση.
CHECK CRC: Το σύστηµα θα ελέγξει την κατάσταση του firmware για να εξασφαλίσει την ποιότητα του
συστήµατος.
23
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Πατήστε τα '▲', '▼', για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να µπείτε στο υποµενού.
Το EVENT δείχνει τη λίστα εγγραφής διαφορετικών τύπων.
Η κατηγορία VIDEO LOSS έχει σε λίστα τις εγγραφές της απώλειας βίντεο.
Η κατηγορία ALARM LOG έχει σε λίστα τις εγγραφές που ενεργοποιήθηκαν από εξωτερική είσοδο/έξοδο
συναγερµού.
Η κατηγορία MOTION LOG έχει σε λίστα τις εγγραφές που ενεργοποιήθηκαν από εντοπισµό κίνησης.
Η κατηγορία ALL LOG έχει σε λίστα όλους τους τύπους εγγραφών.
Η επιλογή DELETE ALL διαγράφει όλες τις εγγραφές.
Μια σελίδα µπορεί να εµφανίζει 12 εγγεγραµµένα συµβάντα.
Πατήστε τα '◄', ' ►', για να αλλάξετε τις σελίδες(Μέχρι 256 εγγραφές).
PWR RESET: Το σύστηµα θα κάνει αυτόµατη εγγραφή όταν το µηχάνηµα κάνει επανεκκίνηση.
24
∆ΙΚΤΥΟ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
Θέστε τα IP ADDRESS(∆ιεύθυνση IP), NETMASK(Μάσκα ∆ικτύου), GATEWAY(Πύλη), DNS και PORT(Θύρα).
Επιλέξτε YES στο LOAD DEFAULT και θα επανατοποθετηθούν οι αρχικές ρυθµίσεις στο ∆ΙΚΤΥΟ(NETWORK).
25
PTZ
Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / 'MENU' για να βγείτε από το µενού.
1. Παρακαλώ πατήστε ENTER αφού θέσετε το NEW ID. Έπειτα, το CURRENT ID και το NEW ID θα αλλάξουν
στον ίδιο αριθµό που είχατε θέσει.
2. Όταν έχει εγκατασταθεί το PTZ(Pan-Tilt-Zoom), µπορείτε να δείτε το ID του PTZ στην οθόνη. Παρακαλώ
παρατηρήστε ότι το ID είναι το ίδιο µε το ID που φαίνεται στο PTZ MENU.
26
RETR
Πατήστε τα '▲', '▼', για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
Το Remote Event Trigger Recording είναι µόνο για PC.
1. MODE
Η κατηγορία Mode έχει σε λίστα το κανάλι αναπαραγωγής 1 έως 4 και το LIVE QUAD(Τετραπλό).
2. RETR DELAY
Η κατηγορία RETR DELAY έχει σε λίστα 4 ρυθµίσεις καθυστέρησης, συµπεριλαµβανοµένων των '00
MIN', '03 MIN', '05 MIN' και '10 MIN'. ('00 ΛΕΠΤΑ', '03 ΛΕΠΤΑ', '05 ΛΕΠΤΑ' και '10 ΛΕΠΤΑ')
3. PLAY SPEED
Η κατηγορία Play Speed έχει σε λίστα 3 ταχύτητες, συµπεριλαµβανοµένων των 'NORMAL'[ΚΑΝΟΝΙΚΗ],
'SLOW1'[ΑΡΓΗ1] και 'SLOW2'[ΑΡΓΗ2]. (Αυτή η λειτουργία εµφανίζεται στην οθόνη µόνο όταν
διαλέγετε το ch1-4 mode).
4. Control RETR via AP
Μπορείτε να ελέγχετε το RETR µέσω AP. Παρακαλώ κάντε κλίκ στο κουµπί 'R.E.T.R.' για να το
ενεργοποιήσετε.
Σηµείωση:
1. Όταν το ενεργοποιήσετε, το χρώµα του κουµπιού 'R.E.T.R.' γίνεται κόκκινο.
2. Αν θέλετε να επιστρέψετε στον έλεγχο του RETR µέσω της µπροστινής όψης του DVR,
κάντε κλίκ στο κουµπί 'R.E.T.R.' και πληκτρολογήστε τον κωδικό. Όταν απενεργοποιήσετε το
RETR, το κουµπί γίνεται µπλέ.
27
Οδηγός ρυθµίσεων δικτύου
28
..
.
Ρυθµίσεις στατικού IP
..
ΒΗΜΑ 1: Εγκατάσταση λογισµικού
1. Τοποθετήστε το περιλαµβανόµενο CD µέσα στο CD-ROM και θα γίνει η εκκίνηση της εγκατάστασης του
προγράµµατος µέσα στον υπολογιστή.
2. Πατήστε "Next".
3. Επιλέξτε τον προορισµό των αρχείων και πατήστε "Next".
29
.
4. Θέστε τις ρυθµίσεις συντοµεύσεων του προγράµµατος και πατήστε "Next".
5. Πατήστε "Next" για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων.
6. Μετά την εγκατάσταση, υπάρχουν 6 αρχεία και 1 φάκελος στον προορισµό που επιλέξατε, όπως παρακάτω:
30
ΒΗΜΑ 2: Ρυθµίσεις στατικού IP
Στο DVR MENU / NETWORK θέστε τα IP ADDRESS(IP ∆ιεύθυνση), GATEWAY(Πύλη), NET MASK(Μάσκα
∆ικτύου), DNS και WEB PORT(Θύρα ∆ικτύου) που παρέχονται από τον τοπικό σας ISP (Παροχέας
Υπηρεσιών Ίντερνετ).
Για παράδειγµα:
Αφού τελειώσουν όλες οι ρυθµίσεις δικτύου, παρακαλώ συνδέστε το DVR και το στατικό IP.
31
ΒΗΜΑ 3: Συνδέστε το PC και το DVR µέσω Ίντερνετ
Πατήστε δύο φορές το "
" και πληκτρολογήστε το Όνοµα Χρήστη, τον Κωδικό (Σηµείωση: Αν δεν έχετε αλλάξει
το λογαριασµό (Account) ποτέ, το Όνοµα Χρήστη και ο Κωδικός είναι και τα δύο "admin") και το Server IP που
θέσατε πρίν στο DVR στο βήµα 2. Μετά πατήστε OK για να συνδεθείτε.
32
Ρυθµίσεις δυναµικού IP
..
ΒΗΜΑ 1: Εγκατάσταση λογισµικού
1. Τοποθετήστε το περιλαµβανόµενο CD µέσα στο CD-ROM και θα γίνει η εκκίνηση της εγκατάστασης του
προγράµµατος µέσα στον υπολογιστή.
2. Πατήστε "Next".
3. Επιλέξτε τον προορισµό των αρχείων και πατήστε "Next".
33
.
4. Θέστε τις ρυθµίσεις συντοµεύσεων του προγράµµατος και πατήστε "Next".
5. Πατήστε "Next" για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων.
6. Μετά την εγκατάσταση, υπάρχουν 6 αρχεία και 1 φάκελος στον προορισµό που επιλέξατε, όπως παρακάτω:
34
ΒΗΜΑ 2: Εφαρµογή του DDNS
1. Μπείτε στο δωρεάν δικτυακό τόπο "http://www.dyndns.org" ( παρακαλώ δείτε στο παρακάτω
παράδειγµα. Μπορείτε επίσης να κάνετε εφαρµογή του DDNS σε άλλους δικτυακούς τόπους µε DDNS) και
κάντε κλικ στο "ACCOUNT".
2. Πατήστε το "Create Account"
35
3. Καταχωρήστε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο "Create Account"
4. Αφού δηµιουργήσετε το λογαριασµό σας, θα λάβετε ένα e-mail, το οποίο θα περιέχει οδηγίες για να
ενεργοποιήσετε το λογαριασµό σας. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για τις επόµενες 48 ώρες, θα
χρειαστεί να ξαναδηµιουργήσετε το λογαριασµό σας.
5. Μπείτε στο λογαριασµό σας.
36
6. Κάντε κλικ στο "Account" και στο "Add Host"
7. Οι χρήστες µπορούν να ρυθµίσουν τον δικό τους DDNS HOST. Για παράδειγµα, το Hostname που έχει
εφαρµοστεί στον χρήστη είναι "avtech.dyndns.org". Τέλος, πατήστε "Add Host" για να τελειώσετε τις
ρυθµίσεις.
(Σηµείωση: Μερικοί routers δεν υποστηρίζουν κάποιους DDNS HOST)
ΒΗΜΑ 3: Login router
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµίσεις διαφέρουν από router σε router. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του
router σας προσεκτικά.
1. Συνδέστε το PC και το router (LAN end)
37
2. Ρυθµίσεις δικτύου για το PC. (Οι οδηγίες βασίζονται στο λειτουργικό σύστηµα Windows XP. Αν το
λειτουργικό σας σύστηµα είναι Win 2000 ή Win 2003, η διαδικασία ρυθµίσεων είναι παρόµοια µε αυτή στα
Windows XP.)
3. Κάντε κλικ στο "Properties" για ρυθµίσεις του TCP / IP
38
4. Κάντε κλικ στο "INTERNET PROTOCOL(TCP/IP)" και µετά επιλέξτε το "Properties" για να κάνετε
ρυθµίσεις.
5. Επιλέξτε το "Obtain an IP address automatically"
6. Μπείτε στο "Command Prompt"
39
7. Στο παράθυρο ρυθµίσεων, πληκτρολογήστε "ipconfig" για να σηµειώσετε το gateway του router (π.χ.:
192.168.1.1)
8. Κλείστε το παράθυρο από το παραπάνω βήµα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP (gateway του router:
192.168.1.1) για να µπείτε στο router από το Internet Explorer. Και µετά µπείτε στη login σελίδα και
πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό του router.
40
ΒΗΜΑ 4: Ρυθµίσεις router
Σηµείωση: Στις ρυθµίσεις router, έχουµε τα εξής τέσσερα βήµατα.
1. Ρύθµιση Dial
2. Ρύθµιση DHCP
3. Ρύθµιση Virtual Server
4. Ρύθµιση DDNS
1. Πατήστε το "INTERNET PORT" και επιλέξτε τον τύπο WAN που έχετε (π.χ. PPPoE), και µετά
πληκτρολογήστε το "Όνοµα Χρήστη" και τον "Κωδικό" για την κλήση στο dynamic IP. Πατήστε save όταν
τελειώσετε τις ρυθµίσεις.
2. Πατήστε το "LOCAL PORT" και θέστε τα "Start IP address" και "Number of IP address".
(Για παράδειγµα, εάν η διεύθυνση IP του DVR είναι 192.168.1.10, τότε το 10 εξαιρείτε από την εµβέλεια
ρυθµίσεων) Πατήστε το save αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις.
41
3. Στο "ADVANCED SETUP / Virtual Server", επιλέξτε "By Port" και θέστε το "Port Number" στο 80 για το
DVR. Επίσης, θέστε το "Local Server IP Address" στο 192.168.1.10. Πατήστε add όταν ολοκληρώσετε τις
ρυθµίσεις.
4. Στο "ADVANCED SETUP / Dynamic DNS", πληκτρολογήστε τα "DNS Account", "User Name" και
"Password" που εφαρµόσατε στο βήµα 3. Πατήστε save αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις.
42
ΒΗΜΑ 5: Ρυθµίσεις IP
Στο DVR MENU / NETWORK θέστε τα SERVER IP(IP ∆ιεύθυνση ∆ιακοµιστή), GATEWAY(Πύλη), NET
MASK(Μάσκα ∆ικτύου), DNS και WEB PORT(Θύρα ∆ικτύου).
Για Παράδειγµα
ΒΗΜΑ 6: Σύνδεση του router
43
ΒΗΜΑ 7: Συνδεθείτε στο DVR µέσω Ίντερνετ
1. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του PC στις αρχικές ρυθµίσεις και συνδέστε το PC στο Ίντερνετ.
2. Κάντε κλικ στο "
" δύο φορές και πληκτρολογήστε το UserName(Όνοµα Χρήστη), το
Password(Κωδικός) και το host(Σηµείωση: Αν δεν έχετε αλλάξει ποτέ το "Account", τα User Name και
Password είναι και τα δυο "admin"). Έπειτα, κάντε κλικ στο OK για να συνδεθείτε.
Σηµείωση για τις ρυθµίσεις Dynamic IP
*Στο βήµα 2.7 : Μερικοί routers δεν υποστηρίζουν µερικούς DDNS HOST.
*Στο βήµα 3.1 : Παρακαλώ χρησιµοποιήστε το LAN end του router για να συνδέσετε PC.
*Στο βήµα 3.8 : Παρακαλώ χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer για να γράψετε το gateway του router.
*Στο βήµα 4.1 : Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι έχετε πατήσει save µετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων.
*Στο βήµα 4.2 : Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι έχετε πατήσει save µετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων.
*Στο βήµα 4.3 : Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι έχετε πατήσει add µετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων.
*Στο βήµα 4.4 : Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι έχετε πατήσει save µετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων.
*Στο βήµα 6 : Παρακαλώ χρησιµοποιήστε το LAN end του router για να συνδεθείτε στο DVR. Χρησιµοποιήστε το
WAN end για να συνδεθείτε σε ADSL µόντεµ.
*Στο βήµα 7 : To Server IP είναι το DDNS HOST που θέσατε στο βήµα 4.4.
44
Λειτουργία λογισµικού στην αποµακρυσµένη πλευρά.. .
Ακολουθήστε τα βήµατα για σύνδεση στην αποµακρυσµένη πλευρά (π.χ. Αν ρυθµίσετε τον server στο γραφείο
σας µε µια στατική ADSL, µπορείτε να βλέπετε το βίντεο οπουδήποτε αποµακρυσµένα µε έναν υπολογιστή σε
δίκτυο.)
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο "
" δύο φορές για να µπείτε στις ρυθµίσεις Login (παρακαλώ ανατρέξτε
στην "εγκατάσταση λογισµικού").
ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε τα "User Name" και "Password" (π.χ. Τα "User Name" και "Password" είναι
"dan" και η IP address είναι 61.222.50.174). Κάντε κλικ στο "OK" για να συνδεθείτε.
Για παράδειγµα:
Σηµείωση:
1. Υπάρχουν δυο τρόποι για να πάρετε το λογισµικό. Ο
ένας είναι µέσω του περιλαµβανόµενου CD και ο άλλος
είναι µέσω του Video Web Server (ανατρέξτε στις
σελίδες 51 ~ 52).
2. Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί "Address Book" για
να προσθέσετε ένα νέο IP σε αυτό τον πίνακα ή να
επιλέξετε οποιαδήποτε IP address που έχει κάνει login
για να έχετε πρόσβαση στον Video Web Server.
3. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει
τη λίστα των διευθύνσεων IP που µπορείτε να ελέγχετε
και να διαχειρίζεστε.
ΒΗΜΑ 3: Αν µπορείτε να δείτε την οθόνη βίντεο όπως παρακάτω, έχετε συνδεθεί επιτυχώς στον
server.
45
[Εισαγωγή της Βασικής Χρήσης]
Α. Πίνακας ελέγχου του Video Web Server
1. Ρυθµός µεταβίβασης εικόνας ανα δευτερόλεπτο
2. Ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων
3. Βίντεο CHs
4. Σύνδεση / Αποσύνδεση
5. Ανάλυση: VGA ` QVGA
6. Ποιότητα εικόνας: High(Υψηλή) ` Middle(Μέτρια) `
Low(Χαµηλή)
7. Προσαρµογή εικόνας: Φωτεινότητα / Αντίθεση /
Κορεσµός
8. Φωτογραφία: πατώντας αυτό το κουµπί, η εικόνα
θα αποθηκευτεί αυτόµατα στον υπολογιστή
9. Εγγραφή: πατώντας αυτό το κουµπί, το
εγγεγραµµένο αρχείο θα αποθηκευτεί στον
υπολογιστή αυτόµατα
10. Ρυθµίσεις συστήµατος
11. Αριθµός χρηστών σε σύνδεση
12. Προσαρµογή παραθύρου (δεξί κλικ για ολόκληρη
οθόνη)
Β. Πίνακας ελέγχου ψηφιακής συσκευής
1. Είσοδοι βίντεο κάµερας, Τετραπλή
οθόνη, 7-9-10-13-16 οθόνες
2. Ζούµ, Εικόνα-µέσα-σε-εικόνα, Επιλογή,
Κλείδωµα, Αναζήτηση, Είσοδος
3. Στοπ, Εγγραφή, Πίσω, Γρήγορα
Μπροστά, Παύση, Αργά, Αναπαραγωγή
4. Μενού (Έξοδος), Αριστερά, ∆εξιά, Πάνω,
Κάτω
5. PTZ
6. Είσοδος
7. TURBO
8. R.E.T.R.
Σηµείωση:
1. Όταν ρυθµίζετε την είσοδο βίντεο από το DVR, η οθόνη
θα εµφανίσει το παραπάνω περιβάλλον λειτουργίας.
2. Πάρτε το 16 CH DVR σαν παράδειγµα για να εξηγήσετε
τη λειτουργία (παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη
του DVR & στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#1 για λεπτοµέρειες).
3. Αφού πατήσετε το εικονίδιο εγγραφής, θα δηµιουργηθεί ένα
αρχείο εγγραφής στο directory που έχετε επιλέξει. Κάθε αρχείο
εγγραφής µπορεί να αποθηκεύσει έως 6000 καρέ. Το αρχείο
εγγραφής θα εκχωρηθεί σε δεύτερο αρχείο αν ξεπεραστούν τα
6000 καρέ. Εξάλλου, αν ο ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
γίνει µικρότερος από 200ΜΒ, το πρόγραµµα θα σταµατήσει την
εγγραφή.
46
Λειτουργία αναπαραγωγής
..
Παρακαλώ εντοπίστε ένα αρχείο εγγραφής µέσα στον Η/Υ και κάντε διπλό κλίκ σε αυτό για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
1. Εµφάνιση οθόνης
2. Φωτογραφία
3. Στοπ
4. Παύση
5. Αργά (1/2, 1/4, 1/8)
6. Αναπαραγωγή
7. Γρήγορα
8. OSD εµφάνιση/κρύψιµο
9. Ρυθµίσεις συστήµατος (Προορισµός
φωτογραφίας, χρώµα κειµένου, χρώµα
προόδου, χρώµα καναλιού
10. Επόµενο Βίντεο
11. Χρόνος διάρκειας / Κατάσταση
12. Μπάρα ελέγχου αναπαραγωγής
47
.
Προηγµένες ρυθµίσεις
..
.
Κάντε κλικ στο "System Config" για προηγµένες ρυθµίσεις.
Σηµείωση:
Apply- Αφού αλλάξετε τις ρυθµίσεις, πατήστε
το 'apply' για να ανανεωθούν τα δεδοµένα.
Reboot- Πατήστε αυτό το κουµπί για να
επανεκκινήσετε τις ρυθµίσεις.
ACCOUNT
Ρυθµίστε το λογαριασµό χρήστη (Μέγιστο 10 λογαριασµοί), τον κωδικό και την εξουσιοδότηση
(Μέγιστο 6 λογαριασµοί συνδεδεµένοι την ίδια
στιγµή).
1. Επίπεδο χρήστη (User level):
SUPERVISOR – ελέγχει όλες τις λειτουργίες
HIGH LEVEL – ελέγχει τις προηγµένες λειτουργίες
NORMAL – ελέγχει µόνο τις βασικές λειτουργίες
GUEST LEVEL – παρακολουθεί µόνο την εικόνα
2. Χρόνος ζωής (Life time): Η διάρκεια της ώρας
για την οποία οι χρήστες επιτρέπεται να ελέγχουν
το Video Web Server.
ALARM
Ρυθµίστε τη λειτουργία του συναγερµού (ALARM).
Μπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε για να χειρίζεστε
τη λειτουργία 'ενεργοποίησης εγγραφής συναγερµού'.
1. Alarm Trigger: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ενεργοποίησης συναγερµού.
2. Alarm Method: ∆ύο επιλογές – E-mail ή FTP.
3. Image Resolution: Ανάλυση εικόνας προς αποθήκευση για τις λειτουργίες E-mail και FTP (Η
SUBVGA είναι 160x120 ενώ η QVGA είναι
320x240).
4. Alarm refresh: Καθαρίστε το µήνυµα συναγερµού ' ' που φαίνεται στην οθόνη.
48
MAIL
Όταν ο συναγερµός ενεργοποιείται, το πρόγραµµα
διακοµιστή βίντεο θα αποθανατήσει ακαριαία την
εικόνα και θα την στείλει στους ανατεθειµένους
παραλήπτες µέσω e-mail.
1. Μπορείτε να πάρετε όλα τα δεδοµένα από
την εταιρία ISP ή στέλνοντας mail στον παροχέα διακοµιστή (POP3/SMTP διακοµιστής).
2. Θα πρέπει να καθορίσετε τη λίστα µε τα
mail που θα στέλνονται όταν ενεργοποιείται
ο συναγερµός.
3. Αν δεν είναι αναγκαίο για εσάς να επιβεβαιώνεται τον κωδικό και το όνοµα χρήστη, επιλέξτε στο Verify το 'No'.
FTP
Όταν ο συναγερµός ενεργοποιείται, το πρόγραµµα
διακοµιστή βίντεο θα αποθανατήσει ακαριαία την
εικόνα και θα την κάνει upload στο καθορισµένο
FTP site.
1. Μπορείτε να πάρετε όλα τα δεδοµένα από
το τµήµα MIS.
2. Η αρχικά επιλεγµένη θύρα για upload είναι
η No.21.
3. Μπορείτε να ρυθµίσετε µόνοι σας το
directory στο οποίο θα γίνεται το upload.
File Path
Μπορείτε να αλλάξετε το directory όπου αποθηκεύεται το αρχείο εγγραφής και οι φωτογραφίες.
49
TOOLBOX
Αναβαθµίστε το firmware και αποκτήστε τις on-line
οδηγίες χρήστη.
Σηµείωση: Μην επανεκκινήσετε το DVR ενώ
αναβαθµίζεται το firmware.
1. Firmware Version: Η έκδοση του firmware την
παρούσα στιγµή. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο
κουµπί 'Find' για να πάρετε το πιο τελευταίο
firmware από το PC και πατήστε το 'Upgrade
Firmware' για να το αναβαθµίσετε.
2. Turbo Step: Θέστε το βήµα αλλαγής θέσης
όταν αλλάζετε τη ζώνη που βλέπετε κατα τη
διάρκεια της λειτουργίας ζουµ.
Online User
Οι πληροφορίες του on-line χρήστη.
RETR
Ρυθµίσεις RETR.
1. Remote Record: Κάντε κλικ στο 'Enable' για
να ενεργοποιήσετε την αποµακρυσµένη εγγραφή
2. Quality: Θέστε την ποιότητα σε High (Υψηλη), Middle (Μεσσαία) και Low (Χαµηλή).
3. Resolution: VGA, QVGA
4. Connection Check IP: Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο.
5. R.E.T.R. Time Limit: Ρύθµιση του χρόνου
τέλους.
50
Συνδεθείτε σε video web server µέσω IE ..
Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε video web server µέσω του browser. Αυτή η λειτουργία υπάρχει τόσο
στα Windows 2000 όσο και στα Windows XP (Τα Windows XP προτείνονται καλύτερα σε σχέση µε τα
Windows 2000).
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε τον IE browser, επιλέξτε Tools / Internet Options / Security / Custom Level, και βάλτε
"Enable" σε όλες τις επιλογές του ActiveX.
ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. (Παράδειγµα)
51
.
ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό για να κάνετε login στον video web server.
ΒΗΜΑ 4: Αφού κάνετε login, θα δείτε το παρακάτω. (Παράδειγµα)
1. Καρέ ανα δευτερόλεπτο της µεταδιδόµενης εικόνας
2. Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων
3. Όνοµα χρήστη
4. Κανάλια βίντεο
5. Κουµπί αλλαγής καναλιού
6. Ανάλυση: VGA ` QVGA
7. Ποιότητα εικόνας: Υψηλή – Μεσσαία – Χαµηλή
8. Κουµπί αλλαγής ανάλυσης
9. Αριθµός συνδεδεµένων χρηστών
10. Κουµπί αλλαγής ποιότητας
11. Μενού, Αριστερά, ∆εξιά, Πάνω, Κάτω, Έξοδος
12. Κλείδωµα, Ζουµ, Είσοδος, Αναζήτηση, Εγγραφή
13. Στοπ, Εγγραφή, Πίσω, Γρήγορα µπροστά, Παύση,
Αργά, Αναπαραγωγή
14. Κάµερα
15. 4, 9, 16, Multi, PIP, POP, Ενέργεια, Εστίαση, Ζουµ
16. Έξοδος, VCR, Ζωντανά, Πάγωµα, Αυτόµατο
17. Θέση λήψης
52
Προχωρηµένη χρήση
..
Επιλογές λειτουργίας
2Χ ΖΟΥΜ
Πατήστε το κουµπί 'ZOOM' για να δείτε µια µεγέθυνση της εικόνας σε ολόκληρη την οθόνη και ένα µικρό
παραθυράκι κάτω αριστερά.
Το παραθυράκι εµπεριέχει ένα κινήσιµο ¼ οπτικό µέγεθος της ορισµένης κάµερας. Η εµβέλεια είναι 2x.
• Πατήστε το κουµπί 'ZOOM' ξανά για να βγείτε από τον δείκτη ζουµ.
• Πατήστε το κουµπί 'Camera 1-4' για να επιλέξετε κάποιο κανάλι.
• Πατήστε τα '▲', '▼', '◄', ' ►' για να µετακινήσετε τη θέση ζουµ.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ
Η οθόνη θα εµφανίσει 'VLOSS' στο κέντρο της εικόνας που φαίνεται, αν η είσοδος βίντεο δεν είναι σωστά
συνδεδεµένη.
53
.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πατήστε το κουµπί 'SEARCH' για την αναπαραγωγή της εγγραφής.
Επιλέξτε ένα κανάλι για αναζήτηση ενός εγγεγραµµένου βίντεο.
Πατήστε τα '▲', '▼', για να επιλέξετε µια κάµερα.
Πατήστε το κουµπί 'ENTER ' για να µπείτε µέσα σε µενού / υποµενού.
Πατήστε το κουµπί 'MENU' για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές / βγείτε από το µενού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να µπείτε µέσα στο κάθε υποµενού.
1. EVENT SEARCH
Εµφάνιση όλων των βίντεο που ενεργοποιήθηκαν από εντοπισµό κίνησης στη λειτουργία εγγραφής.
Σηµείωση: Όταν κάνετε αναπαραγωγή κάποιου εγγεγραµµένου βίντεο, θα παίξει σε γρήγορη ταχύτητα.
Όταν πατήσετε το κουµπί 'PLAY', θα επιστρέψει στην κανονική ταχύτητα.
2. TIME SEARCH
Πατήστε µια περίοδο εγγραφής για να αναζητήσετε κάποιο βίντεο.
3. LIST ALL
Για µπούν σε λίστα όλα τα εγγεγραµµένα βίντεο.
54
Πατήστε το κουµπί 'ENTER' για να µετακινηθείτε στο επόµενο ψηφίο.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
1. SELECT
Πατήστε µια χρονική περίοδο για να αναζητήσετε κάποιο βίντεο.
Αν οι χρήστες πληκτρολογήσουν µια ανύπαρκη περίοδο, θα εµφανιστεί το µήνυµα 'PRESS MENU KEY TO
RETURN'.
Αφού πατήσετε το κουµπί 'MENU', η οθόνη θα επιστρέψει στην προηγούµενη οθόνη.
55
Πατήστε τα '▲', '▼', για να επιλέξετε µια εγγραφή.
Πατήστε τα κουµπιά 'ENTER ' / 'PLAY ' για να την δείτε.
1. Y/M/D
Η εµφάνιση του Χρόνου(Y), του Μήνα(Μ) και της Ηµέρας(D).
2. HO:MI:SE
Η έναρξη του χρόνου εγγραφής(Hour:Minute:Second[Ώρα:Λεπτό:∆ευτερόλεπτο]).
3. MI:SE
Η διάρκεια του χρόνου αναπαραγωγής(Minute:Second[Λεπτό:∆ευτερόλεπτο]).
4. TYPE
D1: Multiplex λειτουργία (Οι εικόνες εισέρχονται από ένα κανάλι τη φορά).
56
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ USB
Οι χρήστες µπορεί να χρειαστεί να διαµορφώσουν τη συσκευή µνήµης USB (USB Sticker ή USB HDD συσκευές)
µέσω υπολογιστή πριν να το συνδέσουν στο DVR.
Πατήστε µαζί τα κουµπιά 'ENTER ' + 'SEARCH ' για να µπείτε στη λειτουργία USB BACKUP (Αντίγραφο
ασφαλείας USB).
Οι χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία µέσα στη συσκευή µνήµης USB, και να τα κάνουν ανάγνωση
χρησιµοποιώντας κάποιο προσωπικό υπολογιστή.
Το σύστηµα θα εντοπίσει τη συσκευή µνήµης USB αυτόµατα. Θα εµφανίσει στην οθόνη 'DETECTING USB
DEVICE'.
Το σύµβολο [ ] δείχνει τον διαθέσιµο χώρο της συσκευής µνήµης USB.
Πατήστε τα '◄', ' ►' για να επιλέξετε κάποιο κανάλι ή για να µετακινηθείτε στο επόµενο ψηφίο.
Πατήστε τα '+ ', '- ' για να αλλάξετε το ψηφίο.
Βήµα1: Επιλέξτε µια συγκεκριµένη κάµερα πατώντας τα κουµπιά '◄', ' ►'.
Βήµα2: Πληκτρολογήστε την έναρξη και το τέλος του χρόνου πατώντας τα κουµπιά '+ ', '- '.
Βήµα3: Επιλέξτε το ΟΚ πατώντας το 'ENTER' (δείχνει τον χώρο εγγραφής).
Βήµα4: Επιλέξτε το ΟΚ ξανά για να ξεκινήσετε τη δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου.
[ ]/[ ]: [ Χώρος εγγραφής ] / [ Συνολικός διαθέσιµος χώρος της συσκευής µνήµης USB ]
Σηµείωση:
1. Η συσκευή µνήµης USB µπορεί να εντοπιστεί µόνο από τους εξής τρείς τύπους αρχείων:
FAT32(WINDOWS), EXT3(LINUX), EXT2(LINUX)
2. Το σύστηµα θα χρειαστεί µερικά λεπτά για αναζήτηση αν το αρχείο είναι πολύ µεγάλο.
3. Τα αρχεία αντιγράφου ασφαλείας µπορούν να διαβαστούν µόνο από το λογισµικό PowerDVD ή
WinDVD.
4. Η 4CH λειτουργία εγγραφής θα παίξει σε τετραπλή ταχύτητα όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός
εγγεγραµµένου βίντεο. (Το ίδιο ισχύει και για τα 3CH και 2CH. 3CH→τριπλή. 2CH→διπλή.)
57
Κλείδωµα πλήκτρων
Για προηγµένη ασφάλεια, οι χρήστες µπορούν να 'κλειδώνουν' τα κουµπιά στο DVR. Το κλείδωµα πλήκτρων
εµποδίζει άλλους ανθρώπους από το να χρησιµοποιούν το σύστηµα.
Πατήστε 'ENTER' + 'MENU' ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα πλήκτρων.
Πατήστε 'ENTER' + 'MENU' ταυτόχρονα και πληκτρολογήστε τον κωδικό (Αρχικός κωδικός: 000000) και µετά
πατήστε 'ENTER' για να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα πλήκτρων.
Σηµείωση: Για να αλλάξετε σε διαφορετικό χρήστη, πατήστε τα κουµπιά 'ENTER' + 'MENU' για να κλειδώσουν
τα πλήκτρα και µετά πατήστε τον κωδικό του διαφορετικού χρήστη για ξεκλείδωµα.
Πρωτόκολλο RS-232
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή για να εξοµοιώσετε τα πλήκτρα του DVR.
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ που χρησιµοποιεί 8 bit δεδοµένων ~ 1 bit αρχής ~ 1 bit
τέλους
58
Επίλυση προβληµάτων
Όταν παρουσιαστεί πρόβληµα, µπορεί να µην είναι τίποτα σοβαρό και να διορθώνεται εύκολα. Ο παρακάτω
πίνακας περιγράφει µερικά συνηθισµένα προβλήµατα και τις λύσεις τους. Παρακαλώ να τον ελέγξετε πριν να
επικοινωνήσετε µε την αντιπροσωπία του DVR.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
∆εν ενεργοποιείται
∆ε λειτουργεί όταν πατάω κάποιο κουµπί
∆ε γίνεται εγγραφή βίντεο
Η ενεργοποίηση της εγγραφής
χρονοµέτρου δε λειτουργεί
∆εν υπάρχει ζωντανό βίντεο
Αλλαγή συστήµατος NTSC & PAL
Στις λειτουργίες overwrite(εγγραφή από
πάνω) και duplex, η κίνηση
αναπαραγωγής διακόπτεται
ΛΥΣΗ
• Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος
• Επιβεβαιώστε οτι υπάρχει ρεύµα στην πρίζα
• Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα κουµπιών
• Πατήστε ‘MENU’ + ‘ENTER’ για να ξεκλειδώσετε
• Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί σωστά ο σκληρός δίσκος
• Ελέγξτε αν το ‘Record Enable’ είναι τοποθετηµένο στο ‘YES’
• Ελέγξτε το καλώδιο βίντεο της κάµερας και τις συνδέσεις
• Ελέγξτε το καλώδιο βίντεο της οθόνης και τις συνδέσεις
• Επιβεβαιώστε οτι η κάµερα παίρνει ρεύµα
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του φακού της κάµερας
Για να αλλάξετε σύστηµα, πατήστε ‘FF’ για NTSC σύστηµα, και
‘REW’ για PAL σύστηµα (Ανατρέξτε στη σελίδα 6 ‘Ξεκινώντας’).
Πατήστε το κουµπί 'STOP' και µετά το κουµπί 'PLAY' για να
επαναληφθεί η αναπαραγωγή.
59
Τεχνικά χαρακτηριστικά
•Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
*NTSC: 4 κανάλια x 30 εικόνες/δευτ. = 120 καρέ/δευτ.
*PAL: 4 κανάλια x 25 εικόνες/δευτ. = 100 καρέ/δευτ.
60
Παράρτηµα Α – Εγκατάσταση σκληρού δίσκου .. .
Ακολουθήστε τα βήµατα προσεκτικά για να σιγουρευτείτε ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά.
Ο θάλαµος που βρίσκεται στην µπροστινή όψη του DVR είναι η µετακινήσιµη θήκη µέσα στην οποία τοποθετείται ο
σκληρός δίσκος. Τα διάφορα µέρη της θήκης γράφουν τι είναι για τη δική σας διευκόλυνση.
**Σηµείωση: Οι χρήστες πρέπει να θέσουν τον σκληρό δίσκο στο Master για τον εντοπισµό συστήµατος**
Βήµα1
Βήµα2
Βήµα3
Βήµα4
Βήµα5
Βήµα6
Συνδέστε τον κονέκτορα µε το σκληρό δίσκο (Εικόνα 1)
Βάλτε τον σκληρό δίσκο µέσα στη θήκη. Έχετε υπόψη ότι η κάτω πλευρά είναι είναι η µεριά του ρεύµατος
όπως δείχνει η εικόνα 2
Βιδώστε τον σκληρό δίσκο στη θήκη. Πριν βιδώσετε τον σκληρό δίσκο, προσέξτε να ταιριάξετε το pin1 του
σκληρού δίσκου, µε το σηµάδι pin1, επειδή η τρύπα της βίδας διαφέρει ανάλογα µε τον κατασκευαστή
σκληρών δίσκων. Έπειτα βιδώστε τον σκληρό δίσκο σωστά (Εικόνα 3 & 4). Πρέπει να ευθυγραµµίσετε µε
ακρίβεια το σκληρό δίσκο µε το pin σύνδεσης για να εξασφαλίσετε τη σωστή
εγκατάσταση
Γυρίστε ανάποδα τον σκληρό δίσκο και βάλτε τον µέσα στο DVR (Εικόνα 5 & 6)
Συνδέστε τον σκληρό δίσκο µε το DVR (Εικόνα 7)
Κλειδώστε τον θάλαµο γυρνώντας το κλειδί δεξιόστροφα (Εικόνα 8)
Σηµείωση: Αν δεν κλειδώσετε τον θάλαµο, το DVR δε θα λειτουργεί σωστά
Βήµα7
Κλείστε το καπάκι (Εικόνα 9)
61
Παράρτηµα Β – Αντικατάσταση σκληρού δίσκου ..
Σηµείωση: 1. Αν θέλετε να αλλάξετε σε διαφορετικό σκληρό δίσκο, πρέπει να αφαιρέσετε τους κονέκτορες
από τον σκληρό δίσκο (ανατρέξτε στη σελίδα 51).
2. Όταν ο σκληρός δίσκος δουλεύει για µια χρονική περίοδο, η επιφανειακή θερµοκρασία θα
είναι υψηλή, παρακαλώ προσέξτε το.
3. Αφού γυρίσετε το κλειδί σε θέση ξεκλειδώµατος, παρακαλώ περιµένετε µερικά
δευτερόλεπτα µέχρι να σταµατήσει εντελώς η λειτουργία του σκληρού δίσκου.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ‘HOT SWAP’ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ
Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εξασφαλίσετε αξιοπιστία:
1. Ξεκλειδώστε τον θάλαµο γυρνώντας το κλειδί αριστερόστροφα
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πατήστε ENTER για να απενεργοποιήσετε τον σκληρό
δίσκο
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη του σκληρού δίσκου
4. Αντικαταστήστε τον σκληρό δίσκο στη θήκη
Σηµείωση: Αφού γυρίσετε το κλειδί σε θέση ξεκλειδώµατος, περιµένετε λίγα δευτερόλεπτα µέχρι να
σταµατήσει εντελώς η λειτουργία του σκληρού δίσκου.
62
Παράρτηµα Γ – Ταχύτητα εγγραφής ..
Ο χρόνος εγγραφής διαφέρει ανάλογα µε την ταχύτητα εγγραφής, την ποιότητα εγγραφής και τη λειτουργία
εγγραφής.
Παρακαλώ ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου είναι 250GB.
63
.
Παράρτηµα ∆ – Ρυθµίσεις pin ..
64
.
PIN 1. RS232-TX : RS-232
Το DVR µπορεί να ελεγχθεί αποµακρυσµένα από µια εξωτερική συσκευή ή σύστηµα ελέγχου, όπως ένα
πληκτρολόγιο ελέγχου, χρησιµοποιώντας σήµατα σειριακής επικοινωνίας RS-232.
PIN 2. RS232-RX : RS-232
Το DVR µπορεί να ελεγχθεί αποµακρυσµένα από µια εξωτερική συσκευή ή σύστηµα ελέγχου, όπως ένα
πληκτρολόγιο ελέγχου, χρησιµοποιώντας σήµατα σειριακής επικοινωνίας RS-232.
PIN 3, 4, 5, 6 ALARM INPUT
Για σύνδεση καλωδίου από το ALARM INPUT (PIN 3, 4, 5, 6) στον κονέκτορα GND (PIN 9), το DVR θα αρχίσει
την εγγραφή και ο βοµβητής θα είναι στο ΟΝ. Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός, το σήµα γίνεται ‘LOW’, και θα
σταµατήσει όλες τις λειτουργίες συναγερµού. Κάτω από κανονική λειτουργία το σήµα µένει στο ‘HIGH’.
PIN 7. EXTERNAL ALARM NC
Κάτω από κανονική λειτουργία, η COM συνδέεται µε το NC και αποσυνδέεται µε το NO. Αλλά όταν ενεργοποιηθεί
ο συναγερµός, η COM αποσυνδέεται από το NC και συνδέεται µε το NO.
PIN 8. EXTERNAL ALARM NO
Κάτω από κανονική λειτουργία, η COM αποσυνδέεται από το NO. Αλλά όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός, η
COM συνδέεται µε το NO.
PIN 9. GND
GROUND
PIN 10. RS485-B
Το DVR µπορεί να ελεγχθεί αποµακρυσµένα από µια εξωτερική συσκευή ή σύστηµα ελέγχου, όπως ένα
πληκτρολόγιο ελέγχου, χρησιµοποιώντας σήµατα σειριακής επικοινωνίας RS-485.
PIN 11. RS485-A
Το DVR µπορεί να ελεγχθεί αποµακρυσµένα από µια εξωτερική συσκευή ή σύστηµα ελέγχου, όπως ένα
πληκτρολόγιο ελέγχου, χρησιµοποιώντας σήµατα σειριακής επικοινωνίας RS-485.
PIN 14. ALARM RESET (INPUT)
Η σύνδεση καλωδίου από το ALARM RESET (PIN 14) στον κονέκτορα GND (PIN 9), µπορεί να απενεργοποιήσει
το ALARM. Ένα εξωτερικό σήµα στο ALARM RESET (PIN 14) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κάνει reset στο
σήµα του ALARM OUTPUT και του εσωτερικού βοµβητή του DVR. Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός, το σήµα
γίνεται ‘LOW’, και σταµατάει όλες τις λειτουργίες συναγερµού. Κάτω από κανονική λειτουργία, το σήµα
παραµένει ‘HIGH’.
PIN 15. EXTERNAL ALARM COM
Κάτω από κανονική λειτουργία, η COM συνδέεται στο NC και αποσυνδέεται από το NO. Αλλά όταν
ενεργοποιηθεί ο συναγερµός, η COM αποσυνδέεται από το NC και συνδέεται στο NO.
65
Παράρτηµα Ε – Έξτρα πληροφορίες ..
Συµβουλές επίδειξης για το CPD500W
1. Triplex
• Ζωντανή εικόνα ||
• Συνεχής εγγραφή |||> ∆εν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε κάποιο από αυτά. ∆ουλεύουν ταυτόχρονα.
• Αναπαραγωγή ||
2. MPEG-2 format συµπίεσης
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας (best image quality), σαν εικόνα DVD, καλύτερη από το MPEG-4, πολύ
καλύτερη από wavelet / jpeg.
3. Χρόνος εγγραφής
Εξαρτάται από τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου. Με σκληρό δίσκο 250GB και µε τη βασική
ρύθµιση ( Basic – κάτω από 25 καρέ το δευτερόλεπτο [ποιότητα τηλεόρασης] ) θα έχετε 326 ώρες.
4. Έξυπνος εντοπισµός κίνησης
4 κανάλια ανεξάρτητα on ή off. Θέστε περιοχή. 4 µεταβλητές για διαφορετικές εφαρµογές (Ευαισθησία
επιπέδου, Ευαισθησία χώρου, Χρονική ευαισθησία και Σύγκριση.
5. Γρήγορη αναζήτηση
• Λίστα συµβάντων
• Λίστα χρόνου
• Όλες οι λίστες ( Πατώντας "Είσοδος" + "Αναπαραγωγή" [Enter+Play] )
6. Αντίγραφο ασφαλείας USB
• Πατήστε "Είσοδος" + "Αναζήτηση" για τη λειτουργία USB. Η αναπαραγωγή του αρχείου µπορεί να
γίνει στο PC µόνο από τα WinDVD και PowerDVD.
7. Έλεγχος PTZ
Πατήστε "Είσοδος" + "Ζουµ" για τη λειτουργία PTZ ( µπορεί να ελεγθεί µέσω DVR, υπερύθρων και
Ίντερνετ.
• 16 προκαθορισµένα σηµεία / 32 set of sequence
• 2 λειτουργίες Autoplay: Autopan / Sequence
• 350° Pan, 90° Tilt, 3x οπτικό ζουµ, 2x ψηφιακό ζουµ µέσω DVR
8. Ίντερνετ / R.E.T.R.
1. Συνιστούνται ADSL και στατική IP, αλλά δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα µε ISDN και ∆υναµική IP
(Χρειάζεται router)
2. PTZ λειτουργία hot point ( δεν χρειάζεται πια joystick )
3. R.E.T.R. για διπλό έλεγχο ασφάλειας
4. Αποστολή µηνύµατος σε e-mail / ftp
5. Ο vivo server µπορεί να καταστήσει on-line επικοινωνία
6. Εξωτερικός συναγερµός
7. 6 επίπεδα username / password για διαφορετική εξουσιοδότηση
66
.
F.A.Q.
Α. Πώς να βελτιώσω το IPS (Εικόνες ανα δευτερόλεπτο) ή το FPS (Καρέ ανα δευτερόλεπτο) του εγγεγραµµένου
αρχείου για να γίνει πιο οµαλό;
Απάντηση:
Ο µέγιστος αριθµός των 25 fps µοιράζεται στις κάµερες που κάνουν εγγραφή. Αν χρησιµοποιείτε 4 κανάλια για
εγγραφή σηµαίνει ότι κάθε κάµερα θα έχει µόνο 6,25 fps. Για να βελτιώσετε την οµαλότητα της εικόνας µπορείτε
να απενεργοποιήσετε την εγγραφή σε κάποιες από αυτές. Για παράδειγµα, αν τα 25 fps χρησιµοποιούνται από 2
κάµερες εγγραφής, κάθε κάµερα θα δουλεύει µε 12,5 fps.
Β. Μέγεθος αντιγράφου ασφαλείας USB.
Απάντηση:
Αν χρησιµοποιήσετε ποιότητα Αα (δηλαδή 25 fps / Βέλτιστη ποιότητα), ένα USB 128MB δεν είναι αρκετό για 10
λεπτά εγγεγραµµένου βίντεο ποιότητας Αα. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερο USB.
Γ. Λειτουργία του IR ποµπού.
Απάντηση:
Μπορεί να ελέγξει το PTZ και το DVR (αλλά όχι στην έκδοση W). Μετά από τη σωστή σύνδεση, παρακαλώ
πατήστε το κόκκινο κουµπί πάνω δεξιά, µετά το µπλέ κουµπί που γράφει "CAMERA" πάνω αριστερά, και µετά το
κόκκινο κουµπί που γράφει "DIGITAL ZOOM" στο κέντρο αριστερά για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο IR. Αν
θέλετε να ελέγξετε το PTZ ID 003, πατήστε το µπλέ κουµπί που γράφει "CAMERA", µετά το κουµπί ID, έπειτα τα
"0" "0" "3", και τέλος το κουµπί "ENTER". Τώρα µπορείτε να ελέγξετε το συγκεκριµένο PTZ.
∆. ∆εν µπορώ να ελέγξω το PTZ.
Απάντηση:
Παρακαλώ, πρώτα ελέγξτε τη σύνδεση, έπειτα προσπαθήστε να συνδέσετε το RS-485 ανάστροφα. Τέλος,
πηγαίνετε στο Κεντρικό µενού → PTZ, για να βρείτε τον αριθµό ID του PTZ. Για παράδειγµα, αν το PTZ είναι
συνδεδεµένο στο κανάλι 1 και ο αριθµός είναι 001, και ο αριθµός ID της κάµερας 1 είναι επίσης 001, σηµαίνει ότι
µπορείτε να ελέγξετε το PTZ στο κανάλι 1.
Αν δεν είναι τα ίδια, για παράδειγµα ο αριθµός ID του PTZ στην οθόνη είναι 007, και το τρέχων ID στο µενού
έιναι 002, δεν µπορείτε να ελέγξετε το συγκεκριµένο PTZ. Μπορείτε να προσπαθήσετε να αλλάξετε το τρέχων ID
σε 007 πρώτα, και µετά να δώσετε ένα νέο ID 001 (οποιοδήποτε θέλετε) και πατήστε "ENTER". Τώρα θα πρέπει
να δείτε τον αριθµό ID του PTZ στην οθόνη να αλλάζει από 007 σε 001 και να µπορείτε πια να το ελέγξετε.
Μερικές φορές η συνδεσή σας είναι σωστή, και το ID είναι σωστό, αλλά απλώς δεν είναι δυνατό να ελέγξετε το
PTZ. Παρακαλώ προσπαθήστε να µεγιστοποιήσετε το κανάλι PTZ για να το ελέγξετε (µερικές φορές δεν είναι
δυνατός ο έλεγχος του PTZ σε τετραπλή οθόνη).
Μερικές φορές αν δεν χρησιµοποιήσετε σωστό τροφοδοτικό (αντάπτορα ρεύµατος) και το ρεύµα είναι υψηλό, δεν
θα µπορέσετε να ελέγξετε το PTZ. Το στάνταρντ είναι 500mA.
Ε. Λειτουργία PTZ.
Απάντηση:
Για να ελέγξετε το PTZ πρέπει να µπείτε στο PTZ Μενού (Enter+Zoom). Για την κίνηση PTZ, υπάρχει µια
χειροκίνητη λειτουργία και δυο αυτόµατες (Auto Pan-Sequence). Για τη χειροκίνητη λειτουργία, απλώς πατήστε
τα πλήκτρα της µπροστινής όψης για να κίνηση. Για τη λειτουργία Auto-Pan θέστε ταχύτητα, όρια αριστερά/δεξιά,
και πατήστε "Play" για Auto-Pan. Για τη λειτουργία Sequence πρέπει να προτοποθετήσετε τα σηµεία. Πιο
αναλυτικά: 1. Στο PTZ Μενού, πηγαίνετε στο "Preset→Add" για ένα νέο preset ή στο "Preset→Edit" για να
αλλάξετε ένα ήδη υπάρχον preset.
2. Όταν πατήσετε "Add", θα πρέπει να δώσετε µια τοποθεσία και να πατήσετε "Enter" για αυτό το
preset.
3. Έπειτα, δώστε έναν τίτλο για αυτό το σηµείο και πατήστε "Enter" αφού τελειώσετε.
Μόλις καταφέρατε να προσθέσετε ένα νέο σηµείο preset, και αν θέλετε, µπορείτε να θέσετε µια νέα sequence για
αυτό.
1. Στο PTZ Μενού, πηγαίνετε στο "Sequence→Add" για µια νέα sequence, ή στο "Sequence→Edit"
για να αλλάξετε µια ήδη υπάρχουσα sequence.
2. Επιλέξτε ταχύτητα, επόµενο σηµείο preset, χρόνο αναµονής, και πατήστε "Menu" αφού τελειώσετε.
Έπειτα, µπορείτε να µεταβείτε σε λειτουργία sequence. Πατήστε "Play" για sequence.
67