close

Enter

Log in using OpenID

Anatomija

embedDownload
ASTAVI PLA PREDMETA: AATOMIJA I KLIIČKA AATOMIJA ČOVJEKA
II. USTROJSTVO ASTAVE: ASTAVA SE ODVIJA SVAKI POEDELJAK U TIJEKU PRVE
GODIE STUDIJA
Broj sati predavanja: 50
Broj sati seminara: 50
Broj sati vježbi: 100
Ukupan broj sati: 200
PREDAVANJA: Ponedjeljak od 12 do 13.30
VJEŽBE I SEMINARI: GRUPA I. Ponedjeljak od 9 do 12,00
GRUPA II. Ponedjeljak od 14 do 17,00
PRVI SEMESTAR
Datum
1
11. 10. 2010.
Vinter
Uvod u
anatomiju.
Anatomsko
nazivlje i
građa
ljudskog
tijela.
Predavanje
Građa kosti,
mišića i
zglobova.
WA
3
25. 10. 2010.
Vukičević
Anatomija
pregradnje
kosti.
Međuodnos
kosti i drugih
sustava.
Principi
sistemskog i
lokalnog
povećanja
koštane mase.
Klinička
anatomija
kralježnice.
Gornje
okrajine,
rameni
obruč,
nadlaktica,
podlaktica i
šaka.
Kosti i
zglobovi
ramenog
obruča.
Kosti
nadlaktice,
lakatni
zglob,
podlaktica,
kosti i
zglobovi
šake.
MALI
PISMEI
KOLOKVIJ
str.9-22
str. 30-40(ponoviti) str. 657-691
str.22-49(osnove) str. 629-644
str. 793-800
Anatomsko
nazivlje i
građa
ljudskog
tijela.
Seminar/
vježbe
2
18. 10. 2010.
Kralješci sveze
i zglobovi. Kosti
trupa,
kostovertebralni
zglobovi
4
4
Predavanje
Seminar/
vježbe
5
08. 11. 2010.
6
15. 11. 2010.
Klinička
anatomija
zdjelice i kuka
Klinička
anatomija
koljena
Klinička
anatomija
potkoljenice i
stopala.
Anatomija
lubanje.
Baza lubanje
Mjesta prolaza
žila i živaca na
bazi lubanje
Zdjelica i kuk
(kosti,
zglobovi),
koljenski
zglob,
potkoljenica i
stopalo (kosti i
zglobovi)
str. 1027-1038
str. 1099-1139
Kosti lubanjeneurocranium
WA str.177-178
str.185-200
str. 200-206
Predavanje
Seminar/
vježbe
WA str. 91-94
str.206-214
str. 433-441
str. 443-455
str. 369-395
7
22. 11. 2010.
Klinička
anatomija
lubanje.
Koštana
omeđenja
topografskih
regija lubanje
Kosti lubanjeviscerocranium
MALI PISMEI
KOLOKVIJ
str. 94-98
str.411-423
str. 423-433
8
29. 11. 2010.
Petanjek
Mozgovne
ovojnice,
cirkulacija
likvora.
Vaskularizacija
neurokranijuma
9
06. 12. 2010.
Petanjek
Kralješnička
moždina i
mozgovno
deblo kao
izvorište
somatske i
visceralne
inervacije.
Kranijalni i
moždinski
živci – vrste
vlakana
10
13. 12. 2010.
Kelović
Autonomni
živčani
sustav.
Morfologija
diencefalona
i
telencefalona.
Moždane
komore.
Moždano deblo
Kranijalni živci.
Vratni,
slabinski i
križni spletovi.
Autonomni
živčani
sustav.
Morfologija
diencefalona
i
telencefalona.
Moždane
komore
str. 98-111
str. 395-411
str. 441-443
11
20. 12. 2010.
VELIKI
PISMEI
KOLOKVIJ
DRUGI SEMESTAR
13
14
10. 01. 2011.
17. 01. 2011.
Predavanje Grgurević
Grgurević
Krvožilni sustav,
značajke.Topogr Mediastinum
afija prsnog
i srce.
koša. Pluća.
Mehanika
disanja.
Seminar/
Regiones
Srce, perikard
Vježba
intercostales,
srčane
mediastinum,
arterije, vene
mm.
i živci, plexus
intercostales, nn. cardiacus.
intercostales, aa. Topografija
medijastinum
intercostales,
diaphragma, a. i a, granice
v. thoracica
pleure,
interna, trachea, granice pluća,
pluća, pleura,
granice srca,
mehanika
auskultacijske
disanja, truncus točke srca
symphaticus, nn. embrionalni
splanhnici,
krvni optjecaj
thymus
WA
pročitati str. 5-9
str. 839
pročitati str. 49-70
str. 840-841
str. 781-793
str. 850-872
str.801-814
str.873-876
str. 814-835
str.823
str. 881-882
str.817
str. 886-890
str.51-52
str. 899-901
15
24. 01. 2011.
Kovačić
Veliki i mali optok
krvi, limfni sustav,
fetalni optok krvi.
limfa prsne šupljine,
aorta thoracica i luk
aorte, v. cava
superior, vv.
brachiocephalicae, v.
azygos i v.
hemiazygos, ductus
thoracicus, ductus
lymphaticus dexter.
MALI PISMEI
KOLOKVIJ
str.49-52
str.877-881
str. 820
str. 832
str. 896-897
str. 885-886
16
31. 01. 2011.
Seminar/ Regio
vježbe
parotideomasseteric
a: fossa
retromandibularis,
glandula parotis, n.
tympanicus,
ganglion oticum, n.
facialis s ograncima,
a. i v. temporalis
superficialis, n.
auriculotemporalis.
17
07. 02. 2011.
Regio faciei
anterior:mimičn
o mišićje lica, n.
maxillaris s
ograncima,
ganglion
pterygopalatinu
m, n. mentalis, a.
i v. facialis, a. i v.
infraorbitalis,
nos; koštano
omeđenje, nosne
hrskavice,
vaskularizacija i
inervacija nosa,
paranazalni
sinusi.
MALI PISMEI
KOLOKVIJ
Kopirati str. 696 iz Anatomije
Čovjeka Jelena Krmpotić Nemanić
WA: str. 278
str. 260-261
str. 263
str. 108
str. 102
str. 248-249
str. 342
str. 225-231
str.257-259
str. 260
str.102
str.220
str.247
str.251
str.249
str. 312-325
18
19
14. 02. 2011.
21. 02. 2011.
Regio
Fossa
palpebralis:
infratempora
koštano
lis: fossa
temporalis,
omeđenje
orbite, m.
fossa
infratempora
orbicularis
oculi,
lis, fossa
motorički i
pterygopalati
na (koštana
zaštitni očni
uređaj,
omeđenja te
komunikacije
glandula
lacrimalis i
), žvačni
njezina
mišići, n.
mandibularis
inervacija,
s ograncima,
tijek suza, n.
trigeminus
ganglion
(opći dio), n.
submandibul
are, a.
ophtalmicus s
maxillaris s
ograncima,
ograncima, a.
ganglion
ciliare, tractus meningea
media,
(nervus)
chorda
opticus, n.
oculomotorius, tympani.
n. trochlearis,
n. abducens, a.
ophtalmica, vv.
Ophtalmicae.
str.217-219
str. 219-220
str. 226
str. 231-234
str.575-589
str.259
str.256-257
str.262
str. 102,588
str.249
str. 255,456-457 str. 102
str.260
str.276
Seminar/
vježbe
14.45-17
WA
20
28. 02. 2011.
Vinter
Usna šupljina
Trigonum
submandibulare:
platysma,
suprahioidni
mišići, lingualni
trokuti, dno usne
šupljine, n.
lingualis, n.
mylohyoideus, n.
hypoglossus, n.
glossopharyngeu
s, a. i v. lingualis,
usna šupljina.
MALI PISMEI
KOLOKVIJ
str. 343-345
str. 234
str.237-238
str. 270-302
str. 260
str.263-264
str.265
str.247
21
07. 03. 2011.
Pharynx i larynx
Trigonum
caroticum: m.
sternocleidomast
oideus, a. carotis
communis, a.
carotis externa i
interna s
ograncima, v.
jugularis interna
i externa, n.
vagus, n.
accessorius, ansa
n. hypoglossi,
truncus
symphatheticus
(općenito i vratni
dio), vratne
fascije, pharynx,
parafaringealni
prostori i
njihove
komunikacije.
str. 345, 350
str.235
str. 302-312
str. 351-353
str. 244-249
str.252
str.264-266
str.240-243
str.104
str. 899-900
22
14. 03. 2011.
23
21. 03. 2011.
Anatomija uha
Fossa jugularis:
infrahioidni
mišići, glandula
thyreoidea,
glandulae
parathyreoideae,
larynx, trachea, v.
jugularis anterior
n. laryngeus
recurrens, truncus
brachiocephalicus,
vv.
brachiocephalicae,
oesophagus, limfni
čvorovi glave i
vrata.
Regio colli
lateralis: fossa
supraclavicularis,
plexus nervosus
cervicalis s
ograncima, n.
phrenicus, a. i v.
subclavia, plexus
brachialis (opći
dio), mm. scaleni,
skalenski otvori.
str.348,235
str. 236-237
str. 238
str. 881
str.252,70
str.900
str.267-269
str.265
str.337-341
str.889
str. 890-896
str. 325-337
str. 252
str. 878
str. 253-254
str. 729-732
VELIKI
PISMEI
KOLOKVIJ
Predav
anje
Seminar
/vježbe
WA
24
28. 03. 2011.
Jalšovec
Topografska i
klinička
anatomija gornjih
okrajina
Regio pectoralis
et Fossa axillaris
nadlaktica::
trigonum
deltoideopectoral
e, regio
infraclavicularis,
prsni mišići,
ogranci
brahijalnog
živčanog spleta;
n. dorsalis
scapulae, n.
thoracicus longus,
n.
suprascapularis,
n.
thoracodorsalis,
n. subscapularis,
n. axillaris, a. i v.
axillaris s
ograncima, a. i v.
brachialis s
ograncima, mišići
ramenog obruča,
pazušni otvori,
limfa dojke.
str. 736-751
Str. 691-703
Str. 790,727
Str. 729-736
Str. 720-727
25
04. 04. 2011.
26
11. 04. 2011.
Kovačić
Mezenterij, razvoj
trbušnih organa i
njihov smještaj u
trbušnoj šupljini.
Organi trbušne
šupljine; želudac,
dvanaestnik, tanko i
debelo crijevo jetra,
gušterača, slezena,
žućni mjehur, bubreg,
nadbubrežna žlijezda,
ureter, mokraćni
mjehur, plexus
coeliacus, pars
abdominalis
et pelvina systematis
symphatici
ligamentum
inguinale, fasciae
abdominis, fascia
transversalis, trbušni
mišići, aponeuroze
trbušnih mišića, linea
alba, vagina musculi
recti abdominis, regio
umbilicalis, regio
inguinalis, canalis
inguinalis, ingvinalne
hernije.
Podlaktica i
šaka: lakatna
regija i
podlaktica,
fossa cubiti,
mišići
podlaktice i
šake, aa. i vv.
radialis i
ulnaris,
površinske
vene ruke,
palmarni i
dorzalni
karpalni
kanali,
vaginae
synoviales
tendinum,
limfa gornjih
okrajina, n.
antebrachii
medialis,
senzibilna
inervacija
podlaktice,
šake i prstiju.
MALI
PISMEI
KOLOKVIJ
str. 751-779
str.703-720
str.722-727
str.727-729
str.735-736
str. 729
str. 931-940
str. 940-1003
str. 903-927
27
18. 04. 2011.
Vinter
Spolni sustav
žene i spolni
sustav muškarca
Organi
retroperitonealn
og prostora:
bubreg,
nadbubrežna
žlijezda, ureter,
mokraćni mjehur,
plexus coeliacus,
pars abdominalis
et pelvina
systematis
symphatici
Mala zdjelica: a.
i v. iliaca
communis, aa. i
vv. iliacae ext. et
inter. s
ograncima,
ženski spolni
organi, muški
spolni organi,
slabinski i križni
splet.
MALI
PISMEI
KOLOKVIJ
str. 1003-1025
str.1056-1059
str. 1059-1097
str- 1022
str.1165-1166
str.1175-1182
str. 1139-1144
28
02. 05. 2011.
Katavić
Topografska i
klinička
anatomija
donjih udova
Semina Prednja strana
r/vježbe donjeg uda;
mišići prednje i
medijalne
skupine
natkoljenice, m.
tensor fasciae
latae, fascia
lata, fossa
ovalis trigonum
femorale,
canalis
femoralis,
canalis
adductorius, a. i
v. femoralis s
ograncima vv.
saphenae.
WA
str. 1144-1148
str. 1142
str. 1160-1162
str.1184-1193
str. 1172
str. 1166
29
09. 05. 2011.
30
16. 05. 2011.
Anatomija oka
31
30. 05. 2011.
Prednja strana
donjeg uda;
mišići prednje i
lateralne skupine
potkoljenice,
fascia cruris,
retinaculum mm.
extensorum
superius et
inferius, retinac.
mm. fibulorum, n.
fibularis
communis, n.
saphenus, kruralni
kanali, a. tibialis
anterior, vv.
tibiales anteriores,
m. extensor
digitorum brevis.
str. 1193-1198
str. 1200-1208
str. 1150-1156
str.1162-1165
str.1178
str. 1175
str. 1169
str.1172
Stražnja strana;
trigonum nuchae,
leđni mišići
(podjela), m.
trapezius, m.
latissimus dorsi, m.
rhomboideus, m.
levator scapulae.
Regio glutea;
mišići zdjelice,
foramen
suprapiriforme et
infrapiriforme,
fossa ischiorectalis
Regio cruris
posterior; mišići
stražnje skupine
natkoljenice,
fossa poplitea, n.
tibialis, n. suralis,
mišići stražnje
skupine
potkoljenice,
tarzalni kanal, a. i
v. poplitea, a.
tibialis posterior,
regio plantaris,
mišići tabana,
senzibilna
inervacija noge.
VELIKI
PISMEI
KOLOKVIJ
str. 1148-1150
str. 1198-1200
str.1208-1209
str.1156-1160
str.1162-1165
str.1166-1168
str.1172
str. 1178-1181
str.1038-1056
str. 1139-1144
str.1182-1184
str.654-656
str.644-654
apomena: U tijeku vježbi će se obavezno kod svih studenata vršiti propitivanje gradiva
iz dnevnog rasporeda. Biti će obavezni pismeni kolokviji gradiva koje je trebalo biti
apsolvirano u pojedinim razdobljima. Ispit sadrži nasumce odabrana pitanja iz tih
područja. Prolazni prag iznosi 60% pitanja. Studenti koji polože sve parcijalne testove
oslobođeni su polaganja završnog pismenog dijela ispita.
ISPITI ROKOVI:
Redoviti ispitni rokovi:
07. 06. 2011.
21. 06. 2011.
06. 07. 2011.
01. 09. 2011.
19. 09. 2011.
POPIS ASTAVIKA I SURADIKA U ASTAVI :
Prof. dr sc Ivan Vinter- redoviti profesor, Predstojnik Zavoda,
Prof. dr sc Slobodan Vukičević, redoviti profesor
Prof. dr sc Zlatko Kelović, izvanredni profesor
Prof. dr sc. Dubravko Jalšovec, izvanredni profesor
Prof. dr sc. Zdravko Petanjek, izvanredni profesor
Doc. dr sc. Vedran Katavić, docent
Doc. dr sc. Fran Borovečki, docent
Doc. dr sc. Lovorka Grgurević, docent
Doc. dr sc. ataša Kovačić, docent
Dr Goran Ivkić, asistent
Dr Ana Hladnik, znanstveni novak
Dr Elvira Lazić-Mosler, znanstveni novak
POPIS ISPITIVAČA
Prof. dr sc Ivan Vinter, redoviti profesor u trajnom zvanju, Predstojnik Zavoda i Pročelnik Katedre
Prof. dr sc Slobodan Vukičević, redoviti profesor trajnom zvanju
Prof. dr sc Zlatko Kelović, izvanredni profesor
Prof. dr sc Dubravko Jalšovec, izvanredni profesor
Prof. dr sc Zdravko Petanjek, izvanredni profesor
Doc. sc. Vedran Katavić, docent
Doc. sc. Fran Borovečki, docent
Doc. dr sc. Lovorka Grgurević, docent
Doc. dr sc. ataša Kovačić, docent
NASTAVNO ŠTIVO
A. Obvezatno štivo
UDŽBEICI:
Waldeyerova anatomija čovjeka, Golden marketing 2010 (nije prijeko potreban atlas ili je dostatan
Netter F.: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing 2003.)
Leonhard, Kahle, Platzer: Priručni anatomski atlas, Medicinska naklada 2006.
ANATOMSKI ATLASI
Sobotta: Atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko 2001. ili
Netter F.: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing 2003. ili
Rohen: Fotografski atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko
B. Dopunsko štivo
1. Osim navedene literature moguće je koristiti i ostale anatomske tekstove i atlase kojih je sadržaj
po obimu jednak navedenim tekstovima i atlasima.
Ispitna pitanja i rasporedi će biti dostupni kako na LMS-u, tako i na oglasnoj ploči Zavoda.
Zagreb, 01. rujna 2010.
Pročelnik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju:
Prof.dr.sc. Ivan Vinter
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content