close

Enter

Log in using OpenID

Anatomija - Medicinski fakultet

embedDownload
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Izvedbeni nastavni plan predmeta
Anatomija
Akademska godina 2011./2012.
Ime i prezime pročelnika:
Prof.dr.sc. Ivan Vinter
NASTAVNI PLAN PREDMETA: ANATOMIJA I KLINIČKA ANATOMIJA ČOVJEKA 2011/2012
II. USTROJSTVO NASTAVE:
NASTAVA SE ODVIJA SVAKI RADNI PONEDELJAK OD 10. LISTOPADA DO 28. SVIBNJA U
TIJEKU PRVE GODINE STUDIJA
Broj sati predavanja: 50
Broj sati seminara: 50
Broj sati vježbi: 120
Ukupan broj sati: 220
PREDAVANJA: Ponedjeljak od 9 do 10.30 grupa I. i od 13 do 14.30 grupa II.
VJEŽBE I SEMINARI: GRUPA I. Ponedjeljak od 10.30 do 14.15
GRUPA II. Ponedjeljak od 14.30 do 18.15
Seminar/vježbe
Predavanje
PRVI SEMESTAR
1
2
3
4
5
10.10.2011.
Vinter
17.10.2011.
Vukičević
24.10.2011.
Vukičević
07.11.2011.
Vukičević
14.11.2011.
Vukičević
Uvod u anatomiju.
Anatomsko nazivlje i
građa ljudskog tijela.
Građa kosti, mišića i
zglobova.
Anatomija
pregradnje kosti.
Međuodnos kosti i
drugih sustava.
Principi sistemskog i
lokalnog povećanja
koštane mase.
Klinička anatomija
kralježnice
Gornje okrajine,
rameni obruč,
nadlaktica,
podlaktica i šaka
Klinička anatomija
zdjelice i kuka
Klinička anatomija
koljena Klinička
anatomija
potkoljenice i
stopala
Anatomija
lubanje.
Baza lubanje
Mjesta prolaza
žila i živaca na
bazi lubanje
Anatomsko nazivlje
Podjela anatomije
Osnovna građa kosti
Građa i funkcija
zglobova i mišića
Načelo funkcije
lokomotornog sustava
Usvojiti način učenja
navedenih struktura
Kralješci – sveze i
zglobovi
Kosti trupa
Kostovertebralni
zglobovi
Kosti i zglobovi
ramenog obruča
Kosti nadlaktice
Lakatni zglob,
podlaktica
Kosti i zglobovi
šake
Zdjelica i kuk (kosti,
zglobovi)
Koljenski zglob
Potkoljenica i
stopalo (kosti i
zglobovi)
Kosti lubanje –
neurocranium
Predava
nje
6
21. 11. 2011.
Vukičević
Klinička anatomija
lubanje
7
8
9
10
28. 11. 2011.
Petanjek
05. 12. 2011.
Petanjek
12. 12. 2011.
Kelović
19. 12. 2011.
Kelović
Morfologija
diencefalona i
Kralježnična
moždina i
Mozgovne ovojnice,
cirkulacija likvora
Autonomni
živčani sustav
Seminar/vježb
e
Koštana omeđenja
topografskih regija
lubanje
telencefalona
Kosti lubanje –
viscerocranium
Morfologija
diencefalona i
telencefalona
Moždane komore
PISMENI KOLOKVIJ
Moždane komore
mozgovno deblo
(somatska i
visceralna
inervacija)
Kranijalni i
moždinski živci –
vrste vlakana
Moždano deblo
Vratni, slabinski i
križni spletovi.
Kranijalni i
moždinski živci –
vrste vlakana
Vaskularizacija
neurokranijuma
Mozgovne ovojnice,
cirkulacija likvora
Vaskularizacija
neurokranijuma
Autonomni
živčani sustav
PISMENI
KOLOKVIJ
Seminar/vježbe
Predavanje
DRUGI SEMESTAR
11
12
13
09. 01. 2012.
Jalšovec
16. 01. 2012.
Kovačić
23. 01. 2012.
Katavić
14
30. 01. 2012.
Vinter
Krvožilni sustav,
značajke. Topografija
prsnog koša. Pluća.
Mehanika disanja.
Mediastinum i srce
Veliki i mali optok
krvi, limfni sustav,
embrionalni krvni
optjecaj.
Kranijalni živci –
vrste vlakana,
ekstrakranijalni
parasimpatički
gangliji
Regiones intercostales,
mediastinum, mm.
intercostales, nn.
intercostales, aa.
intercostales,
diaphragma, a. i v.
thoracica interna,
trachea, pluća, pleura,
mehanika disanja,
truncus symphaticus,
nn. splanhnici, thymus
Srce, perikard srčane
arterije, vene i živci,
plexus cardiacus.
Topografija
medijastinuma,
granice pleure,
granice pluća,
granice srca,
auskultacijske točke
srca
Embrionalni krvni
optjecaj, limfa
prsne šupljine,
aorta thoracica i
luk aorte, v. cava
superior, vv.
brachiocephalicae,
v. azygos i v.
hemiazygos,
ductus thoracicus,
ductus
lymphaticus dexter
Regio
parotideomasseter
ica: fossa
retromandibularis,
glandula parotis, n.
tympanicus,
ganglion oticum, n.
facialis s
ograncima, a. i v.
temporalis
superficialis, n.
auriculotemporalis
PISMENI KOLOKVIJ
15
06. 02. 2012.
Vinter
Nos i paranazalni
sinusi
Regio faciei
anterior:mimično
mišićje lica, n.
maxillaris s
ograncima,
ganglion
pterygopalatinum,
n. mentalis, a. i v.
facialis, a. i v.
infraorbitalis, nos;
koštano omeđenje,
nosne hrskavice,
vaskularizacija i
inervacija nosa,
paranazalni sinusi.
PISMENI KOLOKVIJ
Predavanje
17
18
20. 02. 2012.
Petanjek
27. 02. 2012.
Vinter
Anatomija oka
i orbite
Anatomija uha
Usna šupljina
Regio palpebralis:
koštano omeđenje
orbite, m. orbicularis
oculi, motorički i
zaštitni očni uređaj,
glandula lacrimalis i
njezina inervacija, tijek
suza, n. trigeminus
(opći dio), n.
ophtalmicus s
ograncima, ganglion
ciliare, tractus (nervus)
opticus, n.
oculomotorius, n.
trochlearis, n.
abducens, a.
ophtalmica, vv.
ophtalmicae
Fossa
infratemporalis:
fossa temporalis,
fossa
infratemporalis,
fossa
pterygopalatina
(koštana omeđenja
te komunikacije),
žvačni mišići, n.
mandibularis s
ograncima, ganglion
submandibulare, a.
maxillaris s
ograncima, a.
meningea media,
chorda tympani
Trigonum
submandibulare:
platysma,
suprahioidni
mišići, lingualni
trokuti, dno usne
šupljine, n.
lingualis, n.
mylohyoideus, n.
hypoglossus, n.
glossopharyngeus,
a. i v. lingualis,
usna šupljina
21
22
23
19. 03. 2012.
26.3. 2012.
Kovačić
2.4.04. 2012.
Seminar/vježbe
Predavanje
Seminar/vježbe
16
13. 02. 2012.
Borovečki
PISMENI KOLOKVIJ
19
05. 03. 2012.
Pharynx i larynx
Trigonum
caroticum: m.
sternocleidomastoi
deus, a. carotis
communis, a.
carotis externa i
interna s
ograncima, v.
jugularis interna i
externa, n. vagus,
n. accessorius,
ansa n. hypoglossi,
truncus
symphatheticus
(općenito i vratni
dio), vratne fascije,
pharynx,
parafaringealni
prostori i njihove
komunikacije
24
16.4.2012.
Mezenterij, razvoj
trbušnih organa i
trbušne šupljine
Regio colli lateralis:
fossa supraclavicularis,
plexus nervosus
cervicalis s ograncima,
n. phrenicus, a. i v.
subclavia, plexus
brachialis (opći dio),
mm. scaleni, skalenski
otvori
PISMENI KOLOKVIJ
Organi trbušne
šupljine; želudac,
dvanaestnik, tanko i
debelo crijevo.
20
12. 03. 2012.
Kelović
Fossa jugularis:
infrahioidni mišići,
glandula
thyreoidea,
glandulae
parathyreoideae,
larynx, trachea, v.
jugularis anterior
n. laryngeus
recurrens, truncus
brachiocephalicus,
vv.
brachiocephalicae,
oesophagus, limfni
čvorovi glave i
vrata
25
23.4.2012
Vinter
Retroperitoneum
Organi trbušne
šupljine:
jetra, gušterača,
slezena, žućni
mjehur,
Vaskularizacija:v.p
orte,
vaskularizacija
abdomena
regio umbilicalis,
regio et canalis
inguinalis,
ligamentum
inguinale, fasciae
abdominis, fascia
transversalis,
trbušni mišići i
aponeuroze, linea
alba, vagina
musculi recti
abdominis,
Organi
retroperitonealnog
prostora: bubreg,
nadbubrežna
žlijezda, ureter,
mokraćni mjehur,
plexus coeliacus,
pars abdominalis
et pelvina
systematis
symphatici
ingvinalne hernije
26
Seminar/vježbe
Predavanje
30.4.2012.
Borovečki
27
7.5.2012.
Borovečki
28
14.5.2012.
Jalšovec
29
21.5.2012.
Katavić
Spolni sustav žene
Spolni sustav
muškarca
Topografska i
klinička anatomija
gornjih okrajina
Topografska i
klinička anatomija
donjih udova
Mala zdjelica: a. i v.
iliaca communis, aa. i
vv. iliacae ext. et inter.
s ograncima, ženski
spolni organi,
diaphragma pelvis et
urogenitalis
Mala zdjelica: muški
spolni organi,
slabinski i križni
splet
Regio pectoralis et
fossa axillaris,
nadlaktica:
trigonum
deltoideopectorale,
regio
infraclavicularis,
prsni mišići,
ogranci brahijalnog
živčanog spleta ( n.
dorsalis scapulae,
n. thoracicus
longus, n.
suprascapularis, n.
thoracodorsalis, n.
subscapularis, n.
axillaris), a. i v.
axillaris s
ograncima, a. i v.
brachialis s
ograncima, mišići
ramenog obruča,
pazušni otvori,
limfa dojke.
Podlaktica i šaka:
lakatna regija i
podlaktica, fossa
cubiti, mišići
podlaktice i šake,
aa. i vv. radialis i
ulnaris, površinske
vene ruke,
palmarni i dorzalni
karpalni kanali,
vaginae synoviales
tendinum, limfa
gornjih okrajina, n.
antebrachii
medialis,
senzibilna
inervacija
podlaktice, šake i
prstiju
Prednja strana
donjeg udanatkoljenica: mišići
prednje i
medijalne skupine
natkoljenice, m.
tensor fasciae
latae, fascia lata,
fossa ovalis,
trigonum
femorale, canalis
femoralis, canalis
adductorius, a. i v.
femoralis s
ograncima, vv.
saphenae.
PISMENI KOLOKVIJ
Prednja strana
donjeg udapotkoljenica i
stopalo: mišići
prednje i lateralne
skupine
potkoljenice, fascia
cruris, retinaculum
mm. extensorum
superius et
inferius, retinac.
mm. fibulorum, n.
fibularis
communis, n.
saphenus, kruralni
kanali, a. tibialis
anterior, vv.
tibiales anteriores,
m. extensor
digitorum brevis
30
28.5.2012.
Stražnja strana
donjeg uda;
trigonum nuchae,
leđni mišići
(podjela), m.
trapezius, m.
latissimus dorsi, m.
rhomboideus, m.
levator scapulae.
Regio glutea; mišići
zdjelice, foramen
suprapiriforme et
infrapiriforme,
fossa ischiorectalis
Regio cruris
posterior; mišići
stražnje skupine
natkoljenice, fossa
poplitea, n. tibialis,
n. suralis, mišići
stražnje skupine
potkoljenice,
tarzalni kanal, a. i
v. poplitea, a.
tibialis posterior,
regio plantaris,
mišići tabana,
senzibilna
inervacija noge
PISMENI KOLOKVIJ
Napomena: U tijeku vježbi će se obavezno kod svih studenata vršiti propitivanje gradiva iz
dnevnog rasporeda. Pismeni i usmeni kolokviji gradiva koje je trebalo biti apsolvirano u
pojedinim razdobljima su obavezni. Na temelju dobivenih rezultata studenti pristupaju
pismenom kolokviju koji nosi mogućnost oslobađanja od polaganja završnog pismenog
dijela.
Pismeni spit sadrži nasumce odabrana pitanja iz svih područja, a usmeni ispit ispituje
temeljno znanje uz praktičnu primjenu.
Prolazni prag pismenoga dijela iznosi 60% pitanja, usmeni dio zahtijeva potpune odgovore
na sva navedena pitanja uz točno prepoznavanje preparata i struktura.
ISPITNI ROKOVI:
Redoviti ispitni rokovi:
18. 06. 2012.
02. 07. 2012.
16. 07. 2012.
03. 09. 2012.
18. 09. 2012.
POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI :
Prof. dr. sc. Ivan Vinter – redoviti profesor, Predstojnik Zavoda
Prof. dr. sc. Slobodan Vukičević, redoviti profesor
Prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Vedran Katavić, izvanredni profesor
Prof. dr. sc Zlatko Kelović, izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Fran Borovečki, docent
Doc. dr. sc. Lovorka Grgurević, docent
Doc. dr. sc. Nataša Kovačić, docent
Dr Ivana Bičanić, asistent
Dr Ana Hladnik, asistent
Dr Goran Ivkić, asistent
POPIS ISPITIVAČA
Prof. dr. sc Ivan Vinter
Prof. dr. sc Slobodan Vukičević
Prof. dr. sc Dubravko Jalšovec
Prof. dr. sc. Vedran Katavić
Prof. dr. sc Zlatko Kelović
Prof. dr. sc Zdravko Petanjek
Doc. dr. sc. Fran Borovečki
Doc. dr sc. Lovorka Grgurević
Doc. dr sc. Nataša Kovačić
NASTAVNO ŠTIVO
A. Obvezatno štivo
UDŽBENICI:
1. Waldeyerova anatomija čovjeka, Golden marketing 2010.
2. Leonhard, Kahle, Platzer: Priručni anatomski atlas, Medicinska naklada 2006.
ANATOMSKI ATLASI:
1.
2.
3.
4.
Gilroy i suradnici: Anatomski atlas s latinskim nazivljem, Medicinska naklada Zagreb, 2011. ili
Sobotta: Atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko 2001. ili
Netter F.: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing 2003. ili
Rohen: Fotografski atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko.
B. Dopunsko štivo
1. Osim navedene literature moguće je koristiti i ostale anatomske tekstove i atlase čiji je sadržaj po opsegu
jednak navedenim tekstovima i atlasima.
Ispitna pitanja koja će se ove godine revidirati i rasporedi biti će dostupni na LMS-u te na oglasnoj ploči
Zavoda.
Zagreb, 01. rujna 2011.
Pročelnik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju:
Prof.dr.sc. Ivan Vinter
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content