κατεβάστε εδώ - Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου

Κατευθυντήριοι άξονες του έργου
«Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης»
Για την ομάδα έργου:
Παλάσκας Δημήτρης
Αντικείμενο του έργου
•
Η αποτύπωση του βέλτιστου τρόπου ανάπτυξης του τουρισμού και
διαχείρισης των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του
ΕΠ.ΑΜΑΘ
•
Η ορθολογική και υψηλής ανταποδοτικότητας εφαρμογή
δραστηριοτήτων αναψυχής στο χώρο του ΕΠ.ΑΜΑΘ:
– Προβολή και ένταξη σημείων ενδιαφέροντος του ΕΠ.ΑΜΑΘ (τοπία,
βιότοποι, πανίδα - χλωρίδα, ιστορία, παράδοση, πολιτισμός, ιστορικοί,
αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) σε κατάλληλες περιηγητικές διαδρομές
– Προσέλκυση επισκεπτών για την απόλαυση αναψυχής υψηλού επιπέδου
με ταυτόχρονη μέριμνα για την αποφυγή ή τον μετριασμό των δυσμενών
επιπτώσεων στα ευαίσθητα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τις προστατευτέες
αξίες του Εθν.Πάρκου
Ομάδα Έργου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ένωση Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
• Δημήτρης Παλάσκας (Δασολόγος, PhD) : Συντονιστής Ομάδας Μελέτης, ειδικός στην
παραγωγή χαρτών και τα Γ.Σ.Π.
• Στέλιος Γκατζογιάννης (Δασολόγος, PhD): Επιστημονικά Υπεύθυνος, ειδικός σε θέματα
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
• Δημήτρης Τσιάρας (Δασολόγος, MSc) : Εκπρόσωπος Ομάδας Μελέτης, ειδικός σε
θέματα προστασίας οικοτόπων και ειδών κοιν.ενδιαφέροντος
• Μελίνα Κουραντίδου (Οικονομολόγος MSc, ειδικός σε ζητήματα οικονομικών του
περιβάλλοντος): Υπεύθυνη επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων
• Άνθιμος Ζαχαριάδης (Δασολόγος, MSc και αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων):
Υπεύθυνος εφαρμογών πληροφορικής
• Νίκος Νικήσιανης (Βιολόγος, PhD): έρευνα πεδίου
• Κασιούμης Κωνσταντίνος (Δασολόγος, PhD, ειδικός σε θέματα δασικής αναψυχής)
• Σπύρος Γκατζογιάννης (Οικονομολόγος, MSc)
• Ηλίας Δημητριάδης (Τοπογράφος Μηχανικός, MSc)
• Λίνα Νούσκα (Δασοπόνος, MSc)
Παραδοτέα έργου (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης ανάπτυξης τουρισμού & οικοτουρισμού
εντός του ΕΠ.ΑΜΑΘ
Περιγραφή - χαρτογράφηση των ενδιαφερόντων ΕΠ.ΑΜΑΘ. – έμφαση στα
«highlights»
Καταγραφή υπαρχουσών υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους
σε συνολικό σχεδιασμό
Σχεδιασμός εναλλακτικών διαδρομών (χερσαίες-υδάτινες) με βάση την
κατανομή των ενδιαφερόντων στο χώρο του Εθν. Πάρκου
Αποτύπωση των κατηγοριών επισκεπτών & του τρόπου διαχείρισής τους
Καταγραφή καταλυμάτων & καταστημάτων εστίασης ανά γεωγραφ.περιοχή
Καταγραφή των κεντρικών σημείων πρόσβασης στο Εθν. Πάρκο
Προεκτίμηση του αναμενόμενου πλήθους επισκεπτών ανά κατηγορία
Παραδοτέα έργου (2)
9.
Οικονομοτεχνική διερεύνηση της δυνητικής ανταποδοτικότητας από τις
διάφορες δραστηριότητες αναψυχής
10. Προτάσεις τρόπων προβολής της περιοχής και προώθησης
οικοτουρισμού και κοστολόγηση αυτών
11. Σύνταξη προδιαγραφών που να εξασφαλίζουν
–
τη μη παρενόχληση της άγριας ζωής
–
την ακεραιότητα των προστατευτέων αντικειμένων
12. Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιηγήσεων των
επισκεπτών εντός του Εθν.Πάρκου & διευρεύνηση του ρόλου του Φ.Δ.
13. Δημιουργία τουριστικού χάρτη της περιοχής του ΕΠ.ΑΜΑΘ
14. Δημιουργία εφαρμογής – χάρτη πλοήγησης για Smartphones – GPS
15. Παραγωγή θεματικών χαρτών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
Σκοπός και επιμέρους στόχοι
• Συνολική και ολοκληρωμένη δημιουργία δικτύου οικοτουριστικών
υποδομών, για την αρτιότερη τουριστική και οικοτουριστική
ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής του ΕΠ.ΑΜΑΘ.
 Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (ομοιόμορφη κατανομή
επισκεπτών εντός του έτους) στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο το
ΕΠ.ΑΜΑΘ.
 Ανάδειξη επιμέρους περιοχών με περιορισμένο τουριστικό
ενδιαφέρον για την αποσυμφόρηση ευαίσθητων περιοχών με μεγάλη
τουριστική πίεση
 Προστασία ευαίσθητων περιοχών – περιορισμοί στην κίνηση
επισκεπτών
 Ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος
στον τοπικό πληθυσμό
 Ανάδειξη του ρόλου του Φ.Δ. στην οικοτουριστική ανάδειξη και
ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής
 Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του εθελοντισμού
Παρούσα φάση εξέλιξης του έργου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 6 ΜΗΝΕΣ (1/4/2013 – 30/9/2013)
•
•
•
•
•
•
•
Συλλογή και αξιολόγηση δευτερογενών / βιβλιογραφικών δεδομένων
(στατιστικές, ειδικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ)
Καταγραφή και αποτύπωση γεωχωρικών πληροφοριών με μεθόδους
τηλεπισκόπησης και έρευνα πεδίου (αξιόλογα στοιχεία της φύσης,
πολιτισμικά στοιχεία, υποδομές πρόσβασης κ.ά.)
Οργάνωση του Γ.Σ.Π και παραγωγή προκαταρκτικού τουριστικού χάρτη
περιοχής ΕΠ.ΑΜΑΘ σε κλίμακα 1:50.000, καθώς και άλλων χαρτών
Δημιουργία εντύπων συλλογής πρωτογενών πληροφοριών
(ερωτηματολόγια, έντυπα συλλογής στοιχείων)
Διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας επισκεπτών-τουριστών , με τη συνδρομή
και του Φ.Δ.
Προετοιμασία για διεξαγωγή έρευνας γνώμης επαγγελματιών περιοχής
ΕΠ.ΑΜΑΘ (καταλύματα, εστίαση) για την καταγραφή αναγκών
Ετοιμασία δημόσιας παρουσίασης του έργου στα τέλη Μαϊου
Κατηγορίες τουρισμού στο Εθν. Πάρκο
(υφιστάμενη κατάσταση και δυνατότητες ανάπτυξης)
• Θερινός
(θαλάσσιος)
τουρισμός
• Οικοτουρισμός
• Αγροτουρισμός
• Εναλλακτικός
τουρισμός
 Θρησκευτικός τουρισμός
 Ιστορικός
>>
 Σχολικός
>>
 Αναψυχής
>>
 Κυνηγετικός
>>
 Αλιευτικός
>>
 Αθλητικός
>>
 Συνεδριακός
>>
 Παρατήρηση πουλιών
(birdwatching)
 Επισκέψιμα αγροκτήματα
 Λοιπές εξειδικευμένες μορφές
τουρισμού
Το Εθνικό Πάρκο / περιοχές Natura 2000 (1)
Ειδικές Ζώνες Προστασίας &Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
(SPA / SCI): 52% της έκτασης
• GR1150001: Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και
Νήσος Θασοπούλα (SPA)
• GR1150010: Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη (SCI)
• GR1130009: Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ευρύτερη
Περιοχή και Παράκτια Ζώνη (SCI)
• GR1130006: …….(SCI)
• GR1130010: Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς - Λιμνοθάλασσες Πόρτο
Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά (SPA)
• GR1130012: ……. (SPA)
Το Εθνικό Πάρκο / βασικά δεδομένα (2)
• Συνολική έκταση : 931.348 στρ. (726.000 σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α 44549 (Φ.Ε.Κ. 497/Δ/17-10-2008) [συμπεριλ. θαλάσσια ζώνη]
–
–
–
–
Α Ζώνη : 223.044 στρ.
Β Ζώνη : 259.324 στρ.
Γ Ζώνη : 447.097 στρ.
Δ Ζώνη : 1882 στρ.
• Θαλάσσια ακτογραμμή: 103,8 Km
• Χρήσεις γης:
– Δάση: 2,7%, Γεωργικές καλλιέργειες: 71%
– Βάλτοι: 10,5%, υδάτινες επιφάνειες: 10%
Το Εθνικό Πάρκο / διοικητική υπαγωγή (3)
• 3 Περιφερειακές Ενότητες : Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης
• 5 Καλλικρατικοί Δήμοι : Νέστου, Τοπειρού, Αβδήρων,
Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών
• 8 Δημοτικές Ενότητες : Αβδήρων, Αιγείρου, Βιστωνίδος,
Ιάσμου, Κεραμωτής, Μαρωνείας, Τοπειρού, Χρυσούπολης
• 45 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Δ.Κ. ή Τ.Κ.)
• 46 οικισμοί εντός των εξωτερικών ορίων του ΕΠ.ΑΜΑΘ και
134 οικισμοί εντός ζώνης 5 χλμ (οι περιοχές των οικισμών
εξαιρούνται της προστατευόμενης περιοχής του Ε.Π.)
• Πληθυσμός 2011 : 27.494 (μόνιμος)
• Επισκέπτες: 1.078 αφίξεις – 37.750 διανυκτερεύσεις στο κάμπινγκ
Φαναρίου (στοιχεία 2008), 2.785 στο ΚΠΕ Βιστωνίδας (στοιχεία 2004)
Χάρτης περιοχής ΕΠ.ΑΜΑΘ
Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (1)
Παρατηρητήριο για την πρόσβαση των επισκεπτών, στη ΒΑ πλευρά της Βιστωνίδας
Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (2)
1.Δέλτα Νέστου: μεγάλο δέντρο, απομεινάρι του
παλιού δάσους, ανάμεσα στις λευκοκαλλιέργειες
2. Οι παλιές λευκοκαλλιέργειες κοντά στις εκβολές
μετασχηματίζονται σε δάσος
Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (3)
Ξένοι επισκέπτες για παρατήρηση πουλιών (Bird-watchers) στη Βιστωνίδα
Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (4)
Ερωδιοί, σε έλος της Βιστωνίδας
Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (5)
Η Μονή του Αγίου Νικολάου, το σημαντικό χριστιανικό μνημείο της περιοχής
Ευχαριστώ πολύ για
την προσοχή σας
Στοιχεία επικοινωνίας με την Ομάδα Έργου:
[email protected]
Τηλ. 2310 456873, Φαξ 2310 456879