ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Πόρτο Λάγος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
GRBW129015001
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Ελλάδα
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ
Περιφέρεια ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ
Τα ύδατα κολύμβησης στην ακτή Πόρτο Λάγος είναι εξαιρετικής
ποιότητας με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της τελευταίας
τετραετίας.
Πόρτο Λάγος
Εισαγωγή
Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης
υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με
τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και
συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την
ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων
για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η
ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για
τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής,
για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης,
καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης
στην περιοχή.
Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια
της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η
Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και
αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό
την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών
υδάτων.
Περιγραφή Ακτής
Η παραλία Πόρτο Λάγος βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού
Λάγος, αποτελεί μέρος του μυχού του Βιστωνικού Όρμου και
έχει νότιο προσανατολισμό.
Το ακτή έχει μήκος 530 μέτρα και μέσο πλάτος 30 μέτρα. Η
παράκτια ζώνη είναι φυσική, με σποραδική, ποώδη βλάστηση και
θαμνώνες στο μεγαλύτερο μέρος της. Η θαλάσσια
βιοποικιλότητα περιλαμβάνει κυρίως υδρόβια πτηνά
(λευκοτσικνιάς, στρειδοφάγος κ.α.), αλλά και λειμώνες
θαλάσσιων αγγειόσπερμων που φύονται στο θαλάσσιο πυθμένα
σε σχετικά μικρά βάθη. Ο θαλάσσιος πυθμέβας, όπως και το
χερσαίο τμήμα της ακτής, είναι εξολοκλήρου αμμώδης. Τα
κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή, ενώ και η
κλίση του πυθμένα είναι ήπια, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων
απαντάται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 μέτρων από την
ακτή.
Η παραλία δεν είναι οργανωμένη σε κανένα σημείο της και κατά
συνέπεια στερείται των αντίστοιχων βασικών παροχών. Η ακτή
αποτελεί κυρίως χώρο αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και
παρατήρησης σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας. Ως εκ τούτου, η
κολύμβηση δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα επί της
ακτής. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς αποκλειστικά
με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.
Η άμεση περιοχή της ακτής είναι ένας παράκτιος υγρότοπος με
θαμνώνες αλμυρικιών και ποώδη βλάστηση. Επιπλέον, σε μικρή
απόσταση εντοπίζονται οι δίαυλοι της Βιστωνίδας και της
λιμνοθάλασσας Πόρτο Λάγος. Πολύ περιορισμένη είναι η αστική
δόμηση που αντιστοιχεί στον οικισμό Λάγος.
Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής
Η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον
υδάτινο όγκο της λίμνης Βιστωνίδας και τους παράκτιους
βάλτους που αναπτύσσονται γύρω της. Περιμετρικά αυτών των
παράκτιων βιοτόπων η περιοχή είναι αγροτική και καλύπτεται
από αρόσιμες καλλιέργειες.
Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί
Η παραλία ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12), στη
λεκάνη απορροής Ρέματος Ξάνθης - Ξηρορέματος (GR08) και
εντάσσεται στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα του Βιστωνικού
Κόλπου (GR001200010006N), του οποίου η οικολογική
κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση τον
προκαταρκτικό χαρακτηρισμό που πραγματοποιήθηκε από το
ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός
εποπτικής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο
εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η
παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
140384/2011. Στην περιοχή εντοπίζεται η Λίμνη Βιστωνίδα που
αποτελεί ευαίσθητο υδάτινο σώμα, ενώ η ευρύτερη περιοχή της
αποτελεί αναγνωρισμένη ευπρόσβλητη περιοχή σε νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης με βάση την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και
ενδέχεται να επηρεάζει την κολυμβητική ακτή. Η περιοχή της
ακτής κολύμβησης χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος και είναι ενταγμένη στο
δίκτυο Natura 2000 (\"Λίμνες, Λιμνοθάλασσες της Θράκης
ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη\" με παράκτια ζώνη
GR1130009 και \"Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς και Λιμνοθάλασσες
Πόρτο Λαγός, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά\" με κωδικό
GR1130010).
Ποιότητα κολυμβητικών
υδάτων
Η παραλία Πόρτο Λάγος αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το
έτος 1991 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων
προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των
Σελίδα 2
Πόρτο Λάγος
κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας
των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με
συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των
τελευταίων τεσσάρων ετών.
Σημείο παρακολούθησης
2011
2012
2013
GR1120020472020501
Εκβολές ποταμών,
ρεμάτων-εκβάλλοντες αγωγοί
Κατά μήκος της ακτής εντοπίζονται οι εκβολές των διαύλων
της Βιστωνίδας. Οι δίαυλοι επιτρέπουν την επικοινωνία των
υδάτων της λίμνης με τα ύδατα της κολυμβητικής ακτής. Η
λίμνη τροφοδοτείται κυρίως από τους ποταμούς Κομψάτος,
Ασπροπόταμος και Κόσυνθος, οι οποίοι δυνητικώς μεταφέρουν
ρυπαντικό φορτίο από την ευρύτερη περιοχή, η οποία
χαρακτηρίζεται από έντονη αγροτική δραστηριότητα. Κατά
συνέπεια, το μεταφερόμενο από τους διαύλους φορτίο ενδέχεται
να περιλαμβάνει αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως
νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) και επικίνδυνων ουσιών που
προέρχονται από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που
εφαρμόζονται στις καλλιέργειες, αντίστοιχα.
Λοιπές πηγές
Υδρολογικά, μετεωρολογικά
χαρακτηριστικά
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 562mm,
με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα
254,5mm και 0mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός
Αλεξανδρούπολης, έτη 1947-2008). H επικρατέστερη διεύθυνση
ανέμου είναι η βορειοανατολική, ακολουθούμενη από βόρεια και
νοτιοδυτική με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1951-2001). Η
μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την
κολυμβητική περίοδο είναι 22 o C, με τη μέγιστη μηνιαία
θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι
της τάξης των 28oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1960-2004).
Σημειώνεται πως η ακτή είναι προστατευμένη έναντι των
επικρατέστερων ανέμων που πνέουν στην περιοχή με εξαίρεση
τους ανέμους νοτιοδυτικής κατεύθυνσης. Η μικρή ή μέση
ένταση με την οποία πνέουν συνήθως οι νοτιοδυτικοί άνεμοι
οδηγεί στο συμπέρασμα πως σπάνια αναμένεται η εμφάνιση
αξιόλογου κυματισμού επί της ακτής. Τέλος, στην περιοχή δεν
παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παλίρροιας, ούτε ισχυρά
θαλάσσια ρεύματα.
Πιέσεις
Ιχθυοκαλλιέργειες
Η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος και η λίμνη Βιστωνίδα
χρησιμοποιούνται ως χώροι εκτατικής υδατοκαλλιέργειας
κυρίως ευρύαλων ψαριών. Στις διόδους της λίμνης και της
λιμνοθάλασσας προς τη θάλασσα υπάρχουν υδατοφράγματα ή
ειδικές σχάρες, οι οποίες ελέγχονται από τον αλιευτικό
συνεταιρισμό “Άγιος Νικόλαος” και ρυθμίζουν την επικοινωνία
της λίμνης, αλλά και των ψαριών με τη θάλασσα. Η ετήσια
αλιευτική παραγωγή φτάνει τους 575 τόνους, με κυριότερα είδη
την αθερίνα, το χέλι και τον κέφαλο. Στις εν λόγω μεθόδους
υδατοκαλλιέργειας γίνεται προσθήκη ιχθυοτροφών και
θρεπτικών με σκοπό την αύξηση της υδρόβιας βλάστησης.
Στην ακτή επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, ο αριθμός και η
συχνότητα παρουσίας των οποίων εκτιμάται πως δεν
επιβαρύνουν την ποιότητα των υδάτων.
Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης
Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε
ύπαρξη πίσσας, λαδιών ή επιφανειοδραστικών ουσιών. Ωστόσο,
κατά τόπους βρέθηκαν ποσότητες στερεών απορριμμάτων.
Γενικώς, τα κολυμβητικά ύδατα ήταν θολά, όχι όμως λόγω
ανάπτυξης αλγών και φυτοπλαγκτόν, αλλά λόγω
αλληλεπίδρασης του κυματισμού με τον ιδιαίτερα ρηχό αμμώδη
πυθμένα.
Ευτροφισμός
Το μικρό βάθος των υδάτων αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για
την εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού, ωστόσο η θέση
της ακτής εντός του ανοιχτού Βιστωνικού όρμου διευκολύνει
την ανανέωση των υδάτων. Εντούτοις, σύμφωνα με μελέτη του
ΕΛΚΕΘΕ η κολυμβητική ακτή σχετίζεται με την εμφάνιση
ευτροφικών φαινομένων, διότι επηρεάζεται εν δυνάμει από την
απορροή ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικών
συστατικών αζώτου και φωσφόρου, τα οποία με τη σειρά τους
έχει ως κύρια προέλευση την αγροτική δραστηριότητα της
ευρύτερης περιοχής. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, εκτιμάται
υψηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης φυτοπλαγκτόν και
μακροφυκών στην ακτή.
Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της
βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο
δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως δεν
αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από
απορροές ομβρίων ή μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων.
Μέτρα αντιμετώπισης
Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ρύπανσης των υδάτων ή
Σελίδα 3
Πόρτο Λάγος
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης,
ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την
πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων. Ο αρμόδιος φορέας
διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:
●
●
●
Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη
διάρκεια αυτής.
Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν
κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το
αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο
πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου
δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό
έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης
προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της
βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να
εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το
οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου
Για τη μείωση του φορτίου θρεπτικών που απορρέει στην
παράκτια περιοχή και προέρχεται από γεωργικές
δραστηριότητες συνίσταται η εφαρμογή των αρχών του Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων λιπασμάτων. Αυτή η
μείωση του φορτίου των θρεπτικών που καταλήγει στην ακτή
εξυπηρετεί και την αντιμετώπιση του φαινομένου του
ευτροφισμού.
Η παρουσία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στις παράκτιες
λίμνες και λιμνοθάλασσες δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.
Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών,
των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ.
εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών
ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις
εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.
Σελίδα 4
Πόρτο Λάγος
Σελίδα 5
Πόρτο Λάγος
Σελίδα 6
Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης
Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενησέα, Ξάνθη, 67064
Τηλέφωνο: 25413-52550
Fax: 25410-52055
www.avdera.gr
[email protected]
Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εθνικής Αντιστάσεως 2, 65110 Καβάλα
Τηλέφωνο: : 2510 228964
Fax: 2510 837173
http://amakedoniathraki.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
[email protected]
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διοικητήριο, 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541065734
Fax: 2541065734
Αρμόδια Κρατική Αρχή
Υ.Π.Ε.Κ.Α
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526,
Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262,
2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
[email protected]
[email protected]
Έκδοση Tαυτότητας
Ημερομηνία
R2
Μάιος 2014
Χρήσιμες Συνδέσεις
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης:
www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος –Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών κολύμβησης (Εye on Earth):
eyeonearth.eu/home.aspx
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Τουρισμού: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): http://www.e-per.gr/
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300_03.html
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: http://www.pamth.gov.gr/
Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ: www.avdera.gr
Πρόγραμμα «Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης»
Το Πρόγραμμα «Ταυτότητες ακτών κολύμβησης» για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις κολυμβητικές ακτές της χώρας, υποβολή σχολίων,
παρατηρήσεων και ανταλλαγή απόψεων επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bathingwaterprofiles.gr