close

Enter

Log in using OpenID

144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού

embedDownload
Γενική Οδηγία
06.2005
MI EML1610E-(gr)
144LVD
Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης
για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα
Ο έξυπνος αναµεταδότης 144LVD είναι σχεδιασµένος να εκτελεί συνεχείς µετρήσεις σε
στάθµη υγρών, επίπεδο διαχωρισµού ή πυκνότητα υγρών στην διαδικασία κατασκευής όλων
των βιοµηχανικών εφαρµογών. Η µέτρηση βασίζεται στην αποδεδειγµένη αρχή του Αρχιµήδη
για την άνωση και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σταθερή και αδιαµφισβήτητη. Οι µετρούµενες
τιµές µπορούν να µεταφερθούν αναλογικά και ψηφιακά. Η ψηφιακή επικοινωνία διευκολύνει
την ολοκληρωµένη λειτουργία και διαµόρφωση µέσω ενός PC ή ενός συστήµατος ελέγχου.
Παρόλες τις υψηλές πιέσεις επεξεργασίας και τα διαβρωτικά υγρά, ο 144LVD µετρά µε
σταθερή αξιοπιστία και µεγάλη ακρίβεια. Για τις εγκαταστάσεις που υπάρχει επαφή µε
εκρηκτικό περιβάλλον µέχρι και Ζώνη 0, υπάρχουν διαθέσιµα πιστοποιητικά. Ο 144LVD
συνδυάζει την πλούσια εµπειρία της FOXBORO ECKARDT µε την πιο προηγµένη ψηφιακή
τεχνολογία.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επικοινωνία HART (επίσης 4-20mA),
FoxCom, PROFIBUS PA ή FOUNDATION
Fieldbus
• Συµβατική
λειτουργία
µε
τοπικά
πλήκτρα
• Εύκολη
προσαρµογή
στο
σηµείο
µέτρησης χωρίς βαθµονόµηση στο
εργαστήριο
• ∆ηµιουργία αντιγράφων στοιχείων του
σηµείου µέτρησης
• Συνεχή αυτοδιαγνωστικά
• ∆ιαµορφώσιµη τιµής ασφαλείας
• Κλείδωµα
λογισµικού
για
τοπικά
πλήκτρα και αναδιαµόρφωση
• Εγκεκριµένο για εφαρµογές SIL
•
•
•
•
•
•
•
•
Προσοµοίωση για αναλογική έξοδο για
έλεγχο βρόχου
Τοπική ένδειξη σε %, mA ή φυσικές
µονάδες
Καταστολή
θορύβου
σήµατος
µέσω
Έξυπνης Εξοµάλυνσης (Smart Smoothing)
Γραµµικό ή εξατοµικευµένο χαρακτηριστικό
Θερµοκρασία επεξεργασίας από -50οC ως
+120οC
Υλικά χρήσης µε διεισδυτική ύλη
Τεχνολογία αισθητήρα µικροσύντηξης
Ξεχωριστή
στερέωση
αισθητήρα
και
ενισχυτή
µε
κιτ
στερέωσης
αποµακρυσµένου ενισχυτή
Η επισκευή και συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό
2
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
10.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ---------------------------3
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ----------3
Αρχή µέτρησης------------------------4
Σχηµατικό διάγραµµα
µε PROFIBUS -------------------------5
Σχηµατικό διάγραµµα
µε FOUNDATION Fieldbus ------------5
Σχηµατικό διάγραµµα
µε HART/FoxCom ---------------------6
Επεξηγήσεις των
Σχηµατικών ∆ιαγραµµάτων-----------6
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ---------------------- 10
ΣΤΗΡΙΞΗ --------------------------- 11
Στήριξη στην κορυφή
του δοχείου ------------------------- 11
Στήριξη στα πλάγια
του δοχείου ------------------------- 11
Στήριξη του αναµεταδότη ---------- 12
Σετ Στήριξης
Αποµακρυσµένου Ενισχυτή--------- 13
Εκτοπιστής 104DE ------------------ 14
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ----------- 15
Σύνδεση καλωδίου σήµατος-------- 15
Γείωση------------------------------- 16
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ------------------------- 16
ΑΠΟΣΥΡΣΗ------------------------- 16
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ------------- 17
Προστασία
εγγραφής λειτουργικού------------- 18
Ρύθµιση µέσω
τοπικών πλήκτρων------------------ 18
Ρύθµιση µέσω
Πλήκτρων Ένδειξης----------------- 21
HART/FoxCom ---------------------- 22
PROFIBUS --------------------------- 28
FOUNDATION Fieldbus ------------- 34
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΤΗ ------------------ 40
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ----------------------- 42
Παράρτηµα -------------------------------- 44
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ------------- 44
Γενικά ------------------------------- 44
Επισκόπηση
τύπων εφαρµογών------------------ 44
PROFIBUS-PA ----------------------- 46
FOUNDATION Fieldbus ------------- 46
Πρόσθετη βιβλιογραφία:
Master Instruction
MI EML0610 B-(en) / MI EML1610 B-(en)
144LD / 144LVD
Intelligent Buoyancy Transmitters
Communication with HART Protocol
Master Instruction
MI EMO0110 A-(en)
HT991 Universal Hand terminal
for HART Devices
Master Instruction
MI EMO0120 A-(en)
ABO991 Display and User Interface
for HART devices
WPP991 Write Protection Program
Master Instruction
MI EML0610 C-(en) / MI EML1610 C-(en)
144LD / 144LVD
Intelligent Buoyancy Transmitters
Communication with FOXCOM Protocol
HHT Instruction Book 3372
I/A Series Hand Held Terminal
PC10 Instruction Book 3466
Intelligent Transmitter Configurator
MI EML1610 E-(gr)
144LVD
3
1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
Ο ποµπός είναι βασισµένος σε ένα
διαµορφωµένο κελί µέτρησης διαφορικής
πίεσης.
Ο αισθητήρας είναι µία εύκαµπτη δοκός, η
οποία είναι µηχανικά συνδεδεµένη µε το
διάφραγµα µέτρησης, κι έτσι το κελί
µέτρησης µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί
για εξαναγκασµένη µέτρηση. Η στατική
πίεση επιδρά και στις δυο πλευρές του
κελιού µέτρησης και δεν επηρεάζει την
µέτρηση.
2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η δύναµη άνωσης του εκτοπιστή επιδρά
απευθείας επάνω στην εύκαµπτη δοκό.
Τέσσερις αντιστάτες λεπτής επιφανείας
είναι διασκορπισµένοι επάνω στο στοιχείο
του αισθητήρα, ο οποίος αλλάζει την
αντίστασή τους κατά τον λόγο εφελκυσµού
ή εφελκυσµό πίεσης. Αυτοί οι τέσσερις
µεταλλικοί αντιστάτες λεπτής επιφανείας
είναι συνδεδεµένοι σαν πλήρης γέφυρα
µέτρησης αντιστάσεων που τροφοδοτείται
από τον ενισχυτή.
Η τάση στον τοµέα της διαγώνιας γέφυρας
που είναι ανάλογη προς το ενεργό βάρος
τροφοδοτείται προς τον ηλεκτρονικό
ενισχυτή ως σήµα εισόδου. Ο ενισχυτής
µετατρέπει αυτήν την τάση σε ψηφιακό
σήµα.
Η τροφοδοσία της διάταξης έρχεται από το
κύκλωµα σήµατος βρόχου
4
144LVD
2.1. Αρχή µέτρησης
(δείτε VDI/VDE Οδηγία 3519, φύλλο 1)
Κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε κάποιο
υγρό υφίσταται την δύναµη άνωσης του
Αρχιµήδη η οποία εξαρτάται από την
πυκνότητα του υγρού. Αυτό αξιοποιείται
ώστε να υπολογίσουµε την στάθµη του
υγρού, την πυκνότητα και το επίπεδο
διασύνδεσης αναρτώντας έναν εκτοπιστή
µε σταθερό κυλινδρικό σχήµα µέσα στο
MI EML1610 E-(gr)
υγρό. Οι µεταβολές στις δυνάµεις της
άνωσης είναι ανάλογες προς τις µεταβολές
της στάθµης του υγρού και µετατρέπονται
σε ένα σήµα µέτρησης.
Ο εκτοπιστής βυθίζεται εντελώς για την
ανίχνευση του επιπέδου πυκνότητας και
διασύνδεσης. Είναι σηµαντικό η θέση του
εκτοπιστή να µεταβάλλεται όσο το δυνατό
λιγότερο επάνω στην κλίµακα µέτρησης.
MI EML1610 E-(gr)
2.2. Σχηµατικό διάγραµµα µε PROFIBUS
2.3. Σχηµατικό διάγραµµα µε FOUNDATION Fieldbus
144LVD
5
6
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
2.4. Σχηµατικό διάγραµµα µε HART/FoxCom
2.5. Επεξηγήσεις των
Σχηµατικών ∆ιαγραµµάτων
Αισθητήρας
Ο αισθητήρας της δύναµης είναι µία
γέφυρα µέτρησης αντιστάσεων
(Wheatstone) που αποτελείται από τέσσερα
µεταλλικά στοιχεία κλίµακας εκτατικής
παραµόρφωσης και έναν αντιστάτη Ni100
για την µέτρηση της θερµοκρασίας. Για την
βαθµονόµηση ο αισθητήρας φέρει φορτία,
µε σκοπό τον υπολογισµό του
χαρακτηριστικού του αισθητήρα.
Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας
υπολογίζεται από µια µικρή δύναµη άνωσης
(επάνω βάρος), ενώ η Τιµή της Ανώτερης
Κλίµακας από µία µεγαλύτερη δύναµη
άνωσης (κάτω βάρος).
Γραµµικοποίηση και αντιστάθµιση
Θερµοκρασίας του χαρακτηριστικού
του Αισθητήρα
Το σήµα του αισθητήρα γραµµικοποιείται
και αντισταθµίζεται ως προς την
θερµοκρασία µέσω της θερµοκρασίας του
εσώκλειστου αισθητήρα. Η γραµµικοποίηση
γίνεται µέσω των επονοµαζόµενων
δεδοµένων δακτυλικού αποτυπώµατος
(χαρακτηριστικό γνώρισµα), τα οποία
καθορίζονται κατά την διάρκεια της
παραγωγής για τον κάθε αισθητήρα. Στο
εργοστάσιο τα δεδοµένα του
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος
φορτώνονται µέσα στον ενισχυτή.
MI EML1610 E-(gr)
Φίλτρο Καταστολής
Συχνότητας Γραµµής
Υπάρχει η επιλογή για φιλτράρισµα του
σήµατος θορύβου στα 50Hz ή 60Hz.
Έξυπνη Εξοµάλυνση
Στο εργοστάσιο η Ζώνη Έξυπνης
Εξοµάλυνσης ρυθµίζεται στο 0,15% της
κλίµακας του αισθητήρα. Ο Χρόνος
Ολοκλήρωσης της µέσης τιµής ρυθµίζεται
στα 10δευτ.
144LVD
7
Προσωπική Βαθµονόµηση
(όχι µε Foundation Fieldbus)
Με αυτήν την λειτουργία ο χρήστης έχει
την δυνατότητα να βαθµονοµήσει τον
µετασχηµατιστή σύµφωνα µε τις δικές του
αρχές. ∆ίνοντας µία κατώτατη και µία
ανώτατη τιµή µέτρησης το χαρακτηριστικό
µεταφοράς ρυθµίζεται και πάλι. Αυτή η
προσωπική βαθµονόµηση µπορεί να
επανέρθει στην εργοστασιακή
βαθµονόµηση.
Συνιστούµε την προσωπική βαθµονόµηση
µόνο µε είτε την κάτω µαζί µε την επάνω
βαθµονόµηση ή µία αποκλειστική επάνω
βαθµονόµηση.
Ρύθµιση Αισθητήρα
Το µηδέν και το εύρος του αισθητήρα
δύναµης ρυθµίζονται στο εργοστάσιο.
Είναι δυνατό να βαθµονοµήσουµε το
Μηδέν (ευθυγράµµιση κατάστασης) µε το
εξωτερικό πλήκτρο 0% (δείτε 8.2).
Λειτουργία
Μεταφοράς/Χαρακτηριστικό
Τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιµα
γραµµικά, εξαγόµενα από ρίζα και
εξατοµικευµένα. Στα ''εξατοµικευµένα''
υπάρχουν 32 x/y διαθέσιµες τιµές. Το
κανονικό µε το Επίπεδο είναι ''γραµµικό''.
8
144LVD
Ρύθµιση µετρούµενης τιµής
Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει την
µετρούµενη τιµή και την µονάδα.
Ρύθµιση της Κλίµακας
(όχι µε Foundation Fieldbus)
Η κλίµακα µέτρησης είναι η κλίµακα µεταξύ
της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της
Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η Τιµή της
Κατώτερης Κλίµακας είναι το βάρος του
εκτοπιστή. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας
χωρίς ανύψωση είναι 0. Με ανύψωση, θα
πρέπει να εισαχθεί η τιµή της ανύψωσης.
MI EML1610 E-(gr)
Προσοµοίωση
(µόνο Foundation Fieldbus)
Αφού καθορίσουµε έναν δείκτη είναι
δυνατό να προσοµοιώσουµε την τιµή
µέτρησης µε έναν ∆ιαµορφωτή Foundation
Fieldbus.
Μετατροπή
(µόνο Foundation Fieldbus)
Η Τιµή της Κατώτερης/Ανώτερης Κλίµακας
και η Κατώτερη/Ανώτερη Τιµή Εξόδου είναι
ελεύθερα διαµορφώσιµες για την τιµή και
την µονάδα. Η κλίµακα µέτρησης είναι η
κλίµακα µεταξύ της Τιµής Κατώτερης
Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης
Κλίµακας.
Η τιµή της εξόδου µπορεί να εξαχθεί από
ρίζα.
Μπορούµε να διαµορφώσουµε ποιες τιµές
καθορίζονται στην τιµή εξόδου και στην
τιµή µέτρησης (κύρια µεταβλητή PV).
Υπάρχουν οι επόµενες δυνατές
διαµορφώσεις:
OUT/PV = Μετρούµενη τιµή
OUT/PV = Έξοδος
OUT/PV = Έξοδος, εξαγόµενη από ρίζα
Η διαφορά µεταξύ OUT και PV είναι: Με το
OUT υπάρχει διαδικασία συναγερµού ενώ
µε το PV όχι.
Το Field_VAL είναι η µετρούµενη τιµή σε
%.
Ρύθµιση της Τιµής Εξόδου
Η τιµή εξόδου είναι η µετρούµενη τιµή
µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και
της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η τιµή και η
µονάδα επιλέγονται ελεύθερα. Η τιµή
αντικατάστασης επηρεάζει την έξοδο.
MI EML1610 E-(gr)
Καταστολή Χαµηλής Ποσότητας
(όχι µε PROFIBUS)
Ρύθµιση On ή Off για καταστολή χαµηλής
ποσότητας µε έξοδο από ρίζα. Στην
Στάθµη, η καταστολή χαµηλής ποσότητας
είναι πάντοτε 0.
Χαρακτηριστικό εξόδου
(µόνο µε HART/FoxCom)
Το χαρακτηριστικό εξόδου µπορεί να
εξαχθεί από ρίζα.
Τιµή Αναπλήρωσης/Αντικατάστασης
(µόνο µε HART/FoxCom)
Στην περίπτωση σφάλµατος η έξοδος
διατηρεί την τελευταία τιµή ή δίνει µια
διαµορφώσιµη Τιµή Αναπλήρωσης.
Εάν το σφάλµα δεν υπάρχει πλέον, τότε η
''τελευταία τιµή'' και/ή η τιµή
αντικατάστασης παίρνονται πίσω
(αυτόµατα ή χειροκίνητα).
Πολλαπλών χρηστών (µόνο HART)
Αναλογική/Ψηφιακή Έξοδος (µόνο
FoxCom)
Με ένα PC20 ή ένα Τερµατικό Χειρός
µπορούµε να εναλλάξουµε
- Ενισχυτή HART µεταξύ
''αναλογικού'' και ''πολλαπλών
χρηστών''
- Ενισχυτή FoxCom µεταξύ
''αναλογικού'' και ''ψηφιακού''.
Με τον τύπο HART ''πολλαπλών χρηστών''
η έξοδος έχει ψηφιακό σήµα, η µετρούµενη
τιµή διαµορφώνεται σε σήµα 4mA DC.
Με τον τύπο FoxCom ''ψηφιακό'' η
µετρούµενη τιµή διαµορφώνεται σε σήµα
12mA DC.
Το Λογισµικό PC20 µας δίνει την
δυνατότητα να προσοµοιώσουµε την
µετρούµενη τιµή και να εγγράψουµε τιµές
εξόδου απευθείας στην έξοδο.
Φίλτρο
Το σήµα της εξόδου αποσβένεται. Ο
χρόνος απόσβεσης είναι ρυθµιζόµενος από
0 ως 32δευτ (90%).
Επεξεργασία συναγερµού
(όχι µε HART/FoxCom)
Το σήµα της εξόδου ελέγχεται από
προσυναγερµούς και κύριους συναγερµούς
κατώτατων και ανώτατων ορίων και
υστέρηση.
Με την υπέρβαση των ορίων του
συναγερµού η κατάσταση του σήµατος
εξόδου τίθεται σε συναγερµό (PROFIBUS
δείτε TI EML 0610 P ή Foundation Fieldbus
TI EML 0610 Q).
144LVD
9
Τύπος (εδώ: PROFIBUS)
Με τον διαµορφωτή ο τύπος οµάδας µπορεί
να εναλλαχθεί σε AUTO (αυτόµατο), OUT OF
SERVICE (εκτός υπηρεσίας) (O/S) και MAN
(χειροκίνητο).
Στον τύπο AUTO η οµάδα λαµβάνει τις
µετρούµενες τιµές του αισθητήρα και τις
στέλνει µετά από υπολογισµό µέσω
διαµόρφωσης στην έξοδο.
Στον τύπο O/S η οµάδα είναι εκτός
υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, για
παράδειγµα, αποστέλλονται νέες παράµετροι
µέσω του ∆ιαµορφωτή.
Στον τύπο MAN ο αισθητήρας τίθεται Off. Η
έξοδος µπορεί να εγγραφεί απευθείας µέσω
του ∆ιαµορφωτή.
Τύπος (εδώ: FOUNDATION Fieldbus)
Κάθε υποοµάδα (οµάδα Πόρου, οµάδα
Μεταφοράς, οµάδα Λειτουργίας) έχει δικούς
της τύπους.
Το AUTO είναι κανονική λειτουργία. Στο
AUTO η οµάδα λαµβάνει µία τιµή από την
είσοδο, υπολογίζει την νέα τιµή και την
αποθηκεύει στην έξοδο.
Στο O/S η οµάδα είναι εκτός υπηρεσίας. Σε
αυτήν την περίπτωση, για παράδειγµα,
αποστέλλονται νέες παράµετροι µέσω του
∆ιαµορφωτή.
Στο MAN η είσοδος της οµάδας έχει τεθεί
Off. Η έξοδος µπορεί να εγγραφεί απευθείας
µέσω του ∆ιαµορφωτή.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
PROFIBUS
Profibus-PA Profile για Επικοινωνία ∆ιάταξης
Ελέγχου Επεξεργασίας µε Profibus TI EML
06108 P.
FOUNDATION Fieldbus
Επεξεργασία Εφαρµογής Οµάδας
Μετατροπέα Καθορισµού FOUNDATION
Επεξεργασία Εφαρµογής Οµάδας
Λειτουργίας Καθορισµού FOUNDATION
Επικοινωνία µε FF-Fieldbus TI EML 06108 Q
10
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Πινακίδα ενισχυτή 3
(Παράδειγµα)
Ο αναµεταδότης αναγνωρίζεται από
αρκετές πινακίδες. Η πινακίδα ονοµασίας 1
του αναµεταδότη δείχνει τον κωδικό του
µοντέλου του αναµεταδότη, ο οποίος
περιγράφει καθαρά την διάταξη. Τα
στοιχεία πιστοποίησης και ο σειριακός Αρ.
φαίνονται στην πινακίδα 3 του ενισχυτή. Η
προαιρετική πινακίδα 2 TAG No. µε τον
αριθµό TAG (ετικέτα) βρίσκεται από κάτω.
Τα στοιχεία σχετικά µε τον αισθητήρα και
τον εκτοπιστή βρίσκονται στην πινακίδα
στοιχείων 4 επάνω στην φλάντζα σύνδεσης
επεξεργασίας.
Οι ποµποί µε πιστοποίηση ATEX έχουν µια
πρόσθετη ταµπέλα 5 στον αισθητήρα.
Χωρίς προστασία έκρηξης κατά ATEX
Με προστασία έκρηξης κατά ATEX
Πινακίδα 1 του αναµεταδότη
(Παράδειγµα)
ECEP: Αρ. Ταυτότητας για ειδική έκδοση
∆υνατότητα προστασίας Υπερπλήρωσης
σύµφωνα µε το WHG
Πινακίδα 2 Tag No.
(Παράδειγµα)
Με προστασία έκρηξης, Τύπος προστασίας
''Explosionproof'' FM
(Οι υπόλοιπες πινακίδες του Ενισχυτή, δεν
απεικονίζονται)
Προαιρετική ταµπέλα για τις διατάξεις
σύµφωνα µε το Πρότυπο NACE. Με
αναρτηµένο Aρ. Tag στην πίσω πλευρά της
πινακίδας Tag. No.
Πινακίδα αισθητήρα 5
Πρόσθετη ταµπέλα αισθητήρα στο κοµµάτι
της ένωσης, για τους ποµπούς µε
πιστοποίηση ATEX
Εκτοπιστής και προδιαγραφή πίεσης 4
(Παράδειγµα)
Πινακίδα ονοµασίας εφαρµογής που είναι
στερεωµένη στην περιφέρεια της φλάντζας
σύνδεσης επεξεργασίας. Η ονοµαστική
πίεση και οι προδιαγραφές του εκτοπιστή
υποδεικνύονται σε αυτήν την ταµπέλα.
(Παράδειγµα)
MI EML1610 E-(gr)
4. ΣΤΗΡΙΞΗ
Ο αναµεταδότης προσαρµόζεται απευθείας
επάνω στην δεξαµενή ή εναλλακτικά σε
έναν θάλαµο εκτοπιστή 104DC που
στερεώνεται στα πλάγια. Κατά την
τοποθέτηση, θα πρέπει να παρατηρούνται
η επιτρεπτή στατική πίεση και η
θερµοκρασία περιβάλλοντος (δείτε
κεφάλαιο 3, ''Αναγνώριση'').
144LVD
11
εκτοπιστή 150 θα πρέπει να υπάρχει ένα
κενό τουλάχιστον 5 … 10χιλ.
4.2. Στήριξη στα πλάγια
του δοχείου
Σηµείωση:
Προχωρήστε µε προσοχή
σε όλη την εργασία εγκατάστασης.
Μην τραυµατίσετε το διάφραγµα!
Μην αφήσετε να πέσει κάτω
ο αναρτηµένος εκτοπιστής!
Αποφύγετε τις ενώσεις!
4.1. Στήριξη στην κορυφή
του δοχείου
Α
Β
140
150
147
Αναµεταδότης
∆ιάταξη αποκοπής
Φλάντζα σύνδεσης
Εκτοπιστής 104DE
Θήκη τύπου 104DC
Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται συναρµογές Β
ανθεκτικές στην φλόγα.
Α
140
150
142
146
Αναµεταδότης
Φλάντζα σύνδεσης
Εκτοπιστής 104DE
Θήκη/Αυλός προστασίας
Οπή εξαέρωσης
Εάν η δεξαµενή περιέχει υγρά που
στροβιλίζονται θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µία θήκη/αυλός προστασίας
142. εάν χρησιµοποιηθεί σωλήνας, να
σιγουρευτείτε ότι θα υπάρχει τρύπα
εξαέρωσης 146 πάνω από το µέγιστο
επίπεδο επεξεργασίας. Μεταξύ της
προστατευτικής θήκης/αυλού 142 και του
Εάν ο θάλαµος δεν έχει ήδη προσαρµοστεί
από τον πελάτη, θα πρέπει να
προσαρµοστεί στην δεξαµενή µα τις
κατάλληλες βίδες και στεγανοποιήσεις (που
δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της
παράδοσης). Να σιγουρευτείτε ότι ο
θάλαµος του εκτοπιστή είναι τελείως
κάθετος.
Μεταξύ του θαλάµου και του εκτοπιστή θα
πρέπει να υπάρχει ένα κενό 5 … 10χιλ
τουλάχιστον.
Σηµείωση:
Στις διατάξεις µε αντιεκρηκτική προστασία
ή τις διατάξεις µε πιστοποίηση προστασίας
υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG, θα
πρέπει να προσέχουµε τις παρατηρήσεις
στις προδιαγραφές του προϊόντος PSS
EML1610 A-(en) και στα πιστοποιητικά
έγκρισης.
12
144LVD
4.3. Στήριξη του αναµεταδότη
∆ιασφαλίστε την σωστή συνένωση του
αναµεταδότη και του εκτοπιστή κατά την
στερέωση. Κάθε αναµεταδότης έχει
βαθµονοµηθεί για χρήση µε τον αντίστοιχο
εκτοπιστή σύµφωνα µε τα στοιχεία της
παραγγελίας στο εργοστάσιο. Κάθε
εκτοπιστής φέρει τα σηµάδια του TAG No.
ή, εάν δεν είναι γνωστό, τα τρία τελευταία
ψηφία του σειριακού αριθµού του
αντίστοιχου αναµεταδότη. Τα στοιχεία του
αντίστοιχου εκτοπιστή (µήκος, όγκος και
βάρος) καθορίζονται επάνω στις ετικέτες
δεδοµένων ρύθµισης που βρίσκονται
επάνω στην φλάντζα σύνδεσης
επεξεργασίας. ∆είτε επίσης κεφάλαιο 3
''Αναγνώριση''.
Προσαρµόστε την στεγανοποίηση 139
επάνω στην πατούρα 140 από την πλευρά
του δοχείου. Πάντα χρησιµοποιείτε
καινούριο λάστιχο. Το λάστιχο
στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι το
κατάλληλο για το µέγεθος της φλάντζας
και το µέσο µέτρησης.
Συνδέστε τον εκτοπιστή µε την ανάρτηση
154 στον ποµπό. Οι µακριοί εκτοπιστές
µπορούν να τοποθετηθούν µέσα στην
δεξαµενή από πριν. Για τους διαιρούµενους
εκτοπιστές δείτε το κεφάλαιο 4.5.
Προσεκτικά τοποθετήστε τον ποµπό και τον
εκτοπιστή επάνω στην φλάντζα 140 της
δεξαµενής. Σιγουρευτείτε ότι το λάστιχο
έχει τοποθετηθεί µε ακρίβεια. Αποφεύγετε
πάντοτε τα χτυπήµατα και τα τραντάγµατα.
Σφίχτε τα µποζόνια 142 και τα παξιµάδια
143. Εφαρµόστε την προτεινόµενη ροπή.
MI EML1610 E-(gr)
MI EML1610 E-(gr)
4.4. Σετ Στήριξης
Αποµακρυσµένου Ενισχυτή
Ο αισθητήρας και ο ενισχυτής µπορούν να
διαχωριστούν και να συνδεθούν µέσω ενός
τροφοδοτικού καλωδίου (3 ως 10µ).
Αυτό χρησιµοποιείται:
- εάν η τοπική ένδειξη πρόκειται να
συνδεθεί µερικά µέτρα µακριά από το
σηµείο µέτρησης, π.χ για να γίνει
ευκολότερη η ανάγνωση.
- για να προστατεύσουµε τον ενισχυτή
από ακραίες συνθήκες λειτουργίας
Κατά την παράδοση, ο αισθητήρας, το
τροφοδοτικό και ο ενισχυτής είναι
συναρµολογηµένα έτοιµα για χρήση.
Για επίτοιχη στήριξη, ή στήριξη σε
οριζόντια ή κάθετη σωλήνωση ∅40 …64
συστήνουµε το MS41-… Mounting Kit.
Η Στήριξη Αποµακρυσµένου Ενισχυτή δεν
είναι δυνατή στον τύπο ''explosionproof''
(µε αντιεκρηκτική προστασία).
144LVD
13
14
144LVD
4.5. Εκτοπιστής 104DE
Σηµαντικό
Ο εκτοπιστής και ο αναµεταδότης θα
πρέπει να ταιριάξουν κατάλληλα κατά την
εγκατάσταση (δείτε κεφάλαιο 4.3).
MI EML1610 E-(gr)
Στοιχείο απόσβεσης
Σε λειτουργικές συνθήκες µε δυνατές
εξωτερικές δονήσεις π.χ κοντά σε
εγκαταστάσεις συµπιεστών – το
αποσβεστικό στοιχείο (Επιλογή – D) θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
Προδιαγραφή Πίεσης
Ο εκτοπιστής θα πρέπει να είναι
σχεδιασµένος για την προδιαγραφή πίεσης
της δεξαµενής – όµως, τουλάχιστον για
την λειτουργική πίεση – και να ζητηθεί
ανάλογα. Εδώ θα πρέπει να λάβουµε υπ'
όψη την µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία.
Οι εκτοπιστές που είναι φτιαγµένοι από
PTFE αποτελούνται από στερεό υλικό, και
γι’ αυτό είναι κατάλληλοι για όλες τις
πιέσεις (δείτε Προδιαγραφές Προϊόντος
PSS EML0900 A).
Στοιχεία διαιρούµενου εκτοπιστή
Οι εκτοπιστές που είναι µεγαλύτεροι από
3µ σε µήκος αποτελούνται από ενώσεις
στοιχείων (πολυτµηµατικοί). Τα στοιχεία
του εκτοπιστή βιδώνονται µεταξύ τους και
ασφαλίζονται µε την µεταλλική ασφάλεια
151 για να αποφύγουµε το λύγισµα και
την ζηµιά κατά την εισαγωγή τους µέσα
στην δεξαµενή. Οι εκτοπιστές από στοιχεία
∅<13χιλ δεν βιδώνονται µεταξύ τους. Η
ασφάλιση γίνεται µε άγκιστρο και
σιδεροθηλιά 152.
∆εν χρειάζεται άλλη ασφάλιση.1
Αγκιστρώνεται επάνω στην αλυσίδα της
ανάρτησης στην θέση 7 κρίκων (105χιλ).
Αυτό το ελατήριο αρµόζει ειδικά στην
συχνότητα συντονισµού του εκτοπιστή και
είναι φτιαγµένο από ανοξείδωτο ατσάλι
(1.4310, λειτουργική θερµοκρασία µέχρι
250οC).
Χρήση σε Ζώνη 0 ως προστασία
υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG
2
Μηχανική
Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, οι
εκτοπιστές θα πρέπει να ασφαλίζονται για
τις ταλαντώσεις όταν
− είναι από µέταλλο, οµάδας έκρηξης IIC
− είναι από µέταλλο, οµάδας έκρηξης
IIB/A, µήκος >3µ
− είναι από PTFE+25% άνθρακα, IIC/B/A,
µήκος >3µ
Ο εκτοπιστής θα πρέπει να είναι
τοποθετηµένος έτσι ώστε να µην βρίσκεται
µπροστά στον κύριο πίδακα πλήρωσης.
Όταν χρησιµοποιείται ως προστασία
υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG, ο
εκτοπιστής θα πρέπει να εγκαθίσταται µε
καθοδήγηση.
Οι διατάξεις καθοδήγησης πάνω από 3µ σε
µήκος θα πρέπει επίσης να ασφαλίζονται
για να µην λυγίζουν.
1
Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, οι σιδεροθηλιές
θα πρέπει επίσης να συγκολληθούν.
2
Παρακαλούµε δείτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
MI EML1610 E-(gr)
Εξισορρόπηση δυναµικού
Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, µόνο
µεταλλικοί εκτοπιστές από PTFE+25%
άνθρακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Θα πρέπει να προσαρµοστεί µια γραµµή
εξισορρόπησης δυναµικού ως
ηλεκτροστατική παράκαµψη της(των)
ανάρτησης(εων) του εκτοπιστή εάν το
κατάλοιπο βάρος του εκτοπιστή είναι
<10Ν, ή εάν υπάρχουν περισσότερα από 6
σηµεία επαφής.
Για να αποφύγουµε τον κίνδυνο της
ηλεκτροστατικής ανάφλεξης, θα πρέπει να
διασφαλιστεί µια σύνδεση στον
αναµεταδότη µε καλή αγωγιµότητα.
Η αντίσταση του όγκου µεταξύ του
κατώτατου άκρου του εκτοπιστή και της
γείωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
1MΩ.
144LVD
15
Οι αναµεταδότες που διατίθενται χωρίς
µόνωση καλωδίου, η µόνωση καλωδίου
που χρησιµοποιείται θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις πιθανές απαιτήσεις
Ex. Αυτό γίνεται µε ευθύνη του χρήστη.
Ενέργειες:
− Σφίχτε την ασφάλεια του καπακιού 24
(αν υπάρχει) και ξεβιδώστε το καπάκι 22
− Οδηγήστε το καλώδιο µέσα από την
στεγανοποίηση και συνδέστε το µε τους
ακροδέκτες 45, 46 και 47.
− Εάν χρειάζεται συνδέστε τον εξωτερικό
ακροδέκτη γείωσης 48
− Θα πρέπει να προσέξουµε να γίνει σωστή
τοποθέτηση στεγανοποίησης καλωδίου
− Βιδώστε το καπάκι 22 και τοποθετήστε
την ασφάλεια καπακιού 24 (εάν
διατίθεται)
5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
5.1. Σύνδεση καλωδίου σήµατος
Περάστε το καλώδιο µέσα από την
στεγανοποίηση καλωδίου 38, προσέχοντας
ιδιαίτερα την µόνωση.
Ελέγξτε πριν το βίδωµα των
στεγανοποιήσεων εάν ταιριάζουν τα
σπειρώµατα, διαφορετικά το περίβληµα
µπορεί να πάθει ζηµιά. Η στεγανοποίηση
38 και το καπάκι της βίδας 39 είναι
εναλλάξιµα.
Συνδέστε το σήµα αναλογικής εισόδου
(τύποι HART/FoxCom) στους ακροδέκτες
45(+) και 46(-).
Συνδέστε το σήµα διαύλου (τύποι
PROFIBUS/FOUNDATION F.) στους
ακροδέκτες 45 και 46. ∆εν παίζει ρόλο η
πολικότητα. Οι βιδωτοί ακροδέκτες είναι
κατάλληλοι για διατοµές καλωδίων 0,3 ως
2,5χιλ2.
Η µόνωση της σύνδεσης διαύλου
− στις αγώγιµες στεγανοποιήσεις καλωδίων
(προτείνεται) να συνδέεται απευθείας µε
το περίβληµα
− στις µη αγώγιµες στεγανοποιήσεις
καλωδίων να τοποθετείται στον
εσωτερικό βιδωτό αγωγό 47
Σηµείωση: Όταν συνδέουµε τις
διασυνδέσεις της µονωµένης διαύλου, η
µόνωση θα πρέπει να συνδέεται και στις
δυο πλευρές! (πλευρά του αναµεταδότη
όπως επίσης και πλευρά του πίνακα).
Για την επιλογή του καλωδίου δείτε επίσης
την πρόταση για τους τύπους καλωδίων
σύµφωνα µε το IEC1152-2.
22
24
38
39
45
46
47
48
50
Καπάκι συνδετήριου τµήµατος
Ασφάλεια καπακιού
Στεγανοποίηση καλωδίου
(επιτρεπτή διάµ. καλωδ. 6 ως 12χιλ)
Βίδα καπακιού
Ακροδέκτης σύνδεσης ''+''
διατοµή
Ακροδέκτης σύνδεσης ''-'' καλωδίου
Ακροδέκτης γείωσης
µέγ. 2,5χιλ2
Εξωτερικός ακροδέκτης γείωσης
Προστασία υπέρτασης (εάν υπάρχει)
16
144LVD
5.2. Γείωση
Εάν χρειάζεται σύνδεση µε την γείωση (π.χ
εξισορρόπηση δυναµικού, προστασία
ηλεκτροµαγνητικής επίδρασης), θα πρέπει
να συνδεθεί ο ακροδέκτης γείωσης 47 ή ο
ακροδέκτης εξωτερικής γείωσης 48.
6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σε κάθε περίπτωση, οι κανονισµοί
εγκατάστασης και ασφαλείας θα πρέπει να
ελέγχονται πριν από την ανάθεση. ∆είτε το
έγγραφο EX EML 0010: ''Οδηγίες
Ασφαλούς Χειρισµού''
Μετά από την σωστή εγκατάσταση και
σύνδεση µε την µονάδα τροφοδοσίας
ισχύος, ο αναµεταδότης είναι έτοιµος για
λειτουργία:
U > 12V DC (HART/FoxCom)
U > 9V DC (PROFIBUS/FOUNDATION
Fieldbus)
Εάν χρειάζεται θα πρέπει να ελεγχθεί η
διαµόρφωση τιµής κατώτερης κλίµακας,
τιµής ανώτερης κλίµακας και απόσβεσης.
Στους αναλογικούς τύπους HART/FoxCom
µπορεί να προσαρµοστεί ένα αµπερόµετρο
στον βρόχο ρεύµατος εξόδου για έλεγχο.
Έλεγχος των ρυθµίσεων
Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας
για µέτρηση επιπέδου
Για µετρήσεις επιπέδου, το βάρος FG του
εκτοπιστή είναι ίσο µε την δύναµη του
βάρους F0 για την τιµή της κατώτερης
κλίµακας (LRV). Μία εξαίρεση είναι η
κλίµακα µέτρησης µε ανύψωση. Η τιµή
κατώτερης κλίµακας (LRV) µπορεί να
ελεγχθεί µε έναν ελεύθερα αιωρούµενο
εκτοπιστή και µία εντελώς άδεια δεξαµενή.
Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας
για µέτρηση κλίµακας µε ανύψωση
Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) F0
µπορεί να ελεγχθεί µόνο καθορίζοντας το
επίπεδο της δεξαµενής που αντιστοιχεί στο
F0 ή καθορίζοντας το βάρος για το F0
(εργασία στο εργαστήριο).
Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας
για διασύνδεση και πυκνότητα
Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) F0
µπορεί να ελεγχθεί µε τις εξής µεθόδους:
− βυθίζοντας τον εκτοπιστή τελείως µέσα
στο υγρό µε την κατώτερη πυκνότητα
− καθορίζοντας την δύναµη βάρους για το
F0 µε βάρη (στο εργαστήριο)
MI EML1610 E-(gr)
Τιµή ανώτερης κλίµακας
Η τιµή της ανώτερης κλίµακας (URV) F100
µπορεί να ελεγχθεί µε τις εξής µεθόδους:
− δηµιουργώντας το αντίστοιχο επίπεδο,
διασύνδεση ή πυκνότητα, δεδοµένου ότι
οι καθορισµένες λειτουργικές πυκνότητες
είναι σωστές
− καθορίζοντας την δύναµη βάρους για το
F100 µε βάρη (στο εργαστήριο)
Απόσβεση
Απόσβεση 8 δευτ έχει ρυθµιστεί στο
εργοστάσιο. Εάν χρειάζεται, αυτή η τιµή
µπορεί να ελεγχθεί στις διατάξεις µε
ένδειξη LCD και να µεταβληθεί τοπικά.
∆ιόρθωση τιµής κατώτερης κλίµακας,
τιµής ανώτερης κλίµακας, απόσβεσης
∆είτε κεφάλαιο 8, ''Ρύθµιση Αναµεταδότη''.
7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Πριν από την απενεργοποίηση λάβετε
µέτρα ώστε να αποφύγετε τις ανωµαλίες:
− προσέξτε την προστασία Ex
− γυρίστε στο Off την τροφοδοσία ισχύος
− προσέχετε µε τα επικίνδυνα υλικά
επεξεργασίας!
Με τα τοξικά ή τα βλαβερά υλικά
επεξεργασίας, προσέξτε τις σχετικές
οδηγίες ασφαλείας.
Πριν από την αποσυναρµολόγηση του
αναµεταδότη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η
παρακάτω διαδικασία:
− αποσυµπιέστε την δεξαµενή ή τον
θάλαµο του εκτοπιστή
− αποστραγγίστε την µετρούµενη ύλη από
τον θάλαµο του εκτοπιστή
− προστατέψτε το περιβάλλον, µην
επιτρέψετε να διαφύγει µετρούµενη ύλη.
Παγιδέψτε την και απαλλαγείτε από
αυτήν κατάλληλα.
Η διαδικασία για την αποσυναρµολόγηση
του αναµεταδότη είναι η αντίθετη από
αυτήν που περιγράφηκε για την
συναρµολόγηση.
Σηµείωση:
Προχωρήστε µε προσοχή
σε όλη την εργασία εγκατάστασης.
Μην τραυµατίσετε το διάφραγµα!
Μην αφήσετε να πέσει κάτω
ο αναρτηµένος εκτοπιστής!
Αποφύγετε τις ενώσεις!
MI EML1610 E-(gr)
144LVD
17
8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ
Το Μηδέν, η τιµή κατώτερης κλίµακας, η
τιµή ανώτερης κλίµακας και η απόσβεση
στον αναµεταδότη έχουν ρυθµιστεί από τον
κατασκευαστή όπως έχουν καθοριστεί
σύµφωνα µε την παραγγελία:
• ∆ιαστάσεις εκτοπιστή: µήκος, πυκνότητα,
βάρος
• Ρύθµιση Τιµής Κατώτερης Κλίµακας µέσω
του βάρους F0:
Χωρίς ανύψωση Μηδέν = 0
Με ανύψωση Μηδέν = Τιµή Ανύψωσης
• Τιµή Ανώτερης Κλίµακας που αντιστοιχεί
στην δύναµη άνωσης του εκτοπιστή
(δείτε Κεφ. 9).
• Κλίµακα Εξόδου και µονάδα
Γι’ αυτό, η βαθµονόµηση κατά την
εκκίνηση δεν είναι απαραίτητη.
Στην περίπτωση που η παραγγελία δεν
περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία, ο
αναµεταδότης διατίθεται ως εξής:
Βάρος εκτοπιστή
∆ύναµη άνωσης
Ένδειξη
Απόσβεση
=
=
=
=
1,500Kg
5,884N (0,600Kg)
0 … 100%
8δευτ (90% χρόνου)
Τα λειτουργικά δεδοµένα και τα δεδοµένα
του εκτοπιστή είναι αποθηκευµένα στον
αναµεταδότη σύµφωνα µε την παραγγελία.
Η διαµόρφωση γίνεται απαραίτητη εάν
αυτά τα δεδοµένα αποκλίνουν από τις
αποθηκευµένες τιµές.
Ο αναµεταδότης έχει σχεδιαστεί για µία
δύναµη βάρους εκτοπιστή 4Kg1 µέγ. και
µία δύναµη άνωσης 2 ως 20N. Η τιµή
κατώτερης κλίµακας F0 θα πρέπει να
βρίσκεται µεταξύ της κλίµακας 4Kg ως 2Kg
(ειδική έκδοση 0,5kg).
Ρύθµιση µέσω πλήκτρων λειτουργίας
Η ρύθµιση µπορεί να γίνει µέσω των
πλήκτρων στον αναµεταδότη εάν
• Το περίβληµα του ενισχυτή έχει
εξωτερικά πλήκτρα X, δείτε Κεφ. 8.2
''Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων'', ή
• Η ένδειξη διαθέτει πλήκτρα D, δείτε Κεφ.
8.3 ''Ρύθµιση µέσω πλήκτρων Ένδειξης''.
1
Προσοχή! 1Kg παράγει δύναµη 9,807N
Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου HART
• Ρύθµιση µε PC, Ένδειξη και ∆ιασύνδεση
Χρήστη PC20
• Ρύθµιση µε Τερµατικό Χειρός
• Βασική βαθµονόµηση µε PC20 Calibration
(απαραίτητο εάν έχουν αλλάξει ο
αισθητήρας ή ο ενισχυτής)
Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου FoxCom
• Ρύθµιση µε PC, λογισµικό PC10/PC20
• Ρύθµιση µε Τερµατικό Χειρός FoxCom
(όχι το 144LVD που ξεκινά από Σειρ. Αρ.
93/…)
• Λογισµικό IFDC Ι/Α Series System
• Βασική βαθµονόµηση µε PC Calibration
(απαραίτητο εάν έχουν αλλάξει ο
αισθητήρας ή ο ενισχυτής)
Ρύθµιση µέσω
Πρωτοκόλλου PROFIBUS
• Ρύθµιση µε PC, Ένδειξη και ∆ιασύνδεση
Χρήστη PC20
Ρύθµιση µέσω
Πρωτοκόλλου FOUNDATION Fieldbus
• Βαθµονόµηση αισθητήρα από τον
κατασκευαστή
(Στοιχεία ταυτοποίησης, µηδέν, εύρος)
• Ρυθµίσεις από τον πελάτη µε τους
κανονικούς διαµορφωτές, όπως National
Instrument Configurator, Honeywell
System (DCS), Siemens Delta V
(Emerson), ABB
18
144LVD
8.1. Προστασία
εγγραφής λειτουργικού
Η προστασία εγγραφής εµποδίζει την
µεταβολή της διαµόρφωσης του
αναµεταδότη. Για να ενεργοποιήσουµε την
εγγραφή στον αναµεταδότη, η γέφυρα J
θα πρέπει να είναι βαλµένη στην θέση της
όπως φαίνεται στο σχήµα από κάτω.
(Ηλεκτρονικά του ενισχυτή, πίσω από την
ένδειξη LCD).
MI EML1610 E-(gr)
PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus:
Σηµείωση: Επιπρόσθετο Λογισµικό
Προστασίας Εγγραφής µπορεί να
επαναρυθµιστεί/ρυθµιστεί µέσω του PC20
Software.
HART/FOXCOM:
Χωρίς προστασία εγγραφής
Η γέφυρα J συνδέει τις αριστερές ακίδες
(όπως φαίνεται)
Με προστασία εγγραφής
Η γέφυρα J συνδέει τις δεξιές ακίδες, ή δεν
έχει τοποθετηθεί γέφυρα
8.2. Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων
Χειρισµός και λειτουργίες
τοπικών πλήκτρων
Τα δυο τοπικά πλήκτρα 0% και 100%
χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσουµε το
µηδέν, την τιµή της κατώτερης κλίµακας,
την τιµή της ανώτερης κλίµακας και την
απόσβεση.
Σηµείωση:
Εάν δεν έχει τοποθετηθεί γέφυρα, ο
αναµεταδότης έχει προστασία εγγραφής.
Περίβληµα του ενισχυτή
µε τοπικά πλήκτρα
Αφού σπρώξουµε το καπάκι προστασίας
πλήκτρου Α, περνάµε το κατσαβίδι ή την
περόνη (∅<3χιλ) µέσα από την τρύπα Β
και πιέζουµε προς τα κάτω στο δεύτερο
σηµείο πίεσης.
Και τα δύο πλήκτρα έχουν δύο
λειτουργίες ανάθεσης, ανάλογα µε την
διάρκεια του χρόνου πίεσης.
MI EML1610 E-(gr)
144LVD
Απόσβεση 1
Η απόσβεση είναι ρυθµισµένη (ηλεκτρικά)
στα 8 δευτ από τον κατασκευαστή.
Με τα τοπικά πλήκτρα η απόσβεση µπορεί
να ρυθµιστεί µεταξύ 0 και 32 δευτ (90%
του χρόνου). 2
Η τοπική ένδειξη δείχνει την τρέχουσα τιµή
απόσβεσης, όταν το πλήκτρο 100%
πιέζεται για λιγότερο από 3 δευτ. Πρόσθετη
ενέργεια µε το πλήκτρο 100% ρυθµίζει
σταδιακά την απόσβεση.
Μετά από την επιλογή της απόσβεσης,
επιβεβαιώστε µε σύντοµη ενέργεια στο
πλήκτρο 0%.
Ρύθµιση τιµής κατώτερης
και ανώτερης κλίµακας
Εργασία στο εργαστήριο
Εξοπλισµός:
• Τροφοδοσία ισχύος DC 24V, 30mA
• Τοπική ένδειξη διαµορφωµένη µε mA 3
αντίστ. % (ΕΞΟ∆ΟΣ σε %) ή πολύµετρο
• Κατσαβίδι (∅<3χιλ)
• Σύνολο σταθερών βαρών, τάξης M1 4
• ∆ίσκος ζύγισης 5 που θα αναρτάται στην
θέση του εκτοπιστή
3
Ενέργειες:
− Τοποθετήστε τον αναµεταδότη στην θέση
λειτουργίας και συνδέστε τον
Ρύθµιση του µηδέν (όχι µε FoxCom)
Το σηµείο µηδέν έχει ρυθµιστεί από το
εργοστάσιο. Εάν το σηµείο µηδέν έχει
µετακινηθεί από κάποια άλλη θέση
εγκατάστασης, µπορεί να διορθωθεί ως
εξής:
− Τοποθετήστε τα βάρη για το σηµείο
Μηδέν (4κιλά)
− Πιέστε το πλήκτρο 0% για λιγότερο από
3 δευτ.
Στο HART το σήµα εξόδου έχει τεθεί στο 0
(4mA).
1
2
3
4
5
Η απόσβεση είναι ρυθµιζόµενη µόνο µε τα πλήκτρα
εάν η τοπική ένδειξη διατίθεται.
63% του χρόνου για τις διατάξεις HART
Μόνο HART
Προσοχή! 1kg παράγει δύναµη 9,807N
Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη το βάρος του δίσκου
ζύγισης
19
20
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
Ρύθµιση τιµής Κατώτερης κλίµακας
− Τοποθετήστε τα βάρη για την τιµή της
κατώτερης κλίµακας (F0) 1
− Πιέστε το πλήκτρο 0% για περισσότερο
από 5 δευτ.
− Το εύρος µέτρησης παραµένει
αµετάβλητο
− Η ένδειξη υποδεικνύει την τιµή της
Κατώτερης κλίµακας
Στο HART το ρεύµα εξόδου έχει τεθεί στα
4mA.
Ρύθµιση τιµής Ανώτερης κλίµακας
− Τοποθετήστε τα βάρη για την τιµή της
ανώτερης κλίµακας (F100) 1
− Πιέστε το πλήκτρο 100% για περισσότερο
από 5 δευτ.
− Η τιµή της κατώτερης κλίµακας
παραµένει αµετάβλητη
− Η ένδειξη υποδεικνύει την τιµή της
Ανώτερης κλίµακας
Στο HART το ρεύµα εξόδου έχει τεθεί στα
20mA.
Υγρή βαθµονόµηση
Εάν οι συνθήκες επεξεργασίας για την τιµή
κατώτερης κλίµακας και την τιµή της
ανώτερης κλίµακας µπορούν να
ρυθµιστούν κατά την διάρκεια της
εγκατάστασης είναι δυνατό να
βαθµονοµήσουµε τον εγκατεστηµένο
αναµεταδότη.
Εξοπλισµός:
• Τοπική ένδειξη διαµορφωµένη µε mA 2
αντίστ. % (ΕΞΟ∆ΟΣ σε %) ή πολύµετρο
• Κατσαβίδι (∅<3χιλ)
2
Ενέργειες:
− Ρυθµίστε τις συνθήκες (π.χ στάθµη) για
την τιµή της κατώτερης κλίµακας
− Πιέστε το πλήκτρο 0% για περισσότερο
από 5 δευτ.
− Ρυθµίστε τις συνθήκες (π.χ στάθµη) για
την τιµή της ανώτερης κλίµακας
− Πιέστε το πλήκτρο 100% για περισσότερο
από 5 δευτ.
1
Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη το βάρος του δίσκου
ζύγισης
2
Μόνο HART
MI EML1610 E-(gr)
Όλα τα Πρωτόκολλα
144LVD
21
8.3. Ρύθµιση µέσω
Πλήκτρων Ένδειξης
Οι σπουδαιότερες διαµορφώσεις και
βαθµονοµήσεις µπορούν να εκτελεστούν
ως µενού απευθείας στον αναµεταδότη
µέσω δυο πλήκτρων (NEXT και ENTER).
(Αυτή η δοµή µενού είναι η ίδια για την
Σειρά 140 µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
HART/FoxCom ή FOUNDATION
Fieldbus/PROFIBUS).
Σηµείωση:
Ακολουθήστε τους περιορισµούς για το
άνοιγµα ή τοποθέτηση σε επικίνδυνες
περιοχές. ∆είτε το Έγγραφο ''Οδηγίες
Ασφαλούς Χειρισµού Σειράς 140''.
Επιλογή Μενού
Κατά την επιλογή ενός υποµενού το τρέχον
επιλεγµένο σηµείο µενού θα εµφανιστεί
πρώτο. Με το πλήκτρο NEXT επιλέγεται το
επόµενο σηµείο µενού. Γίνεται αποδεκτό
πατώντας το ENTER.
Αριθµητική Είσοδος
Αλφαριθµητική Είσοδος
Εάν το µενού απαιτεί αριθµητική είσοδο η
τρέχουσα τιµή και το όνοµα εµφανίζονται.
Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου NEXT
η θέση του µενού τερµατίζεται χωρίς
µεταβολή της τιµής.
Στη συνέχεια πιέζοντας το ENTER η τιµή
µπορεί να αλλάξει πιέζοντας το πλήκτρο
NEXT και µετρώντας ανοδικά µε τον αριθµό
που αναβοσβήνει (το '1' ακολουθεί το '0').
Το ENTER αλλάζει στην επόµενη θέση.
Στη συνέχεια µε την µεταβολή και/ή
ενεργοποίηση όλων των χαρακτήρων (µέγ.
5 ψηφία) ζητείται είσοδος του δεκαδικού
σηµείου. Το πλήκτρο NEXT µετακοµίζει το
δεκαδικό σηµείο. Πιέζοντας το ENTER η
τιµή έχει µεταφερθεί.
Κατά την µεταφορά η κλίµακα της τιµής
ελέγχεται. Στην περίπτωση εσφαλµένης
εισόδου ένα σήµα σφάλµατος που
αναβοσβήνει ενεργοποιείται για 3
δευτερόλεπτα (δείτε ''Σήµατα σφάλµατος'')
και διακλαδώνεται στον κόµβο του µενού
''Ακύρωση''.
Εάν το µενού απαιτεί µία αλφαριθµητική
είσοδο, εµφανίζεται η τρέχουσα επιλεγµένη
χαρακτηριστική αλυσίδα.
Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου NEXT
αυτή η θέση µενού τερµατίζεται χωρίς
µεταβολή της τιµής.
Στη συνέχεια πιέζοντας το ENTER η τιµή
µπορεί να αλλάξει πιέζοντας το πλήκτρο
NEXT και µετρώντας ανοδικά µε το
χαρακτηριστικό που αναβοσβήνει (το 'Α'
ακολουθεί το '0'). Το ENTER αλλάζει στην
επόµενη θέση.
Στη συνέχεια µε την µεταβολή και/ή
ενεργοποίηση όλων των χαρακτήρων (µέγ.
5 χαρακτήρες) η αλυσίδα των χαρακτήρων
µεταφέρεται µε την ενεργοποίηση του
πλήκτρου ENTER.
22
144LVD
HART/FoxCom
8.4. HART/FoxCom
Συντοµογραφίες:
E
πλήκτρο ENTER
N
πλήκτρο NEXT
(µε αυτόµατη επανάληψη: π.χ η
διαρκής, συνεχής ενεργοποίηση
αντιστοιχεί σε πολλαπλές µονές
ενεργοποιήσεις)
MI EML1610 E-(gr)
Με το ''Trend'' (τάση δεδοµένων) η έξοδος
της συνδεδεµένης διάταξης καταγράφεται
και εµφανίζεται.
8.4.1. ∆οµή Μενού
Το υψηλότερο επίπεδο µενού προσφέρει τα
υποµενού ''Display PV'', ''Maintenance'' και
''Special''.
Οι επόµενες συντοµογραφίες έχουν
καθοριστεί στο πρωτόκολλο επικοινωνίας:
HART/FoxCom:
LRL
Κατώτερο Όριο Κλίµακας
LRV
Κατώτερη Τιµή Κλίµακας
PV
Κύρια Μεταβλητή (τιµή µέτρησης)
URL
Ανώτερο Όριο Κλίµακας
URV Ανώτερη Τιµή Κλίµακας
Η διακλάδωση στα διαγράµµατα ροής
λέγεται εδώ 'κόµβος'.
Σηµείωση: Ρύθµιση µε PC20 Software
Εκτός από τις ρυθµίσεις που περιγράφονται
στη συνέχεια µε τα πλήκτρα ένδειξης, το
λογισµικό PC20 περιέχει κι άλλες µεγάλες
λειτουργίες (δείτε επίσης MI 020-495):
• Εκτεταµένη διαµόρφωση
• Βαθµονόµηση του αισθητήρα
(στο εργαστήριο, αφού αλλάξουµε τον
αισθητήρα)
• ∆οκιµή του αναµεταδότη
• Καταγραφή τάσης (δεδοµένων)
Η εκτεταµένη διαµόρφωση µε το PC20
περιλαµβάνει πρόσβαση στις τιµές 32 X/Y
για το εξατοµικευµένο χαρακτηριστικό,
πρόσβαση στα όρια του συναγερµού και
πρόσβαση στο υλικό της φλάντζας και τις
διαστάσεις του αισθητήρα.
Επιπλέον ο τύπος µπορεί να εναλλαχθεί
µεταξύ AUTO/MAN/O/S.
Η µετρούµενη τιµή µπορεί να
προσοµοιωθεί, σε Τύπο MAN η έξοδος
µπορεί να εγγραφεί απευθείας.
Η βαθµονόµηση µετά την αλλαγή του
αισθητήρα περιέχει και την µετάδοση των
στοιχείων ταυτοποίησης του αισθητήρα και
την συµφωνία του αισθητήρα µε τον
κωδικό.
Με την ∆οκιµή του Αναµεταδότη τα
καταγεγραµµένα διαγνωστικά δεδοµένα
µπορούν να εξεταστούν. Η µετρούµενη
τιµή µπορεί να προσοµοιωθεί και η έξοδος
να εγγραφεί απευθείας.
8.4.2. Κόµβος µενού
''Εµφάνιση τιµής µέτρησης''
Μετά από κάθε εναλλακτικό πάτηµα του
πλήκτρου ENTER εµφανίζεται:
• Η θερµοκρασία του αισθητήρα σε οC ή
• Η επιλεγµένη τιµή στο Μενού 8.4.4.5:
− Τιµή Εξόδου PV και φυσική µονάδα
− Τιµή Εξόδου PV σε %
− Τιµή Εξόδου PV σε mA
− Καµία ένδειξη
MI EML1610 E-(gr)
HART/FoxCom
144LVD
23
8.4.3. Κόµβος µενού ''MAINT''
∆ιακλάδωση στο µενού ''Συντήρηση''
(χωρίς προστασία από κωδικό).
8.4.3.1. Κόµβος µενού ''DAMPING''
∆ιαµόρφωση απόσβεσης PV
Κόµβος µενού
''Numerical Input DAMPING''
Εµφάνιση/Είσοδος απόσβεσης PV (φυσ.
µονάδα, 'SEC'). Η κλίµακα της
λειτουργικής τιµής είναι 0 … 32
δευτερόλεπτα.
8.4.3.2. Κόµβος µενού ''RANGE''
Στον κόµβο ''INPUT'' εισάγεται η
διαµόρφωση Τιµής Κατώτερης Κλίµακας
LRV και Τιµή Ανώτερης Κλίµακας URV.
Στον κόµβο ''APPLY'' η τιµή µέτρησης του
πραγµατικού ρεύµατος υποδεικνύεται και
επιβεβαιώνεται πιέζοντας το ENTER.
Η κλίµακα της λειτουργικής τιµής είναι η
LRL …URL.
Κόµβος µενού
''INPUT/Numerical Input LRV''
∆ιαµόρφωση του LRV µέσω εισόδου.
Κανονικά 0, εξαίρεση σε ανύψωση Μηδέν.
Κόµβος µενού
''INPUT/Numerical Input URV''
∆ιαµόρφωση του URV µέσω εισόδου.
Κόµβος µενού ''APPLY/APP LRV''
(χρήση µόνο µε ανύψωση Μηδέν)
∆ιαµόρφωση του LRV από προεπιλογή, το
PV του ρεύµατος υποδεικνύεται.
Επιβεβαίωση του LRV πιέζοντας το ENTER.
Κόµβος µενού ''APPLY/APP URV''
∆ιαµόρφωση του URV από προεπιλογή, το
PV του ρεύµατος υποδεικνύεται.
Επιβεβαίωση του URV πιέζοντας το ENTER.
8.4.3.3. Κόµβος µενού ''FAILMNU''
Χειροκίνητη επαναφορά της
διαµορφωµένης τιµής αντικατάστασης.
Κόµβος µενού ''SUBST V/RESET?''
Χειροκίνητη επαναφορά της
διαµορφωµένης τιµής αντικατάστασης. Εάν
η τιµή αντικατάστασης επαναφέρεται
αυτόµατα αυτό το µενού δεν εκτελείται.
8.4.3.4. Κόµβος µενού ''CANCEL''
Πιέζοντας το πλήκτρο ENTER όλες οι
αλλαγές ακυρώνονται.
8.4.3.5. Κόµβος µενού ''SAVE''
Πιέζοντας το πλήκτρο ENTER όλες οι
αλλαγές αποθηκεύονται.
24
144LVD
HART/FoxCom
MI EML1610 E-(gr)
8.4.4. Κόµβος µενού ''SPECIAL''
∆ιακλάδωση στο µενού ''Special''. ∆ιαφορετικό από το µενού ''Maintenance'' είναι δυνατό να
κάνουµε εκτεταµένες διαµορφώσεις. Προαιρετικά είναι δυνατό να διαµορφώσουµε την
προστασία του κωδικού
MI EML1610 E-(gr)
HART/FoxCom
8.4.4.1. Κόµβος µενού ''ADAPT''
∆ιακλάδωση στην διαµόρφωση για την
προσαρµογή της τιµής µέτρησης του
αισθητήρα.
Κόµβος µενού ''TASK''
∆ιαµόρφωση εργασίας µέτρησης. Επιλογή
της εργασίας µέτρησης στο µενού. Η
διαµορφωµένη εργασία µέτρησης ενός
απλά πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν
έχει καµία επίδραση επάνω στην
λειτουργικότητα του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''PV UNIT/STANDARD''
∆ιαµόρφωση της κανονικής τιµής για το
PV. Επιλογή της µονάδας στο µενού. Εάν η
νέα µονάδα µπορεί να ληφθεί από την
παλιά (π.χ mbar σε bar) ή εάν υπάρχει
κάποια µεταβολή από την µονάδα '%' σε
µία µονάδα πίεσης, γίνεται µία αυτονόητη
µετατροπή από LRV και URV. Στην
περίπτωση που οι παλιές και οι νέες
µονάδες δεν είναι όµοιες, το URL ορίζεται
στο 0 και θα πρέπει να εισαχθεί.
Κόµβος µενού ''PV UNIT/SPECIAL''
∆ιαµόρφωση µιας ειδικής µονάδας για το
PV. Είναι δυνατό να ορίσουµε µία µονάδα
µε 5 χαρακτήρες µέγ. (δείτε κεφ.
''Αλφαριθµητική είσοδος''). Το Όριο της
Ανώτερης Κλίµακας URL ρυθµίζεται στο 0
και θα πρέπει να εισαχθεί.
Κόµβος µενού
''LW DENS'' και ''UP DENS''
∆ιαµόρφωση της πυκνότητας (κατώτερης
και/ή ανώτερης πυκνότητας) του
µετρούµενου προϊόντος. Η διαµορφωµένη
πυκνότητα είναι στην µονάδα 'kg/m3' και
είναι απλά πληροφοριακής φύσης που δεν
έχει καµία επίδραση επάνω στην
λειτουργικότητα του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''CHAR PV''
∆ιαµόρφωση του χαρακτηριστικού
µετάδοσης του PV. Η επιλογή του
χαρακτηριστικού στο µενού:
LINEAR
– γραµµικό χαρακτηριστικό
SQRT
– χαρακτηριστικό εξαγόµενο
από τετραγωνική ρίζα
SPECIAL – εξατοµικευµένο
χαρακτηριστικό
Τα ζεύγη τιµών X/Y που σχετίζονται µε το
χαρακτηριστικό 'SPECIAL' δεν µπορούν να
εισαχθούν µέσω του µενού ένδειξης,
είσοδος µέσω PC20.
144LVD
25
8.4.4.2. Κόµβος µενού ''OUTPUT''
∆ιαµόρφωση της εξόδου του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού
''DAMPING'' και ''RANGE''
δείτε ''MAINT''
Κόµβος µενού ''XFR FCT''
∆ιαµόρφωση της λειτουργίας µεταφοράς
της εξόδου ρεύµατος.
Επιλογή της λειτουργίας µεταφοράς στο
µενού:
γραµµικό (LINEAR) και
εξαγόµενο από τετραγωνική ρίζα (SQRT).
8.4.4.3. Κόµβος µενού ''FAILMNU''
∆ιαµόρφωση για την συµπεριφορά στην
περίπτωση σφάλµατος.
Κόµβος µενού ''SUBST V/STORE''
∆ιαµόρφωση για την συµπεριφορά κατά
την 'Αποθήκευση Τελευταίας Τιµής'. Στην
περίπτωση σφάλµατος, ο αναµεταδότης
διατηρεί το τελευταίο έγκυρο ρεύµα εξόδου
µέχρι να εξαλειφθεί το σφάλµα (αυτόµατη
επαναφορά, AUT RET) ή έως ότου η τιµή
αντικατάστασης επανέλθει χειροκίνητα
(MAN RET).
Κόµβος µενού ''SAFE V''
∆ιαµόρφωση της τιµής αντικατάστασης. Η
επιτρεπόµενη κλίµακα τιµής είναι 3,6 ως
23mA. Αυτή η τιµή έχει σηµασία µόνο εάν
η ''Τιµή Αντικατάστασης'' διαµορφώνεται
αντί για την 'Αποθήκευση Τελευταίας
Τιµής'. Κατά την εµφάνιση ενός σφάλµατος
αυτή η διαµορφωµένη τιµή γίνεται το
ρεύµα εξόδου του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''CONFIG''
∆ιακλάδωση για διαµόρφωση των
µηνυµάτων δυσλειτουργίας. Υπάρχουν
εφτά πεδία όπου ένα σήµα δυσλειτουργίας
µπορεί είτε να ενεργοποιηθεί (OΝ) είτε να
κατασταλεί (OFF).
Εσωτερική βαθµονόµηση
απέτυχε
2. SENSOR Τιµή αισθητήρα ± 150% της
ονοµαστικής κλίµακας
3. EEPROM Αδύνατη εγγραφή EEPROM
4. PVLIMIT PV ± 110% της ονοµαστικής
κλίµακας
5. SENTEMP Θερµοκρασία αισθητήρα έξω
από όρια
6. EL TEMP Θερµοκρασία ηλεκτρονικών
έξω από -45οC …85οC
7. RANGE
Εσφαλµένη διαµορφωµένη
κλίµακα µέτρησης
1. CALIB
26
144LVD
HART/FoxCom
Κόµβος µενού ''SPECIAL'' (συνέχεια)
MI EML1610 E-(gr)
MI EML1610 E-(gr)
HART/FoxCom
8.4.4.4. Κόµβος µενού ''USR CAL''
Βαθµονόµηση από χρήστη µετρούµενης
τιµής PV.
Κόµβος µενού ''LW TRIM''
Βαθµονόµηση του κατώτερου σηµείου
περικοπής. Ένδειξη της µετρούµενης τιµής
που αντιστοιχεί στο κατώτερο σηµείο
περικοπής και εισαγωγή τιµής.
Μετά από την εισαγωγή του σηµείου
περικοπής ο αναµεταδότης υπολογίζει, µε
βάση το σηµείο περικοπής και την
µετρούµενη τιµή, ένα νέο σηµείο µηδέν για
τα χαρακτηριστικά µετάδοσής του.
Κόµβος µενού ''UP TRIM''
Βαθµονόµηση του ανώτερου σηµείου
περικοπής. Ένδειξη της µετρούµενης τιµής
που αντιστοιχεί στο ανώτερο σηµείο
περικοπής και εισαγωγή τιµής.
Μετά από την εισαγωγή του σηµείου
περικοπής ο αναµεταδότης υπολογίζει, µε
βάση το σηµείο περικοπής και την
µετρούµενη τιµή, ένα νέο σηµείο µηδέν και
ένα νέο τέλος για τα χαρακτηριστικά
µετάδοσής του.
Κόµβος µενού ''CLRTRIM''
∆ιαγράφει την βαθµονόµηση του χρήστη
(µηδενίζει τα σηµεία περικοπής).
8.4.4.5. Κόµβος µενού ''OTHERS''
Κόµβος µενού ''KEYS/ENABLE''
Αποδέσµευση όλων των λειτουργιών των
εξωτερικών πλήκτρων (πλήκτρο 0% και
100%) του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''KEYS/DISABLE''
Επιλεκτική δέσµευση εξωτερικών
πλήκτρων του αναµεταδότη.
SPAN
αδύνατη διαµόρφωση URV
ZP+SPAN
αδύνατη διαµόρφωση
LRV + URV
ALL
όλες οι λειτουργίες αδύνατες
Κόµβος µενού ''DISPLAY''
Εµφάνιση διαµόρφωσης διαγράµµατος
µέτρησης.
PV UNIT
εµφάνιση τιµής και µονάδος
του PV
%RANGE
εµφάνιση του ΑΟ σε %
ΜΑ
εµφάνιση του ΑΟ σε mA
NONE
καµία ένδειξη
Κόµβος µενού ''FREQ''
Προσαρµογή καταστολής προβλήµατος σε
συχνότητα γραµµής 50/60Hz.
144LVD
27
Κόµβος µενού ''PASSWORD''
∆ιακλάδωση σε διαχείριση κωδικού. Είναι
δυνατό να ασφαλίσουµε την αποθήκευση
των αλλαγών στο µενού ''SPECIAL'' µέσω
µιας ερώτησης κωδικού, π.χ η ερώτηση
του κωδικού µπορεί να ενεργοποιηθεί (OΝ)
ή να απενεργοποιηθεί (OFF). Είναι δυνατό
να αλλάξουµε τον κωδικό όσο είναι
ενεργοποιηµένη η ερώτηση του κωδικού. Η
διπλή εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώνει
την αλλαγή.
Κόµβος µενού ''REV''
Εµφάνιση των διορθώσεων προγραµµάτων
και υλικού.
8.4.4.6. Κόµβος µενού ''CANCEL''
Επαναφορά όλων των αλλαγών µε την
πίεση του ENTER.
8.4.4.7. Κόµβος µενού ''SAVE''
Όσο είναι απενεργοποιηµένη η ερώτηση
του κωδικού όλες οι αλλαγές
αποθηκεύονται µε την πίεση του ENTER.
Όσο είναι ενεργοποιηµένη η ερώτηση του
κωδικού είναι απαραίτητο να εισάγουµε τον
σωστό κωδικό (ο παλιός κωδικός θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί στην διαµόρφωση ενός
νέου κωδικού) για να αποθηκεύσουµε όλες
τις αλλαγές.
8.4.5. Μηνύµατα σφάλµατος
Τα επόµενα µηνύµατα σφάλµατος είναι
πιθανά:
BADDAMP
εσφαλµένη κλίµακα
απόσβεσης
BAD LRV
εσφαλµένη κλίµακα LRV
BAD URV
εσφαλµένη κλίµακα URV
BADSPAN
εύρος
▌ ανώτερο σηµείο περικοπής
– κατώτερο σηµείο περικοπής ▐
<2% του µέγ. αποδεκτού εύρους µέτρησης
εσφαλµένη κλίµακα
BAD PAR
ανώτερου ή κατώτερου
σηµείου περικοπής
BADPROC
εσφαλµένη τιµή ανώτερου ή
κατώτερου σηµείου
περικοπής
BAD URL
εσφαλµένη κλίµακα URL
BAD MA
εσφαλµένη κλίµακα
ρεύµατος εξόδου
WR PROT
ο αναµεταδότης έχει
προστασία εγγραφής
Εάν προκύψει κάποιο από αυτά τα
σφάλµατα, η εισαγωγή δεν θα γίνει
αποδεκτή. ∆ιακόψτε ενεργοποιώντας το
CANCEL.
28
144LVD
PROFIBUS
8.4.6. Μηνύµατα προειδοποίησης
Μία διαµόρφωση που προκαλεί
προειδοποίηση θα είναι αποδεκτή και
µπορεί να αναληφθεί µέσω του SAVE.
Προειδοποιήσεις είναι:
WRNSPAN
παρατήρηση εκτεταµένων
τεχνικών δεδοµένων για
απόρριψη > 1:20
(TI EMP0600G-(en)
WRN URV
εσφαλµένη κλίµακα URV
λόγω έµµεσης διαµόρφωσης
8.4.7. Παρακολούθηση τέλους χρόνου
Μπαίνοντας στον κόµβο µενού ''MAINT'' ή
''SPECIAL'' η παρακολούθηση για όλα τα
πλήκτρα θα ξεκινήσει για 120
δευτερόλεπτα η οποία θα επανεκκινηθεί µε
κάθε πίεση των πλήκτρων.
Με την υπέρβαση του χρόνου
παρακολούθησης όλες οι προηγούµενες
αλλαγές θα ακυρωθούν και το µενού
διακλαδώνεται στον κόµβο µενού ''Display
PV''.
Μόνο τα βήµατα του µενού που σχετίζονται
µε τους κόµβους µενού ''USR CAL'' και
''APPLY'' δεν παρακολουθούνται.
8.5. PROFIBUS
Συντοµογραφίες
E
πλήκτρο ENTER
N
πλήκτρο NEXT
(µε αυτόµατη επανάληψη: π.χ η
διαρκής, συνεχής ενεργοποίηση
αντιστοιχεί σε πολλαπλές µονές
ενεργοποιήσεις)
MI EML1610 E-(gr)
• Βαθµονόµηση του αισθητήρα
(στο εργαστήριο, αφού αλλάξουµε τον
αισθητήρα)
• ∆οκιµή του αναµεταδότη
• Καταγραφή τάσης (δεδοµένων)
Η εκτεταµένη διαµόρφωση µε το PC20
περιλαµβάνει πρόσβαση στις τιµές 32 X/Y
για το εξατοµικευµένο χαρακτηριστικό,
πρόσβαση στα όρια του συναγερµού και
πρόσβαση στο υλικό της φλάντζας και τις
διαστάσεις του αισθητήρα.
Επιπλέον ο τύπος µπορεί να εναλλαχθεί
µεταξύ AUTO/MAN/O/S.
Η µετρούµενη τιµή µπορεί να
προσοµοιωθεί, σε Τύπο MAN η έξοδος
µπορεί να εγγραφεί απευθείας.
Η βαθµονόµηση µετά την αλλαγή του
αισθητήρα περιέχει και την µετάδοση των
στοιχείων ταυτοποίησης του αισθητήρα και
την συµφωνία του αισθητήρα µε τον
κωδικό.
Με την ∆οκιµή του Αναµεταδότη τα
καταγεγραµµένα διαγνωστικά δεδοµένα
µπορούν να εξεταστούν. Η µετρούµενη
τιµή µπορεί να προσοµοιωθεί και η έξοδος
να εγγραφεί απευθείας.
Με το ''Trend'' (τάση δεδοµένων) η έξοδος
της συνδεδεµένης διάταξης καταγράφεται
και εµφανίζεται.
8.5.1. ∆οµή Μενού
Το υψηλότερο επίπεδο µενού προσφέρει τα
υποµενού ''Display PV'', ''Maintenance'' και
''Special''.
Οι επόµενες συντοµογραφίες έχουν
καθοριστεί στο πρωτόκολλο επικοινωνίας:
PROFIBUS:
LRL
Κατώτερο Όριο Κλίµακας
LRV
Κατώτερη Τιµή Κλίµακας
PV
Κύρια Μεταβλητή (τιµή µέτρησης)
URL
Ανώτερο Όριο Κλίµακας
URV Ανώτερη Τιµή Κλίµακας
Η διακλάδωση στα διαγράµµατα ροής
λέγεται εδώ 'κόµβος'.
Σηµείωση: Ρύθµιση µε PC20 Software
Εκτός από τις ρυθµίσεις που περιγράφονται
στη συνέχεια µε τα πλήκτρα ένδειξης, το
λογισµικό PC20 περιέχει κι άλλες µεγάλες
λειτουργίες (δείτε επίσης MI 020-495):
• Εκτεταµένη διαµόρφωση
8.5.2. Κόµβος µενού
''Εµφάνιση τιµής µέτρησης''
Μετά από κάθε εναλλακτικό πάτηµα του
πλήκτρου ENTER εµφανίζεται:
• Η θερµοκρασία του αισθητήρα σε οC ή
• Η επιλεγµένη τιµή στο Μενού 8.5.3.5:
− Μετρούµενη τιµή PV και φυσική µονάδα
− Τιµή Εξόδου και φυσική µονάδα
− Καµία ένδειξη
MI EML1610 E-(gr)
PROFIBUS
144LVD
29
8.5.3. Κόµβος µενού ''MAINT''
Μετά την διακλάδωση στο µενού ''Maintenance'' (χωρίς προστασία από κωδικό) οι επόµενες
λειτουργίες είναι δυνατές:
8.5.3.1. Κόµβος µενού
''BUS ADDRESS''
Αριθµητική είσοδος της ∆ιεύθυνσης
∆ιαύλου. Η κλίµακα της λειτουργικής τιµής
είναι 1…125.
''INPUT/Numerical Input OUT_LRV'' 1
∆ιαµόρφωση του OUT_LRV µέσω εισόδου.
8.5.3.2. Κόµβος µενού ''DAMPING''
∆ιαµόρφωση απόσβεσης σήµατος εξόδου.
''Αριθµητική Είσοδος DAMPING''
Εµφάνιση/Εισαγωγή απόσβεσης OUT (φυσ.
µονάδα, 'SEC'). Η κλίµακα της
λειτουργικής τιµής είναι 0…32.
''APPLY/APP PV_LRV''
(χρήση µόνο µε ανύψωση Μηδέν)
∆ιαµόρφωση του PV_LRV από προεπιλογή,
το PV του ρεύµατος υποδεικνύεται.
Επιβεβαίωση του PV_LRV πιέζοντας το
ENTER.
8.5.3.3. Κόµβος µενού ''RANGE''
Στον κόµβο ''INPUT'' διαµορφώνεται η Τιµή
PV_LRV/PV_URV Κατώτερης/Ανώτερης
Κλίµακας και η Τιµή OUT_LRV/OUT_URV
Κατώτερης/Ανώτερης Εξόδου.
Στον κόµβο ''APPLY'' η τιµή µέτρησης του
πραγµατικού ρεύµατος υποδεικνύεται και
επιβεβαιώνεται πιέζοντας το ENTER.
Η κλίµακα λειτουργικής τιµής είναι
LRL…URL.
''INPUT/Numerical Input PV_LRV''
∆ιαµόρφωση του PV_LRV µέσω
αριθµητικής εισόδου. Κανονικά 0, εξαίρεση
σε ανύψωση Μηδέν.
''INPUT/Numerical Input PV_URV''
∆ιαµόρφωση του PV_URV µέσω εισόδου.
''INPUT/Numerical Input OUT_URV'' 1
∆ιαµόρφωση του OUT_URV µέσω εισόδου.
''APPLY/APP PV_URV''
∆ιαµόρφωση του PV_URV από προεπιλογή,
το PV του ρεύµατος υποδεικνύεται.
Επιβεβαίωση του PV_URV πιέζοντας το
ENTER
8.5.3.4. Κόµβος µενού ''CANCEL''
Με την πίεση του πλήκτρου ENTER όλες οι
αλλαγές ακυρώνονται.
8.5.3.5. Κόµβος µενού ''SAVE''
Με την πίεση του πλήκτρου ENTER όλες οι
αλλαγές αποθηκεύονται.
1
Μετά την εισαγωγή τα όρια του συναγερµού
ορίζονται στις κανονικές τιµές:
hi = 100%, hihi = 110%,
lo = 0%, lolo = –10%, hysteresis 0,5%.
Για την µονάδα του OUT δείτε την ένδειξη.
30
144LVD
PROFIBUS
MI EML1610 E-(gr)
8.5.4. Κόµβος µενού ''SPECIAL''
∆ιακλάδωση στο µενού ''Special''. ∆ιαφορετικό από το µενού ''Maintenance'' είναι δυνατό να
κάνουµε εκτεταµένες διαµορφώσεις. Προαιρετικά είναι δυνατό να διαµορφώσουµε την
προστασία του κωδικού.
MI EML1610 E-(gr)
PROFIBUS
8.5.4.1. Κόµβος µενού ''ADAPT''
∆ιαµόρφωση για την προσαρµογή της τιµής
µέτρησης του αισθητήρα.
Κόµβος µενού ''PRV UNIT''
∆ιαµόρφωση µιας κανονικής µονάδας για
το PV. Επιλογή της µονάδας στο µενού.
Στην περίπτωση που οι παλιές και οι νέες
µονάδες δεν είναι ίδιες, το PV_URL ορίζεται
στο 0 και θα πρέπει να εισαχθεί.
Κόµβος µενού
''OUT UNIT/STANDARD''
∆ιαµόρφωση µιας κανονικής µονάδας για
την τιµή εξόδου OUT. Επιλογή της µονάδας
στο µενού. Εάν η παλιά και η νέα µονάδα
δεν είναι ίδιες το OUT_LRV και το
OUT_URL ορίζονται στο 0 και θα πρέπει να
εισαχθούν.
Για τις τιµές ορίου συναγερµού δείτε
''MAINT''.
Κόµβος µενού ''OUT UNIT/SPECIAL''
∆ιαµόρφωση µιας ειδικής µονάδας για την
τιµή εξόδου OUT.
Καθορισµός µιας µονάδας µέχρι 5
χαρακτήρες. Το OUT_LRV και το OUT_URL
ρυθµίζονται στο 0 και θα πρέπει να
εισαχθούν.
Κόµβος µενού
''LW DENS'' και ''UP DENS''
∆ιαµόρφωση της πυκνότητας (κατώτερης
και/ή ανώτερης πυκνότητας) του
µετρούµενου προϊόντος. Η διαµορφωµένη
πυκνότητα είναι στην µονάδα 'kg/m3' και
είναι απλά πληροφοριακής φύσης που δεν
έχει καµία επίδραση επάνω στην
λειτουργικότητα του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''CHAR PV''
∆ιαµόρφωση του χαρακτηριστικού
µετάδοσης της µετρούµενης τιµής PV. Η
επιλογή του χαρακτηριστικού στο µενού:
LINEAR
– γραµµικό χαρακτηριστικό
SQRT
– χαρακτηριστικό εξαγόµενο
από τετραγωνική ρίζα
CUSTOM – εξατοµικευµένο
χαρακτηριστικό
Τα ζεύγη τιµών X/Y που σχετίζονται µε το
χαρακτηριστικό 'CUSTOM ' δεν µπορούν να
εισαχθούν µέσω του µενού ένδειξης αλλά
µέσω του Λογισµικού PC20.
8.5.4.2. Κόµβος µενού ''OUTPUT''
∆ιαµόρφωση της εξόδου του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού
''DAMPING'' και ''RANGE''
δείτε ''MAINT''
Κόµβος µενού ''XFR FCT''
(όχι µε τις διατάξεις επιπέδου)
(OΝ/OFF για την Κατώτερη Αποκοπή για
αναµεταδότες ροής).
144LVD
31
8.5.4.3. Κόµβος µενού ''FAILMNU''
∆ιαµόρφωση για τις αντιδράσεις στα
σφάλµατα.
Κόµβος µενού ''SUBST V/LUV''
∆ιαµόρφωση της συµπεριφοράς κατά την
'Κράτηση τελευταίας Τιµής'.
Στην περίπτωση σφάλµατος, ο
αναµεταδότης διατηρεί την τελευταία
έγκυρη τιµή εξόδου µέχρι να εξαλειφθεί το
σφάλµα (αυτόµατη επαναφορά).
Κόµβος µενού ''SUBST V/FSAFE_V''
∆ιαµόρφωση της συµπεριφοράς της 'Τιµής
Αντικατάστασης'.
Στην περίπτωση σφάλµατος, ο
αναµεταδότης αλλάζει την τιµή εξόδου σε
µία διαµορφωµένη τιµή αντικατάστασης και
διατηρεί την τιµή εξόδου µέχρι να
εξαλειφθεί το σφάλµα (αυτόµατη
επαναφορά).
Κόµβος µενού ''SUBST V/BAD_''
∆ιαµόρφωση 'εσφαλµένη τιµή'.
Κατά την διάρκεια ενός σφάλµατος η
έξοδος του αναµεταδότη δείχνει την λάθος
τιµή.
Εµφανίζεται η ένδειξη ασφαλούς
λειτουργίας.
Κόµβος µενού ''SAFE V''
∆ιαµόρφωση της τιµής αντικατάστασης.
Αυτή η τιµή έχει σηµασία µόνο εάν η ''Τιµή
Αντικατάστασης'' FSAFE_V έχει
διαµορφωθεί. Κατά την διάρκεια ενός
σφάλµατος αυτή η διαµορφωµένη τιµή
γίνεται το ρεύµα εξόδου του αναµεταδότη.
Η επιτρεπόµενη κλίµακα τιµής είναι -10
…+110%.
Κόµβος µενού ''CONFIG''
∆ιακλάδωση για διαµόρφωση των
µηνυµάτων δυσλειτουργίας. Στους
επόµενους κόµβους ένα µήνυµα
εσφαλµένου σήµατος µπορεί να
ενεργοποιηθεί (OΝ) ή να κατασταλεί
(OFF):
CALIB
Εσωτερική βαθµονόµηση
απέτυχε
SENSOR Τιµή αισθητήρα έξω από
ονοµαστική κλίµακα (+/-150%)
EEPROM Αδύνατη εγγραφή στην EEPROM
ZERO PT σηµείο µηδέν έξω από όρια
αισθητήρα (+/-150%)
OUT
µετρούµενη τιµή έξω από όρια
κλίµακας OUT (+/-110%)
SENTEMP Θερµοκρασία αισθητήρα έξω
από όρια -60ο…220οC
EL TEMP Θερµοκρασία ηλεκτρονικών έξω
από όρια -45οC …85οC
RANGE
Εσφαλµένη διαµορφωµένη
κλίµακα µέτρησης
32
144LVD
PROFIBUS
Κόµβος µενού ''SPECIAL'' (συνέχεια)
MI EML1610 E-(gr)
MI EML1610 E-(gr)
PROFIBUS
8.5.4.4. Κόµβος µενού ''USR CAL''
Βαθµονόµηση προσωπική της µετρούµενης
τιµής PV (δείτε επίσης διάγραµµα ροής).
Κόµβος µενού ''LW TRIM''
Βαθµονόµηση του κατώτερου σηµείου
περικοπής (Cal_Point_lo).
Ένδειξη της µετρούµενης τιµής που
αντιστοιχεί στο κατώτερο σηµείο περικοπής
και εισαγωγή τιµής.
Μετά από την εισαγωγή του σηµείου
περικοπής ο αναµεταδότης υπολογίζει, µε
βάση το σηµείο περικοπής και την
µετρούµενη τιµή, ένα νέο σηµείο µηδέν για
τα χαρακτηριστικά µετάδοσής του.
Κόµβος µενού ''UP TRIM''
Βαθµονόµηση του ανώτερου σηµείου
περικοπής (Cal_Point_hi). Ένδειξη της
µετρούµενης τιµής που αντιστοιχεί στο
ανώτερο σηµείο περικοπής και εισαγωγή
τιµής.
Μετά από την εισαγωγή του σηµείου
περικοπής ο αναµεταδότης υπολογίζει, µε
βάση το σηµείο περικοπής και την
µετρούµενη τιµή, ένα νέο σηµείο µηδέν για
τα χαρακτηριστικά µετάδοσής του.
Κόµβος µενού ''CLRTRIM''
∆ιαγράφει την προσωπική βαθµονόµηση
(µηδενίζει τα σηµεία περικοπής).
8.5.4.5. Κόµβος µενού ''OTHERS''
Κόµβος µενού ''KEYS/ENABLE''
Αποδέσµευση όλων των λειτουργιών των
εξωτερικών πλήκτρων (πλήκτρο 0% και
100%) του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''KEYS/DISABLE''
Επιλεκτική δέσµευση εξωτερικών
πλήκτρων (στο περίβληµα του
αναµεταδότη):
SPAN
αδύνατη διαµόρφωση
Ανώτερης Τιµής Κλίµακας
ZP+SPAN
αδύνατη διαµόρφωση
Ανώτερης Τιµής Κλίµακας
Κατώτερης Τιµής Κλίµακας
ALL
όλες οι λειτουργίες αδύνατες
Κόµβος µενού ''DISPLAY''
∆ιαµόρφωση της απεικόνισης της τιµής
στην ένδειξη:
PV
εµφάνιση τιµής και µονάδος
της µετρούµενης τιµής PV
OUT
εµφάνιση τιµής και µονάδας
της εξόδου
NONE
καµία ένδειξη
Κόµβος µενού ''FREQ''
Επιλογή φίλτρου καταστολής θορύβου
συχνότητας γραµµής 50/60Hz.
Κόµβος µενού ''PASSWORD''
∆ιαχείριση κωδικού.
Είναι δυνατό να ασφαλίσουµε την
αποθήκευση των αλλαγών στο µενού
''SPECIAL'' µέσω µιας ερώτησης κωδικού,
144LVD
33
π.χ η ερώτηση του κωδικού µπορεί να
ενεργοποιηθεί (OΝ) ή να απενεργοποιηθεί
(OFF).
Είναι δυνατό να αλλάξουµε τον κωδικό όσο
είναι ενεργοποιηµένη η ερώτηση του
κωδικού. Η διπλή εισαγωγή του κωδικού
επενεργεί στην αλλαγή.
Η διάταξη παραδίδεται χωρίς κωδικό (OFF).
Κόµβος µενού ''REV''
Εµφάνιση των διορθώσεων προγραµµάτων
και υλικού.
8.5.4.6. Κόµβος µενού ''CANCEL''
Επαναφορά όλων των αλλαγών µε την
πίεση του ENTER.
8.5.4.7. Κόµβος µενού ''SAVE''
Όσο είναι απενεργοποιηµένη η ερώτηση
του κωδικού όλες οι αλλαγές
αποθηκεύονται µε την πίεση του ENTER.
Όσο είναι ενεργοποιηµένη η ερώτηση του
κωδικού είναι απαραίτητο να εισάγουµε τον
σωστό κωδικό (ο παλιός κωδικός θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί στην διαµόρφωση ενός
νέου κωδικού) για να αποθηκεύσουµε όλες
τις αλλαγές.
8.5.5. Μηνύµατα σφάλµατος
Τα επόµενα µηνύµατα σφάλµατος µπορούν
να εµφανιστούν στην ένδειξη:
BADDAMP εσφαλµένη κλίµακα απόσβεσης 1
BAD LRV εσφαλµένη κλίµακα Κατώτερης
τιµής κλίµακας PV_LRV 2
BAD URV εσφαλµένη κλίµακα Ανώτερης
τιµής Κλίµακας PV_URV 2
BADSPAN εύρος
▌ ανώτερο σηµείο περικοπής
– κατώτερο σηµείο περικοπής ▐
<2% του µέγ. αποδεκτού εύρους µέτρησης
BAD PAR εσφαλµένη κλίµακα ανώτερου ή
κατώτερου σηµείου περικοπής 3
BADPROC εσφαλµένη τιµή ανώτερου ή
κατώτερου σηµείου περικοπής 3
BAD FSV εσφαλµένη τιµή αντικατάστασης
BAD URL εσφαλµένη κλίµακα URL
WR PROT ο αναµεταδότης έχει προστασία
εγγραφής
Εάν προκύψει κάποιο από αυτά τα
σφάλµατα, η εισαγωγή δεν θα γίνει
αποδεκτή.
∆ιακόψτε ενεργοποιώντας το CANCEL.
1
2
3
Είναι <0 ή >32
Είναι έξω από PV_URL και PV_LRL
Είναι <-110% ή >+110% του Sensor_Value, δείτε
διάγραµµα ροής
34
144LVD
FOUNDATION Fieldbus
8.5.6. Μηνύµατα προειδοποίησης
Μία διαµόρφωση που προκαλεί
προειδοποίηση είναι αποδεκτή και µπορεί
να αναληφθεί µέσω του ''SAVE''.
Προειδοποιήσεις είναι:
WRNSPAN
παρατήρηση εκτεταµένων
τεχνικών δεδοµένων για
απόρριψη > 1:20
(δείτε TI EML0610P)
WRN URV
εσφαλµένη κλίµακα όταν
αλλάζουµε την Τιµή
Κατώτερης Κλίµακας
LO DISA
αδύνατη τοπική λειτουργία
(τοπικά πλήκτρα ανενεργά)
DB LOCK
ανενεργή βάση δεδοµένων,
προστασία εγγραφής
λειτουργικού
8.5.7. Παρακολούθηση τέλους χρόνου
Μπαίνοντας στον κόµβο µενού ''MAINT'' ή
''SPECIAL'' η παρακολούθηση για όλα τα
πλήκτρα θα ξεκινήσει για 120
δευτερόλεπτα η οποία θα επανεκκινηθεί µε
κάθε πίεση των πλήκτρων.
Με την υπέρβαση του χρόνου
παρακολούθησης όλες οι προηγούµενες
αλλαγές θα ακυρωθούν και το µενού
διακλαδώνεται στον κόµβο µενού ''Display
PV''.
Μόνο τα βήµατα του µενού που σχετίζονται
µε τους κόµβους µενού ''USR CAL'' και
''APPLY'' δεν παρακολουθούνται.
8.6. FOUNDATION Fieldbus
Συντοµογραφίες:
E
πλήκτρο ENTER
N
πλήκτρο NEXT
(µε αυτόµατη επανάληψη: π.χ η
διαρκής, συνεχής ενεργοποίηση
αντιστοιχεί σε πολλαπλές µονές
ενεργοποιήσεις)
Οι επόµενες συντοµογραφίες έχουν
καθοριστεί στο πρωτόκολλο επικοινωνίας:
FOUNDATION Fieldbus:
LRL
Κατώτερο Όριο Κλίµακας PRV
LRV
Κατώτερη Τιµή Κλίµακας XD_Scale
LRV
Κατώτερη Τιµή Κλίµακας OUT_Scale
PV
Τιµή Επεξεργασίας
PRV
Κύρια Τιµή
URL
Ανώτερο Όριο Κλίµακας PRV
URV Ανώτερη Τιµή Κλίµακας XD_Scale
URV Ανώτερη Τιµή Κλίµακας OUT_Scale
Η διακλάδωση στα διαγράµµατα ροής
λέγεται εδώ 'κόµβος'.
MI EML1610 E-(gr)
8.6.1. ∆οµή Μενού
Το υψηλότερο επίπεδο µενού προσφέρει τα
υποµενού ''Display PV'', ''Maintenance'' και
''Special''.
8.6.2. Κόµβος µενού
''Εµφάνιση τιµής µέτρησης''
Μετά από κάθε εναλλακτικό πάτηµα του
πλήκτρου ENTER εµφανίζεται:
• Η θερµοκρασία του αισθητήρα σε οC ή
• Η επιλεγµένη τιµή στο Μενού 8.6.3.5:
− Μετρούµενη τιµή PRV και φυσική
µονάδα
− Τιµή Εξόδου και φυσική µονάδα
− Καµία ένδειξη
MI EML1610 E-(gr)
FOUNDATION Fieldbus
144LVD
35
8.6.3. Κόµβος µενού ''MAINT''
Μετά την διακλάδωση στο µενού ''Maintenance'' (χωρίς προστασία από κωδικό) οι επόµενες
λειτουργίες είναι δυνατές:
8.6.3.1. Κόµβος µενού
''NODE ADDRESS''
∆είχνει την διεύθυνση της διάταξης. Μη
ανταλλάξιµη.
8.6.3.2. Κόµβος µενού ''SIM JMP''
Προσοµοιώνει µία ''γέφυρα''. Προσοµοίωση
του PRIMARY_VALUE µέσω εξωτερικού
διαµορφωτή όταν είναι ON.
8.6.3.3. Κόµβος µενού ''DAMPING''
∆ιαµόρφωση απόσβεσης σήµατος εξόδου.
''Αριθµητική Είσοδος DAMPING''
Εµφάνιση/Εισαγωγή απόσβεσης OUT (φυσ.
µονάδα, 'SEC'). Η κλίµακα της
λειτουργικής τιµής είναι 0 …32.
8.6.3.4. Κόµβος µενού ''RANGE''
∆ιαµόρφωση του LRV και του URV του
XD_SCALE και του OUT_Scale.
Στον κόµβο ''INPUT'' µπορούν να
εισαχθούν οι τιµές.
Στον κόµβο ''APPLY'' η πραγµατική τιµή
µέτρησης φαίνεται και επιβεβαιώνεται
πιέζοντας το ENTER.
Η τιµή θα πρέπει να είναι µεταξύ της
κλίµακας LRL και URL.
''INPUT/Numerical Input LRV''
του XD_Scale
∆ιαµόρφωση του LRV µέσω αριθµητικής
εισόδου. Κανονικά 0, εξαίρεση σε
ανύψωση Μηδέν.
''INPUT/Numerical Input URV''
του XD_Scale
∆ιαµόρφωση του URV µέσω αριθµητικής
εισόδου.
''INPUT/Numerical Input LRV''
του OUT_ Scale
∆ιαµόρφωση του LRV µέσω εισόδου.
Τα όρια του συναγερµού ρυθµίζονται
αυτόµατα στο LRV και LRV-(URV-LRV)*0.1
''INPUT/Numerical Input URV''
του OUT_ Scale
∆ιαµόρφωση του URV µέσω εισόδου.
Τα όρια του συναγερµού ρυθµίζονται
αυτόµατα στο URV και URV-(URV-LRV)*0.1
''APPLY/APP LRV'' του XD_Scale
(χρήση µόνο µε ανύψωση Μηδέν)
∆ιαµόρφωση του LRV από προεπιλογή, το
PRIMARY_VALUE του ρεύµατος
υποδεικνύεται.
Επιβεβαίωση του LRV πιέζοντας το ENTER.
''APPLY/APP URV'' του XD_Scale
∆ιαµόρφωση του URV από προεπιλογή, το
PRIMARY_VALUE του ρεύµατος
υποδεικνύεται.
Επιβεβαίωση του URV πιέζοντας το ENTER.
Η κλίµακα OUT_SCALE παραµένει
αµετάβλητη.
8.6.3.5. Κόµβος µενού ''CANCEL''
Με την πίεση του πλήκτρου ENTER όλες οι
αλλαγές ακυρώνονται.
8.6.3.6. Κόµβος µενού ''SAVE''
Με την πίεση του πλήκτρου ENTER όλες οι
αλλαγές αποθηκεύονται.
36
144LVD
FOUNDATION Fieldbus
MI EML1610 E-(gr)
8.6.4. Κόµβος µενού ''SPECIAL''
∆ιακλάδωση στο µενού ''Special''. ∆ιαφορετικό από το µενού ''Maintenance'' είναι δυνατό να
κάνουµε εκτεταµένες διαµορφώσεις. Προαιρετικά είναι δυνατό να διαµορφώσουµε την
προστασία του κωδικού.
MI EML1610 E-(gr)
FOUNDATION Fieldbus
8.6.4.1. Κόµβος µενού ''ADAPT''
∆ιαµόρφωση για την προσαρµογή της τιµής
µέτρησης του αισθητήρα.
Κόµβος µενού ''TASK''
∆ιαµόρφωση της εργασίας µέτρησης.
Επιλογή εργασίας µέτρησης στο µενού. Η
διαµορφωµένη εργασία µέτρησης είναι
απλά πληροφοριακής φύσης και δεν έχει
καµία επίδραση στην λειτουργικότητα του
αναµεταδότη (Τύπος κύριας τιµής).
144LVD
37
8.6.4.2. Κόµβος µενού ''OUTPUT''
∆ιαµόρφωση της εξόδου του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού
''DAMPING'' και ''RANGE''
δείτε ''MAINT'' 8.6.3.3. και 8.6.3.4.
Κόµβος µενού ''L-TYPE''
∆ιαµόρφωση του χαρακτηριστικού
µετάδοσης της τιµής Επεξεργασίας PV.
Κόµβος µενού ''PRV UNIT''
∆ιαµόρφωση µιας κανονικής µονάδας για
την µετρούµενη τιµή PRV. Επιλογή της
µονάδας στο µενού. Στην περίπτωση που
οι παλιές και οι νέες µονάδες δεν είναι
ίδιες, το URL ορίζεται στο 0 και θα πρέπει
να εισαχθεί.
Επιλογή του χαρακτηριστικού στο µενού:
DIRECT
OUT/PV είναι η µετρούµενη
τιµή PRV (XD_Scale)
INDIRECT OUT/PV είναι η τιµή εξόδου
(OUT_Scale)
IND SQRT OUT/PV είναι η τιµή εξόδου
εξαγόµενη από ρίζα
(OUT_Scale)
δείτε σχηµατικό διάγραµµα
Κόµβος µενού
''OUT UNIT/STANDARD''
∆ιαµόρφωση µιας κανονικής µονάδας για
την τιµή εξόδου OUT. Επιλογή της µονάδας
στο µενού. Εάν η παλιά και η νέα µονάδα
δεν είναι ίδιες το LRV και το URL ορίζονται
στο 0 και θα πρέπει να εισαχθούν.
Κόµβος µενού ''LOW CUT''
ON/OFF για µικρή ποσότητα καταστολής σε
έξοδο µε τετραγωνική ρίζα του PV.
Επιδρά στην τιµή µετά τα χαρακτηριστικά.
Στο επίπεδο το LOW CUT ορίζεται στο 0.
Κόµβος µενού ''OUT UNIT/SPECIAL''
∆ιαµόρφωση µιας ειδικής µονάδας για την
τιµή εξόδου OUT.
Καθορισµός µιας µονάδας µέχρι 5
χαρακτήρες. Το LRV και το URL
ρυθµίζονται στο 0 και θα πρέπει να
εισαχθούν.
Κόµβος µενού
''LW DENS'' και ''UP DENS''
∆ιαµόρφωση της πυκνότητας (κατώτερης
πυκνότητας και/ή ανώτερης πυκνότητας)
του µετρούµενου προϊόντος. Η
διαµορφωµένη πυκνότητα είναι στην
µονάδα 'kg/m3' και είναι απλά
πληροφοριακής φύσης που δεν έχει καµία
επίδραση επάνω στην λειτουργικότητα του
αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''LIN TYP''
∆ιαµόρφωση του χαρακτηριστικού
µετάδοσης της µετρούµενης τιµής PRV.
Επιλογή του χαρακτηριστικού στο µενού:
LINEAR
– γραµµικό χαρακτηριστικό
SQRT
– χαρακτηριστικό εξαγόµενο
από τετραγωνική ρίζα
SPECIAL – εξατοµικευµένο
χαρακτηριστικό
Τα ζεύγη τιµών X/Y που σχετίζονται µε το
χαρακτηριστικό 'CUSTOM' δεν µπορούν να
εισαχθούν µέσω του µενού ένδειξης.
38
144LVD
FOUNDATION Fieldbus
Κόµβος µενού ''SPECIAL'' (συνέχεια)
MI EML1610 E-(gr)
MI EML1610 E-(gr)
FOUNDATION Fieldbus
8.6.4.3. Κόµβος µενού ''OTHERS''
Κόµβος µενού ''KEYS/ENABLE''
Αποδέσµευση όλων των λειτουργιών των
εξωτερικών πλήκτρων (πλήκτρο 0% και
100%) του αναµεταδότη.
Κόµβος µενού ''KEYS/DISABLE''
Επιλεκτική δέσµευση εξωτερικών
πλήκτρων (στο περίβληµα του
αναµεταδότη):
SPAN
αδύνατη διαµόρφωση URV
(XD_Scale)
ZP+SPAN
αδύνατη διαµόρφωση
LRV+URV (XD_Scale)
ALL
όλες οι λειτουργίες αδύνατες
Κόµβος µενού ''DISPLAY''
∆ιαµόρφωση της απεικόνισης της τιµής
στην ένδειξη:
PRV
εµφάνιση τιµής και µονάδος της
µετρούµενης τιµής PRV
OUT
εµφάνιση τιµής και µονάδας της
Εξόδου
NONE
καµία ένδειξη
Κόµβος µενού ''FREQ''
Επιλογή φίλτρου καταστολής θορύβου
συχνότητας γραµµής 50/60Hz.
Κόµβος µενού ''PASSWORD''
∆ιαχείριση κωδικού.
Είναι δυνατό να ασφαλίσουµε την
αποθήκευση των αλλαγών στο µενού
''SPECIAL'' µέσω µιας ερώτησης κωδικού,
π.χ η ερώτηση του κωδικού µπορεί να
ενεργοποιηθεί (OΝ) ή να απενεργοποιηθεί
(OFF).
Είναι δυνατό να αλλάξουµε τον κωδικό όσο
είναι ενεργοποιηµένη η ερώτηση του
κωδικού. Η διπλή εισαγωγή του κωδικού
επενεργεί στην αλλαγή.
Κόµβος µενού ''REV''
Εµφάνιση των διορθώσεων προγραµµάτων
και υλικού.
8.6.4.4. Κόµβος µενού ''CANCEL''
Επαναφορά όλων των αλλαγών µε την
πίεση του ENTER.
8.6.4.5. Κόµβος µενού ''SAVE''
Όσο είναι απενεργοποιηµένη η ερώτηση
του κωδικού όλες οι αλλαγές
αποθηκεύονται µε την πίεση του ENTER.
Όσο είναι ενεργοποιηµένη η ερώτηση του
κωδικού είναι απαραίτητο να εισάγουµε τον
σωστό κωδικό (ο παλιός κωδικός1 θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην
διαµόρφωση ενός νέου κωδικού) για να
αποθηκεύσουµε όλες τις αλλαγές.
Εάν προκύψει κάποιο από αυτά τα
σφάλµατα, η εισαγωγή δεν θα γίνει
αποδεκτή.
∆ιακόψτε ενεργοποιώντας το CANCEL.
8.6.6. Μηνύµατα προειδοποίησης
Μία διαµόρφωση που προκαλεί
προειδοποίηση είναι αποδεκτή και µπορεί
να αναληφθεί µέσω του ''SAVE''.
Προειδοποιήσεις είναι:
WRNSPAN
παρατήρηση εκτεταµένων
τεχνικών δεδοµένων για
απόρριψη > 1:20
(δείτε TI EML0610Q)
WRN URV
εσφαλµένη κλίµακα URV
λόγω έµµεσης διαµόρφωσης
(XD_URV>URL)
8.6.7. Παρακολούθηση τέλους χρόνου
Μπαίνοντας στον κόµβο µενού ''MAINT'' ή
''SPECIAL'' η παρακολούθηση για όλα τα
πλήκτρα θα ξεκινήσει για 120
δευτερόλεπτα η οποία θα επανεκκινηθεί µε
κάθε πίεση των πλήκτρων.
Με την υπέρβαση του χρόνου
παρακολούθησης όλες οι προηγούµενες
αλλαγές θα ακυρωθούν και το µενού
διακλαδώνεται στον κόµβο µενού ''Display
measured value''.
Μόνο τα βήµατα του µενού που σχετίζονται
µε τον κόµβο µενού ''APPLY'' δεν
παρακολουθούνται.
3
Ex-Εργοστάσιο, ο κωδικός είναι ''WKSHOP''
39
8.6.5. Μηνύµατα σφάλµατος
Τα επόµενα µηνύµατα σφάλµατος µπορούν
να εµφανιστούν στην ένδειξη:
BADDAMP εσφαλµένη κλίµακα απόσβεσης 2
BAD LRV εσφαλµένη κλίµακα Κατώτερης
τιµής κλίµακας LRV 3
BAD URV εσφαλµένη κλίµακα Ανώτερης
τιµής Κλίµακας URV 3
BADSPAN εύρος OUT
OUT=(URV-LRV)=0
BAD ZERO σηµείο µηδέν έξω από το
βαθµονοµηµένο Sensor_Value
±110%
BADPROC εσφαλµένη τιµή ανώτερου ή
κατώτερου σηµείου περικοπής 4
OP DISA τοπική λειτουργία αδύνατη
(τοπικά πλήκτρα ανενεργά)
BAD URL εσφαλµένη κλίµακα PRV_URL
WR LOCK ο αναµεταδότης έχει προστασία
εγγραφής
2
1
144LVD
4
Είναι <0 ή >32
Είναι έξω από το PRV
Είναι <-110% ή >+110% του Sensor_Value
40
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
9. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΤΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΒΑΡΟΥΣ (δείτε επίσης VDI/VDE-Οδηγία 3519, φύλλο 1)
Μήκος του εκτοπιστή = κλίµακα µέτρησης
Μήκος του εκτοπιστή > κλίµακα µέτρησης
(χωρίς ανύψωση)
Μήκος του εκτοπιστή > κλίµακα µέτρησης
(µε ανύψωση)
FG
[N]
F0
[N]
F100 [ N ]
FA
[N]
V
[ m³
∆ύναµη βάρους εκτοπιστή
στην ατµόσφαιρα
Ενέργεια δύναµης βάρους στο
σηµείο ανάρτησης εκτοπιστή
στην κατώτερη τιµή κλίµακας
Ενέργεια δύναµης βάρους στο
σηµείο ανάρτησης εκτοπιστή
στην ανώτερη τιµή κλίµακας
∆ύναµη άνωσης εκτοπιστή
(FA = F0 - F100)
] Όγκος εκτοπιστή (καθορίζεται
στο πινάκιο στοιχείων σε cm3!)
Προσοχή: 1 Kg παράγει δύναµη 9,807Ν
ρ1 [ kg/m³ ] Πυκνότητα υγρού
ρ2 [ kg/m³ ] Πυκνότητα αερίου ή
ελαφρύτερου υγρού
g [ m/s² ] Τοπική επιτάχυνση λόγω
βαρύτητας
(π.χ 9,807m/s2)
L [m]
Μήκος εκτοπιστή
Κατώτερη τιµή κλίµακας
h0 [ m ]
Εύρος µέτρησης
hb [ m ]
1)
Το ρ2 είναι αµελητέο εάν ρ2 = αέριο σε
ατµοσφαιρική πίεση ή µε λόγο
ρ2 : ρ1 λιγότερο από 0,5%.
MI EML1610 E-(gr)
144LVD
41
Γράφηµα για τον προσδιορισµό της διαµέτρου του εκτοπιστή
Εύρος µέτρησης
Ο αναµεταδότης έχει σχεδιαστεί για ένα
εύρος µέτρησης δύναµης άνωσης µε
ελάχιστο 2 και µέγιστο 20Ν.
L
p( r r)
2
Στο από πάνω γράφηµα η διάµετρος του
εκτοπιστή µπορεί εύκολα να υπολογιστεί
ανάλογα µε το εύρος µέτρησης και την
δύναµη άνωσης.
A
F 4 1
Υπολογισµός της διαµέτρου του
εκτοπιστή
Για την καλύτερη χρήση του αναµεταδότη,
ο εκτοπιστής θα πρέπει να έχει τέτοιες
διαστάσεις ώστε η µεγαλύτερη δυνατή
δύναµη άνωσης να παράγεται µέσα στην
κλίµακα µέτρησης. Από την άλλη µεριά, η
µέγιστη δυνατή διάµετρος του εκτοπιστή
θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη.
D = 1000
g
∆ύναµη βάρους
Το µέγιστο βάρος του εκτοπιστή FG max.
είναι 40N για µετρήσεις επιπέδου. Για
µετρήσεις πυκνότητας ή διασύνδεσης, ο
εκτοπιστής θα πρέπει να έχει τέτοια
διαστατικοποίηση ώστε µετά την
προαφαίρεση του FA του ελαφρύτερου
υλικού επεξεργασίας, η παραµένουσα
δύναµη F0 να µην υπερβαίνει τα 40N.
Η επόµενη εξίσωση µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να υπολογίσουµε
ακριβώς την διάσταση του εκτοπιστή:
D
[mm]
= Εξωτερική διάµετρος του εκτοπιστή
σε mm
FA = ∆ύναµη άνωσης του εκτοπιστή σε N
g = Επιτάχυνση λόγω βαρύτητας
(9,807m/s2)
ρ1 = Πυκνότητα του βαρύτερου υγρού σε
kg/m3
ρ2 = Πυκνότητα αερίου ή ελαφρύτερου
υγρού σε kg/m3
L = Εύρος µέτρησης σε mm
Παράδειγµα:
Εύρος µέτρησης:
ρ1 =
ρ2 =
1,500m
1000 kg/m3
αµελητέο
42
10.
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χωρίς Προσαρµογέα
DN 80 και 100 ως PN 400, 3 ιντσών ως Κλάση 900 και 4 ιντσών ως Κλάση 2500
MI EML1610 E-(gr)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)
Με Προσαρµογέα
DIN 70, PN 500, 3 ιντσών Κλάση 1500 και 3 ιντσών Κλάση 2500
144LVD
43
44
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
Παράρτηµα
11. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ
Τροφοδοσία µέσω µονάδας
τροφοδοσίας ισχύος µε επικοινωνία
(Σχ. 3)
11.1. Γενικά
Ανάλογα µε τον αναµεταδότη διάφορες
απαιτήσεις εφαρµογής κατασκευάζονται
στην τροφοδοσία. Οι διαφορετικοί τύποι
λειτουργίας εξηγούνται στα επόµενα
κεφάλαια. Το διάγραµµα συνδεσµολογίας
φαίνεται στα σχήµατα 1 ως 5.
Οι µονάδες τροφοδοσίας ισχύος για τις
διάφορες εφαρµογές (απευθείας/µέσω
µονάδας τροφοδοσίας ισχύος αναµεταδότη,
HART/FOXCOM/χωρίς επικοινωνία,
εσωτερικά/όχι εσωτερικά) αναφέρονται
στον επόµενο πίνακα.
Απευθείας τροφοδοσία µε επικοινωνία
(Σχ. 4)
Όλες οι αναφερόµενες διατάξεις
τροφοδοσίας είναι διαθέσιµες για
εσωτερικά ασφαλή και/ή όχι εσωτερικά
ασφαλή εφαρµογή.
Εφαρµογή και σχετική τροφοδοσία
Εφαρµογή
Χωρίς επικοινωνία
HART
FOXCOM αναλογική
FOXCOM ψηφιακή
Τροφοδοσία
(προτεινόµενη)
απευθείας, MT228
απευθείας, MT228
απευθείας, MT228
Foxboro I/A
System, MT228
11.2. Επισκόπηση
τύπων εφαρµογών
Τροφοδοσία µέσω
µονάδας τροφοδοσίας ισχύος (Σχ. 1)
Απευθείας τροφοδοσία από σύστηµα
ελέγχου Foxboro I/A (Σχ. 5, FoxCom)
11.2.1. Τροφοδοσία µέσω
µονάδας τροφοδοσίας ισχύος
Αυτή η τροφοδοσία προτείνεται για
κανονική χρήση. Οι παρεµβολές
αποφεύγονται λόγω της γαλβανικής
διαχώρισης του βρόχου µέτρησης, φορτίου
και τροφοδοσίας ισχύος στην µονάδα
τροφοδοσίας ισχύος (δείτε Σχ. 1).
11.2.2. Απευθείας τροφοδοσία
Αυτός ο πολύ απλός τύπος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο για µεµονωµένη
τροφοδοσία ή βρόχους µέτρησης
γαλβανικής διαχώρισης (δείτε Σχ.2)
Η µέγιστη σύνθετη αντίσταση φορτίου
υπολογίζεται ως:
RBmax = (Umax – 12V) / Imax
Απευθείας τροφοδοσία (Σχ. 2)
Umax: µέγιστη επιτρεπτή τάση (σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του προϊόντος),
εξαρτάται από τον τύπο του
αναµεταδότη και την προστασία
έκρηξης
Imax: 12mA για αναµεταδότη σε ψηφιακό
τύπο FOXCOM
23mA για όλους τους άλλους αναµεταδότες
(HART και FOXCOM)
MI EML1610 E-(gr)
144LVD
Επιτρεπόµενο φορτίο ανάλογα µε την
τάση τροφοδοσίας. Παράδειγµα ενός
αναµεταδότη σειράς 140 HART όχι
εσωτερικά ασφαλούς (Σχ. 6)
45
Το Σχήµα 4 δείχνει το αντίστοιχο
διάγραµµα συνδεσµολογίας χωρίς µονάδα
τροφοδοσίας ισχύος για βρόχους
γαλβανικής διαχώρισης. Το εργαλείο
χειρισµού – τερµατικό χειρός, PC µε
λογισµικό 1 και µόντεµ 2 – µπορεί να
συνδεθεί στις θέσεις µε την επισήµανση.
Ανάλογα µε την εφαρµογή οι οδηγίες για
την προστασία κατά της έκρηξης πρέπει
επίσης να ακολουθηθούν και για τα
εργαλεία χειρισµού!
11.2.4. Χειρισµός µέσω
Ι/Α Series System (FoxCom)
11.2.3. Επικοινωνία
Σε αντίθεση µε τον συµβατικό τύπο
λειτουργίας στον βρόχο διπλού καλωδίου
ένα ελάχιστο φορτίο για όλους τους
τύπους επικοινωνίας πρέπει να είναι
διαθέσιµο. Εάν αυτό το φορτίο επιλεχθεί
πολύ µικρό, η επικοινωνία
βραχυκυκλώνεται.
(Οι µονάδες τροφοδοσίας ισχύος FOXBORD
ECKARDT µε δυνατότητα επικοινωνίας
(MT228, MUS295) διαθέτουν ήδη τα
αντίστοιχα φορτία.
Επιπλέον, τα µήκη των γραµµών θα πρέπει
να µειωθούν στις µέγ. επιτρεπόµενες τιµές
για την αντίστοιχη επικοινωνία..
Κανονικές τιµές
Επικοινωνία
Ελάχ.
φορτίο
Μέγ.
δυνατότητα
γραµµής
Μέγ. µήκος
γραµµής
HART
FOXCOM
αναλογική
FOXCOM
ψηφιακή
250Ω
200Ω
200Ω
<200nF
καλ.
3300µ
1800µ
600µ
Το αντίστοιχο διάγραµµα συνδεσµολογίας
φαίνεται στο Σχήµα 3.
Για χειρισµό µέσω συστήµατος ελέγχου οι
διατάξεις πρέπει να συνδεθούν όπως
φαίνεται στο Σχήµα 3 ή 5. Εάν
χρησιµοποιείται ένα FBM43 ή FBM44 σε
συνδυασµό µε µια µονάδα τροφοδοσίας
ισχύος – π.χ για εφαρµογές εσωτερικής
ασφαλείας – η µη τροφοδοτική είσοδος
(+ και -) της υποµονάδας θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί.
Μια άλλη πιθανότητα – που προτείνεται για
βρόχους γαλβανικής διαχώρισης – δείχνει
το Σχήµα 5. Σε αυτήν την διάταξη η
τροφοδοτική είσοδος (P+ και -) της
υποµονάδας πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
Ακόµα και αν το σύστηµα I/A
χρησιµοποιείται για επικοινωνία, θα πρέπει
επιπρόσθετα να διατηρηθούν οι οριακές
συνθήκες που αναφέρονται στο
''Επικοινωνία''.
11.2.5. Εφαρµογή
εσωτερικής ασφαλείας
Για εφαρµογή εσωτερικής ασφαλείας
προτείνεται γενικά η χρήση µιας
αντίστοιχης µονάδας τροφοδοσίας ισχύος.
Η συνδεσµολογία θα πρέπει να γίνει όπως
και για τα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή
πρότυπα και τους κανονισµούς – όπως
περιγράφονται στο ''Τροφοδοσία µέσω
µονάδας τροφοδοσίας ισχύος''. Εάν
απαιτείται επίσης η επικοινωνία, οι οδηγίες
του κεφαλαίου ''Επικοινωνία'' θα πρέπει να
ακολουθηθούν. Επιπλέον, η εφαρµογή των
εργαλείων διαχείρισης και τα επιτρεπτά
τους όρια τιµών πρέπει να προσεχθούν.
1
2
Ανάλογα µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας (HART ή
FOXCOM) πρέπει να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά
εργαλεία λογισµικού.
HART: PC20, ABO991, TSP991 ή WP991
FOXCOM: PC20, PC10
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα αντίστοιχα
έγγραφα.
Και τα δύο πρωτόκολλα επικοινωνίας χρειάζονται
διαφορετικά µόντεµς.
46
144LVD
MI EML1610 E-(gr)
11.3. PROFIBUS-PA
Η λειτουργία του αναµεταδότη εκτελείται
ψηφιακή, στο PROFIBUS-PA Profile Class B
σύµφωνα µε το EN 50170 και DIN 19245
µέρος 4.
Μετάδοση δεδοµένων µέσω διαµόρφωσης
ρεύµατος συγχρονισµού bit µε ταχύτητα
31250 bits µέσω στρεπτών και µονωµένων
συνδέσεων διπλού καλωδίου σύµφωνα µε
το IEC 1158-2.
Ο αναµεταδότης θα πρέπει να συνδεθεί σε
συζεύκτη τοµέα, ο οποίος θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε το IEC 1158-2.
Για λειτουργία σε περιοχές µε
επικινδυνότητα έκρηξης, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί συζεύκτης τοµέα στην
έκδοση µε αντιεκρηκτική προστασία.
Η τροφοδοσία όπως και η επικοινωνία
πραγµατοποιείται µέσω της διαύλου µε
καλώδιο µονωµένο και στις δύο πλευρές
και ακροδέκτες διαύλου σύµφωνα µε το
IEC 1158-2.
∆είτε επίσης την σύνδεση στο κεφάλαιο 6.
Όλα τα εξαρτήµατα που είναι συνδεδεµένα
στον αναµεταδότη σε περιοχή µε
επικινδυνότητα έκρηξης, απαιτούν Έγκριση
Ex. Τις τιµές των ορίων που εφαρµόζονται
εδώ δεν θα πρέπει να υπερβούµε σε καµία
περίπτωση. Αυτές οι τιµές ορίων πρέπει
επίσης να ακολουθούνται όταν συνδέονται
πρόσθετες χωρητικότητες, επαγωγές,
τάσεις και ρεύµατα.
11.4. FOUNDATION Fieldbus
Η λειτουργία του αναµεταδότη εκτελείται
ψηφιακή, στο Fieldbus Interface σύµφωνα
µε το IEC 1158-2, FF Specifications Rev.
1.4, Link-Master (LAS).
Μετάδοση δεδοµένων µέσω διαµόρφωσης
ρεύµατος συγχρονισµού bit µε ταχύτητα
31250 bits µέσω στρεπτών και µονωµένων
συνδέσεων διπλού καλωδίου σύµφωνα µε
το IEC 1158-2.
Ο αναµεταδότης θα πρέπει να συνδεθεί σε
συζεύκτη τοµέα, ο οποίος θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε το IEC 1158-2.
Για λειτουργία σε περιοχές µε
επικινδυνότητα έκρηξης, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί συζεύκτης τοµέα στην
έκδοση µε αντιεκρηκτική προστασία.
Η τροφοδοσία όπως και η επικοινωνία
πραγµατοποιείται µέσω της διαύλου µε
καλώδιο µονωµένο και στις δύο πλευρές
και ακροδέκτες διαύλου σύµφωνα µε το
IEC 1158-2.
∆είτε επίσης την σύνδεση στο κεφάλαιο 6.
Όλα τα εξαρτήµατα που είναι συνδεδεµένα
στον αναµεταδότη σε περιοχή µε
επικινδυνότητα έκρηξης, απαιτούν Έγκριση
Ex. Τις τιµές των ορίων που εφαρµόζονται
εδώ δεν θα πρέπει να υπερβούµε σε καµία
περίπτωση. Αυτές οι τιµές ορίων πρέπει
επίσης να ακολουθούνται όταν συνδέονται
πρόσθετες χωρητικότητες, επαγωγές,
τάσεις και ρεύµατα.
Ενδεχόµενες τροποποιήσεις – απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή και µετάφραση.
Προϊόντα και δηµοσιεύσεις συνήθως παρατίθενται εδώ χωρίς αναφορά σε υπάρχουσες
ευρεσιτεχνίες, πρωτότυπα κατοχυρωµένης κοινωφελείας ή εµπορικά σήµατα. Η απουσία
οποιασδήποτε τέτοιας αναφοράς δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι κάποιο προϊόν ή σύµβολο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα.
FOXBORO ECKARDT GmbH
Postfach 50 03 47
D-70333 Stuttgart
Tel. # 49(0)711 502-0
Fax # 49(0)711 502-597
http://www.foxboro-eckardt.com
DOKT 534 308 065
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content