ΑΔΑ: ΒΕΦΣ9-Σ14

ΑΔΑ: ΒΕΦΣ9-Σ14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
KΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ/ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ/ΠΟΡΟΥ
Τηλ.: 210/4313103 FAX : 210/4014178
e-mail: [email protected]
Πληροφορίες: Μπέσκου Φιλιώ
Πειραιάς 14/12/2012
Αρ. Πρωτ.:28975
Προς: Ενδιαφερόμενα σχολεία
της Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 2012-2013
Έχοντας υπόψη:
1. Την Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ.Β΄/23-10-1992), με θέμα « Σχολικές Δραστηριότητες»
2. Την Υ.Α. Γ2/455/7-2-2000, (ΦΕΚ 161 τ.Β΄/16-2-2000), η οποία ορίζει την Αγωγή Σταδιοδρομίας ως διακριτή κατηγορία
Σχολικών Δραστηριοτήτων και συμπληρώνει την βασική Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992
3. Την Υ.Α. Γ2/5088/1-10-01,(ΦΕΚ 1341 τ.Β΄/16-10-2001), με θέμα «Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα ¨Ημέρες
Σταδιοδρομίας¨ στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
4.Την Υ.Α. 92984/Γ7/10-8-2012, (ΦΕΚ 2316 τ.Β΄/10-8-2012), με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της
διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.Σ.Υ.Π.) καθώς και
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»
5. Το με αρ. Γ7/121118/8-10-2012, ΑΔΑ:Β4349-ΛΣΙ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
σχολικών δραστηριοτήτων
6. Την με αρ. 28578/10-12-2012, Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων
7. Τα υποβληθέντα σχέδια προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολείων της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Πειραιά
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολείων της Δ.Ε. Πειραιά για τη φετινή
σχολική χρονιά, που συμπεριλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των προγραμμάτων,
θα είναι η ημερομηνία που αναγράφεται στο πρακτικό του σχολείου. Η διαρκεια των Προγραμμάτων Α. Σ. είναι 5 μήνες. Η
ολοκλήρωσή τους θα γίνεται με την παρουσίασή τους κατά το πρώτο 10ήμερο του Μαίου.
Η ομάδα ολοκληρώνει την εργασία της (εκτύπωση – οργάνωση έκθεσης κ.ά.) και την παρουσιάζει στο σχολείο και την τοπική
κοινότητα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με το πέρας του προγράμματος οι υπεύθυνοι καθηγητές των προγραμμάτων Α.Σ. πρέπει να
στείλουν στο αντίστοιχο ΚΕ.Σ.Υ.Π. ένα τουλάχιστον αντίγραφο της εργασίας τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(παραδοτέα).
Επισυναπτόμενος Πίνακας Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 2012-2013.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΣΕΛ. 2
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δρ ΜΑΝΔΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΔΑ: ΒΕΦΣ9-Σ14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2012-2013
α/α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΕ/ΔΕ/ΤΕ
ΩΡΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1
7ο Γυμνάσιο
Πειραιά
Πετράκης Αλέξανδρος
17.06
1
2
ΕΕΕΕΚ-Πειραιά
Ανακαλύπτω τα
Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα
και Δεξιότητες
Ύφασμα και
Επιχειρηματικότητα
Βασιλείου Ελένη
ΔΕ
01.14
0
Μαρίνου Δανάη
16
0
Λιάμη Χριατίνα
02
0
3
4
5
4ο Γυμνάσιο
Νίκαιας
3ο ΓΕΛ
Κορυδαλλού
1ο ΕΠΑΛ
Κορυδαλλού
6
4ο ΓΕΛ
Κορυδαλλού
7
1ο Γυμνάσιο
Νίκαιας
8
2ο Γυμνάσιο
Νίκαιας
ΕΠΑ.Σ.
Κορυδαλλού
9
10
11
3ο Γυμνάσιο
Σαλαμίνας
3ο Γυμνάσιο
Κερατσινίου
12
2ο Γυμνάσιο
Περάματος
13
2ο Γυμνάσιο
Περάματος
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
21/1-11-2012
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
13/11-12-12
10
14
ΚΕ.Σ.Υ.Π.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Κωδικοποίηση Εκπαιδευτικών
Πληροφοριών
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και
Αρχείο ΣΕΠ
Σύγχρονες μορφές
επικοινωνίας στις κοινωνικές
και επαγγελματικές σχέσεις
Επαγγέλματα στην περίοδο της
κρίσης
Μπάκολη Αλίκη
12.04
2
15/13-11-12
22
Μοτσοβολέα Λευκοθέα
19
2
15/27-11-12
21
Τσίλια Γεωργία
18.24
0
33/22-11-2012
31
Αναστασιάδης Γεώργιος
Σακελλαρίου Ροδιανός
Μπαριάμης Γεώργιος
03
04.01
0
1
18/29-11-12
10
Καμπάκου Αμαλία
03
15
1
0
22/26-11-2012
16
Μαστορίδου Αργυρώ
08
0
18/25-10-2012
18
Τζουβαλάς Σταύρος
12.04
0
7/31-10-2012
11
Ρόκα Γεωργία
05
0
22/29-11-2012
25
Σταμπουλοπούλου
Ελένη
02
0
22/28-11-2012
21
Μαλάμη Γεωργία
17.02
2
23/8-11-2012
12
Στρατή Αλεξάνδρα
Χαραλαμποπούλου
Αλεξάνδρα
05
02
0
0
23/8-11-2012
53
02
05
0
0
18/27-11-2012
26
Σκουρτσίδης Νικόλαος
08
2
Καραμολέγκου
Νικολέττα
06
0
17/21-11-2012
91
Απόστολος Βούλγαρης
19
1
9/4-10-2012
12
Ζηκίδης Νικόλαος
12.02
2
12/15-10-2012
22
Σκαφιδά Αικατερίνη
06
0
Μοσκοβάκη Ευανθία
18.04
1
9/28-11-2012
30
Λυμπέρη Ειρήνη
18.04
0
Καλέργης Αντώνιος
ΤΕ 01
0
Το Εκπ/κό Σύστημα της
Ελλάδας και σύγκριση με τις
Ευρωπαϊκές Χώρες
Ανακαλύπτοντας τον εαυτό
μου, σχεδιάζω το μέλλον μου
Ο Ρόλος του Θερμοϋδραυλικού
σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό
κτιριακό συγκρότημα
Αυτογνωσία-Ανάπτυξη
Αυτοεκτίμησης
Ο κόσμος των επαγγελμάτων
και η αγορά εργασίας
Το Πέραμα, οι άνθρωποι, η
θάλασσα, κοινά στοιχεία με
άλλα λιμάνια της Ελλάδας
Περιοδικό
«ΝΑΥΤΙΛΟΣ»
Μάντζαρης Ιωάννης
14
2ο Γυμνάσιο
Κερατσινίου
15
3ο ΓΕΛ
Κερατσινίου
16
1ο ΓΕΛ
Περάματος
17
1ο ΓΕΛ
Περάματος
18
ΕΠΑΣ
Σαλαμίνας
Μικρά μαθήματα
αυτογνωσίας: .......κι εμείς
καλύτεροι.....
Εμφάνιση νέων μορφών
απασχόλησης και
επαγγελμάτων
Νέα επαγγέλματα-Δημιουργία
και συντήρηση ιστοσελίδας
του σχολείου
Ο κοινωνικός και οικονομικός
ρόλος των “ Mονοπατιών”
Αξιοποιούμε τη βιβλιοθήκη
μας
Νικολοπούλου
Αικατερίνη
ΑΔΑ: ΒΕΦΣ9-Σ14
19
1ο ΓΕΛ
Σαλαμίνας
Ανακαλύπτω επαγγέλματα,
οργανώνοντας τη βιβλιοθήκη
του σχολείου μου
ΚΕ.Σ.Υ.Π.
20
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΘΑΝΩΝ Λ.Τ
Παπασωτηρίου
Αικατερίνη
02
0
Κυριάκου Σταυρούλα
06
0
Ζέρβας Αντώνιος
02
0
ΚΑΡΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ04.03
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΕ09
ΜΠΕΤΣΚΑ ΖΩΗ
ΠΕ19
ΚΟΓΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ15
ΛΕΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ
Η ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
22
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΟΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
23
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΥΓΧΡΟΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
24
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΣΑΓΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ
24
ΠΟΡΟΥ
ΕΛΙΑ ,Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
21
21/23-11-2012
21/29-10-12
12
2
22/29-11-2012
15
2
14/29-11-2012
28
ΠΕ03
2
3/11-9-2012
19
ΠΕ03
2
28/7-12-2012
14