ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προγραµµάτων Αγωγής

ΑΔΑ: ΒΛΓ19-ΘΚ4
Πειραιάς 20/12/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 31749
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΗ ∆ ΙΕ ΥΘ ΥΝΣ Η
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ . ∆. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡ Α Ι Α
ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΟΡΟΥ
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ∆.∆.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210-4313103 – FAX: 210-4014178
E-MAIL: [email protected]
ΠΛΗΡ: Μπουκουβάλα Ευδοκία
ΚΟΙΝ :
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας 2013-2014 »
Έχοντας υπόψη:
1. Την Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ.Β΄/23-10-1992), µε θέµα « Σχολικές ∆ραστηριότητες»
2. Την Υ.Α. Γ2/455/7-2-2000, (ΦΕΚ 161 τ.Β΄/16-2-2000), η οποία ορίζει την Αγωγή Σταδιοδροµίας ως διακριτή
κατηγορία Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και συµπληρώνει την βασική Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992.
3. Την Υ.Α. Γ2/5088/1-10-01,(ΦΕΚ 1341 τ.Β΄/16-10-2001), µε θέµα «Οργάνωση Εκδηλώσεων µε θέµα ¨Ηµέρες
Σταδιοδροµίας¨ στις σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
4.Την Υ.Α. 92984/Γ7/10-8-2012, (ΦΕΚ 2316 τ.Β΄/10-8-2012), µε θέµα «Καθορισµός των οργάνων, των κριτηρίων
και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΚΕ.Σ.Υ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους»
5. Το µε αρ. Γ7/163790/31-10-2013, έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των Σχολικών
∆ραστηριοτήτων
6. Την µε αρ.29543/03.-12-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Σχολικών ∆ραστηριοτήτων.
7. Τις Πράξεις 1η /3-12-2013, 2η /11-12-2013 και 3η /20-12-2013 της Επιτροπής Σχολικών ∆ραστηριοτήτων.
8. Τα υποβληθέντα σχέδια Προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας των σχολείων της ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Πειραιά
Αποφασίζουµε
Εγκρίνουµε την πραγµατοποίηση των προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας των σχολείων της ∆.Ε.
Πειραιά για τη φετινή σχολική χρονιά, που συµπεριλαµβάνονται στο συνηµµένο πίνακα. Η ηµεροµηνία
έναρξης και λήξης των προγραµµάτων, είναι η ηµεροµηνία που αναγράφεται στο πρακτικό του σχολείου. Η
διάρκεια των Προγραµµάτων Α. Σ. είναι 5 µήνες.
Επισυναπτόµενος Πίνακας Προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας 2013-2014.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΣΕΛ. 2
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ρ. Ευδοξία Μανδαλή
1
ΑΔΑ: ΒΛΓ19-ΘΚ4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2013 – 2014
ΠΡΑΞΗ 1η /03-12-2013
α/α
1.
2.
3.
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΑ.Σ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ο
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Σύσταση και Λειτουργία
Εταιρείας Πώλησης και
Παροχής Υπηρεσιών
Θερµοϋδραυλικών Ειδών και
Εγκαταστάσεων»
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Θαλασσινός
∆ηµήτριος
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΩΡΕΣ
(ΠΕ)
ΣΥΜ/ΣΗΣ
ΠΕ17.02
2Σ
ΠΕ17.02
0Ε
Αντύπας Γεώργιος
«Γνωρίζω τον Εαυτό µου –
Ανακαλύπτω τις ∆εξιότητές
µου»
Φασουράκη Ρηγώ
ΠΕ 17
0Ε
Μίχα Γεωργία
ΠΕ 03
1Σ
«Εµείς, οι άνθρωποι των Media
και η Σταδιοδροµία µας»
∆όµπροβιτς Μαρία
ΠΕ 10
2Σ
Βογιατζάκη Φλώρα
ΠΕ 02
0Ε
Μαρίνης Ευάγγελος
ΠΕ 02
0Ε
Μπάκολη Αλίκη
ΠΕ 12.04
2Σ
4.
1 ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
«Θεατρικά Επαγγέλµατα»
5.
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
«∆ιερευνώ τις Επιλογές µου
µετά Γυµνάσιο-Νέο Λύκειο»
6.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
«Λάδι Σύµβολο Υγείας, Ελιά
Σύµβολο Ειρήνης:
Αναπτύσσοµαι Επαγγελµατικά
µέσα από τη δηµιουργία µιας
επιχείρησης Αγροτοτουρισµού
µε τα αρχέγονα προϊόντα του
τόπου µας»
Τζουγανάκη Αικατερίνη ΠΕ 10
2Σ
7.
ΕΠΑΛ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
«Εφαρµογές του Επαγγέλµατος
του Τεχνίτη Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων στη Λειτουργία
και τη Συντήρηση του Σχολικού
µας Κτιρίου»
Τζουβαλάς Σταύρος
ΠΕ 12
1Σ
8.
2ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ
«Καλλιέργεια του Πνεύµατος της
Επιχειρηµατικότητας για
Ανάπτυξη Ιδεών»
Καπελλάκη Μαρία
ΠΕ 09
2Σ
ΠΡΑΞΗ 2η /11-12-2013
α/α
9.
10.
11.
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1ο ΕΠΑ.Λ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
«Φύλο και αγγελίες»
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
«Μια φυσική µατιά στο
Σύµπαν - Αστροφυσικός»
ο
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«Μαθητικό περιοδικό
“Ναυτίλος” - ∆ηµοσιογράφος»
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΩΡΕΣ
(ΠΕ)
ΣΥΜ/ΣΗΣ
Αναγνωστάκου Ιλιάνα
ΠΕ02
0Ε
Ψάνη Αγλαϊα
ΠΕ20
0Ε
Χατζηπέτρου Μαρία
ΠΕ 04.01
1Σ
Παπαζή Ελένη
ΠΕ 04.02
1Σ
Μουµούρης Νικόλαος
ΠΕ 18.02
2Σ
Χαραλαµποπούλου
Αλεξάνδρα
ΠΕ02
0Ε
ΠΕ02
0Ε
Κεφαλάς ∆ηµήτριος
12.
3ο ΓΕΛ.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
«Επαγγελµατικές
Μονογραφίες - Επαγγέλµατα
Οικονοµίας & Πληροφορικής»
Χατζηκωνσταντίνου
Πάτρα
ΠΕ11
1Σ
13.
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
«Επαγγελµατική Μονογραφία
«Τεχνικός Η/Υ»
Γαλανός Γεώργιος
ΠΕ20
2Σ
2
ΑΔΑ: ΒΛΓ19-ΘΚ4
14.
1ο ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
15.
1ο ΕΠΑ.Λ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο
«Σύγχρονες Τεχνολογίες &
Επαγγέλµατα»
«∆ηµιουργία Εικονικής
Επιχείρησης: Perama CCNA
Academy»
16.
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
«Πως Φαντάζοµαι τον Εαυτό
µου τα Επόµενα Χρόνια»
17.
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
«Τεχνικές Αναζήτησης
Εργασίας µε έµφαση στη
Χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνίας »
18.
19.
20.
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Απόστολος Βούλγαρης
ΠΕ19
0Ε
Κουβαράκης Ιωάννης
ΠΕ17.04
0Ε
Μαλτέζος Ιωάννης
ΠΕ17.04
0Ε
∆ερµάτης Χαράλαµπος
ΠΕ17.08
0Ε
Μαστορίδου Αργυρώ
ΠΕ 08
1Ε
Αποστολίδης
Βασίλειος
ΠΕ 17.05
2Σ
ΠΕ 17.01
0Ε
Κωστάλα Βασιλική
ΠΕ 06
2Σ
Γουρνή Ιωάννα
ΠΕ 18.10
0Ε
Συκιώτης Ηλίας
ΠΕ18.23
0Ε
Παπασυµεών Λουΐζα
«Επιχειρηµατικότητα στην
Kρίση »
Πλακογιάννης Ευάγγελος ΠΕ19
0Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΘΑΝΩΝ Λ.Τ
«Η Γης στην Οικονοµική
Κρίση»
Καρπάκη Αγγελική
ΠΕ 04.03
2Σ
Ζαφειριάδου Αικατερίνη
ΠΕ19
0Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Υ∆ΡΑΣ
«Θαλάσσια Επαγγέλµατα
στην Ύδρα: Εξέλιξη και
Προοπτικές»
Σαράντης ∆ηµήτρης
ΠΕ04.01
0Ε
Ψάλλα Ιωάννα
ΠΕ06
2Σ
Στρουµπούλη
Ευαγγελία
ΠΕ04.05
0Ε
ΠΡΑΞΗ 3η /20-12-2013
α/α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
21.
5 ΓΕΛ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
«Χρηµατιστήρια Αξιών και
Εµπορευµάτων: ∆ιερεύνηση
Επαγγελµατικών ∆ιεξόδων
στο Χώρο των
Χρηµατοοικονοµικών
(Χρηµατιστήριο- ΤράπεζεςΠιστωτικοί Οργανισµοί
Συλλογικών Επενδύσεων»
22.
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
23.
ΕΕΕΕΚ
ΓΑΛΑΤΑ
ο
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«∆ηµοσιογραφία –Γραφιστική
(γνωριµία µε τα Επαγγέλµατα
αυτά –Ηλεκτρονική
∆ηµοσιογραφία /Γραφιστική»
«Στο βάθος κήπος:
Απασχολούµαι στο Κήπο της
Αειφορίας και της Ευφορίας»
24.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΟΡΟΥ
«Τοµέας Υγείας και
Επαγγελµατικές Προοπτικές»
3
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΩΡΕΣ
(ΠΕ)
ΣΥΜ/ΣΗΣ
Κόκοτα Κονδύλω
ΠΕ09
2Σ
Βιλλιώτη Μαρία
ΠΕ19
2Σ
Μπαρµπεράκη Μαρία
ΠΕ14.04.50
0Ε
Καλκαβούρα
Γαρυφαλιά
ΠΕ 11
0Ε
Μηλιδώνη Ζωή
ΠΕ 11
2Σ
Μέτσκα Ζωή
ΠΕ 19
0Ε
∆άλλα Ευαγγελία
ΠΕ 02
0Ε
Φουστέρη Άννα
ΠΕ 04
0Ε