ηλιοπουλος-δ

ΚΕΕΛΠΝΟ
ΚΕΠΙΧ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Δημήτρης Ηλιόπουλος PH,MSc,PhD
Υπεύθυνος Κ.ΕΠΙΧ & Γραφείου Εκτίμησης και
Διαχείρισης Συμβάντων από Ηθελημένη Απελευθέρωση
Παραγόντων
Κρίση-Εκτίμηση Κινδύνου-Διαχείριση
Κρίσης
Κρίση είναι η πιθανότητα που έχει ένα συμβάν λόγω των
βλαπτικών συνεπειών ή αναμενόμενων ζημιών-που προκύπτουν
από αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών ή προκλητών από τον
άνθρωπο-να επηρεάσει ευπαθείς πληθυσμούς και σε μεγάλη
κλίμακα (Ο.Η.Ε.).
Εκτίμηση Κινδύνου
Καταγραφή των παραμέτρων εκείνων που μπορεί να
προκαλέσουν μία απειλή και επιδιώκει να εκτιμήσει με ακρίβεια
το ρίσκο έτσι ώστε να προσφέρει στους αναλυτές τη δυνατότητα
μείωσης του κινδύνου.
Βασικά σημεία που διερευνώνται κατά την εκτίμηση κινδύνου είναι
τα ακόλουθα:

η πιθανότητα για την εμφάνιση μιας επικίνδυνης κατάστασης
 η πρόβλεψη για ένα γεγονός που θα συμβεί
 οι δυσμενείς επιπτώσεις στον τομέα της υγείας που θα
προκληθούν από ένα σοβαρό συμβάν.
Διαχείριση Κρίσης



Ως διαχείριση κρίσης ορίζονται οι ανθρώπινες
ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να εκτιμήσουν τις
πιθανότητες που έχει ένα συμβάν να μετατραπεί σε
απειλή για την δημόσια υγεία
η διαχείριση κινδύνου έχει σαν σκοπό να
καθορίσει τις ενέργειες εκείνες που θα μειώσουν τις
επιπτώσεις μιας απειλή,
η εκτίμηση κινδύνου έχει σαν σκοπό την
καταγραφή των παραμέτρων εκείνων που μπορεί να
προκαλέσουν μία απειλή
Decision 1082/2013/EU
on serious cross-border
threats to health
►Strengthened EU Health Security Framework
►Integrated, coordinated and comprehensive
approach for preparedness, risk assessment
and crisis response
►New Decision taking on board the good
provisions of Decision 2119/1998/EC for
communicable diseases
▬(including antimicrobial resistance and
Healthcare associated infections)
▬and covering also bio-toxins, chemical and
environmental threats
►Preparedness and response planning
►Joint procurement of Medical countermeasures
►Epidemic surveillance for communicable diseases
►Ad- hoc monitoring for bio-toxins chemicals and
environmental threats
►Early Warning and Response Systems
►Clarification of responsibility for risk assessments
►Strengthened coordination of preparedness and
measures by a strong Health Security Committee
►Risk and crisis communication as part of the
Response
► Recognition of emergency situation
1998• Decision 2119/98/EC of the European Parliament and
of the Council
2001 • EU Health Security Committee (informal)
2005 • European Centre for Disease Prevention and Control
• Surveillance
• Threats and risk assessment
2007 • International Health Regulations (IHR)
• All-inclusive threats approach; core capacities
2009 • Lisbon Treaty – Article 168 – Monitoring, early warning of
and combating serious cross-border threats to health
2011 • Commission's legal proposal of serious cross-border threats
to health
2013 • In force since 6 November 2013
Future
• Implementation of the legal proposal: EU assessment and
management of serious cross-border threats to health
Epidemic Intelligence
Definition
« Epidemic intelligence is the process
to detect, verify, analyze, assess
and investigate signals that may represent
a threat to public health. It encompasses
all activities related to early warning
functions but also signal assessments and
outbreak investigation.»
Epidemic Intelligence Model
Early Warning
Response
Public health
significance?
Signal
Yes
Yes
Yes
Unusual disease
pattern?
Event verified?
Public Health
Alert
International
concern?
Yes
Case-based
surveillance data
Event-based
surveillance
reports
Public Health
Emergency of
International
Concern
Investigation
& control
Process
Decision
Lab
Report
Priority
disease
notification
Media
Report
Community
Concern
Rumour
Clinician
Concern
Notification
to WHO
Status
Source
ΚΕΠΙΧ
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κ.ΕΠΙΧ.)
είναι γραφείο που υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή και
αποτελεί κομβικό τμήμα του Οργανισμού για την
εξασφάλιση της διαρκούς και ομαλής λειτουργίας του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Οι βασικές λειτουργίες του είναι η λήψη και η
επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα
δημόσιας υγείας αλλά και η διαχείριση και η εκτίμηση
κινδύνου οξέων και άλλων συμβάντων Δημόσιας
Υγείας
Οι πληροφορίες και τα αιτήματα προέρχονται στο
Κ.ΕΠΙΧ από:
 Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς του τομέα της
υγείας όπως: Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών,
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδιωτικές κλινικές αλλά
και από
 άλλους φορείς και ινστιτούτα: Περιφέρειες, ΓΓΠΠ,
ΕΛΑΣ, ΠΥ, κ.α.
 ιδιώτες επαγγελματίες υγείας
 και από πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν
για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα
αλλά και για γενικότερα θέματα δημόσιας υγείας
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Επίσης το Κ.ΕΠΙΧ παρακολουθεί σε πραγματικό
χρόνο τα Διεθνή γεγονότα όσο αφορά σε απειλές για
την Δημόσια Υγεία μέσω διαβαθμισμένων και μη
ιστοσελίδων και ενημερώνει τα αντίστοιχα
γραφεία(Promedmail, Hedis, Medysis, WHO, ECDC,
CDC κ.α).
Αρμοδιότητα του ΚΕΠΙΧ είναι ο συντονισμός των
ομάδων ετοιμότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ για την
αντιμετώπιση οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας,
σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο κατά
περίπτωση.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ σε ΕΕ
Το ΚΕΠΙΧ έχει άμεση επαφή με Ευρωπαϊκές
Γενικές Διευθύνσεις όπως είναι η DG-SANCO
DG-HOME και η DG-JLS καθώς επίσης και
με alert systems όπως το EWRS, RASBICHAT, RAS-CHEM, RASFF
IV. HEOF: Communication tools developed by the Commission
Surveillance &
Detection of signals
Rapid alert &
Early warning
MEDISYS
EWRS
Situation
awareness
HEDIS
Vulnerability
assessment
MATRIX
RAS BICHAT
Promedmail
RAS CHEM
& communication tools
(audio-video conferencing
systems, satellite phone)
RASFF-WINDOW
HEOF Systems Network
Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου & Αντιμετώπισης οξέων
Συμβάντων
Οι αρμοδιότητες του γραφείου περιλαμβάνουν:

Τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΣ κλπ), για την
αντιμετώπιση ΧΒΡΠ απειλών.

Την διερεύνηση, καταγραφή και παρακολούθηση των ατόμων που εκτέθηκαν στον ύποπτο
παράγοντα, καθώς και τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης στα άτομα αυτά

Παραλαβή του συσκευασμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόπτου δείγματος και μεταφορά
στα Εργαστήρια Αναφοράς

Οργάνωση των εργαστηρίων αναφοράς για ανάλυση των δειγμάτων (χρηματοδότηση για
προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση προσωπικού)

Παρακολούθηση διεθνών δικτυακών τόπων, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σε θέματα
βιοτρομοκρατίας και σε θέματα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη δημόσια υγεία

Συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης όπως π.χ.EWRS, Ras-Bichat και το Ras-Chem

Ανάπτυξη σχεδίου ΧΒΡΠ (συνεργασία με την ΓΓΠΠ) και μετάφραση του GPP της Health Security
Committee

Ανάπτυξη οδηγού για την αντιμετώπιση ραδιολογικών συμβάντων και πυρηνικών ατυχημάτων
ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
CBR CBRN terrorism in the last 25 years













1984 US, The Dalles, Oregon
1991 US, Minnesota
1993 JP, Yokohama, Yokosuka
1995 JP, Tokyo, Aum Shinrikyo
1995 US, Arkansas
1995 US, Ohio
1996 US, Dallas, Texas
1998 US, Las Vegas, Nevada
2000 US, Irvine, California
2001 US, FL, NY, NJ, DC, CT
2003 London, Paris
2003 Belgium
2006 London
Salmonella Typhimurium in food
ricin toxin
anthrax
sarin gas
ricin toxin
Yersinia pestis
Shigella dysenteriae
Bacillus anthracis
several agents
anthrax
ricin toxin threat
adamsite
polonium
ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ως Βιοτρομοκρατία μπορεί να οριστεί η
χρήση βιολογικού παράγοντα για την
πρόκληση ασθένειας και πιθανώς θάνατο
στους ανθρώπους
Μία βιολογική επίθεση απαιτεί:
• σχεδιασμό,
• συγκεκριμένη τεχνογνωσία,
• ένα βιολογικό παράγοντα,
• εξοπλισμό παραγωγής,
• σύστημα διασποράς και πρόσβασης στον
στόχο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΛΗΣ


Mία βιολογική απειλή μπορεί να
πραγματοποιηθεί συγκεκαλυμμένα χωρίς καμία
άμεση ένδειξη ότι έλαβε χώρα (π.χ. αέριο σπρέι
ή μόλυνση τροφίμων).
Τα βιολογικά όπλα βασίζονται σε ιούς, βακτήρια
ή βιολογικές τοξίνες που παρήχθησαν και
μορφοποιήθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Η παραγωγή του παράγοντα μπορεί να
αποβλέπει στην τροποποίηση των φυσικών
ιδιοτήτων του (π.χ. μέγεθος και σταθερότητα
σωματιδίου) με σκοπό την διευκόλυνση της
διασποράς.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Η επιλογή ενός παράγοντα εξαρτάται από
διάφορες παραμέτρους όπως είναι:
 η διαθεσιμότητα του παράγοντα
 η τεχνογνωσία
 η δυνατότητα παρασκευής αερολύματος
 η μολυσματικότητα
 η ύπαρξη κατάλληλης θεραπείας,
 ο επιδιωκόμενος σκοπός κ.α
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι εξελίξεις στην βιοτεχνολογία παρέχουν την
δυνατότητα τροποποίησης των βιολογικών
παραγόντων και επιπλέον η τεχνολογία αυτή
να χρησιμοποιηθεί από αυτόνομες μη
κρατικές οργανώσεις.
Εξαιτίας αυτών δεν είναι δυνατό να
δημιουργηθεί μία σταθερή λίστα βιολογικών
παραγόντων.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οργανισμοί πρώτης
προτεραιότητας
1
(κατά CDC-ΗΠΑ)






1
B. anthracis (άνθρακας)
Variola major (ευλογιά)
Y. pestis (πανώλη)
F. tularensis (τουλαραιμία)
Τοξίνη αλλαντίασης
(Clostridium botulinum)
Ιογενείς Αιμορραγικοί πυρετοί
MMWR, 2001,49:1-13
Δερματικός και
άνθρακας
πνευμονικός
Ευλογιά: Κλινική Εικόνα
WHO
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ









Ρικετσιώσεις και ιδιαίτερα Πυρ. Q (Coxiella burnetti)
Βρουκέλωση (Brucella spp)
Eγκεφαλίτιδες (από αρθρόποδα κ.α)
Ρικίνη
τοξίνη ε του Clostridium perfringens
εντεροτοξίνη β του Σταφυλόκοκκου
Χολέρα (Vibrio cholerae)
Ιστοπλάσμωση (Histoplasma capsulatum)
Μυκοτοξίνες
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Τα βιολογικά συμβάντα που σχετίζονται με
βιοτρομοκρατία σπάνια είναι ξεκάθαρα από
την αρχή και συνήθως ξεκινούν με ένα
ύποπτο περιστατικό στο οποίο δεν μπορεί να
αποδοθεί συγκεκριμένη αιτιολογία
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Η εκτίμηση κινδύνου απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις σχετικά με τα βιολογικά όπλα, τους
παράγοντες και τα συστήματα διασποράς των
παραγόντων, την επιδημιολογία, τις
μολυσματικές ασθένειες καθώς και την
εφαρμογή όλων αυτών των γνώσεων σε τεχνικό
επίπεδο.
Εκτιμώντας περιστατικά που συνέβησαν τα
τελευταία χρόνια (επιστολές με σκόνη ύποπτη
για σπόρους άνθρακα), τα περισσότερα από
αυτά χαρακτηρίστηκαν ως φάρσες.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Είναι απαραίτητο το συντομότερο δυνατό οι δημόσιες
αρχές, που είναι υπεύθυνες για την διαχείριση κρίσεων
και την εφαρμογή αντιμέτρων, να έχουν επαρκή στοιχεία
όπως: ο τύπος του παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε, ο
αριθμός των εκτεθειμένων, οι πιθανές επιλογές
θεραπείας και χρόνος από την επίθεση (24-48 ώρες).
Η ύπαρξη άμεσης αντιμετώπισης μετά από μία επίθεση ή
ηθελημένη απελευθέρωση ενός παράγοντα, απαιτεί τρία
κύρια αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία:
 ένα σύστημα εκτίμησης της διασποράς,
 μια ομάδα διερεύνησης πεδίου
 και ένα διαγνωστικό εργαστήριο.
Συνοπτικά
Υποψία Ηθελημένης Πράξης





Μεγάλος αριθμός ασθενών με παρόμοια
συμπτώματα ή/και αιτία θανάτου
Μία περίπτωση σπάνιας νόσου
Υψηλή θνησιμότητα/θνητότητα
Πολλαπλά σύνδρομα
Ασυνήθης γεωγραφική κατανομή νόσου
Βασικά Χαρακτηριστικά







Σχεδιασμού
Συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων
Συνεργασία των φορέων με σκοπό την
συντονισμένη απόκριση στις βιολογικές
επιθέσεις
Δυνατότητα απόκρισης σε πολλαπλούς
κινδύνους
Καθορισμός των ρόλων και αρμοδιοτήτων
Βασίζεται στις υπάρχουσες δυνατότητες και
δομές για ανάπτυξη δράσεων απόκρισης και
συνδέσμων με άλλα σχέδια έκτακτης ανάγκης
Συντονισμός των δράσεων απόκρισης
Δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των Ομάδων
απόκρισης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΕΠΥ, ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & ΥΠΕ




ΕΚΕΠΥ : Λόγω 24h/d εφημερίας του είναι
δυνατή και γίνεται επικοινωνία όταν
προκύπτει θέμα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή
Διεθνές επίπεδο (θετικό προηγούμενο
Πανδημίας)
Γενικές Διευθύνσεις ΥΚΑ: Ενημέρωση για
θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες τους
Περιφέρειες: σε επαφή με τις Διευθύνσεις
Υγείας
ΥΠΕ: επικοινωνία όταν προκύπτει ζήτημα
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ?
Global Security & Crisis Management : Core R+D
Activities
Prevention
Preparedness
Response
Recovery
Algorithms for Automated Information Mining and Analysis
Integrated ICT solutions, Intelligence Analysis, Evidence Analysis
Risk Analysis
Methods
Integrated
Systems
for Threat
Assessment,
Detection,
Early Warning
Integrated
Systems for
Situation
Awareness
& Collaborative
Decision-
Tools
for
Post -Crisis
Damage
Assessment
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
►ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
►ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
► ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
http://medusa.jrc.it
http://www.cdc.gov/
http://www.promedmail.org/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/public
health_en.htm
Ερωτήσεις