close

Enter

Log in using OpenID

bodovna lista s ostvarenim bodovima kandidata u selekcijskom

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA
U ZRAČNOM, POMORSKOM I
ŽELJEZNIČKOM PROMETU
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,
080-04/14-01/08
699-02-14-24
08. rujna 2014.
Na temelju članka 9. Odluke o načinu provedbe selekcijskog postupka, bodovanju i metodologiji izbora i
imenovanja Glavnog istražitelja zrakoplovnih nesreća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom
i željezničkom prometu od 19. kolovoza 2014. godine, KLASA: 080-04/14-01/08, URBROJ: 699-02-14-07,
vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se bodovna lista s ostvarenim bodovima kandidata u selekcijskom postupku po Javnom
natječaju za izbor i imenovanje Glavnog istražitelja zrakoplovnih nesreća Agencije za istraživanje nesreća
u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2014 od 25.
srpnja 2014. godine, kako slijedi:
1. Goran Strmečki, s ukupno ostvarenih 26 bodova
2. Danko Petrin, s ukupno ostvarenih 16 bodova
2. Nakon provedenog selekcijskog postupka, vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije predložila je Upravnom
vijeću kandidata Gorana Strmečkog za imenovanje na dužnost Glavnog istražitelja zrakoplovnih nesreća
u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te zatražila od
Upravnog vijeća davanje suglasnosti na imenovanje predloženog kandidata. Na sjednici održanoj 05.
rujna 2014. godine, Upravno vijeće Agencije provelo je razgovor s kandidatom, te nakon provedene
rasprave dalo suglasnost na imenovanje Gorana Strmečkog na dužnost Glavnog istražitelja zrakoplovnih
nesreća Agencije.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
Vršiteljica dužnosti ravnatelja
Anita Koprivnjak, dipl.iur.
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Ivana Šibla 9-11, 10000 Zagreb
T: +385 (0) 1 8886 830
F: +385 (0) 1 8886 831
E-mail: [email protected]
WEB: www.azi.hr
Stranica 1 od 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content