close

Enter

Log in using OpenID

01.01.2014

embedDownload
INFORMATIVNI BILTEN
Adresa:Branislava Đurđeva 1,77000 Bihać e-mail:[email protected], Tel/fax +38737 229 730, 229 755
J U S L U Ž B A Z A Z A P O Š LJ A V A NJ E USK
BiH
Broj: 01/2014
BILTEN
JJaan
go
od
20
diin
nu
01
uaarr//ssiijjeeččaan
njj 2
14
nee
4..g
B
Biihhaaćć,, jjaannuuaarr//ssiijjeeččaannjj 22001144.. ggooddiinnee
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Izdavač:
Publisher:
Za izdavača:
Priprema i obrada
za štampanje:
Štampa:
Printing:
JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
77000 Bihać
Ulica Branislava Đurđeva 1
Tel.
: 037 229 730
Fax.
: 037 229 756
E-mail : [email protected]
Web
: usk-szz.ba
DIREKTOR
Nijaz Delić
Odsjek za posredovanje pri
zapošljavanju i ispitivanje tržišta rada
JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
2
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
SADRŽAJ
*
Kretanje zaposlenosti i nezaposlenosti za mjesec januar 2014.godine
*
Tabela I
Procjena prisutnog stanovništva i stopa zaposlenosti
i nezaposlenosti u Unsko-sanskom kantonu
5
7
* Pregled zaposlenih po zanimanju i stepenu stručne spreme
u izvještajnom mjesecu
11
* Pregled najbrojnijih zanimanja među nezaposlenim licima
13
*
*
*
*
*
*
Tabela II
Nezaposlenost na području USK-a sa grafičkim
Prikazom
19
Grafički prikaz nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi
i prema stručnosti
20
Tabela III i IV Prijavljene potrebe za radnicima i zaposleno
po osnovu izvještaja u USK
21
Tabela V Broj lica koja traže zaposlenje po općinama u USK-u
i grafički prikaz
22
Grafički prikaz korisnika novčane naknade
i zdravstvene zaštite u USK
23
Adresar i kontakt telefoni Službe za zapošljavanje
26
3
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Content
∗
Employement movement and unemployement movement for January 2014
∗
Table 1
∗
Overview of empoloyement by professions and by
the level of education in dated month
11
∗
Overview of the most numerous professions among unemployed persons
13
∗
Table 2
19
∗
Graphic presentation of unemployed persons on bases of
qualification professions and by the level of educatio
20
Table 3 and 4
Repoprted requires for workers and employement
based on reports in USC
21
Table 5
Number of persons looking for employement by
municipilaty in USC and graphic presentation (chart)
22
Graphic presentation of users of money compensation
and health insurance in USC
23
Adresess and contact phone number of employement service
26
∗
∗
∗
∗
Evaluation of present inhabitants and deegre of empoloyement
and unemployement in USC
Unemployness in USC – graphic presentation (chart)
8
4
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KRETANJE ZAPOSLENOSTI I NEZAPOSLENOSTI ZA
MJESEC JANUAR 2014. GODINE U UNSKO-SANSKOM KANTONU
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku – Službe za statistiku
USK (podaci za oktobar 2013 godine) na području USK radilo je 31.069 radnika.
Stopa
zaposlenosti
računata
prema
statističkim
standardima
MOR-a
(Međunarodna organizacija rada) iznosi 15,08 %, a stopa nezaposlenosti bilježi
tendenciju laganog rasta i iznosi 60,01%.
¾ Procjena broja stanovnika na
području USK-a decembar 2013
...................................
303.000
(Podaci Ministarstva zdravstva i socijalne politike)
¾ Radno aktivno stanovništvo
od 15-65 godina 68%
.....................................
206.040
¾ Evidentirana nezaposlenost
Januar 2014. godine.
.....................................
46.622
¾ Stopa zaposlenosti
Zaposleni * 100_______
Radno aktivno stanovništvo
=
15,08%
¾ Stopa nezaposlenosti
Nezaposlenost januar 2014.
Zaposleni + nezaposleni
=
60,01%
5
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EMPLOYMENT MOVEMENT AND UNEMPLOYMENT MOVEMENT
FOR JANUARY 2014 IN UNA-SANA CANTON
According to the Federal Bureau of Statistics - Department of Statistics USC
(data for October 2013 years) in the USC was the 31,069 workers. The
employment rate was calculated according to statistical standards of the ILO
(International Labour Organization) is 15.08%, and the unemployment rate there
is a tendency to be slightly higher and amounts to 60.01%.
¾ Evaluation of number of inhabitants
in USC for December 2013
........................................
303.000
(Data’s of Ministry of health and social policy)
¾ Employed persons aged
from 15 to 65 years 68%
........................................
206.040
¾ Unemployment in January 2014 ........................................
46.622
¾ Degree of employment
Employees * 100
Active society
═ 15,08%
¾ Degree of unemployment
Unemployment in January 2014
Employed + Unemployed
= 60,01%
6
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PROCJENA PRISUTNOG STANOVNIŠTVA I STOPA ZAPOSLENOSTI I
NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU
Procjena prisutnog stanovništva, kao i stopa zaposlenosti i nezaposlenosti
na području USK-a je prikazana u slijedećoj tabeli. Na tabeli se može vidjeti broj
radno aktivnog stanovništva od 15-65 godina starosti.Napomena:U koloni radno aktivno
stanovništvo 15-65 godina pojavljuje se razlika u zbiru radi zaokruženja.
Tabela1
R.b
BIRO RADA
Procjena
prisutnog
stanovništva
decembar
2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIHAĆ
BOS.KRUPA
BOS.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
V.KLADUŠA
61.417
32.085
6.492
18.362
66.684
21.638
50.590
45.732
11.925
2.088
1.095
1.164
5.451
1.495
3.753
4.098
10.321
5.003
1.106
3.913
10.632
2.625
4.546
8.476
41.764
21.818
4.415
12.486
45.345
14.714
34.401
31.098
28,55
9,57
24,80
9,32
12,02
10,16
10,91
13,18
46,39
70,55
50,25
77,07
66,11
63,71
54,78
67,41
9.
USK
303.000
31.069
46.622
206.040
15,08
60,01
Broj
zaposlenih
oktobar
2013.
Broj
nezaposlenih
januar
2014.
Radno
aktivno
stanovništvo
15-65g.
Stopa
zaposlenosti
%
Stopa
nezaposlenosti
%
™ Prema podacima kojim raspolaže ova Služba na području Unsko-sanskog
kantona u januaru 2014. godine zaposleno je ukupno 380 lica, od čega
172 žena. Ukupan broj potreba za radnicima (E-2) iznosio je 358 i iste su
realizovane u potpunosti. Najbrojnije zapošljavanje realizovano je u;
Bihaću
116,Cazin
82,V.Kladuša
33,S.Most
43,B.Krupa
45,Ključ
24,B.Petrovac 14, Bužim 23.
™ Od ukupnog broja zaposlenih stručnih radnika najviše je u: SSS 117 ili
30,79%, KV 115 ili 30,26%, VSS 96 ili 25,26%,VŠS 9 ili 2,37% i VKV 2 ili
0,53%. Kod PKV zaposleno je 1lice ili 0,26%, u NSS 0 ili 0,00% dok je kod
nekvalifikovanih radnika zaposleno 40 ili 10,53%.
™ Krajem januara 2014. godine evidentirana nezaposlenost u USK-u iznosila
je
46.622 i bilježi
tendenciju laganog rasta u odnosu na mjesec
decembar 2013 godine. Učešće stručnih lica u ukupnom broju
nezaposlenih iznosi 26.313 ili 56,44 %, a nestručnih 20.309 ili 43,56%.
™ Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih lica u januaru 2014.
godine je: VSS 2.194 ili 4,71%, VŠS 537 ili 1,15%, SSS 9.191 ili 19,71%,
NSS 76 ili 0,16%, VKV 191 ili 0,41%, KV 14.200 ili 30,46%, PK 1.671 ili
3,58% i NKV 18.562 ili 39,81%.
7
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EVALUATION OF PRESENT INHABITANTS AND DEGREE OF
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN USC
The evaluation of present inhabitants, as well as the degree of
employment and unemployment in USC is shown in the following table where
you can see the number of employed people aged from 15 to 65 years. In the column
of the active population 15-65 years the difference in the sum to rounding.
Table 1
R.b
BRANCH OFFICE
Evaluation
of number of
inhabitants
December
2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIHAĆ
BOS.KRUPA
BOS.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
V.KLADUŠA
61.417
32.085
6.492
18.362
66.684
21.638
50.590
45.732
11.925
2.088
1.095
1.164
5.451
1.495
3.753
4.098
10.321
5.003
1.106
3.913
10.632
2.625
4.546
8.476
41.764
21.818
4.415
12.486
45.345
14.714
34.401
31.098
28,55
9,57
24,80
9,32
12,02
10,16
10,91
13,18
46,39
70,55
50,25
77,07
66,11
63,71
54,78
67,41
9.
USK
303.000
31.069
46.622
206.040
15,08
60,01
Number of
employed
October
2013.
Number of
Unemployed
january
2014.
Employed
persons
aged from
15-65g.
Degree of
employment
%
Degree of
unemployment
%
™
According to the data available to the Department in the Una-Sana
Canton in January of 2014. year a total of 380 persons, of whom 172
women. The total number of vacancies (E-2) was 358, and the same are
implemented in full. The most numerous employment realized in; 116
Bihac, Cazin 82, V.Kladuša 33, S.Most 43, B.Krupa 45, Ključ 24,
B.Petrovac 14, Buzim 23rd
™
The total number of employees is the most skilled workers in medium
117, or 30.79%, KV 115, or 30.26%, VSS 96 or 25.26%, 9 Associate
degree or 2.37%, and two highly skilled or 0.53% . When skilled workers
are employed 1lice or 0.26%, to NSS 0 or 0.00% while the unskilled
workers employed 40 or 10.53%.
™
In late January of 2014. The registered unemployment rate in the USC
was 46,622 and there is a tendency to be slightly higher compared to the
month of December 2013. The participation of experts in the total number
of unemployed was 26,313, or 56.44%, while unskilled 20,309 or 43.56%.
™
qualification structure of registered unemployed in January of 2014. year:
VSS 2194 or 4.71%, Associate degree 537 or 1.15%, SSS 9191, or
19.71%, NSS 76 or 0.16%, skilled 191 or 0.41%, KV 14,200 or 30.46%
PK 1671 or 3.58% and unskilled 18,562 or 39.81%
8
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
™ U ukupnom broju lica koja traže zaposlenje u januaru mjesecu žene
učestvuju sa 22.363 ili 47,96 %, broj lica koja prvi put traže zaposlenje je
20.393 ili 43,74 %.U ovom broju stručna lica učestvuju sa 11.726 ili 57,50
%, a nestručna sa 8.667 ili 42,49 %.
™ Tokom januara 2014. godine Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona prijavilo se 1219 novih lice koja traže zaposlenje, a ukupno
brisanih u toku izvještajnog mjeseca je 804, od čega 378 žene.
™ Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje na kraju januara, broj
demobilisanih boraca iznosio je 6.212 ili 13,32%, broj evidentiranih
nezaposlenih članova porodica poginulih boraca 1.056 ili 2,26%,
nezaposlenih RVI 774 ili 1,66%, dok je broj evidentiranih ostalih invalida
330 ili 0,70%.
™ Na području Unsko-sanskog kantona u toku mjeseca januara izdato je 9
radnih dozvola za sklapanje ugovora o radu sa strancem i to:u Bihać
5,Sanski Most 2 i Bosanska Krupa 2.
™ U toku mjeseca januara korisnika prava na PIO po osnovu čl. 31. stav 2.
Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
nije bilo , dok je pravo na novčanu naknadu koristilo njih 1674 i po tom
osnovu isplaćeno je 510.838,92 KM. Korisnika zdravstvene zaštite je
27.149 , što čini 58,23% od ukupno prijavljenih nezaposlenih lica.
™ U Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju u mjesecu januaru 2014
godine organizovano je pet vanrednih polaganja za 20 polaznika u
zanimanjima: keramičar 7,tesar 4, zavarivač 3, zidar 5 i armirač 1
polaznik . Otpočele su obuke za 28 polaznika u zanimanjima:zavarivač
15,keramičar 9 i zidar 4 polaznika.
9
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
™
The total number of persons seeking employment in January with 22,363
women participating, or 47.96%, the number of persons seeking
employment for the first time was 20,393 or 43.74%. In this issue
professionals involved with 11,726 or 57.50%, and unprofessional with
8667 or 42.49%.
™ During January of 2014. The Department for Employment Una-Sana
reported in 1219 that the new face of job seekers, and the total erased
during the reporting month was 804, of whom 378 women.
™
The total number of persons seeking employment at the end of January,
the number of demobilized soldiers was 6,212, or 13.32%, the number of
registered unemployed family members of fallen soldiers 1.056 or 2.26%,
unemployed war veterans 774 or 1.66%, while the number of other
invalids registered 330 or 0.70%.
™
At the Una-Sana Canton in the month of January has been issued nine
permits for concluding a contract of employment with a stranger and in
five of Bihac, Sanski Most, Bosanska Krupa and two second
™
During the month of January, user rights on the fund on the basis of Art.
31st Paragraph 2 Law on Mediation in Employment and Social Security was
not unemployed, while the right to compensation used them in 1674 and
on that basis was paid 510,838.92 KM. Users healthcare is 27,149, which
makes 58.23% of the total registered unemployed.
™ The Centre for Education and Training in January 2014 years organized
five extraordinary deposit of 20 participants in occupations: ceramist 7, 4
carpenter, welder 3, 5, and Mason bender one attendant. Started in
training for 28 participants in occupations: welder 15, ceramist and 9
bricklayer 4 participants.
10
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PREGLED ZAPOSLENIH PO ZANIMANJU I STEPENU STRUČNE SPREME U
IZVJEŠTAJNOM MJESECU
VSS
FE
Dipl.ekonomist
Bachelor of Economics
Prof.(raznih smjer.)
Teachers in various directions
Dipl.ing.elektrotehni
Gradauted engenier electrotehnican
Dipl.ing.mašinstva
Graduate Mechanical Engineer
Dipl.ing.tekstil.tehn
Bachelor of Textile Engineering Technology
Dr.medicine
MD
Dipl.ing građevine
Graduate engineer
Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova)
Bachelor of Agricultural Engineering
Dipl.ing.za zaštitu okoline
Graduate engineer for environmental protection
Dipl.kriminalist
Degree in criminology
Dipl. Sanitarni Inženjer
Gradaute Sanitary Engineer
Dipl.ekološko-san.ing.
Bachelor of Ecological sanitation engineer
Dipl.ing.informacijskih.tehn
B.Sc. Information Technology
Dipl.ing.prehramb.th.
Bachelor of Food Technology
Dipl.ing.šumarstva
Bachelor of Forestry Engineer
Dipl.medicinski tehn.
Graduate Medical tehnican
Dipl.pravnik
Lawyer
Inžinjer zaštite okoliša
Environmental Engineer
Mr geodezije
Ukupno / Total
VŠS
Ekonomisti
Ing.građevine
Viši med.tehničari-sestra
Fizotarapeut
Ing.mašinstva
inženjer aeronautike
Nastavnici(r.smjer)+vas+učit.p.o
11
51
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
4
9
1
1
96
HSE
Economists
Construction Engineer
Senior medical technicians-sister
Fizotarapeut
Mechanical Engineer
Aeronautical engineer
Teachers in various directions
Ukupno / Total
SSS
1
2
2
1
1
1
1
9
HSE
Ekonomski teh.
Economics Technician
Mašinski teh.
Mechanical Technician
Maturant gimnazije
Graduate high school
El.teh.rač.teh. i autom.
Electronic technician computer technology
Elektrotehničari
Electro
Građevinski tehn.
Construction Technician
Šumarski teh.
Forestry tehnican
Hotelsko tur.tehni
Hotel and tourist technician
Poljoprivredni teh.
Agricultural Technician
Teh.drumskog saob.
Road Transport Technician
Račun.tehničar
Computer Technician
9
14
16
3
4
8
10
7
5
4
2
11
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Hemisjki teh.
Chemical Technician
Saobraćajni tehn.
Traffic Technician
Teh.finalne ob.drveta
Technician final wood processing
Ekološki teh.
Ecological Technician
Hemjiski teh.opšti s
Chemical technician general direction
Mualim
Mualim
Tehničar elektronike
Electronics technician
Tekstilni tehn.
Textile Technician
Veterinarski tehni.
Veterinary Technician
Eektoenergetski tehničar
Electrical energy technician
Farmaceutski tehničar
Pharmacy Technician
Fiziotarapeutski tehn.
mašinovođa
Carman
Medicinski teh-sestra
Nurse
Prehrambeni tehn.
Food Technician
Slikar
Painter
Zubotehničar
Dental technician
Ukupno / Total
VKV
3
2
5
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
9
1
1
1
117
HSE
Automehaničari
Car mehanic
Metalostrugari
Lathe
Ukupno / Total
KV
1
1
2
HSE
Automehaničar
Machinist by profession
Prodavač
Salesman
Vozači (svih smjerova)
Drivers (all directions)
Inst(vodo,plinski,cent.g)
Plumber (water, gas, heating)
Mašinbravari
Machinist by profession
Bravari
Locksmiths
Frizeri
Hairdressers
Krojač
Tailor
Kuhar
Chef
Elektroinstalater
Electrical
Konobari
Waiters
Autoelektičari
Autoelektičari
Električar
Electrician
Elektro mehaničar
Electro mechanic
Limar
Tinsmith
Meh.mašina i alata
Mechanic, machinery and tools
Metalo tokari
Metal turners
Poslovni sekretar
Commercial Secretary
Stolari
Carpenters
Tkač
Weaver
Zidar
Bricklayer
9
20
13
7
1
8
4
4
10
1
7
1
1
3
1
1
1
1
7
1
2
12
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Drvoprerađivač
Wood Processing
Elekroenergetičar
Elekroenergetičar
Elektroničar telekom
Electronics telecom
Lugar
Forest Guardijan
Mesari
Butchers
Metalostrugari
Lathe
Obućari
Shoemakers
Rukov.građ.mašina
Operators Eng. machine
Ukupno / Total
PK
Zidar
1
0
2
1
2
4
1
1
115
HSE
1
Masons
Ukupno / Total
NKV
1
NQ
Ukupno / Total
40
PREGLED NAJBROJNIJIH ZANIMANJA MEĐU NEZAPOSLENIM LICIMA
Overview of the most numerous professions among unemployed persons
VSS
FE
Dipl.ekonomist
Bachelor of Economics
Prof.(raznih smjer.)
Teachers in various directions
Dipl.pravnik
Lawyer
Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova)
Bachelor of Agricultural Engineering
Dipl.medicinski tehn.
Graduate Medical tehnican
Dipl.ing.prehramb.th.
Bachelor of Food Technology
Dipl.ekološko-san.ing.
Bachelor of Ecological sanitation engineer
Dipl.ing građevine
Graduate engineer
Dipl.ing.elektrotehni
Gradauted engenier electrotehnican
Dipl.ing.za zaštitu okoline
Graduate engineer for environmental protection
Dipl.ing.tekstil.tehn
Bachelor of Textile Engineering Technology
Dipl.kriminalist
Degree in criminology
Dipl.ing.informacijskih.tehn
B.Sc. Information Technology
Dipl.ing.mašinstva
Graduate Mechanical Engineer
Dipl.ing.drvne industrije
Graduate Engineer timber industry
Dipl.politolog
Bachelor of Political Science
Dipl.socijalni radnik
Bachelor of Social Worker
Dipl.ing.drumskog saobr.
Road traffic engineer
Dipl.pedagog
Graduate teacher
Inžinjer zaštite okoliša
Environmental Engineer
Dipl.novinar
Graduated journalist
Mr.prehramb. tehnologije
Master of Food Technology
Dipl. Sanitarni Inženjer
Gradauted Sanitary Engineer
570
463
311
102
93
92
72
43
42
40
29
27
25
23
23
21
18
13
13
12
12
10
9
13
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Dipl.informatičar
Graduate IT Specialist
Dipl.fiziotarapeut
Graduate fiziotarapeut
Dipl.ing.hem.tehn.
Graduate chemical engineer
Mr.ekonomije
Master of Economics
Dipl.veterinar
Qualified veterinarians
Dipl.menadž.kvaliteta
Graduate Quality Manager
Dipl.ing.geodezije
Graduate engineer geodesy
Dipl.ing.šumarstva
Bachelor of Forestry Engineer
Dr.stomatologije
Dentist
Dipl.ing.arhitekture
Graduate Engineer Architect
Dipl Logoped
BSc Speech Pathologist
Dipl.ing.komun.i saobraćaja
Bachelor of Engineering Commu. and Tra.
Magistar socijalnog rada
Master of Social Work
Psiholog
Psychologist
Dipl. teolog
Graduate theologian
Dr.veterine
Doctor of Veterinary Medicine
Mr.farmacije
Master of Pharmacy
Odbrana i zaštita
Defence and protection
Mr.pravnih nauka
Master of Legal Studies
Diplomirani sociolog
Graduate sociologist
Magistar arhitekture
Master of architecture
Magistar poljoprivrede
Master of Agriculture
Mr.Elektrotehnike
Master of Electrical Engineering
Bakalaureat šumarstva
Baccalaureate Forestry
Mr.novinarstva
Mr Bosanskog jezika
Dipl med lab ing
2
2
Dr.medicine
MD
Bachelor reg.i prost.planiranja
Bachelor of Regional and Spat. Planning
Mr.ekologije
Master of ecology
Mr.engleskog jezika
Master of English language
Akademski grafičar
Academic graphic
Bachelor tur. i zašt. Život. sredine
Bachelor of Tourism and Environment
Dipl.grafičar-dizajner
Graduate graphic designe
Dipl.menadž.javne uprave
Graduate Manager of Public Administration
Diplomirani slikar
Bachelor painter
Dr.molekularno-stanične biologije
Doctor molecular cell biology
Magistar hemijske tehn.
Master of chemical technology
Magistar za kineziologiju
Master of Kinesiology
Vojna akademija
Military Academy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dr.ekonomskih nauka
Mr matematičkih nauka
Mr politologije
Dipl,ing rudarstva
Mr historije1
Ukupno / Total
VŠS
9
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2194
HSE
14
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ekonomisti
Economists
Nastavnici(r.smjer)+vas+učit.p.o
Teachers in various directions
Viši med.tehničari-sestra
Senior medical technicians-sister
Ing.tekstila
Textile Engineer
Ing.drvne industrije
Engineer Wood Industry
Ing.građevine
Construction Engineer
Ing.mašinstva
Mechanical Engineer
Pravnik
Lawyer
Ing.elektrotehnike
Electrical Engineer
Ing.organiza.rada
Engineer Labour Organisation
Kriminalist
Criminology
Ing.prehrambene tehn.
Food technology engineer
Fizotarapeut
Fizotarapeut
Ing.drumskog saobraćaja
Road traffic engineer
Informatičar
IT Specialist
Ing. zaštite od požara
Fire Protection Engineer
Ing.grafičke tehn.
Engineer graphics technology
Ing.sigurnosti na radu
Safety Engineer
Inženjer metalurgije
Mining and metallurgy
Ing.hemijske.teh
The engineer of chemical technology
Ing.za promet
Traffic Engineer
Inžinjer šumarstva
Forestry Engineer
Teh.proiz.ob.metal.
Technician manufacturing non-ferrous metals
Ukupno / Total
SSS
166
89
83
42
36
31
29
20
8
5
5
3
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
537
HSE
Ekonomski teh.
Economics Technician
Maturant gimnazije
Graduate high school
Mašinski teh.
Mechanical Technician
Poljoprivredni teh.
Agricultural Technician
Teh.finalne ob.drveta
Technician final wood processing
Medicinski teh-sestra
Medical tech-sister
Građevinski tehn.
Construction Technician
Hotelsko tur.tehni
Hotel and tourist technician
Teh.drumskog saob.
Road Transport Technician
Šumarski teh.
Forestry Technican
Elektrotehničari
Electro
Hemisjki teh.
Chemical Technician
Saobraćajni tehn.
Traffic Technician
El.teh.rač.teh. i autom.
Electronic technician computer technology
Tekstilni tehn.
Textile Technician
Račun.tehničar
Computer Technician
Prehrambeni tehn.
Food Technician
Veterinarski tehni.
Veterinary Technician
Upravni tehničar
Administrative Technician
Suradnik u nastavi
Associate teaching
Hemjiski teh.opšti s
Chemical technician general direction
1530
1112
1084
614
435
429
337
321
287
275
275
274
266
249
207
176
165
98
94
67
66
15
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
55
54
49
45
43
37
37
36
35
34
28
26
23
23
23
21
20
20
17
17
14
11
9
9
9
7
Tehničar elektronike
Mualim
Mualim
Hemjisko-tehn.analiti
Chemical Data Analyst
Programer
Programmer
Kuhar specijalista
Cook Specialist
Muzičar - opšti smjer
Musician - a general direction
Carinski tehničar
Customs Technician
Ekološki teh.
Ecological Technician
Eektoenergetski tehničar
Fiziotarapeutski tehn.
Farmaceutski tehničar
Pharmacy Technician
Grafičar
Graphic
Prevodilac
Compiler
Rudarski tehničar
Mining technician
Akuš.-ginekološka sestra
PTT tehničar
Zip Technician
Frizer
Hairdresser
Matematička gimna
Mathematical high school
Slikar
Painter
Trgovački tehničar
Commercial Technician
Vozač
Driver
mašinovođa
Carman
Učiteljica
Teacher
Stočarski tehničar
Livestock Technician
Medic.-lab.tehničar
Vjeroučitelj
Catechist
Itd...
VKV
Bravari
HSE
28
24
22
17
15
11
Locksmiths
Radnici elektro struke
Workers electrical profession
Prodavači
Salesman
Automehaničari
Car mehanic
Metalostrugari
Lathe
Mašinbravari
Lathe machine
Itd...
KV
HSE
Prodavač
Salesman
Automehaničar
Mechanic
Krojač
Tailor
Inst(vodo,plinski,cent.g)
Inst (water, gas, hiting etc)
Vozači (svih smjerova)
Drivers (all directions)
Bravari
Locksmiths
Kuhar
Chef
Zidar
Bricklayer
Mašinbravari
Machine lather
2564
1490
1078
1034
986
787
710
600
542
16
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Stolari
Carpenters
Konobari
Waiters
Frizeri
Hairdressers
Rad. tekstil. str.
Textiles. pp.
Elektroinstalater
Electrical
Tkač
Weaver
Elektro mehaničar
Electro mechanic
Metalo glodači
Metal Gnawer
Tesari
Carpenters
Metalostrugari
Lathe
Meh.mašina i alata
Meh.mchine and tools
Elektroničar telekom
Electronics telecom
Autolimari
Car-body maker
Ratari
Farmers
Metalo tokari
Metal turners
Poslovni sekretar
Commercial Secretary
Pekari
Peccary
Drvoprerađivač
Wood Processing
Varioci (zavarivači)
Welders (Welders)
Prerađ. mlijeka i mesa
Product milk and meat
Električar
Electrician
Rukov.građ.mašina
Construction machine operator
Kemičari
Chemists
Prerađ. voća i povrća
Product Fruits and vegetables
Limar
Tinsmith
Mesari
Butchers
Autoelektičari
Car Elektrical
Elekroenergetičar
Electroenergetical worker
Lugar
Forest Guardijan
Obućari
Shoemakers
Stočar
Stockman
Proiz. žita, brašna,šećera
Prod. wheat, flour, sugar
Proizvođači papira
Paper Manufacturers
Armirači
Reinforcers
RTV mehaničari
RTV mechanics
442
435
407
296
292
284
199
139
128
117
95
85
79
75
73
72
69
69
67
63
54
53
52
49
47
42
40
39
31
28
28
26
20
18
16
Itd...
PK
HSE
Zidar
Mason
Tesar
Carpenter
Krojač
Tailor
Šivač
Tailor
Ruko. građ.mašina
Manuscript. Eng. machine
Frizer
Hairdresser
Keramičar
Ceramist
Kuhar
Chef
523
220
84
64
63
62
57
57
17
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Daktilograf
Typist
Priučeni radnik
Semiskilled worker
Prelac
Spinster
Prodavač
Salesman
Varioc
Welder
Vozač
Driver
Bravar
Locksmith
Vatrogasac
Firefighter
Armirač
Clading operator
Konobar
Waiter
Stolar
Carpenter
Elektrozavarivač
Electric welder
Tkač
Weaver
52
50
42
39
31
27
25
24
24
20
19
17
16
Itd...
NSS
Daktilograf
SSE (III years)
Tiper
Ukupno / Total
NKV
Ukupno / Total
76
76
NQ
18562
18
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU USK
JANUAR 2014. GODINE
Unemployment in USC, JANUARY 2014.
Tabela 2
BIRO
UKUPNO
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
BRANCH
OFFICE
Total
FE
HSE
SSE
HQW
QW
SSW (III-y)
HQ
NQ
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
BIHAĆ
10321
5355
915
624
237
155
2638
1547
31
29
59
8
2873
1126
510
154
3058
1712
B.KRUPA
5003
2280
265
182
64
39
1161
687
13
13
18
2
1378
452
192
47
1912
858
B.PETROVAC
1106
573
40
22
11
8
247
144
0
0
5
0
413
209
21
12
369
178
BUŽIM
3913
1733
108
77
45
28
571
298
0
0
4
0
975
317
138
24
2072
989
CAZIN
10632
4803
431
285
95
54
1906
1108
0
0
19
3
3449
1248
292
80
4440
2025
KLJUČ
2625
1220
83
57
23
13
461
262
2
2
12
5
1022
425
78
9
944
447
S.MOST
4546
2051
151
95
29
16
872
507
1
1
66
3
1740
669
157
35
1530
725
V.KLADUŠA
8476
4348
201
125
33
18
1335
868
29
29
8
2
2350
895
283
53
4237
2358
46622
22363
2194
1467
537
331
9191
5421
76
74
191
23
14200
5341
1671
414
18562
9292
SVEGA
TOTAL
NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU USK
JANUAR 2014. GODINE
Unemployment in USC, JANUARY 2014.
19
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH U USK
ZA MJESEC JANUAR 2014.GODINE
unemployed persons on bases of qualification professions in USC, JANUARY 2014.
NEZAPOSLENA LICA PREMA STRUČNOSTI
ZA MJESEC JANUAR 2014. GODINE
unemployed persons by the level of educati, JANUARY 2014.
20
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA U USK
JANUAR 2014. GODINE
Repoprted requires for workers in USC, JANUARY 2014.
Tabela 3
BIRO
BRANCH
OFFICE
BIHAĆ
B.KRUPA
B.PETROVAC
UKUPNO
Total
KLJUČ
SANSKI MOST
V.KLADUŠA
SVEGA
TOTAL
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
FE
HSE
SSE
HQW
QW
SSW (III-y)
HQ
NQ
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
116
59
45
30
2
2
38
19
0
0
0
0
27
7
0
0
4
1
45
21
15
10
0
0
20
9
0
0
0
0
8
0
0
0
2
2
14
6
4
1
0
0
6
3
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
82
38
10
9
2
0
27
16
0
0
1
0
33
12
0
0
9
1
24
8
3
3
1
0
6
1
0
0
1
0
8
3
1
0
4
1
43
15
7
2
1
1
9
4
0
0
0
0
21
4
0
0
5
4
33
13
7
5
1
0
6
2
0
0
0
0
10
5
0
0
9
1
358
160
91
60
7
3
112
54
0
0
2
0
111
33
1
0
34
10
BUŽIM
CAZIN
VSS
ZAPOSLENO PO OSNOVU IZVJEŠTAJA U USK JANUAR 2014. GODINE
employed based on reports in USC,JANUARY 2014.
Tabela 4
BIRO
BRANCH
OFFICE
BIHAĆ
B.KRUPA
B.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
V. KLADUŠA
SVEGA
TOTAL
UKUPNO
Total
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
FE
HSE
SSE
HQW
QW
SSW (III-y)
HQ
NQ
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
116
59
45
30
2
2
38
19
0
0
0
0
27
7
0
0
4
1
45
21
15
10
0
0
20
9
0
0
0
0
8
0
0
0
2
2
14
6
4
1
0
0
6
3
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
23
12
5
1
2
2
5
3
0
0
0
0
4
2
0
0
7
4
82
38
10
9
2
0
27
16
0
0
1
0
33
12
0
0
9
1
24
8
3
3
1
0
6
1
0
0
1
0
8
3
1
0
4
1
43
15
7
2
1
1
9
4
0
0
0
0
21
4
0
0
5
4
33
13
7
5
1
0
6
2
0
0
0
0
10
5
0
0
9
1
380
172
96
61
9
5
117
57
0
0
2
0
115
35
1
0
40
14
21
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Tabela 5
BROJ LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE PO OPĆINAMA U USK
JANUAR 2014. GODINE
Number of persons looking for employement by municipilaty in USC, JANUARY 2014.
UKUPNO
Total
BIHAĆ
BOS. KRUPA
BOS.
PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI
MOST
VELIKA
KLADUŠA
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
1
Ukupan broj lica koja
traže zaposlenje
46622
22363
10321
5355
5003
2280
1106
573
3913
1733
10632
4803
2625
1220
4546
2051
8476
4348
2
Demobilisana lica
6212
78
1676
26
1058
8
49
4
644
3
1705
6
211
12
342
13
527
6
3
Broj nezaposlenih RVI
774
4
177
1
108
0
4
0
192
0
213
1
25
2
42
0
13
0
4
Broj eviden. nezaposl.
lica čl. porodica poginulih
boraca
1056
515
383
181
105
50
2
1
178
66
276
142
50
28
38
29
24
18
5
Broj evid. nezaposlenih
lica ostalih invalida
330
99
109
39
69
24
11
4
19
3
31
5
26
11
31
7
34
6
6
Broj korisnika novčane
naknade (ukupno)
1674
476
405
137
179
45
26
9
85
12
431
106
167
42
173
54
208
71
7
Broj korisnika
zdravstvene zaštite
27149
12223
7373
3872
2143
803
725
350
2057
844
5965
2496
1842
760
3125
1287
3919
1811
UČEŠĆE NEZAPOSLENIH LICA PO OPĆINAMA KANTONA
ZA MJESEC JANUAR 2014. GODINE
The portion of unempoloyed porsons by municipalities, JANUARY 2014.
22
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KORISNICI NOVČANE NAKNADE U USK
ZA MJESEC JANUAR 2014. GODINE
Users of unemployement benefits in USC, JANUARY 2014.
KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USK
ZA MJESEC JANUAR 2014. GODINE
Health insurac in USC, JANUARY 2014.
23
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
OBJAŠNJENJE ZNAKOVA I POJMOVA:
1.
NEZAPOSLENE OSOBE su osobe bez zaposlenja, sposobne za rad, aktivno
traže posao, starosne dobi od 15 do 65 godina evidentirane u službama za
zapošljavanje.
2.
OSOBE KOJE PRVI PUT TRAŽE ZAPOSLENJE su nezaposlene osobe
evidentirane u službama za zapošljavanje, a koje prije nisu bie u radnom
odnosu.
3.
NEZAPOSLENE OSOBE ZBOG PRESTANKA RADA ORGANIZACIJA I
POSLODAVACA su osobe skoje su evidentirane u službama za
zapošljavanje, a ostele su bez posla zbog prestanka obavljanja djelatnosti
poslodavca.
4.
KORISNICI NOVČANE NAKNADE su nezaposlene osobe koje su
prijavljene na evidenciju nezaposlenih, a koje su prema odredbama Zakona
ostvarile ovo pravo.
5.
ZAPOSLENI SA EVIDENCIJE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE su osobe
koje su se zaposlile u zemlji i inostranstvu tokom izvještajnog mjeseca, a
bile su na evidenciji nezaposlenih.
6.
BRISANI SA EVIDENCIJE su nezaposlene osobe koje se brišu iz
evidencije nezaposlenih osoba prema odredbama Zakona.
7.
POTREBE ZA RADNICIMA predstavljaju broj slobodnih radnih mjesta koje
poslodavci prijavljuju tokom izvještajnog mjeseca.
ZNAKOVI :
0
...
*
()
KRATICE :
NKV
PKV
NSS
KV
VKV
SSS
VŠS
VSS
Nema pojave
Ne raspolaže se podacima
Napomena ispod teksta
Procjena podataka
Nekvalifikovani radnik
Polukvalifikovani radnik
Niža stručna sprema
Kvalifikovani radnik
Visoko kvalifikovani radnik
Srednja stručna sprema
Viša stručna sprema
Visoka stručna sprem
24
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EXPLANATION OF SYMBOLS AND NOTIONS:
1.
UNEMPLOYED PERSONS are persons without employment,
capable for work, actively seeking for job, 15 – 65 years of age,
registered in the service for employment (Labour services).
2.
PERSONS WHO ARE LOOKING FOR A JOB FOR THE FIRST
TIME are persons registered in the services for unemployment, and
they have not been employed previously.
3.
UNEMPLOYED PERSONS BECOUSE OF WORK SUSPENSION OF
ORGANIZATIONS OR EMPLOYERS are persons registered in the
services for employment (Labour services), but who stayed without
a job because of employers work suspension.
4.
PECUNIARY AID USERS are unemployed persons registered in the
Register of unemployed who has realized this privilege thought
legislate regulations.
5.
EMPLOYED FROM THE REGISTER OF SERVICE FOR
EMPLOYMENT (LABOUR SERVICE) are persons employed in our
country or abroad during the reported month, which have been in
the Register of unemployed.
6.
REQUIRIES FOR WORKERS present the number of free work
places which employers registered during reported month.
7.
REALIZED
REGISTRATIONS
ABOUT
REQUIRIES
FOR
WORKERS present employer’s information about employing during
reported month and give information about really realized registered
requires for workers.
SIGNS – SIMBOLS:
0
...
*
without occurence
unavailable datas
comment below text
data evaluation
()
ABBREVATIONS:
NQ
HQ
SSE
QW
HQW
SSE
HSE
FE
non-qualified workers
half- qualified workers
secondary school education (III years)
qualified workers
highly qualified workers
Secondary school education
High school education
Faculty education
25
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
ADRESAR
JAVNA USTANOVA „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO SANSKOG KANTONA“
BIHAĆ
DIREKTOR
Ul. Branislava Đurđeva br.1, Bihać
Tel: 037 / 229 730 ;
Fax: 037 / 229 756
e-mail: [email protected]
web : usk-szz.ba
DELIĆ NIJAZ
R.B
OPĆINA
1.
BIHAĆ
BOSANSKA
KRUPA
BOSANSKI
PETROVAC
2.
3.
4.
BUŽIM
5.
CAZIN
6.
KLJUČ
7.
SANSKI MOST
8.
VELIKA KLADUŠA
IZDAVAČ:
ADRESA
Ul.Branislava
Đurđeva br.1
Ul.511.Slavne
brdske brigade bb.
Ul.Bosanska bb
Ul.505.Viteške
brigade bb
Ul.Cazinskih brigada
bb
Ul.Branilaca BiH
br.127
Ul.Deseti oktobar
br. 14
Ul.Ibrahima
Mržljaka br.5
TELEFON/FAX
ŠEF BIROA
037/ 229-749
Kečalović Sead
037/ 476-526
Skenderović Razija
037/ 881-052
Ferizović Amir
037/ 410-470
Dervić Džemaludin
037/ 514-049
Samardžić Selvir
037/ 660-124
Hadžić Jasim
037/ 689-368
Mahić Sanel
037/ 775-370
Čaušević Amra
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK
BIHAĆ
BROJ: 01/14
PRIPREMA I OBRADA
ZA ŠTAMPU:
Odsjek za posredovanje pri zapošljavanju i
ispitivanje tržišta rada
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
621 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content