close

Enter

Log in using OpenID

01.10.2013

embedDownload
INFORMATIVNI BILTEN
Adresa:Branislava Đurđeva 1,77000 Bihać e-mail:[email protected], Tel/fax +38737 229 730, 229 755
J U S L U Ž B A Z A Z A P O Š LJ A V A NJ E USK
BiH
Broj: 10/2013
BILTEN
o
okktto
paad
go
od
d2
diin
ob
20
nee
baarr//lliisstto
01
op
13
3..g
B
Biihhaaćć,, ookkttoobbaarr//lliissttooppaadd 22001133.. ggooddiinnee
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Izdavač:
Publisher:
Za izdavača:
Priprema i obrada
za štampanje:
Štampa:
Printing:
JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
77000 Bihać
Ulica Branislava Đurđeva 1
Tel.
: 037 229 730
Fax.
: 037 229 756
E-mail : [email protected]
Web
: usk-szz.ba
DIREKTOR
Nijaz Delić
Odsjek za posredovanje pri
zapošljavanju i ispitivanje tržišta rada
JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
2
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
SADRŽAJ
*
Kretanje zaposlenosti i nezaposlenosti za mjesec oktobar 2013.godine
*
Tabela I
Procjena prisutnog stanovništva i stopa zaposlenosti
i nezaposlenosti u Unsko-sanskom kantonu
5
7
* Pregled zaposlenih po zanimanju i stepenu stručne spreme
u izvještajnom mjesecu
11
* Pregled najbrojnijih zanimanja među nezaposlenim licima
13
*
*
*
*
*
*
Tabela II
Nezaposlenost na području USK-a sa grafičkim
Prikazom
19
Grafički prikaz nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi
i prema stručnosti
20
Tabela III i IV Prijavljene potrebe za radnicima i zaposleno
po osnovu izvještaja u USK
21
Tabela V Broj lica koja traže zaposlenje po općinama u USK-u
i grafički prikaz
22
Grafički prikaz korisnika novčane naknade
i zdravstvene zaštite u USK
23
Adresar i kontakt telefoni Službe za zapošljavanje
26
3
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Content
∗
Employement movement and unemployement movement for Oktober 2013
5
∗
Table 1
7
∗
Overview of empoloyement by professions and by
the level of education in dated month
11
∗
Overview of the most numerous professions among unemployed persons
13
∗
Table 2
19
∗
Graphic presentation of unemployed persons on bases of
qualification professions and by the level of educatio
20
Table 3 and 4
Repoprted requires for workers and employement
based on reports in USC
21
Table 5
Number of persons looking for employement by
municipilaty in USC and graphic presentation (chart)
22
Graphic presentation of users of money compensation
and health insurance in USC
23
Adresess and contact phone number of employement service
26
∗
∗
∗
∗
Evaluation of present inhabitants and deegre of empoloyement
and unemployement in USC
Unemployness in USC – graphic presentation (chart)
4
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KRETANJE ZAPOSLENOSTI I NEZAPOSLENOSTI ZA
MJESEC OKTOBAR 2013. GODINE U UNSKO-SANSKOM KANTONU
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku – Službe za statistiku
USK (podaci za august/septembar 2013 godine) na području USK radilo je
32.073 radnika. Stopa zaposlenosti računata prema statističkim standardima
MOR-a (Međunarodna organizacija rada) iznosi 15,57 %, a stopa nezaposlenosti
iznosi 58,89%.
¾ Procjena broja stanovnika na
području USK-a septembar 2013
............................
302.995
(Podaci Ministarstva zdravstva i socijalne politike)
¾ Radno aktivno stanovništvo
od 15-65 godina 68%
..................................
¾ Evidentirana nezaposlenost
oktobar 2013.godine.
...............
206.037
45.945
¾ Stopa zaposlenosti
Zaposleni * 100_______
Radno aktivno stanovništvo
=
15,57%
=
58,89%
¾ Stopa nezaposlenosti
Nezaposlenost oktobar 2013.
Zaposleni + nezaposleni
5
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EMPLOYMENT MOVEMENT AND UNEMPLOYMENT MOVEMENT
FOR OKTOBER 2013 IN UNA-SANA CANTON
According to the Federal Bureau of Statistics - Department of Statistics
USC (data for August/September 2013 years) in USC was the 32,073
workers. The employment rate was calculated according to statistical
standards ILO (International Labour Organization) is 15.57%, and the
unemployment rate there is a tendency to be slightly higher and amounts to
58.89%
¾ Evaluation of number of inhabitants
in USC for September 2013
....................... 302.995
(Data’s of Ministry of health and social policy)
¾ Employed persons aged
from 15 to 65 years 68%
¾ Unemployment in Oktober 2013
.......................................
206.037
.............................
45.945
¾ Degree of employment
Employees * 100
Active society
═ 15,57%
¾ Degree of unemployment
Unemployment in Oktober 2013
Employed + Unemployed
= 58,89%
6
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PROCJENA PRISUTNOG STANOVNIŠTVA I STOPA ZAPOSLENOSTI I
NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU
Procjena prisutnog stanovništva, kao i stopa zaposlenosti i nezaposlenosti
na području USK-a je prikazana u slijedećoj tabeli. Na tabeli se može vidjeti broj
radno aktivnog stanovništva od 15-65 godina starosti.Napomena:U koloni radno aktivno
stanovništvo 15-65 godina pojavljuje se razlika u zbiru radi zaokruženja.
Tabela1
R.b
Općine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIHAĆ
BOS.KRUPA
BOS.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
S.MOST
V.KLADUŠA
9.
USK
Procjena
prisutnog
stanovništva
Septembar
2013
Broj
zaposlenih
August
2013.
Broj
nezaposlenih
Oktobar 2013
Radno
aktivno
stanovništvo
15-65g.
Stopa
zaposlenosti
%
Stopa
nezaposlenosti
%
61.417
32.086
6.486
18.362
66.684
21.638
50.590
45.732
12.051
2.919
1.107
1.145
5.420
1.496
3.785
4.150
10.280
4.914
1.053
3.824
10.570
2.561
4.437
8.306
41.764
21.818
4.410
12.486
45.345
14.714
34.401
31.098
28,86
13,38
25,10
9,17
11,95
10,17
11,00
13,35
46,03
62,73
48,75
76,96
66,10
63,13
53,96
66,68
302.995
32.073
45.945
206.037
15,57
58,89
™ Prema podacima kojima raspolaže ova Služba na području Unsko-sanskog
kantona u Oktobru 2013. godine zaposleno je ukupno 459 lica, od čega
180 žena. Ukupan broj potreba za radnicima (E-2) iznosio je 377 i iste su
realizovane u potpunosti. Najbrojnije zapošljavanje realizovano je u;
Bihaću
184,Cazin
73,V.Kladuša
24,S.Most
47,B.Krupa
57,Ključ
31,B.Petrovac 19, Bužim 24.
™ Od ukupnog broja zaposlenih stručnih radnika najviše je u: KV 153 ili
33,33%, SSS 133 ili 28,98%, VSS 75 ili 16,34%, VŠS 17 ili 3,70% PKV
14 ili 3,05%, VKV 1 ili 0,22%,NSS 0 ili 0,00% dok je kod nekvalifikovanih
radnika zaposleno 66 ili 14,38%.
™ Krajem Oktobra 2013. godine evidentirana nezaposlenost u USK-u iznosila
je
45.945 i bilježi
tendenciju laganog pada u odnosu na mjesec
Septembar 2013 godine. Učešće stručnih lica u ukupnom broju
nezaposlenih iznosi 26.025 ili 56,64 %, a nestručnih 19.920 ili 43,36%.
™ Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih lica u Oktobru 2013.
godine je: VSS 2.121 ili 4,62%, VŠS 561 ili 1,22%, SSS 9.119 ili 19,85%,
NSS 77 ili 0,17%, VKV 188 ili 0,41%, KV 14.036 ili 30,55%, PK 1.640 ili
3,57% i NKV 18.203 ili 39,62%.
7
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EVALUATION OF PRESENT INHABITANTS AND DEGREE OF
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN USC
The evaluation of present inhabitants, as well as the degree of
employment and unemployment in USC is shown in the following table where
you can see the number of employed people aged from 15 to 65 years. In the column
of the active population 15-65 years the difference in the sum to rounding.
Table 1
R.b
BRANCH OFFICE
Evaluation
of number of
inhabitants
September
2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIHAĆ
BOS.KRUPA
BOS.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
S.MOST
V.KLADUŠA
61.417
32.086
6.486
18.362
66.684
21.638
50.590
45.732
12.051
2.919
1.107
1.145
5.420
1.496
3.785
4.150
10.280
4.914
1.053
3.824
10.570
2.561
4.437
8.306
41.764
21.818
4.410
12.486
45.345
14.714
34.401
31.098
28,86
13,38
25,10
9,17
11,95
10,17
11,00
13,35
46,03
62,73
48,75
76,96
66,10
63,13
53,96
66,68
9.
USK
302.995
32.073
45.945
206.037
15,57
58,89
Number of
employed
August
2012.
Number of
Unemployed
Oktober
2013.
Employed
persons
aged from
15-65g.
Degree of
employment
%
Degree of
unemployment
%
™ According to the data available to this service in the Una-Sana Canton in
October 2013th year a total of 459 persons, of whom 180 women. The
total number of vacancies (E-2) was 377, and the same are implemented
in full. The largest employment realized in; 184 Bihac, Cazin 73, V.Kladuša
24, S.Most 47, B.Krupa 57, Ključ 31, B.Petrovac 19, Bužim 24th
™ The total number of skilled workers is the highest in: KV 153, or 33.33%,
SSS 133, or 28.98%, VSS 75, or 16.34%, 17 associate degree or 3.70%
PKV 14 or 3.05%, skilled 1 or 0.22%, NSS 0 or 0.00%, while the unskilled
workers employed 66 or 14.38%.
™
At the end of October 2013th The registered unemployment rate in the
USC of approximately 45,945 and a tendency of slight decrease compared
to the month of September 2013. The participation of experts in the total
number of unemployed was 26,025, or 56.64%, while unskilled 19,920 or
43.36%.
™ Qualification structure of registered unemployed in October 2013th year:
VSS 2121, or 4.62%, college or 561 or 1.22%, SSS 9,119 or 19.85%, NSS
77, or 0.17%, skilled 188 or 0.41%, KV 14,036 or 30.55% , PK 1.640 or
3.57% and unskilled 18,203 or 39.62%.
8
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
™ U ukupnom broju lica koja traže zaposlenje u Oktobru mjesecu žene
učestvuju sa 22.328 ili 48,59 %, broj lica koja prvi put traže zaposlenje je
20.577 ili 44,78 %.U ovom broju stručna lica učestvuju sa 11.902 ili 57,84
%, a nestručna sa 8.675 ili 42,15 %.
™ Tokom Oktobra 2013. godine Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona prijavilo se 860 novih lica koja traže zaposlenje, a ukupno
brisanih u toku izvještajnog mjeseca je 925, od čega 419 žena.
™ Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje na kraju Oktobra, broj
demobilisanih boraca iznosio je 6.156 ili 13,39%, broj evidentiranih
nezaposlenih članova porodica poginulih boraca 1.046 ili 2,27%,
nezaposlenih RVI 778 ili 1,69%, dok je broj evidentiranih ostalih invalida
335 ili 0,72%.
™ Na području Unsko-sanskog kantona u toku mjeseca Oktobra izdato je 12
radnih dozvola za sklapanje ugovora o radu sa strancem i to:Bihaću
6,Sanskom Mostu 3 i Bosanskoj Krupi 3.
™ U toku mjeseca Oktobra korisnika prava na PIO po osnovu čl. 31. stav 2.
Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
je bilo 19, dok je pravo na novčanu naknadu koristilo njih 864 i po tom
osnovu isplaćeno je 269.004,68 KM. Korisnika zdravstvene zaštite je
26.428 , što čini 57,52% od ukupno prijavljenih nezaposlenih lica.
™ U Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju u mjesecu Oktobru 2013
godine nisu organizovana vanredna polaganja . U toku je redovna
obuka u zanimanju „zavarivač“ za 18 polaznika.Održano je jedno redovno
polaganje u zanimanju zavarivač za 13 polaznika.
9
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
™ The total number of persons seeking employment in Oktober women
participate with 22.328 or 48.59%, the number of persons looking for their
first job is 20,577 or 44.78%. In this issue of professionals involved with
11.902 or 57.84%, and unprofessional with 8,675 or 42.15%.
™ In October 2013th The Department for Employment Una-Sana Canton
signed up 860 new persons seeking employment, and total erased during
the reporting month was 925, of whom 419 women.
™ The total number of persons seeking employment at the end of Oktober,
the number of demobilized soldiers was 6.156 or 13.39%, the number of
registered unemployed family members of fallen soldiers 1.046 or 2.27%,
unemployed RVI 778, or 1.69%, while the number of recorded other
invalids 335 or 0.72%.
™ On the Una-Sana Canton in the month of October has been issued 12
permits for signing contracts with a stranger, as follows: 6 Bihac, Sanski
Most, 3 and Bosanska Krupa third
™ In the months of Oktober recipients of PIO on the basis of Art. 31st
Paragraph 2 Law on Mediation in Employment and Social Security of
unemployed was 19, while the right to financial compensation in 864 of
them and on that basis was paid 269,004.68 KM. Healthcare users is
26,428, which makes 57.52% of the total registered unemployed.
™ The Center for Professional Training and Education in October 2013 years
have not organized an extraordinary deposit. During the regular training
in the profession, "welder" for 18 participans.One regularly laying
occupation welder for 13 participants.
10
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PREGLED ZAPOSLENIH PO ZANIMANJU I STEPENU STRUČNE SPREME U
IZVJEŠTAJNOM MJESECU
VSS
FE
Dipl.ekonomist
Bachelor of Economics
Prof.(raznih smjer.)
Teachers in various directions
Dipl.ing.mašinstva
Graduate Mechanical Engineer
Dipl.ing građevine
Graduate engineer
Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova)
Bachelor of Agricultural Engineering
Dipl.ing.za zaštitu okoline
Graduate engineer for environmental protection
Dipl.socijalni radnik
Bachelor of Social Worker
Dipl.veterinar
Qualified veterinarians
Magistar hemijske tehn.
Master of chemical technology
Dipl. Sanitarni Inženjer
Gradaute Sanitary Engineer
Dipl.ekološko-san.ing.
Bachelor of Ecological sanitation engineer
Dipl.fiziotarapeut
Graduate fiziotarapeut
Dipl.ing.drvne industrije
Graduate Engineer timber industry
Dipl.ing.komun.i saobraćaja
Bachelor of Engineering Commu. and Tra.
Dipl.medicinski tehn.
Graduate Medical tehnican
Dipl.pravnik
Lawyer
Magistar razredne nastave
MD
Mr.novinarstva
Master of Humanities in the field of Literatu.
Psiholog
Psychologist
Ukupno/total
VŠS
Ekonomisti
Ing.građevine
Viši med.tehničari-sestra
Ing.drvne industrije
Ing.organiza.rada
Kriminalist
Nastavnici(r.smjer)+vas+učit.p.o
Pravnik
9
31
2
1
2
1
2
2
1
1
4
1
1
1
4
8
1
1
2
75
HSE
Economists
Construction Engineer
Senior medical technicians-sister
Engineer Wood Industry
Engineer Labour Organisation
Criminology
Teachers in various directions
Lawyer
Ukupno/total
SSS
2
1
4
2
1
1
5
1
17
HSE
Ekonomski teh.
Economics Technician
Mašinski teh.
Mechanical Technician
Maturant gimnazije
Graduate high school
El.teh.rač.teh. i autom.
Electronic technician computer technology
Elektrotehničari
Electro
17
21
10
5
7
11
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Građevinski tehn.
Construction Technician
Šumarski teh.
Forestry tehnican
Hotelsko tur.tehni
Hotel and tourist technician
Poljoprivredni teh.
Agricultural Technician
Teh.drumskog saob.
Road Transport Technician
Račun.tehničar
Computer Technician
Saobraćajni tehn.
Traffic Technician
Teh.finalne ob.drveta
Technician final wood processing
Ekološki teh.
Ecological Technician
Hemjiski teh.opšti s
Chemical technician general direction
Kuhar specijalista
Cook Specialist
Mualim
Mualim
Tehničar elektronike
Electronics technician
Tekstilni tehn.
Textile Technician
Akuš.-ginekološka sestra
Eektoenergetski tehničar
Electrical energy technician
Fiziotarapeutski tehn.
Frizer
Hairdresser
Hemjisko-tehn.analiti
Chemical Data Analyst
Medic.-lab.tehničar
Medicinski teh-sestra
Nurse
Muzičar - opšti smjer
Musician - a general direction
Prehrambeni tehn.
Food Technician
Programer
Programmer
Slikar
Painter
Suradnik u nastavi
Associate teaching
Ukupno/total
VKV
Vozači
5
5
7
8
5
3
1
12
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
133
HSE
Drivers
Ukupno/total
KV
1
1
HSE
Automehaničar
Machinist by profession
Prodavač
Salesman
Vozači (svih smjerova)
Drivers (all directions)
Inst(vodo,plinski,cent.g)
Plumber (water, gas, heating)
Mašinbravari
Machinist by profession
Bravari
Locksmiths
Frizeri
Hairdressers
Krojač
Tailor
Kuhar
Chef
Elektroinstalater
Electrical
15
36
12
22
3
10
3
4
4
5
12
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Konobari
Waiters
Metalo glodači
Metal Gnawer
Varioci (zavarivači)
Welders (Welders)
Elektro mehaničar
Electro mechanic
Limar
Tinsmith
Meh.mašina i alata
Mechanic, machinery and tools
Metalo tokari
Metal turners
Stolari
Carpenters
Zidar
Bricklayer
Elektroničar telekom
Electronics telecom
Lugar
Forest Guardijan
Metalostrugari
Lathe
Rukov.građ.mašina
Operators Eng. machine
Rudar
Miner
Ukupno/total
PK
8
1
2
4
1
2
2
3
8
3
1
2
1
1
153
HSE
Krojač
Tailor
Tesar
Carpenter
Zidar
Masons
Keramičar
Ceramist
Konobar
Waiter
Prodavač
Salesman
NKV
Ukupno/total
2
3
5
2
1
1
14
Ukupno/total
66
NQ
Ukupno/total
PREGLED NAJBROJNIJIH ZANIMANJA MEĐU NEZAPOSLENIM LICIMA
Overview of the most numerous professions among unemployed persons
VSS
FE
Dipl.ekonomist
Bachelor of Economics
Prof.(raznih smjer.)
Teachers in various directions
Dipl.pravnik
Lawyer
Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova)
Bachelor of Agricultural Engineering
Dipl.ing.prehramb.th.
Bachelor of Food Technology
Dipl.medicinski tehn.
Graduate Medical tehnican
Dipl.ekološko-san.ing.
Bachelor of Ecological sanitation engineer
Graduate engineer for environmental
protection
Dipl.ing.za zaštitu okoline
555
402
304
107
103
93
77
45
13
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Dipl.ing.elektrotehni
Gradauted engenier electrotehnican
Dipl.ing građevine
Graduate engineer
Dipl.kriminalist
Degree in criminology
Dipl.ing.tekstil.tehn
Bachelor of Textile Engineering Technology
Dipl.ing.informacijskih.tehn
B.Sc. Information Technology
Dipl.ing.mašinstva
Graduate Mechanical Engineer
Inžinjer zaštite okoliša
Environmental Engineer
Dipl.ing.drvne industrije
Graduate Engineer timber industry
Dipl.politolog
Bachelor of Political Science
Dipl.socijalni radnik
Bachelor of Social Worker
Dipl.ing.drumskog saobr.
Road traffic engineer
Dipl. Sanitarni Inženjer
Gradauted Sanitary Engineer
Dipl.pedagog
Graduate teacher
Dipl.novinar
Graduated journalist
Dipl.fiziotarapeut
Graduate fiziotarapeut
Dipl.ing.hem.tehn.
Graduate chemical engineer
Dipl.veterinar
Qualified veterinarians
Dr.stomatologije
Dentist
Dipl.informatičar
Graduate IT Specialist
Dipl.menadž.kvaliteta
Graduate Quality Manager
Dipl.ing.geodezije
Graduate engineer geodesy
Mr.farmacije
Master of Pharmacy
Dipl.ing.arhitekture
Graduate Engineer Architect
Mr.prehramb. tehnologije
Master of Food Technology
Dipl Logoped
BSc Speech Pathologist
Dipl.ing.komun.i saobraćaja
Bachelor of Engineering Commu. and Tra.
Dipl.ing.šumarstva
Bachelor of Forestry Engineer
Mr.ekonomije
Master of Economics
Dipl. teolog
Graduate theologian
Dr.medicine
MD
Magistar socijalnog rada
Master of Social Work
Odbrana i zaštita
Defence and protection
Psiholog
Psychologist
Bachelor reg.i prost.planiranja
Bachelor of Regional and Spat. Planning
Mr.ekologije
Master of ecology
Mr.engleskog jezika
Master of English language
Mr.pravnih nauka
Master of Legal Studies
Akademski grafičar
Academic graphic
Bachelor biohemije i fiziologije
Bachelor of biochemistry and physiology
Bachelor Filozofije
Bachelor of Philosophy
Bachelor tur. i zašt. Život. sredine
Bachelor of Tourism and Environment
Dipl.grafičar-dizajner
Graduate graphic designe
Dipl.menadž.javne uprave
Graduate Manager of Public Administration
Diplomirani slikar
Bachelor painter
Diplomirani sociolog
Graduate sociologist
Dr.molekularno-stanične biologije
Doctor molecular cell biology
Dr.veterine
Doctor of Veterinary Medicine
36
38
29
28
25
23
13
21
20
16
12
9
11
10
7
7
7
5
7
7
7
6
5
6
4
4
3
7
3
2
4
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
14
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Magistar arhitekture
Master of architecture
Magistar hemijske tehn.
Magistar hemijske tehn.
Master of chemical technology
Magistar poljoprivrede
Master of Agriculture
Magistar za kineziologiju
Master of Kinesiology
Magistar farmacije
Quality Manager
Mr.Elektrotehnike
Master of Electrical Engineering
Vojna akademija
Military Academy
Magistar pedagog
Bachelor off arts
Magistar pedagog
dupli
Magistar politologije
Baccalaureate Forestry
Magistar geodezije
Baccalaureate Art School
Magistar Matematike
Graduate Physicist
Dipl.med,lab.ing
Bachelor of Engineering Biotechnology
Dipl.ing.rudarstva
Bachelor of Engineering. Mining
Matematičar
Master of Forestr
Mr. Mašinstva
Master of Mechanical Engineering
Magistar psihologije
Master atrium
Master of chemical technology
Magistar el.energetike
Magistar filozofije
Mr.novinarstva
Master of Humanities in the field of Literatu.
Dr ekonomskih nauka
Ukupno/total
VŠS
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2121
HSE
Ekonomisti
Economists
Nastavnici(r.smjer)+vas+učit.p.o
Teachers in various directions
Viši med.tehničari-sestra
Senior medical technicians-sister
Ing.tekstila
Textile Engineer
Ing.drvne industrije
Engineer Wood Industry
Ing.građevine
Construction Engineer
Ing.mašinstva
Mechanical Engineer
Pravnik
Lawyer
Ing.elektrotehnike
Electrical Engineer
Ing.organiza.rada
Engineer Labour Organisation
Kriminalist
Criminology
Ing.prehrambene tehn.
Food technology engineer
Fizotarapeut
Fizotarapeut
Ing.drumskog saobraćaja
Road traffic engineer
Informatičar
IT Specialist
Ing. zaštite od požara
Fire Protection Engineer
Ing.grafičke tehn.
Engineer graphics technology
Ing.sigurnosti na radu
Safety Engineer
Inženjer metalurgije
Mining and metallurgy
Ing.hemijske.teh
The engineer of chemical technology
168
88
92
46
35
34
30
22
8
6
4
4
6
2
2
2
2
3
1
1
15
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ing.za promet
Traffic Engineer
inženjer aeronautike
Aeronautical engineer
Inžinjer šumarstva
Forestry Engineer
Socijalni radnik
Social worker
Teh.proiz.ob.metal.
Technician manufacturing non-ferrous metals
Ukupno/total
SSS
Ekonomski teh.
1
1
1
1
1
561
HSE
Economics Technician
Maturant gimnazije
Graduate high school
Mašinski teh.
Mechanical Technician
Poljoprivredni teh.
Agricultural Technician
Teh.finalne ob.drveta
Technician final wood processing
Medicinski teh-sestra
Medical tech-sister
Građevinski tehn.
Construction Technician
Hotelsko tur.tehni
Hotel and tourist technician
Hemisjki teh.
Chemical Technician
Šumarski teh.
Forestry Technican
Teh.drumskog saob.
Road Transport Technician
Elektrotehničari
Electro
Saobraćajni tehn.
Traffic Technician
El.teh.rač.teh. i autom.
Electronic technician computer technology
Tekstilni tehn.
Textile Technician
Račun.tehničar
Computer Technician
Prehrambeni tehn.
Food Technician
Upravni tehničar
Administrative Technician
Veterinarski tehni.
Veterinary Technician
Hemjiski teh.opšti s
Chemical technician general direction
Suradnik u nastavi
Associate teaching
Hemjisko-tehn.analiti
Chemical Data Analyst
Programer
Programmer
Mualim
Mualim
Kuhar specijalista
Cook Specialist
Muzičar - opšti smjer
Musician - a general direction
Carinski tehničar
Customs Technician
Ekološki teh.
Ecological Technician
Farmaceutski tehničar
Pharmacy Technician
Grafičar
Graphic
Prevodilac
Compiler
PTT tehničar
Zip Technician
Rudarski tehničar
Mining technician
Frizer
Hairdresser
Matematička gimna
Mathematical high school
Slikar
Painter
Trgovački tehničar
Commercial Technician
1532
1101
1066
598
410
415
338
326
279
269
279
263
267
245
208
170
165
96
99
67
67
49
45
55
41
40
40
34
28
26
23
23
23
19
20
18
18
Itd...
16
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
VKV
Bravari
HSE
Locksmiths
Radnici elektro struke
Workers electrical profession
Prodavači
Salesman
Automehaničari
Car mehanic
Metalostrugari
Lathe
29
24
20
16
16
Itd...
KV
HSE
Prodavač
Salesman
Automehaničar
Mechanic
Krojač
Tailor
Inst(vodo,plinski,cent.g)
Inst (water, gas, hiting etc)
Vozači (svih smjerova)
Drivers (all directions)
Bravari
Locksmiths
Kuhar
Chef
Zidar
Bricklayer
Mašinbravari
Machine lather
Stolari
Carpenters
Konobari
Waiters
Frizeri
Hairdressers
Rad. tekstil. str.
Textiles. pp.
Elektroinstalater
Electrical
Tkač
Weaver
Elektro mehaničar
Electro mechanic
Metalo glodači
Metal Gnawer
Tesari
Carpenters
Metalostrugari
Lathe
Meh.mašina i alata
Meh.mchine and tools
Elektroničar telekom
Electronics telecom
Autolimari
Car-body maker
Ratari
Farmers
Metalo tokari
Metal turners
Poslovni sekretar
Commercial Secretary
Pekari
Peccary
Drvoprerađivač
Wood Processing
Prerađ. mlijeka i mesa
Product milk and meat
Električar
Electrician
Varioci (zavarivači)
Welders (Welders)
Kemičari
Chemists
Prerađ. voća i povrća
Product Fruits and vegetables
Limar
Tinsmith
2595
1469
1075
1020
971
774
725
578
516
431
422
399
294
289
280
197
135
121
117
89
83
76
74
74
71
73
68
60
52
67
51
49
46
17
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Autoelektičari
Car Elektrical
Mesari
Butchers
Elekroenergetičar
Electroenergetical worker
Rukov.građ.mašina
Construction machine operator
Obućari
Shoemakers
Stočar
Stockman
Lugar
Forest Guardijan
Proiz. žita, brašna,šećera
Prod. wheat, flour, sugar
Armirači
Reinforcers
Proizvođači papira
Paper Manufacturers
Alatničari
Tool
38
38
37
50
28
29
25
25
23
20
14
Itd...
PK
HSE
Zidar
Mason
Tesar
Carpenter
Krojač
Tailor
Šivač
Tailor
Ruko. građ.mašina
Manuscript. Eng. machine
Frizer
Hairdresser
Keramičar
Ceramist
Kuhar
Chef
Daktilograf
Typist
Priučeni radnik
Semiskilled worker
Prelac
Spinster
Prodavač
Salesman
Varioc
Welder
Vatrogasac
Firefighter
Armirač
Clading operator
Bravar
Locksmith
Konobar
Waiter
511
213
85
66
65
61
54
56
52
47
43
41
29
24
28
24
23
Itd...
NSS
Daktilograf
Stenodaktilo
SSE (III years)
Typist
Steno Typist
77
0
Itd...
NKV
Ukupno / Total
NQ
18203
18
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU USK
OKTOBAR 2013. GODINE
Unemployment in USC, OKTOBER 2013.
Tabela 2
OPĆINA
UKUPNO
ukupno/total
BIHAĆ
B.KRUPA
B.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
S.MOST
V.KLADUŠA
VSS
žene/women
sv.
VŠS
SSS
ž.
sv.
ž.
NSS
sv.
ž.
sv.
VKV
ž.
sv.
KV
ž
PK
sv.
ž.
NKV
sv.
ž.
sv.
ž.
10280
5393
916
625
243
160
2619
1542
31
29
62
7
2866
1142
505
161
3038
1727
4914
2281
247
174
67
42
1154
691
14
13
17
1
1356
452
190
47
1869
861
1053
563
38
23
13
9
235
138
0
0
5
0
394
203
21
13
347
177
3824
1714
112
77
48
30
550
288
0
0
4
0
958
325
135
25
2017
969
10570
4841
398
263
101
57
1943
1149
0
0
20
4
3427
1269
286
80
4395
2019
2561
1201
66
43
23
15
452
262
2
2
10
4
1008
428
73
9
927
438
4437
2062
162
94
32
20
842
506
1
1
62
4
1690
670
157
35
1491
732
8306
4273
182
110
34
18
1324
865
29
29
8
3
2337
901
273
54
4119
2293
45945
22328
2121
1409
561
351
9119
5441
77
74
188
23
14036
5390
1640
424
18203
9216
SVEGA
NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU USK
OKTOBAR 2013. GODINE
Unemployment in USC, OKTOBER 2013.
19
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH U USK
ZA MJESEC OKTOBAR 2013.GODINE
unemployed persons on bases of qualification professions in USC, OKTOBER 2013.
NEZAPOSLENA LICA PREMA STRUČNOSTI
ZA MJESEC OKTOBAR 2013. GODINE
unemployed persons by the level of educati, OKTOBER 2013.
20
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA U USK
OKTOBAR 2013. GODINE
Repoprted requires for workers in USC, OKTOBER 2013.
Tabela 3
OPĆINA
UKUPNO
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
BIHAĆ
184
81
35
23
7
5
59
29
0
0
0
0
56
16
6
0
21
8
B.KRUPA
30
10
2
1
0
0
14
9
0
0
0
0
10
0
2
0
2
0
B.PETROVAC
19
5
1
1
2
0
5
3
0
0
0
0
6
1
0
0
5
0
BUŽIM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAZIN
73
25
10
8
4
2
19
7
0
0
0
0
23
5
1
0
16
3
KLJUČ
SANSKI
MOST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
21
8
4
1
1
9
3
0
0
1
0
20
9
2
1
6
3
V.KLADUŠA
24
11
4
3
1
0
7
6
0
0
0
0
9
1
0
0
3
1
SVEGA
377
153
60
40
15
8
113
57
0
0
1
0
124
32
11
1
53
15
ZAPOSLENO PO OSNOVU IZVJEŠTAJA U USK OKTOBAR 2013. GODINE
employed based on reports in USC,OKTOBER 2013.
Tabela 4
OPĆINA
UKUPNO
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž
sv.
ž.
sv.
ž.
BIHAĆ
184
81
35
23
7
5
59
29
0
0
0
0
56
16
6
0
21
8
B.KRUPA
57
20
8
5
0
0
22
12
0
0
0
0
17
2
2
0
8
1
B.PETROVAC
19
5
1
1
2
0
5
3
0
0
0
0
6
1
0
0
5
0
BUŽIM
24
3
2
1
1
0
6
1
0
0
0
0
9
0
1
0
5
1
CAZIN
73
25
10
8
4
2
19
7
0
0
0
0
23
5
1
0
16
3
KLJUČ
SANSKI
MOST
31
14
6
5
1
1
7
2
0
0
0
0
13
3
2
1
2
2
47
21
8
4
1
1
9
3
0
0
1
0
20
9
2
1
6
3
V. KLADUŠA
24
11
5
4
1
0
6
5
0
0
0
0
9
1
0
0
3
1
SVEGA
459
180
75
51
17
9
133
62
0
0
1
0
153
37
14
2
66
19
21
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
BROJ LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE PO OPĆINAMA U USK
OKTOBAR 2013. GODINE
Tabela 5 Number of persons looking for employement by municipilaty in USC, OKTOBER 2013.
UKUPNO
BOS.
KRUPA
BIHAĆ
BOS.
PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI
MOST
VELIKA
KLADUŠ
A
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
sv.
ž.
1
Ukupan broj lica koja
traže zaposlenje
45945
22328
10280
5393
4914
2281
1053
563
3824
1714
10570
4841
2561
1201
4437
2062
830
6
4273
2
Demobilisana lica
6156
87
1665
25
1049
8
44
4
629
4
1712
8
204
12
332
13
521
13
3
Broj nezaposlenih RVI
778
7
183
2
107
0
4
0
190
0
216
2
23
2
43
1
12
0
4
Broj eviden.
nezaposlenih lica čl.
porodica poginulih
boraca
1046
517
380
179
106
51
1
1
173
67
275
142
50
29
38
30
23
18
5
Broj evid.
Nezaposlenih lica
ostalih invalida
335
103
112
40
71
25
11
4
21
5
31
5
25
10
30
7
34
7
6
Broj korisnika novčane
naknade (ukupno)
864
316
351
155
63
19
10
5
17
7
195
59
70
23
86
27
72
21
7
Broj korisnika
zdravstvene zaštite
26428
12149
7289
3874
2056
788
673
339
1983
841
5861
2515
1766
738
2976
1267
382
4
1787
UČEŠĆE NEZAPOSLENIH LICA PO OPĆINAMA KANTONA
ZA MJESEC OKTOBAR 2013. GODINE
The portion of unempoloyed porsons by municipalities, OKTOBER 2013.
22
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KORISNICI NOVČANE NAKNADE U USK
ZA MJESEC OKTOBAR 2013. GODINE
Users of unemployement benefits in USC, OKTOBER 2013.
KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USK
ZA MJESEC OKTOBAR 2013. GODINE
Health insurac in USC, OKTOBER 2013.
23
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
OBJAŠNJENJE ZNAKOVA I POJMOVA:
1.
NEZAPOSLENE OSOBE su osobe bez zaposlenja, sposobne za rad, aktivno
traže posao, starosne dobi od 15 do 65 godina evidentirane u službama za
zapošljavanje.
2.
OSOBE KOJE PRVI PUT TRAŽE ZAPOSLENJE su nezaposlene osobe
evidentirane u službama za zapošljavanje, a koje prije nisu bie u radnom
odnosu.
3.
NEZAPOSLENE OSOBE ZBOG PRESTANKA RADA ORGANIZACIJA I
POSLODAVACA su osobe skoje su evidentirane u službama za
zapošljavanje, a ostele su bez posla zbog prestanka obavljanja djelatnosti
poslodavca.
4.
KORISNICI NOVČANE NAKNADE su nezaposlene osobe koje su
prijavljene na evidenciju nezaposlenih, a koje su prema odredbama Zakona
ostvarile ovo pravo.
5.
ZAPOSLENI SA EVIDENCIJE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE su osobe
koje su se zaposlile u zemlji i inostranstvu tokom izvještajnog mjeseca, a
bile su na evidenciji nezaposlenih.
6.
BRISANI SA EVIDENCIJE su nezaposlene osobe koje se brišu iz
evidencije nezaposlenih osoba prema odredbama Zakona.
7.
POTREBE ZA RADNICIMA predstavljaju broj slobodnih radnih mjesta koje
poslodavci prijavljuju tokom izvještajnog mjeseca.
ZNAKOVI :
0
...
*
()
KRATICE :
NKV
PKV
NSS
KV
VKV
SSS
VŠS
VSS
Nema pojave
Ne raspolaže se podacima
Napomena ispod teksta
Procjena podataka
Nekvalifikovani radnik
Polukvalifikovani radnik
Niža stručna sprema
Kvalifikovani radnik
Visoko kvalifikovani radnik
Srednja stručna sprema
Viša stručna sprema
Visoka stručna sprem
24
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EXPLANATION OF SYMBOLS AND NOTIONS:
1.
UNEMPLOYED PERSONS are persons without employment,
capable for work, actively seeking for job, 15 – 65 years of age,
registered in the service for employment (Labour services).
2.
PERSONS WHO ARE LOOKING FOR A JOB FOR THE FIRST
TIME are persons registered in the services for unemployment, and
they have not been employed previously.
3.
UNEMPLOYED PERSONS BECOUSE OF WORK SUSPENSION OF
ORGANIZATIONS OR EMPLOYERS are persons registered in the
services for employment (Labour services), but who stayed without
a job because of employers work suspension.
4.
PECUNIARY AID USERS are unemployed persons registered in the
Register of unemployed who has realized this privilege thought
legislate regulations.
5.
EMPLOYED FROM THE REGISTER OF SERVICE FOR
EMPLOYMENT (LABOUR SERVICE) are persons employed in our
country or abroad during the reported month, which have been in
the Register of unemployed.
6.
REQUIRIES FOR WORKERS present the number of free work
places which employers registered during reported month.
7.
REALIZED
REGISTRATIONS
ABOUT
REQUIRIES
FOR
WORKERS present employer’s information about employing during
reported month and give information about really realized registered
requires for workers.
SIGNS – SIMBOLS:
0
...
*
without occurence
unavailable datas
comment below text
data evaluation
()
ABBREVATIONS:
NQ
HQ
SSE
QW
HQW
SSE
HSE
FE
non-qualified workers
half- qualified workers
secondary school education (III years)
qualified workers
highly qualified workers
Secondary school education
High school education
Faculty education
25
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
ADRESAR
JAVNA USTANOVA „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO SANSKOG KANTONA“
BIHAĆ
DIREKTOR
Ul. Branislava Đurđeva br.1, Bihać
Tel: 037 / 229 730 ;
Fax: 037 / 229 756
e-mail: [email protected]
web : usk-szz.ba
DELIĆ NIJAZ
R.B
OPĆINA
1.
BIHAĆ
BOSANSKA
KRUPA
BOSANSKI
PETROVAC
2.
3.
4.
BUŽIM
5.
CAZIN
6.
KLJUČ
7.
SANSKI MOST
8.
VELIKA KLADUŠA
IZDAVAČ:
ADRESA
Ul.Branislava
Đurđeva br.1
Ul.511.Slavne
brdske brigade bb.
Ul.Bosanska bb
Ul.505.Viteške
brigade bb
Ul.Cazinskih brigada
bb
Ul.Branilaca BiH
br.127
Ul.Deseti oktobar
br. 14
Ul.Ibrahima
Mržljaka br.5
TELEFON/FAX
ŠEF BIROA
037/ 229-749
Kečalović Sead
037/ 476-526
Skenderović Razija
037/ 881-052
Ferizović Amir
037/ 410-470
Dervić Džemaludin
037/ 514-049
Samardžić Selvir
037/ 660-124
Hadžić Jasim
037/ 689-368
Mahić Sanel
037/ 775-370
Čaušević Amra
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK
BIHAĆ
BROJ: 10/13
PRIPREMA I OBRADA
ZA ŠTAMPU:
Odsjek za posredovanje pri zapošljavanju
i ispitivanje tržišta rada
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
607 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content