close

Enter

Log in using OpenID

01.12.2013

embedDownload
INFORMATIVNI BILTEN
Adresa:Branislava Đurđeva 1,77000 Bihać e-mail:[email protected], Tel/fax +38737 229 730, 229 755
J U S L U Ž B A Z A Z A P O Š LJ A V A NJ E USK
BiH
Broj: 12/2013
BILTEN
D
Deecceem
prro
ossiin
go
od
diin
naacc 2
nee
mb
baarr//p
20
01
13
3..g
B
Biihhaaćć,, ddeecceem
mbbaarr//pprroossiinnaacc 22001133.. ggooddiinnee
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Izdavač:
Publisher:
Za izdavača:
Priprema i obrada
za štampanje:
Štampa:
Printing:
JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
77000 Bihać
Ulica Branislava Đurđeva 1
Tel.
: 037 229 730
Fax.
: 037 229 756
E-mail : [email protected]
Web
: usk-szz.ba
DIREKTOR
Nijaz Delić
Odsjek za posredovanje pri
zapošljavanju i ispitivanje tržišta rada
JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
2
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
SADRŽAJ
*
Kretanje zaposlenosti i nezaposlenosti za mjesec Decembar 2013.godine
*
Tabela I
Procjena prisutnog stanovništva i stopa zaposlenosti
i nezaposlenosti u Unsko-sanskom kantonu
5
7
* Pregled zaposlenih po zanimanju i stepenu stručne spreme
u izvještajnom mjesecu
11
* Pregled najbrojnijih zanimanja među nezaposlenim licima
13
*
*
*
*
*
*
Tabela II
Nezaposlenost na području USK-a sa grafičkim
Prikazom
19
Grafički prikaz nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi
i prema stručnosti
20
Tabela III i IV Prijavljene potrebe za radnicima i zaposleno
po osnovu izvještaja u USK
21
Tabela V Broj lica koja traže zaposlenje po općinama u USK-u
i grafički prikaz
22
Grafički prikaz korisnika novčane naknade
i zdravstvene zaštite u USK
23
Adresar i kontakt telefoni Službe za zapošljavanje
26
3
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Content
∗
Employement movement and unemployement movement for December 2013
5
∗
Table 1
7
∗
Overview of empoloyement by professions and by
the level of education in dated month
11
∗
Overview of the most numerous professions among unemployed persons
13
∗
Table 2
19
∗
Graphic presentation of unemployed persons on bases of
qualification professions and by the level of educatio
20
Table 3 and 4
Repoprted requires for workers and employement
based on reports in USC
21
Table 5
Number of persons looking for employement by
municipilaty in USC and graphic presentation (chart)
22
Graphic presentation of users of money compensation
and health insurance in USC
23
Adresess and contact phone number of employement service
26
∗
∗
∗
∗
Evaluation of present inhabitants and deegre of empoloyement
and unemployement in USC
Unemployness in USC – graphic presentation (chart)
4
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KRETANJE ZAPOSLENOSTI I NEZAPOSLENOSTI ZA
MJESEC DECEMBAR 2013. GODINE U UNSKO-SANSKOM KANTONU
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku – Službe za statistiku
USK (podaci za Septembar 2013 godine) na području USK radilo je 32.160
radnika. Stopa zaposlenosti računata prema statističkim standardima MOR-a
(Međunarodna organizacija rada) iznosi 15,61 %, a stopa nezaposlenosti bilježi
tendenciju laganog rasta i iznosi 58,96%.
¾ Procjena broja stanovnika na
području USK-a Novembar 2013
............................
302.995
(Podaci Ministarstva zdravstva i socijalne politike)
¾ Radno aktivno stanovništvo
od 15-65 godina 68%
..................................
¾ Evidentirana nezaposlenost
decembar 2013. godine.
...............
206.037
46.204
¾ Stopa zaposlenosti
Zaposleni * 100_______
Radno aktivno stanovništvo
=
15,61%
¾ Stopa nezaposlenosti
Nezaposlenost decembar 2013.
Zaposleni + nezaposleni
=
58,96%
5
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EMPLOYMENT MOVEMENT AND UNEMPLOYMENT MOVEMENT
FOR DECEMBER 2013 IN UNA-SANA CANTON
According to data’s of Federal institution for statistics - Service for
statistics USC (data’s for September 2013) in USC worked 32.160 persons.
Degree of employment calculated according to statistical standards of ILO
(International Labor Office) was 15,61%, and degree of unemployment
records slight rise and now is 58,96%.
¾ Evaluation of number of inhabitants
in USC for November 2013
.............................
302.995
.......................................
206.037
(Data’s of Ministry of health and social policy)
¾ Employed persons aged
from 15 to 65 years 68%
¾ Unemployment in December 2013
.............................
46.204
¾ Degree of employment
Employees * 100
Active society
═ 15,61%
¾ Degree of unemployment
Unemployment in December 2013
Employed + Unemployed
= 58,96%
6
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PROCJENA PRISUTNOG STANOVNIŠTVA I STOPA ZAPOSLENOSTI I
NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU
Procjena prisutnog stanovništva, kao i stopa zaposlenosti i nezaposlenosti
na području USK-a je prikazana u slijedećoj tabeli. Na tabeli se može vidjeti broj
radno aktivnog stanovništva od 15-65 godina starosti.Napomena:U koloni radno aktivno
stanovništvo 15-65 godina pojavljuje se razlika u zbiru radi zaokruženja.
Tabela1
R.b
BIRO RADA
Procjena
prisutnog
stanovništva
novembar
2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIHAĆ
BOS.KRUPA
BOS.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
V.KLADUŠA
61.417
32.085
6.487
18.362
66.684
21.638
50.590
45.732
11.950
3.004
1.140
1.154
5.502
1.499
3.772
4.139
10.242
4.961
1.103
3.884
10.558
2.589
4.499
8.368
41.764
21.818
4.411
12.486
45.345
14.714
34.401
31.098
28,61
13,77
25,84
9,24
12,13
10,19
10,96
13,31
46,15
62,28
49,18
77,09
65,74
63,33
54,39
66,91
9.
USK
302.995
32.160
46.204
206.037
15,61
58,96
Broj
zaposlenih
septembar
2013.
Broj
nezaposlenih
decembar
2013.
Radno
aktivno
stanovništvo
15-65g.
Stopa
zaposlenosti
%
Stopa
nezaposlenosti
%
™ Prema podacima kojim raspolaže ova Služba na području Unsko-sanskog
kantona u decembru 2013. godine zaposleno je ukupno 357 lica, od čega
157 žena. Ukupan broj potreba za radnicima (E-2) iznosio je 301 i iste su
realizovane u potpunosti. Najbrojnije zapošljavanje realizovano je u;
Bihaću
107,Cazin
101,V.Kladuša
30,S.Most
29,B.Krupa
26,Ključ
22,B.Petrovac 8, Bužim 34.
™ Od ukupnog broja zaposlenih stručnih radnika najviše je u: SSS 98 ili
27,45%, KV 135 ili 37,82%, VSS 51 ili 14,29%,VŠS 10 ili 2,80% i VKV 2 ili
0,56%. Kod PKV zaposleno je 10 lica ili 2,80%, u NSS 0 ili 0,00% dok je
kod nekvalifikovanih radnika zaposleno 51 ili 14,29%.
™ Krajem Decembra 2013. godine evidentirana nezaposlenost u USK-u
iznosila je 46.204 i bilježi tendenciju laganog rasta u odnosu na mjesec
Novembar 2013 godine. Učešće stručnih lica u ukupnom broju
nezaposlenih iznosi 26.062 ili 56,41 %, a nestručnih 20.142 ili 43,59%.
™ Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih lica u Decembru 2013.
godine je: VSS 2.167 ili 4,69%, VŠS 540 ili 1,17%, SSS 9.139 ili 19,78%,
NSS 76 ili 0,16%, VKV 187 ili 0,40%, KV 14.029 ili 30,36%, PK 1.655 ili
3,58% i NKV 18.411 ili 39,85%.
7
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EVALUATION OF PRESENT INHABITANTS AND DEGREE OF
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN USC
The evaluation of present inhabitants, as well as the degree of
employment and unemployment in USC is shown in the following table where
you can see the number of employed people aged from 15 to 65 years. In the column
of the active population 15-65 years the difference in the sum to rounding.
Table 1
R.b
BRANCH OFFICE
Evaluation
of number of
inhabitants
November
2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIHAĆ
BOS.KRUPA
BOS.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
V.KLADUŠA
61.417
32.085
6.487
18.362
66.684
21.638
50.590
45.732
11.950
3.004
1.140
1.154
5.502
1.499
3.772
4.139
10.242
4.961
1.103
3.884
10.558
2.589
4.499
8.368
41.764
21.818
4.411
12.486
45.345
14.714
34.401
31.098
28,61
13,77
25,84
9,24
12,13
10,19
10,96
13,31
46,15
62,28
49,18
77,09
65,74
63,33
54,39
66,91
9.
USK
302.995
32.160
46.204
206.037
15,61
58,96
Number of
employed
September
2012.
Number of
Unemployed
December
2013.
Employed
persons
aged from
15-65g.
Degree of
employment
%
Degree of
unemployment
%
™ According to the data available to the Department in the Una-Sana
Canton in December 2013th year a total of 357 persons, of whom
157 women. The total number of vacancies (E-2) was 301, and the
same are implemented in full. The most numerous employment
realized in; 107 Bihac, Cazin 101, V.Kladuša 30, S.Most 29, B.Krupa
26, Ključ 22, B.Petrovac 8, Buzim 34
™ The total number of employees is the most skilled workers in SSS
98 or 27.45%, KV 135, or 37.82%, VSS 51 or 14.29%, 10 Associate
degree or 2.80%, and two highly skilled or 0.56% . When skilled
workers are employed 10 persons or 2.80%, to NSS 0 or 0.00%
while the unskilled workers employed 51 or 14.29%.
™ At the end of December 2013th The registered unemployment rate
in the USC was 46,204 and there is a tendency to be slightly higher
compared to the month of November 2013. The participation of
experts in the total number of unemployed was 26,062, or 56.41%,
while unskilled 20,142 or 43.59%.
™ qualification
structure of registered unemployed persons in
December 2013th year: VSS 2167 or 4.69%, Associate degree 540
or 1.17%, SSS 9139, or 19.78%, NSS 76 or 0.16%, skilled 187 or
0.40%, KV 14,029 or 30.36% PK 1655 or 3.58% and unskilled
18,411 or 39.85%.
8
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
™ U ukupnom broju lica koja traže zaposlenje u decembru mjesecu žene
učestvuju sa 22.263 ili 48,18 %, broj lica koja prvi put traže zaposlenje je
20.407 ili 44,16 %.U ovom broju stručna lica učestvuju sa 11.749 ili 57,57
%, a nestručna sa 8.658 ili 42,42 %.
™ Tokom decembra 2013. godine Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona prijavilo se 1159 novih lica koja traže zaposlenje, a ukupno
brisanih u toku izvještajnog mjeseca je 815, od čega 369 žena.
™ Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje na kraju decembra broj
demobilisanih boraca iznosio je 6.177 ili 13,36%, broj evidentiranih
nezaposlenih članova porodica poginulih boraca 1048 ili 2,26%,
nezaposlenih RVI 772 ili 1,65%, dok je broj evidentiranih ostalih invalida
335 ili 0,72%.
™ Na području Unsko-sanskog kantona u toku mjeseca decembru izdato je
15 radnih dozvola za sklapanje ugovora o radu sa strancem i to:u Cazinu
2,Bihaću 8,Bosanskom Petrovcu 4,Bužimu 1,.
™ U toku mjeseca decembra korisnika prava na PIO po osnovu čl. 31. stav 2.
Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
bilo je 2 , dok je pravo na novčanu naknadu koristilo njih 784 i po tom
osnovu isplaćeno je 241.168,65 KM. Korisnika zdravstvene zaštite je
26.789 , što čini 57,97% od ukupno prijavljenih nezaposlenih lica.
™ U Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju u mjesecu decembu 2013
godine organizovana su tri vanredna polaganja za 3 polaznika u
zanimanjima: keramičar 1, zavarivač 1, armirač 1 polaznik . Završena
je redovna obuka u zanimanju „keramičar“ za 6 polaznika, kao i redovna
obuka u zanimanju zavarivač za 14 polaznika.
9
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
™ The total number of persons who seek employment in the month of
December, women account for 22,263 or 48.18%, the number of
persons seeking employment for the first time was 20,407 or
44.16%. In this issue professionals involved with 11,749 or 57.57%,
and unprofessional with 8,658 or 42.42%.
™ During December 2013th The Department for Employment UnaSana Canton applied 1159 new persons seeking employment, and
total erased during the reporting month was 815, of whom 369
women.
™ The total number of persons seeking employment at the end of
December, the number of demobilized soldiers was 6,177, or
13.36%, the number of registered unemployed family members of
fallen soldiers in 1048, or 2.26%, unemployed war veterans 772 or
1.65%, while the number of registered other invalids 335 or 0.72%.
™ At the Una-Sana Canton in the month of December issued 15 work
permits to conclude an employment contract with a stranger and in
Cazin 2, 8 Bihac, Bosanski Petrovac 4, Buzim 1.
™
During the month of December, user rights on the fund on the basis
of Art. 31st Paragraph 2 Law on Mediation in Employment and Social
Security of unemployed was 2, and the right to financial
compensation in 784 of them and on that basis was paid 241,168.65
KM. Users healthcare is 26,789, which makes 57.97% of the total
registered unemployed.
™ The Centre for Education and Training in the month of december
2013 years organized three extraordinary deposit of 3 participants
in occupations: ceramist 1, 1 welder, bender one attendant.
Completed in regular training in the occupation "ceramist" for six
participants, as well as regular training in the occupation welder for
14 participants.
10
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PREGLED ZAPOSLENIH PO ZANIMANJU I STEPENU STRUČNE SPREME U
IZVJEŠTAJNOM MJESECU
VSS
FE
Dipl.ekonomist
Bachelor of Economics
Prof.(raznih smjer.)
Teachers in various directions
Dr.stomatologije
Dentist
Dipl.ing.elektrotehni
Gradauted engenier electrotehnican
Dipl.ing.mašinstva
Graduate Mechanical Engineer
Dr.medicine
MD
Dipl.ing građevine
Graduate engineer
Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova)
Bachelor of Agricultural Engineering
Dipl.veterinar
Qualified veterinarians
Dipl.ekološko-san.ing.
Bachelor of Ecological sanitation engineer
Dipl.ing.drumskog saobr.
Graduate engineer of road traffic
Dipl.ing.informacijskih.tehn
B.Sc. Information Technology
Dipl.ing.prehramb.th.
Bachelor of Food Technology
Dipl.medicinski tehn.
Graduate Medical tehnican
Dipl.pravnik
Lawyer
Dr.sportske medicine
MD
Ukupno / Total
VŠS
16
11
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
3
5
2
51
HSE
Ekonomisti
Economists
Ing.građevine
Construction Engineer
Viši med.tehničari-sestra
Senior medical technicians-sister
Ing.tekstila
Textile Engineer
Nastavnici(r.smjer)+vas+učit.p.o
Teachers in various directions
Ukupno / Total
SSS
2
3
1
1
3
10
HSE
Ekonomski teh.
Economics Technician
Mašinski teh.
Mechanical Technician
Maturant gimnazije
Graduate high school
El.teh.rač.teh. i autom.
Electronic technician computer technology
Elektrotehničari
Electro
Građevinski tehn.
Construction Technician
Šumarski teh.
Forestry tehnican
Hotelsko tur.tehni
Hotel and tourist technician
Poljoprivredni teh.
Agricultural Technician
Teh.drumskog saob.
Road Transport Technician
Račun.tehničar
Computer Technician
17
15
12
5
1
6
2
4
6
6
2
11
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Hemisjki teh.
Chemical Technician
Saobraćajni tehn.
Traffic Technician
Teh.finalne ob.drveta
Technician final wood processing
Carinski tehničar
Customs Technician
Ekološki teh.
Ecological Technician
Tekstilni tehn.
Textile Technician
Medicinski teh-sestra
Nurse
Ratarski tehn.
Technician
VKV
Ukupno / Total
1
2
6
2
1
3
6
1
98
Ukupno / Total
1
1
2
HSE
Zidari
Freemasons
Bravari
Locksmiths
KV
HSE
Automehaničar
Machinist by profession
Prodavač
Salesman
Vozači (svih smjerova)
Drivers (all directions)
Inst(vodo,plinski,cent.g)
Plumber (water, gas, heating)
Mašinbravari
Machinist by profession
Bravari
Locksmiths
Frizeri
Hairdressers
Krojač
Tailor
Kuhar
Chef
Elektroinstalater
Electrical
Konobari
Waiters
Metalo glodači
Metal Gnawer
Pekari
Peccary
Elektro mehaničar
Electro mechanic
Metalo tokari
Metal turners
Stolari
Carpenters
Tkač
Weaver
Zidar
Bricklayer
Autolimari
Car body
Elektroničar telekom
Electronics telecom
Kemičari
Chemists
Metalostrugari
Lathe
Obućari
Shoemakers
Prerađ. mlijeka i mesa
Product. milk and meat
Ratari
Farmers
Tesari
Carpenters
Ukupno / Total
PK
Tesar
12
25
8
11
6
6
2
13
10
5
6
1
2
5
2
2
2
6
2
2
1
1
1
1
2
1
135
HSE
Carpenter
1
12
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Zidar
Masons
Priučeni radnik
Semiskilled worker
Prodavač
Salesman
Šivač
Tailor
5
1
1
2
Ukupno / Total
NKV
10
NQ
Ukupno / Total
51
PREGLED NAJBROJNIJIH ZANIMANJA MEĐU NEZAPOSLENIM LICIMA
Overview of the most numerous professions among unemployed persons
VSS
FE
Dipl.ekonomist
Bachelor of Economics
Prof.(raznih smjer.)
Teachers in various directions
Dipl.pravnik
Lawyer
Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova)
Bachelor of Agricultural Engineering
Dipl.ing.prehramb.th.
Bachelor of Food Technology
Dipl.medicinski tehn.
Graduate Medical tehnican
Dipl.ekološko-san.ing.
Bachelor of Ecological sanitation engineer
Dipl.ing.za zaštitu okoline
Graduate engineer for environmental protection
Dipl.ing.elektrotehni
Gradauted engenier electrotehnican
Dipl.ing građevine
Graduate engineer
Dipl.kriminalist
Degree in criminology
Dipl.ing.tekstil.tehn
Bachelor of Textile Engineering Technology
Dipl.ing.informacijskih.tehn
B.Sc. Information Technology
Dipl.ing.mašinstva
Graduate Mechanical Engineer
Inžinjer zaštite okoliša
Environmental Engineer
Dipl.ing.drvne industrije
Graduate Engineer timber industry
Dipl.politolog
Bachelor of Political Science
Dipl.socijalni radnik
Bachelor of Social Worker
Dipl.ing.drumskog saobr.
Road traffic engineer
Dipl. Sanitarni Inženjer
Gradauted Sanitary Engineer
Dipl.pedagog
Graduate teacher
Dipl.novinar
Graduated journalist
Dipl.fiziotarapeut
Graduate fiziotarapeut
Dipl.ing.hem.tehn.
Graduate chemical engineer
Dipl.veterinar
Qualified veterinarians
Dr.stomatologije
Dentist
Dipl.informatičar
Graduate IT Specialist
Dipl.menadž.kvaliteta
Graduate Quality Manager
Dipl.ing.geodezije
Graduate engineer geodesy
Mr.farmacije
Master of Pharmacy
Dipl.ing.arhitekture
Graduate Engineer Architect
Mr.prehramb. tehnologije
Master of Food Technology
557
450
309
100
95
93
73
42
40
41
29
30
26
22
12
23
21
16
11
11
13
11
7
8
5
4
9
6
7
4
4
9
13
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Dipl Logoped
BSc Speech Pathologist
Dipl.ing.komun.i saobraćaja
Bachelor of Engineering Commu. and Tra.
Dipl.ing.šumarstva
Bachelor of Forestry Engineer
Mr.ekonomije
Master of Economics
Dipl. teolog
Graduate theologian
Dr.medicine
MD
Magistar socijalnog rada
Master of Social Work
Odbrana i zaštita
Defence and protection
Psiholog
Psychologist
Bachelor reg.i prost.planiranja
Bachelor of Regional and Spat. Planning
Mr.ekologije
Master of ecology
Mr.engleskog jezika
Master of English language
Mr.pravnih nauka
Master of Legal Studies
Akademski grafičar
Academic graphic
Bachelor biohemije i fiziologije
Bachelor of biochemistry and physiology
Bachelor Filozofije
Bachelor of Philosophy
Bachelor tur. i zašt. Život. sredine
Bachelor of Tourism and Environment
Dipl.grafičar-dizajner
Graduate graphic designe
Dipl.menadž.javne uprave
Graduate Manager of Public Administration
Diplomirani slikar
Bachelor painter
Diplomirani sociolog
Graduate sociologist
Dr.molekularno-stanične biologije
Doctor molecular cell biology
Dr.veterine
Doctor of Veterinary Medicine
Magistar arhitekture
Master of architecture
Magistar hemijske tehn.
Magistar hemijske tehn.
Master of chemical technology
Magistar poljoprivrede
Master of Agriculture
Magistar za kineziologiju
Master of Kinesiology
Mr.Elektrotehnike
Master of Electrical Engineering
Vojna akademija
Military Academy
Bakalaureat šumarstva
Baccalaureate Forestry
Mr. Mašinstva
Master of Mechanical Engineering
Master of chemical technology
1
2
2
1
1
1
1
2
1
Dr.ekonomskih nauka
Mr.novinarstva
Mr.bosanskog jezika
Mr.matematičkih nauka
Mr.pedagog
Mr.geodezije
Dipl.ing rudarstva
Dipl.med.lab.ing
Mr.historije
Mr filozofije
Ukupno / Total
VŠS
Ekonomisti
5
4
6
8
3
2
4
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2167
HSE
Economists
165
14
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Nastavnici(r.smjer)+vas+učit.p.o
Teachers in various directions
Viši med.tehničari-sestra
Senior medical technicians-sister
Ing.tekstila
Textile Engineer
Ing.drvne industrije
Engineer Wood Industry
Ing.građevine
Construction Engineer
Ing.mašinstva
Mechanical Engineer
Pravnik
Lawyer
Ing.elektrotehnike
Electrical Engineer
Ing.organiza.rada
Engineer Labour Organisation
Kriminalist
Criminology
Ing.prehrambene tehn.
Food technology engineer
Fizotarapeut
Fizotarapeut
Ing.drumskog saobraćaja
Road traffic engineer
Informatičar
IT Specialist
Ing. zaštite od požara
Fire Protection Engineer
Ing.grafičke tehn.
Engineer graphics technology
Ing.sigurnosti na radu
Safety Engineer
Inženjer metalurgije
Mining and metallurgy
Ing.hemijske.teh
The engineer of chemical technology
Ing.za promet
Traffic Engineer
inženjer aeronautike
Aeronautical engineer
Inžinjer šumarstva
Forestry Engineer
Teh.proiz.ob.metal.
Technician manufacturing non-ferrous metals
Ukupno / Total
SSS
Ekonomski teh.
84
86
45
36
29
30
20
8
6
5
4
6
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
540
HSE
Economics Technician
Maturant gimnazije
Graduate high school
Mašinski teh.
Mechanical Technician
Poljoprivredni teh.
Agricultural Technician
Teh.finalne ob.drveta
Technician final wood processing
Medicinski teh-sestra
Medical tech-sister
Građevinski tehn.
Construction Technician
Hotelsko tur.tehni
Hotel and tourist technician
Hemisjki teh.
Chemical Technician
Šumarski teh.
Forestry Technican
Teh.drumskog saob.
Road Transport Technician
Elektrotehničari
Electro
Saobraćajni tehn.
Traffic Technician
El.teh.rač.teh. i autom.
Electronic technician computer technology
Tekstilni tehn.
Textile Technician
Račun.tehničar
Computer Technician
Prehrambeni tehn.
Food Technician
Upravni tehničar
Administrative Technician
Veterinarski tehni.
Veterinary Technician
Hemjiski teh.opšti s
Chemical technician general direction
1522
1108
1066
602
428
419
338
321
269
282
285
270
264
247
209
171
164
93
98
67
15
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Suradnik u nastavi
Associate teaching
Hemjisko-tehn.analiti
Chemical Data Analyst
Programer
Programmer
Mualim
Mualim
Kuhar specijalista
Cook Specialist
Muzičar - opšti smjer
Musician - a general direction
Carinski tehničar
Customs Technician
Ekološki teh.
Ecological Technician
Farmaceutski tehničar
Pharmacy Technician
Grafičar
Graphic
Prevodilac
Compiler
PTT tehničar
Zip Technician
Rudarski tehničar
Mining technician
Frizer
Hairdresser
Matematička gimna
Mathematical high school
Slikar
Painter
Trgovački tehničar
Commercial Technician
Vozač
Driver
mašinovođa
Carman
Učiteljica
Teacher
Stočarski tehničar
Livestock Technician
Vjeroučitelj
Catechist
Fizikalni tehničar
Physics Technician
Obućarski tehničar
Shoe technician
Policajac
Cop
Ugostiteljski poslovođa
Catering manager
Zubotehničar
Dental technician
67
49
44
53
43
36
37
36
31
26
23
23
23
20
20
18
17
14
10
8
9
7
7
5
5
5
5
Itd...
VKV
HSE
Bravari
Locksmiths
Radnici elektro struke
Workers electrical profession
Prodavači
Salesman
Automehaničari
Car mehanic
Metalostrugari
Lathe
Mašinbravari
Lathe machine
Konobari
Waiters
Vozači
Drivers
Stolari
Carpenters
Kuhari
Chefs
27
25
20
15
15
11
9
8
7
4
Itd...
KV
HSE
Prodavač
Salesman
Automehaničar
Mechanic
Krojač
Tailor
Inst(vodo,plinski,cent.g)
Inst (water, gas, hiting etc)
Vozači (svih smjerova)
Drivers (all directions)
2547
1464
1075
1025
969
16
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Bravari
Locksmiths
Kuhar
Chef
Zidar
Bricklayer
Mašinbravari
Machine lather
Stolari
Carpenters
Konobari
Waiters
Frizeri
Hairdressers
Rad. tekstil. str.
Textiles. pp.
Elektroinstalater
Electrical
Tkač
Weaver
Elektro mehaničar
Electro mechanic
Metalo glodači
Metal Gnawer
Tesari
Carpenters
Metalostrugari
Lathe
Meh.mašina i alata
Meh.mchine and tools
Elektroničar telekom
Electronics telecom
Autolimari
Car-body maker
Ratari
Farmers
Metalo tokari
Metal turners
Poslovni sekretar
Commercial Secretary
Pekari
Peccary
Drvoprerađivač
Wood Processing
Prerađ. mlijeka i mesa
Product milk and meat
Električar
Electrician
Varioci (zavarivači)
Welders (Welders)
Kemičari
Chemists
Prerađ. voća i povrća
Product Fruits and vegetables
Limar
Tinsmith
Autoelektičari
Car Elektrical
Mesari
Butchers
Elekroenergetičar
Electroenergetical worker
Rukov.građ.mašina
Construction machine operator
Obućari
Shoemakers
Stočar
Stockman
Lugar
Forest Guardijan
Proiz. žita, brašna,šećera
Prod. wheat, flour, sugar
Armirači
Reinforcers
Proizvođači papira
Paper Manufacturers
Alatničari
Tool
RTV mehaničari
RTV mechanics
Mljekari
Dairy
Daktilografi
Typists
Moleri
Painter
Kranista
Operator
779
700
587
533
444
420
401
294
285
285
197
138
124
120
92
77
79
76
72
71
66
69
60
54
68
49
40
47
40
39
38
51
28
28
29
25
18
19
14
16
11
10
11
9
Itd...
17
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PK
HSE
Zidar
Mason
Tesar
Carpenter
Krojač
Tailor
Šivač
Tailor
Ruko. građ.mašina
Manuscript. Eng. machine
Frizer
Hairdresser
Keramičar
Ceramist
Kuhar
Chef
Daktilograf
Typist
Priučeni radnik
Semiskilled worker
Prelac
Spinster
Prodavač
Salesman
Varioc
Welder
Vatrogasac
Firefighter
Armirač
Clading operator
Bravar
Locksmith
Konobar
Waiter
Vozač
Driver
Stolar
Carpenter
Tkač
Weaver
Moleri
Painter
Elektrozavarivač
Electric welder
Obućar
Cobbler
Vodoinstalater
Plumber
507
218
84
63
64
62
58
57
52
52
42
40
29
24
24
25
21
27
19
16
9
17
7
6
Itd...
NSS
Daktilograf
SSE (III years)
Tiper
Ukupno / Total
NKV
Ukupno / Total
76
76
NQ
18411
18
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU USK
DECEMBAR 2013. GODINE
Unemployment in USC, DECEMBER 2013.
Tabela 2
BIRO
UKUPNO
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
BRANCH
OFFICE
Total
FE
HSE
SSE
HQW
QW
SSW (III-y)
HQ
NQ
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
BIHAĆ
10242
5349
909
622
236
154
2636
1551
31
29
60
7
2825
1119
511
156
3034
1711
B.KRUPA
4961
2264
257
176
62
39
1155
685
13
13
17
1
1371
450
190
47
1896
853
B.PETROVAC
1103
568
43
22
11
8
244
141
0
0
5
0
411
206
22
13
367
178
BUŽIM
3884
1722
112
77
47
30
558
290
0
0
4
0
964
316
137
23
2062
986
CAZIN
10558
4807
417
279
96
54
1911
1126
0
0
19
3
3411
1246
287
79
4417
2020
KLJUČ
2589
1202
77
54
23
13
459
260
2
2
11
4
1008
421
76
9
933
439
S.MOST
4499
2051
160
99
31
19
853
507
1
1
63
3
1722
662
156
36
1513
724
V.KLADUŠA
8368
4300
192
121
34
18
1323
861
29
29
8
3
2317
895
276
54
4189
2319
SVEGA
TOTAL
46204
22263
2167
1450
540
335
9139
5421
76
74
187
21
14029
5315
1655
417
18411
9230
NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU USK
DECEMBAR 2013. GODINE
Unemployment in USC, DECEMBER 2013.
19
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH U USK
ZA MJESEC DECEMBAR 2013.GODINE
unemployed persons on bases of qualification professions in USC, DECEMBER 2013.
NEZAPOSLENA LICA PREMA STRUČNOSTI
ZA MJESEC DECEMBAR 2013. GODINE
unemployed persons by the level of educati, DECEMBER 2013.
20
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA U USK
DECEMBAR 2013. GODINE
Repoprted requires for workers in USC, DECEMBER 2013.
Tabela 3
BIRO
UKUPNO
Total
BRANCH
OFFICE
BIHAĆ
B.KRUPA
SVEGA
TOTAL
NSS
VKV
KV
PK
NKV
SSE
HQW
QW
SSW (III-y)
HQ
NQ
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
107
46
20
13
4
2
30
15
0
0
0
0
42
12
2
0
9
4
26
9
3
2
1
0
7
3
0
0
0
0
6
2
3
0
6
2
8
2
2
1
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
56
13
5
2
1
30
20
0
0
1
1
34
17
2
1
19
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
12
2
0
0
0
8
6
0
0
1
0
13
5
1
0
4
1
30
11
4
3
0
0
7
2
0
0
0
0
17
5
0
0
2
1
301
136
44
24
8
3
84
47
0
0
2
1
113
41
8
1
42
19
KLJUČ
V.KLADUŠA
SSS
HSE
ž./w.
BUŽIM
SANSKI MOST
VŠS
FE
∑
B.PETROVAC
CAZIN
VSS
ZAPOSLENO PO OSNOVU IZVJEŠTAJA U USK DECEMBAR 2013. GODINE
employed based on reports in USC,DECEMBER 2013.
Tabela 4
BIRO
BRANCH
OFFICE
BIHAĆ
B.KRUPA
B.PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
V. KLADUŠA
SVEGA
TOTAL
UKUPNO
Total
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV
KV
PK
NKV
FE
HSE
SSE
HQW
QW
SSW (III-y)
HQ
NQ
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
107
46
20
13
4
2
30
15
0
0
0
0
42
12
2
0
9
4
26
9
3
2
1
0
7
3
0
0
0
0
6
2
3
0
6
2
8
2
2
1
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
34
12
6
3
1
0
7
1
0
0
0
0
13
4
2
2
5
2
101
56
13
5
2
1
30
20
0
0
1
1
34
17
2
1
19
11
22
9
1
1
1
1
7
4
0
0
0
0
9
3
0
0
4
0
29
12
2
0
0
0
8
6
0
0
1
0
13
5
1
0
4
1
30
11
4
3
0
0
7
2
0
0
0
0
17
5
0
0
2
1
357
157
51
28
10
4
98
52
0
0
2
1
135
48
10
3
51
21
21
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
Tabela 5
BROJ LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE PO OPĆINAMA U USK
DECEMBAR 2013. GODINE
Number of persons looking for employement by municipilaty in USC, DECEMBER 2013.
UKUPNO
Total
BIHAĆ
BOS. KRUPA
BOS.
PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
SANSKI
MOST
KLJUČ
VELIKA
KLADUŠA
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
∑
ž./w
.
1
Ukupan broj lica koja
traže zaposlenje
46204
22263
10242
5349
4961
2264
1103
568
3884
1722
10558
4807
2589
1202
4499
2051
8368
4300
2
Demobilisana lica
6177
87
1656
27
1061
8
50
4
640
3
1700
7
208
12
338
13
524
13
3
Broj nezaposlenih RVI
772
5
176
2
110
0
4
0
193
0
211
1
25
2
41
0
12
0
4
Broj eviden. nezaposl.
lica čl. porodica poginulih
boraca
1048
517
376
179
105
50
2
1
181
68
274
144
50
28
37
29
23
18
5
Broj evid. nezaposlenih
lica ostalih invalida
335
102
112
40
70
25
11
4
20
4
31
5
26
11
31
7
34
6
6
Broj korisnika novčane
naknade (ukupno)
784
280
208
89
81
22
4
2
15
4
209
75
92
28
97
34
78
26
7
Broj korisnika
zdravstvene zaštite
26789
12155
7317
3861
2088
782
708
340
2031
841
5906
2515
1802
739
3065
1280
3872
1797
UČEŠĆE NEZAPOSLENIH LICA PO OPĆINAMA KANTONA
ZA MJESEC DECEMBAR 2013. GODINE
The portion of unempoloyed porsons by municipalities, DECEMBER 2013.
22
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
KORISNICI NOVČANE NAKNADE U USK
ZA MJESEC DECEMBAR 2013. GODINE
Users of unemployement benefits in USC, DECEMBER 2013.
KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USK
ZA MJESEC DECEMBAR 2013. GODINE
Health insurac in USC, DECEMBER 2013.
23
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
OBJAŠNJENJE ZNAKOVA I POJMOVA:
1.
NEZAPOSLENE OSOBE su osobe bez zaposlenja, sposobne za rad, aktivno
traže posao, starosne dobi od 15 do 65 godina evidentirane u službama za
zapošljavanje.
2.
OSOBE KOJE PRVI PUT TRAŽE ZAPOSLENJE su nezaposlene osobe
evidentirane u službama za zapošljavanje, a koje prije nisu bie u radnom
odnosu.
3.
NEZAPOSLENE OSOBE ZBOG PRESTANKA RADA ORGANIZACIJA I
POSLODAVACA su osobe skoje su evidentirane u službama za
zapošljavanje, a ostele su bez posla zbog prestanka obavljanja djelatnosti
poslodavca.
4.
KORISNICI NOVČANE NAKNADE su nezaposlene osobe koje su
prijavljene na evidenciju nezaposlenih, a koje su prema odredbama Zakona
ostvarile ovo pravo.
5.
ZAPOSLENI SA EVIDENCIJE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE su osobe
koje su se zaposlile u zemlji i inostranstvu tokom izvještajnog mjeseca, a
bile su na evidenciji nezaposlenih.
6.
BRISANI SA EVIDENCIJE su nezaposlene osobe koje se brišu iz
evidencije nezaposlenih osoba prema odredbama Zakona.
7.
POTREBE ZA RADNICIMA predstavljaju broj slobodnih radnih mjesta koje
poslodavci prijavljuju tokom izvještajnog mjeseca.
ZNAKOVI :
0
...
*
()
KRATICE :
NKV
PKV
NSS
KV
VKV
SSS
VŠS
VSS
Nema pojave
Ne raspolaže se podacima
Napomena ispod teksta
Procjena podataka
Nekvalifikovani radnik
Polukvalifikovani radnik
Niža stručna sprema
Kvalifikovani radnik
Visoko kvalifikovani radnik
Srednja stručna sprema
Viša stručna sprema
Visoka stručna sprema
24
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
EXPLANATION OF SYMBOLS AND NOTIONS:
1.
UNEMPLOYED PERSONS are persons without employment,
capable for work, actively seeking for job, 15 – 65 years of age,
registered in the service for employment (Labour services).
2.
PERSONS WHO ARE LOOKING FOR A JOB FOR THE FIRST
TIME are persons registered in the services for unemployment, and
they have not been employed previously.
3.
UNEMPLOYED PERSONS BECOUSE OF WORK SUSPENSION OF
ORGANIZATIONS OR EMPLOYERS are persons registered in the
services for employment (Labour services), but who stayed without
a job because of employers work suspension.
4.
PECUNIARY AID USERS are unemployed persons registered in the
Register of unemployed who has realized this privilege thought
legislate regulations.
5.
EMPLOYED FROM THE REGISTER OF SERVICE FOR
EMPLOYMENT (LABOUR SERVICE) are persons employed in our
country or abroad during the reported month, which have been in
the Register of unemployed.
6.
REQUIRIES FOR WORKERS present the number of free work
places which employers registered during reported month.
7.
REALIZED
REGISTRATIONS
ABOUT
REQUIRIES
FOR
WORKERS present employer’s information about employing during
reported month and give information about really realized registered
requires for workers.
SIGNS – SIMBOLS:
0
...
*
without occurence
unavailable datas
comment below text
data evaluation
()
ABBREVATIONS:
NQ
HQ
SSE
QW
HQW
SSE
HSE
FE
non-qualified workers
half- qualified workers
secondary school education (III years)
qualified workers
highly qualified workers
Secondary school education
High school education
Faculty education
25
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
ADRESAR
JAVNA USTANOVA „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO SANSKOG KANTONA“
BIHAĆ
DIREKTOR
Ul. Branislava Đurđeva br.1, Bihać
Tel: 037 / 229 730 ;
Fax: 037 / 229 756
e-mail: [email protected]
web : usk-szz.ba
DELIĆ NIJAZ
R.B
OPĆINA
1.
BIHAĆ
BOSANSKA
KRUPA
BOSANSKI
PETROVAC
2.
3.
4.
BUŽIM
5.
CAZIN
6.
KLJUČ
7.
SANSKI MOST
8.
VELIKA KLADUŠA
IZDAVAČ:
ADRESA
Ul.Branislava
Đurđeva br.1
Ul.511.Slavne
brdske brigade bb.
Ul.Bosanska bb
Ul.505.Viteške
brigade bb
Ul.Cazinskih brigada
bb
Ul.Branilaca BiH
br.127
Ul.Deseti oktobar
br. 14
Ul.Ibrahima
Mržljaka br.5
TELEFON/FAX
ŠEF BIROA
037/ 229-749
Kečalović Sead
037/ 476-526
Skenderović Razija
037/ 881-052
Ferizović Amir
037/ 410-470
Dervić Džemaludin
037/ 514-049
Samardžić Selvir
037/ 660-124
Hadžić Jasim
037/ 689-368
Mahić Sanel
037/ 775-370
Čaušević Amra
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK
BIHAĆ
BROJ: 12/13
PRIPREMA I OBRADA
ZA ŠTAMPU:
Odsjek za posredovanje pri zapošljavanju
i ispitivanje tržišta rada
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
610 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content