ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009‐Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, Το 2010 υλοποιείται, με καθυστέρηση, η δέσμευση των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών για τη δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος ανεξάρτητου από τα Δημόσια Έργα. Συστήνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που ανήκαν: α) στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά την ενέγεια και τη διαχείριση των υδάτων και β) στο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία των δασών. Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Περιβάλλοντος, ο βασικός ελεγκτικός φορέας για την εφαρμογή του δικαίου περιβάλλοντος με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αναβαθμίζεται σε Ειδική Γραμματεία. Τα τελευταία δύο χρόνια η περιβαλλοντική νομοθεσία εμπλουτίζεται με διατάξεις που στην πλειοψηφία τους αποτελούν ενσωμάτωση Οδηγιών και Αποφάσεων της Ε. Ένωσης, ή υλοποίηση ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω ενσωμάτωση. Ειδικότερα διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις κατά τομέα: Γενικά • Ενσωματώθηκε η βασική Οδηγία 2004/35 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Ατμόσφαιρα • Η νομοθεσία κατά κύριο λόγο αφορά την ρύπανση από αυτοκίνητα οχήματα: τέλη κυκλοφορίας, εκπομπές καυσαερίων, Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέτρο απόσυρσης και άρση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων. Νερά • Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ αναβαθμίσθηκε το 2010 σε Ειδική Γραμματεία Υδάτων. • Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 εκδόθηκε ΚΥΑ για τον τρόπο λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων και τη δημοσιοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων • Ενσωματώθηκαν οι Οδηγίες 2006/118 για την προστασία των υπογείων υδάτων, 2006/7 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και 2007/60 για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας. • Με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών καθορίσθηκαν απαγορευτικά και ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού στις περιοχές των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κέρκυρας, Αττικής, Ευβοίας, Έβρου, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Απόβλητα • Κυρώθηκε η τροποποίηση της Σύμβασης της Βασιλείας για τη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων • Ενσωματώθηκαν οι Οδηγίες 2006/21 για τα απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας, 2009/1 για την ανακύκλωση των οχημάτων, 94/62/ΕΚ όσον αφορά την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και 2006/66 για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών. • Τροποποιήθηκε ο Νόμος που ορίζει την λειτουργία του ΕΟΕΣΔΑΠ • Ανανεώθηκε η έγκριση του συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.Σ.‐ Ανακύκλωση». • Με Νομαρχιακές αποφάσεις καθορίστηκαν οι αποδέκτες και οι όροι διάθεσης λυμάτων στους Νομούς Χαλκιδικής και Κοζάνης, στους Δήμους Αριδαίας, Γρεβενών, Βεντζίου, Κάμπου, Κάτω Κλεινών, Περάσματος, Μελίτης, Πρεσπών, Λιδορικίου, Αχιλλείων, Κασσωπαίων, Αγίου Μηνά, Σούρπης, Ζαχάρως, Πλατέος και στις Κοινότητες Μεσολουρίας και Σαμαρίνας. Βιομηχανική δραστηριότητα • Έγκρίθηκε για πρώτη φορά ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και 2
αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία • Τέθηκαν όροι για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων • Καθορίστηκαν οι όροι λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου, αποσταγματοποιείων, βιομηχανιών κεραμικών ειδών, επιχειρήσεων κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου. • Διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση των έργων υποδομής για τη λειτουργία Βιομηχανικών Πάρκων στις περιοχές Καστοριά, Κουφάλια, Θεσπρωτία, Ζερβοροχώρια Χαλκιδικής, Κάτω Γέφυρες Θεσσαλονίκης, καθώς και για το Βιομηχανικό και το Επιστημονικό Πάρκο στην Θίσβη Βοιωτίας και τη Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ενέργεια Παρατηρείται έκδοση σημαντικού αριθμού νομοθετικών διατάξεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και για τη προώθηση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε να ανταποκριθεί η χώρα στις δεσμεύσεις που τίθενται από την Ε. ‘Ενωση. Ειδικότερα: • τον Ιούνιο του 2010 εκδόθηκε ο Νόμος για την επίσπευση και απλοποίηση της αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ , ο οποίος τροποποιεί το ειδικό χωροταξικό σχεδιο για τις ΑΠΕ και ενισχύει τον ρόλο της ΡΑΕ. • Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2010. • Ενισχύθηκε οικονομικά η απόσυρση ενεργοβόρων οικιακών κλιματιστικών συσκευών. • Απλοποιήθηκε η αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικιακή κλίμακα. Φύση – Βιοποικιλότητα • Κυρώθηκαν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία του τοπίου, καθώς και η Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Ινστιντούτο Δασών. • Ενσωματώθηκε η Οδηγία 92/70 για την επισκόπιση για αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών 3
• Με ΚΥΑ χαρακτηρίσθηκαν ως εθνικά πάρκα: α) ο ορεινός όγκος Χελμού‐
Βουραϊκού, β) ο υγρότοπος Κοτυχίου‐Στροφυλιάς, γ) οι ορεινοί όγκοι των Τζουμέρκων, του Περιστερίου και του ποταμού Αράχθου, δ) οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, ε) οι περιοχές εκβολές των ποταμών Γαλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, η Αλυκή Κίτρους και η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. • Με αποφάσεις Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας ιδρύθηκαν καταφύγια άγριας ζωής σε περιοχές των Νομών Χανίων και Δράμας. • Ρυθμίστηκε η περίοδος και οι όροι κυνηγίου για την χρονική περίοδο 2009‐2010 • Με αποφάσεις Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας απαγορεύθηκε το κυνήγι για ορισμένο χρόνο στις περιοχές Δήμων Ασπροπύργου, Μαγούλας, Μάνδρας, Βιλλίων, Αρταίων, Αγ. Στεφάνου, Ραφήνας, Κηφισιάς, Ν. Ερυθρέας, Σταμάτας και γειτονικών δήμων, καθώς και σε περιοχές δικαιοδοσίας δασαρχείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κοζάνης, Κιλκίς, Σταυρού, Σερρών, Αρναίας. Επίσης επιβλήθηκαν απαγορευτικά μέτρα σε περίπτωση χιονοπτώσεως στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, και στην περιοχή Αρναίας Αλιεία • Ρυθμίσθηκε η αδειοδότηση μικρών μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας • Γι α την αλιεία στην Ανατολική Μεσόγειο κυρώθηκε με Νόμο Μνημόνιο μεταξύ του προγράμματος FAO και της ελληνικής κυβέρνησης • Με Προεδρικά Διατάγματα α) θεσπίσθηκε κανονισμός αλιείας στον Θερμαϊκό κόλπο, β) απαγορεύτηκε η αλιεία σε περιοχές στον Λακωνικό κόλπο Γεωργία • Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις περιόδου 2007‐2013 4
• Το Υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέθεσε στην εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» έργα ευθύνης του υπουργείου στους τομείς: α) ασφάλεια τροφίμων, β) αλιεία, γ) κωδικοποίηση νομοθεσίας δασών, δ) εφαρμογή νέας ΚΑΠ, ε) δασοπροστασία, στ) αγορά τροφίμων, ζ) γεωργικές επιδοτήσεις. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Συντομογραφίες ΥΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών νυν ΥΕΑΗΔ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΟΟ πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΥΑΝ πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης ΥΠΕΧΩΔΕ πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νυν ΥΠΕΚΑ ΥΑΠ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΕΚΑ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, νυν Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΥΓ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΥΑΑΝ ΥΠΟ πρώην Υπουργείο Πολιτισμού ΥΜΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, νυν ΥΠΥΜΕΔ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΕΝ πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΥΜΑΘΡΑ πρώην Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης ΥΤΑ πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ΥΠτΠ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 5
ΥΟΑΝ Υπουργείο Οικονομίας, ΟΛΠ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανασύσταση των Υπουργείων έγινε με τα Π.Δ/τα: 184, 185, 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009) και με την Απόφαση Πρωθ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234/7.10.2009) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 2. Ατμόσφαιρα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 2.1. Γενικά ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 2.2. Αυτοκίνητα οχήματα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 3. Νερά ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 3.1. Φορείς ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 3.2. Θάλασσα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 3.3. Γλυκά νερά ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 4. Απόβλητα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 4.1. Στερεά Απόβλητα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 4.2. Λύματα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 5. Βιομηχανική δραστηριότητα/Επιχειρήσεις/ΕγκαταστάσειςError! Bookmark not defined. 5.1. Χωροταξικός σχεδιασμός ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 5.2. ΒΙΠΑ και ΒΕΠΕ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 5.3. Όροι λειτουργίας ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 5.4. Πυρασφάλεια ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 6. Ενέργεια ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 7. Φύση/Βιοποικιλότητα ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 7.1. Τοπίο ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 6
7.2 Βιότοποι ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 7.2.1. Δάση ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 7.2.2. Εθνικά Πάρκα‐Προστατευόμενες περιοχές ‐ Error! Bookmark not defined. 7.2.3. Καταφύγια άγριας ζωής ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 7.3. Ρυθμίσεις κυνηγίου ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 8. Αλιεία ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 9. Γεωργία ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Error! Bookmark not defined. 1. Γενικά Νόµος 3861/2010, (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010), Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτυση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραµµα «Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29.9.2009) Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/35 /ΕΚ 2. Ατμόσφαιρα 2.1.
Γενικά ΚΥΑ 16251/2010, (ΦΕΚ Β 267/16.3.2010), Απαγόρευση χρήσης ορυκτών καυσίµων
στη βιοµηχανία παραγωγής κεραµικών ειδών.
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΜΕ‐ΥΟΟ 125494/25.09.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2082/28.9.2009) Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ Α΄ 181/16.09.2009). Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΟ‐YΠΕKA‐YΠΥΜΕΔ 2/81302/0026/11.11.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2354/19.11.2009) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/10/108/ΦΝ 437/2009 (ΦΕΚ Β 1533 /27.7.2009) 7
Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου. Η απόφαση αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1661/13.8.2009 συμπεριλαμβάνοντας και τα Παραρτήματα τα οποία δεν περιελάμβανε η αρχική δημοσίευση στο ΦΕΚ. 2.2. Αυτοκίνητα οχήματα N 3831/2010 (ΦΕΚ Α΄ 34/25.2.2010) Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων» καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» ΚΥΑ ΥΟ‐ΥΠΕΚΑ 460/2009/21.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 67/28.1.2010) Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. (Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο) 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων ‐ Πετρέλαιο κίνησης ‐ Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει", (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)". ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ‐ΥΜΕΔ 67740/5218/14.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2531/29.12.2009) Τροποποίηση της ΚΥΑ Φ50/74702/3233/97 (ΦΕΚ Β΄ 882) «Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ (Κάρτα ελέγχου καυσαερίων) σε όλους τους νομούς της χώρας». ΚΥΑ 51067/6222/18.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2108/29.9.2009) «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Κέντρου 8
Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων), Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΙΚΤΕΟ ΜΟΤΟ) και Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων)». Η παρούσα τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΟ‐
ΥΜΕΔ Φ50/67540/8283/11.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2467/17.12.2009). ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ –ΥΜΕ Φ1/31571/3756 (ΦΕΚ Β’ 1189/18.6.2009) Καθορισμός μεθόδου μέτρησης και ορίων εκπομπής του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα καυσαέρια των μοτοσικλετών και των τρίτροχων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Απόφαση ΥφΜΕ 24326/2886/4.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 915/15.5.2009) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΙΚΤΕΟ ‐ ΜΟΤΟ). ΚΥΑ ΥΟΟ ‐ΥΠΕΧΩΔΕ ‐ΥΜΕ 5015968/2915/22.4.2009 (ΦΕΚ Β’ 798/29.4.2009) Ειδικές περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαπίστωσης της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής. ΚΥΑ ΥΟΟ‐YΠΕΧΩΔΕ‐ΥΜΕ 42187/2495/08/10.3.2009 (ΦΕΚ Β' 462 /16.3.2009) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/74/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2008, για την τροποποίηση, σε σχέση με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά φορτηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ και διόρθωση της υπ αριθμ. 15093/947/06 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/19.1.2007). 9
3. Νερά 3.1. Φορείς ΚΥΑ ΥΟ‐ΥΕΑΗΔ‐ΥΠΕΚΑ 7575/2010
(ΦΕΚ Β΄ 183 25.2.2010) Τροποποίηση της ΚΥΑ 49139/24‐11‐2005 "Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 3.2. Θάλασσα Απόφαση Δ.Σ. ΟΛΠ 210/27.10.2010, (ΦΕΚ 606/Β/7.5.2010) Έγκριση αναθεώρησης Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών KYA 2431.02.1/05/10/25-08-2010 (1477 Β’/25-08-2010) Αποδοχή τροποποιήσεων
στο Παράρτηµα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά µε την Διεθνή Σύµβαση για την
πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 8 στο
Παράρτηµα I της Δ.Σ. MARPOL και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συµπλήρωµα
του Πιστοποιητικού IOPP, Έντυπο Β - Τροποποιήσεις στους κανονισµούς 1,12,13,17
και 38 του Παραρτήµατος Ι της Δ.Σ. MARPOL, στο Συµπλήρωµα του Διεθνούς
Πιστοποιητικού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι και II)
ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΠτΠ 2421.3/02/09/29.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2623/31.12.2009) Τροποποίηση ‐ συμπλήρωση της 3221.2/4/99/23.6.1999 απόφασης ΥΕΝ «Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των υλικών, των μέσων και του προσωπικού ΛΣ κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας», όπως ισχύει. ΥΑ 8111.41/09/2009 ΥΕΣ‐ΥΟ‐ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΕΝ‐ΥΑΙΓ (ΦΕΚ 412/Β`/6.3.2009) Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» Απόφαση ΥΕΝ 4113.262/01/2009/20.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1056/2.6.2009) 10
Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός από την υπ΄ αριθ. 1218.78/1/95/1.8.1995 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 709) και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 4113.166/01/2002/27.8.2002 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1201), όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. MSC.179(79)/10.12.2004 και MSC.195(80)/20.5.2005 αποφάσεις. ΚΥΑ ΥΕΣ‐ΥΟΟ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΥΓ Η.Π.8600/416/Ε103/23.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 356/26.2.2009) Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «Σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006. Εγκύκλιος ΥΟ Πολ. 1143/30.11.2009 Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού εν όψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ΄ αριθ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3.3. Γλυκά νερά ΚΥΑ 31822/1542/Ε103, (ΦΕΚ Β 1108/21.7.2010), Αξιολόγηση και διαχείριση των
κινδύνων πληµµύρας. Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.
ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ‐ ΥΠΕΣ 110957/2010 (ΦΕΚ Β 394/6.4.2010) Τρόπος λειτουργίας και γραμματειακή υποστήριξη των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων , και τρόπος δημοσιοποίησης των σχεδίων διαχείρισης του Ν.3199/2003 και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση
Απόφαση ΓΓΠερ.Ιονίων Νήσων 1653/29.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 151/17.2.2010) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 11
Απόφαση ΓΓΠερ. Ιονίων Νήσων οικ. 1651/29.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 151/17.2.2010) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού Ν. Ζακύνθου. Απόφαση ΓΓΠερ. Ιονίων Νήσων 1654/29.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 150/17.2.2010) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού Ν. Λευκάδος. Απόφαση ΓΓΠερ. Ιονίων Νήσων οικ. 1647/29.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 150/17.2.2010) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού Ν. Κερκύρας. ΚΥΑ ΥΕΣ‐ΥΟΟ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΥΓ 39626/2208/Ε130/25.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2075/25.09.2009) Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006". Απόφαση ΓΓΠερ.Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 1210/19.6.2009) ‐ Στερεάς Ελλάδος 1268/21.5.2009 Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναμικού της Λεκάνης Ασωπού και τη λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη Β, ΒΑ και ΒΔ Αττική (Υδατικό Διαμέρισμα 07 ‐ Λεκάνη Ασωπού). Απόφαση ΓΓΠερ.Αττικής 1348/28.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1122/10.5.2009) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναμικού και τη λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στην Αττική. 12
Απόφαση ΓΓΠερ. Βορείου Αιγαίου 9801/489/9.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 828/5.5.2009) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού Ν. Λέσβου. Απόφαση ΓΓΠερ. Βορείου Αιγαίου 9801/490/9.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 828/5.5.2009) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού Ν. Χίου. Απόφαση ΓΓΠερ. Βορείου Αιγαίου 9801/491/9.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 828/5.5.2009) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού Ν. Σάμου. Απόφαση ΥΤΑ 9833/26.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1055/2.6.2009) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους. Απόφαση Καθορισμός Ν.Ευβοίας 10334/30.4.2009 επιτρεπόμενης χρήσης για (ΦΕΚ την Δ΄ 198/22.5.2009) κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων με ανάπλαση του χώρου ‐ Δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου για την προστασία του υδροβιοτόπου και αξιοποίηση της φυσικής πηγής του νερού Φλέβας ‐ Αφαλάτωση σε έκταση συνολικού εμβαδού 32.115,48 τ.μ. του δημοσίου κτήματος ΑΒΚ 62 Καρύστου στον οικισμό Παναγίας ΔΔ Αλμυροποτάμου Δήμου Στυρέων Ν. Ευβοίας. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ16γ/694/7/117/Γ/12.3.2009 (ΦΕΚ Β' 552/26.3.2009) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Απόφαση Νομάρχη Έβρου Ι‐55/20.1.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 69/25.2.2009) Καθορισμός χρήσης γης παραχωρούμενης κοινόχρηστης έκτασης αναδασμού του έτους 1995‐1998 (αναθεώρηση 2001), αγροκτήματος Οινόης Ν. Έβρου ως 13
χώρου για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης 4. Απόβλητα 4.1. Στερεά Απόβλητα ΚΥΑ ΥΟΑΝ-ΥΠΕΚΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010) «Μέτρα,
όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών,
2006/66/ΕΚ
απόβλητα
«σχετικά µε τις λεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της
Οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/66/ΕΚ «σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την
και
τα
τοποθέτηση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», κατήργησε το Π.Δ. 115/2004.
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β 1312/24.8.2010): Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Νόµος 23854/2010, (ΦΕΚ Α 94/23.6.2010) τροποποίηση Νόµου 2939/2001
«Συσκευασίες και Εναλλακτική διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
– Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΜΕΔ 8830/492/09/3.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 147/17.2.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/1/ΕΚ της Επιτροπής της 7 Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας 2005/64/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους. 14
Απόφαση Πρωθυπουργού Υ181/25.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 63/27.1.2010) Διυπουργική Επιτροπή για την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ν.3835/2010 (ΦΕΚ Α 43/16.3.2010) Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 YO‐ ΥΑΝ‐ΥΕΣ‐YΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β 2076/25.9.2009) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ . ΚΥΑ ΥΕΣ‐ΥΠΕΧΩΔΕ ‐ΥΥΓ‐ΥΑΑΝ 27081/7.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1350/7.7.2009) Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ΄ αριθ. 136945/5.12.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού». Απόφαση ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ 10/30.1.2009 (ΦΕΚ Δ' 750/23.4.2009) Αναπροσαρμογή τιμολογίων παραλαβής στερεών αποβλήτων. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 118019/18.3.2009 (ΦΕΚ Β' 634/6.4.2009) Ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών "Σ.Σ.Ε.Δ.Σ. ‐ Ανακύκλωση". ΚΥΑ ΥΕΣ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ ΥΥΓ 2527/7.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 83/23.01.2009) Θέματα λειτουργίας, δραστηριοτήτων, τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Απόφαση ΥΕΣ‐ΥΟΟ‐ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΕΝ 8111.1/41/09/25.2.2009 (ΦΕΚ Β' 412/6.3.2009) 15
Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με της διατάξεις της 2007/71/ΕΚ Οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 3418/07/02 (ΦΕΚ Β΄ 712) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για της λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». 4.2. Λύματα ΚΥΑ
Ε103/2010,
(ΦΕΚ
Β
1132/.11.2010),
Συµπλήρωση
της
ΚΥΑ
19652/1906/1999, ΦΕΚ 1575/Β/5.8.1999 Προσδιορισµός των νερών που υφίστανται
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης – κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της ΚΥΑ 16190/1335/1997,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφορά τη λεκάνη του ποταµού Ασωπού Βοιωτίας.
ΚΥΑ ΥΕΑΗΔ‐ΥΟ‐ΥΑΝ‐ΥΠΕΚΑ‐ΥΥΓ,ΥΑΤ 20488/2010 (ΦΕΚ Β 749/31.5.2010) Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπής υγρών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. Απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας 2923/27.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 573/18.12.2009) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΔ Μακρυχωρίου, Μυρίνης, Προδρόμου, Αγ. Θεοδώρου και Σταυρού Δήμου Κάμπου. Απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας 4822/10.12.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 571/18.12.2009) Περί καθορισμού αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΔ Μέλισσας και Πτελοπούλας Δήμου Κάμπου. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1590/20.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 555/15.12.2009) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Κοινότητος Σαμαρίνας. 16
Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1916/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 533/7.12.2009) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1917/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 533/7.12.2009) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Μυρσίνας Δήμου Γρεβενών. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1918/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 532/7.12.2009) Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Αμυγδαλέων Δήμου Γρεβενών. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1919/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 532/7.12.2009) Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Φελλίου Δήμου Γρεβενών. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1931/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 532/7.12.2009) Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Παλαιοχωρίου Δήμου Βεντζίου. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1932/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 532/7.12.2009) Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Σαρακήνας Δήμου Βεντζίου. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1933/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 532/7.12.2009) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Ποντινής Δήμου Βεντζίου. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 1934/4.11.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 532/7.12.2009) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού ΔΔ Κνίδης Δήμου Βεντζίου. Απόφαση Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/16731/1.10.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 472/23.10.2009) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας Δαναΐς ΑΕ. Απόφαση Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/10488/1.10.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 472/23.10.2009) 17
Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της ΔΕΥΑ Αριδαίας. Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 648/28.5.2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 295/24.6.2009) Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Κοινότητας Μεσολουρίου. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3285/11.6.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 257/26.6.2009) Καθορισμός του ποταμού Λύγκου ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μαρίνας, Μεσοκάμπου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Άνω και Κάτω Καλλίνικης Δήμου Κάτω Κλεινών. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3286/11.6.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 257/26.6.2009) Καθορισμός του ποταμού Τροπαιούχου ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Ατραπού, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς και Τροπαιούχου Δήμου Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3287/11.6.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 257/26.6.2009) Καθορισμός του ρέματος Στενόρρεμα ως ενδιαμέσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, Τριποτάμου, Ιτέας και Αγ. Αθανασίου Δήμου Μελίτης με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3288/11.6.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 257/26.6.2009) Καθορισμός του ποταμού Λαδοπόταμου ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πισοδερίου, Ανταρτικού, Πράσινου, Τριγώνου και του χιονδρομικού στη θέση Βίγλα Δήμου Πρεσπών. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3025/11.6.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 257/26.6.2009) Καθορισμός του ρέματος Οξυάς ως ενδιαμέσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μικρολίμνης, Οξυάς και Καρυών Δήμου Πρεσπών με τελικό αποδέκτη τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. 18
Απόφαση Νομάρχη 236/16.6.2009) Κοζάνης Έγκριση χώρου ΔΥ&Π/1402/28.5.2009 εγκατάστασης (ΦΕΚ βιολογικού Δ΄ σταθμού επεξεργασίας λυμάτων μονάδας τυροκομίας αγροτικών συνεταιρισμών Κοζάνης Σερβίων και καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων λυμάτων. Απόφαση Νομάρχη Φωκίδος 1027/7.5.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 204/26.5.2009) Καθορισμός αποδέκτη και διάθεσης λυμάτων των οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδορικίου. Απόφαση Νομάρχη Ηλείας 630/24.2.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 176/8.5.2009) Χαρακτηρισμός αποδέκτη αστικών λυμάτων ΔΔ Ζαχάρως Δήμου Ζαχάρως Ν. Ηλείας. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ16γ/010/178/Γ/21.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 846/6.5.2009) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Απόφαση Νομάρχη Κερκύρας 8995/6.4.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 162/30.4.2009) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικού σταθμού καθαρισμού Δήμου Αχιλλείων. Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 01α/434/8.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 719/16.4.2009) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. Απόφαση Νομάρχη Κερκύρας 8012/27.3.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 139/13.4.2009) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αποβλήτων μονάδας αφαλάτωσης νερού Δήμου Κασσωπαίων. Απόφαση Νομάρχη Χίου 1177/20.3.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 130/3.4.2009) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτόνομου 19
Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Λευκωνιά ‐ Κοντάρι Δήμου Αγ. Μηνά. Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας 636/9.3.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 117/31.3.2009) Καθορισμός της θαλάσσιας περιοχής Νηών στη νοτιοδυτική πλευρά του Παγασητικού Κόλπου, ως αποδέκτη των αλμόλοιπων της μονάδας αφαλάτωσης του τουριστικού συγκροτήματος Lavender Hills Resort, ιδιοκτησίας της εταιρίας Golfing Developments SA, στην περιοχή του όρμου Νήες Δήμου Σούρπης στον Ν. Μαγνησίας. Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας 1449/20.2.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 84/10.3.2009) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΔΔ Πλατέος Δήμου Πλατέος Ν. Ημαθίας. 5. Βιομηχανική δραστηριότητα/Επιχειρήσεις/Εγκαταστάσεις 5.1. Χωροταξικός σχεδιασμός Απόφαση 11508/18.2.2009 Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/13.4.2009) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού 5.2. ΒΙΠΑ και ΒΕΠΕ Απόφαση ΓΓΒιομηχανίας Φ/Α/6.2/17841/1862/30.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 168/22.2.2010) Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και τη δυνατότητα λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Κουφαλίων. Απόφαση ΓΓΒιομηχανίας Φ/Α/6.5/17685/1861/30.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 168/22.2.2010) 20
Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και τη δυνατότητα λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Καστοριάς. ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΠΕΚΑ Φ/Α.6.2/18205/1897/30.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 79/1.2.2010) Τροποποίηση της απόφασης υπ΄ αριθ. Φ/Α.6.5/οικ.22772/1886/24.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1465/24.10.2005) περί καθορισμού του φορέα, της θέσης, της έκτασης, των ορίων και των περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΠΑ Καστοριάς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Απόφαση YφΑΝ 2337/265/5.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 958/22.5.2009) Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 14822/703 (ΦΕΚ Β΄ 1309/10.10.2001) υπουργικής απόφασης περί υπαγωγής τα Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας στις διατάξεις του Ν 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας της. Απόφαση ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ Φ/Α/19.1/28049/2143/27.1.2009 (ΦΕΚ Β' 885/12.05.2009) Τροποποίηση της ΚΥΑ 14723/807/6.8.2003 (ΦΕΚ 1234/Β'/1.9.2003) περί "καθορισμού του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης, έγκρισης του Φορέα Β.Ε.Π.Ε. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΒΙΠΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει". Απόφαση ΥΑΝ Φ/Α/7.6/6172/677/27.4.2009 (ΦΕΚ Β' 885/12.05.2009) Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής ΚΥΑ ΥΑΝ‐ ΥΠΕΧΩΔΕ 6261/680/27.4.2009 (ΦΕΚ Β' 885/12.05.2009) Χορήγηση παράτασης έκδοσης της Διαπιστωτικής Πράξης Ολοκλήρωσης του ΒΙΟ.ΠΑ. 21
Θεσπρωτίας Απόφαση ΓΓΒιομηχανίας Φ/Α/19.1/31191/290/26.2.2009 (ΦΕΚ Β' 427 10.3.2009) Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. 5.3. Όροι λειτουργίας ΚΥΑ Φ6.38/14370/1056/16.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2307/27.10.2009) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση και άδειας νέας μηχανολογικής και κτηριακής επέκτασης. ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΠΕΚΑ 166251/10.03.2010 (ΦΕΚ Β΄ 276/16.03.2010) Απαγόρευση χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων στη βιομηχανία παραγωγής κεραμικών ειδών. ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΜΕΔ 1781/62/17.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 210/1.3.2010) Πετάσματα όψεων, πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης και ύαλος για δομική χρήση. Απόφαση ΥΟ 3002475/383/0029/2.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 162/19.2.2010) Λειτουργία αποσταγματοποιείων. ΚΥΑ 141270/2009 ΥΟ‐ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1411/Β`/15.7.2009) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (1022/Β) ΚΥΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 ………..», για την κατάταξη των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών ΚΥΑ ΥΑΠ‐ΥΥΓ 21017/84/2009 (ΦΕΚ Β' 1287/30.6.2009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου 22
ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. Απόφαση ΥΜΕ 32880/2038/10.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1221/22.6.2009) Καθορισμός τρόπου εγκατάστασης και τοποθέτησης δεξαμενών υγραερίου (LPG), με χωρητικότητα μέχρι 18 m3 εντός πρατηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών. Απόφαση ΥΜΕ 32279/1990/10.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1189/18.6.2009) Καθορισμός λεπτομερειών τρόπου σφράγισης για εγκαταστάσεις σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων ‐ λιπαντηρίων. 5.4. Πυρασφάλεια ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΜΕΔ 1782/63/17.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 210/1.3.2010) Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού. ΚΥΑ ΥΟΑΝ‐ΥΜΕΔ 1783/64/17.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 210/1.3.2010) Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης. Πυροσβεστική Διάταξη 13α/2.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 141/12.2.2010) Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτήρια». Απόφαση ΥφΑΝ 7077/444/Φ.15/ 11.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 977/22.5.2009) Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. Φ15/οικ. 1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) ΚΥΑ «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές‐βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια». ΚΥΑ ΥΕΣ‐ΥΜΕ 16085Φ700.1/24.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 770/28.4.2009) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων ‐ 23
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (ΕΣΑ) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. 6. Ενέργεια ΚΥΑ 36720/2010, (ΦΕΚ Β 376/6.9.2010) Έγκριση ειδικών όρων για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστηµάτων σε κτίρια και οικόπεδα
εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισµούς, ( καταργεί την ΚΥΑ 29107/2009).
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010) Επιτάχυνση και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. ΠΔ 32/2010 (ΦΕΚ Α΄ 70/14.05.2010) Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ . ΚΥΑ ΥΟ‐ΥΠΕΚΑ Δ6/Β/ 5825/30.03.2010 (ΦΕΚ Β΄ 407/9.4.2010) Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Απόφαση ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/429/4766/16.03.2010 (ΦΕΚ Β΄ 296/22.3.2010) ‘’Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας1’’. Προηγούμενες τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού έγιναν με τις αποφάσεις ΥφΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2563/26229/30.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1
Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ5‐ΗΛ/Β/οικ./8311 ‐ ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005). 24
2564/30.12.2009) και ΥΠΕKA Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2098/οικ.23692/17.11.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2386/30.11.2009) Απόφαση ΡΑΕ 4308/15.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2612/31.12.2009) Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και περιοδικής εκκαθάρισης Προμηθευτών. Απόφαση ΥΠΕKA Δ3‐Γ/24393/15.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2508/18.12.2009) Εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Στεφάνη ‐ Βαρνάβας ‐ Αλιβέρι, στην περιοχή ΔΔ Αλιβερίου Δήμου Ταμιναίων Ν. Ευβοίας. Απόφαση ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ1/25859/14.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2514/22.12.2009) Αναπροσαρμογή τιμολογίων απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ή μέσω υβριδικού σταθμού. Απόφαση ΥΠΕKA Δ3/Α/23300/14.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2467/17.12.2009) α) Χορήγηση της άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ2 για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νησίδα Ρεβυθούσα Ν. Αττικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την υλοποίηση των έργων αναβάθμισής του και β) τροποποίηση ως προς τον φορέα της εγκατάστασης από ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΚΥΑ ΥΟ‐ΥΠΕKΑ‐ΥΑΤ Δ1/Α/25573/10.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2499/18.12.2009) Κατανομή για το έτος 2009 ποσότητας 182.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν 3054/2002. 2
Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ. : http://www.desfa.gr/
25
Απόφαση ΥΠΕKA Δ3‐Γ/21597/19.11.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2381/26.11.2009) Εγκατάσταση και διαδρομή του εντός της ΒΙΠΕ Θίσβης τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Μαυρομμάτι ‐ Δομβραίνα ‐ ΒΙΠΕ Δίσβης από Κ23Α+95μ έως Κ29Α σε έκταση 41.249 τ.μ. στην περιοχή Δήμου Θίσβης Ν. Βοιωτίας. Απόφαση ΥφΑΝ Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ ΓΔΦΠ2488/11.6.09 (ΦΕΚ Β’ 1249/24.6.2009) Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ‐ ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό. ΚΥΑ ΥΕΣ‐ΥΠΟΟ Δ16/ Φ.7.3Α/12306/850/4.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1129/10.6.2009) Σύσταση Επιτροπής Ν. Έβρου για το έργο «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς ‐ Αλεξανδρούπολη». ΚΥΑ ΥΟΟ‐ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ 4.6.2009 (ΦΕΚ Β’ 1079/4.6.2009) Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια, και ιδίως δώματα και στέγες κτιρίων. Απόφαση ΥφΑΝ Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/20.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2.6.2009) Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων. Απόφαση ΥΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/10703/15.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1050/2.6.2009) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 κεφ. Β΄ παρ. 3 εδάφ. α) της υπ΄ αριθ. 54409/2632/Ε103/27.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1931) ΚΥΑ. Απόφαση ΥΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/427/3073/14.5.2009 (ΦΕΚ Β' 26
983/22.5.2009) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ, που πληρούν της προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 κεφ. Β΄ παρ. 3 εδάφ. α) της υπ΄ αριθ. 54409/2632/Ε103/27.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1931) ΚΥΑ και καθορισμός ημερομηνιών έναρξης λειτουργίας νεοεισερχόμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε εφαρμογή της παρ. 4.2.3 του Παραρτήματος του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. 36028/1604 (ΦΕΚ Β΄ 1216/1.9.2006) ΚΥΑ. Απόφαση ΥΑΝ 12466/400/5.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1129/10.5.2009) Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007‐2013. Απόφαση ΥΑΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2/οικ.9180/28.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 852/7.5.2009) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17.5.2005). ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΜΕ 15931/596/16.3.2009 (ΦΕΚ Β' 592/1.4.2009) Όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατασκευές κεραιών. Ν.3739/2009 (ΦΕΚ Α' 18/06.02.2009) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8/28.1.2009) Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 27
7. Φύση/Βιοποικιλότητα 7.1. Τοπίο N 3827/2010 (ΦΕΚ Α΄ 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. 7.2 Βιότοποι 7.2.1. Δάση N 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17/16.2.2010) Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. Απόφαση ΥΑΑΝ 103040/1235/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1976/10.09.2009) Ένταξη έργων των Δράσεων 2 και 33 του μέτρου 226 "Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης" που αφορά Δημόσια Δάση και Δασικές εκτάσεις. Απόφαση ΥΑΑΝ 99480/1594/4.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 845/06.05.2009) Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1. Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο 2.Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 3.Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας στον τομέα κυβερνητικής προτεραιότητας των 3
Αρ.2 : ‘Σκοπός της παρούσης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υλοποίηση της Δράσης 2 "Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή των επιπτώσεων πλημμύρων" και Δράσης 3 "Έργα Αναδασώσεων ‐ Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων" του Μέτρου 226 "Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης" στα Δημόσια Δάση και τις Δασικές εκτάσεις της χώρας.’ 28
"Δασών" 4.Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Γεωργικές Επιδοτήσεις" 5.Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Ασφάλεια Τροφίμων" 6.Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Αλιεία" 7. Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων 8. Δημιουργία Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως Ν. 3747/2009 (ΦΕΚ Α' 28/19.2.2009) Κύρωση της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών 7.2.2. Εθνικά Πάρκα‐Προστατευόμενες περιοχές ΚΥΑ ΥΑΝ‐ΥΕΧΩΔΕ‐ΑΑΝ 40379/1.10.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 445/ 2.10.2009) Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο. ΚΥΑ ΥΑΝ‐ΥΕΧΩΔΕ‐ΑΑΝ 40390/1.10.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 446/02.10.2009) Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του ορεινού όγκου Χελμού ‐ Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου. ΚΥΑ ΥΑΝ‐ΥΕΧΩΔΕ‐ΑΑΝ‐ΥΕΝ 36427/23.3.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 396/17.9.2009) Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Ελους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών. ΚΥΑ ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΑΑΝ‐ΥΕΝ‐ΥΜΑΘΡΑ 12966/23.3.2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 220/14.5.2009) Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής 29
Κίτρους και της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. ΚΥΑ ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ ΥΑΑΝ‐ ΥΕΝ 12365/17.3.2009 (ΦΕΚ Δ' 159/29.4.2009) Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής της (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως ''Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου‐
Στροφυλιάς''. ΠΔ 27/2009 (ΦΕΚ Α' 46/16.3.2009) Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Ε. Επιτροπής. Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας 790/11.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 719/16.4.2009) Λήψη μέτρων προστασίας πηγής «Μάνα» Δήμου Πορταριάς Ν. Μαγνησίας. ΠΔ της 9.2.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 49/12.2.2009) Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμου), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών εκτάσεως της Κεντροδυτικής Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης. Αναφορικά με τη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου, εκδόθηκαν οι παρακάτω σχετικές αποφάσεις : α) Απόφαση ΥφΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. 39809 (ΦΕΚ Β΄ 2152/2.10.2009)Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.’ και β) Απόφαση 30
ΥφΠΕΧΩΔΕ 39808 (ΦΕΚ Β΄ 2152/2.10.2009) ‘ Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμερκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. ΚΥΑ ΥΑΝ‐ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΑΑΝ 28651/9.2.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 302/23.07.2009) Χαρακτηρισμός των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου. 7.2.3. Καταφύγια άγριας ζωής Απόφαση ΓΓΠερ. Ανατ. Μακεδονίας ‐ Θράκης ΔΙΔΣ927/25.5.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 253/23.6.2009) Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής Χαριτωμένης ‐ Καλής Βρύσης Ν. Δράμας Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας ‐ Θράκης. Απόφαση ΓΓΠερ. Κρήτης 1816/25.5.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 234/16.6.2009) Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στη θέση Άσπρη Λίμνη Δήμου Ινναχωρίου περιοχής Χρυσοσκαλίτισσα Ν. Χανίων Περ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ. Κρήτης 1817/25.5.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 234/16.6.2009) Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές Αγ. Δικαίου ‐ Βιτσιλιάς και Αλμυρόκαμπου και Ελαφονήσου Δήμου Ινναχωρίου και Πελεκάνου Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ. Κρήτης 1815/25.5.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 226/10.6.2009) Απόφαση ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής σε τμήμα της παραθαλάσσιας περιοχής της νησίδας Άγρια Γραμβούσα Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ. Κρήτης 1818/11.3.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 235/16.6.2009) Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην 31
περιοχή Λευκών Ορέων Δήμων Μουσούρων Ανατ. Σελίνου και Σφακείων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ. Κρήτης 1814/11.3.2009 (ΦΕΚ Δ΄ 201/22.5.2009) Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής σε τμήμα των βορειοανατολικών κλιτύων κορυφής Σβουριχτή των Λευκών Ορέων Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. 7.3. Ρυθμίσεις κυνηγίου Απόφαση Δ/ντή Δασών Δυτ. Αττικής 42/3.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 171/22.2.2010) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων Βιλλίων, Μάνδρας, Μαγούλας και Ασπροπύργου. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 3078/30.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 58/26.1.2010) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σταυρού. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 3984/14.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 58/26.1.2010) Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 6473/23.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 39/20.1.2010) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσ/νίκης. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας ΔΑΔΑρ. 29/2009/14.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 20/18.1.2010) Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Κιλκίς. 32
Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 4459/28.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 12/14.1.2010) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή Δασαρχείου Λαγκαδά. Απόφαση ΓΓΠερ.Δυτ.Μακεδονίας 120093/4031/7.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2620/31.12.2009) Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Κοζάνης. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 6355/16.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2587/31.12.2009) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσ/νίκης. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 4164/24.11.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2413/4.12.2009) Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 2229/4.11.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2406/3.12.2009) Απαγόρευση θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης. Απόφαση ΓΓΠερ.Θεσσαλίας 3476/17.11.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2386/30.11.2009) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων. Απόφαση ΓΓΠερ.Αττικής 6038/13.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2278/26.10.2009) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, Π. Πεντέλης, Μελισσίων, Παλλήνης, Ραφήνας, Ν. Μάκρης και των Κοινοτήτων Σταμάτας, Ροδόπολης, Ανθούσας και Πικερμίου. Απόφαση ΓΓΠερ.Αττικής 5428/13.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2278/26.10.2009) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις κτηματικές περιφέρειες των Κοινοτήτων Γραμματικού, Βαρνάβα, Καπανδριτίου και Δήμου Μαραθώνα Αττικής. 33
Απόφαση ΥφYΠΕKA 183643/4418/17.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2466/17.12.2009) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009‐2010. Απόφαση ΥΑΑΝ 103172/3360/10.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1447/17.7.2009) ΄Οροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων. Απόφαση ΓΓΠερ.Δυτ.Ελλάδας 3415/1.6.2009 (ΦΕΚ Β' 1151/15.06.2009) Απαγορευτική Διάταξη θήρας Λ/θ Κοτυχίου ‐ Δάσους Στροφυλιάς Μανωλάδας Ν. Ηλείας. Απόφαση Δασάρχη Νιγρίτας 1385/27.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1164/16.6.2009) Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 9520/πε/20.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2.6.2009) Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στο δασικό σύμπλεγμα Όρους Μπέλες. Απόφαση ΓΓΠερ.Κεντρ.Μακεδονίας 4241/13.5.2009 (ΦΕΚ Β' 1041/01.06.2009) Απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος για πέντε (5) χρόνια, ήτοι μέχρι 20.8.2014, στην έκταση εμβαδού 8250,00 στρ., περιοχής ΔΔ Μαυροθάλασσας. Απόφαση ΓΓΠερ.Ηπείρου 918/18.2.2009 (ΦΕΚ Β' 406/5.3.2009) Απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων για 3 χρόνια σε έκταση 4.650,00 στρ. στον Λόφο Περάνθης Περέρειας Δήμου Αρταίων Ν. Αρτης. Απόφαση Δασάρχη Αρναίας 6643/29.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 61/21.1.2009) Απαγόρευση άσκησης κυνηγιού όλων των θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, σε περίπτωση χιονόπτωσης, όπου και όταν καλύπτεται συνεχώς από χιόνι. Η ισχύς της απόφασης μας αυτής είναι μέχρι 28.2.2009. Απόφαση Δασάρχη Σερρών 4590/18.11.2008 (ΦΕΚ Β΄ 24/7.1.2009) Απαγόρευση άσκησης κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σερρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπασμένο με χιόνι. Η παρούσα ισχύει μέχρι 34
το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2008‐2009. Απόφαση Δασάρχη Κιλκίς 3845/Αρ. ΔΑΔ 24/2008/18.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 9/07.01.2009) Απαγόρευση 1. Άσκησης κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ` αυτού. 2. Άσκησης κυνηγιού πτερωτών θηραμάτων (θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών. Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2008‐2009. Απόφαση ΥφΑΑΝ 98161/4136/29.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 637/6.4.2009) Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα. 8. Αλιεία ΠΔ 68/3.6.2009 (ΦΕΚ Α' 90/12.6.2009) Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. Απόφαση ΥφΑΝ Α2‐2121/14.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 983/22.05.2009) Διαγραφή εξειδικευμένου αλιεύματος από τις διατάξεις του άρθρου 106 περι “απαγόρευση εμπορίας ψαριών μικρού μεγέθους” της Αγοραν. Διάταξης 14/1989 όπως τροποποιήθηκε με τις Αγοραν. Διατάξεις 3/2007 και 14/2008". Απόφαση ΥΑΑΝ 99480/1594/4.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 845/06.05.2009) Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ........6. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Αλιεία" Ν.3757/2009 (ΦΕΚ Α' 59/8.4.2009) 35
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την “Επιστημονική και Θεσμική Συνεργασία για την Υποστήριξη της Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο” Απόφαση ΥφΑΑΝ 147144/18.2.2009 (ΦΕΚ Β' 374/03.03.2009) Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας. ΠΔ 15/2009 (ΦΕΚ Α' 32/24.2.2009) Απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων Λακωνικού Κόλπου. 9. Γεωργία ΚΥΑ 262385/2010, (ΦΕΚ Β 509/23.4.2010), Εφαρµογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισµού (ΕΚ) 73/2009 και του Κανονισµού 1698/2005 του Συµβουλίου.
(Στήριξη των γεωργών στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε
προϋπόθεση τη προστασία του περιβάλλοντος-Καλή Γεωργική Πρακτική-Χρήση
υδατικών πόρων, βιότοποι, έδαφος)
Απόφαση ΥΑΑΝ 99480/1594/4.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 845/06.05.2009) Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ...2. Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ....... 4. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Γεωργικές Επιδοτήσεις" 5. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Ασφάλεια Τροφίμων".... 7. Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων.... Απόφαση Αρχηγού Αγροφυλακής 1011/4/3στ/22.4.2009 με έγκριση του Αναπληρωτή ΥΕΣ (ΦΕΚ Β΄933/19.05.2009) 36
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάταξης "Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων". ΚΥΑ ΥΟΟ‐ΥΑΑΝ 232078/9.3.2009 (ΦΕΚ Β'467/13.3.2009) Έγκριση πιστώσεων για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2009 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007‐2013. 37