Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
Μάιος 2010
Πίνακας Περιεχομένων
Εισαγωγικά
Ξάνθη
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κομοτηνή
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Ιατρικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία
Ορεστιάδα
Τμήμα Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
4-5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
18
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εισαγωγικά
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) από την ίδρυσή του
το 1973 έως σήμερα έχει να παρουσιάσει αξιόλογη εμπειρία ερευνητικής δραστηριότητας με σημαντικά αποτελέσματα στην έρευνα και
την ανάπτυξη, προσπαθώντας να ενσωματώσει στις δραστηριότητές
του όχι μόνο την περιοχή της Θράκης αλλά και αυτήν του ευρύτερου
χώρου της Βαλκανικής.
Το Δ.Π.Θ. παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης και συμβάλλει στο
υψηλό επίπεδο των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Σήμερα στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν δύο (2) Σχολές και είκοσι (20) Τμήματα στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα καθώς και είκοσι τρία (23) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία που καλύπτουν ειδικότητες σε όλα τα επίπεδα
ενδιαφερόντων.
Οι αντικειμενικοί σκοποί των ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι:
•
Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων ΠΜΣ.
•
•
Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
•
Η δημιουργία μίας οργανωτικής υποδομής, που να ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.
•
Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
•
Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της Ελληνικής κοινωνίας.
•
Η παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους
φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές
σε διδακτορικό επίπεδο.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ έχει το Τμήμα
εκείνο του Πανεπιστημίου, το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ. Κάθε Τμήμα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα
Τμήματα είτε του ιδίου ΑΕΙ είτε άλλου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής είτε
αναγνωρισμένων ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (Διατμηματικά / Διαπανεπιστημιακά ΠΜΣ). Στην περίπτωση αυτή τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα,
το οποίο αναφέρεται στο διατμηματικό πρόγραμμα, όπως ο νόμος
ορίζει. Επίσης, τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου μπορούν είτε από της
ίδρυσής τους είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, να συνεργάζονται με έγκριτους οργανισμούς ελληνικούς ή ξένους που ειδικεύονται στο αντικείμενο τους. Τα ΠΜΣ, ύστερα από τεκμηριωμένη
μελέτη - εισήγηση μέλους ή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, εγκρίνονται
κατ΄ αρχήν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του
Τμήματος ή των οικείων Τμημάτων, αν πρόκειται για Διατμηματικό
ΠΜΣ. Στη συνέχεια υποβάλλονται στη Σύγκλητο για έγκριση ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών . Στην
περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ από διαφορετικά ΑΕΙ απαιτείται η
έγκριση όλων των Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης. Η τελική έγκριση
για ένα ΠΜΣ δίδεται από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης άρχισε να λειτουργεί στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) το 1993. Από τότε
και μέχρι σήμερα τόσο η ποσοτική ανάπτυξη όσο και η ποιοτική βελτίωση των ΠΜΣ είναι ραγδαία. Από τα είκοσι τρία (23) Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν μέχρι σήμερα στο
Δ.Π.Θ. τα δεκατέσσερα (14) είναι αυτόνομα, ένα (1) διατμηματικό και
οκτώ (8) διαπανεπιστημιακά. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής (πάνω
σε κατευθύνσεις Δικαίου) και το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι χρηματοδοτούμενα
από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
ενώ όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν με δίδακτρα.
Στο παρόν έντυπο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Π.Μ.Σ. που προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανά πόλη και Τμήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οτιδήποτε νεότερο
προκύψει, μπορείτε να επισκέπτεστε το Σύστημα Πληροφόρησης
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελλάδας που διαθέτει το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.: http://career.duth.gr/postgrads
ΞΑΝΘΗ
Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν τρία (3)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1) «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό
Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»
με κατευθύνσεις:
• Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό
• Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων
• Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον
Πληροφορίες
Τηλ. 25410-79636, 79025
URL: http://www.civil.duth.gr
2) «Υδραυλική Μηχανική»
(σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.)
με κατευθύνσεις:
• Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
• Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
• Παράκτια και Λιμενικά Έργα
• Υδροπληροφορική
• Υδροενεργειακή Μηχανική
Πληροφορίες
Τηλ. 25410-79025, 79611
URL: http://www.civil.duth.gr
3) «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων»
(σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
με κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών
• Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Πληροφορίες
Τηλ. 25410-79025
URL: http://sem.eng.duth.gr
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στους τομείς:
•
•
Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών
• Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης
Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών
Πληροφορίες
Τηλ. 25410-79016, 79017, 79035
URL: http://www.ee.duth.gr
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος λειτουργεί
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο:
«Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη»
στις κατευθύνσεις:
•
•
•
Ατμοσφαιρική ρύπανση και αντιρρυπαντική τεχνολογία
Διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων
Ενεργειακός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
Πληροφορίες
Τηλ. 25410-79101
URL: http://www.env.duth.gr
10
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Νομικής
Στο Τμήμα Νομικής λειτουργούν δύο (2)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1) στις κατευθύνσεις:
•
•
•
•
•
Ιδιωτικό Δίκαιο
Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο
Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες
Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη
Διεθνείς Σπουδές
Πληροφορίες
Τηλ. 25410-79101
URL: http://www.env.duth.gr
2) «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
(σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας)
με προσανατολισμό νομικό, οικονομικό ή ιστορικό.
Πληροφορίες
Τηλ. 25310-39897, 39898, 39840
URL: http://www.law.duth.gr
KOMOTHNH
11
Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο:
«Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»
στις κατευθύνσεις:
•
•
•
•
Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης
Πρόληψη - Παρέμβαση - Αποκατάσταση
Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση
Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή
Πληροφορίες
Τηλ. 25310-39622
URL: http://www.phyed.duth.gr
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας προσφέρει Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω κατευθύνσεις:
•
•
•
•
•
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Λατινική Φιλολογία
Παπυρολογία
Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
Νεοελληνική Φιλολογία
Πληροφορίες
Τηλ. 25310-39902
URL: http://www.helit.duth.gr
12
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και ανάπτυξης
Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις»
Πληροφορίες
Τηλ. 25310-39826
URL: http://www.ierd.duth.gr
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο:
«Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο»
Πληροφορίες
Τηλ. 25310-39426
URL: http://www.bscc.duth.g
KOMOTHNH
13
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης λειτουργούν δύο (2)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1) «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»
(σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Η διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανήκει στο Ε.Κ.Π.Α.)
Πληροφορίες
Τηλ. 210-3688055
URL: http://www.ecd.uoa.gr/metaptixiaka.htm
2) «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία»
με κατευθύνσεις:
• Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
• Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Οικογένειες
Πληροφορίες
Τηλ. 25310-39496
URL: http://www.socadm.duth.gr
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
15
Τμήμα Ιατρικής
Στο Τμήμα Ιατρικής λειτουργούν έξι (6)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1) «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική»
(σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, το Φυσικό και το Βιολογικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ιατρικό Τμήμα των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, καθώς και με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ‘Δημόκριτος’. Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών)
Πληροφορίες
Τηλ. 210-7462032, 7462035
URL: http://www.eeae.gr , http://www.school.med.uoa.gr
2) «Χειρουργική Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος»
Πληροφορίες
Τηλ. 25510-74001
URL: http://www.med.duth.gr/hpbsurgery
3) «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας»
(σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής
Α` του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
Πληροφορίες
Τηλ. 2551110048, 2551030521, 2551030546
URL: http://www.med.duth.gr
4) «Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική»
(σε συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης)
Πληροφορίες
Τηλ. 25510-75096, 30912
URL: http://www.med.duth.gr
5) «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία»
Πληροφορίες
Τηλ. 25510-74059
URL: http://www.med.duth.gr
6) «Κοινωνική Ψυχιατρική»
Πληροφορίες
Τηλ. 25510-30912-13 και 25510-30332
URL: http://www.med.duth.gr
16
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις:
«Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:
• Σχολική Παιδαγωγική και διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση
(Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή).
• Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
Νέες Τεχνολογίες.
•
Γλώσσα και Πολιτισμός: θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις
Πληροφορίες:
Τηλ. 25510-30024, 30011
URL: http://www.eled.duth.gr
Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία
Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση
και κατάρτιση εμψυχωτών»
(σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου) στις κατευθύνσεις:
•
•
Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση
Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση
Πληροφορίες
Τηλ. 25510-30044
URL: http://www.psed.duth.gr
18
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Στο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» και κατευθύνσεις:
• Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή
Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
• Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
της Υπαίθρου
•
•
Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων
Πληροφορίες
Τηλ. 25520-41172
URL: http://www.fmenr.duth.gr
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία»
Πληροφορίες
Τηλ. 25520-41161
URL: http://www.agro.duth.gr