Εσωτερικοί και Εξωτερικοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969025,
Τelefax: 2610 996664
E-mail:[email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:ΒΙΙΨ469Β7Θ-ΓΤ9
Πάτρα 27 Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 7299
ΠΡΟΣ : Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ : - Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διδακτικού και Εκπαιδευτικού
Εν γένει Προσωπικού)
- κ. Φώτιο Παπαθανασόπουλο
Υπεύθυνο Ιδρύματος για Π.Σ. ΑΠΕΛΛΑ
Ενταύθα
ΘΕΜΑ: «Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης
Καθηγητών»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ΄ αριθ. 1728/21.4.2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
β) Το υπ΄ αριθ. 250/Φ24/12.3.2014 έγγραφό σας.
Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος στην υπ’ αριθ. 27/22.5.2014 έκτακτη
συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω σχετικά, ενέκρινε τα προτεινόμενα
Μητρώα Εσωτερικών Μελών Ημεδαπής και Εξωτερικών Μελών αλλοδαπής,
συγκρότησης επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών του Τμήματος σας, ως
ακολούθως:
Μητρώο Εσωτερικών Μελών Ημεδαπής Συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων
Ονοματεπώνυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Γνωστικό
αντικείμενο
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Καθηγήτρια
Κοινωνική
Ψυχολογία
[email protected]
http://www.socadm.duth.gr
/staff/faculty/Papastylianou.
shtml
Αικατερίνη Γκαρή
Ε.Κ.Π.Α.
Αν.
καθηγήτρια
Κοινωνική
Ψυχολογία
[email protected]
imm.demokritos.gr/UOAPSYCH/cv/2006927153435
0.GariCV.doc
Κώστας Καφέτσιος
Πανεπιστήμιο
Κρήτης
Καθηγητής
Κοινωνική
Ψυχολογία
[email protected]
.gr
http://www.soc.uoc.gr/psyc
ho/kafetsioscv_gr.htm
Βασίλης
Ε.Κ.Π.Α.
Επίκουρος
Διαπολιτισμική
[email protected]
http://www.psych.uoa.gr/~v
Αντωνία
Παπαστυλιανού
Παυλόπουλος
Αλεξάνδρα Χαντζή
Πάντειο
Πανεπιστήμιο
καθηγητής
Ψυχολογία
Καθηγήτρια
Κοινωνική
Ψυχολογία
pavlop/
[email protected]
Μητρώο Εξωτερικών μελών Αλλοδαπής Συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων
Ονοματεπώνυμο
ΊδρυμαΤμήμα
Βαθμίδα
Institute for
Psychology
Hungarian
Academy of
Sciences
Professor
University of
Maryland,
USA
Professor
Sylvia Xiaohua
CHEN
The Hong
Kong
Polytechnic
University
Χάρης Ψάλτης
Márta Fülöp
Michele Gelfand
John Adamopoulos
Γνωστικό
αντικείμενο
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
Educational
Social
Psychology
[email protected]
m
http://www.mtapi.hu/index.
Applied Social
Psychology and
Culture
[email protected]
psyc.umd.edu
http://www.bsos.umd.edu/psyc
Assistant
Professor
Cross Cultural
Research
in
Social Sciences
[email protected]
du.hk
http://www.polyu.edu.hk/apss/v2
University of
Cyprus
Επίκουρος
καθηγητής
Κοινωνική
Ψυχολογία
[email protected]
http://www.ucy.ac.cy/el-GR
Grand
Valley State
University
Professor
Social and Cross
Cultural
Psychology
[email protected]
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
php?mi=443&lang=en
/gelfand/
/Staff.php?staff_id=127
/~cpsaltis.aspx
http://www.gvsu.edu/psychology/jo
hn-adamopoulos-89.htm