Διακήρυξη 50/2014 του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2014.06.27 13:45:17
EEST
T AGENCY
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ:Σ.Μαλινδρέτος
Τηλ: 210 4520835
Φαξ: 210 4528948
Email: [email protected]
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Αρ. 50/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προµήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ για ένα έτος
(CPV: 30192110-5)
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».
2. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256
/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
3. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005),
όπως ισχύει σήµερα.
4. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005»
5. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
6. Την υπ’ αρ. 40/28-11-2013 απόφαση ∆Σ περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Την υπ’ αρ. 40301/10-03-2014 και 40347/13-03-2014 απόφαση ΕΚΑΠΤΥ περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΠΥΥ
2012»
8. Την υπ’ αρ. 29η Συν/20-03-2014 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΠΥΥ 2012»
9. Τον Νόµο 4250/2014 σχετικά µε τα πρωτότυπα η επικυρωµένα αντίγραφα εγγράφων.
10. Την υπ' αρ 1851/26-06-2014 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (Α∆Α:6ΨΨ44690ΩΖ-7ΚΚ.)
11. Τον υπ’ αρ. 14REQ002131096 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)
1
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια Μελανιών για ένα έτος µε
κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.464,82 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τµήµα Γραµµατείας
(Πρωτόκολλο) στο
Ισόγειο του
Νοσοκοµείου
Έως και Τρίτη
15/07/2014
στις 14:00
Γραφείο Προµηθειών
στον 1ο όροφο του
Νοσοκοµείου
Τετάρτη
16/07/2014
11:00
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από
την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει
από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
i. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο µε σαφή τα βασικά στοιχεία
του ∆ιαγωνισµού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) που θα φέρουν την υπογραφή του
προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή
ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
iii. Επισύναψη πίνακα Παρατηρητηρίου Τιµών, όπου για κάθε προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο αύξων
αριθµός του είδους που είναι καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών της ΕΠΥ και η τιµή αυτού.
iv. Προσκόµιση πιστοποιητικού σήµανσης (CE) που ρητά θα πρέπει να αναφέρονται το µοντέλο και ο τύπος του
προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.
v. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα
(ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για
διαφορετικές επιχειρήσεις.
5. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις παραγγελίες του ∆ιαχειριστικού Τµήµατος. Σηµειώνεται ότι όσον αφορά την
παράδοση των υλικών απαιτείται η αναγραφή Barcode στην ατοµική συσκευασία του είδους.
6. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
∆είγµατα κατατίθενται εφόσον ζητηθούν.
7. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
από το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται
αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.
2
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά
την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του
προµηθευτή.
7.3. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του
τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
7.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
κ.λ.π.).
7.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής
εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω
προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
7.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται
υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του
προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00)
ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο).
7.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
7.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:
1. Μ.Τ.Π.Υ
1,5%
2. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
2% επί Μ.Τ.Π.Υ
3. ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20% επι ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ
4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ
2%
5. ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
0,10% (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων)
6.ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
4%
8. ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Σηµειώνεται ότι κατά την κατακύρωση δύναται η υπηρεσία για διαγωνισµούς έως 100.000 € να αυξήσει την
ποσότητα έως και 30% και να τη µειώσει έως 50%. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται προηγούµενη αποδοχή
από τον προµηθευτή.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ
3
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ
∆Α
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ
∆ΑΜΗΓ-24
12
ΤΕΜ
66
23%
81,18
∆ΑΜΗΓ 301
2
ΤΕΜ
130
23%
159,9
∆ΑΜΗΓ-302
2
ΤΕΜ
130
23%
159,9
∆ΑΜΗΓ-303
2
ΤΕΜ
130
23%
159,9
ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
4
ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
HP880C/930C/960C/970XI
OFFICEgetK80/750/850/1600/1200C/720C/9300/
1300
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C734X206YELLOW
C734 A1YG
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C734X206 ONE CYANC734 A1CG
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C734X260 ONE
MAGENTA C734 A1MG
5
ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠ.20C6614D HP 610C640C
∆ΑΜΗΓ-59
3
TEM
46,11
23%
56,72
6
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 15c6615 HP 840C 920C 930C
960C 950C 970C 940C
∆ΑΜΗΓ-51
10
TEM
90
23%
110,7
1
2
3
∆ΑΜΗΓ-52
6
ΤΕΜ
66
23%
81,18
8
ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΧΡΩΜΟ 6625Α ΓΙΑ HP 840C
920C 930C 960C 950C 970C 940C
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 56 Ψ6656Α ΓΙΑ HP
7350/5550/9670/5150/2510
∆ΑΜΗΓ-81
10
ΤΕΜ
74
23%
91,02
9
ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΧΡΩΜΟ 57 6657Α ΓΙΑ HP
7350/5550/9670/5150/2510
∆ΑΜΗΓ-82
10
ΤΕΜ
100
23%
123
∆ΑΜΗΓ-71
10
TEM
99
23%
121,77
∆ΑΜΗΓ-123
20
ΤΕΜ
148
23%
182,04
∆ΑΜΗΓ-243
20
TEM
415,6
23%
511,19
7
10
11
12
ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΧΡΩΜΟ 78 C6578DΓΙΑ HP 8403820-920C 930-940-950-960-970-1220
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ 338 CB331 ΓΙΑ Hp
5940/5740/6520/6540/6840
ΜΕΛΑΝΙ 12Α Q2612A ΓΙΑ HP LASER JET
1020
∆ΑΜΗΓ-239
6
ΤΕΜ
108
23%
132,84
14
ΜΕΛΑΝΙ HP LASER JET 1300 Q2613X
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP LASER JET2300L 10A
Q2610A
∆ΑΜΗΓ-128
2
TEM
44
23%
54,12
15
ΜΕΛ/ΝΑΙ OKI 320/3320/321/321MATRIX
(OKIDATA320-182/192
∆ΑΜΗΓ-10
12
ΤΕΜ
45
23%
55,35
∆ΑΜΗΓ-266
10
TEM
78
23%
95,94
∆ΑΜΗΓ-100
10
ΤΕΜ
74
23%
91,02
13
16
17
ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΧΡΩΜΟ 343C8766EE
ABB460/5740/5745/59
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP350 CB335EE ABB
D4260/D43
4
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
18
19
ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΧΡΩΜΟ HP 351 CB337EE
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK E242n
∆ΑΜΗΓ-101
∆ΑΜΗΓ-272
10
12
ΤΕΜ
ΤΕΜ
78
216
23%
23%
95,94
265,68
20
∆ΑΜΗΓ-258
50
ΤΕΜ
900
23%
1107
∆ΑΜΗΓ-132
∆ΑΜΗΓ-138
∆ΑΜΗΓ-275
5
10
4
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
90
180
72
23%
23%
23%
110,7
221,4
88,56
24
ΜΕΛΑΝΙ BROTHER TN2000 2030/40/70/2820
ΜΕΛΑΝΙ HP LASER JET Q5949A 1160/1320
49A
ΜΕΛΑΝΙ TK110 FS920/820/720
ΜΕΛΑΝΙ KYOCERA MITA 1030
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP LASERJET
P3005Q7551A
∆ΑΜΗΓ-50
6
ΤΕΜ
132
23%
162,36
25
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ LEXMARK W84020H
∆ΑΜΗΓ-34
4
ΤΕΜ
220
23%
270,6
∆ΑΜΗΓ-35
1
ΤΕΜ
130
23%
159,9
∆ΑΜΗΓ-27
30
ΤΕΜ
540
23%
664,2
∆ΑΜΗΓ-25
30
ΤΕΜ
540
23%
664,2
∆ΑΜΗΓ-280
60
ΤΕΜ
294
23%
361,62
∆ΑΜΗΓ-281
60
ΤΕΜ
1560
23%
1918,8
∆ΑΜΗΓ-282
60
ΤΕΜ
189
23%
232,47
∆ΑΜΗΓ-29
50
ΤΕΜ
700
23%
861
21
22
23
26
27
28
29
ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ LEXMARK
W840 30H PHOTO CONTACTOR
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP LASERJET P2014/2015
Q7553A
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ LEXMARK E250/E350/E352
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ RESIN 64X74½ mm ΓΙΑ
ZEBRA TLP 2844
32
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ RESIN 75mmX300m 1ΓΙΑ
ZEBRA Z4M PLUS
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ WAX 55X74½mm ΓΙΑ
ZEBRA TLP 2844
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET
P1005
33
ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP
(344) C9505EE, 5940/5740/6520/6540/6940/7310
∆ΑΜΗΓ-129
50
ΤΕΜ
445
23%
547,35
34
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP
PHOTOSMART (339), 8550/8150/8450/8750
DESKJET
5740/5745/5940/6520/6540/6620/6840/6940/6980
/9800
∆ΑΜΗΓ-283
100
ΤΕΜ
780
23%
959,4
35
ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP
LASERJET 1600/2600Ν Q6000A
∆ΑΜΗΓ-36
2
ΤΕΜ
62
23%
76,26
36
ΜΕΛΑΝΙ CYAN ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP
LASERJET 1600/2600Ν Q6001A
∆ΑΜΗΓ-37
2
TEM
62
23%
76,26
37
ΜΕΛΑΝΙ MAGENTA ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP
LASERJET 1600/2600Ν Q6003A
∆ΑΜΗΓ-38
2
ΤΕΜ
62
23%
76,26
38
ΜΕΛΑΝΙ YELLOW ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP
LASERJET 1600/2600Ν Q6002A
∆ΑΜΗΓ-40
2
ΤΕΜ
62
23%
76,26
39
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK
Τ640/Τ642/Τ644(64016SE)
∆ΑΜΗΓ-102
10
ΤΕΜ
500
23%
615
40
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET
CP1215 (B540A-ΜΑΥΡΟ)
∆ΑΜΗΓ-44
8
ΤΕΜ
216
23%
265,68
30
31
5
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
41
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET
CP1215 (B541A ΜΠΛΕ)
∆ΑΜΗΓ-Α44
6
ΤΕΜ
162
23%
199,26
42
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET
CP1215 (B543A ΚΙΤΡΙΝΟ)
∆ΑΜΗΓ-Β44
6
ΤΕΜ
162
23%
199,26
∆ΑΜΗΓ-Γ44
6
ΤΕΜ
162
23%
199,26
∆ΑΜΗΓ-293
2
ΤΕΜ
360
23%
442,8
∆ΜΑΓΡ-361
∆ΑΓΡΦ-224
3
4
ΤΕΜ
ΤΕΜ
591,6
145
23%
23%
727,67
178,35
∆ΜΑΓΡ-360
∆ΑΓΡΦ-236
20
12
ΤΕΜ
ΤΕΜ
600
237,6
23%
23%
738
292,25
43
44
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET
CP1215 (B543A ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ PRINTRONIX
RSA3/P7210
47
48
ΤΥΜΠΑΝΟ DRUM ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
LEXMARK W8010 PHOTOCONDUCTOR
ΜΕΛΑΝΙ-CANON IR 5000
ΤΥΜΠΑΝΟ DRUM ΓΙΑ BROTHER 2820/2830
(DCP7010)
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ CANON IR-1600
49
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ CANON PC-D 340
∆ΑΜΗΓ-110
8
ΤΕΜ
296
23%
364,08
50
51
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PRINTRONIX RSA P5210
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C720 CYAN
∆ΑΜΗΓ-300
∆ΑΜΗΓ-249
3
3
ΤΕΜ
ΤΕΜ
126
195
23%
23%
154,98
239,85
52
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C720 MAGENTA
∆ΑΜΗΓ-250
3
ΤΕΜ
195
23%
239,85
53
54
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C720 YELLOW
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK C720 BLACK
∆ΑΜΗΓ-251
∆ΑΜΗΓ-252
3
3
ΤΕΜ
ΤΕΜ
195
195
23%
23%
239,85
239,85
55
56
∆ΑΜΗΓ-294
∆ΑΜΗΓ-97
180
50
ΤΕΜ
ΤΕΜ
7200
950
23%
23%
8856
1168,5
∆ΑΜΗΓ-295
10
ΤΕΜ
85
23%
104,55
∆ΑΜΗΓ-296
8
ΤΕΜ
68
23%
83,64
∆ΑΜΗΓ-297
8
ΤΕΜ
68
23%
83,64
60
ΜΕΛΑΝΙ LEXMAPK E360d E260X226
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ ML-393/395
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OFFICEJET PRO
k8600/k5400 BLACK
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OFFICEJET PRO
k8600/k5400 CYAN
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OFFICEJET k8600/d5400
MAGENTA
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OFFICEJET k8600/d5400
YELLOW
∆ΑΜΗΓ-298
8
ΤΕΜ
68
23%
83,64
61
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ HP DESKJET 2000 INK
BLACK 187 C4844A
∆ΑΜΗΓ-53
2
ΤΕΜ
57,6
23%
70,85
62
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP 2000/2250 CYAN
∆ΑΜΗΓ-255
3
ΤΕΜ
25,5
23%
31,37
63
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP 2000/2250 MAGENTA
∆ΑΜΗΓ-256
3
ΤΕΜ
25,5
23%
31,37
64
∆ΑΜΗΓ-257
3
ΤΕΜ
25,5
23%
31,37
∆ΑΜΗΓ-265
4
ΤΕΜ
140
23%
172,2
66
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP 2000/2250 YELLOW
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ DM 100 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG
ML1640
∆ΑΜΗΓ-106
3
ΤΕΜ
81
23%
99,63
67
ΜΕΛΑΝΙ KYOCERA KM1620/2020/1635
∆ΑΜΗΓ-4
5
ΤΕΜ
149,7
23%
184,13
68
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ EPSON ER-9 ΚΛΙΒΑΝΟΣ
∆ΑΓΡΦ-184
3
ΤΕΜ
6,54
23%
8,04
45
46
57
58
59
65
6
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER
DCP7030
ΤΥΜΠΑΝΟ DRUM ΓΙΑ LEXMARK
E250/E350/E352/450
ΜΕΛΑΝΙ-XEROX 5225/5230
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET
J4580 (ΕΝΧΡΩΜΟ)
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP OFFICEJET
J4580 (ΜΑΥΡΟ)
∆ΑΜΗΓ-139
2
ΤΕΜ
53
23%
65,19
∆ΑΜΗΓ-247
∆ΑΓΡΦ-182
5
2
ΤΕΜ
ΤΕΜ
93,1
266
23%
23%
114,51
327,18
∆ΑΜΗΓ-74
6
ΤΕΜ
48
23%
59,04
∆ΑΜΗΓ-84
10
ΤΕΜ
80
23%
98,4
ΤΥΜΠΑΝΟ DRUM XEROX C128 13R00589
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER HPΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ
∆ΜΑΓΡ-475
1
ΤΕΜ
184
23%
226,32
∆ΑΓΡΦ-304
30
ΠΑΚ
150
23%
184,5
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK T652n
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKGET
895CXI(ΜΑΥΡΟ)
∆ΑΜΗΓ-310
5
ΤΕΜ
285
23%
350,55
∆ΑΜΗΓ-309
2
ΤΕΜ
18
23%
22,14
∆ΑΜΗΓ-308
6
ΤΕΜ
42
23%
51,66
∆ΑΜΗΓ-307
2
ΤΕΜ
54
23%
66,42
79
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX CANNON gx210p
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG
ML1860 MLY-DIO42S
80
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK
C734X734 -C734AIKG(ΜΑΥΡΟ)
∆ΑΜΗΓ-306
2
ΤΕΜ
130
23%
159,9
81
ΜΕΛ.ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝ.XEROX
C128 ΜΑΥΡΟ GR01182
∆ΑΜΗΓ-33
2
ΤΕΜ
176,8
23%
217,46
82
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ TOSHIBA E
STUDIO 18 energy star Α4-R
∆ΑΜΗΓ-305
12
ΤΕΜ
373,44
23%
459,33
∆ΜΑΓΡ-261
5
ΤΕΜ
986
23%
1212,78
∆ΑΜΗΓ-135
2
ΤΕΜ
100
23%
123
∆ΑΜΗΓ-Α9
170
ΤΕΜ
5514,8
23%
6783,2
∆ΜΑΓΡ-292
2
ΤΕΜ
220
23%
270,6
∆ΑΜΗΓ-Α15
15
ΤΕΜ
285
23%
350,55
78
83
84
85
ΤΥΜΠΑΝΟ-PHOTOCONDUCTOR-W84030H
ΤΥΜΠΑΝΟ (DRUM) ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠ. CANON
IR -1600
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-LEXMARK -MS610DN
87
ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ -∆ΙΟΙΚΗΤΗXEROX-WOTRCENTRE 5230
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-SAMSUNG ML2580N
88
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C500
ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ Α/ΑΚΤΙΝΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
∆ΑΜΗΓ-21
6
ΤΕΜ
180
23%
221,4
89
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-LEXMARK C500
52MG/H2MG(ΚΟΚΚΙΝΟ) ΓΙΑ Α/ΑΚΤΙΝΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
∆ΑΜΗΓ-Α21
6
ΤΕΜ
180
23%
221,4
90
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-LEXMARK-C500
52MG/H2MG(ΚΙΤΡΙΝΟ)ΓΙΑ Α/ΑΚΤΙΝΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
∆ΑΜΗΓ-Β21
6
ΤΕΜ
180
23%
221,4
91
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-LEXMARK-C500
52CG/H2CG(ΜΠΛΕ)ΓΙΑ Α/ΑΚΤΙΝΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
∆ΑΜΗΓ-Γ21
6
ΤΕΜ
180
23%
221,4
86
7
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
92
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-HP OFFICE JET
J4580(901)CC656AE ΕΝΧΡΩΜΟ Κ.Μ.Η
∆ΑΜΗΓ-74
2
ΤΕΜ
16
23%
19,68
93
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-HP OFFICE JET
PrO K550 HP88(ΜΑΥΡΟ)ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
∆ΑΜΗΓ-Α74
8
ΤΕΜ
64
23%
78,72
94
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-HP 88 OFFICE JET
PrO K550(ΚΟΚΚΙΝΟ)ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
∆ΑΜΗΓ-Β74
8
ΤΕΜ
64
23%
78,72
∆ΑΜΗΓ-Γ 74
8
ΤΕΜ
64
23%
78,72
∆ΑΜΗΓ-Α63
4
ΤΕΜ
76
23%
93,48
∆ΑΜΗΓ-Α45
2
ΤΕΜ
302
23%
371,46
∆ΑΜΗΓ-Β9
2
ΤΕΜ
302
23%
371,46
∆ΑΜΗΓ-315
6
ΤΕΜ
108
23%
132,84
∆ΑΜΗΓ-299
20
ΤΕΜ
360
23%
442,8
∆ΑΜΗΓ-261
3
ΤΕΜ
42
23%
51,66
∆ΑΜΗΓ-67
8
ΤΕΜ
87,84
23%
108,04
41464,82
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-HP 88 OFFICE JET
PrO K550(ΚΙΤΡΙΝΟ)ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-EPSON EPL6200(4518)
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΓΙΑ LEXMARK
T640(MAINTENANCE KIT)
95
96
97
98
99
100
101
102
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΓΙΑ LEXMARK
ΕΚΤΥΠΩΤΗMS-610DN-IMAGING -50F0Z00
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-LESER JETP2055DN
ΤΥΜΠΑΝΟ-PHOTOCONDUCTORΓΙΑLEXMARK E360-E260-460
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX SAMSUNG-M40
SF330/355/340
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX CANON PIXMA PG-50
gx210P
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τα γνήσια (original) προϊόντα του αντίστοιχου κατασκευαστή του κάθε εκτυπωτή θα πρέπει να πληρούν τα
παρακάτω:
•
Εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα οκτώ (18) µηνών, από την ηµεροµηνία του εκδοθέντος τιµολογίου πώλησης.
•
Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα λειτουργίας, ο
ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση της ελαττωµατικής ποσότητας χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση του νοσοκοµείου.
•
Αν κατά τη σταδιακή χρήση παρουσιασθούν ελαττωµατικά είδη που ξεπερνούν το 15% της ολικής ποσότητας
του αντίστοιχου είδους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση προληπτική αντικατάσταση όλης της
υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
2. Τα συµβατά ή ανακατασκευασµένα προϊόντα θα πληρούν απαράβατα τα παρακάτω:
•
Θα φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή και θα διαθέτουν CE mark όπως ορίζεται από την κείµενη
νοµοθεσία
•
Θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα οκτώ (18) µηνών, από την
ηµεροµηνία του εκδοθέντος τιµολογίου πώλησης, µε υποχρέωση την άµεση αντικατάσταση της ελαττωµατικής
8
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014
: 854690-89
Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ποσότητας χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του νοσοκοµείου, όπως επίσης και την άµεση αντικατάσταση
όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους, εάν κατά την χρήση παρουσιασθούν ελαττωµατικά
µελάνια ή τόνερ που ξεπερνούν το 15% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
•
Εγγύηση καλής λειτουργίας εκτυπωτή, χρονικής διάρκειας ίσης µε αυτής του κατασκευαστή για διαπιστωµένες
βλάβες που οφείλονται σε κακή λειτουργία του toner.
οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση του.
•
Όλα τα προς προµήθεια είδη LASER TONER & INJECT, τα οποία θα είναι συµβατά ή ανακατασκευασµένα
(αναγοµωµένα), θα φέρουν στην εξωτερική τους συσκευασία περιγραφή συµβατότητας τύπου - µοντέλου,
εσωτερικά θα είναι αεροστεγώς συσκευασµένα και θα έχουν ηµεροµηνία λήξεως όχι µικρότερη των δύο ετών
από την ηµεροµηνία παράδοσης τους.
•
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα στην οποία παράγεται το
προϊόν.
•
Για τα LASER TONER & INJECT να δοθούν στοιχεία για τη ποσότητα του περιεχοµένου τους (Στα Inject
περιεκτικότητα σε ml και στα LASER TONER αριθµός σελίδων που εκτυπώνει µε ποσοστό κάλυψης 5%), η
οποία σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη της αντίστοιχης του γνήσιου (original) προϊόντος.
•
Για όλα τα είδη απαιτείται (απαράβατος όρος µε ποινή αποκλεισµού) πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή
ή ισοδύναµη, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προϊόντα του, είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές DIN 33870 (laser toner) DIN (inkjet cartridges) ή ισοδύναµες
9
ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ: Α.∆. 50/2014