enorasis SOCIAL CLUB

enorasis’ activities
enorasis
bring people closer to one another
through entertainment and culture
socio-cultural club
Photos are from lovely summer 2014 Enorasis’ holidays,
Argosaronikos-Greece, c/o Xenos Travel by Royal Holidays.
Autumn 2014 Program
Summary
SEPTEMBER
12 — Lecture and Dance at Enorasis Club
21 — Excursion to Lofou & Phini L’sol area
26 — Lecture and Dance at Enorasis Club
Για 20 τρόνια απλώνοσμε τέρι αγάπης
για θιλία, πολιηιζμό, υσταγφγία.
ενόραση
κοινωνικο-πολιτιστικός όμιλος
Biz 20 yıldan beri sevgi elimizi dostluk,
Kültür ve eğlence için uzattık.
enorasis
sosyal kültürel kulübü
For 20 years we extend our loving hand
for friendship, culture, entertainment.
enorasis
socio-cultural club
COMMITTEES’ MEMBERS
Miranda Sidera, Gaston Neocleous, Floros
Florentzou, Lydia Melissa, Pambos Haralambous.
And: Christos Hadjioannou, Katie Sorokou.
Androula Shati, Chrysso Koronidou, Stelios Idalias,
Vassilia Taliadorou, Tuncer Bağışkan, Annie Antoniou, Maro Fiouri.
And: Marios Constantinou, Makis Loizides.
POB: 24887, 1305 Nicosia, Cyprus
Τel 00357 22 76 76 79, fax 00357 22 59 20 30
(Gaston) 00357 99 568 22
(Tuncer) 0090 542 880 7373
Enorasis Social Cultural Club
[email protected] www.enorasis.org
Enorasis Club: 52, Makarios Ave, Nicosia (next to Finbars),
generously supported by Lydia Melissas Gabrielides.
OCTOBER
06 — 5-day Cruise by Salamis Filoxenia
10 — Lecture and Dance at Enorasis Club
18 — Music Dance at Steki Pareas, L’ka
24 — Lecture and Dance at Enorasis Club
NOVEMBER
01 — Friendship Weekend Droushia, Pafos
07 — Lecture and Dance at Enorasis Club
16 — Music Dance at Antonakis Music Hall
21 — Lecture and Dance at Enorasis Club
29 — Excursion to Agios Georgios Kyrenia
ενόραζη
ΦΘΙΝΟΠΧΡΟ 2014
enorasis
AUTUMN 2014
enorasis
SON BAHAR 2014
ΒΡΑΓΙΔ΢ ΓΙΑΛΔΞΔΧΝ ΚΑΙ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΢ΣΟ ΚΛΑΜΠ ΜΑ΢
EVENINGS OF LECTURES AND MUSIC AT OUR CLUB
KULÜBÜMÜZDE KONFERANS GECELERİ VE MÜZİK
Θάζε δεύηεξε Παξαζθεπή 8:30 κκ, βξαδηέο κνπζηθήο, πηάλνπ,
ρνξνύ, ζπδήηεζεο, κε άθζνλα πνηά/επηδόξπηα (€6), θαη πξναηξεηηθά ζνπβιάθηα/πίηζα (+€6) γηα όζνπο ηειεθσλήζνπλ (είηε ζην
22.76.76.79 είηε ζην 99.568.223).
Every other Friday, 8:30 pm, at our club, evenings of music,
piano, discussion, with plenty of drinks/desserts, (€6), and optional kebab/pizza (+€6) for those who will call us (c/o Gaston
99.568.223 or Tuncer 0542.880.7373).
Her on beşte bir Cuma saat 20:30’da Kulüp binamızda bol içki ve
tatlı ile birlikte müzik, piyano ve tartışma geceleri, (€6). İsteğe
bağlı olarak arayıp kebap/piza siparişi verenler (+€6) c/o Gaston
99.568.223 veya Tuncer 0542.880.7373.
12 ΢επ. Κε Γιύπηε / Θαζεγεηή Τέρλεο Φξίζην Σπκεσλίδε, κε
ζέκα «Η Τέτνη ζηη Ζωή μας».
12 Sep. With Sculptor and Arts Teacher Christos Symeonides,
on “Art in Our Life”.
12 Eylül. Konuşmacı: Christos Symeonides, heykel sanatçısı /
sanat öğretmeni, konu: “Hayatımızda sanat”.
26 ΢επ. Κε Αγξνηνπξηζηηθό Δπηρεηξεκαηία Εεθάη Αιηάλ, κε
ζέκα «Η Κοινή μας Κσπριακή Κοσζίνα».
26 Sep. With Agro-tourist entrepreneur Zekai Altan, on “Our
Common Cyprus Cuisine”.
26 Eylül. Konuşmacı: Zekai Altan, Agro-Turizm uzmanı, konu:
“Ortak Kıbrıs mutfağımız”.
10 Οκη. Κε Θαζεγ. Φηινζνθίαο Παλεπηζη. Θύπξνπ Γξα Ησάλλε
Φξηζηνδνύινπ, κε ζέκα «Ζ Φιλοζοθία ως Θεραπεία».
10 Oct. With Philosophy Professor at the University of Cyprus
Dr Ioannis Christodoulou, on “Philosophy as a Treatment”.
10 Ekim. Konuşmacı: Dr. Ioannis Christodoulou, Kıbrıs Üniversitesi Felsefe Profesörü, konu: “Bir tedavi şekli olarak Felsefe”.
24 Οκη. Κε Αξραηνιόγν / Ηζηνξηθό Τέρλεο Άλλα Καξαγθνύ, κε
ζέκα «Αμμότωζηος — Κλειδί ηης Καρδιάς μας».
24 Oct. With Archaeologist / Arts Historian Anna Marangou, on
“Famagusta — A Key to Our Heart”.
24 Ekim. Konuşmacı: Anna Marangou, Arkeolog / Sanat
Tarihci, konu: “Mağusa; kalbimizin anahtarı”.
07 Νοε. Κε Κνπζηθό / Γηεπζ. Οξρήζηξαο Σειηζηνύθ Γθαξαληί,
κε ζέκα «Διαηηρώνηας ηην Κοινή Μοσζική μας Παράδοζη».
07 Nov. With Musician / Conductor Selcuk Garanti, on
“Preserving Our Common Music Culture”.
07 Kasım. Konuşmacı: Selçuk Garanti, müzisyen / şef, konu:
“Ortak müzik kültürümüzü korumak”.
21 Νοε. Κε Θιηληθό Χπρνιόγν Παύιν Γαβξηειίδε, κε ζέκα
«Πνεσμαηική Νοημοζύνη».
21 Nov. With Clinical Psychologist Pavlos Gavrielides, on
“Spiritual Intelligence”.
21 Kasım. Konuşmacı: Pavlos Gavrielides, Klinik Psikoloğu,
konu: “Ruhsal zeka”.
ΥΟΡΔΤΣΙΚΔ΢ ΒΡΑΓΙΔ΢ ΢Δ ΛΔΤΚΧ΢ΙΑ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑ
DANCES IN NICOSIA AND LARNAKA
LEFKOŞA VE LARNAKA’DA DANSLAR
18 Οκη. (΢άβ.) 8:30 κκ, δσληαλή κεισδηθή βξαδηά κε εθιεθηνύο κεδέδεο, άθζνλα πνηά θαη ρνξό ζηε Ιάξλαθα, ηαβέξλα
Σηέκι ηης Παρέας (ηει. 24.626.500), Καθαξίνπ 16 (έλαληη
Ενξπά / Αζηπλνκίαο), €22. Γειώζεηο ζε καο, ζην 22.76.76.79.
18 Oct. (Sat.) 8:30 pm, live melodic evening with rich meze
dinner, plenty of drinks and dance in Larnaka, at Steki tis
Pareas tavern (16 Makarios Ave., tel. 24.626.500, near Zorbas
bakery and main Police), €22. Book at 99.568.223.
18 Ekim (Cumartesi), 20:30. Canlı müzik gecesi, zengin
mezeli akşam yemeği, bol içki ve dans. Larnaka Steki tis
Pareas tavernada (tel.24626500), 16 Makarios caddesi (Zorba
fırını ile merkez Polisin yanı). €22 (tel. 99.568.223).
15 Νοε. (΢άβ.) 10 κκ, ρνξεπηηθή βξαδηά ζην Κοζμικό Κένηρο
Ανηωνάκης (Βαζ. Βνπιγαξνθηόλνπ 17 Ι/ζία, ηει.22.66.46.97)
κε ηνπο Ιζαδώρας Θέκε & Θόθν θαη κε Άβξα & Λίθν, ζε δηεζλέο
ξεπεξηόξην, θαη κε πνηά, θαξπνύο, θξνύηα, €12. Γειώζεηο ζε
καο, ζην 22.76.76.79.
15 Nov. (Sat.) 10 pm, dancing evening at Antonakis Music
Hall (17 Vas. Voulgaroktonou, Nicosia, tel.22.66.46.97) with
Isadoras group Themis & Kokos and with Avra & Nicos, on an
international repertoire, and with drinks, nuts and fruits, €12.
Registration to Gaston by Friday 99.568.223.
15 Kasım (Cumartesi), 22:00. Antonakis Müzik Salonunda
dans gecesi (17 Vas. Voulgaroktonou, Lefkoşa, tel. 22664697)
Uluslar arası repertuarlarıyla İsadoras grubu Themis & Kokos
ve Avra & Nicos. İçki, kuru yemiş ve meyva. €12. Cuma
gününe kadar kaydınızı Tuncer’e yaptırınız. (0542.880.7373)
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΔ΢ ΔΚΓΗΛΧ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΔΚΓΡΟΜΔ΢
21 ΢επ. (Κσρ.) 9πκ—7κκ. Δθδξνκή κε πνύικαλ από Δλόξαζε
ζηελ πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή καο θιεξνλνκηά ζε Λόθοσ
θαη Φοινί (αγγεηνπιαζηηθή Πειαβάθε) θαη κε εθιεθηό γεύκα κε
πνηά ζηελ ηαβέξλα Φνηλί. Όια €22. Φσξίο ην πνύικαλ €17.
Θξαηήζεηο σο Παξαζθεπή βξάδπ (ηει. 22.76.76.79).
06-10 Οκη.(16:00-11:00). Παλέκνξθε πελζήκεξε θξνπαδηέξα
Κάλσμνο, ΢ύρο (Σήνο), Ρόδο, κε Salamis Filoxenia ζε εηδηθέο
ηηκέο γηα ηα κέιε καο, από €340 (F/B, αλαςπρή, θηι). Θξαηήζεηο ην ηαρύηεξν όζν ππάξρνπλ ζέζεηο (Γαζηώλ, 99.568.223).
01-02 Νοε. κε πνύικαλ 9πκ (Σαβ.)—7κκ (Θπξ.), 10ο ΔΣΗ΢ΙΟ
ΓΙΗΜΔΡΟ ΦΙΛΙΑ΢ & ΑΝΑΦΤΥΗ΢ ζην πνιπηειέο Droushia
Heights Hotel ζηνλ Αθάκα, κε πιήξε δηαηξνθή, πεξηπάηνπο,
μελαγήζεηο, δσληαλή κνπζηθή, ειεύζεξε ζπδήηεζε (ΔιιεληθάΤνπξθηθά) κε θαθέ (Σάββαην 5:30-8:30) κε δεκάξρνπο Οθηάπ
Θαγηάιπ θαη Γιαύθν Θαξηόινπ, κε ζέκα «Σηην Ίδια Πόλη, Ίδια
Γειηονιά και, γιαηί ότι, Ίδια Σηέγη». Όια €65 (ή €60 ρσξίο
κεηαθνξά). Ζ εθδήισζε ζηεξίδεηαη από Friedrich Ebert Foundation, Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ, Synergia-Media, Droushia Heights.
Θξαηήζεηο ην ηαρύηεξν δπλαηό (Γαζηώλ, ηει. 99.568.223).
29 Νοε. (΢άβ.) 9πκ—7κκ, εθδξνκή κε πνύικαλ από Δλόξαζε,
γηα πξνζθύλεκα ζηελ πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή καο θιεξνλνκηά ζε Άγιο Γεώργιο Κερύνειας θαη επξύηεξε πεξηνρή, θαη
κε εθιεθηό γεύκα (Eziç Premier, Θεξύλεηα), όια €22. Φσξίο ην
πνύικαλ €17. Θξαηήζεηο σο Πέκπηε βξάδπ (ηει. 22.76.76.79).
CULTURAL ACTIVITIES AND EXCURSIONS
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE GEZİLER
21 Sep. (Sun.) 9am—7pm. Guided excursion by coach from
Ledra Palace, with rich meal at Phini Tavern, nature/cultural
walks at Lofou and Phini villages (Pilavakis pottery), at €22.
Registrations to Gaston or Tuncer by Friday evening.
21 Eylül (Pazar). 09:00—19:00 Rehberli otobüs gezisi, hareket Lidra Palace’dan, Phini Taverna’da zengin öğle yemeği,
Lofou, Phini köylerinde doğa ve kültürel yürüyüşler (Pilavakis
seramiği), tamamı €22. Cuma gününe kadar kaydınızı Tuncer’e
06-10 Οκη.(16:00-11:00). Five-day lovely cruise to Kalymnos,
Syros (Tinos), Rodos islands, on board Salamis Filoxenia on
special prices to our members, from €340 (on F/B, entertainment, etc). Book asap, Tuncer (tel. 0542.880.7373).
06-10 Ekim.(16:00-11:00). Kalymnos, Syros (Tinos), Rodos
adalarına Salamis Filoxenia ile beş günlük gemi gezisi.
Üyelerimize €340’dan başlayan özel fiyat, (tam pansiyon,
eğlence v.s). En erken zamanda kaydınızı Tuncer’e yaptırınız.
01-02 Nov. by coach from Ledra Palace 09:00 (Sat.) to 19:00
(Sun.), a lovely 10th ANNUAL FRIENDSHIP ENTERTAINING
WEEKEND at luxurious Droushia Heights Hotel Akamas, on
F/B, guided nature/cultural walks, live music, open discussion
(Greek-Turkish) over coffee (Saturday 17:30-20:30) with
guest speakers Mayors Oktay Kayalp and Glafkos Kariolou
supported by Friedrich Ebert Foundation, the Minister of Interior, Synergia-Media and Droushia Heights. Book as soon as
possible to Gaston (99.568.223) or Tuncer (0542.880.7373).
01–02 Kasım. Otobüsle Lidra Palace’dan (09.00 Cumartesi)
başlayıp Pazar günü 19:00’a kadar eğlenceli geleneksel
10’UNCU DOSTLUK HAFTA SONU etkinliği. Akama’da Droushia
Heights Hotel, tam pansiyon, rehberli doğa/kültür yürüyüşleri,
canlı müzik, açık oturum (Rumca-Türkçe) (Cumartesi 17:3020:30), kahve ikramı, misafir konuşmacılar Belediye başkanları
Oktay Kayalp ve Glafkos Kariolou, konu “ Ayni kent altında,
ayni mahallede ve niye ayni çatı altında olmasın”. Tamamı
€65 (taşımacılık hariç €60). Etkinliği destekleyenler Friedrich
Ebert Vakfı, İçişleri bakanı, Synergia-Media, Droushia Heights.
En erken zamanda kaydınızı Tuncer’e yaptırınız. (5428807373)
29 Nov. (Sat.) 09:30—18:30. Pilgrimage and guided excursion by coach from Agios Dometios to Agios Georgios, and the
surrounding area, with quality meal (at Eziç Premier, Kyrenia,
tel. 0533.883.0444). All at €22. Without transportation €17.
Registration by Thursday evening to Tuncer (0542.880.7373).
29 Kasım (Cumartesi). 09:30–18:30. Otobüsle Kermia barikatından Girne’deki Lapta ile yakın çevresine rehberli gezi.
Kaliteli öğle yemeği (Eziç Premier , Girne, tel. 0533.883.0444).
Tamamı €22. Taşımacılık hariç €17. Kaydınızı Perşembe
gününe kadar Tuncer’e yaptırınız. (0542.880.7373)
“Under Same Town, Same Neighbourhood and, why not, Same
Roof”. All at €65 (€60 excluding transport). The activity is