Πίνακας Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων

Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α ( Ε)
Σύγκλειση Στέρνου.
Π Ι Ν Α Κ ΑΣ Β Α Ρ ΥΤ ΗΤ Α Σ
Χ ΕΙ Ρ Ο Υ Ρ ΓΙ Κ Ω Ν Ε Π ΕΜ Β ΑΣ Ε Ω Ν
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην
φλεβοκαθετήρα).
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ.
χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.
Απλή Απολίνωση κιρσού.
Αποκάλυψη Φλεβός.
Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρα.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή
Άκρου Ποδός.
Απλή συρραφή µεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύµατος
(αρτηρίας, φλέβας).
Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός.
Αρτηριακή Εµβολεκτοµή Άνω άκρου.
Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση.
Αφαίρεση Αιµαγγειώµατος δείκτου δακτύλου.
∆ιερεύνηση Ιγνυακής αρτηρίας.
Παράθυρο Περικαρδίου.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αγγειοπλαστική Βραχιονίου.
Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού.
Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου.
Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου).
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας.
Αορτολαγόνιος Θροµβοενδαρτηρεκτοµή.
Αορτο-Λαγόνιος παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή
πρόθεση.
Αορτο-Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή
πρόθεση.
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή.
Υποκλειδιο – υποκλείδιο αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα
ή αρτηριακή πρόθεση.
Φλεβική Θροµβεκτοµή (Λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης
φλεβός).
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους.
Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη.
Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη.
Αορτο-Μηριαία παράκαµψη.
Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη.
Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη.
Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη.
Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας.
Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου µασχαλοµηριαίο.
Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής.
Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και
τοποθέτηση πολύ παράκαµψης.
Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας.
Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής.
Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαµψη.
Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς.
Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας.
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός.
Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας.
Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας.
Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση IN
SITU.
Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση µε
φλέβα.
Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή.
Σαφηνεκτοµή.
Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας,
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων.
Βιοψία διά βελόνης.
Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον
αριθµό.
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος.
∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος.
Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν
φλεβοκαθετήρος).
φλέβας) .
1
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ.
Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των
χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
4εκ.
Ονυχεκτοµή Μερική.
Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς.
Παρακέντηση Κύστεως.
Εκτοµή Παραεδρικού Συριγγίου.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.
δια σύρµατος).
Αποκάλυψη Φλεβός.
Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων
Αφαίρεση γαγγλίου.
Πρωκτικού ∆ακτυλίου, άνω των δύο.
Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων.
Εκτοµή Ραγάδος.
Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας,
Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος.
λεµφαδένων.
Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του
Βιοψία Μαστού δια βελόνης (FNA) – Άνω των δύο.
προσωπικού νεύρου.
∆ιατοµή βραχέος χαλινού.
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους
Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος,
άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς
Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικότερα µικρών
συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
∆ερµατικών Μορφωµάτων.
Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος.
Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου
Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης.
µαστού.
Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων.
Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.
4εκ.
Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας
Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων
Κοιλότητος.
εξωδέρµατος Πρωκτικού ∆ακτυλίου, έως δύο τον αριθµό.
Ορχεκτοµή.
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους
Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού
έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή
αποστήµατος.
νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
Πλαγία Σφιγκτηροτοµή.
Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική.
Πλαστική Υδροκήλης.
Ονυχεκτοµή Ολική.
Σκωληκοειδεκτοµή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος µετά ή όχι
Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος.
στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τεταρτεκτοµή Μαστού.
Αιµορροϊδεκτοµή.
Φίµωση.
Αποκατάσταση ρήξεως µυός.
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε εντεροτοµή.
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων.
Χολοκυστοστοµία.
∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία.
Απλή Μαστεκτοµή.
∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία.
Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός).
Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού.
Βαγοτοµή.
Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των
Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας.
4 εκ.
Γαστροεντεροαναστόµωση.
Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου.
Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου.
Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος.
∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος – Εκσπλάγχνωση –
Εκτοµή κύστεως ωοθήκης.
Συρραφή.
Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως.
∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι΄ εφαρµογής
Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού.
δακτυλίου.
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του
∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης.
επιπέδου των πλευρών).
∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης.
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ.
Εκτοµή Επιπλόου.
2
Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου.
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ.
τοµή.
Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου.
Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7εκ.
Εντεροεντεροαναστόµωση.
- µε ανοικτή τοµή.
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε
Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού
ανοικτή τοµή.
Μασχαλιαίας κοιλότητος.
Εξωµήτριος κύηση.
Μερική Γαστρεκτοµή.
Ερευνητική Λαπαροτοµία.
Μερική Κολεκτοµή.
Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού
Νεφρεκτοµή.
Οργάνου.
Ολική Θυρεοειδεκτοµή.
Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου επί νοσογόνου
Ολική Παρωτιδεκτοµή.
παχυσαρκίας.
Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα.
Λύση Συµφύσεων επί ειλεού.
Παραθυρεοειδεκτοµή.
Μερική Θυρεοειδεκτοµή.
Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή.
Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του
Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος.
προσωπικού νεύρου.
Ριζική Μαστεκτοµή.
Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήµατος.
Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου.
Παροχέτευση Υποδιαφραγµατικού Αποστήµατος.
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου.
Πλαστική Βουβωνοκήλης (µε ή χωρίς πλέγµα).
Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος.
Πλαστική διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά.
Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από
Πλαστική Μηροκήλης.
διάτρηση Έλκους.
Πλαστική Οµφαλοκήλης.
Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική).
Πρόπτωση Κολοστοµίας.
Χολοκυστεκτοµή + Έρευνα χοληδόχου πόρου.
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας
Εξαίρεση εκτεταµένων όγκων κοιλίας και
Κοιλότητας.
Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης και
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή.
διατιτραινουσών.
Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού.
Συρραφή Τραύµατος Ήπατος.
Μερική Παγκρεατεκτοµή.
Συρραφή Τραύµατος Σπληνός.
Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική).
Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή.
Ολική Γαστρεκτοµή.
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε
Ολική ή µερική εξεντέρωση Πυέλου.
εντερεκτοµή.
Ολική Κολεκτοµή.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων.
Άτυπη ηπατεκτοµή.
Πρόσθια Χαµηλή εκτοµή παχέος εντέρου.
Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος.
Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου.
Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος).
Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου.
Βαγοτοµή + Αναστόµωση.
Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου.
Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική.
Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος.
Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία.
Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική.
∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση προπτώσεως ορθού.
Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση.
Ειλεός µε εντερεκτοµή.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτοµή λεπτού εντέρου.
Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση
Εκτοµή Ορθοκυστικού Συριγγίου.
Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόµωση).
Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως
Ολική Παγκρεατεκτοµή.
Παγκρέατος.
Πυλαιο – κοιλική αναστόµωση.
3
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα
Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου.
∆ιαγνωστική απόξεση.
∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων.
Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων.
Ριζική Ολική Υστερεκτοµή.
∆ιακοπή κυήσεως Α΄3µήνου.
∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένα.
Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένα.
Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση.
Καυτηρίαση τραχήλου.
Περίδεση τραχήλου.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απολίνωση Σαλπίγγων.
∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση.
∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3µήνου.
Εκτοµή τραχήλου.
Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης.
Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών.
Κωνοειδής εκτοµή.
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.
Προσθία, οπισθία κολποραφή.
Συνδεσµοπηξία Μήτρας.
Συρραφή ρήξεως περινέου.
Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης.
Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση
ακράτειας ούρων.
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως
4εκ.
Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως
τεσσάρων τον αριθµό.
Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση
Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω
των 4εκ.
Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως.
Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4εκ.
Εκτοµή σπίλων.
Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία.
Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των
τεσσάρων τον αριθµό.
Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση
Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων άνω των τεσσάρων τον
αριθµό.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε
ΕΝ∆ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ανοικτή τοµή.
Εξωµήτριος κύηση.
Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική.
Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων.
Πλαστική Σαλπίγγων.
Προσθιοπισθία κολποραφή.
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.
Ωοθηκεκτοµή.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Manchester Τραχήλου.
Εκτοµή Αιδοίου.
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή
τοµή.
Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 εκ.
- µε ανοικτή τοµή.
Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος.
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην
φλεβοκαθετήρα).
Καθαρισµός τραυµάτων δακτύλων.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αποκάλυψη Φλεβός.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας.
Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση (Α-Φ).
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης.
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής.
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου.
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ολική Κολπική Υστερεκτοµή.
4
Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής
χειρουργικής.
Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής
Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση, καθαρισµός).
χειρουργικής.
Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος.
Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής
∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς.
χειρουργικής.
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη
Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής.
πνευµονικού ιστού.
Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου.
Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων.
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύµου.
Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή.
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος.
Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα.
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής.
Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος.
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής.
Τραχειοπλαστική.
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής.
Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή.
Κλάδοι Αορτικού Τόξου.
Βρογχοπλαστική.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής ή
Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής
τοποθέτηση stent.
χειρουργικής.
Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή.
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Βιοψία δια βελόνας.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απλή παροχέτευση Θώρακος.
Βιοψία δια βελόνας υπό CT-US.
Θυµεκτοµή.
Θωρακικό ανεύρυσµα.
Λοβεκτοµή.
Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική).
Πνευµονεκτοµή.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή.
Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams.
Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος
Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος.
περικαρδίου για µεσοθηλίωµα.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Βρογχοσκόπηση.
Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου σώµατος.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του
Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων.
επιπέδου των πλευρών).
Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική
Παράθυρο Περικαρδίου.
αορτή.
Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία.
Πλευροδεσία.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου
∆ίσκου.
Εκτοµή Περικαρδίου.
Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής.
Ερευνητική Θωρακοτοµή.
Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής.
Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση.
Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας.
Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή.
Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε εφαρµογή
Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π.
εξωσωµατικής κυκλοφορίας).
Μεσοθωρακοσκόπηση.
Ανοικτή βαλβιδοτοµή.
Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις)
Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας
Σύγκλειση Στέρνου.
(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής).
Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή.
Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς.
Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου.
5
Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας
Θωρακική Πεταλεκτοµή.
(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής).
Κρανιοπλαστική.
Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδας
Μηνιγγοπλαστική.
(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής /
Μικροδισκεκτοµή.
βαλβιδοτοµής).
Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα.
Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδας.
Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή.
Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή
Πλαστική Εφιππίου.
εξωσωµατικής κυκλοφορίας).
Στερεοταξία.
Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της
Συµπαθεκτοµή.
καρδιάς.
Τρηµατοτοµή.
Εκτοµή καρδιακών όγκων.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα,
Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου.
συµπεριλαµβανοµένης της λήψης του αυτοµοσχεύµατος
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος
και Ενδαρτηρεκτοµή.
∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή.
Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων).
Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού.
συµπεριλαµβανοµένης λήψεως αυτοµοσχευµάτων.
Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα.
Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής.
Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία.
Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος.
Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα.
Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας.
Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης.
Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας.
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου.
Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος.
Ανεύρυσµα Εγκεφάλου.
Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM.
Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος.
Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.
Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου.
Καθετήρας µέτρησης ICP.
Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών.
Κρανιοανάτρηση.
Γλοιοβλάστωµα.
Τοποθέτηση Ommaya.
Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού.
Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage.
Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής (Επιληψία,
Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα.
ν. Parkinson).
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ηµι-λοβεκτοµή (κροταφικού-ινιακού-µετωπιαίου-
Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι΄
βρεγµατικού).
Επεµβατικής Ακτινολογίας.
Όγκοι βάσεως κρανίου.
Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία.
Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων.
Επισκληρίδιο Αιµάτωµα.
Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ.
Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.
Χορδοτοµή.
Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή.
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση.
Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου.
Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Βιοψία δια βελόνης πλην Σπονδυλικής Στήλης.
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος.
Αυχενική ∆ισκεκτοµή.
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ.
Αυχενική Πεταλεκτοµή.
χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
Βαλβίδα Εγκεφάλου.
Ονυχεκτοµή Μερική.
Βιοψία όγκου Εγκεφάλου.
Παρακέντηση Αιµάρθρου.
Θωρακική ∆ισκεκτοµή.
Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος.
6
Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε
∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση.
ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος.
∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner.
Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως.
∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου,
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
συνδρόµου προσαγωγών.
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.
Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των
Ανοικτή βιοψία Μυός.
4εκ.
Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων.
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους
Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου.
άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς
Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσυνθέσεως.
συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας,
Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ.
λεµφαδένων.
νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδροµο καρπιαίου σωλήνος,
Βιοψία δια βελόνας Σπονδυλικής Στήλης.
σύνδροµο ταρσίου σωλήνος.
∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner.
Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος,
∆ιάνοιξη ελύτρου Τένοντος.
Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή
Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος,
∆ικεφάλου.
Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών
Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν
δερµατικών µορφωµάτων.
χιαστών.
Εξαίρεση γαγγλίου.
Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo µε ή χωρίς
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους
κηδεµόνα Minerva.
έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή
Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδος, κ.λ.π.
νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου.
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία.
Χειρουρ/κή αντιµετώπιση Βλαισού µεγάλου δακτύλου.
Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική.
Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου του
Ονυχεκτοµή Ολική.
Ώµου (Rotator Cuff).
Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου.
Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Γόνατος
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που
Ακρωµιοπλαστική Ώµου.
λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν
Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή
αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση).
Άκρου Ποδός.
Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Ωµου
Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων
(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που
υπό γεν. αναισθησία.
λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν
Αντιµετώπιση καταγµάτων δι΄ εξωτερικής
οστεοσυνθέσεως.
αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση).
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου.
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος,
Αποκατάσταση ρήξεως Μυός.
της Κνήµης.
Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων.
∆ακτύλου.
Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου.
Αφαίρεση Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν
Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου,
βελονών Kirschner, σύρµατος ή κοχλίου).
Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών
Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός
καταγµάτων Επικονδύλων, δι΄ εσωτερικής
καθαρισµός.
οστεοσυνθέσεως.
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος µαλακών µορίων.
Αντιµετώπιση καταγµάτων Βραχιονίου, Κνήµης, Κλειδός,
Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου,
δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως.
κόκκυγγος, άκρου κλειδός.
Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην
Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του
διατοµής αρτηριών, νεύρων).
Dupuytren.
Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός).
7
Αρθροδεσία αρθρώσεων µεσαίου µεγέθους π.χ.
Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής
Ποδοκνηµικής-Υπαστραγαλικών.
Στήλης.
Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε
Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος.
αποκατάσταση εκτατικού µηχανισµού του γόνατος).
Κυφοπλαστική.
Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών
Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου.
Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνηµικής
Οστεοτοµίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις
(PILON) και Υπερκονδύλια.
επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου.
Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή.
Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone.
Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων).
Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα.
Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος.
Σπονδυλοπλαστική.
Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος.
Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής
Πλαστική Κοιλιακών Μυών.
Στήλης µε σπονδυλοδεσία.
Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων.
Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-
Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων Πυέλου, Κοτύλης.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες).
Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών µεγάλων
Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή
αρθρώσεων (revision).
άνευ εξαρθρήµατος.
Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώµου βασικών ιστών, αγγείων,
Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος
νεύρων διά µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών.
Ακρωµιοκλειδικής.
Εκτεταµένες επεµβάσεις Σπονδυλικής Στήλης µε διπλή
Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήµατος
προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια).
Επιγονατίδος.
Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων.
Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος
Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και
εξαρθρήµατος Ώµου.
κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης.
Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων
αρθρώσεων δι' ανοικτής µεθόδου.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού.
Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων.
Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια
Βιοψία Προστάτου µε βελόνη.
κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ηµιολικής
∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας.
αρθροπλαστικής.
Αντιµετώπιση κατάγµατος ισχύου.
Πλύσεις Κύστεως.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επιµήκυνση Οστών.
Αφαίρεση pig-tail.
Ηµιολικές Αρθροπλαστικές.
Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου.
Μεταφορά αγγειούµενων µοσχευµάτων και εκτενών
Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας.
µίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρηµνών.
Βιοψία Λεµφαδένος.
Μικροδισκεκτοµή.
Βιοψία όρχεος.
Οστεοσύνθεση καταγµάτων Μηριαίου δια πλακός ή
Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού
ενδοµυελικής ηλώσεως.
υπερηχογραφήµατος.
Οστεοτοµίες Ισχίου.
∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου.
Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου κατάγµατος.
∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού.
Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής
Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία.
Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία.
Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών).
Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών
Κυστεοσκόπηση απλή.
οστών.
Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου.
Ουρηθροκυστεοσκόπηση.
8
Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου.
Ριζική Ορχεκτοµή επί καρκίνου.
Τυφλή Ουρηθροτοµία.
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων.
Τραύµα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα.
Ανοικτή Νεφροστοµία.
Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως.
Αφαίρεση εκκολπώµατος Ουροδόχου κύστεως.
∆ιαδερµική Νεφροστοµία.
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως.
∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση.
Αφαίρεση κύστεως Νεφρού.
∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία.
∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού.
∆ιόρθωση Κιρσοκήλης.
∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία
∆ιόρθωση Κρυψορχίας.
∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως.
∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων.
Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου.
Ενδοσκοπική µηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων
Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου.
Ουροδόχου Κύστεως.
Εµφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδροµική
Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση.
εµφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα.
Επιδιδυµιδεκτοµή.
Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα.
Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία.
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ.
Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων
Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος.
ετερόπλευρα µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία.
Μερική Κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση
Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως.
ουρητήρος.
Κυστεοσκοπική εκκένωση αιµατοκύστης.
Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή.
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.
Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική
Ορχεκτοµή.
ουρήθρα.
Περιτοµή.
Νεφρεκτοµή.
Πλαστική στοµίου Ουρήθρας.
Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ
Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία.
νεφροτοµής.
Τοποθέτηση pig-tail.
Ολική Ουρητηρεκτοµή.
Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος.
Ολική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή.
Υδροκήλη.
Ουρητηρολιθοτοµία.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης.
∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος.
Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση
∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία.
λίθων ή όγκων.
∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία.
Παροχέτευση Ουρινώµατος.
∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων.
Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες.
∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως.
Πλαστική Ουρητήρος (µεγαουρητήρος).
∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή.
Πυελοπλαστική.
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα.
Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου.
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1εκ.
Στήριξη αυχένος Κύστεως.
Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος.
Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης.
Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων.
Υπερηβική Κυστεοστοµία.
Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και
Υπερηβική Προστατεκτοµή.
Επιδιδυµίδος.
Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού.
Ουρηθεκτοµή.
Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π.
Ουρητηροστοµία.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Πλαστική Σηραγγωδών σωµάτων-NESBIT.
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή.
Πλαστική συριγγίου και στενώµατος Ουρήθρας.
Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση.
9
Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά
Ανάταξη ίριδος.
νεφροτοµής.
Ασκός Αφαίρεση.
Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή.
Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση +
Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου.
τρυπάνωση.
Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική
Βιτρεκτοµή πρόσθια.
λεµφαδενεκτοµή.
Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική
Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου.
τοποθέτηση.
Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου
Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ
Προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή.
συρραφής.
Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών
Εκτρόπιο.
κακώσεων.
Εντρόπιο.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επικάλυψη.
Αυτοµεταµόσχευση.
Ιριδοπλαστική.
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit.
Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης.
Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως.
Περιστροφή Φακού.
Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία Νεοκύστης.
Πλύση προσθίου Θαλάµου.
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αντιγλαυκωµατική επέµβαση.
Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς.
Αντικατάσταση Ενδοφακών.
Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως .
Ασκορινοστοµία.
Ένεση Οινοπνεύµατος.
Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού.
Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως.
Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-
βλεφάρου.
Εγχείρηση Καταρράκτου.
∆ευτερογενής καταρράκτης-Καψουλοτοµή.
Εκκένωση κόγχου.
Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας.
Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno.
Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου.
Ένθεση βαλβίδος Molteno.
Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών.
Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού.
Βλεφαροραφή.
Κερατοτοµή αστιγµατισµού.
Καθαρισµός µαζών.
Σκληροπλαστική.
Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού.
Στραβισµός.
Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική.
Τραύµα Υαλώδους.
Κρυοπηξία.
Υπερµετρωπία.
Μεµβρανεκτοµή.
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ξανθελάσµατα.
Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς.
Πτερύγιο.
Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς.
Συρραφή Επιπεφυκότος.
Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-
Συρραφή Κερατοειδούς.
µεταµόσχευση ένθεση αλοµοσχεύµατος βολβού).
Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού.
Κερατοπρόθεση ένθεση Α΄ στάδιο - Β΄ στάδιο.
Ταρσοραφή.
Μεταµόσχευση Κερατοειδούς.
Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος.
Μεταµόσχευση Σκληρού – Limbus.
Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό.
Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους
Χαλάζιο.
Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας.
10
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος.
∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος.
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ.
χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου.
Ονυχεκτοµή Μερική.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.
Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου.
Αφαίρεση Λευκοπλακίας.
Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως.
Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας,
λεµφαδένων.
∆ιατοµή βραχέος χαλινού.
∆ιόρθωση Εκτροπίου.
∆ιόρθωση ουλών.
Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
∆ακτύλου.
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων,
χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών.
Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του
Dupuytren.
∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα.
∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία.
∆ιόρθωση ουλών άνω των 2.
∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων.
∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική.
Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού
Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των
4 εκ.
Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση.
Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός διά
σύρµατος).
∆ιόρθωση σχιστίας χείλους.
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του
∆ιόρθωση Τηλεκάνθου.
επιπέδου των πλευρών).
Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος,
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ.
Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών
Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των
δερµατικών µορφωµάτων.
4εκ.
Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός
Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος.
Κρηµνός.
Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2εκ.
Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου.
Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4εκ.
Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των
Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του
4εκ.
προσωπικού νεύρου
Εξαίρεση γαγγλίου.
Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2
Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4εκ.
ώρες).
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους
έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή
άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς
νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.
Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία.
Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες.
Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος.
Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος.
Μόσχευµα Ρινός απλό.
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.
Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική.
Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας
Ονυχεκτοµή Ολική.
Κοιλότητος.
Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων.
Περιτοµή.
Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4εκ.
Πλαστική πτερυγίου Ωτός.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό.
Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή
Τενοντοµετάθεση.
Άκρου Ποδός.
Τεταρτεκτοµή Μαστού.
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου.
Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4εκ.
Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου
χωρίς Laser.
Αποκατάσταση ρήξεως µυός.
τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
11
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος,
Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου.
της Κνήµης.
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου.
Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου.
Ανακατασκευή Μαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό
Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος
κρηµνό.
Απλή Μαστεκτοµή.
Ανακατασκευή Μαστού µε πλατύ ραχιαίο µύ (µε ή χωρίς
Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός).
ένθεµα).
∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης.
Άνω ή Κάτω Γναθεκτοµή.
∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης.
Πλαστική αποκατάσταση ελλειµµάτων κοιλιακών
∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία.
τοιχωµάτων.
Εκτοµή όγκου Γνάθου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ.
Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου.
Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των
Εξαίρεση όγκων Κρανίου.
2 ωρών).
Μικροχειρουργική επανόρθωση.
Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών.
Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων
Λήψη Μοσχεύµατος.
κρανίου – κόγχων.
Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του
Οστεοτοµία Μέτωπο – προσωπική.
προσωπικού νεύρου.
Μυϊκοί Κρηµνοί.
Μυοδερµατικοί Κρηµνοί.
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου.
Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός δια της
Οστεοτοµία Κόγχου.
φυσικής οδού.
Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου.
Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα.
Πλαστική Κοιλιακών Μυών.
Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού.
Πλαστική Οµφαλοκήλης.
∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Έξω Ακουστικού
Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος.
Πόρου.
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.
Παρακέντηση Τυµπάνου.
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας
Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος κεφαλής.
Κοιλότητας.
Χειρουργική θεραπεία φλεγµονής πτερυγίου Ωτός.
Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Συρραφές νεύρων.
Αδενοειδεκτοµή.
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου
Αλλαγή Σωλήνα Montgomery.
τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.
Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών µε γενική
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
αναισθησία.
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού.
Αφαίρεση αιµορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας
Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο.
Ρινικού ∆ιαφράγµατος.
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου.
Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο
Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου.
χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.
∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία.
Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε
∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου.
γ.α. (φυσική οδός).
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ.
Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε
Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού
οπισθοωτιαία τοµή.
Μασχαλιαίας κοιλότητος.
Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα.
Ολική Παρωτιδεκτοµή.
Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα.
Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-
Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία.
∆ιαφράγµατος-Ρινός).
Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα.
12
Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα.
Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές.
Βιοψία Ωτός.
Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου.
∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος.
Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος.
∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού
Εκτοµή Σταφυλής.
διαφράγµατος µε γενική αναισθησία.
Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος.
∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος.
Εκτοµή χοανοπολύποδος.
∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης.
Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος.
Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης.
Εξαίρεση Βατραχίου.
Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου
Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου
διαµέτρου έως 4εκ. χωρίς τοπική πλαστική.
διαµέτρου άνω των 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση
Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου
κρηµνού.
διαµέτρου έως 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού.
Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ.
Εξαίρεση πολύποδος Ωτός.
Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του
Λύση συµφύσεων Ρινικής κοιλότητας.
προσωπικού νεύρου.
Μερική εκτοµή πτερυγίου Ωτός .
Ερευνητική Τυµπανοτοµή.
Παρακέντηση και πλύση Ιγµορείου άντρου.
Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας
Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου.
(ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες, ανά συνεδρία.
Παρακέντηση Τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου
Κογχοτοµή κάτω.
αερισµού.
Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός.
Παροχέτευση αποστήµατος Κεφαλής ή Τραχήλου.
Λύση συµφύσεων ή διαφράγµατος Φωνητικών Χορδών.
Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος τραχήλου.
Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι).
Συρραφή Βλεννογόνου Στόµατος.
Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός.
Συρραφή Γλώσσης.
Πανενδοσκόπηση.
Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός Ρινικών κόγχων.
Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγµονής ή αποστήµατος
Χειρουργική θεραπεία τραύµατος πτερυγίου Ωτός.
τραχήλου.
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Πλαστική αποκατάσταση ελλείµµατος δέρµατος κεφαλής
Αµυγδαλεκτοµή.
και τραχήλου µε ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα µερικού ή
Ανάτρηση Ιγµορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ:
ολικού πάχους.
Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού γναθιαίου κ.).
Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικό κρηµνό µετά
Αντιµετώπιση επιπλεγµένου κατάγµατος Ρινός.
αφαίρεσης δερµατικής βλάβης του δέρµατος κεφαλής ή
Αποκατάσταση µετά Τραχειοστοµία.
τραχήλου.
Αποφλοίωση φωνητικών χορδών.
Πλαστική πτερυγίου Ωτός.
Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Έξω
Πλαστική Τραχειοστοµίας.
Ακουστικό Πόρο.
Σύγκλειση τραχειοστόµατος.
Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως.
Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κοµβίου φώνησης
Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του
(περιλαµβάνεται και η διατοµή του κρικοθυρεοειδούς
προσωπικού νεύρου.
µυός).
Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου.
Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία.
Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως.
Τραχειοτοµία.
Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά
(ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο).
αµυγδαλεκτοµή ή αδενοειδεκτοµή.
Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου
µικρολαρυγγοσκόπηση.
τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.
∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης.
Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής.
∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε
κηρία. Ανά συνεδρία.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απολίνωση έξω καρωτίδος.
13
Αρυταινοειδεκτοµή.
Αποσυµπίεση του Οπτικού νεύρου.
Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης.
Αττικοτοµή.
Εξαίρεση Βργχιακής κύστης.
Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης.
Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου.
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή.
Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως.
Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώµατος.
Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα.
Αφαίρεση, αναστόµωση Τραχείας
Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας
Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.
(ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία.
∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας
Κάτω Ρινοαντροστοµία.
Ρινόρροιας.
Λήψη µοσχεύµατος νεύρου.
∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας
Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς.
ωτόρροιας.
Μερική Γλωσσεκτοµή.
∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης.
Μερική Θυρεοειδεκτοµή.
Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου.
Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ.
προσωπικού νεύρου.
Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή.
Μέση Ρινοαντροστοµία.
Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός.
Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας
Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του
επικοινωνίας.
Λάρυγγος µε εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτοµή,
Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος.
Λαρυγγοτοµή, Χορδεκτοµή, κ.λ.π.) .
Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος.
Επιγλωττιδοπηξία.
Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος.
Ηθµοειδεκτοµή ή Σφηνοειδεκτοµή.
Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική.
Κρικοφαρυγγική µυοτοµή.
Υφολική Θυρεοειδεκτοµή.
Λαρυγγοπλαστική.
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου
Μερική Λαρυγγεκτοµή κάθετη.
τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.
Μερική Λαρυγγεκτοµή οριζόντια.
Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1.
Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων.
Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως.
Ολική Θυρεοειδεκτοµή.
Χορδεκτοµή.
Ολική Λαρυγγεκτοµή.
Χορδοπηξία.
Ολική Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
τραχήλου.
Αναβολεκτοµή ή Αναβολοτοµή.
Ολική Παρωτιδεκτοµή.
Αναστόµωση νεύρου.
Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.
Αναστόµωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου.
Οσταριοπλαστική.
Αναστόµωση Προσωπικού νεύρου.
Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή.
Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-
Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.
Οστέωµα.
Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές.
Απλή Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσµίλωση µαστοειδούς
Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική).
απλή).
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου.
Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως µε χρήση
Σφηνοειδεκτοµή.
προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery).
Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος.
Αποκατάσταση µε ∆ερµατικό κρηµνό.
Τραχειοπλαστική.
Αποκατάσταση µε Μυοδερµατικό κρηµνό.
Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου.
Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγµορείου.
Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή.
Απολίνωση Ηθµοειδών αρτηριών.
Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι).
Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας.
Χειρουργική αποκατάσταση. Τραχειοοισοφαγικού
Αποσυµπίεση Ενδολεµφικού σάκκου.
συριγγίου.
14
Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος.
∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων.Ζώνη Ι .
Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος µε
∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙΙ.
χρήση κρηµνού.
∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη IV, V.
Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ.
∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσµη.
Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης
∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσµες.
µε ενδοσκοπικό έλεγχο.
∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων.Κεντρικότερη.
Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων
µε ενδοσκοπικό έλεγχο.
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς.
Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ.
Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου.
Χειρουργική της τραχείας.
∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙ.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων .Ζώνη ΙΙΙ.
ΤΕΝΟΝΤΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 και
Τενόντια µοσχεύµατα καµπτήρων.
3.
Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
µοσχεύµατος. Ένα δάκτυλο.
∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου.
Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου
∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή.
µοσχεύµατος. Κάθε επιπλέον δάκτυλο.
∆ιυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωµα, κ.λ.π.).
Απλή τενοντοµεταφορά αντιθέσεως.
Εκτοµή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός.
Μισχωτό αγγειούµενο οστικό µόσχευµα σκαφοειδούς.
Κάτω Γναθεκτοµή.
Ρήξη συνδέσµων καρπού-περιορισµένες αρθροδέσεις µε
Λαβυρινθεκτοµή µεµβρανώδης.
οστικό µόσχευµα.
Λαβυρινθεκτοµή οστική.
Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού.
Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή µε ή χωρίς
Kapanjii-Hemiresection καρπού.
λεµφαδενικό καθαρισµό.
Malunion µετακαρπίων δακτύλων.
Μερική Γναθεκτοµή.
Ψευδαρθρώσεις-Οστικά µοσχεύµατα δακτύλων.
Μερική Φαρυγγεκτοµή.
Αρθροδέσεις φαλάγγων.
Νευρεκτοµή του Αιθουσαίου ν.
Αρθρολύσεις δακτύλων.
Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική).
Ολική Γναθεκτοµή.
Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ολική Γναθεκτοµή µε εξόρυξη του Οφθαλµού
Μετατραυµατική παραµόρφωση δακτύλου (swan neck)
(χειρουργική commando).
(αφορά ένα δάκτυλο).
Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή.
Σύνθετες τενοντοµεταφορές (µέσου, ωλενίου, κερκιδικού).
Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή.
Ριζική Θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Φαρυγγολαρυγγεκτοµή ολική ή µερική µε ή χωρίς
Πλήρης συνδακτυλία. Παρασκευή αγγειονευρωδών
λεµφαδενικό καθαρισµό.
δεµατίων.
Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. χηµειωδέκτωµα
Μικροχειρουργική τεχνική.
(jugularis).
Χειρουργική Χηµειοδεκτώµατος (tympanicus).
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κερκιδική, Ωλένιος.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ακτυλική.
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΆΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ
ΝΕΥΡΩΝ
(Μικροχειρουργική τεχνική).
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
15
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χειρουργική βραχιονίου πλέγµατος (εκτεταµένη
Συρραφή δακτυλικού νεύρου.
παράλυση άνω άκρου-µεταφορές νεύρων).
Λήψη νευρικών µοσχευµάτων κάτω άκρων.
Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
(αναδηµιουργία αντίχειρα).
Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρικήδεµιδική).
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Νευρικά µοσχεύµατα (γεφύρωση ελλειµµάτων).
Νευρόλυση ενδονευρική.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Cross finger (διασταυρούµενος).
Z-Plasty. ∆ερµατικά µοσχεύµατα (µερικού πάχους).
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
∆ακτυλικός αγγειούµενος κρηµνός (ακρωτηριαστικό
τραύµα).
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αγγειούµενος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ελεύθερος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός.
ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασµός αντιβραχίου.
Ακρωτηριασµός καρπού.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασµός παλάµης.
Ακρωτηριασµός αντίχειρα ή άλλου δακτύλου.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επιµήκυνση δακτύλου αντίχειρα.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακτινωτός ακρωτηριασµός.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αντιχειροποίηση του δείκτη.
Αγγειούµενο οστικό, οστεοδερµατικό µόσχευµα
(περόνη).
Μεταφορά αγγειούµενου µυός.
Αποσυµπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγµατος µε
αφαίρεση πρώτης θωρακικής πλευράς (διαµασχαλιαία
και υπερκλείδια προσπέλαση).
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
16
17