ΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΙ Ριζική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΥΤΙ
Ριζική Ανάτρηση Μαστοειδούς
Τυµπανοπλαστική
Μυριγγοπλαστική
Μυριγγοτοµή + σωλινίσκοι αερισµού
Μυριγγοτοµή
Αναβολεκτοµή
Πολυποτοµή Μέσου Ωτός
ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Ανάταξη Ρινικών Οστών
Πλαστική Ρινικού ∆ιαφράγµατος
Κογχοτοµή Ρινός
Πρόσθιος & Οπίσθιος Επιπωµατισµός
Πολυποτοµή Ρινός
Πολυποτοµή Με ηθµοειδεκτοµή
ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ
Ριζική ανάτρηση Ιγµορείου Άντρου-Μονόπλευρη
Ριζική Ανάτρηση Ιγµορείου Άντρου-Αµφοτερόπλευρη
Χειρουργική Αφαίρεση Γλωσσικής Αµυγδαλής
∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού Αποστήµατος
ΛΑΡΥΓΓΑΣ
Ενδοσκοπική Μικροχειρουργική Επέµβαση Λάρυγγος
Λαρυγγεκτοµή µε Τραχηλικό Καθαρισµό
Πολύποδας Λάρυγγος µε LASER
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑΣ
Αδενοτοµή
Αµυγδαλεκτοµή
Αδενοτοµή - Αµυγδαλεκτοµή
Αµυγδαλεκτοµή - Αδενοτοµή - Μυριγγοτοµή Σωληνίσκοι αερισµού
Αδενοτοµή - Μυριγγοτοµή
Αδενοτοµή - Μυριγγοτοµή- Grommets
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εξέταση υπο Γενική αναισθησία Βρεφων (εκτος Ιατρείου)
Πτερύγιο
Χαλάζιο
Εκτρόπιον
Εντρόπιον
007.01.31.001/2011
€ 235
€ 254
€ 188
€ 103
€ 94
€ 226
€ 113
€ 132
€ 160
€ 132
€ 132
€ 132
€ 150
€ 169
€ 226
€ 113
€ 150
€ 169
€ 282
€ 226
€ 113
€ 150
€ 169
€ 188
€ 132
€ 141
€ 94
€ 113
€ 113
€ 94
€ 94
Page 1 of 20
Εξώρυξη
Εξεντέρωση
Ταρσοραφή
Πτώση Βλεφάρου
Αφαίρεση Όγκων Κόγχου
Αφαίρεση Ενδοβολβικού Ξένο Σώµατος
Συρραφή Κερατοειδούς - Σκληρικού Τραύµατος
Τραυµατισµός ∆ακρυικού Σωληναρίου
∆ιάνοιξη ∆ακρυικού Πόρου
Στραβισµός α) µονοπ. β) αµφοτε.
Γλαύκωµα
Καταρράκτης χώρις ενδοφακό
Καταρράκτης µε Ενδοφακό
Καταρράκτης & Γλαύκωµα
Καταρράκτης & Γλαύκωµα & Ενδοφακός
Τοποθέτησης ενδοφακού σε ∆εύτερο Χρόνο
Καταρράκτης µε Φακοθρυψία
Καταρράκτης µε Φακοθρυψία & Γλαύκωµα
Υαλλοειδεκτοµή Πρόσθιου θαλάµου
Υαλλοειδεκτοµή Οπίσθιου θαλάµου
Laser Trabeculoplasty
Laser Retinal Photocoagulation (Κάθε συνεδρία)
Laser Iritectomy
Yag Laser Capsulotomy
Μεταµόσχευση Κερατοειδούς
Κερατοτοµές για ∆ιόρθωση Αστιγµατισµού
Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς
Eximer Laser PRK
Eximer Laser / LASEK
Photodynamic Therapy PDT
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα
Τοκετόs Φυσιολογικός Ανωδυνός
Καισαρική Τοµή
Ηλεκτροκαυτηρίαση
Κρυοπηξία
Απόξεση
Βιοψία Τραχήλου
Βιοψία µε Αγκύλη (loop)
Κωνοειδής Εκτοµή Τραχήλου
Υστεροσκόπηση - ∆ιαγνωστική
Κολποσκόπηση
Ενδοµήτριο Σπείραµα (χωρίς αξία σπειράµατος)
Βαρθολίνειος Αδένας
Περίδεση Τραχήλου
Απολίνωση Σαλπίγγων
007.01.31.001/2011
€ 188
€ 188
€ 113
€ 169
€ 226
€ 132
€ 132
€ 169
€ 113
α)€188 β)€281
€ 188
€ 188
€ 188
€ 226
€ 273
€ 150
€ 273
€ 291
€ 145
€ 273
€ 113
€ 113
€ 113
€ 113
€ 226
€ 207
€ 273
€ 357
€ 357
€ 357
€ 188
€ 338
€ 226
€ 85
€ 85
€ 85
€ 66
€ 75
€ 113
€ 94
€ 103
€ 103
€ 197
Page 2 of 20
Καυτηρίαση Κονδυλωµάτων
Αναρρόφησης Κύστης Ωοθήκης διακολπικά
Εγχείρηση κατά Fentons
Λαπαρατοµή
Ινοµυωµατεκτοµή
Εξωµήτιος
Αφαίρεση Κύστης Ωοθήκης
Κοιλιακή Υστερεκτοµή
Κολπική Υστερεκτοµή
Λαπαροσκοπική Υστερεκτοµή
Πρόσθια Κολποραφή (Κυστεοκήλη)
Οπίσθια Κολποραφή (Ορθοκήλη)
Πρόσθια & Οπίσθια Κολποραφή
Επέµβαση κατα Manchester
∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση
Λαπαροσκοπική Στείρωση
Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Κύστης
Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Ινοµυώµατος
Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Εξωµητρίου
Λαπαροσκοπική Στήριξη Κόλπου
Εγχείρηση κατά Burch µε Λαπαρατοµή
Εγχείρηση κατά Burch Λαπαροσκοπικά
Εγχείρηση Sling
Εγχείρηση T.V.T
Ανάταξη Μήτρας (Ventrosuspension)
Ριζική Αιδοιεκτοµή (Radical Vulvectomy)
Ριζική Υστερεκτοµή (Radical Hysterectomy)
Καισσαρική (Ραχιαία)
Καισσαρική (Epidural)
€ 75
€ 94
€ 113
€ 282
€ 235
€ 226
€ 226
€ 235
€ 263
€ 301
€ 150
€ 113
€ 226
€ 244
€ 169
€ 197
€ 226
€ 226
€ 226
€ 226
€ 150
€ 226
€ 188
€ 188
€ 169
€ 366
€ 366
€ 263
€ 338
ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Συρραφή τραύµατος
Αφαίρεση ογκιδίων δέρµατος µε γενική αναισθησία
Αφαίρεση δεσµοειδούς κύστεως
Αφαίρεση όνυχος απλή
Αφαίρεση όνυχος ριζική (τµηµατική ή ολική)
Αφαίρεση κύστεως κόκκυγος
Απόστηµα (παροχέτευση)
Βιοψία Λεµφαδένος
Βιοψία τραηλικού λεµφαδένος
Αφαίρεση όγκων/αιµο-λεµφαγγειωµάτων δέρµατος
Μεταµόσχεση δέρµατος
Χειρουργικός τρυµατισµός εγκαυµάτων
Χειρουργικός τρυµατισµός εγκαυµάτων και εσχαροτοµή
007.01.31.001/2011
€ 113
€ 113
€ 113
€ 94
€ 113
€ 150
€ 113
€ 113
€ 132
€113 - €188
€113 - €225
€ 113
€ 150
Page 3 of 20
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
Συρραφή τραύµατος
Αποκοπή χαλινού γλώσσας
Αποκοπή χαλινού άνω χείλους
Υπερωιοσχιστία
Χειλεοσχιστία
Βατράχιο
Αφαίρεση κύστεως/συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου µετα υποτροπή
Αφαίρεση Βραγχιακής κύστεως/ συριγγίου µετα υποτροπή
Κυστικό Ύγρωµα τραχήλου
Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου/κύστεως
Αφαίρεση υπεράριθµων ωτίων
Συγγενές Ραιβόκρανο
€ 113
€ 150
€ 94
€ 150
€ 244
€ 94
€ 188
€ 188
€ 188
€ 113
€ 113
€ 132
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΟΥ ΛΕΠΤΟΥ-ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Υπερτροφική πυλωρική στένωση (πυλωροµυοτοµία)
Ατρησία δωδεκαδακτύλου
Ατρησία λεπτού εντέρου
∆ιπλασιασµός εντέρου (αφαίρεση)
Malrotation
Eγκολεασµός (χειρουργική ανάταξη)
Εγκολεασµός (ανάταξη µε βαριούχο υποκλυσµό)
Σκωληκοειδεκτοµή
Σκωληκοειδεκτοµή-επιπεπλεγµένη
Σκωληκοειδεκτοµή σε περιτονίτιδα
Αφαίρεση απόφυσης Μeckel
Λαπαροσκόπηση Ερευνητική
Κολοστοµία/Ειλεοστοµία
Γαστρόσχιση
Οµφαλοµεσεντερικός Πόρος
Λύση συµφύσεων (εντερική απόφραξη)
Γαστροστοµία
∆ιακοιλιακή προσπέλαση για συγγενή διαφραγµατοκήλη
€ 226
€ 376
€ 376
€ 376
€ 273
€ 226
€ 188
€ 150
€ 188
€ 226
€ 150
€ 169
€ 263
€ 329
€ 273
€ 188
€ 132
€ 376
EΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
Χαµηλή ατρησία ορθού
Υψηλή ατρησία ορθού
Pull Through (Hirschsprung's)
Περιεδρικό Απόστηµα
Περιεδρικό Συρίγγιο
Ραγάς δακτυλίου-∆ιαστολή-Σφιγκτηροτοµή
Μερική σφιγκτηροτοµή
Αφαίρεση πολύποδος ορθού
Ορθοσιγµοειδοσκόπηση
Βιοψία ορθού
€ 376
€ 451
€ 451
€ 113
€ 132
€ 150
€ 113
€ 113
€ 94
€ 94
007.01.31.001/2011
Page 4 of 20
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
Ατρησία χοληφόρων
Χολοκυστεκτοµή
Χολοκυστεκτοµή-Χοληδοχοτοµή
Χολοκυστοστοµία
Χολοκυστεκτοµή Λαπαροσκοπική
Χολοκυστεκτοµή Λαπαροσκοπική µε χολαγγειογραφία
€ 451
€ 226
€ 301
€ 188
€ 226
€ 263
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΛΗΝΟΣ
Ρήξη Σπλήνος
Σπληνεκτοµή
Πλανήτας σπλήνας
€ 282
€ 282
€ 188
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
Βουβωνοκήλη
Οµφαλοκήλη
Επιγαστρική κήλη
Μετεγχειρξτική κήλη ή υποτροπή
Βουβωνοκήλη σε πρόωρα ή νεογνά µέχρι 2 µηνών
Περιεσφιγµένη βουβωνοκήλη σε βρέφη
Μηροκήλη
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 169
€ 188
€ 150
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Υδροκήλη
Κύστη σπερµατικού τόνου
Κρυψορχία
Κρυψορχία (ενδοκοιλιακός όρχις)
Κιρσοκήλη
Κιρσοκήλη Λαπαροσκοπική
Συστροφή όρχεως (ανάταξη/καθήλωση άµφω)
Οξύ ηµιόσχεο-Ερευνητική
Παραφίµωση
Περιτοµή
Πλαστική ακροποσθίας
Λύση βαλανοποσθικών συµφύσεων
Βραχύς χαλινός πέους
Οσχεοπεική πτυχή
Στροφή πέους
Εκτοµή χορδής-ευθειασµός πέους
Υποσπαδίας (Glandular coronal-one stage)
Υποσπαδίας (Penile scrotal-one stage)
Συρίγγιο υποσπαδίας
Επισπαδίας (πλαστική)
Ατρησία παρθενικού υµένα-αιµατόκολπος
Συστροφή ωοθήκης/κύστεως ωοθήκης
€ 150
€ 150
€ 169
€ 169
€ 150
€ 226
€ 188
€ 150
€ 113
€ 132
€ 113
€ 113
€ 94
€ 113
€ 150
€ 150
€ 226
€ 357
€ 132
€ 376
€ 94
€ 188
007.01.31.001/2011
Page 5 of 20
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ-ΚΥΣΤΕΩΣ
Μετεµφύτευση ουρητήρος ετερόπλευρη (Politano.Cohen) χωρις remodeling
Μετεµφύτευση ουρητήρος ετερόπλευρη Μεγαουρητήρας (µε tapering)
Μεταµφύτευση ουρητήρος αµφοτερόπλευρη
Μεταµφύτευση διπλού ουρητήρα
Πυελοπλαστική σε πυελοουρητηρική στένωση
Πυελοπλαστική άµφω
Ουρητηροστοµία
∆ιόρθωση κυστεουρητηρικής παλινδρόµησης µε ενδοσκοπική έγχυση κολλαγόνου
Κυστεοσκοπική σχάση ουρητηροκήλης
∆ιατοµή βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας (Ενδοσκοπικά)
Εκκόλπωµα ουροδόχου κύστεως
Νεφρεκτοµή
Κύστη ουραχού
Εκστροφή ουροδόχου κύστεως
Κυστεοσκόπηση
Καθετηριασµός ουροδόχου κύστεως
€ 282
€ 329
€ 376
€ 376
€ 376
€ 376
€ 376
€ 113
€ 113
€ 113
€ 301
€ 282
€ 273
€ 188
€ 113
€ 94
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
Ατρησία οισοφάγου (άνευ συριγγίου)
Ατρησία οισοφάγου (µετά συριγγίου)
Παροχέτευση θώρακος
Βρογχογενής κύστη
Θύµωµα
€ 366
€ 451
€ 150
€ 451
€ 451
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Νευροβλάστωµα
Νευροβλάστωµα (Wilm's)
Ιεροκοκκυγικό τεράτωµα
Ραβδοµυοσάρκωµα
Τεράτωµα µεσοθωρακίου
Αφαίρεση όγκου/ κύστεως µεσεντερίου
€ 366
€ 366
€ 366
€ 366
€ 451
€ 226
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ
Κύστη Baker
Συνδακτυλία απλή
Συνδακτυλία σύνθετη
€ 150
€ 132
€ 188
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Αφαιρεση σµηγµατογόνου κύστεως µικρής (µεσαίας Χ 2 µεγάλης Χ 3)
Αφαίρεση Γαγγλίου
Αφαίρεση Λιπώµατος µικρού (µεσαίο Χ 2 µεγάλο Χ 3)
Αφαίρεση Ογκιδίου δέρµατος µικρού (µεσαίο Χ 2 µεγάλο Χ 3)
Αφαίρεση όνυχος απλή
Αφαίρεση όνυχος ριζική (τµηµατική ή ολική)
Αφαίρεση κύστεως Κόκκυγος
€ 103
€ 103
€ 103
€ 103
€ 103
€ 113
€ 132
007.01.31.001/2011
Page 6 of 20
Αφαίρεση κύστεως Κόκκυγος και συρραφή πληγής
Βιοψία Λεµφαδένος
Συρραφή Τραύµατος
Συρραφή Τραύµατος Προσώπου
Παροχέτευση Αποστήµατος µε α) τοµική β) αναισθησία
€ 150
€ 103
€ 113
€ 150
€ 113
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
Ριζική Μαστεκτοµή
Τροποποιηµένη Ριζική Μαστεκτοµή
Απλή Μαστεκτοµή
Ευρεία Εκτοµή Όγκου Μαστού
Τµηµατική Μαστεκτοµή µε αφαίρεση µασχαλιαίων λεµφαδένων
Αφαίρεση ογκιδίου Μαστού µε ή χωρίς αναισθησία
Βιοψία Μαστού µε ή χωρίς αναισθησία
Απόστηµα Μαστού
€ 263
€ 301
€ 197
€ 169
€ 226
€ 122
€ 113
€ 113
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΟΥ
Γαστρεκτοµή (Ολική)
Γαστρεκτοµή (Υφολική)
Γαστρεκτοµή (Τµηµατική)
Γαστρεκτοµή µερική µετά Βαγοτοµής
Βαγοτοµή στελεχιαία και παροχέτευση
Βαγοτοµή εκλεκτική και παροχέτευση
Βαγοτοµή Υπερεκλεκτική
Άπλη γαστροεντεροαναστόµωση
Πυλωροµυοτοµία (Ramstead) for Children
Άπλη συρραφή διατρηθέντος έλκους
Γαστροστοµία
Λαπαροσκοπικό gasric banding στοµάχου
Λαπαροσκοπικό Bypass στοµάχου
∆ιαθωρακική προσπέλαση για διαφραγµατοκήλη
∆ιακοιλιακή προσπέλαση για διαφραγµατοκήλη
Λαπαροσκοπική εγχείρηση διαφραγµατοκήλης
€ 338
€ 301
€ 263
€ 282
€ 244
€ 235
€ 235
€ 207
€ 207
€ 188
€ 113
€ 451
€ 564
€ 470
€ 263
€ 564
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
Ανοικτή βιοψία ήπατος
Συρραφή ρήξεως ήπατος
Τµηµατεκτοµή ήπατος
Λοβεκτοµή ήπατος
Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως
Παροχέτευση αποστήµατος ήπατος
Χολοκυστοστοµία
Απλή Χολοκυστεκτοµή
Χολοκυστεκτοµή & Χοληδοχοτοµή
Χολοπεπτική Αναστόµωση
Χολοπεπτική Αναστόµωση και ROUX-Y
Πλαστική Χοληδόχου Πόρου
€ 132
€ 226
€ 244
€ 301
€ 320
€ 207
€ 169
€ 226
€ 282
€ 226
€ 282
€ 282
007.01.31.001/2011
Page 7 of 20
∆ιαδωδεκαδακτυλική Σφικτηροτοµή
Mucosal Graft κατα Rodney Smith
Εµπύηµα χοληδόχου-Χολοκυστεκτοµή
Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτοµή
Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτοµή και Χολαγγειογραφία
€ 282
€ 376
€ 282
€ 226
€ 263
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Παροχέτευση Ψευδοκύστεως
Μερική Παγκρεατεκτοµή
Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή (Whipples)
€ 226
€ 282
€ 564
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΛΗΝΟΣ
Σπληνεκτοµή
Λαπαροσκοπική σπληνεκτοµή
Συρραφή ρήξεως σπληνός
€ 244
€ 282
€ 226
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΤΕΡΟΥ
Εντερεκτοµή
Ειλεοστοµία
Εκτοµή Μεκκελίου αποφύσεως
Λύσις Συµφύσεων
Παρακαµπτήριος αναστόµωση εντέρου
Αφαίρεση κύστεως Μεσεντερίου
Λαπαροστοµία (∆ιερευνητική)
Λαπαροσκοπική εντερεκτοµή
Λαπαροσκοπική λύσις συµφύσεων
€ 244
€ 226
€ 188
€ 226
€ 226
€ 226
€ 235
€ 282
€ 244
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Κοιλιοπερινεική εκτοµή ορθού
Ολική εκτοµή (πρωκτοκολεκτοµή) µετά ειλεοστοµίας
Ολική πρωκτοκολεκτοµή µε J-pouch
Υφολική κολεκτοµή
Λαπαροσκοπική Υφολική κολεκτοµή
Ηµικολεκτοµή
Λαπαροσκοπική Ηµικολεκτοµή
Σύγκλειση κολοστοµίας
Κολοστοµία
Σκωληκοειδεκτοµή απλή
Σκωληκοειδεκτοµή επιπεπλεγµένη
Σκωληκοειδεκτοµή και περιτονίτιδα
Αφαίρεση πολύποδος εντέρου - κολοτοµή
Παραµεληµένη περιτονίτιδα ∆ιάτρηση Παχέως Εντέρου
Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτοµή
€ 385
€ 545
€ 545
€ 301
€ 470
€ 301
€ 376
€ 150
€ 226
€ 150
€ 188
€ 226
€ 188
€ 282
€ 226
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πρωκτοσκόπηση
Ορθοσιγµοειδοσκόπηση
€ 85
€ 122
007.01.31.001/2011
Page 8 of 20
Ορθοσιγµοειδοσκόπηση (FLEXIBLE)
Αιµορροιδεκτοµή
∆ιαστολή ∆ακτυλίου
Αφαίρεση Ραγάδας ∆ακτυλίου
Σφικτηροτοµή
Αφαίρεση Περιπτρωκτικού Συριγγίου
∆ιάνοιξη-παροχέτευση περιεδρικού αποστήµατος
LONGO PPH
€ 122
€ 150
€ 113
€ 132
€ 132
€ 141
€ 113
€ 150
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Πλην Νεφρών & Ουρητήρων
Επινεφριδεκτοµή - ετερόπλευρος
Επινεφριδεκτοµή - αµφοτερόπλευρος
Αφαίρεση οπισθοπεριτοναικού όγκου
Οσφυική Συµπαθεκτοµή - ετερόπλευρος
Οσφυική Συµπαθεκτοµή - αµφοτερόπλευρος
€ 338
€ 470
€ 338
€ 226
€ 338
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
Επιγαστρική κήλη
Οµφαλοκήλη
Αµφοτερόπλευρος Βουβωνοκήλη
Μονόπλευρος Βουβωνοκήλη
Βουβωνοκήλη χωρίς τάση (no tension open repair)
Βουβωνοκήλη µετά απο υποτροπή
Μετεγχειτητική κοιλιοκήλη
Οσχεοκήλη
Μηροκήλη
Λαπαροσκοπική Βουβονοκήλη Ετερόπλευρος - Αµφοτερόπλευρος
Κιρσοκήλη
Λαπαροσκοπική Κιρσοκήλη
€ 150
€ 150
€ 244
€ 169
€ 169
€ 188
€ 207
€ 150
€ 150
€244 - €338
€ 150
€ 188
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΩΝ
Υφαλική Λαβεκτοµή
Υφαλική Θυρεοειδεκτοµή (αµφοτερόπλευρος)
Ολική Θυρεοειδεκτοµή (µονόπλευρος)
Ολική Θυρεοειδεκτοµή (αµφοτερόπλευρος)
Ολική Θυρεοειδεκτοµή µετά βιοψίας λεµφαδένος
Παραθυρεοειδεκτοµή
€ 188
€ 263
€ 207
€ 282
€ 282
€ 338
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Ακρωτηριασµός άνωθεν του γόνατος
Ακρωτηριασµός κάτωθεν του γόνατος
Ακρωτηριασµός διαµετατάρσιος ή ταρσοµετατάρσιος
Ακρωτηριασµός ∆ακτύλων
Απλή απολίνωση σαφηνοµηριαίας συµβολής
# Εκρίζωση µείζονος σαφηνούς
# Αφαίρεση ελάσσονος σαφηνούς
€ 169
€ 188
€ 169
€ 113
€ 150
€ 197
€ 197
007.01.31.001/2011
Page 9 of 20
Αφαίρεση κιρσών κατά COCKET
€ 188
Απολίνωση σαφηνο-µηριαίας συµβολής µετά πολλαπλών εκτοµών κιρσών µονόπλευρος
€ 282
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εµβολεκτοµή
Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής Αφαίρεση - Αποκατάσταση
Αγγειοπλαστική εν τω βάθει µηριαίας αρτηρίας (PROFUNDOPLASTY)
Eνδαρτηρεκτοµή Καρωτίδος
Υπερηβικό παρακαµπτήριο µόσχευµα
Αορτολαγόνιο µόσχευµα
Μηροιγνιακό µόσχευµα
€ 188
€ 564
€ 226
€ 545
€ 470
€ 564
€ 470
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση ογκιδίων θωρακικού τοιχώµατος
Βιοψίες θωρακικού τοιχώµατος
Παρακέντηση θωρακικής κοιλότητας
Παροχέτευση θωρακικής κοιλότητας (underwater drainage)
Βρογχοσκόπηση απλή
Bρογχοσκόπηση µε αφαίρεση ξένου σώµατος
Μεσοθωρακοσκόπηση µε βιοψία
Οισοφαγοσκόπηση απλή
Οισοφαγοσκόπηση µε αφαίρεση ξένου σώµατος
∆ιόρθωση ανωµαλίων θωρακικού τοιχώµατος
Αφαίρεση πρώτης αυχενικής πλευράς
Θωρακοπλαστική
Λαβεκτοµή Πνεύµονα
∆υλοβεκτοµή Πνεύµονα
Τµηµατεκτοµές
Πνευµονεκτοµές
∆ιαγνωστική Θωρακοτοµή
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστης πνεύµονα
Σύγκλιση βρογχοπλευρικού συρίγγιου
∆ιόρθωση βρογχοοισοφαγικού συριγγίου
Αποφλοίωση πνεύµονα
∆ιόρθωση ρήξεως οισοφάγου
Αφαίρεση εκκολπώµατος οισοφάγου
Οισοφαγοµυοτοµή
Αχαλασία οισοφάγου
Οισοφαγεκτοµή σε καρκίνο
∆ιαφραγµατοκήλες - διαθωρακική προσπέλαση
Στερνοτοµή-θυµεκτοµή
Αφαίρεση όγκου µεσοθωρακίου
PPPP(Pleuro-Pneumo-Pericardio-Phrenectomy)
€ 94
€ 113
€ 113
€ 188
€ 150
€ 169
€ 150
€ 113
€ 150
€ 263
€ 169
€ 282
€ 282
€ 320
€ 282
€ 320
€ 226
€ 282
€ 282
€ 282
€ 282
€ 282
€ 282
€ 282
€ 282
€ 338
€ 282
€ 282
€ 282
€ 564
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
Εκπυρήνιση κύστεως γνάθων
€ 150
007.01.31.001/2011
Page 10 of 20
Οστεοτοµία αφαίρεσης τµηµάτων γνάθων
Σύγκλειση στοµατοκολπικής επικοινωνίας
Ριζική ανάτρηση ιγµορείου
∆ιάνοιξη µετωπιαίου κόλπου
Βιοψία αδένος
Εκπυρήνιση όγκου παρωτίδος
Επιπολής παρωτιδεκτοµή
Ολική Παρωτιδεκτοµή
Εκτοµή υπογναθίου αδένα
Εκτοµή θυρεογλωσσικού πόρου ή κύστης
Μηνισκοπλαστική κροταφογναθικής διάρθρωσης
Κονδυλεκτοµή κάτω γνάθου
Νευρεκτοµή περιφερικών κλάδων τριδύµου
Σύγκλειση χειλιοσχιστίας
Σύγκλειση χειλιογναθουπροσχιστίας
Οβελιαία οστεοτοµία κάτω γνάθου
Αµφιγναθική οστεοτοµία
Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων άνω & κάτω γνάθου
Ανάταξη κατάγµατος ρινός
Εξεντέρωση οφθαλµικού κόγχου
Αφαίρεση όγκου κάτω χείλους γλώσσας πορειάς απλή
Αφαίρεση όγκου κάτω χείλους µε κρηµνό
Τµηµατική γναθεκτοµή
Ηµιγναθεκτοµή
Υπερωµυοειδής λεµφαδενικός καθαρισµός
Ριζικός τραχηλικός λεµφαδενικός καθαρισµός
Τοπικός µεταφερόµενος απλός κρηµνός αποκατάστασης ελλείµατος
Τραχειοστοµία
Αφαίρεση βραγχιακής κύστεως ή πόρου
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Κάταγµα αυχένοs µηριαίου- Ήλωση
Κάταγµα διατροχαντήριο -Ήλωση
Κάταγµα αυχένοs µηριαίου - Πρόσθεση
Κάταγµα µηριαίου οστού - Ενδοµυελική ήλωση
Κάταγµα µηριαίου - Οστεοσύνθεση µε πλάκα
Κάταγµα µηριαίου - Οστεοσύνθεση εξωτερική
Κάταγµα Επιγονατίδαs - Χειρουργική θεραπεία
# Μερική αφαίρεση
# Ολική αφαίρεση
# Οστεοσύνθεση
Κάταγµα µηριαίων κονδύλων Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα κνηµιαίων κονδύλων
# Χειρουργική θεραπεία µε µόσχευµα
Ρήξη πλάγιων συνδέσµων γόνατοs Χειρουργική αποκατάσταση
007.01.31.001/2011
€ 188
€ 132
€ 169
€ 169
€ 113
€ 150
€ 188
€ 282
€ 188
€ 188
€ 150
€ 150
€ 113
€ 169
€ 188
€ 188
€ 376
€ 188
€ 132
€ 188
€ 132
€ 150
€ 150
€ 188
€ 188
€ 338
€ 282
€ 169
€ 169
€ 273
€ 273
€ 273
€ 282
€ 263
€ 263
€ 169
€ 207
€ 226
€ 197
€ 197
€ 263
Page 11 of 20
Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσµου (Αρθροσκοπικη)
# Χειρουργική αποκατάσταση
Κάταγµα αµφοτέρων των σφυρών µε µετατόπιση
# Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα διαφύσεωs κνήµηs /περόνηs µετά µετατοπίσεωs Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα έσω σφυρού µόνον Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα έξω σφυρού µετά µετατοπίσεωs Χειρουργική θεραπεία
# Άνευ µετατοπίσεωs
Κάταγµα πτέρνηs Χειρουργική Θεραπεία
Κάταγµα αστραγάλου Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα ταρσού
Κάταγµα µεταταρσίων
Κάταγµα φαλάγγων δακτύλων άκρου ποδόs Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα κλειδόs Χειρουργικη θεραπεία
Κάταγµα κεφαλήs και αυχλενοs βραχιονίου άνευ µεταπίσεωs Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα βραχιονίου οστού Χειρουργική θεραπεία
Υπερκονδύλια κατάγµατα βραχιονίου Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα κεφαλήs κερκίδαs Χειρουργική θεραπεία
€ 244
€ 301
€ 244
€ 263
€ 169
€ 169
€ 169
€ 197
€ 188
€ 188
€ 150
€ 244
€ 226
€ 226
€ 226
€ 169
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΧΡΑΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ
Οστοαρθρίτιs ισχύου
α)Ολική αρθροπλαστική
β)Υποτροχαντήριοs οστεοτοµή
Οστεοαρθρίτιs γόνατοs
α)Ολική αρθροπλαστική
β)Υποκονδύλιοs οστεοτοµή -Τomofix
γ)Αρθροτοµή-καθαρισµόs
Ψευδάρθρωσιs µηριαίου
Πλαστικη οστού µετά ή άνευ µεταλλικήs συγκράτησηs
Ψευδάρθρωσις κνήµηs
Πλαστικη οστού µετά ή άνευ µεταλλικήs συγκράτησηs
Ψευδάρθωσιs οστών αντιβραχίου
Πλαστικη οστού µετά ή άνευ µεταλλικήs συγκράτησηs
Ψευδάρθρωσιs βραχιονίου οστού
Πλαστικη οστού µετά ή άνευ µεταλλικήs συγκράτησηs
Ψευδάρθρωσιs σκαοειδούs ιστού καρπού
Πλαστική οστού (µόσχευµα)
Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνοs /αποσυµπίεσηs µέσου νεύρου
Γενική
Μετατόπιση ωλενίου νεύρου δια ωλένιον νευρίτιδα
Πρόπτωση οσφυικού µεσοσπονδυλίου δίσκου
α)Χειρουργική αφαίρεση δίσκου ή πεταλεκτοµή
β)Σπονδυλοδεσία
Πρόπτωση αυχενικού µεσοσπονδυλίου δίσκου
Χειρουργική αφαίρεση δίσκου ή πεταλεκτοµή
Μέγαs βλαισόs δάκτυλοs χειρουργική επέµβαση
α)Επί Οστού: Μονόπλευροs
007.01.31.001/2011
€ 385
€ 244
€ 385
€235 - €300
€ 169
€ 301
€ 301
€ 301
€ 301
€ 226
€ 113
€ 226
€ 244
€ 376
€ 329
€ 169
Page 12 of 20
β)Αµφοτερόπλευροs
γ)Επί θυλάκου: µόνο ή και Bunionectomy
Επιµήκυνση Αχιλλείου τένοντοs
Σπαστικά ή πολυοµυελιτικά παιδία
α)Αµφοτερόπλευροs
β)Ετερόπλευροs
Τοµή προσαγωγών µετά τοµής θυροειδούs νεύρου
Μετεµφύτευση τενόντων
Οξεία οστεοµυελίτιδα σε παιδία
Χρόνια οστεοµυελίτιδα - αφαίρεση οστικού απολύµατοs
Τριπλή αρθρόδεση ταρσών
Οστικόs ογκοs καθαρισµός και πλήρωσιs µε οστικό µόσχευµα εκ λεκάνηs
Βιοψία οστικών όγκων
Κάταγµα έξω ή έσω βραχιονίων κονδύλων Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα ωλεκράνου
# Χειρουργική θεραπεία
Κάταγµα διαφύσεωs κερκίδαs -ωλένηs Χειρουργική θεραπεία
Τυπικά κατάγµατα κάτω πέρατος κερκίδοs Χειρουργική θεραπεια
Κάταγµα σκαφοειδούs Χειρουργική θεραπεία βίδα k-wire
Γενικά κατάγµατα περιοχής µετακαρπίων και φαλαγγών Χειρουργική θεραπεία
Εκτεινόντων χειρουργική συρραφή ανάλογα αριθµού
# Σε συνδυασµό µε τενόντιο µόσχευµα
# Αχιλλείου τένοντοs
# Τενόντων άκρου ποδόs
Συρραφή περιφερικού νεύρου Για δύο νεύρα ή και περισσότερα θα ακολουθείται
ο κανόνας του 50% και µετά 25% κλπ
Πλαστική ∆έρµατος
# Μικρήs εκτάσεωs
# Μεγάληs εκτάσεωs
Παρακέντηση αρθρώσεων
Συρραφή Τραύµατοs
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
α) ΜΗ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ
β) ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ
Χρήζουν άναταξης µε αναισθησία γενική
Χρέωση:
Για όλα τα κατάγµατα άνω άκρου
Για όλα τα κατάγµατα κάτω άκρου
γ) ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
(ΩΜΟΣ.ΙΣΧΥΟ.ΑΓΚΩΝΑΣ.ΚΑΡΠΟΣ.ΓΟΝΑΤΟ ΠΟ∆ΟΚΝΗΜΙΚΗ)
# Αντιµετώπιση εξαρθρηµάτων που χρήζουν ανάταξη υπό αναισθησία
# Θεραπεία εξαρθρηµάτων µικρών αρθρώσεων δακτυλικέs
# Εξαρθρήµατα που χρήζουν ανοικτήs ανάταξηs
Επεµβάσειs επί µεταταρσίων & φαλάγγων
Φαλάγγων δια περιστατικά παραµορφώσηs
∆ακτύλων ή µεταταρσίων
007.01.31.001/2011
€ 244
€ 226
€ 263
€ 188
€ 207
€ 244
€ 226
€ 226
€ 329
€ 273
€ 141
€ 197
€ 169
€ 226
€ 150
€ 188
€ 150
€ 151
€ 226
€ 197
€ 179
€ 226
€ 169
€ 226
€ 94
€ 113
€ 113
€ 132
€ 132
€ 113
€ 188
€ 169
Page 13 of 20
Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσηs
Ακρωτηριασµός άνωθεν του γονάτοs
Ακρωτηριασµός κάτωθεν του γονάτοs
Ακρωτηριασµόs διαµετατάρσιος ή ταρσοµετατάρσιοs
Ακρωρηριασµόs δακτύλων
Ακρωτηριασµόs άνω άκρου
Αρθροσκόπηση γόνατοs διαγνωστική
Αρθροσκόπική επέµβαση µηνησκεκτοµή (µονοπλευρο-αµφοτεροπλευρο)
Αφαίρεση ξένων σωµάτων
Χειρουργική καθ' έξιν εξαρθρήµατοs ώµου
Εχείρηση Τουπουιτρέν
Ανοικτή ανάταξη
Κλειστή ανάταξη
Αρθρόδεση:
Γόνατοs / Ποδοκνηµικήs / Ισχίου / Ώµου / Καρπού / Υποασταγαλική
Χειρουργική Ραιβοιπποποδίαs
α) Μονόπλευροs
β) Αµφοτερόπλευροs
Αρθροσκοπική Ακρωµιοπλαστική ώµου Ανοικτή ακρωµιοπλαστική
Συρραφή retator cuff µετά ή άνευ ακρωµιοπλαστικήs
Μικρές χειρουργικέs επεµβάσειs στο χέρι ή πόδι
πχ.γάγγλια,κύστειs,είσφριση όνυχοs
Πιέση µεσοστέου - απελευθέρωση
Πιέση ωλενίου στο σωλήνα- απελευθέρωση
Πίεση ωλενίου στον αγκώνα - µεταφορά
Πίεση πρόσθιου µεσοστέου - απελευθέρωση
Γιγαντοκυτταρικόs όγκοs µαλακών µορίων
Γλοµαγγείωµα - αφαίρεση
Εγχόρδοµα φάλαγγαs - καθαρισµόs οστικό µόσχευµα
Νόσοσ του Kleabock
α) Ο/Τ κερκίδαs
β) Μεταφορά αγειούµενου οστικού µοσχεύµατοs
Αρθρίτιδα κάτω κερκιδωλενικήs Τεχνική Seaver Kapandji
Αρθρίτιδα βασικήs άρθρωσηs αντίχειρα απρθροπλαστική κατά Eaton Liter
Συνδακτυλία - διαχωρισµόs + πλαστική
Μεγαδακτυλία - λέπτυνση
Μεταφορά αγγειούµενου οστικού µοσχεύµατοs
Ψευδοαρθρώσειs λήψη λαγονίων µοσχευµάτων
Ακρωτηριασµόs δακτύλων - ακτινωτόs
Ακρωτηριασµόs δακτύλων - ανασυγκόληση
Ακρωτηριασµόs δακτύλων - επαναγγείωση κάθε δακτύλου
Ακρωτηριασµόs δια του καρπού - ανασυγκόληση
Απογονατισµόs δακτύλου-επαναγγείωση φλέβαs µόσχευµα
Σύνθλιψη-απογονατισµόs δακτύλου διάνοιξη διαµερισµάτων
∆ιατοµή δακτυλικών νεύρων. Συρραφή υπό µικροσκόπιο
∆ιατοµή µέσου νεύρου. Συρραφή υπο µικροσκοπ.
007.01.31.001/2011
€ 169
€ 150
€ 150
€ 150
€ 113
€ 150
€ 150
€188 - €265
€ 150
€ 282
€ 188
€ 282
€ 169
€ 188
€ 226
€ 273
€ 282
€ 301
€ 94
€ 188
€ 113
€ 188
€ 188
€ 226
€ 226
€ 226
€ 273
€ 329
€ 273
€ 273
€ 226
€ 226
€ 329
€ 150
€ 846
€ 733
€ 366
€ 733
€ 366
€ 132
€ 254
€ 254
Page 14 of 20
∆ιατοµή ωλενίου νεύρου. Συρραφή υπο µικροσκ.
∆ιατοµή οπισθίου µεσοστίου νεύρου. Συρραφή υπο µικροσκόπιο
Εξελκισµόs βραχιονίου πλέγµατοs. ∆ιερεύνησηs Τ-Τ συρραφή νευρικού µοσχεύµατοs
µεταφορά νεύρου
Παρέση κερκιδικού νεύρου-διερεύνηση & συρραφή
Παρέση κερκιδικού νεύρου-τενοντοµεταφορέs Boyes
Πάρεση ωλενίου νεύρου. Τενοντοµεταφορά Brund
Πάρεση δικεφάλου. Τενοντµεταφορά Steinder
Πάρεση βραχιονίου πλέγµατοs. Τενοντοµεταφορas.Episkopo Zachary
Νεύρωµα δακτύλων κτλ.Θεραπεία νευρώµατοs
Νεύρωµα σε συνέχεια. Τοποθέτηση νευρικού µοσχεύµατοs
Έλλειµα δέρµατοs Αγγειούµενος κρηµνόs αντιβραχίου
Έλλειµα δέρµατοs.Ελεύθερα µοσχεύµατα
Έλλειµα δέρµατοs Gross-Finger Flap
Έλλειµα τενόντων τοποθέτηση silastic
Έλλειµα τενόντων.Τενόντια µοσχέυµατα
Έλλειµα αγγείων. Φλεβικα µοσχέυµατα
Έλλειµα νεύρου. Τοποθέτησηs νευρικών µοσχευµάτων
Μικτή βλάβη καρπoύ.∆ιερεύνηση Τ.Τ συρραφή οστεοσύνθεσηs
Μικτή βλάβη χεριού.∆ιερεύνηση οστεοσύνδεση αποσυµπίεση Τ.Τ συρραφή
Ακρωτηριασµός τελικών φαλάγγων V.Y Flap
Τενοντόλυση Εκτεινόντων
Τενοντόλυση Καµπτήρων
Επιµηκύνσεις ∆ακτύλων
Mallet Finger
€ 273
€ 226
€ 1.466
€ 366
€ 366
€ 366
€ 338
€ 376
€ 338
€ 338
€ 902
€ 150
€ 150
€ 150
€ 329
€ 338
€ 338
€ 658
€ 752
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΙ
Λοβεκτοµέs
Όγκοι Βάσεωs Κρανίου
Ενδοκοιλιακοί Όγκοι
Όγκοι Οπίσθιου Βόθρου
€ 564
€ 658
€ 658
€ 658
ANΕΥΡΥΣΜΑΤΑ & ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩ∆ΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Εξω-Ενδο κρανιακή µικροαναστόµωση αγγειών
Απολίνωση καρωτίδαs
Ενδαρτηρεκτοµή καρωτίδαs
€ 564
€ 338
€ 150
€ 376
ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΑ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Επισκληρίδια
Υποσκληρίδια
Ενδοεγκεφαλικά
Οπισθίου Βόωθρου
Κατάγµα Κρανίου - Άναταξη
€ 282
€ 282
€ 282
€ 376
€ 338
007.01.31.001/2011
Page 15 of 20
ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ
Παροχεύτεση δια Κρανιοαναστήσεωs
Αφαίρεση δια Κρανιοτοµήs
€ 338
€ 413
ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
Τοποθετηση Βαλβίδαs
Κρανιοπλαστική
Πλαστικη Μετώπιαιου Βοθρου ∆ια Ρινορροια
€ 338
€ 376
€ 376
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙ∆ΥΜΟΥ
Θερµοπηξία του Γασσερίου Γαγγλίου
Οπισθογασσέριος διατοµή της ρήξηs
Μικροαγγειακή αποσυµπίεση του νεύρου παρα την γέφυρα
€ 150
€ 254
€ 338
ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
∆ισκεκτοµή Οπίσθια Προσπέλαση
∆ισκεκτοµή Πρόσθια Προσπέλαση
∆ισκεκτοµή & Σπονδυλοδεσία (CLOEARD) & Κάθε επιπλέον επίπεδο +
Αφαίρεση όγκων εξω-µηνιγγικών
Αφαίρεση όγκων ενδο-µηνιγγικών
Αφαίρεση όγκων ενδο-µυελικών
Πεταλεκτοµή δια στένωση Σπονδυλικού σωλήνα
Πεταλο-πλαστική
€ 338
€ 338
€ 339 - € 188
€ 282
€ 376
€ 564
€ 282
€ 376
ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
Σπονδυλοδεσία 1 επίπεδο οπίσθια προσπέλαση
Σπονδυλοδεσία 1 επίπεδο πρόσθια προσπέλαση
Καθε επιπλέον σπονδυλοδεσίαs +
Πεταλλεκτοµή δια στένωση σπονδυλικού σωλήνα
Αφαίρεση Όγκων εξω-µηνιγγικών
Αφαίρεση Όγκων ενδο-µηνιγγικών
€ 338
€ 338
€ 188
€ 282
€ 338
€ 470
ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
Πεταλεκτοµή δια στένωση σπονδυλικού σωλήνα
∆ισκεκτοµή
Για κάθε επιπλέον επίπεδο δισκεκτοµήs +
Σπονδυλοδεσία ( 1 Επιπέδου)
Για κάθε επιπλέον επίπεδο σπονδυλοδεσιαs
∆ιασωµατική σύνδεση ( 2 cages) 1 επίπεδο
Για κάθε επιπλέον επίπεδο +
Σπονδυλοδεσία µε βίδες και cages 1 επίπεδο
€ 263
€ 301
€ 150
€ 301
€ 150
€ 301
€ 150
€ 564
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ
∆ιερεύνηση Βραχιονίου Πλεγµατοs
€ 169
007.01.31.001/2011
Page 16 of 20
Σκαληνοτοµή και αφαίρεση αυχενικήs πλεuράs
Μετάθεση Ωλενίου Νεύρου
Καρπιαίου Σωλήνοs
Μεταµόσχευση Νεύρου
Αναστόµωση Νεύρου (χρήση µικροσκοπίου)
Τοποθέτηση DCS ή επισκληριδίων ηλεκτροδίων δια πόνο
Θερµοπηξία DREZ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ
Απλή νεφρεκτοµή
∆ιακοιλιακή ∆ιαπεριτοναική νεφρεκτοµή µε λεµφαδενικό καθαρισµό
Μερική νεφρεκτοµή ή Ηµινεφρεκτοµή
Νεφροουρητηρεκτοµή
Πυελολιθοτοµή
Νεφρολιθοτοµή
Νεφροστοµία Ανοικτή
∆ιαδερµική Νεφροστοµία
Αφαίρεση Κύστηs Νεφρού
∆ιαδεσµική παρακέντηση κύστηs νεφρού
Πλαστική ΠΟΣ (πυελοουρητηρικήσ συµβολήs)
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ
Καθετηριασµόs ουρητήρα- Ετερόπλευροs
Καθετηριασµόs - Αµφοτερόπλευροs
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα (ZEISS)
Ουρητηρολιθοτοµη (ΟΛΤΜ)
∆ιουρηθρική διατοµή ουρητηροκήληs ή ουρηθρικού στοµίου
Αφαίρεση ουρητηροκήληs
Ουρητηρόλυση - Αµφοτερόπλευροs
Μετεµφύτεωση Ουρητήρα Απλή
a) Ετερόπλευροs
b) Αµφοτερόπλευροs
Μεταµφύτευση Ουρητήρα µε κινητοποίηση και στήριξη τησ κύστεωs (PSOAS-HITCH)
Μετεµφύτευση Ουρητήρα (BOARI)
Mετεµφύτευση Μεγα - Ουρητηρα µε Tailoring
Ουρητηροσιγµοειδοστοµία
Ουρητηρο-Ουρητική Αναστόµωση
Ουρητηροστοµία στο δέρµα
Ουρητηροστοµία in Situ
Ουρητηροσκόπηση
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΣΤΕΩΣ
Ριζική Κυστεκτοµή µε ορθότοπη Ειλεοκύστη
Ριζική Κυστεκτοµή µε Ουρητηροσιγµοειδοστοµία
Ριζική Κυστεκτοµή µε ειλεοστοµία (BRICKER)
Απλή Κυστεκτοµή µε Ουρητηροσιγµοειδοστοµία
Μερική Κυστεκτοµή
007.01.31.001/2011
€ 188
€ 150
€ 113
€ 376
€ 244
€ 282
€ 282
€ 273
€ 338
€ 273
€ 329
€ 263
€ 254
€ 218
€ 94
€ 254
€ 94
€ 188
€ 113
€ 150
€ 132
€ 226
€ 113
€ 150
€ 188
€ 216
€ 282
€ 226
€ 226
€ 226
€ 226
€ 226
€ 113
€ 113
€ 94
€ 451
€ 451
€ 451
€ 451
€ 329
Page 17 of 20
Μερική Κυστεκτοµή µε µετεµφύτευση ουρητήρα
Συγκλειση εκστροφήs Κυστηs
∆ιευρυντική Κυστεοπλαστική CLAM (CAECOCYSTOPLASTY-ILEOCYSTOPLASTY)
Kυστεοπλαστική µε Μεταµφύτευση Ουρητήρων
Σύγκλειση Κυστεοκολπικού Συριγγίου
Στήριξη Κύστεωs (STAMEY)
Στήριξη Κύστεωs (MARSHALL-MARCHETTI)
Στήριξη Κύστεωs µε ταινία ελέυθερηs τάσηs (ΤVT)
Ανοικτή Κυστεοστοµία
Κυστεολιθοτοµή Ανοικτή
Κυστεοσκόπηση µε γενική νάρκωση
Βιοψία Κύστεωs
Εκκένωση Αιµατοκύστηs ∆ιουρηθρικά
∆ιουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστεωs (TUR-B)
Κλειστή Κυστεοδιαθερµία Κυστικού Θηλώµατοs
Καθετηριασµός Κύστεωs
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑ
Ριζική Προστατεκτοµή για CA Προστάτη
∆ιακυστική Προστατεκτοµή (MILLIN)
∆ιουρηθρική Προστατεκτοµή (TUR-P)
Σχάση αυχένα κύστηs (TUIP)
Πλαστική αυχένα κύστηs Υ.V
Βιοψία Προστάτη Περινεική
∆ιορθική Βιοψία Προστάτη κατευθυνόµενη µε διορθικό υπερηχογράφηµα
∆ιορθική Τυφλή Βιοψία Προστάτη
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
∆ιαστολέs Ουρήθραs
Ουρηθροτοµή Τυφλή (OTIS)
Οπτική Ουρηθροτοµή
Ουρηθροτοµή Εξωτερική
∆ιατοµή Ουρηθρικού Στοµίου (MEATOTOMY)
Πλαστική Ουρηθρικού Στοµίου
∆ιουρηθρική αφαίρεση Βαλβίδων
Ηλεκτροπηξία Θηλωµάτων Ουρήθραs
Αφαίρεση Εκκολπώµατοs Ουρήθραs
Ουρηθρεκτοµή
Ουρηθροπλαστική - Πρόσθια σε ένα χρόνο
Ουρηθροπλαστική - Πρόσθια σε πρώτο στάδιο
Ουρηθροπλαστική - Πρόσθια σε δεύτερο σταδιο
Αποκατάσταση ρήξεωs Περινεικήs ουρήθραs
Αποκατασταση ρήξεωs Μεµβρανώδουs ουρήθραs
Πλαστική Βαλανικού υποσπαδία χωρίs χορδή
Πλαστική Υποσπαδία µε χορδή σε ένα χρόνο
Αφαίρεση χορδήs και ευθειασµόs πέουs
Πλαστική Νεοουρήθραs (β στάδιο)
Σύγκλειση ουρηθρικόυ συριγίου
Αφαίρεση Λίθου Ουρήθραs
007.01.31.001/2011
€ 376
€ 376
€ 376
€ 376
€ 188
€ 169
€ 169
€ 207
€ 188
€ 207
€ 94
€ 94
€ 94
€ 150
€ 94
€ 94
€ 451
€ 207
€ 244
€ 94
€ 132
€ 94
€ 94
€ 94
€ 94
€ 94
€ 113
€ 113
€ 113
€ 113
€ 132
€ 94
€ 132
€ 169
€ 188
€ 150
€ 188
€ 188
€ 188
€ 188
€ 188
€ 150
€ 150
€ 132
€ 113
Page 18 of 20
Περινεική Ουρηθροστοµία
Πλαστική Επισπαδία σε ένα στάδιο -1ο στάδιο
Πλαστική Επισπαδία σε ένα στάδιο -2ο στάδιο
Πλαστική Επισπαδία σε ένα στάδιο
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΧΕΟΥ
Περιτοµή
Πλαστική εγχείρηση Φιµώσεωs
∆ιατοµή Χαλινού
Ραχιαία Σχλαση Ακροποσθίαs
Σηραγγοσπογγιώδηs Αναστόµωση -Ετερόπλευροs
Σηραγγοσπογγιώδης Αναστόµωση -Αµφοτερόπλευροs
Σαφηνοσηραγγώδηs Αναστόµωση
Συρραφή τραύµατοs του δέρµατοs του πέουs
Συρραφή ρήξεωs σηραγγώδουs σώµατοs του πέουs
Επικάλυψη απογ/θέντοs πέουs µε όσχεο -1ο σταδιο
Επικάλυψη απογ/θέντοs πέουs µε όσχεο -2ο σταδιο
Ευθιασµόs Πεούs (NESBIT)
∆ιορθωτική επέµβαση για νόσο PEYRONIE
Τοποθέτηση πεικής Πρόθεση (πλήν την αξία τηs Πρόθεσηs)
Ηλεκτροπηξία Κονδυλωµάτων Πέουs
Μερική Πεκτοµή
Ολικός Ακρωτηριασµός Πέουs
Ολικός Ακρωτηριασµόs Πέουs µε ταυτόχρονη αφαίρεση όρχεων -οσχέου και λεµφαδενικό
καθαρισµό
Συρραφή τραύµατοs Οσχέου
Επικάλυψη απογυµνοθέντων όρχεων µε δερµατικούs κρηµνούs
Σχάση και Παροχέτευση Αιµατώµατοs ή Αποστήµατοs Οσχέου
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Βιοψία όρχεωs
Απολίνωση Σπερµατικού Πόρου - Ετερόπλευροs
Απολίνωση Σπερµατικού Πόρου - Αµφοτερόπλευροs
Επιδιδυµοσπερµατική Αναστόµωση
Απολίνωση Σπερµατικήs Φλεβαs (ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ)
Λαπαροσκοπική απολίνωση σπερµατικής φλέβαs
Ορχεοπηξία Ετερόπλευρη
Ορχεοπηξία Αµφοτερόπλευρη
Κρυψορχία
Παρακέντηση Υδροκήληs
Υδροκήλη - Αναστροφή Ελυτροειδούs
Αφαίρεση Κυστης Επιδιδυµίδαs
Επιδιδυµεκτοµή
Ορχεκτοµή - Ετερόπλευροs
Ορχεκτοµή - Αµφοτερόπλευροs
Συστροφή Όρχεοs - Χειρουργικη Αναταξη
Τοποθετηση Ορχικήs Πρόσθεσηs (πλην της αξίαs της πρόσθεσηs)
Οπισθοπεριτοναικόs Λεµφαδενικόs Καθαρισµόs
Ρήξη Όρχεωs
007.01.31.001/2011
€ 113
€ 222
€ 222
€ 226
€ 132
€ 113
€ 94
€ 94
€ 132
€ 169
€ 188
€ 94
€ 132
€ 132
€ 113
€ 150
€ 150
€ 188
€ 94
€ 150
€ 273
€ 366
€ 113
€ 282
€ 94
€ 113
€ 94
€ 132
€ 150
€ 141
€ 188
€ 141
€ 179
€ 150
€ 94
€ 150
€ 150
€ 150
€ 132
€ 169
€ 169
€ 132
€ 526
€ 132
Page 19 of 20
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Χειλόσχισιs (Λαγόχειλοs) µονόπευροs
Χειλόσχισιs (Λαγόχειλοs) αµφοτερόπλευροs
Ραχήσχισηs (Λυκόστοµοs)
Πλήρης Σχίσιs
Συνδακτυλία
Λειοτρίβηση δέρµατος προσώπου
Ρυτιδεκτοµία προσώπου (FACE LIFT)
Βλεφαροπλαστική
Ωτοπλαστική
Ρυνοπλαστική πλήρηs
Κοιλιοπλαστική
Λοιποαναρρόφηση
α) Ισχία
β) Μηροί
γ) Κοιλία
Ανύψωση µηρών
Γυναικοµαστία
Αυξητική µαστοπλαστική
Μειωτική µαστοπλαστική
Καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση µετά από ανακοπή της καδίαs ή άλλη (για της πρώτες
ώρεs)
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Οισοφαγική - γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση
Οισοφαγική - γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση µε CLO test
Ολική κολονοσκόπηση
Ενδοσκοπική πολυπεκτοµή ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού
Ενδοσκοπική αφάιρεση ξένου σώµατοs
Σκληρυντική θεραπεία κιρσών οισοφάγου - 1η συνεδρία
Θεραπεία κιρσών οισοφάγου µε banding - 1η συνεδρία
∆ιαστολή αχαλασίαs οισοφάγου
∆ιαστολή οισοφάγου
Θεραπεία αιµοροίδων ανά συνεδρία
€ 244
€ 320
€ 376
€ 432
€ 188
€ 188
€ 376
€ 216
€ 216
€ 226
€ 376
€ 207
€ 207
€ 207
€ 244
€ 188
€ 226
€ 376
€ 413
€ 94
€ 94
€ 94
€ 132
€ 132
€ 132
€ 150
€ 150
€ 132
€ 94
Σηµειώσειs:
1) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, µια χειρουργική επέµβαση διαρκεί περισσότερο από δύο (2)
ώρες, τότε η αµοιβή του Αναισθησιολόγου, ορίζεται σε €112 την ώρα από την αρχή της Αναισθησίας
2) Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων επεµβάσεων στον ίδιο ασθενή, θα χρεώνεται εξ΄ολοκήρου η κύρια
επέµβαση σύν το 1/2 εκάστης των Αναισθησίας.
3) Ο χρόνος αναισθησιολόγων καθορίζεται 15 λεπτά πρίν διασωληνωθεί και 15 λέπτα µετά την αποσωλήνωση.
4) Για περιστατικά υψηλού κινδύνου η αµοιβή αναισθησιολόγου θα διαφοροποιηται και θα καθορίζεται κοθοδού
συνενόησης του αναισθησιολόγου και του γιατρού εκπροσωπεί την εταιρεία
5) Σε περιπτωση οπού η παρουσία αναισθησιολόγου κρίνεται απαραίτητη είτε για παρακολούθηση είτε για
χορηγηση καταστολής στον ασθενή αυτοµατά καθορίζεται σε €112 ανα ώρα.
007.01.31.001/2011
Page 20 of 20