ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:30-10:30
POINT FIGHTING
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
09:00-10:00
10:00-11:00
12:30 -14:00
12:00-13:00
KICK BOXING
13:00-14:00
14:00-16:00
ICAROS
14:00-15:00
15:00-16:00
16.00-17.00
16:45-17:45
POINT FIGHTING
ΠΑΙΔΙΚΟ
16:45-17:45
POINT FIGHTING
ΠΑΙΔΙΚΟ
16:45-17:45
POINT FIGHTING
ΠΑΙΔΙΚΟ
17.00-18.00
18.00-19.00
AIKIDO
19.00-20.00
19.15-21.15
POINT FIGHTING
ΠΡΟΧΩΡΗΜ.
19.00-20.30
POINT FIGHTING
ΠΡΟΧΩΡΗΜ.
20.00-21.30
20.30-21.30
20.30-21.30
POINT FIGHTING POINT FIGHTING
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
21.30-22.45
AIKIDO
21.30-22.45
KICK BOXING
19.00-20.30
POINT FIGHTING
ΠΡΟΧΩΡΗΜ.
20.30-21.30
POINT FIGHTING
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
21.30-22.45
KICK BOXING
AIKIDO