close

Enter

Log in using OpenID

cv - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

embedDownload
Στέργιος Αθιανός
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
του
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ
A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
: ΑΘΙΑΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ
: ΣΤΕΡΓΙΟΣ
E-mail:
: as[email protected]
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
: 23210 49175
1.1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υπηρέτησα στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού στο Ταχυδροµικό Σώµα µε ειδικότητα
∆ιαχειριστής επιταγών από Νοεµβρίου 1999 µέχρι Μαϊου 2001.
σελίδα 2 από 24
2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ
2.1 Εγκύκλιες Σπουδές
♦ ∆ηµοτικό Σχολείο Νικήσιανης – Παγγαίου 1977 – 1983
2.2 ΜΕΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
♦ Γυµνάσιο Νικήσιανης
♦ Λύκειο (Γενικό) Νικήσιανης
2.3 ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
•
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 1995
2.4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
2.4.1
∆ΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 1995 – 1996. MSc International
Securities - Investment and Banking. University of Reading U.K. (ISMA
CENTRE) (∆ιεθνή Χρηµατιστηριακά – Χρηµατοοικονοµικές Επενδύσεις και
Τραπεζικά).
2.4.2 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, 6/12/ 2012
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
Θέµα: «Η Εναρµόνιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π) µε τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π / ∆.Π.Χ.Π). Η περίπτωση της παρουσίασης και
χειραγώγησης των κερδών των εισηγµένων επιχειρήσεων».
2.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Τούτο πιστοποιείται από τις σπουδές και τα
πτυχία µου από Βρετανικά Πανεπιστήµια. Νωρίτερα, είχα επιτύχει στις εξετάσεις
και έλαβα το δίπλωµα Ι.Ε.L.T.S. (International English Language Testing System)
µε βαθµό 7 (άριστα 9).
3 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
σελίδα 3 από 24
3.1 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3.1.1 Από Οκτώβριο 1996 µέχρι ∆εκέµβριο 2002 δίδαξα ως ωροµίσθιος καθηγητής
στη
Σχολή
∆ιοίκησης
και
Οικονοµίας
(Σ.∆.Ο),στα
τµήµατα
∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων και Λογιστικής, του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, τα εξής µαθήµατα: ∆ιοίκηση
Χαρτοφυλακίου, Χρηµατοοικονοµική, Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων,
Αποτίµηση
Επιχειρήσεων,
Χρήµα-Πίστη-Τράπεζες,
Portfolio
Management.
3.1.2 Από Σεπτέµβριο 2001 µέχρι Ιανουάριο 2003 δίδαξα ως εργαστηριακός
συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης «Τεχνική Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών
Προϊόντων» .
3.1.3 Από ∆εκέµβριο 2002 µέχρι σήµερα υπηρετώ στο Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας
σε κενή οργανική Θέση ως µόνιµο µέλος Ε.Π, βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών,
στο τµήµα Λογιστικής της Σ.∆.Ο, διδάσκοντας τα ακόλουθα µαθήµατα:
Αυτοδύναµη διδασκαλία σε Προπτυχιακό
ακαδηµαϊκά εξάµηνα
Πρόγραµµα.
Σύνολο ακ.
εξαµήνων
Αποτίµηση Επιχειρήσεων
2002 - 2013
22
Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
2003 - 2013
22
Λογιστική Οµίλων & Χρηµ/κων Προϊόντων
2007 - 2013
12
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
2007 –2013
12
2011-2012 εαρ.
1
Λογιστική ΚόστουςΙΙ
3.1.4 Από Σεπτέµβριο 2003 - 2012: µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τ.Ε.Ι Καβάλας το
οποίο πραγµατοποιείται σε σύµπραξη µε το Βρετανικό Πανεπιστήµιο του
Greenwich, µε ειδίκευση στη Χρηµατοοικονοµική και στα Χρηµατοοικονοµικά
Πληροφοριακά Συστήµατα.
Στο εν λόγω µεταπτυχιακό πρόγραµµα η αυτοδύναµη διδασκαλία περιλαµβάνει
τις θεµατικές ενότητες Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης, Χρηµατοοικονοµικής
Λογιστικής, ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµική και Λογιστική, Τραπεζική ∆ιοίκηση και
σελίδα 4 από 24
Ευρωπαϊκή Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Financial Management, Financial
Accounting, International Finance and Accounting, Bank Management, European
Accounting and Finance), καθώς επίσης και την επίβλεψη δεκαοχτώ (23)
διπλωµατικών εργασιών. Επιπλέον, από το 2005 µου έχει ανατεθεί η οργάνωση
των παραπάνω θεµατικών ενοτήτων ως υπευθύνου (course leader).
Αυτοδύναµη διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα.
ακαδηµαϊκά
Σύνολο ακ. ετών
έτη
∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµική και Λογιστική
2003 - 2006
3
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική
2003 - 2012
9
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
2005 - 2012
7
Τραπεζική ∆ιοίκηση
2009 –2012
3
Ευρωπαϊκή Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική
2006 – 2009
3
3.1.5 Από εαρινό 2011-2012 έως σήµερα: ∆ιδασκαλία στο ΜΠΣ του Τµήµατος
Λογιστικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Αυτοδύναµη διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό
ακαδηµαϊκά εξάµηνα
Πρόγραµµα.
Σύνολο ακ.
εξαµήνων
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χειµ. 2012 - 2013
1
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
Εαρ. 2011 – 2012
1
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
Χειµ. 2012 - 2013
1
∆ιοικητική Λογιστική
Εαρ. 2011 – 2012
1
3.1.6 ∆ιδασκαλία στο ΜΠΣ του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
∆ιδασκαλία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα.
ακαδηµαϊκά
Αρ. ∆ιαλέξεων
εξάµηνα
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και Πληροφόρηση
Χειµ. 2012 - 2013
2
Σύγχρονα Θέµατα ∆ιεθνούς Λογιστικής
Εαρ. 2012 – 2013
2
σελίδα 5 από 24
3.1.7 Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, µέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, στη θεµατική Ενότητα ∆ΕΟ25 – Λογιστική.
3.2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Στη διάρκεια της θητείας µου ως Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, έχω αναλάβει µεταξύ άλλων, τα
παρακάτω διοικητικά καθήκοντα:
Ακαδηµαϊκό
Έτος
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2012-2013
2012-1013
∆ραστηριότητα
Υπεύθυνος του Τοµέα Λογιστικών Μαθηµάτων του Τµήµατος Λογιστικής
(Αρ. Παρ. 1)
Υπεύθυνος του Τοµέα Λογιστικών Μαθηµάτων του Τµήµατος Λογιστικής
(Αρ. Παρ. 2)
Υπεύθυνος του Τοµέα Λογιστικών Μαθηµάτων του Τµήµατος Λογιστικής
(Αρ. Παρ. 3)
Αναπληρωτής Πρόεδρος στην επιτροπή «Σίτισης και Στέγασης
σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Σερρών» Α.Π 1585/17-09-2004 (Αρ. Παρ. 4)
∆ιευθυντής
του
Τοµέα
Ποσοτικών,
Χρηµατοοικονοµικών
και
Επιχειρησιακών
Μαθηµάτων
του
Τµήµατος
Λογιστικής
και
Χρηµατοοικονοµικής (Αρ. Παρ. 5)
Επιτροπή «Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν
2522/1997», Α.Π 1466/30-05-2012 (Αρ. Παρ. 6)
2013-2014
∆ιευθυντής
του
Τοµέα
Ποσοτικών,
Χρηµατοοικονοµικών
Επιχειρησιακών
Μαθηµάτων
του
Τµήµατος
Λογιστικής
Χρηµατοοικονοµικής (Αρ. Παρ. 7)
3.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (για τα δικαιολογητικά από 3.3.1 έως 3.3.6, έχει
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρωτότυπα βρίσκονται στο φάκελο διορισµού µου στη
γραµµατεία του Τµήµατος)
3.3.1 Από 1ης Μαρτίου 1994 µέχρι 30ης Αυγούστου 1994 εργάσθηκα στο Λονδίνο του
Ηνωµένου Βασιλείου στην εταιρεία Α.F.Ι. (American Fruit Importers) PLC, ως
Assistant – Financial Director.
σελίδα 6 από 24
και
και
3.3.2 Από 1ης Σεπτεµβρίου 1994 µέχρι Σεπτέµβριο 1996 συνέχισα να εργάζοµαι
στην A.F.I. (American Fruit Importers) PLC ως Assistant – Financial Director και
ταυτόχρονα ως Export Representative για την Ελληνική και Κυπριακή αγορά,
καταγραµµένος
στον
Οργανισµό
Κοινωνικής
Ασφάλισης
του
Ηνωµένου
Βασιλείου.
3.3.3 Από Φεβρουαρίου 1997 µέχρι Οκτωβρίου 1999 απασχολήθηκα ως διοικητικός
(διευθυντής Mediterranean College) και ταυτόχρονα ως καθηγητής οικονοµικών
µαθηµάτων στον Όµιλο Σπουδών ΞΥΝΗ.
3.3.4 Από 1ης Σεπτεµβρίου 1999 µέχρι τέλους Νοεµβρίου 1999 απασχολήθηκα στην
Solidus Brokers Α.Ε.Λ.∆.Ε.(Ανώνυµη Εταιρεία Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών)
ως ∆ιευθυντής Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης.
3.3.5
Από ∆εκέµβριο 1999 µέχρι Οκτώβριο 2002 µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Solidus Securities Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (Ανώνυµη Χρηµατιστηριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), και ταυτόχρονα Υπεύθυνος του τµήµατος
Ανάλυσης.
3.3.6 Συµµετοχή στα παρακάτω έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης
και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Β’ ΕΠΕΑΕΚ – Γ’ ΚΠΣ) του Τ.Ε.Ι Σερρών:
•
Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών (ενέργεια 2.2.2.α) του
Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
•
Συµπληρωµατικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός Τµηµάτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης (στο πλαίσιο της Ενέργειας 5.2.7 «Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» και των Κατηγοριών Πράξεων 5.2.7.α:
«Αναµόρφωση / αναβάθµιση προγραµµάτων
σπουδών» του Μέτρου 5.2
«Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµού για τη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), ως επιστηµονικός υπεύθυνος του Τµήµατος
Λογιστικής.
3.3.7 Συµµετοχή στην υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την
σελίδα 7 από 24
Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», το οποίο
υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την Επωνυµία «Συνεργώ στην
Απασχόληση».
Παραδοτέο: Σύνταξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου Μικρών Επιχειρήσεων.
4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
4.1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ
4.1.1 Αθιανός Στέργιος, Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, ‘Αποτίµηση και Αξιολόγηση
Επενδύσεων και Επιχειρήσεων’,
σελίδες 460, Θεσσαλονίκη 2005, Εκδόσεις
Ηλιάδη.
4.1.2 Αθιανός Στέργιος, Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, ‘Εισαγωγή στην Ανάλυση
Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π 22, 27,
28, 31 και ∆.Π.Χ.Π 3’, σελίδες 230, Αθήνα 2004, Business Γκιούρδας Εκδοτική.
4.1.3 Αθιανός Στέργιος, Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, Καρτάλης Νικόλαος, “Λογιστική
Εταιριών Τόµος Α΄” σελίδες 380, Θεσσαλονίκη 2005, Εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική.
4.1.4 Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, Αθιανός Στέργιος, “Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων”,
Θεσσαλονίκη 2006, Εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική.
4.1.5 Αθιανός Στέργιος, Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, ‘Αποτίµηση και Χρηµατοδότηση
Επενδύσεων και Επιχειρήσεων’,
σελίδες 385, Θεσσαλονίκη 2012, Εκδόσεις
ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
4.1.6 Αθιανός Στέργιος, Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, ‘Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων’, σελίδες 262, Θεσσαλονίκη 2012, Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ
4.2
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
σελίδα 8 από 24
4.2.1 Athianos Stergios and Vazakidis Athanasios (2013), “Use of IAS’s/IFRS’s and
Source of Company Finance in Greece”, LAMPERT Academic Publishing,
Saarbrucken, Germany, ISBN 978-3-65934697-2.
4.3
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ
4.3.1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Ενηµερωτικό δελτίο που εκδόθηκε από την Solidus Securities Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Αθήνα 2001.
5.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ)(για
τα δικαιολογητικά από 5.1.1 έως 5.1.3, έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα
πρωτότυπα βρίσκονται στο φάκελο διορισµού µου στη γραµµατεία του Τµήµατος)
5.1.1 Report to the Vice Chancellor
University of Reading Funding proposal 1996 – 1997
∆ηµοσιεύθηκε σε συνέδριο του Πανεπιστηµίου του Reading στις 15 Μαρτίου 1996
5.1.2 Προς Αποτελεσµατική Συνεισφορά των Οργανισµών Πρωτοβάθµιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στην Εκπαίδευση και Επιµόρφωση, Αρχικές
Σκέψεις και Πραγµατικές Προτάσεις AMERICAN FARM SCHOOL, Θεσσαλονίκη,
Οκτώβριος 1998
5.1.3 Η εισαγωγή του EURO στην Ελληνική Οικονοµία και η χρήση του από τις
επιχειρήσεις. Προβλήµατα, προοπτικές, χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες
και αναγκαίοι χειρισµοί. Ανακοίνωση εις ΗΜΕΡΙ∆Α ΚΑΝΤΖΑ, Σέρρες 1998
5.1.4 Τα τέσσερα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς παραγώγων – Προτάσεις
για τη σωστή ανάπτυξη του θεσµού.
Άρθρο που δηµοσιεύθηκε στην εβδοµαδιαία οικονοµική έκδοση «Αποδόσεις»,
εκδ.εφ. «Ισοτιµία», Αθήνα 9 – 10 Μαρτίου 2002, σελ. 14/54.
6. Επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Με κριτές)
σελίδα 9 από 24
6.1.1 Georgios Magoulios, Stergios Athianos, (2013), “The Trade Balance of Greece in
the Euro Era”, South Eastern Europe Journal of Economics, (status: δεκτό προς
δηµοσίευση)
6.1.2 Α. Vazakidis, A. Stavropoulos, I. Samaras, S. Athianos (2013), ” The effect of the
IFRS on intercompany transactions. The case of the Greek Food-Beverage
Sector”, Procedia Technology, ELSEVIER, 00 (2013) 000–000
6.1.3 Chouliaras V, and Athianos S, (2013), “Mergers and acquisitions in the Greek
Banking Sector. Addressing the profitability question”, Journal of Social Sciences,
9 (1): pp.35-41.
6.1.4 Arsenos, P., and Athianos S. (2011), “Use of International Accounting Standards
and Source of Finance: the Case of Greek Companies Listed in the Athens Stock
Exchange’’, International Research Journal of Finance and Economics, 78, 18-33
6.1.5 Vazakidis A, Athianos S and Laskaridou E, (2010), “The Importance of
Information through Accounting Practice in Agricultural Sector-European Data
Network”, Journal of Social Sciences, 6 (2): 221-228
Το παραπάνω άρθρο αναδηµοσιεύτηκε στα ακόλουθα e-journals:
a) Applied Accounting – Practitioner e-journal, vol. 3, No. 19
b) European Economics: Agriculture, Natural Resources & Environmental
Studies e-journal, vol. 5, No. 26
6.1.6 Vazakidis A, Athianos S, (2010), “Do Dividend Announcements Affect the Stock
Prices in the Greek Stock Market“, International Journal of Economic Sciences
and Applied Research, vol. 3 no. 2
Το παραπάνω άρθρο αναδηµοσιεύτηκε στα ακόλουθα e-journals:
σελίδα 10 από 24
a) European Finance e-journal, Vol. 3 No. 26
b) Corporate Finance: Capital Structure & Payout Policies e-journal, Vol. 3 No.
16
c) European Economics: Microeconomics & Industrial Organization e-journal,
Vol. 5, No. 20
6.1.7 Athanasios Vazakidis, Stergios Athianos (2010), “Measuring investors’ reaction
to the adoption of I.F.R.S in Greece using A Market-Based Model”, American
Journal of Economics and Business, 2 (1): 103-112
Το παραπάνω άρθρο αναδηµοσιεύτηκε στα ακόλουθα e-journals:
a) European Finace e-journal, Vol. 3 No. 86
b) International Accounting e-journal, Vol. 3 No. 18
c) Capital Markets: Asset Pricing & Valuation e-journal, Vol. 3, No. 82
d) Microeconomics: General Equilibrium & Disequilibrium Models of Financial
Markets e-journal, Vol. 2 No. 69
6.1.8 Vazakidis A, Athianos S, (2010), “International Accounting Standards and Source
of Company Finance in Greece”, Southeuropean Review of Business, Finance
and Accounting, vol. 6, No. 1
6.1.9 Athianos S, Vazakides A, Arsenos P, (2007), “The accounting harmonization
after the adoption of IAS’S/IFRS’S: the case of Greek listed companies».
International Review of Applied Economic Research, Vol 2, p.39-67
6.1.10 N. Karanassios, S. Athianos, P. Zlatintsi, (2007) "Student Entrepreneurship in
the Balkan context", Journal of International Business and Economy, Vol 8, No 1,
Spring 2007, 1-5
6.1.11 Kartalis N, Athianos S, (2006), “The Role of Accounting Control Systems in the
Four Show Caves in Greece”, International Review of Applied Economic
Research, vol 1, Issue 2.
σελίδα 11 από 24
6.1.12 Athianos S, Vazakides A, Dritsakis N, (2006), “How the Adoption of International
Accounting Standards Affects Financial Statements: The Case of Early Adoption
by Greek Listed Companies”, International Review of Applied Economic
Research, vol 1, Issue 2.
6.1.13 Koulakiotis A, Dasilas A, Athianos S, (2006), “Volatility and Error Transmission
Between Cross Listed Equities Across Different European Countries”, Singapore
Economic Review.
6.1.14 Athianos S, Mandilas A, Tsamis A, Akritidou E, (2004), “Evidence of IAS
Treatment in selected financial statements based on the Greek Accounting
Policies”, Accounting and Finance in Transition, Vol 2, ISSN 1743-1999, ISBN 186166-204-1
6.1.15 Mandilas A, Athianos S, Tsamis A, Aslani S, (2004), “The Greek Accounting and
Tax Framework. Main factors of influence”, Accounting and Finance in Transition,
Vol 2, ISSN 1743-1999, ISBN 1-86166-204-1
6.2
Επιστηµονικές εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µετά από κρίση
6.2.1 Athianos S, Paschaloudis D, Fragidis G, Gotzaivazoglou I, (2002), “History
Debunked. The use of correlation measures against the newer measures of
association between financial variables”, 80 ∆ιεθνές Συνέδριο της εταιρίας
Οικονοµολόγων Θεσσαλονίκης.
6.2.2 Αθιανός Σ, Αλεξανδράκης Α, Γράντας Ν, (2003), “Η Μερισµατική Απόδοση των
εταιριών ως µέσο Πρόβλεψης της τάσης των
Χρηµατιστηρίων”, 1ο ∆ιεθνές
Συνέδριο: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοµηχανία και τις Εµπορικές Επιχειρήσεις,
σελ. 33-40.
σελίδα 12 από 24
6.2.3 Athianos S, Katrakilidis K, Pantelidis P, Karasavoglou A, (2003), “The impact of
Mergers and Acquisitions: A Qualitative approach” 3rd International Conference
on New Horizons in Industry and Education, pp. 594-600.
6.2.4 Kehris E, Athianos S, (2004), “The design of a web-based groupware for
financial analysis”, 2nd International Conference on Accounting and Finance in
Transition, Kavala 9-11/6/2004
6.2.5 Athianos S, Kartalis N, (2004), “Management Accounting Systems and Decision
Making in small-service sector business in Greece: a social construction
perspective”, 2nd International Conference on Accounting and Finance in
Transition, Kavala 9-11/6/2004
6.2.6 Koulakiotis A, Dasilas A, Athianos S, Liroudi K, (2005), “ Measuring the
Forecasting Accuracy of Models: Evidence from Industrialized Countries”, 2005
Financial Management Association, European Conference, University of Siena
8-11/6/2005
6.2.7 Athianos S, Vazakidis A, Dritsakis N, (2005), “Financial Statement Effects of
Adopting International Accounting Standards: The Case of Greece”, 4th
International HFFA Conference, University of Piraeus, 16-17/12/2005
6.2.8 N. Karanassios, S. Athianos, P. Zlatintsi, (2006) "Student Entrepreneurship in the
Balkan context", Management, International, Business & Economics Systems",
Larissa 4-5 November 2006
6.2.9 Drogalas G, Athianos S, Bakas G, Elekidis G, (2007), “Seasonalities in Stock
Markets: The Day of the Week Effect”, Management of International Business
and Economic Systems, Larissa 29-30 September 2007
σελίδα 13 από 24
6.2.10 Drogalas G, Athianos S, Elekidis G, Bakas G, (2007), “Theoretical Background
and Case Study Approach of the Differences Between International Accounting
Standards (IAS’s) and Greek GAAP”, Management of International Business and
Economic Systems, Larissa 29-30 September 2007
6.2.11 Athianos S, Arsenos P, Folinas D, (2007), “An XML Perspective in E-Financial
Reporting Process”, Management of International Business and Economic
Systems, Larissa 29-30 September 2007
6.2.12 A. Vazakidis, and D. Folinas, S. Athianos (2009), «Internet financial reporting by an
eXtensible Markup Language XML perspective», 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο ‘‘New
Horizons in Industry, Business and Education’’, Σαντορίνη, 27-28 Αυγούστου 2009,
σελ. 475-481.
.
6.2.13 A. Vazakidis, and D. Folinas, S. Athianos (2009), «E-Financial Reporting
Standards: An Empirical Survey for Greek Companies» 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο
‘‘Standardization,
Protypes
and
Quality:
A
means
of
Balkan
countries
collaboration’’, Θεσσαλονίκη 9-10 Οκτωβρίου 2009.
6.2.14 Α. Vazakidis, A. Stavropoulos, I. Samaras, S. Athianos (2012), “Value relevance
and inter-company transactions after the adoption of IFRS. The case of the Greek
stock market”, 11ο Ετήσιο ∆ιεθνές Συνέδριο του Συνδέσµου Επιστηµόνων
Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 14-15 ∆εκεµβρίου 2012.
6.2.15 Α. Vazakidis, A. Stavropoulos, I. Samaras, S. Athianos (2013), “The effect of
intercompany transactions in the value relevance after the adoption of IFRS. The
case of the Greek listed companies”, World Finance Conference, Cyprus (July 1-3,
2013).
6.2.16 Athianos S, Vazakidis A, Samaras I, (2013), “The Implementation of International
Accounting Standards and Source of Company Finance in Greece”, 20th Annual
Multinational Finance Society (MFS) Conference, Izmir, Turkey (June 30).
σελίδα 14 από 24
6.2.17 Athianos S, and Laskaridou E, (2008), “Have met the IAs’s Harmonization/ The
case of Greek Listed Companies”, International Conference on Applied
Economics – ICOAE, Kastoria, 15-17/May 2008.
6.3
Επιστηµονικές εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων µετά από κρίση
6.3.1 Katrkilidis Κ, Athianos S, Lake A, (2003), “Simultaneity and causality between
FTSE/ASE 20 Future Index, FTSE/ASE 20 Market Index and their respective
volatilities”, 160 Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ε.Σ.Ι, σελ. 621-629.
6.4
Εργασίες σε Ελληνικά Επαγγελµατικά Περιοδικά
6.4.1 Λεβέντης Στ, Αθιανός Στ (2004), “Η Λογιστική για την Ουσία των Οικονοµικών
Συναλλαγών”, ACCOUNT, Τεύχος 366, σελ. 19 – 23.
6.5
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ
(Σε αγκύλες αναγράφεται ο αριθµός της αναφερόµενης δηµοσίευσης)
[4.1.1]
1. Giovanis N, and Drogalas G, (2012), “Reasons for Promoting Fixed Asset
Investment Projects in the Region of Greece. The Example of the Prefecture of
σελίδα 15 από 24
Serres. A Qualitative Research”, International Journal of Business and Social
Sciences, vol. 3 No. 14.
[5.1.4]
2. Hamid, U. and Attaullah, S., (2013), “Lead – Lag Relationship in Spot and Future
Market: Evidence from Pakistani Stock Market KSE-100 index”, Business Review,
vol. 8, no.1, pp. 135-149.
[6.1.2]
3. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The effect of the international
accounting standards on the related party transactions disclosure’’ American Journal
of Applied Sciences, Vol 8, No 2, 156-163, 2011.
4. Farshchi, S and A. Fard ‘‘A novel fractal approach for Persian/Arabic Identification
based on Handwriting recognition, Journal of Computer Sciences Vol 7, No 4, 543547, 2011.
5. Γράβας,
Ε.
∆ιδακτορική
διατριβή
«Η
λογιστική
αντιµετώπιση
των
άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών
λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Σ) και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), Θεσ/νίκη 2012.
6. Bohusova H., Svoboda, P., and Nerudova, D., “Biological assets reporting: Is the
increase in value caused by the biological transformation revenue?” Agricultural
Economics CZECH, 58 (11) 520–532, 2012.
7. Abobaker M Fatah and Rosliza Mat-Zin, (2013), “Understanding the Current Practices
of Cost Accounting Systems in the Libyan Agriculture Firm: Evidence from Six Libyan
Agricultural Firms”, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol.
3 (8).
8. Jun-Yuan Kuo, Ben-Chang Shia, Yun-Chin Chen and Jou-Ying Ho, (2011),
“Evaluating the Green Suppliers of the Printed Circuit Board Factories Base on the
Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Vlsekriterjumska Optimizacija I Kompromisno
Resenje”, American Journal of Applied Sciences, Vol 8(3):246-253
σελίδα 16 από 24
[6.1.3]
9. Γράβας,
Ε.
∆ιδακτορική
διατριβή
«Η
λογιστική
αντιµετώπιση
των
άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών
λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Σ) και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), Θεσ/νίκη 2012.
10. Kosmidis, K., Terzidis, K., Geka, E. and A, Stavropoulos “The impact of dividend
policy in corporate valuation: Empirical analysis of the Greek industrial sector”,
Πρακτικά Συνεδρίου ΕΣ∆Ο, 187-200, 2012.
[6.1.4]
11. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The effect of the international
accounting standards on the related party transactions disclosure’’, American Journal
of Applied Sciences, Vol 8, No 2, 156-163, 2011.
12. Manganaris, P. Floropoulos J. and I Smaragdi., ‘‘Conservatism and Value
Relevance: Evidence from the European Financial Sector’’, American Journal of
Economics and Business Administration, Vol 3, No 2, 254-264, 2011.
13. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The accuracy of multiples’’ American
Journal of Applied Sciences, Vol 8, No 6, 816-821, 2011.
14. Pazarkis, M,
Alexandrakis, A, Notopoulos, P. Kydros “IFRS adoption effects in
Greece: evidence from the IT sector’’, MIBES Transactions, Vol 5 , issue 2, 2011.
15. Παζάρκης, Μ., Παντελίδης, Π., και Παπαδάρη, Χ. Μια πρώτη αποτίµηση της
εφαρµογής των ∆.Λ.Π. στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των εταιριών χηµικών
προϊόντων, Πρακτικά Ελληνικού Συνεδρίου ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, 63-77, 2011
16. Παζάρκης, Μ. «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Σηµειώσεις, Τµήµα Λογιστικής, ΤΕΙ
Σερρών, σελ 60, 2011.
17. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “Equity valuation with the use of
multiples’’, American Journal of Applied Sciences, Vol 9, No 1, 60-65, 2012.
σελίδα 17 από 24
18. Pantelidis, P, Pazarskis, M., Dimitriadis, S., and Papadari, C.
“IFRS Adoption
effects in Greece: evidence from the industrial and commercial sector, MIBES, 236239, 2012.
19. Rudrajeet Pal, (2013), “Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning”,
Working Paper, TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.
[6.1.5]
20. Arsenos, P., and Athianos S., “Use of International Accounting Standards and
Source of Finance: the Case of Greek Companies Listed in the Athens Stock
Exchange’’, International Research Journal of Finance and Economics, 78, 18-33,
2011
21. Γράβας,
Ε.
∆ιδακτορική διατριβή «Η
λογιστική αντιµετώπιση των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών
λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Σ) και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), Θεσ/νίκη 2012.
[6.1.6]
22. Νικολαϊδης Μ., ∆ιδακτορική διατριβή: «Η διατηρησιµότητα της λειτουργίαςανάπτυξης των µεταποιητικών µονάδων και η συµβολή της στην περιφερειακή
ανάπτυξη: εµπειρική εφαρµογή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»,
Βόλος 2007.
23. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The effect of the international
accounting standards on the related party transactions disclosure’’ American Journal
of Applied Sciences, Vol 8, No 2, 156-163, 2011.
24.
Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The accuracy of multiples’’
American Journal of Applied Sciences, Vol 8, No 8, 816-821, 2011.
25.
Arsenos, P., and Athianos S., “Use of International Accounting Standards and
Source of Finance: the Case of Greek Companies Listed in the Athens Stock
Exchange’’, International Research Journal of Finance and Economics, 78, 18-33,
2011
σελίδα 18 από 24
26.
Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “Equity valuation with the use of
multiples’’, American Journal of Applied Sciences, Vol 9, No 1, 60-65, 2012.
27.
Γράβας, Ε. ∆ιδακτορική διατριβή «Η λογιστική αντιµετώπιση των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών
λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Σ) και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), Θεσ/νίκη 2012.
[6.1.9]
28. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The effect of the international
accounting standards on the related party transactions disclosure’’ American Journal
of Applied Sciences, Vol 8, No 2, 156-163, 2011.
29. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The accuracy of multiples’’ American
Journal of Applied Sciences, Vol 8, No 8, 816-821, 2011.
30. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “Equity valuation with the use of
multiples’’, American Journal of Applied Sciences, Vol 9, No 1, 60-65, 2012.
31. Γράβας,
Ε.
∆ιδακτορική διατριβή «Η
λογιστική αντιµετώπιση των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών
λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Σ) και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), Θεσ/νίκη 2012.
32. Ballios D, Eriotis N, Paraskevopoulos K, and Vasiliou D, (2013), “The impact of
IFRS on ratios of listed and new listed companies on Athens Exchange”,
International Journal of Business and Social Research, vol. 3, No. 5.
[6.1.10]
33. Zeljko Tekic, Ivan Kovacevic, Petar Vrgovic, Anja Orcik, Vladimir Todorovic, Milos
Jovanovic, (2013), “iDEA Lab: Empowering university – industry collaboration
through students’ entrepreneurship and open innovation”, International Conference
on Technology Transfer (ICTT) 2013
[6.2.3]
34. Pazarskis, Alexandrakis, Karagiorgos, “The Post-Merger Accounting Performance of
Greek Listed Firms in South-Eastern European Countries”, Management of
International Business and Economic Systems, Larissa pp 394-408 September 2010.
σελίδα 19 από 24
35. Pazarskis, Alexandrakis, Karagiorgos, “International M&As of Greek Listed Firms at
South-East Europe: Effects on their Accounting Performance”, Management of
International Business and Economic Systems, Larissa pp 105-120 September
2010.
[6.2.7]
36. Κώτσιος, Π, «Επιπτώσεις από την Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών Εταιριών- Μια εµπειρική έρευνα», ∆ιπλωµατική εργασία για το ΠΜΣ
στο τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Θεσ/νίκη 2007.
37. Τσουρβάκα Ξ., «Λογιστική εναρµόνιση στα πλαίσια της Ε.Ε: Συγκριτική µελέτη των
χωρών Ελλάδας και Ηνωµένου Βασίλειο», ∆ιπλωµατική εργασία για το ΠΜΣ στο
τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Θεσ/νίκη 2007.
38. Manuela Hernández Sánchez and Aurora Rodríguez «Reaction of the Spanish
market to the internacional procedure of financial information: empirical evidence»,
CIENCIA Y SOCIEDAD, Vol. XXXIII, no 2 Junio 2008.
39. Georgakopoulou, E., Spathis, C., and Floropoulos, I., ‘‘The
transition phase from
Greek GAAP to IFRS: Evidence from the Greek Industrial Sector’’, 7ου Ετήσιου
Συνεδρίου του Συνδέσµου Επιστηµόνων Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής
Ελλάδος, 12-13 ∆εκεµβρίου 2008.
40. Σαραφίδου, Χ. «Αναβαλλόµενη φορολογία και επιπτώσεις στις χρηµατο-οικονοµικές
καταστάσεις: Μια εµπειρική έρευνα στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών εταιρείες», ∆ιπλωµατική εργασία, 2008.
41. Τσερκέζη, Α «Η ωραιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των
εισηγµένων ελληνικών εταιριών στο Χρηµατιστήριο πριν και µετά την εφαρµογή των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων», ∆ιπλωµατική εργασία, 2009
42. Clarkson, P., Hanna, D., Richardson, G., and Thompson, R., “The Impact of IFRS
Adoption on the Value Relevance of Book Value and Earnings, 2010,
www.afaanz.org/
σελίδα 20 από 24
43. Georgakopoulou, E Spathis, C and Floropoulos, I. ‘‘The transition phase from Greek
accounting system to IFRS: Evidence from the manufacturing sector’’, International
Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol 2, No 1, pp. 4-19, 2010
44. Georgakopoulou, E Spathis, C and Floropoulos, I. ‘‘The influence of IFRS on the
financial statements and the chartered auditors’ certificates: evidence from the
Greek
sector
of
food
and
beverage’’,
2010,
http://www.helors2010.gr/papers/A141__Georgakopoulou_E_et_al_The_influence_
of_IFRS_on_the_financial_statements_and_the_cer.pdf
45. Jao Batista A relevancia da informacao contabil e o processo de convergencia para
as normas IFRS no Brasil, phd thesis, Universidade de Sao Paulo, 2010
46. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The effect of the international
accounting standards on the related party transactions disclosure’’ American Journal
of Applied Sciences, Vol 8, No 2, 156-163, 2011.
47. Iatridis G. and K. Dalla.
‘‘The impact of IFRS implementation on Greek listed
companies: An industrial sector and stock market index analysis’’, International
Journal of Managerial Finance, Vol 7, No 3, pp 284-303, 2011.
48. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “The accuracy of multiples’’ American
Journal of Applied Sciences, Vol 8, No 8, 816-821, 2011.
49. Anagnostopoulos, Y. And Buckland, R “IAS39 and measurement quality: banker’s
perceptions’’, Journal of Applied Accounting Research, Vol 12, No 2, pp. 157-178
2011
50. Pazarkis, M,
Alexandrakis, A, Notopoulos, P. Kydros “IFRS adoption effects in
Greece: evidence from the IT sector’’, MIBES Transactions, Vol 5, No. 2, 2011.
51. Quta, E. “The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS)
Adoption on the Accounting Quality of Listed Companies in Kenya’’, International
Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 1, No. 1, 212-241, 2011.
52. Stavropoulos, A., Samaras, I and Arsenos P., “Equity valuation with the use of
multiples’’, American Journal of Applied Sciences, Vol 9, No 1, 60-65, 2012.
53. Παζάρκης, Μ., Παντελίδης, Π., και Παπαδάρη, Χ. «Μια πρώτη αποτίµηση της
εφαρµογής των ∆.Λ.Π. στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των εταιριών χηµικών
προϊόντων», Πρακτικά Ελληνικού Συνεδρίου ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, 63-77, 2011
σελίδα 21 από 24
54. Παζάρκης, Μ. «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Σηµειώσεις, Τµήµα Λογιστικής, ΤΕΙ
Σερρών, σελ 60, 2011.
55. Σιαµπίρη, Ε. «Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και η
επίδραση αυτών στη φορολογία», ∆ιπλωµατική εργασία υποβληθείσα για το Π.Μ.Σ
στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική, 2011
56. Danescu, T. Dorin, I., and Udristioiu, A. “Beyond the International accounting
standards towards a global age of accounting, Seria Economie, 3, 46-54 2011.
57. Γράβας, Ε. ∆ιδακτορική διατριβή «Η λογιστική αντιµετώπιση των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών
λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Σ) και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), Θεσ/νίκη 2012.
58. Jimenez, S. Barcenas, R. and H. Uribe, “Relevancia valorativa de la información
financiera de empresas mexicanas cotizadas, en la NYSE en el periodo de 1997 al
2008.
Una
evidencia
empírica”,
Congreso
International
de
Contraduria
Administracion e informatica, October, 2011, http://congreso.investiga.fca.unam.
mx/docs/anteriores/xvi/docs/6J.pdf
59. Houge, M., Kesteren, M., and Clarkson, P., “Understanding IFRS adoption: A review
of current debate and consequences”, 2012. http://www.afaanz.org/openconf
/2012/modules /request.php?module=oc_program&action=view.php&id=41,
60. Pantelidis, P, Pazarskis, M., Dimitriadis, S., and Papadari, C.
“IFRS Adoption
effects in Greece: evidence from the industrial and commercial sector, MIBES, 236239, 2012.
61. Huisman W, (2010), “The Implementation of IFRS in Germany; Evidence for the
usefulness of the Residual Income Model”, FEB and the University of Amsterdam.
62. Kamran Ahmed, Keryn Chalmers and Hichem Khlif, (2013), “A meta-analysis of
IFRS Adoption Effects”, The International Journal of Accounting, doi. 10.1016.
63. Mahani Hj Hamdan, (2013), “Is Brunei Ready to Adopt the International Accounting
System (IAS)?”, Business Journal for Entrepreneurs, Vol. 2013 (1), pp.12-48.
64. Houqe, Nurul and Monem, Reza and Clarkson, Peter, Understanding IFRS
Adoption: A Review of Current Debate and Consequences (May 16, 2013). FIRN
σελίδα 22 από 24
Research
Paper.
Available
at
SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2265728
or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2265728
65. Onkutlwile Othata, Bonu Narayana Swami, Pritika Singh Baliyan, (2013),
“Understanding Accounting
Standards
Changes
in
Developing
Economies:
Botswana Case”, Journal of Contemporary Management, DOI: 1929-0128-2013-0473-12
[6.2.9]
66. Chourmouziadis K, “Efficient Market Hypothesis: Review of existing research and
criticism ”, Management of International Business and Economic Systems, Larissa
pp 31-45 September 2010.
[6.2.10]
67. Punoi Visar Malaj, (2013), “Teoria Moderne e Portofolit dhe Studimi i Volatilitetit”,
University of Tiran, Faculty of Economics, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή.
[6.2.12]
68. Papadourakis, G. ‘‘New horizons in industry, business and education’’, Industry and
Higher education Vol 24, No 2, pp 79-86, 2010.
[6.3.1]
69. Hamid, U. and Attaullah, S., (2013), “Lead – Lag Relationship in Spot and Future
Market: Evidence from Pakistani Stock Market KSE-100 index”, Business Review,
vol. 8, no.1, pp. 135-149.
6.6
Άλλη επιστηµονική δραστηριότητα.
Κριτής επιστηµονικών εργασιών στο 2nd International Conference on Accounting
and Finance in Transition, Kavala, Greece 2004.
σελίδα 23 από 24
σελίδα 24 από 24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content