ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ Όνοµα / Επίθετο: ΘΕΑΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνοµα / Επίθετο:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:
ΘΕΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΥ∆Η
ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
570 07 ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΛΑ∆Α)
6974 888764
E-mail :
[email protected]
Εθνικότητα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Έτος γέννησης:
1972
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ηµεροµηνίες:
Θέση:
07/1999 Υπεύθυνη ∆ιοικητικής λειτουργίας-Υπεύθυνη τµήµατος Λήψης και ∆ιαβίβασης εντολών Βοηθός λογιστή/ταµίας - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Κύριες αρµοδιότητες: -Υπεύθυνη ∆ιοικητικής Λειτουργίας : Οργάνωση, συντονισµός και έλεγχος της λειτουργίας των
τµηµάτων του Κεντρικού και των υποκαταστηµάτων βάση του Εσωτερικού Κανονισµού της εταιρίας,
της κείµενης νοµοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Έγκριση διορισµού από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς) και της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τις Ανώνυµες Εταιρίες.
-Υπεύθυνη τµήµατος Λήψης και ∆ιαβίβασης εντολών : Οργάνωση, συντονισµός και έλεγχος της
λειτουργίας των τµηµάτων του Κεντρικού και των υποκαταστηµάτων βάση του Εσωτερικού
Κανονισµού της εταιρίας της κείµενης νοµοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Έγκριση
διορισµού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
-Βοηθός Λογιστή / Ταµίας : Προετοιµασία, έκδοση και καταχώρηση βιβλίων και στοιχείων της ΑΕ –
Εγγραφές Ισολογισµού – Έλεγχος και πληρωµές/εισπράξεις πελατών/ προµηθευτών - Προετοιµασία
Ετήσιων και Μηνιαίων προϋπολογισµών προς έγκριση από το ∆.Σ.
Όνοµα εργοδότη:
ΖΩΤΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Τύπος επιχείρησης:
Ηµεροµηνίες:
Θέση:
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
06/1990 - 09/1998
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Κύριες αρµοδιότητες: -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
-ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Όνοµα εργοδότη:
Π.ΚΑ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΕΛΛΑ∆Α
Τύπος επιχείρησης:
Ηµεροµηνίες:
Θέση:
Κύριες αρµοδιότητες:
Όνοµα εργοδότη:
Τύπος επιχείρησης:
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
06/1989 -12/1989
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Εξυπηρέτηση πελατών, πώληση, καταγραφή και τοποθέτηση προϊόντων στην αποθήκη και στα
ράφια
Ληµνιού Φερένια
Λιανικό εµπόριο
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος σεµιναρίου:
2007
MiFID - ν. 3606/2007
Κύρια πεδία
Όνοµα ιδρύµατος:
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
Κύρια πεδία
Όνοµα ιδρύµατος:
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
Κύρια πεδία:
Όνοµα ιδρύµατος:
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
Κύρια πεδία
Όνοµα ιδρύµατος:
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
Ενηµέρωση από φορείς της Κεφαλαιαγοράς και ειδικούς σχετικά µε την είσοδο της MiFID στην
λειτουργία των ΕΠΕΥ και οδηγίες για την Αποφυγή της Νοµιµοποίησης του ξεπλύµατος του
βρώµικου και παράνοµου χρήµατος - Ν.3606/2007
ΣΕ∆ΥΚΑ-ΕΧΑΕ
2006
Πιστοποιητικό Λήπτη / ∆ιαβιβαστή - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (α1)
Λήψη και ∆ιαβίβαση εντολών κινητών αξιών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
7/1990 - 9/1990
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - κεφάλαιο 3
-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:
Έκδοση και µετασχηµατισµός αποδείξεων, παρακολούθηση αποθεµάτων, πελάτες, προµηθευτές,
επιταγές
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:
Λογαριασµοί και κωδικοποίηση λογιστικού σχεδίου, χαρακτηρισµός αποδείξεων και λογιστικές
εγγραφές, κλείσιµο µηνός, έλεγχοι
ALTEC AE Μιχαήλ Καλού-Θεσσαλονίκη
1989 - 1990
Αποφοίτηση από την σχολή προγραµµατιστών Η/Υ – συστηµάτων και λογιστικής επιχειρήσεων
Προγραµµατισµός Η/Υ (basic-Cobol-Pascal) ∆ύκτια Η/Υ και Εφαρµοσµένη λογιστική
(Ι.Ε.Σ.Ε. ∆ωδεκανήσου 22-Θεσσαλονίκη)
1989
Αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο Χαλκηδόνας, Θεσσαλονίκης ( Βαθµός 16,5/9)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
2007
Κπγ Β2 Αγγλικά
1988
LOWER -Cambridge
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Ηµεροµηνίες:
Τίτλος πτυχίου:
∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Β΄ Ερασιτεχνικό
2006
ECDL Core