close

Enter

Log in using OpenID

(stalnih sredstava) JP Elektroprivreda BiH u SAP

embedDownload
Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: [email protected]
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:10.4.2015. u 8:44
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
986-1-2-128-3-101/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv
JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB
4200225150005
Kontakt osoba
Almira Logo
Adresa
Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj
71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad
Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon
(033) 751-000
Faks
(033) 751-759
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.elektroprivreda.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN
I 5.b. Nivo
1/6
Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine
I 5.c. Djelatnost
Električna energija
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000013180 - Realizacija procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme (stalnih sredstava) JP
Elektroprivreda BiH u SAP - FMIS sistemu
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Realizacija procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme (stalnih sredstava) JP Elektroprivreda BiH u SAP - FMI
S sistemu
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Glavni predmet
Kod
72240000-9
Opis
Usluge sistemske analize i programiranja
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
2/6
Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69000,00
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 31.12.2015. godine
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a)
Da ponuđač raspolaže kvalifikovanim osobljem za pružanje usluga implementacije Izvještaja o procjeni.
Kvalifikovano osoblje treba da ima visoku stručnu spreme (VSS), radno iskustvo od minimalno 3 (tri) godine od čega i
iskustvo na najmanje jednom projektu implementacije u okviru SAP FI modula.
b)
Da je ponuđač realizovao najmanje jedan ugovor čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na
predmetni tender (Implementacija Izvještaja o procjeni stalnih sredstava ili srodnih usluga u okviru SAP FI modula) u
prethodne 3 (tri) godina.
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
3/6
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga
Da
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
28.4.2015.
IV 3.c. Novčana naknada
Da
IV 3.c-1. Iznos novčane naknade
50,00 KM ili 15,34 EUR-a
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme
5.5.2015. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme
5.5.2015. 10:00:00
Adresa i mjesto
PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 430/IV
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
4/6
Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će
istu preuzeti lično ili žele slanje poštom (na navedenu adresu na zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku
dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svaki radnim danom od 13.04.2015. do 28.04.2015. godine od 08.00 sati do 15,00
sati u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15, kancelarija 413/IV su dužni predočiti zahtjev za učešće i dokaz o
izvršenoj uplati na ime naknade troškova tenderske dokumentacije na račun ugovornog organa broj: 3060510000013961 –
Hypo Alpe – Adria Bank d.d. Mostar, 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo i 1990490176075902 kod Sparkasse
Bank d.d. za firme izvan BiH na račun broj: 1601060000004629, IBAN CODE: BA391601020000013652, BIC/SWIFT
VAKUBA22, kod Vakufske banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br: 2000013180. Kod
davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu “sve troškove snosi nalogodavac”
(our…)
Ugovorni organ će razmjenu informaciju sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju,
ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon predočenja dokaza o
izvršenoj uplati.
5/6
ANEKS A
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kontakt osoba
Almira Logo
Adresa
Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj
71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad
Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon
(033) 751-797
Faks
(033) 751-799
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.elektroprivreda.ba
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content