Οδηγός επαγγέλματος - Καστοριά

Οδηγός επαγγέλματος
Απόφοιτου Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
1
2
Οδηγός επαγγέλματος
Απόφοιτου Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
3
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
Σύνταξη οδηγού:
Ασπασία Βλάχβεη
Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ-Δ. Μακεδονίας
Ευάγγελος Σίσκος
Καθηγητής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
Συντονισμός - αξιολόγηση
Βασίλειος Κώστογλου
Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης
Επιστημονικός υπεύθυνος έργων Γραφείου Διασύνδεσης ATEI Θ
Γενική εποπτεία
Λάζαρος Τσικριτζής
Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Επιστημονικός υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ ΔΜ
_______________________________________________________________
Τίτλος έργου: Γραφείο Διασύνδεσης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Υποέργο: Σύνταξη Οδηγού επαγγελμάτων του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας με ίδια μέσα
Copyright © 2007 Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Διασύνδεσης, 50100, Κοζάνη
Tηλέφωνο: 2461028311, fax 2461028311, http://career.teikoz.gr/
e-mail: [email protected]
4
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H ταχύτατη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και των νέων τεχνολογιών δημιούργησε πληθώρα
καινούριων επαγγελμάτων και νέες επιστημονικές ειδικότητες, στην αγορά εργασίας. Ο χώρος της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έσπευσε να καλύψει την ανάγκη παραγωγής εξειδικευμένου
επιστημονικού δυναμικού με τη δημιουργία νέων Τμημάτων, αλλάζοντας ριζικά το χάρτη της
Ανώτατης εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.
Στην Ελλάδα η μεγέθυνση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ έγινε, ως συνήθως, χωρίς προηγούμενη
σοβαρή μελέτη της αγοράς εργασίας, αλλά με κριτήρια συχνά τοπικιστικά και μικροπολιτικά. Δίπλα
στις παραδοσιακές ειδικότητες, οι οποίες συνήθως έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα
και - λίγο ή πολύ- καθορισμένο επαγγελματικό αντικείμενο, δημιουργήθηκαν νέες ειδικότητες
χωρίς ξεκαθαρισμένο επαγγελματικό περίγραμμα (Job Profile) και χωρίς
εξασφαλισμένα τα
εργασιακά τους δικαιώματα.
Η ακριβής περιγραφή των επαγγελμάτων είναι ένας τομέας στον οποίο ολόκληρη η Ευρώπη
υστερεί, πολύ περισσότερο η Ελλάδα, διαπίστωση στην οποία συμφωνούν και οι αρμόδιοι φορείς
της Πολιτείας, (ΕΚΕΠΙΣ, Υπουργείο Εργασίας, κλπ).
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τα νέα
Τμήματα να «βρουν τον εαυτό τους» και να προσδιορίσουν το ακριβές στίγμα τους στην αγορά
εργασίας, ανέλαβε να εκπονήσει επτά “Οδηγούς επαγγελμάτων” για ισάριθμες νέες ειδικότητες.
Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου.
Η σύνταξη του παρόντος Οδηγού βασίστηκε στην επεξεργασία πολλών πληροφοριών, η συλλογή
των οποίων συνάντησε αρκετές δυσκολίες λόγω της μεγάλης διασποράς των απαιτούμενων
στοιχείων, αλλά και της παντελούς έλλειψης ανάλογων προσπαθειών μέχρι σήμερα.
Ένα επιπλέον εμπόδιο για τη σύνταξη του Οδηγού ήταν η έλλειψη αξιόπιστων μηχανισμών
παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για τη
χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, τεκμηριωμένης σε
συγκεκριμένα στοιχεία της αγοράς
εργασίας. Ας σημειωθεί τέλος ότι, παρά την προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι τομείς
επαγγελματικής απασχόλησης και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, πιθανόν να υπάρχουν πληροφορίες
που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον παρόντα Οδηγό. Για το λόγο αυτό είναι ευπρόσδεκτες
προσθήκες, τροποποιήσεις ακόμη και ενστάσεις, από όλους τους ενδιαφερομένους: εκπαιδευτικούς,
αποφοίτους, φοιτητές και επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς.
Μόνον έτσι ο Οδηγός επαγγέλματος του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου θα παραμείνει ένα ζωντανό
και χρήσιμο εργαλείο για τους πτυχιούχους του Τμήματος κι όχι μόνο.
Δρ. Λ. Τσικριτζής
Επίκουρος καθηγητής,
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΜ
5
6
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................... 9
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ........................................................... 10
2.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης του Οδηγού................................................................. 10
2.2 Περιεχόμενα και Τρόπος Χρήσης του Οδηγού .................................................... 10
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ .......................................................................................... 12
3.1 Αντικείμενο Σπουδών........................................................................................... 12
3.2 Σκοπός Προγράμματος Σπουδών ......................................................................... 12
3.3 Δομή των σπουδών............................................................................................... 13
3.4 Καθορισμός του περιεχομένου σπουδών του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου ...... 14
3.5 Ποσοτικά Στοιχεία................................................................................................ 15
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ................................... 17
4.1 Γενικές Πληροφορίες – Συνήθη Πεδία Απασχόλησης......................................... 17
4.2 Απόφοιτος Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στη Βιομηχανία................................. 17
4.2.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας (job description) ................................................ 17
4.2.3 Συνθήκες εργασίας (work conditions)................................................................. 18
4.3 Απόφοιτος Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στο Εμπόριο...................................... 18
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ................................................................................................. 19
6. ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................................................................................................... 20
6.1. Εργασία στο Δημόσιο Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ . 20
6.2 Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα .............................................................................. 20
6.3 Επιχειρηματικότητα και Αυτοαπασχόληση.......................................................... 21
6.4 Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας ........................................................ 22
6.5 Εταιρείες και Δημόσιοι Οργανισμοί που απασχόλησαν φοιτητές Διεθνούς
Εμπορίου στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ............................................................... 22
6.6 Εταιρείες και Δημόσιοι Οργανισμοί στους οποίους εργάζονται πτυχιούχοι
Διεθνούς Εμπορίου..................................................................................................... 28
6.7 Αποσπάσματα από τα Φ.Ε.Κ. των Οργανισμών – Υπουργείων που αφορούν
θέσεις αποφοίτων Τμήματος διεθνούς Εμπορίου....................................................... 29
6.8 Συνήθεις πηγές πληροφοριών για θέσεις εργασίας .............................................. 29
7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ....................................................... 32
7.1 Γενικές πληροφορίες ............................................................................................ 32
7.2 Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων................................................................. 33
7.3 Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών ......................................................................... 35
7.4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους
του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου ............................................................................. 36
7.5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Εξωτερικό που ενδιαφέρουν αποφοίτους
Διεθνούς Εμπορίου..................................................................................................... 43
7.6 Πηγές πληροφόρησης για μεταπτυχιακά.............................................................. 43
7.7 Υποτροφίες-Κληροδοτήματα ............................................................................... 45
7.7.1 Υποτροφίες από δημόσιους φορείς ..................................................................... 46
7
7.7.2. Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων με τις οποίες έχουν συναφθεί μορφωτικές
συμφωνίες ................................................................................................................ 46
7.7.3 Υποτροφίες κληροδοτήματα από ιδιωτικούς φορείς..................................... 49
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ........... 52
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................... 54
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................................. 55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ .......................................................... 57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ... 71
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (2006-2007) ..................................................... 72
8
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύνταξη του παρόντος Επαγγελματικού Οδηγού αποτελεί πρακτικά την πρώτη προσπάθεια
συστηματικής προσέγγισης του θέματος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Πτυχιούχων
του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Ο Οδηγός στην παρούσα
φάση του, περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των σπουδών και του επαγγέλματος του
πτυχιούχου Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ κι έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία ενός βοηθήματος
ενημέρωσης και πληροφόρησης των πτυχιούχων του τμήματος, για τις πραγματικές συνθήκες
εργασίας που επικρατούν σήμερα στον επαγγελματικό τους χώρο και την επαγγελματική τους
αποκατάσταση.
Ο Οδηγός έχει αξιοποιήσει ένα πλήθος από στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες εντοπίσθηκαν
σε διάφορες πηγές. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συλλογή των απαιτούμενων
στοιχείων υπήρξε από τα δυσκολότερα στάδια του έργου. Αυτό οφείλεται καταρχήν στο
γεγονός ότι υπάρχει ένα μόνο τμήμα Διεθνούς Εμπορίου και είναι σχετικά καινούργιο και κατά
δεύτερο έγινε για πρώτη φορά καταγεγραμμένη
συλλογή πληροφοριών μέσω
ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής επικοινωνίας για την απασχόληση και τη συνεισφορά των
αποφοίτων του. Προτείνεται λοιπόν να καθιερωθεί η έρευνα απασχόλησης σε τακτική βάση
(π.χ. καθιέρωση μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης της ζήτησης από αγγελίες,
ανακοινώσεις κλπ.). Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει να συλλέγονται συστηματικά τα
απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιούνται σε κάθε περίπτωση αφενός μεν σύνταξης
Οδηγού Επαγγελμάτων, αφετέρου δε προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Όλες οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στον παρόντα
οδηγό, για περισσότερες πληροφορίες, ελέγχθηκαν στο χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως
Ιούνιο 2007 και λειτουργούσαν.
Η Ομάδα Σύνταξης του Οδηγού :
--------------Ασπασία Βλάχβεη,
Προισταμένη Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Ευάγγελος Σίσκος,
Μέλος ΕΠ, Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
9
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου είναι
να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των πτυχιούχων σε
σημαντικά θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Περιλαμβάνει τα
βασικά στοιχεία αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης,
όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευμένα θέματα
όπως, μεταπτυχιακά προγράμματα, επαγγελματικές προοπτικές, προκηρύξεις θέσεων.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση με
το νόμο 2916/01. Τα Τ.Ε.Ι είναι Ν.Π.Δ.Δ και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του
ιδρυτικού τους νόμου. Έτσι αποστολή του κάθε ιδρύματος είναι ο/η πτυχιούχος του
Τμήματος να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά σε όλους στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος.
Σήμερα στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου σπουδάζουν συνολικά 1900 ενεργοί σπουδαστές,
δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες, έτοιμους να ασκήσουν το γνωστικό αντικείμενο
που έχουν σπουδάσει, κατάλληλοι να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας αφού θα
κατέχουν πρώτα, τα εφόδια ενημέρωσης από τον οδηγό αυτό. Ο οδηγός θα συντελέσει
ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων, στην
ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
2.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης του Οδηγού
Η σύνταξη του οδηγού ακολούθησε δύο μείζονες φάσεις :
•
•
H πρώτη φάση επικεντρώθηκε στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα
επαγγέλματα των πτυχιούχων του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στο ιδιωτικό αλλά και
δημόσιο τομέα, καθώς και τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακά
προγράμματα. Επίσης η έρευνα επικεντρώθηκε και σε άλλες επαγγελματικές
ειδικότητες συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.
Κατά τη δεύτερη φάση έγινε ο έλεγχος, η συμπλήρωση και σύνθεση των στοιχείων και
η τελική σύνταξη του οδηγού.
Πηγές για την σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:
•
•
•
Έρευνα αγοράς Εργασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης
Έρευνα σε τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την καταγραφή
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας για το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου από το ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
2.2 Περιεχόμενα και Τρόπος Χρήσης του Οδηγού
Η παρούσα έκδοση του Οδηγού περιλαμβάνει την περιγραφή του επαγγέλματος που σχετίζεται
με τις ιδιότητες
•
Του πτυχιούχου Διεθνούς Εμπορίου
Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Έτσι ο οδηγός προσπαθεί να πληροφορήσει όσο το δυνατό καλύτερα τους
πτυχιούχους για την μετέπειτα επαγγελματική τους επιλογή. Ο οδηγός περιλαμβάνει :
10
•
•
•
Πληροφορίες και στοιχεία για Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς επίσης και για την
επαγγελματική τους κατάρτιση και επιμόρφωση τους.
Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και στο
Δημόσιο τομέα, καθώς και για την επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετικά με τα
ελεύθερα επαγγέλματα
Αποτελέσματα έρευνας αγοράς από αγγελίες ζήτησης θέσεων εργασίας.
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του παρόντος Οδηγού, θα πρέπει να επισημανθούν τα
ακόλουθα:
• Λόγω της ταχύτατης μεταβολής του επαγγελματικού τοπίου στη χώρα μας, ο Οδηγός
θα πρέπει να ανανεώνεται συστηματικά.
• Το θέμα του μισθού είναι γενικά δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Στη γενική
περίπτωση ακολουθούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν για το
συγκεκριμένο επάγγελμα. Σπανίως συναντώνται και υψηλότερες αποδοχές.
• Οι τυπικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας συνήθως αναφέρονται σε πτυχίο, γνώση
ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία και επαγγελματική εμπειρία, γνώση σύγχρονων
εργαλείων πληροφορικής. Σπανιότερα στις απαιτήσεις αναφέρονται και μεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών, ευελιξία σε μετακινήσεις και ταξίδια, εξειδικευμένες γνώσεις. Σε κάθε
περίπτωση θέματα δυνατότητας συνεργασίας, εργασίας σε ομάδα, εργατικότητας κ,λ,π
θεωρούνται αυτονόητα.
11
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.1 Αντικείμενο Σπουδών
ΤοΤμήμα Διεθνούς Εμπορίου ανήκει διοικητικά στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, εδρεύει στην
Καστοριά και αποτέλεσε το πρώτο τμήμα σε επίπεδο ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα του Διεθνούς Εμπορίου.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος του τμήματος ανακηρύσσεται
«Πτυχιούχος Διεθνούς Εμπορίου» και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους
τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως στέλεχος εμπορικών επιχειρήσεων,
οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε ως
έλευθερος επαγγελματίας σύμβουλος σε θέματα διεθνούς εμπορίου.
3.2 Σκοπός Προγράμματος Σπουδών
Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εφοδιάσει τον πτυχιούχο Διεθνούς Εμπορίου με
τις απαραίτητες επιστημονικές και θεωρητικές γνώσεις στον τομέα Διεθνούς Εμπορίου καθώς
και με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί ο κλάδος.. Οι δεξιότητες αναπτύσσονται μέσα
από σειρές εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων/πράξεων και εφαρμογές σε πραγματικές ή
εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εισαγωγικές/
εξαγωγικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εμπορικές εκθέσεις (διεθνείς και εθνικές), εμπορικά
και βιομηχανικά επιμελητήρια. Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη
συλλογική εργασία.
Στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα Γενικής Υποδομής θετικών και
θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα
Ειδικής Υποδομής – κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Επιστήμης της Οικονομίας και
της Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα
Ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Το όγδοο εξάμηνο
περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να
πραγματοποιείται και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας
εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα
εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των
σπουδών, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αλλά και της μελλοντικής απασχόλησής του.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του όγδοου εξαμήνου των σπουδών,
σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η εμπειρία της πρακτικής
άσκησης αποτελεί για τους φοιτητές μια πολύ καλή ευκαιρία για να ενταχθούν στην
παραγωγική διαδικασία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα και τα
ενδιαφέροντα τους.
12
3.3 Δομή των σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση
θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, καθώς και
εκπόνηση εργασιών και μελετών.
Ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ/ΕΥ
Θ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Υ
3
Γενική Λογιστική
Υ
2
Διεθνές και Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο
Υ
3
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία
Υ
2
Εισαγωγή στους Η/Υ
Υ
2
Γενικά Μαθηματικά
Υ
2
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Λογιστική Εταιρειών
Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων
Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο
Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου και
Βάσεις Δεδομένων
Α/Π
1
2
Ε
2
3
-
Σ
3
5
3
2
5
4
Υ/ΕΥ
Υ
Θ
3
Α/Π
-
Ε
-
Σ
3
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
2
2
2
2
2
2
1
1
1
-
2
2
2
4
5
5
3
4
Υ/ΕΥ
Θ
Α/Π
Ε
Σ
Μακροοικονομική Ανάλυση
Υ
3
-
-
3
Οικονομικά Μαθηματικά
Υ
2
3
-
5
Εφαρμογές Οικονομετρίας με Η/Υ
Υ
2
1
2
5
Μάρκετινγκ
Υ
3
1
2
6
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Υ
3
2
-
5
Υ/ΕΥ
Θ
ΑΠ
Ε
Σ
Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
Υ
3
-
-
3
Διεθνές Μάρκετινγκ
Υ
2
Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών
Υ
3
1
2
6
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Υ
3
3
-
6
Επιχειρησιακή Έρευνα
Υ
2
1
2
5
Υ/ΕΥ
Θ
Α/Π
Ε
Σ
Διεθνές Εμπόριο Ι
Υ
4
1
-
5
Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
Υ
2
1
-
3
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ι
Υ
2
-
3
5
Ορολογία Αγγλικά Ι
Υ
1
-
3
4
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
13
2
4
Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρωσικά I
Υ
1
-
3
4
Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΕΥ
3
-
-
3
Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
ΕΥ
3
-
-
3
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
ΕΥ
3
-
-
3
Υ/ΕΥ
Θ
Α/Π
Ε
Σ
Υ
Υ
Υ
Υ
Y
4
2
2
1
1
1
-
2
2
3
3
5
4
4
4
4
ΕΥ
3
-
-
3
ΕΥ
ΕΥ
3
3
-
-
3
3
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ/ΕΥ
Θ
ΑΠ
Ε
Σ
Ευρωπαϊκή Ένωση- Διεθνές Εμπόριο
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΙΙ
Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Μαθ. Επιλογής -Υποχρεωτικά 1 από τα 3
Διαβαλκανικές και Παρευξείνειες
Οικονομικές Σχέσεις
Δημόσια Οικονομική
Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
Υ
Υ
Υ
Υ
3
3
2
3
-
1
-
3
4
4
3
5
3
4
ΕΥ
3
-
-
3
ΕΥ
ΕΥ
3
3
-
-
3
3
Υ/ΕΥ
Υ
Y
Θ
ΑΠ
Ε
4
Σ
4
Μαθ. Επιλογής-Υποχρεωτικά 1 από τα 3
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διεθνές Εμπόριο ΙΙ
Διοίκηση Διεθνών Μεταφορών – Logistics
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Ορολογία Αγγλικά ΙΙ
Ορολ. Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρωσικά II
Μαθ. Επιλογής -Υποχρεωτικά 1 από τα 3
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξαγωγικών
Επιχειρήσεων
Οικονομική του Χώρου
Τεχνολογική Πολιτική και Οικονομική
Ανάπτυξη
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση
Θ= ώρες θεωρίας εβδομαδιαίως
Ε= ώρες εργαστηρίου εβδομαδιαίως
Α/ Π= ώρες ασκήσεων /πράξεων εβδομαδιαίως
3.4 Καθορισμός του περιεχομένου σπουδών του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
Ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου έγινε από το
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως ΦΕΚ..B’ 297 στις 13-03-2006, όπως παρουσιάζεται στη
συνέχεια.
Αριθ. 20514/ Ε5 (2)
Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
To Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας ως εξής:
……………………………………
10. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς
14
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο
των Οικονομικών Επιστημών, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις και στους
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Εμπόριο, στη διεθνή οικονομική
συνεργασία, στις διεθνείς επενδύσεις και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών
οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση
γνώσεων που αφορούν στην επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης
Επιχειρήσεων και την τεχνολογία με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και να
παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους
για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως
στέλεχος εξαγωγικών ή/και εισαγωγικών εμπορικών επιχειρήσεων, διεθνών επιχειρήσεων που
αναπτύσσουν διεθνή οικονομική συνεργασία, οργανισμών και εταιρειών του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις διεθνείς οικονομικές
δραστηριότητες, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του
τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και
φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή
εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
εισαγωγικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εμπορικές εκθέσεις (διεθνείς και εθνικές),
εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια. Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και
στη συλλογική εργασία. Στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα
Γενικής Υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά
μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα Ειδικής Υποδομής−κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση
της Επιστήμης της Οικονομίας και της Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής. Στα προχωρημένα
εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα Ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του
Τμήματος. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης,
οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών (κατηγορία Δ.Ο.Ν.Α), τα οποία είναι
απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών που
σχετίζονται με την ειδικότητα.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών οργανώνονται σε τρεις κατευθύνσεις, την
κατεύθυνση των Υπολογιστικών Μεθόδων και εφαρμογών Η/Υ στη Διεθνή Οικονομία και
Διοίκηση, των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων.Ορισμένα από
τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν
στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις
ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.
Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του
οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπόνηση της
Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα
σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την
ειδικότητα των σπουδών, το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και της μελλοντικής
απασχόλησής του.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και
πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
3.5 Ποσοτικά Στοιχεία
15
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά τα στοιχεία των νεοεισερχομένων σπουδαστών και
πτυχιούχων στο τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2001 – 2006.
Πίνακας 1: Αριθμός εισαχθέντων στο τμήμα Διεθνούς Εμπορίου
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
337
340
390
337
305
46
Πίνακας 2: Αριθμός πτυχιούχων τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
ΣΥΝΟΛΟ
32
22
90
99
122
185
550
16
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
4.1 Γενικές Πληροφορίες – Συνήθη Πεδία Απασχόλησης
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως
στέλεχος εξαγωγικών ή / και εισαγωγικών εμπορικών επιχειρήσεων, διεθνών επιχειρήσεων που
αναπτύσσουν διεθνή οικονομική συνεργασία, οργανισμών και εταιρειών του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, που
παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις διεθνείς οικονομικές
δραστηριότητες, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο
επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά, όπως:
• Δημόσιος Τομέας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ο.Τ.Α..
• Ιδιωτικός τομέας.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελμα).
4.2 Απόφοιτος Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στη Βιομηχανία
4.2.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας (job description)
Ειδικότερα ο Πτυχιούχος Διεθνούς εμπορίου :
• Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το εισαγωγικό και
εξαγωγικό εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό
εμπόριο. Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών συναλλαγών και
πωλήσεων πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων, τεχνογνωσίας, τεχνικών και άλλων
υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης έχει την ικανότητα διαπραγμάτευσης,
σύναψης και πραγματοποίησης διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
• Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και ασφάλισης των διεθνών
οικονομικών κινδύνων σε διαφορετικές μορφές των εξωτερικών οικονομικών
συναλλαγών (ασφάλιση εξαγωγικών –εισαγωγικών φορτίων, μέσων μεταφοράς
φορτίων, εξαγωγικών πιστώσεων, διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών κλαδικών
εκθέσεων, επενδυτικού κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την
ασφάλιση νομισματικών και πιστωτικών κινδύνων).
• Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και
διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς
μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής
(Logistics) στη διεθνή αγορά, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών
επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
• Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και
διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων και διεθνών επενδύσεων των
πολυεθνικών και διεθνικών επιχειρήσεων. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας διεθνών
επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης και ολικής ποιότητας εξαγωγικών
επιχειρήσεων.
• Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
• Προάγει και εφαρμόζει σύγχρονες καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς τόσο των διεθνών οικονομικών, όσο και
της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων.
• Συμμετέχει σε θέματα διοίκησης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και
τεχνολογικών καινοτομιών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται
στο διεθνές εμπόριο.
17
•
•
•
•
•
Διεξάγει έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει τις
ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εγχώρια όσο και στη
διεθνή αγορά.
Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα στρατηγικού μάρκετινγκ και προώθησης
προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Καταρτίζει προγράμματα προώθησης
επιχειρήσεων και προϊόντων με την οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές
εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Είναι γνώστης των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στο διεθνές
εμπόριο,
που εφαρμόζονται
στην αναπτυσσόμενη νέα οικονομία,
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου μπορούν να απασχολούνται σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στον δημόσιο τομέα, σε
προκυρησσόμενες θέσεις με την ειδικότητα «ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού», αφού το
Τμήμα ανήκει στις Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) των ΤΕΙ .
4.2.3 Συνθήκες εργασίας (work conditions)
•
•
•
Οι αποδοχές συνήθως αρχίζουν από το βασικό μισθό των συλλογικών συμβάσεων. Σε
μερικές περιπτώσεις προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.
Οκτάωρη απασχόληση (07:00 – 15:00 ή 08:00 – 16:00).
Ανάλογα με το μέγεθος και το αντικείμενο της εταιρείας, μπορεί να προσφέρονται και
τα ακόλουθα:
- Ιδιωτική ασφάλιση.
- Πριμ αποδοτικότητας.
4.3 Απόφοιτος Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στο Εμπόριο
• Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στη διεθνή αγορά, ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
• Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην οργάνωση και διοίκηση των
των εταιρειών διεθνούς και
εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων,
διαμετακομιστικού
εμπορίου, των εταιρειών εξαγωγικών πρακτόρων και
μεσαζόντων καθώς και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες
οικονομικές και τελωνειακές ζώνες.
• Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών
δραστηριοτήτων: τραπεζικές πράξεις των διεθνών νομισματικών και πιστωτικών
συναλλαγών,
τραπεζικές μεθόδους και εργαλεία διεθνών πληρωμών,
χρηματοδοτικές υπηρεσίες των τραπεζών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των
επιχειρήσεων (εμπορικές πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές, πρακτορεία
επιχειρηματικών απαιτήσεων - factoring, προεξοφλητικές χρηματοδοτήσεις –
Forfaiting, διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση –leasing κ.α.) και άλλες μορφές διεθνών
χρηματοδοτήσεων.
• Διεκπεραιώνει εμπορικές πράξεις όπως αυτές διέπονται από το Ελληνικό Εμπορικό
Δίκαιο, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
και βασίζονται στις διεθνείς συνθήκες και κανονισμούς.
• Καταρτίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη σύγκλιση
και ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων με τον
υπόλοιπο κόσμο.
18
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του απόφοιτου του Τμήματος καθορίζονται με βάση Προεδρικό
Διάταγμα 174 του ΥΠΕΠΘ, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2006, Αριθμό
Φύλλου ΦΕΚ 184 (ΠΔ 174, ΦΕΚ 184/6-9-2006).
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 174
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου,
β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το
Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ)
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, η)
Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
΄Αρθρο 1
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (T.E.I.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους,
δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι
εν λόγω πτυχιούχοι είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να
απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Στα
πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι
μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Οργάνωση − διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.
β. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης
επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου.
γ. Ανάλυση θεμάτων διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης.
δ. Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και
εξωτερικού εμπορίου.
ε. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών
ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο
πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
19
6. ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1. Εργασία στο Δημόσιο Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ
Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού) με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας. Το Προεδρικό
Διάταγμα 50 του 2001 (Π.Δ. 50/2001) όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 καθορίζει τα
προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα δηλ. το λεγόμενο «προσοντολόγιο»
όπως επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που ορίζουν προσόντα διορισμού κατά κλάδο ή
ειδικότητα για θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Ο απόφοιτος του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που
προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα την ειδικότητα του αποφοίτου
Διεθνούς Εμπορίου ή γενικότερα θέσεις προσωπικού που υπάγονται στον κλάδο Τ.Ε.
Διοικητικού Λογιστικού
Για το διορισμό στο δημόσιο απαιτείται ως πρόσθετο προσόν η υποχρεωτική γνώση χειρισμού
Η/Υ και Πληροφορικής. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης αυτής (ΦΕΚ 63/9-3-2005) μεταξύ
άλλων συμπεριλαμβάνει τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από
την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα
τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Στους
πτυχιούχους του Τμήματος μαζί την λήψη του Πτυχίου χορηγείται η Βεβαίωση
παρακολούθησης μαθημάτων πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, τα οποία πιστοποιούν την
γνώση στα αντικείμενα: α) επεξεργασία Κειμένου β) Υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες
διαδικτύου. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί απαραίτητο προσόν για τον διορισμό σε θέσεις του
δημόσιου τομέα
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, η
γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί να
καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα (παρ. 10 άρθρο
10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’) (παρ. 18 του άρθρου).
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορεί να βρούν εργασία σε
• Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και επικοινωνιών κ.α.
• Διεθνείς Οργανισμούς: World Trade Organisation, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών,
International Bank of Reconstruction and Development κ.α.
• Υπηρεσίες της Ευρωπαικής Ενωσης: Ευρωπαική Επιτροπή, Επιτροπή των
Περιφερειών, Centre developpment de la formation professionnelle (CEDEFOP)
• Τοπική Αυτοδιοίκηση: Δήμους, Νομαρχίες, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές
Περιφέρειες
• Οργανισμούς Λιμένων , Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων
• Τελωνεία – Εμπορευματικά κέντρα
• Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους - ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.ά)
• Τραπεζικό Τομέα
• Βιομηχανικές Μονάδες Κρατικής Συμμετοχής ( ΕΛΒΟ, ΕΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.ά.)
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται στις βαθμίδες της εκπαίδευσης
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6.2 Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα
20
Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοι Διεθνούς Εμπορίου
μπορούν να αποτελέσουν στελέχη πρώτης γραμμής, που προάγουν τη χρήση νέων τεχνολογιών και
την καινοτομία στα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην ελληνική αγορά.
Τα στελέχη αυτά μπορούν να καταλάβουν έναν μεγάλο αριθμό θέσεων όπως
• σε βιομηχανικές μονάδες,
• σε εμπορευματικές επιχειρήσεις,
• σε μεταφορικές και διαμεταφορικές εταιρίες,
• σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εμπορίου,
• σε εταιρίες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• σε εταιρίες λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
• σε ναυτιλιακές εταιρίες
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται αναλυτικά τα πεδία απασχόλησης (περιεχόμενο εργασίας,
δραστηριότητες, τυπικές απαιτήσεις, απαιτούμενη επιμόρφωση) που μπορούν να φέρουν σε πέρας
οι απόφοιτοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στον ιδιωτικό τομέα σ’ όλους αυτούς τους κλάδους
επιχειρήσεων.
Στην παράγραφο 6.5 δίνεται μια αναλυτικότερη λίστα με εταιρείες, οι οποίες απασχόλησαν
φοιτητές του Τμήματος στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης και θα μπορούσαν πιθανόν να
αποτελέσουν μελλοντικούς εργοδότες.
6.3 Επιχειρηματικότητα και Αυτοαπασχόληση
Με τον όρο επιχειρηματικότητα εννοούμε το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων και
τεχνολογιών, την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών όπως επίσης και τη δεξιότητα
οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιδέας, προκειμένου να δημιουργηθεί και να
προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν, ή μια υπηρεσία, με τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο,
ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό.
Η αυτοαπασχόληση των πτυχιούχων Διεθνούς Εμπορίου ενθαρρύνεται μέσα από την ίδρυση
υγιών επιχειρηματικών μονάδων, την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης και γνώσης για
την κάλυψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την καθοδήγηση των φοιτητών και αποφοίτων
σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,
τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
λειτουργίας των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων και την επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων τους.
Με τους ταχείς ρυθμούς που μεταβάλλεται το επιχειρηματικό περιβάλλον εμφανίζονται
σημαντικές ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας μέσα από την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών από τους αποφοίτους του Διεθνούς Εμπορίου είτε σαν σύμβουλοιμελετητές ή με τη σύσταση εταιρείας-επιχείρησης. Ο απόφοιτος Διεθνούς Εμπορίου μπορεί να
δημιουργήσει εταιρία με αντικείμενα:
• Εκπονηση μελετών σκοπιμότητας διεθνών επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης
και ολικής ποιότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων.
• Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στρατηγικού μάρκετινγκ και προώθησης
προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
• Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων οργάνωσης και διοίκησης διεθνών
κλαδικών εκθέσεων.
• Διεξάγωγή έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει
τις ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εγχώρια όσο και στη
διεθνή αγορά.
21
•
•
Την αντιπροσώπευση ως μεσάζων ή πράκτορας εξαγωγικών επιχειρήσεων καθώς
και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες οικονομικές και
τελωνειακές ζώνες.
Τη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής (Logistics) στη διεθνή αγορά, καθώς και το
συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
Πολλές πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες προκηρύξεις και θέματα επιχειρηματικότητας
υπάρχουν στην κάθετη πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (http:
//www.paratiritirio.gr). Οι ενότητες της συγκεκριμένης πύλης παρέχουν πληροφορίες σχετικές
με την έναρξη αλλά και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η επιχειρηματικότητα
έχει άμεση σχέση με την εκπαίδευση και για τον λόγο αυτό ένα μεγάλο τμήμα της πύλης είναι
αφιερωμένο σε εκπαιδευτικά θέματα.
6.4 Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας
Με το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις διεθνείς μεταφορές να εξαπλώνονται όλο και
περισσότερο, νέες ευκαιρίες απασχόλησης δημιουργούνται συνεχώς για τους αποφοίτους του
Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου.
Στην περίπτωση επαγγελματικής απασχόλησης στο εξωτερικό θεωρείται απαραίτητη η γλώσσα
του κράτους υποδοχής ή τουλάχιστον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επίσης είναι
προφανής η ανάγκη για ευελιξία του απασχολούμενου στις μετακινήσεις.
Για πληροφορίες αναλυτικές μπορεί κανείς να απευθυνθεί στους Ευρωσυμβούλους του
Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.eures.gr) ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(http://www.europa.eu.int.).
6.5 Εταιρείες και Δημόσιοι Οργανισμοί που απασχόλησαν φοιτητές Διεθνούς Εμπορίου
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης
Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας με Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα που απασχόλησαν σπουδαστές του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στα πλαίσια πρακτικής
άσκησης.
Πίνακας 3: Εταιρίες, Δημόσιοι Οργανισμοί, και ευρύτερος Δημόσιος τομέας που απασχόλησαν
σπουδαστές Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στα πλαίσια πρακτικής άσκησης
Εταιρία
Πόλη
Διεύθυνση
ΤΚ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20
15125
3M HELLAS
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΥ
P.O. BOX 40988
A.P.S. ATHIENITES LTD
AGATHANGELOU
ΛΕΥΚΟΣΙΑ
ΜΕΣΟΚΛΕΩΣ 12
AUTOMATIONS
ΚΡ. ΒΡΥΣΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣ.
AGROSKY AE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
AIGNER SHOP PAP CORP
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝ. Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ALASKA FROZEN FOOD
10ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ALFA WOOD AEBE
ALTEC INFORMATION
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ.ΚΑΛΟΥ 6
54629
SYSTEMS S.A.
ANGLOUPAS
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6
16342
INTERNATIONAL
ANIXTER GREECE SOLE
SHARE
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
MΕΣΟΓΕΙΩΝ 282
15562
22
APIVITA ABEE
APOLLO TRADE
ARISTO DEVELOPERS
AΛΕΞ ΑΕ
BINGO SA
BMW Hellas A.E.
C & C INTERNATIONAL
CARLA MOSSE CREATIONS
CERAVIT ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
CHAMBIONS MARKETING
CHIPITA INTERNATIONAL
SA
COCA COLA 3E
COCA COLA A.E.
DCW SOFTWARE HELLAS
LTD
DELTA DAIRY SA
DEMO AE
EKO ABEE
EKO ΕΛΔΑ
EL-PACK
EPSILON NET AE
FELP - ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΝΑΣ κ.
ΣΙΑ
FIAT AUTO HELLAS
FORD ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.
FUTURA HELLAS
GENESIS
GRECOTEL - YASSAS.COM
A.E.
GREEKGEEKS
HARCO - ΧΑΡΙΣΑΝΗΣ
Α.ΣΤΥΛΙΑΝ.
HILL & KNOWLTON
IN GLOBE
INSPOT A.E.
INTRACOM AE
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
IRISTOYS - Σ.ΛΑΙΜΟΥ
Ι.ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ISOMAT S.A.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΛΛΕΤΗ 3
14452
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔ.
1ο χιλ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΕΣ. 63100
Τ.Κ.
8101
Τ.Θ.
60269
ΠΑΦΟΣ
1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ 23
59100
ΤΚ
15303
ΤΘ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ 131-139
67844
Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 16
15129
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 19
52100
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 57009
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΒΟΛΟΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ 10
15ο χλμ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 409
ΕΙΡΗΝΗΣ 16
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΙΣΩΠΟΥ
14343
38000
14122
17778
57009
ΤΘ 354
Ν ΕΓΝΑΤΙΑ 287
17η ΝΟΕΜΒΡΗ 79
54352
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ 232
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580
16452
ΑΘΗΝΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 31
17672
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΟΥΛΗΣ &ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ
3-5
10562
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΑΕΤΙΔΕΩΝ 13
15561
ΛΗΤΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΑΜΑΡΟΥ.
ΕΒΟΣΜΟΣ
ΠΥΛΑΙΑ
14ο χιλ. ΘΕΣ/ΝΙΚ.-ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 29 &
ΖΑΓΟΡΑΣ 1
15125
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡ. 193 56224
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41
ΠΑΙΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 30-32
17ο ΧΙΛ. ΘΕΣΣ - ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11252
57003
KALESTESIA
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
KARAKITSOS SECURITY
LINEA IDEALE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
MAKRO CASH & CARRY
WHOLESALE
MARCOM SYSTEM
TZELEPOGLOU
MC DONALD'S HELLAS LTD
MEGABIT Α.Ε.
NEODENT A.E.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝ.
ΓΛΥΦΑΔΑ
OPTIMA ΑΕΕΧ
ΑΘΗΝΑ
P.O. PREMIER SHIPPING LTD
PRICE WATER
HOUSECOOPER
BUISNESS SOLUTIONS
PROTOTHERM
RAM EYROPE ΕΠΕ
ROUSSOS MOTOR AGENCY
LTD
ΛΕΜΕΣΟΣ
SCHENKER ΑΕ
SCHNEDER ELECTRIC A.E.
SOCIETE GENERALE
CYPROUS LTD
SPANNER ΕΠΕ
T.V. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
THE PR TEAM
TRAFFIC ΑΒΕΕ
TΣΟΝΑΚΙΔΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
TRUST OFFICE
TΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.
UNILEVER - ΕΛΑΪΣ Α.Ε.Β.Ε.
VIDAVO Α.Ε.
WOODMAN AE
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Α.Α.ΟΣ ΒΑΕΝΙ
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Α.Σ. ΜΕΣΗΣ
ΑLEX PAK
ΑΒΕ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΑΕ ΝΕΟΓΑΛ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜ. 63 &
ΖΕΠΠΟΥ 48
16675
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Αγ. ΙΩΆΝΝΗΣ
ΡΕΝΤΗΣ
ΚΗΦΙΣΟΥ 98
18233
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 282
ΨΑΡΩΝ 27& ΜΕΘΩΝΗΣ 88
15232
18546
Τ.Θ.142
ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 2
& ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 43
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 81-Μ&Α
HOUSE FLAT 31
57008
ΙΩΝΙΑ
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ
10556
3048
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Λ. ΚΗΦΙΑΣ 268
15232
ΚΕΡΚΥΡΑ
1ο χιλ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΣΤΡΟΥ
52300
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΚΥΟΡΟΥ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 9 &
ΚΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
57009
14ο χιλ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΕΡΡΕΣ
ΝΈΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΝΑΟΥΣΑ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΧΑΝΙΑ
ΚΥΜΙΝΑ ΘΕΣ.
ΔΡΑΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 388100
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 7
16Ο χλμ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΥΠΑ 5
ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74
9ο χμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ
ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 81
ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α
ΜΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ
Γ. ΠΑΡΔΑΛΗ 17
15125
54500
18547
57001
22100
61200
11143
57300
Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 42
18536
ΑΙΟΛΟΣ LOGISTIC SERVICES Ν. ΙΩΝΝΙΑ
ΆΡΤΑ
ΑΛΕΞ ΓΡΙΒΑΣ ΟΕ
ΠΕΤΡΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΝΕΚ Α.Ε.
ΠΑΤΡΑ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Ε.Ε.
ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΟΕ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΟΙ Κ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΦΟΙ ΝΙΚΗΤΑ
ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ
ΠΑΤΡΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒACKSTAGE ART
ΝΑΟΥΣΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜ. ΦΩΣΦ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Γ. Σ. ΜΠΟΛΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΠΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΚΟΥΜΠΙΔΕΝΗΣ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΛΟΥ ΑΕΕ
Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
Δ.ΕΠ.Α.
ΦΕΛΩΝΗ
ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΑΒΕΕ
ΑΘΗΝΑ
ΔΕΑΠ
KOZANH
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗΜ. ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΑΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
Ε.Α.Σ.Α. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝ/ΣΜΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ε.Β.Ε.Θ
ΣΚΥΔΡΑ
Ε.Λ.Τ.Α.
ΑΘΗΝΑ
Ε.Ρ.Τ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕPI-DIRECT
ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΔΗΚΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
ΕΚΟ
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΕΛ.Β.Ο.
ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΧΛΟΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ
ΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
25
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 21
[ΤΘ 91]
3ο χιλ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
26517
26110
ΤΘ 1035
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 8
59200
ΟΛΥΜΠΟΥ 32
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6
ΤΚ 57009
15232
ΒΙΤΣΙ 53
54627
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346
14ο χιλ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 207
67100
ΔΙΑΒΑΤΑ
28ης ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 8
22100
ΣΚΥΔΡΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432
ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12
P.O.BOX 40287
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΛΤΕΣΙΟΥ 14
Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 122
2465
52100
10680
56334
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2
ΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΟΥ 32
11527
54110
57009
17ο χιλ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΈΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΝ/ΣΜΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.
ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΤ.Α.Π. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΕ
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΖΕΥΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
ΗΛΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΩΠΟΛΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚlEEMANN HELLAS A.B.E.E. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜ &
ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗ Α
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
Ν. ΑΡΤΑΚΗ
ΚΕΚ PRAXIS
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ Α.Ε.
ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΛΑΜΨΑ
ΛΙΜΠΑΝΤΖΗΣ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
κ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μ.Α. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΕΒΓΑΛ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΑΕ
(ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ)
ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΒΕΕ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠ. ΔΑΣΟΥΣ
ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1
57009
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΡ. ΚΟΥΝΑΝΤΟΥ 6
52100
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8
17671
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 8 ΙΛΙΟΝ 13122
57022
ΤΖΟΡΤΖ 5
59034
10682
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ (6ο
56429
χιλ.)
ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
61100
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΑΤ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 4
ΣΗΤΕΙΑΣ 6
71601
57003
19013
14451
1ο χιλ. ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ - ΚΑΣΤ.
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11
ΤΣΟΝΤΟΥ ΒΑΡΔΑ 42
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΙΟΥ Α 1
ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΓΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΠΑΛΑΙΑ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΣΤΕΝΕΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣ.
26
54110
ΤΘ 1001
ΤΘ 40866
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 134
ΠΙΚΕΡΜΙ
20ο χλμ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1 & ΔΕΛΦΩΝ
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
ΡΗΓΓΙΛΛΗΣ 8
Ν. Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ε.Ε.
ΝOTION ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 350
ΝΙΑΟΥΝΑΚΗ Ε
Πειραιάς
Ο.Λ.ΠΕ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΡΟΔΟΣ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 80
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ
ΣΕΡΡΕΣ
3ο χιλ. ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΥΣΤΡΙΑΣ Α.Ε.
Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Σ.
ΠΑΤΡΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13
Π. Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 265
Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 69
ΠΑΕ ΑΡΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΡΓ Β ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΡΕΤΖΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΨΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 218
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. Π.
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΛΩΝΟΣ
Ε.Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΒΕΕ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΣΤΑΜΠOΥΛΗΣ & ΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑΚΑΝΤΖΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α.Ε.
ΤΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΟΙΝΙΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ
ΟΛΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΝΙΑ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ
27
19009
15125
10674
14231
Τ.Κ.
85100
Τ.Θ.464
14568
14561
54249
59032
10442
71110
Τ.Θ.1033
15110
62400
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2
64525
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 35
54638
ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ 5
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. &
ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37
6Ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Θ.111 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
10165
ΤΘ40306
ΤΚ56010
57009
6.6 Εταιρείες και Δημόσιοι Οργανισμοί στους οποίους εργάζονται πτυχιούχοι Διεθνούς
Εμπορίου
Στα πλαίσια διαφόρων ερευνών που διεξήγαγε το Τμήμα, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η
επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων του και να προσδιορισθούν οι παράγοντες που
επηρεάζουν και ερµηνεύουν τον τρόπο και τον βαθµό απορρόφησης των πτυχιούχων από την
αγορά εργασίας, καθώς και το ποιοτικό επίπεδο της επαγγελµατικής τους απασχόλησης.
Η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων κατά το 2006
και τηλεφωνικής συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2007. Οι πληροφορίες που
αντλήθηκαν και επεξεργάσθηκαν αφορούσαν πτυχιούχους που είχαν ορκισθεί έως τον Ιούνιο
2006 (σύνολο 376 απόφοιτοι). Από αυτούς οι 158 ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και
συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο ή απάντησαν στη τηλεφωνική συνέντευξη. Το
κύριο ενδιαφέρον της έρευνας εστιαζόταν σε στοιχεία επαγγελµατικής αποκατάστασης (φορέας
απασχόλησης, ειδικότητα στην οποία απασχολείται, τρόπος ανεύρεσης της εργασίας, κ.λπ.),
καθώς και επιθυμία παρακολούθησης περαιτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Από το σύνολο των πτυχιούχων που ανταποκρίθηκαν στις δύο έρευνες διαπιστώθηκε ότι
περίπου ένα ποσοστό της τάξης του 85% αυτών (134 απόφοιτοι) έχουν μόνιμη εργασία µετά
την αποφοίτησή τους από το Τµήµα, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν εργασθεί ποτέ (24 απόφοιτοι).
Οι λόγοι της µη απασχόλησης, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους, είναι: Έλλειψη θέσης,
στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά κυρίως τα άτοµα που είχαν αποφοιτήσει πρόσφατα από το
Τµήµα), μεταπτυχιακές σπουδές και διάφοροι άλλοι λόγοι.
Οσον αφορά τον φορέα απασχόλησης, η πλειοψηφία των πτυχιούχων (περίπου 69%), εργάζεται
στον ιδιωτικό τοµέα µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, ενώ το 22.5% των πτυχιούχων (27
πτυχιούχοι) εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μικρά σχετικά είναι τα ποσοστά αυτών οι
οποίοι εργάζονται σε δική τους ή συγγενική επιχείρηση (12 απόφοιτοι, ποσοστό 8.5%)
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν
αποφοίτους του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την
παραπάνω έρευνα.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ALFA WOOD
COCA COLA 3E
ELMEK SPORT
GOLOPLAST O.E.
HERTZ HELLAS
INFOQUEST A.E.
KARLA MOSS
LAVIFARM A.E.
MYLOI SOGIAS A.E.
NIKΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ A.E. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ
PRIMULA S.A.
SANWARE A.B.E.
SARA LEE
SATO A.E.
SMART TECHNICAL SOLUTIONS O.E.
28
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
VIVARTIA A.E.
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
ΝEW ΦΑΡΜ Α.Ε.
ΝΕΟΣΕΤ
ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΠΙΣΤΑΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.
ΤΙΜ HELLAS
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΠΕ ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που απασχολούν αποφοίτους του
τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την παραπάνω έρευνα.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΑΤΥ
ΕΦΟΡΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΦ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6.7 Αποσπάσματα από τα Φ.Ε.Κ. των Οργανισμών – Υπουργείων που αφορούν θέσεις
αποφοίτων Τμήματος διεθνούς Εμπορίου
Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται όλα τα ΦΕΚ των Οργανισμών – Υπουργείων που αφορούν
θέσεις αποφοίτων Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. Η έρευνα παρουσιάζει τις προκηρύξεις που
έγιναν για τα έτη 2006 και έως Αύγουστο 2007. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό ο κατάλογος
αυτός να ανανεώνεται και να είναι συνεχώς ενημερωμένος με νέα στοιχεία, ώστε να αποτελεί
πολύτιμο βοηθό για τους αποφοίτους μας.
6.8 Συνήθεις πηγές πληροφοριών για θέσεις εργασίας
Υπάρχει πλήθος πηγών όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά
με θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ημερήσιος ή
29
περιοδικός τύπος, περιοδικά επαγγελματικών φορέων και συλλόγων και ενώσεων, εταιρείες
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι.
Πιο συγκεκριμένα τα Γραφεία Διασύνδεσης απευθύνονται στους σπουδαστές και πτυχιούχους
των ιδρυμάτων και δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Διευκολύνουν και συστηματοποιούν την επικοινωνία σπουδαστών και πτυχιούχων με
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και για
την εύρεση θέσεων εργασίας αντίστοιχα.
• Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών ή
προγραμμάτων επιμόρφωσης, υποτροφίες και συνέδρια.
• Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των προσπαθειών
επαγγελματικής αποκατάστασης.
• Διοργανώνουν Ημέρες Σταδιοδρομίας, Σεμινάρια και Συναντήσεις, με ενδιαφέροντα
θέματα που προωθούν τους στόχους τους και καλύπτουν τις ανάγκες των
συμμετεχόντων.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά πηγές πληροφοριών για θέσεις εργασίας καθώς
και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση:
Πίνακας 4: Πηγές πληροφόρησης για θέσεις εργασίας
ΠΗΓΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εφημερίδα Δημοσιογραφικά- Προσλήψεις
http://www.gspa.gr
στο Δημόσιο
Εθνικό Τυπογραφείο-Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.
http://www.et.gr
http://www.asep.gr
Α.Σ.Ε.Π.-Πληροφορίες για διαγωνισμούς,
προσλήψεις στο δημόσιο, αποτελέσματα,
μελλοντικοί διαγωνισμοί
Ο.Α.Ε.Δ.
http://www.oaed.gr
Εργασία στο Εξωτερικό με το Πρόγραμμα
http://www.eures.gr
EURES του Ο.Α.Ε.Δ.
Γραφείο Ενημέρωσης ανέργων και
http://www.acci.gr/bie/
επιχειρήσεων του Ε.Β.Ε.Α.
ΚΕ.Π.Ε.Α. Κέντρο Πληροφόρησης
http://www.kepea.gr
Εργαζομένων και Ανέργων Γ.Σ.Ε.Ε.
Ε.Κ.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
http://www.ekep.gr
Προσανατολισμού
Τ.Ε.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
http://www.tee.gr
Πολυεθνική υπηρεσιών
http://www.manpower.gr
http://www.adecco.gr
Μερική απασχόληση-part time εργασίες
http://www.bestjobs.gr
Επαγγέλματα, Επιμελητήρια, Πληροφόρηση
http://www.chambernet.gr
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
http://www.eie.gr
Αγορά εργασίας-Πληροφόρηση και στήριξη
http://www.mitnet.gr
Κοινωνικών Ομάδων
Αναζήτηση εργασίας
http://www.jobshop.gr
http://www.kariera.gr
http://www.skywalker.gr
http://www.agoraergasias.gr
http://www.manwork.gr
http://www.telejob.ch/home-greece.html
http://www.jobmarkrt.gr
http://www.injobs.gr
http://www.jobseeker.gr/index1.ihtml
http://www.jobseeker.gr
30
Προσφορά εργασίας, καριέρας, θέσεις
εργασίας στο εξωτερικό
Πληροφορίες για μερική ή ολική απασχόληση
από το σπίτι
Εφημερίδες
31
http://www.intrajobs.com
http://www.infojob.gr
http://www.jobs.gr
http://www.justjobs.gr
http://www.e-ergasia.gr
http://www.ipjobs.tk
http://www.e-workinhome.gr
http://www.ethnos.gr/ergasia/ergasia.htm
http://www.enet.gr/xe/home.htm
http://www.tanea.dolnet.gr/ma/ztypal/plaisia/plaisia.htm
http://www.superaggelies.gr
7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.1 Γενικές πληροφορίες
Ο πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για μεταπτυχιακές
σπουδές, είτε στα Ελληνικά Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Οι όροι
Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την
προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα μας
μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ενώ,
συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την
κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών
και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.
Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των
μεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονιστούν τα ακόλουθα:
1.
Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95 για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από
προϋποθέσεις.
2.
Με τον Νόμο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. & των αποφοίτων τους
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα κατωτέρω:
• Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού
Τομέα.
• Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε
Ελληνικά Ιδρύματα & στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων
σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο.
• Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας
αυτής.
3.
Σημειωτέον ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο :
• Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού
αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
• Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης & συνδιοργάνωσης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη
λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του
εσωτερικού.
• Αναγνωρίστηκαν τα Μ.Π.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόμος
για την ίδρυση και λειτουργία και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα Τ.Ε.Ι.
Τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν απευθύνονται σε όλους
σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και εμπλουτίζονται συνεχώς με την προσθήκη νέων. Η
διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που
θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. Σε
γενικές γραμμές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στο τμήμα.
2. Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. όταν αυτό έχει
αποκτηθεί στο εξωτερικό.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Συστατικές Επιστολές.
5. Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας.
32
Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει με σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες εφαρμογής
των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών ή την εξέταση του υποψηφίου σε
ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα της οποίας συνεκτιμάτε με την επιλογή. Επιπλέον οι
υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΜΠΣ.
Σχετικά με την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέμεται από το τμήμα στο οποίο εκπονείται
και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα
απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εκπονείται η
διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Τα
δικαιολογητικά συνήθως που ζητούνται είναι:
1.
Αίτηση.
2.
Πτυχίο & μεταπτυχιακός τίτλος.
3.
Βιογραφικό σημείωμα & αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
4.
Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί
κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν στους
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν
στα Τ.Ε.Ι. Στον Πίνακα 5 παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.
7.2 Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από
μέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τμήματος. Για τις επιτροπές επιλογής
υποψήφιων στα προγράμματα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που περιλαμβάνουν :
Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για μεταπτυχιακά, χωρίς να έχει ληφθεί
ακόμα το πτυχίο εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών
σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.
Μέσος όρος πτυχίου: Διαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός βαθμός
πτυχίου μεγαλύτερος του 7 στα 10. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του
ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, υπό συνθήκες.
Αίτηση: Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις
απαιτούν μία έκθεση, όπου με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις
γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του
υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντομη παρουσίαση ιδεών.
Εξετάσεις - τεστ: Αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τόσο του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού ζητούν από τους υποψήφιους να διαγωνιστούν σε τυποποιημένα τεστ
δεξιοτήτων, γλωσσομάθειας και αναλυτικής ικανότητας. Τα περισσότερα πανεπιστήμια του
εξωτερικού απαιτούν τεστ γλωσσομάθειας (TOEFL, IELTS κτλ) και τεστ δεξιοτήτων και
αναλυτικής ικανότητας (GRE, GMAT, κ.α.) με συγκεκριμένο όριο επίδοσης που διαφέρει από
σχολή σε σχολή. Τα Πανεπιστήμια του εσωτερικού συνήθως απαιτούν (πέρα των παραπάνω)
την γραπτή εξέταση των υποψηφίων σε συγκεκριμένη ύλη η οποία προσδιορίζεται από
βιβλιογραφία που καθορίζει το τμήμα
33
Πίνακας 5: Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αγ. Σπυρίδωνα &
Μήλου
Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω
4ο χλμ ΙωαννίνωνΑθηνών
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Τ.Κ. 110-47100 Άρτα
Τ.Κ. 140
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Σταυρωμένος-71100
Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Ε.Ι.
Τ.Θ. 1456
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 54101
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Ε.Ι.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ε-MAIL
210-5385180-3
[email protected]
2365-1067610
[email protected]
2810-379335-7
[email protected]
2310-791480-1
[email protected]
Αγ. Λουκάς,
Τ.Κ. 65404
2510462198
2510-462204
[email protected]
Αντικάλαμος,
Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
27210-69393
[email protected]
Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
24610-40161-5
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
3ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Τ.Κ. 35100 Λαμία
22310-52640
[email protected]
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Κ. 41110 Λάρισα
2410-611995
2410-618098
[email protected]
26310-58276
[email protected]
2610-318927
2610-317110
[email protected]
210-5381294-6
[email protected]
Τ.Ε.Ι.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
Νέα Κτίρια,
Τ.Κ. 30200
Μεσολόγγι
Θεοτοκοπούλου
Τ.Κ. 26334 Κουκούλι
Πάτρα
Π. Ράλλη & Θηβών
250,
Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω
Τέρμα Μαγνησίας,
Τ.Κ. 62124 Σέρρες
[email protected]
23210-49228
23210-37744
[email protected]
Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ.
34400
22980-99706
[email protected]
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.
Ν. Ηράκλειο Αττικής,
Τ.Κ. 14121
210-2896763
[email protected]
Συστατικές Επιστολές: Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούν την
συμπλήρωση δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών που αναφέρονται στις ακαδημαϊκές
επιδόσεις, την τυχόν επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία του χαρακτήρα των υποψηφίων καθώς
και όποιες εξέχουσες δραστηριότητες/εργασίες/συμμετοχές κατά την διάρκεια των σπουδών
τους μπορούν να ενδυναμώσουν την υποψηφιότητα του αιτούμενου. Τις περισσότερες φορές οι
συστατικές επιστολές δίνονται από καθηγητές του τμήματος που γνωρίζουν αρκετά καλά
τον/την υποψήφιο μέσα από μαθήματα, καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας, έλεγχος πρακτικής
άσκησης, εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων, συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα κ.α.
Αρκετά προγράμματα απαιτούν συστατική επιστολή και από εργοδότες ή στελέχη
επιχειρήσεων. Οι συστατικές επιστολές από επαγγελματίες του χώρου θεωρούνται απαραίτητη
προϋπόθεση για μεταπτυχιακά προγράμματα που απευθύνονται τόσο σε φοιτητές όσο και σε
στελέχη επιχειρήσεων.
34
Συνέντευξη: Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’ αυτή την περίπτωση
απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις
όπως :
1. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα.
2. Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε.
3. Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί.
4. Μιλήστε για τον εαυτό σας.
5. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
6. Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος.
7. Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα.
8. Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών
7.3 Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates): αποτελούνται από στοιχεία
διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, μερικές σπουδές προσφέρουν την
ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά
από μια επιτυχημένη ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 μήνες.
2. Πτυχία masters με διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείμενο της μελέτης (MAMaster of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration), είναι
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διαρκούν ένα έως δυο έτη και αποτελούνται από σειρά
μαθημάτων, εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές
εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως
μια εκτεταμένη έκθεση. Δεν έχουν διαβαθμίσεις αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να
απονέμουν μια διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση.
3. Πτυχία masters με έρευνα: μπορούν να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες full
time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhil-Master of Philosophy και MResMaster of Research.
4. Διδακτορικά: απονέμονται για μια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο
πεδίο, πραγματοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφονται τα
αποτελέσματα αυτής και τα συμπεράσματα ως μια διατριβή. Για την ολοκλήρωσή του
απαιτούνται συνήθως τρία χρόνια.
Στον Πίνακα 6 αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι
περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές.
35
Πίνακας 6: Τίτλοι και διάρκεια σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Τίτλοι
Διδακτορικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ελληνικοί
Διδακτορικό: 3 έτη
τουλάχιστον
Βρετανικοί
Ph.D: 2 έτη
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Πρόγραμμα: 1 έως 2 έτη
Mphil: 1 έως 2
Msc, MA, MBA, LLM*: 1
έτη
έτος
Γαλλικοί
Doctorat: 2-4 έτη μετά
το DEA
Αμερικάνικοι
Doctorate-PhD: 3 έτη
Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη
Καναδικοί
Doctorate-PhD: 3 έτη
Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη
Γερμανικοί
Doctorate: 2-5 έτη
Magister LLM
DEA: 1 έτος
DESS:1 έτος
7.4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους του
Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο μπορεί να παρακολουθήσει
κάθε υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και τηρεί κατά
περίπτωση ορισμένες προϋποθέσεις. Πολλά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που
προσφέρονται μέχρι σήμερα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι διατμηματικά, συμμετέχουν
δηλαδή στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους διαφορετικά Τμήματα του Πανεπιστημίου ή, σε
πολλές περιπτώσεις, και περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια.
Η διάρκεια των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο κυμαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισμένα
μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα μερικής
παρακολούθησης. Το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ποικίλει ανά Πανεπιστήμιο ή
ανά Τομέα εξειδίκευσης και φτάνει μέχρι 9000 Ευρώ. Στον Πίνακα 7 παρατίθενται τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρουν τον πτυχιούχο του Διεθνούς Εμπορίου.
36
Πίνακας 7: Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οικονομική Επιστήμη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κα Σιγούρου
www.de.aueb.gr
ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ. 210 8203644
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Φαξ. 210 8828655
e-mail:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[email protected]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κα Μηλιώρη
Οικονομική Επιστήμη για
ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ. 210 8203649
στελέχη: Εφαρμοσμένα
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Φαξ. 210 8828992
Οικονομικά και
e-mail:
Χρηματοοικονομικά με έμφαση
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[email protected]
στις Στρατηγικές Αποφάσεις
www.de.aueb.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Λευκάδος 33
Λογιστική και
ΑΘΗΝΑΣ
&Ευελπίδων 47,
Χρηματοοικονομική
γραφείο 908
www.aislab.aueb.gr/accfin/master/ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Τηλ. 210 8203633
new
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Φαξ. 210 8203634
Διοίκηση Υπηρεσιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Λευκάδος 33
www.msmfull.aueb.gr
ΑΘΗΝΑΣ
&Ευελπίδων 47,
Τμήμα:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
γραφείο 206 2ος
όροφος
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τηλ. 210 8203874
Φαξ. 210 8203875
Λευκάδος 33
Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
&Ευελπίδων 47,
www.msmpart.aueb.gr
Τμήμα:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
γραφείο 206 2ος
όροφος
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τηλ. 210 8203872
Φαξ. 210 8203875
ΜΒΑ International Programm
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Λευκάδος 33 &
www.i-mba.aueb.gr
ΑΘΗΝΑΣ
Ευελπίδων 47,
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Τηλ. 210 8203660-62
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΒΑ International Programm για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Λευκάδος 33 &
στελέχη
ΑΘΗΝΑΣ
Ευελπίδων 47,
www.i-mba.aueb.gr
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Τηλ. 210 8203660-62
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Λευκάδος 33
Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
&Ευελπίδων 47,
Σπουδές
γραφείο 107, 1ος
www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiak Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
oeidikeushs.html
όροφος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τηλ. 210 8203645
ΣΠΟΥΔΩΝ
Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Λευκάδος 33
επιχειρήσεων και οργανισμών
ΑΘΗΝΑΣ
&Ευελπίδων 47,
http://www.aueb.gr/deos/gr/metap Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
γραφείο 107, 1ος
tyxiakoparttime.html
όροφος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τηλ. 210 8203865
ΣΠΟΥΔΩΝ
Φαξ. 210 8203864
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κα Σκεύη
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με
ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ. 210 8203432
Νέες Τεχνολογίες
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
http://www.mcm.aueb.gr/ment/
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
37
Οικονομική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη
http://www.de.aueb.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ - Διατμηματικό
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ - Διατμηματικό
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ - Διατμηματικό
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ - Διατμηματικό
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ - Διατμηματικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
http://www.panteion.gr/gr/new/me
nu/metaptyxiako1.htm
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση
και Επικοινωνία
http://www.panteion.gr/gr/new/me
nu/metaptyxiako5.htm
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
http://www.panteion.gr/gr/new/me
nu/metaptyxiako5.htm
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με
Νέες Τεχνολογίες για στελέχη
http://www.executivement.aueb.gr
Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων ΜΒΑ
http://www.interdeptmba.aueb.gr/
Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων για στελέχη
Executive MBA
http://www.executivemba.aueb.gr/
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(Πλήρους Φοίτησης)
http://www.mbc.aueb.gr/hrm/
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(Μερικής Φοίτησης)
http://www.mbc.aueb.gr/hrm/
Χρηματοοικονομική Τραπεζική
για Στελέχη
http://www.de.aueb.gr
Διοίκηση Επιχειρήσεων
http://www.panteion.gr/gr/new/me
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(διευρωπαικό-διαπανεπιστημιακό
Π.Μ.Σ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
38
Κα Μαυρομαρά
Τηλ. 210 8203665
Κα Χαιδεμενάκη
Τηλ. 210 8203645,
8831094
Κα Σταυροπούλου
Τηλ. 210 8203638,
8828474
Κα Γαγλία
Τηλ. 210 8203878
Φαξ. 2108203877
Κα Μακρυνιώτη
Τηλ. 210 8203876
Φαξ. 2108203877
Κα Σπυριδάκη
Τηλ. 210 8203689,
8828992
Κτίριο Κεντρικής
Διοίκησης, 3ος όροφος
Τηλ. 2109201058
Φαξ. 2109229312
Πτέρ.Στασινόπουλου
2ος όροφος, αιθ. 314.
Τηλ. 210 92200031,
2109201601
Φαξ. 2109213140
e-mail:
[email protected]
Κτίριο Κεντρικής
Διοίκησης, 3ος όροφος
Τηλ. 210 9201062
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Καραολή και
Δημητρίου 80
nu/metaptyxiako5.htm
Διοίκηση Επιχειρήσεων για
Στελέχη
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/o
rg_dioik_epix/metapt/emba
Διοίκηση Επιχειρήσεων –
Μάνατζμεντ Τουρισμού
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/o
rg_dioik_epix/metapt/emba/files/s
tart.htm
Διεθνείς Ευρωπαικές Σπουδές
http://www.unipi.gr/pmsdes/
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(διευρωπαικό-διαπανεπιστημιακό
Π.Μ.Σ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(διευρωπαικό-διαπανεπιστημιακό
Π.Μ.Σ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(διευρωπαικό-διαπανεπιστημιακό
Π.Μ.Σ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χρηματοοικονομική και
Τραπεζική Διοικητική
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/x
rhm_trap/metapt/xrhm_trap_meta
pt_index.html
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση για
Στελέχη
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/x
rhm_trap/metapt/xrhm_trap_meta
pt_index.html
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση
Βιομηχανικών Συστημάτων με
κατευθύνσεις:
1. Logistics
2.Συστήματα Διαχείρισης
Ενέργειας & Προστασίας
Περιβάλλοντος
http://www.tex.unipi.gr/master_ne
w/
Οικονομική και Επιχειρησιακή
Στρατηγική
http://www.unipi.gr/master_oes/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ναυτιλία
http://www.unipi.gr/master_oes/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οικονομική Επιστήμη με
κατευθύνσεις
1.Οικονομική Πολιτική και
Ανάπτυξη
2.Διεθνή Χρηματοδότηση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διατμηματικό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
39
Πειραιάς 185 34
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ. 2104142394
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ. 2104142323
Φαξ. 210 4142341
email:[email protected]
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ. 2104142323
Φαξ. 210 4142341
email:[email protected]
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ. 210 4142284
e-mail:
[email protected]
Καραολή και
Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Κτίριο Η, ισόγειο
Εγνατίας 156,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 891531
e-mail:[email protected]
http://www.uom.gr
Πληροφοριακά Συστήματα
http://www.uom.gr/index.php?tmi
ma=103&categorymenu=3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διατμηματικό
Διοίκηση Επιχειρήσεων
http://www.uom.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διατμηματικό
Εφαρμοσμένη Πληροφορική
http://www.uom.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διατμηματικό
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
http://www.soc.uoc.gr/econ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Συστημάτων Παραγωγής
http://www.dpem.tuc.gr/view.asp?
page=Metaptixiaka
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οργάνωσης και Διοίκησης
http://www.dpem.tuc.gr/view.asp?
page=Metaptixiaka
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Επιχειρησιακής Έρευνας
http://www.dpem.tuc.gr/view.asp?
page=Metaptixiaka
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχεδιασμού, Διοίκησης &
Πολιτικής Τουρισμού
http://www.ba.aegean.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διοίκηση Eπιχειρήσεων
http://www.ba.aegean.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές
Εμπόριο
http://www.stt.aegean.gr/studiesGr
.asp
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διοίκηση και Οικονομία με
κατεύθυνση στα διεθνή και
ευρωπαϊκά οικονομικά
http://web.auth.gr/leap/graduate
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
40
Κτίριο Η, ισόγειο
Εγνατίας 156,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 891531
e-mail:[email protected]
Κτίριο Η, ισόγειο
Εγνατίας 156,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 891530
e-mail:[email protected]
Κτίριο Η, ισόγειο
Εγνατίας 156,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 891530
e-mail:[email protected]
Πανεπιστημιούπολη
Γάλλου, Ρέθυμνο
κα Γιωτοπούλου
Τηλ. 28310-77405,
Φαξ 28310-77406
Τηλ. 2821 0 37301,
37302, 37305, 37279,
e-mail
[email protected].
Τηλ. 2821 0 37301,
37302, 37305, 37279,
e-mail
[email protected].
Τηλ. 2821 0 37301,
37302, 37305, 37279,
e-mail
[email protected].
Μιχάλειο Κτίριο,
Μιχάλων 8, 82100
ΧΙΟΣ
Τηλ.: 2271 0 35111
Fax: 22710 35199
Email: [email protected]
Μιχάλειο Κτίριο,
Μιχάλων 8, 82100
ΧΙΟΣ
Τηλ.: 2271 0 35111
Fax: 22710 35199
Email: [email protected]
Κτίριο Κοραή 2α,
82100 Χίος
Τηλ.: 2271 0 35211
Fax: 2271 0 35299
email: [email protected]
www.econ.auth.gr
Τραπεζική
http://www2.eap.gr/frameset.jsp?l
ocale=el
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
http://www2.eap.gr/frameset.jsp?l
ocale=el
Διοίκηση Επιχειρήσεων
http://www2.eap.gr/frameset.jsp?l
ocale=el
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του
Εθνικού Συστήματος Υγείας
http://www2.eap.gr/frameset.jsp?l
ocale=el
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
http://www2.eap.gr/frameset.jsp?l
ocale=el
Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων
http://www2.eap.gr/frameset.jsp?l
ocale=el
Διεθνών Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Σχέσεων
http://www.ierd.duth.gr/akadimaik
a_meta.html
ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων
τροφίμων
http://www.agricman.uoi.gr/metap
tyxiaka.html
Εφαρμοσμένη Οικονομική και
Χρηματοοικονομική
http://www.econ.uoa.gr/UA/conte
nt/gr
Οικονομική Επιστήμη
http://www.bma.upatras.gr/new/in
dex.html
Διοίκηση Επιχειρήσεων
http://webba.bma.upatras.gr/new/i
ndex.html
Οικονομική Επιστήμη
http://www.econ.upatras.gr/metapt
y3c7iakes-spoydes
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
www.eap.gr
www.eap.gr
www.eap.gr
www.eap.gr
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
www.eap.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
Τηλ. 2531039826
www.ierd.duth.gr/akad
imaika
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ. 24610 74151
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τηλ. 210 3689848,
3689849.
www.eap.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
Τηλ. 210 3689848,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα:
3689849.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ. 2610 996327
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ. 2610 996270
Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΕΜΠ: 210 7723695
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ
ΟΠΑ: 2108203690
ΕΜΠ ΚΑΙ ΟΠΑ
ΟΠΑ: 2108203645
Μαθηματικά της Αγοράς και της
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Παραγωγής
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ &
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑ
Επίσης στον Πίνακα 8 παρατίθενται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που αποτελούν
συμπράξεις των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων Εσωτερικού ή Εξωτερικού αλλά λαμβάνουν χώρα
στην Ελλάδα.
41
Πίνακας 8: Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συμπράξεις Τ.Ε.Ι. ομοταγή πανεπιστήμια του
εξωτερικού
Τίτλος Προγράμματος
MSc Program in
Βusiness Economics and
Informatics
Οικονομικά των
Επιχειρήσεων &
Πληροφορική
MSc in Finance and
Financial Information
Systems
Χρηματοοικονομικά
και
Χρηματοοικονομικά
Πληροφοριακά
Συστήματα
M.Sc in Business
Economics, Finance and
Banking
Οικονομική των
Επιχειρήσεων,
Χρηματοοικονομική
και Τραπεζική
ΜΒΑ
Διοίκηση Επιχειρήσεων
MSc in Management
Επιστήμη της
Διοίκησης
Τ.Ε.Ι.
Τμήμα Τ.Ε.Ι. και
τηλέφωνο γραμματείας
Αθήνας
Εμπορίας
και
Διαφήμισης
210-5385209
http://www.teiath.gr/
sdo/marketing/
Καβάλας
Κρήτης
Λάρισας
Λάρισας
ΜSc in International
Business Επιστήμη του
Διεθνούς Επιχειρείν
Λάρισας
ΜSc in Finance
Χρηματοοικονομικά
Λάρισας
MSc in International
Marketing Διεθνές
Μάρκετινγκ
Πειραιά
MBA
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πειραιά
Διοίκησης Επιχείρησεων
2510-462189, 90,86
http://www.teikav.edu.gr/
abd/
Πανεπιστήμιο
Εξωτερικού
Ιllinois, UrbanaΦ.Ε.Κ.
Champaign Campus
τ.Β΄
(UIUC) U.S.A.
309/07-03(Ηνωμένες Πολιτείες
2007
Αμερικής)
University of
Greenwich,
U.K.
(Ηνωμένο Βασίλειο)
Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής και
University of
Λογιστικής
Portsmouth
http://www.teicrete.gr/tei/
U.K.
el/ekpaideysh/
metaptyxiaka/
(Ηνωμένο Βασίλειο)
metaptyxiaka_program.htm
Διοίκησης και Διαχείρισης
University of
Έργων 2410-684237
Staffordshire,
http://www.teilar.gr/
U.K.
schools/sdo/
(Ηνωμένο Βασίλειο)
project_management
Διοίκησης και Διαχείρισης
University of
Έργων 2410-684237
Staffordshire,
http://www.teilar.gr/
U.K.
schools/sdo/
project_management
(Ηνωμένο Βασίλειο)
Διοίκησης Επιχειρήσεων
2410-684241
http://www.teilar.gr/
schools/sdo/management
Λογιστικής
2410-684397
http://www.teilar.gr/
schools/sdo/logistic/
Διοίκησης Επιχείρησεων
210-5381101, 144
http://gdias.teipir.gr/
postgrad.htm
Λογιστικής
210-5381122
http://apollon.teipir.gr/
42
Φ.Ε.Κ.
Coventry University
U.K.
(Ηνωμένο Βασίλειο)
Coventry University
U.K.
(Ηνωμένο Βασίλειο)
University of Paisley,
U.K.
(Ηνωμένο Βασίλειο)
University of
Kentucky, U.S.A,
(ΗΠΑ)
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
1160/3007-2004
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
1670/1411-2006
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
1197/0408-2004
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
1197/0408-2004
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
1818/1212-2006
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
1827/1412-2006
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
738/18-052004
Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄
738/18-052004
7.5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Εξωτερικό που ενδιαφέρουν αποφοίτους Διεθνούς
Εμπορίου
Οι απόφοιτοι του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου μπορούν να συνεχίσουν για Μεταπτυχιακές ή
Διδακτορικές σπουδές και στο εξωτερικό. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε χώρες
του εξωτερικού που μπορεί να ενδιαφέρουν τον απόφοιτο του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά κάποια προγράμματα παρουσιάζονται στο παράρτημα Α.
Περισσότερες γενικές πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία,
Αμερική και Καναδά που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία εισαγωγής, δίδακτρα, κόστος
διαβίωσης, υποτροφίες, πηγές πληροφόρησης κ.τ.λ. για τις χώρες αυτές, υπάρχουν στον Οδηγό
Μεταπτυχιακών του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας..
7.6 Πηγές πληροφόρησης για μεταπτυχιακά
Πληροφορίες, για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μπορεί να αντλήσει κανείς από
επιμέρους πηγές ανάλογα με τη χώρα που τον ενδιαφέρει. Πηγή πληροφόρησης για κάθε χώρα
αποτελεί το αντίστοιχο προξενείο στην Ελλάδα. Στον Πίνακα 9 αναφέρονται κάποιες τέτοιες
πηγές.
Πίνακας 9: Πηγές πληροφόρησης για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό
Χ
Ω
Ρ
Α
Α
Γ
Γ
Λ
Ι
Α
Γ
Α
Λ
Λ
Ι
Α
ΦΟΡΕΑΣ
Βρετανικό
Συμβούλιο
ΑΘΗΝΑ
Βρετανικό
Συμβούλιο
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Γαλλικό
Ινστιτούτο
Αθηνών
Γαλλικό
Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
-Πληροφορίες
για σπουδές
στην Μ.
Βρετανία
-Πληροφορίες
για υποτροφίες
- Πληροφορίες
για σπουδές
στην Μ.
Βρετανία
- Πληροφορίες
για υποτροφίες
- Πληροφορίες
για σπουδές
στην Γαλλία
- Πληροφορίες
για υποτροφίες
- Πληροφορίες
για σπουδές
στην Γαλλία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ./Fax/e-mail
Πλατεία Κολωνακίου
17,
106 73 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 36 92 333
Fax: 210 36 34 769
e-mail:
[email protected]
general.enquiries@britishco
uncil.gr
Εθνικής Αμύνης 9,
540 13 ΘΕΣ/NIKH
Τηλ.: 231 0 378 300
Fax: 231 0 282 498
email:Educinfo.thess@britco
un.gr
Σίνα 31,
106 80 ΑΘΗΝΑ
Λεωφ. Στρατού
2Α, Τ.Θ. 18103
546 40
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
43
Τηλ. : 210 339 8600
Fax : 210 364 6873
e-mail:
[email protected]
http://www.ifa.gr
Τηλ. : 2310 821231,
Fax: 2310 841283
http://www.ift.gr
Γερμανική
Πρεσβεία
Γ
Γενικό
Ε Προξενείο της
Ρ
Ομοσπ.
Μ Δημοκρατίας
Α της Γερμανίας
Ν
Ι
Α
Ινστιτούτα
GOETHE
- Πληροφορίες
για σπουδές
στην Γερμανία
- Πληροφορίες
για υποτροφίες
της DAAD
- Έντυπα της
DAAD
- Πληροφορίες
για σπουδές
στην Γερμανία
- Πληροφορίες
για υποτροφίες
- Έντυπα της
DAAD
- Πληροφορίες
που αφορούν
την Γερμανία
- Εκμάθηση
Γερμανικής
γλώσσας
Ίδρυμα
Fulbright
ΑΘΗΝΑ
‘Ιδρυμα
Fulbright
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
ΚΗ
Α
Μ
Ε
Ρ
Ι
Κ
Η
Εξεταστικό
Κέντρο
Fulbright /
Prometric
Test Center
Προξενείο
Αμερικανικής
Πρεσβείας
- Πληροφορίες
για σπουδές
στις Η.Π.Α.
- Προμήθεια
αιτήσεων των
τεστ TOEFLGRE-GMAT
- Πληροφορίες
για σπουδές
στις Η.Π.Α.
- Προμήθεια
αιτήσεων των
τεστ TOEFLGRE-GMAT
- Διεξαγωγή
εξετάσεων των
τεστ TOEFLGRE-GMAT
- Διεξαγωγή
εξετάσεων των
τεστ TOEFLGRE-GMAT
Καραολή &
Δημητρίου 3,
106 75 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 728 5111, 728
5242
Fax: 210 722 9311
e-mail:
[email protected]
Καρόλου Ντηλ 4α,
541 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. : 2310 236315
Fax : 2310 240393
- Ομήρου 10-12,
106 72 ΑΘΗΝΑ
- Λεωφ. Νίκης 15,
541 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-Αγ. Νικολάου 99,
262 25 ΠΑΤΡΑ
- Διγενή Ακρίτα 1,
731 00 ΧΑΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 6,
106 74 ΑΘΗΝΑ
- Tηλ : 210 360 8111
Fax : 210 3643518
- Tηλ : 2310 272644
Fax : 2310 239169
Ελευθερίου Βενιζέλου
4
546 24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. : 2310 242904
e-mail:
[email protected]
Αβέρωφ 30 &
Αχαρνών, 4ος όροφος
10433 ΑΘΗΝΑ,
Tηλ. : 210 8846583
Fax. : 210 8846584
e-mail:
[email protected]
Τηλ. : 2310 242904
Fax : 2310 257410
e-mail:
[email protected]
Τηλ. : 210 7212951
Ελ. Βενιζέλου 4
546 24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Έκδοση Βίζας
- Tηλ : 2610 273446
Fax : 2610 622177
- Tηλ : 28210 41874
Fax : 28210 56703
Τηλ. : 210 7241811-12
Fax : 210 7226510
e-mail :
[email protected]
Βασιλίσσης Σοφίας
91,
ΑΘΗΝΑ
44
Καναδική
Πρεσβεία
Κέντρο
Πληροφόρηση
ς για Σπουδές
στον Καναδά
Κ
Α
Ν
Α
Δ
Α
Σ
ΕλληνοΚαναδικός
Σύνδεσμος
Association of
Universities
and Colleges
of Canada
Canadian
Bureau for
International
Education
Natural
Sciences &
Engineering
Research
Council
(NSERC)
Canadian
Information
Center for
International
Credentials
(CICIC)
- Πληροφορίες
για σπουδές
στον Καναδά
- Πληροφορίες
για την
Φοιτητική
Έγκριση
- Υποτροφίες
για
μεταπτυχιακές
σπουδές
- Πληροφορίες
για
μεταπτυχιακά
προγράμματα
και
πανεπιστήμια
- Πληροφορίες
για
μεταπτυχιακές
σπουδές,
υποτροφίες,
εργασία στον
Καναδά.
- Υποτροφίες
για
προγράμματα
διδακτορικού
σε
συγκεκριμένου
ς τομείς
έρευνας.
- Πληροφορίες
για ισοτιμίες
τίτλων
σπουδών
Ιωάννου Γενναδίου 4,
115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 727 3206
Fax : 210 727 3480
e-mail :
kathy.angelopoulou@interna
tional.gc.ca
Καραγιώργη Σερβίας
2,
105 62 ΑΘΗΝΑ
350 Albert Street,
suite 600, Ottawa,
Ontario K1R 1B1,
CANADA
Tηλ : 001-613 563 1236
Fax : 001-613 563 9745
e-mail: [email protected]
220 Laurier Street
W/O,
Suite 1550, Ottawa,
ON K1P 5Z9,
CANADA
Tηλ : 001-613 237 4820
Fax : 001-613 237 1073
e-mail: [email protected]
350 Albert Street,
Ottawa,
Ontario K1A 1H5,
CANADA
Tηλ : 001-613 995 4273
e-mail: [email protected]
95 St. Clair Avenue
West, Suite 1106
Toronto, Ontario M4V
1N6, CANADA
Tηλ : 001-416 962-9725
Fax : 001-416 962-2800
e-mail: [email protected]
7.7 Υποτροφίες-Κληροδοτήματα
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρέχουν διάφοροι φορείς, όπως
υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί αλλά και κάποια πανεπιστήμια.
Για τη χορήγηση υποτροφιών λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, οι επιδόσεις σε
μαθήματα που σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσης που αφορά την υποτροφία, η καλή γνώση
ξένης γλώσσας, καθώς και η καταγωγή και η οικονομική κατάσταση. Στις περισσότερες
περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε ορισμένες η επιλογή γίνεται κατόπιν
συμμετοχής σε διαγωνισμό. Η χρηματοδότηση σπουδών των φοιτητών, όμως, μπορεί -πλην των
υποτροφιών- να γίνει είτε απευθείας από τα πανεπιστήμια ή μέσω προγραμμάτων
δανειοδότησης από τράπεζες.
Τα κληροδοτήματα αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες
διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων για τη χρηματοδότηση των σπουδών
45
προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
σε αντικείμενο και τόπο σπουδών που επιλέγουν (οι ίδιοι οι κληροδότες). Οι κληροδότες
καθορίζουν ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι Δημόσιος οργανισμός, Σύλλογος,
Ίδρυμα κλπ. ενώ τις υποτροφίες καρπώνονται συνήθως άτομα με συγκεκριμένο τόπο
καταγωγής. Κληροδοτήματα παρέχονται για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως και για την εκπόνηση δικτατορικής διατριβής κυρίως όμως για
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για
οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται κάθε έτος για την ολοκλήρωση ενός τύπου σπουδών.
Υπάρχουν όμως και κληροδοτήματα που απονέμονται εφάπαξ, με την μορφή βραβείου.
Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες και κληροδοτήματα παρέχονται στον αντίστοιχο
Οδηγό Υποτροφιών του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
7.7.1 Υποτροφίες από δημόσιους φορείς
Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), http://www.iky.gr, στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως ένα πλήθος προγραμμάτων
υποτροφιών μέσω των οποίων Έλληνες, Ομογενείς, Αλλογενείς, απόφοιτοι της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές,
μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Ειδικότερα στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. από το Ι.Κ.Υ. χορηγούνται υποτροφίες (μέχρι στιγμής
και παρά την ψήφιση του Ν.2916/2001) μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή
εξειδίκευση στο εξωτερικό και ισχύουν τα κατωτέρω:
• Οι υποτροφίες χορηγούνται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε ειδικούς διαγωνισμούς,
που διεξάγει το Ι.Κ.Υ. κάθε χρόνο, κατόπιν προκήρυξης ειδικεύσεων για όλους τους
τομείς των επιστημών και τεχνών.
• Ως προϋπόθεση για συμμετοχή στους διαγωνισμούς ορίζεται η κατοχή πτυχίου και όριο
ηλικίας μέχρι 38 ετών.
• Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 ως 36 μήνες και εξαρτάται τόσο από το
πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση, που
θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του.
• Για σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στα τηλέφωνα 210-3726303,
3726326, 3726327.
7.7.2. Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων με τις οποίες έχουν συναφθεί μορφωτικές συμφωνίες
Πρόκειται για υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται κάθε χρόνο σε Έλληνες υπηκόους από ξένες
κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με τη χώρα μας. Μέσω αυτού του
προγράμματος περίπου 100 φοιτητές κάνουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κάθε χρόνο.
Στις υποτροφίες αυτές περιλαμβάνονται συνήθως τα έξοδα διαμονής, διατροφής και σπουδών,
αλλά οι οικονομικές παροχές αναπροσαρμόζονται, είτε με την ανανέωση του προγράμματος ή
βάσει του μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογραφεί κάθε ακαδημαϊκό έτος. Περιορισμοί
αναφορικά με τις ειδικότητες σπουδών δεν υπάρχουν.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών ποικίλλουν, ωστόσο τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική
βαθμολογία, βιογραφικό σημείωμα, δύο συστατικές επιστολές, πιστοποιητικό γνώσης της ξένης
γλώσσας στην οποία γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων και πρόγραμμα σπουδών που
επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος. Η προκήρυξη των υποτροφιών γίνεται από το
υπουργείο Εξωτερικών, ενώ πληροφορίες παρέχει στους ενδιαφερομένους η Διεύθυνση
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του υπουργείου Παιδείας.
Το ΥΠΕΠΘ κοινοποιεί περί τα τέλη Οκτωβρίου συνήθως τον πίνακα με τις ξένες χώρες που
χορηγούν υποτροφίες και ενημερώνει απευθείας και τις γραμματείες των πανεπιστημίων. Οι
46
χώρες με τις οποίες έχουν ήδη κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι η Αίγυπτος, η Αργεντινή,
το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία, η Δανία, η Ιορδανία, η Ινδία, το Ιράκ, το Ιράν, η
Ιρλανδία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Κίνα, η Κολομβία, η Μάλτα, το Μεξικό, η
Νορβηγία, η Ν. Κορέα, η Ουγγαρία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σλοβακία, η
Σλοβενία, η Συρία, η Τσεχία, η Τυνησία και η Φινλανδία. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να
συμμετέχουν σε ένα μόνο πρόγραμμα υποτροφιών μίας και μόνο χώρας. Όλα τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και στη γλώσσα της χώρας (αγγλική ή γαλλική), εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα, ενώ όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα. Στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,
http://www.neagenia.gr/, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.
Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες που παρέχουν οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί και
άλλοι φορείς ξένων χωρών, μπορεί να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος από τα τμήματα
εκπαιδευτικών θεμάτων ή μορφωτικών υποθέσεων της αντίστοιχης πρεσβείας. Ειδικά η
Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Συμβούλιο της
Ευρώπης, που χορηγούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές
σπουδές.
Υποτροφίες επιστημονικών προγραμμάτων του ΝΑΤΟ
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιστημονικής
Επιτροπής του ΝΑΤΟ χειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα ελλήνων σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ. Οι ειδικότητες και οι
προϋποθέσεις γίνονται γνωστές κάθε φορά με
προκήρυξη. Η χρονική διάρκεια των υποτροφιών κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη ανάλογα με το
πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθηθεί. Η προκήρυξη δημοσιεύεται συνήθως τον Ιανουάριο
και η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
O ΟΑΕΔ χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Οι όροι συμμετοχής
καθορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη, η οποία ανακοινώνεται συνήθως το καλοκαίρι.
Κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών και το ΥΠΕΠΘ
Τα περισσότερα κληροδοτήματα που διαχειρίζονται τα δύο υπουργεία είναι για προπτυχιακό
επίπεδο σπουδών, αλλά αρκετά από αυτά αναφέρονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Όσον αφορά
το Υπουργείο Οικονομικών, κάθε χρόνο καθορίζονται τα ανώτατα όρια των μηνιαίων
υποτροφιών από έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών, και δωρεών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθυνθούν στη Γενική Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου για
σχετικές πληροφορίες.Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αντίστοιχο
Γραφείο Κληροδοτημάτων. Μόνο τα κληροδοτήματα που έχουν ικανά έσοδα δίνουν υποτροφία
κάθε χρόνο. Οι υποτροφίες που δίνονται από κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης από το
ΥΠΕΠΘ χορηγούνται έπειτα από διαγωνισμό. Ο χρόνος του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός.
Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύονται σε εφημερίδες των Αθηνών και μία εφημερίδα του
τόπου όπου αναφέρεται το κληροδότημα. Η προκήρυξη του διαγωνισμού συνήθως
κοινοποιείται και στις γραμματείες των τμημάτων των πανεπιστημίων.
Κληροδοτήματα που διαχειρίζονται τα ΑΕΙ και η Ακαδημία Αθηνών
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαχειρίζονται κληροδοτήματα που χορηγούν βραβεία και
υποτροφίες. Η Ακαδημία Αθηνών, διαχειρίζεται κληροδοτήματα που καλύπτουν τα έξοδα
μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κληροδοτήματα που προσφέρουν
υποτροφίες δεν είναι τα ίδια για κάθε ακαδημαϊκό έτος, αλλά εξαρτώνται από τα έσοδα των
αντίστοιχων ιδρυμάτων.
Κληροδοτήματα ανά Νομό
47
Πληροφορίες για κληροδοτήματα έμμεσης διαχείρισης που ανήκουν σε κάθε νομό και
απονέμονται συνήθως σε φοιτητές που κατάγονται από πόλεις ή χωριά του νομού, έχουν υπό
την εποπτεία τους οι κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης στις νομαρχίες. Η βασική
προϋπόθεση είναι η καταγωγή του υποψηφίου. Επιπλέον, η επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές
και η ηλικία αποτελούν κοινές προϋποθέσεις των περισσότερων κληροδοτημάτων, ενώ η
οικονομική αδυναμία λαμβάνεται υπόψη σε κάποια απ’ αυτά.
Πίνακας 10: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.
Φορέας
Ειδικότητα
Προϋποθέσεις
Υπουργείο Εξωτερικών - Πολλές ειδικότητες
• Ελληνική
που καθορίζονται
“ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΑΤΟ”
υπηκοότητα
κάθε φορά με την
Ζαλοκώστα 1, 100 27
• Ηλικία μέχρι 30
προκήρυξη.
ΑΘΗΝΑ,
ετών (35 για
τηλ: 210 3683129,
γιατρούς)
3683114
• Πτυχίο
τουλάχιστον “7”
• Άριστη γνώση της
γλώσσας εργασίας
Καθορίζονται στην
Καθορίζονται στην
Διεύθυνση Φοιτητικής
προκήρυξη
προκήρυξη
Μέριμνας “Υποτροφίες
που απορρέουν από
διμερείς Μορφωτικές
Συμβάσεις”
τηλ. : 210 3228011
Καθορίζονται στην
Καθορίζονται στην
ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση
προκήρυξη
προκήρυξη
Διεθνών Εκπαιδευτικών
Σχέσεων,
Υποτροφίες Κρατών μελών του Συμβουλίου της
Ευρώπης
τηλ.: 210 3236567
Καθορίζονται στην
Καθορίζονται στην
ΥΠΕΠΘ
προκήρυξη
Υποτροφίες Κρατών - προκήρυξη
μελών της UNESCO
Μητροπόλεως 15 - Αθήνα,
τηλ.: 210 3230461
Ορίζονται στην
Υποτροφίες στην
Υπουργείο Βιομηχανίας
προκήρυξη
Έρευνα και
Ενέργειας και
Τεχνολογία για
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ)
“Πρόγραμμα υποτροφιών - διδακτορική διατριβή
που χορηγεί η Ευρωπαϊκή ή μεταδιδακτορικό
Κοινότητα για την Έρευνα στο πλαίσιο του
προγράμματος
και την Τεχνολογία”
“ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μεσογείων 14-18, τηλ.:
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ” σε
210 6911122
ερευνητές
αναγνωρισμένης
αξίας
Υπουργείο Εργασίας
“Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού”
Εθν.Αντιστάσεως 8 -
Χορηγεί ολιγάριθμες
υποτροφίες κάθε
χρόνο για
μεταπτυχιακές
σπουδές
48
Τόπος Σπουδών
Κράτη – Μέλη
του ΝΑΤΟ
Εξωτερικό
Στο Κράτος που
προσφέρει κάθε
φορά την
υποτροφία
Στο Κράτος που
προσφέρει κάθε
φορά την
υποτροφία
Κράτη – Μέλη
της κοινότητας
Εξωτερικό
Τράχωνες, τηλ.: 210
9929888
Ελληνικός Οργανισμός
Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων και
Χειροτεχνίας
(EOMMEX)
Ξενίας 16 - Αθήνα, τηλ.:
210 7715002 - 10
Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών
Λυσικράτους 14 - Αθήνα,
τηλ.: 210 3254385 - 89
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 48 Αθήνα, τηλ.: 210 7229811
- 15
Καθορίζονται στην
προκήρυξη οι
ειδικότητες κάθε
φορά
Απαραίτητη η
έγκριση της σχολής
προέλευσης του
υποψηφία και ηλικία
μέχρι 40 χρόνων
Κράτη – Μέλη
της ευρωπαϊκής
κοινότητας
Καθορίζονται κάθε
φορά στην
προκήρυξη
Επιτυχία σε εξετάσεις
που διενεργεί το
Ίδρυμα επί
συγκεκριμένης ύλης
Καθορίζονται κάθε
φορά στην
προκήρυξη
Εσωτερικό Εξωτερικό
Καθορίζονται κάθε
φορά στην
προκήρυξη
Εσωτερικό –
Εξωτερικό
7.7.3 Υποτροφίες κληροδοτήματα από ιδιωτικούς φορείς
Πολυάριθμα είναι τα ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες ή κληροδοτήματα για
σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποτροφίες αυτών των
ιδρυμάτων δίδονται σε υποψηφίους από συγκεκριμένο τόπο καταγωγής ή για συγκεκριμένους
κλάδους σπουδών. Υπάρχουν όμως ιδιωτικά ιδρύματα που δίνουν υποτροφίες σε υποψηφίους
από όλη την Ελλάδα και για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια
απ’ αυτά:
• Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
• Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
• Ίδρυμα Κοργιαλένειο Άθλον δι’ Υποτροφιών
• Ίδρυμα Μποδοσάκη
• Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.
Χρηματοδότηση από Πανεπιστήμια
Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα πανεπιστήμιο, και τα
σχετικά έντυπα μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί παράλληλα με την αίτησή του. Η αίτηση για
οικονομική ενίσχυση πάντως εξετάζεται χωριστά από την αίτηση για φοίτηση στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να παρέχονται:
- Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από συνεργασίες του
πανεπιστημίου με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Συνήθως
τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστημών.
- Μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις
βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών.
- Μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριμένου τμήματος
του πανεπιστημίου.
Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήμιο ή τμήμα
πανεπιστημίου.
Χρηματοδότηση μέσω Τράπεζας
Σε πολλές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση γίνεται είτε από τράπεζες που διαθέτουν
εξειδικευμένα δανειοδοτικά προγράμματα σπουδών (όπως η Εθνική, η Εμπορική, η Αγροτική
κ.α.) ή από τις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να χορηγήσουν παρόμοια δάνεια όχι
49
όμως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων αλλά με τη μορφή καταναλωτικών δανείων που
μπορούν να γίνουν και φοιτητικά.
Τα χορηγούμενα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των διδάκτρων, την
αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και ως έξοδα διαβίωσης από τον μεταπτυχιακό
φοιτητή, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 15 έτη.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών είναι οι ακόλουθες:
- Η εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών ή η αποδοχή για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.
- Η προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου ή άλλη επαρκής διασφάλιση των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Η μη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας και
- Η μη χορήγηση άλλου δανείου για τον ίδιο σκοπό.
Σχετικές πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από την κάθε τράπεζα.
Φορέας
Πίνακας 11: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων
Ειδικότητα
Προϋποθέσεις
Ε.Ε
Βασιλίσσης Σοφίας 2 - Αθήνα,
τηλ.: 210 7251000
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πλατ. Κολωνακίου 17 - Αθήνα,
τηλ.: 210 3633211–15 και
Εθνικής Αμύνης 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σίνα 31 - Αθήνα, τηλ.: 210
3624301 - 5
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ίδρυμα
FULBRIGHT)
Bασ. Σοφίας 10, 210 7241811
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Βασ. Σοφίας 10 - Μαρούσι
ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ιταλικό Ινστιτούτο
Πατησίων 47 - Αθήνα, τηλ.
210. 52.29.294
Χορηγεί υποτροφίες
σε πτυχιούχους
θετικών επιστημών
στον τομέα της
Έρευνας και
Τεχνολογίας
Πολλές ειδικότητες
που καθορίζονται
κάθε φορά από την
προκήρυξη
Καθορίζονται κάθε
χρόνο
Να έχει γίνει
προεγγραφή σε
πανεπιστήμιο του
εξωτερικού
• Ποιότητα
υποψηφίου
• Ηλικία 25-35
ετών
• Προτιμώνται οι
υποψήφιοι που δεν
έχουν
πραγματοποιήσει
μεταπτυχιακές
σπουδές
Επιτυχία σε
εξετάσεις στη
γλώσσα
Τόπος
Σπουδών
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΕ
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ
• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι
• Νέοι Επιστήμονες
Άριστη γνώση
Γερμανικής
- ακαδημαϊκά
στελέχη ΑΕΙ
• Πτυχιούχοι
Γερμανικής
Φιλολογίας
• Φοιτητές (που
έχουν
συμπληρώσει το 2ο
έτος)
Πτυχιούχοι Α.E.I
Ηλικία μέχρι 35
ετών και επιτυχία
σε εξετάσεις στη
γλώσσα
50
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Καραγιώργη Σερβίας 2,
105 62 ΑΘΗΝΑ
Οποιοδήποτε κλάδο
Να έχουν γίνει
δεκτοί σε
πανεπιστήμιο του
Καναδά
ΚΑΝΑΔΑΣ
Διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας χρήσιμων φορέων που σχετίζονται με υποτροφίες και
κληροδοτήματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.
51
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος επαγγελματικός φορέας για τους
αποφοίτους του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου, όπως και για κανέναν άλλο απόφοιτο σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας.. Oι απόφοιτοι δεν είναι υποχρεωμένοι να γραφτούν κάπου για να
πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ επίσης δεν έχει ιδρυθεί ακόμη ο σχετικός σύλλογος
αποφοίτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν διάφοροι επιστημονικοί σύλλογοι στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό στους οποίους μπορούν να γίνουν μέλη, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως
φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με το σύλλογο, ή μπορούν να έχουν πληροφόρηση για θέματα που
τους ενδιαφέρουν ανάλογα με την απασχόλησή τους.. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εντελώς
ενδεικτικά κάποιοι τέτοιοι σύλλογοι και εταιρίες.
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων www.eede.gr
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των
μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Η ΕΕΔΕ αριθμεί σήμερα 4.000 μέλη,
από τα οποία τα 400 περίπου είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί, ενώ τα υπόλοιπα είναι φυσικά
πρόσωπα, κυρίως ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές
Πανεπιστημίων κ.α.
Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν σήμερα επτά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το
καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του Μάνατζμεντ: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ
(ΕΙΜ), το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ), το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής
Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), το
Ινστιτούτο Mάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών
Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΙΑΓΜΕ) και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΙΜΔΔΑ).
Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ www.elam.gr
Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει, όπως
αναφέρει, ένα μεγάλο κενό στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ που
χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σκοπός της Ακαδημίας
είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των
αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Έταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων www.ease.gr
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) ιδρύθηκε το 1986. Είναι
αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει μέλη επαγγελματίες μάνατζερ οι
οποίοι κατέχουν θέσεις ανωτάτων στελεχών (CEOs) επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Τα Ανώτατα Στελέχη είναι άτομα με αποδεδειγμένες ικανότητες, γνώσεις, πείρα και
συμβάλλουν με τις ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητές τους στην πρόοδο και ανάπτυξη του
Ανώτατου Μάνατζμεντ, της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Κοινωνίας γενικότερα.
Στους τομείς του Μάνατζμεντ και της Οικονομίας, τα Ανώτατα Στελέχη έχουν μεγάλο
μέρος ευθύνης για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και, μέσα από
αυτή, της σύγκλισης της οικονομίας της χώρας μας με τις οικονομίες των προηγμένων χωρών
της Ε.Ε.. Τα μέλη της ΕΑΣΕ καλύπτουν όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας,
έχουν υπεύθυνη γνώση και γνώμη σε όλα τα θέματα και μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό
κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής σε θέματα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
52
Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) www.sesma.gr
Eίναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1992 από τις 23
μεγαλύτερες και πλέον γνωστές εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σήμερα ο
Σύνδεσμος έχει 57 μέλη μεταξύ των οποίων τις μεγάλες Ελληνικές Εταιρίες και τις Διεθνείς
Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κύριος σκοπός του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη
της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Μάνατζμεντ στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα
της Οικονομίας. Από το 1993 o ΣΕΣΜΑ είναι μέλος του ΣΕΒ, ως επαγγελματική κλαδική
ένωση. O Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) είναι μέλος των
διεθνών οργανισμών FEACO (European Federation of Management Consulting Associations)
και ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).
H Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου www.esee.gr
Eίναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το
ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο.Σήμερα η ΕΣΕΕ έχει στη
δύναμή της 13 Ομοσπονδίες, 234 Εμπορικούς Συλλόγους και 6 Συνδέσμους Εμπορικών
Αντιπροσώπων, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας, ακόμη και σε μικρές κωμοπόλεις.
Διαβαλκανικό και παρευξείνιο επιχειρηματικό κέντρο www.dipek.gr
Το ΔΙΠΕΚ έχει συσταθεί από παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της
ελληνικής οικονομίας, και έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
χωρών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής
επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω: a)της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Έλληνες επιχειρηματίες b)της ενημέρωσης του
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις προοπτικές, τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές αυτών των χωρών
για τους Έλληνες επιχειρηματίες c)της υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της διμερούς
αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής, καθώς και της
συμμετοχής του σε άλλα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα d)της ανάπτυξης συνεργασιών με
φορείς και οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή
European Foundation for management Development www.efmd.be
Είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς σε θέματα management
development με έδρα τις Βρυξέλλες. Αποτελείται από 400 οργανισμούς μέλη σε 40 χώρες. Τα
μέλη του απαρτίζονται από: εταιρίες, τα πιο γνωστά Business Schools, αναγνωρισμένους για
την ποιότητα συμβούλους στο χώρο του Management Development, δημόσιους οργανισμούς
και εκπαιδευτικά κέντρα. Στοχεύει στη διάχυση της πληροφορίας και της πρακτικής σε θέματα
Management Development. Αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης σε συνεργασία με μέλη του.
European Management Association
Αυτόνομος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1926. Στοχεύει στην ανάπτυξη της
τελειότητας στην εφαρμογή των αρχών του Management στην Ευρώπη. Μέλη του είναι οι
αντίστοιχοι εθνικοί οργανισμοί - ένας απο κάθε χώρα (την Ελλάδα εκπροσωπεί η ΕΕΔΕ). Το
EMA αποτελεί το πλέον ενεργό περιφερειακό μέλος ενός ευρύτερου (παγκόσμιου) οργανισμού
του World Council of Management (CIOS). Η Ελλάδα είναι ενεργό μέλος του ΕΜΑ και
συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
53
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύνταξη του παρόντος Επαγγελματικού Οδηγού αποτελεί πρακτικά την πρώτη προσπάθεια
συστηματικής προσέγγισης του θέματος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Πτυχιούχων
του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.Ο Οδηγός στην παρούσα φάση
του περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των σπουδών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου και
των τομέων, στούς οποίους μπορούν να απασχοληθούν οι πτυχιούχοι του.
Στα πλαίσια σύνταξης του Οδηγού, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών που μπορεί να ενδιαφέρουν τους αποφοίτους, στα επαγγελματικά δικαιώματα, και στα
πιθανά πεδία απασχόλησης. Ο Οδηγός έχει αξιοποιήσει ένα πλήθος από στοιχεία και
πληροφορίες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές.
Προτείνεται να καθιερωθεί η έρευνα απασχόλησης σε τακτική βάση. Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει στη συστηματική συγκέντρωση των απαραιτητων στοιχείων, τα οποία θα μπορεί να
αξιοποιηθούν τόσο σε ότι αφορά τη σύνταξη Οδηγού Επαγγελμάτων όσο και σε ότι αφορά την
προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Επίσης, επιβάλλεται η παρακολούθηση, μέσω του αντίστοιχου Γραφείου Διασύνδεσης, της
επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε
χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν τόσο τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας όσο και τη
διαμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη, με
πρωτοβουλία του Τμήματος, έχει ολοκληρωθεί μία πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή της
επαγγελματικής κατάστασης, τη εξέλιξης και εν γένει της απασχόλησης των πτυχιούχων του
Τμήματος. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, είναι εξαιρετικά ενθαρυντικά σε ότι
αφορά την αποδοχή των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας. Η πορεία των
πτυχιούχων κρίνεται πολύ ικανοποιητική αναφορικά με την απασχόληση τους στον ιδιωτικό
τομέα. Αρκετοί φοιτητές/τριες που έκαναν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποίούνται στο εξαγωγικό εμπόριο κατάφεραν να διατηρηθούν ως έμμισθο
προσωπικό στις ίδιες εταιρείες και είναι σήμερα στελέχη των εταιρειών αυτών. Αναφορικά με
τον δημόσιο τομέα, η μέχρι σήμερα εμπειρία μας, έχει δείξει ότι σταδιακά αυξάνεται η ζήτηση
και αποφοίτων Διεθνούς Εμπορίου για την κάλυψη οργανικών θέσεων από φορείς του
δημοσίου
Η αξιοποίηση του Οδηγού από τους ενδιαφερόμενους θα αναδείξει και άλλα στοιχεία, τα οποία
αυτός θα πρέπει να περιλάβει σε μελλοντική ανανέωση και επικαιροποίησή του.
54
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βουλγαράκης Γ. (2001). Ο Νόμος Πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (όπως
τροποποιήθηκε και με το ν. 2916/2001). Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (2007). Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων.
Κατσίκας Χ. (2002). Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα.
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, (2006). Οδηγός Σπουδών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου.
ΤΕΙ Πειραιά, (2005). Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ Ελλάδας, Αθήνα.
Σχετικά ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως)2006-2007
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών στην οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών επιστημών.Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου από
το
διαδίκτυο
http://www.uoa.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(2007) ) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην
Οικονομική Επιστήμη Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου από το Διαδίκτυο:
http://www.aueb.gr
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου από το
Διαδίκτυο: http://www.panteion.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (2007) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ανακτήθηκε στις 20
Ιουλίου από το Διαδίκτυο: http://www.unipi.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ(2007)
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου από το Διαδίκτυο http://www.uom.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ(2007) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ανακτήθηκε στις 19 Ιουλίου
από το Διαδίκτυο: http://www.upatras.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανακτήθηκε στις 20
Ιουλίου από το Διαδίκτυο: http://www.uoi.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανακτήθηκε
στις 20 Ιουλίου από το διαδίκτυο http://www.duth.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου
από το διαδίκτυο http://www.uoc.gr
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου από
το διαδίκτυο http://www.tuc.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανακτήθηκε στις 19 Ιουλίου
από το διαδίκτυο http://www.agean.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(2007) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανακτήθηκε στις
20 Ιουλίου από το διαδίκτυο http://www.eap.gr
55
Anglia Ruskin University (2007) MSc Programms. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου από το Διαδίκτυο:
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html
Aston University (2007) Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου από το Διαδίκτυο: http://www.aston.ac.uk/
Birckbeck College (2007) Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου από το Διαδίκτυο:
http://www.bbk.ac.uk/study/pg/
Bristol: University of the West of England (2007) Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίουαπό το Διαδίκτυο:
http://courses.uwe.ac.uk/
Brunel University (2007) Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου από το Διαδίκτυο:
http://www.brunel.ac.uk/courses/pg
Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (2007) Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου από το
Διαδίκτυο:www.sesma.gr
H Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (2007) Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου από το
Διαδίκτυο:www.esee.gr
Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (2007) Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου από το Διαδίκτυο:www.elam.gr
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (2007) Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου από το Διαδίκτυο
www.eede.gr
European Foundation for management Development (2007). Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου από το
Διαδίκτυο www.efmd.be
56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
International Business
Economics
Anglia Ruskin
University
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html
Management
Anglia Ruskin
University
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html
Marketing and Innovation
Anglia Ruskin
University
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html
E-Business
Aston University
http://www.aston.ac.uk/
International Business
Aston University
http://www.aston.ac.uk/
Marketing Management
Aston University
http://www.aston.ac.uk/
E-Business
Birkbeck College
http://www.bbk.ac.uk/study/pg/
Management in the Public
Sector
Birkbeck College
http://www.bbk.ac.uk/study/pg/
International Marketing
Management
Bournemouth
University
http://www.bournemouth.ac.uk
Managing International Trade
Bournemouth
University
http://www.bournemouth.ac.uk
Marketing Communications
Bournemouth
University
http://www.bournemouth.ac.uk
European Business
Bristol: University
of the West of
England
http://courses.uwe.ac.uk/
Bristol: University
International Human Resource
of the West of
Management
England
http://courses.uwe.ac.uk/
International Management
Bristol: University
of the West of
England
http://courses.uwe.ac.uk/
International Business
Brunel University
http://www.brunel.ac.uk/courses/pg
International Economics and
Public Policy
Cardiff University
http://www.cardiff.ac.uk/
International Economics,
Banking and Finance
Cardiff University
http://www.cardiff.ac.uk/
International Transport
Cardiff University
http://www.cardiff.ac.uk/
E-Commerce
Coventry
http://www.coventry.ac.uk/
57
University
International Business and
Entrepreneurship
De Montfort
University,
Leicester
http://www.dmu.ac.uk/
International Business and
Finance
De Montfort
University,
Leicester
http://www.dmu.ac.uk/
International Business and
HRM
De Montfort
University,
Leicester
http://www.dmu.ac.uk/
International Business and
Management
De Montfort
University,
Leicester
http://www.dmu.ac.uk/
Globalisation
Dublin City
University
http://www.dcu.ie/
International Relations
Dublin City
University
http://www.dcu.ie/
Business and Entrepreneurship
Dublin Institute of
Technology
http://www.dit.ie/DIT/Homepage/index.html
International Business
Dublin Institute of
Technology
http://www.dit.ie/DIT/Homepage/index.html
Business Administration
Durham University http://www.dur.ac.uk/
Management
Durham University http://www.dur.ac.uk/
Marketing
Durham University http://www.dur.ac.uk/
Entrepreneurial Management
European Business www.ebslondon..uk
School London
International Marketing
European Business www.ebslondon..uk
School London
European Business
European School
of Management
http://www.escp-eap.net/
Electronic Business
Glasgow
Caledonian
University
http://www.gcal.ac.uk/
International Business
Management
Griffith College
Dublin
http://www.gcd.ie/
Food Marketing with Retail
Management
Harper Adams
http://www.harper-adams.ac.uk/
University College
International Business
Management
Harper Adams
http://www.harper-adams.ac.uk/
University College
Business Management with
International Marketing
Heriot-Watt
University,
http://www.hw.ac.uk/
58
Edinburgh
http://www.holborncollege.ac.uk/
MSc International Business
Management
Holborn College
European Industrial Relations
and Human Resource
Management
Keele University
International Management
King's College
London
http://www.kcl.ac.uk/
Electronic Commerce with
Management Studies
Kingston
University
http://www.kingston.ac.uk/
Information Systems with
Management Studies
Kingston
University
http://www.kingston.ac.uk/
International Business
Management
Kingston
University
http://www.kingston.ac.uk/
International Supply Chain
and Logistics Management
Kingston
University
http://www.kingston.ac.uk/
E-Business & Innovation
Lancaster
University
http://www.lancs.ac.uk/
Management Science and
Market Analysis
Lancaster
University
http://www.lancs.ac.uk/
Business Consultancy
Leeds
Metropolitan
University
http://www.lmu.ac.uk/
Business Studies
Leeds
Metropolitan
University
http://www.lmu.ac.uk/
International Business,
Business Consultancy and
Business Studies
Leeds
Metropolitan
University
http://www.lmu.ac.uk/
Personnel Management
Leeds
Metropolitan
University
http://www.lmu.ac.uk/
Business Studies
Leeds Trinity &
All Saints
http://www.leedstrinity.ac.uk/
Executive Master in Business
Administration
Liverpool John
http://www.livjm.ac.uk/
Moores University
International Business and
European Studies
Liverpool John
http://www.livjm.ac.uk/
Moores University
International Transport, Trade
and Logistics
Liverpool John
http://www.livjm.ac.uk/
Moores University
Management Consultancy
Liverpool John
http://www.livjm.ac.uk/
Moores University
59
http://www.keele.ac.uk/
Global Business Strategy
London
Metropolitan
http://www.londonmet.ac.uk/
Human Resource Management
London
Metropolitan
http://www.londonmet.ac.uk/
International Business
London
Metropolitan
http://www.londonmet.ac.uk/
International Finance
London
Metropolitan
http://www.londonmet.ac.uk/
International Trade and
Transport
London
Metropolitan
http://www.londonmet.ac.uk/
International Employment
Relations and Human
Resource Management
London School of
Economics and
Political Science
http://www.lse.ac.uk/
E-Commerce
London South
Bank University
http://www.lsbu.ac.uk/
European Business
London South
Bank University
http://www.lsbu.ac.uk/
European Policy Studies
London South
Bank University
http://www.lsbu.ac.uk/
International Business
London South
Bank University
http://www.lsbu.ac.uk/
International Marketing
London South
Bank University
http://www.lsbu.ac.uk/
International Banking
Loughborough
University
http://www.loughborough.ac.uk/
International Management
Loughborough
University
http://www.loughborough.ac.uk/
International Tourism
Management and eBusiness
Manchester
Metropolitan
University
http://www.mmu.ac.uk/
MA International Human
Resource Management
Manchester
Metropolitan
University
http://www.mmu.ac.uk/
MSc International Business
Management
Manchester
Metropolitan
University
http://www.mmu.ac.uk/
MSc Logistics and Supply
Chain Management
Manchester
Metropolitan
University
http://www.mmu.ac.uk/
MSc Management
Manchester
Metropolitan
University
http://www.mmu.ac.uk/
60
International Business
Management for China
Middlesex
University
http://www.mdx.ac.uk/
Marketing Communications
Middlesex
University
http://www.mdx.ac.uk/
Marketing Management
Middlesex
University
http://www.mdx.ac.uk/
People Management
Middlesex
University
http://www.mdx.ac.uk/
Research Methods for
Business & Management
Middlesex
University
http://www.mdx.ac.uk/
Tourism Marketing
Napier University
http://www.napier.ac.uk/clearing/
Cross-Cultural
Communication and
International Management
Newcastle
University
Cross-Cultural
Communication and
International Marketing
Newcastle
University
E-Business and Information
Systems
Newcastle
University
http://www.ncl.ac.uk/
International Agriculture and
Food Marketing
Newcastle
University
http://www.ncl.ac.uk/
International Business
Management
Newcastle
University
http://www.ncl.ac.uk/
International Economics and
Finance
Newcastle
University
http://www.ncl.ac.uk/
International Human Resource Newcastle
Management
University
http://www.ncl.ac.uk/
International Marketing
Newcastle
University
http://www.ncl.ac.uk/
Transport & Business
Management
Newcastle
University
http://www.ncl.ac.uk/
Cultural Management
Northumbria
University
http://northumbria.ac.uk
Event and Conference
Management
Northumbria
University
http://northumbria.ac.uk
Global Logistics and Supply
Chain Management
Northumbria
University
http://northumbria.ac.uk
Human Resource Management Northumbria
and Development
University
http://northumbria.ac.uk
International Business
Administration
http://northumbria.ac.uk
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.ncl.ac.uk/
Northumbria
University
61
Management
Nottingham Trent
University
http://www.ntu.ac.uk/
Management and Human
Resource Management
Nottingham Trent
University
http://www.ntu.ac.uk/
Management and Information
Systems
Nottingham Trent
University
http://www.ntu.ac.uk/
Management and International Nottingham Trent
Business
University
http://www.ntu.ac.uk/
Management and Investment
Strategy
Nottingham Trent
University
http://www.ntu.ac.uk/
Management and Marketing
Nottingham Trent
University
http://www.ntu.ac.uk/
International Business
Economics
Oxford Brookes
University
http://www.brookes.ac.uk/
International Human Resource Oxford Brookes
Management
University
http://www.brookes.ac.uk/
International Management
Oxford Brookes
University
http://www.brookes.ac.uk/
International Publishing
Oxford Brookes
University
http://www.brookes.ac.uk/
International Strategic
Management
Oxford Brookes
University
http://www.brookes.ac.uk/
International Trade and
Logistics
Oxford Brookes
University
http://www.brookes.ac.uk/
International Human Resource Queen Mary,
Management and Employment University of
Relations
London
http://www.qmul.ac.uk/
Queen Mary,
University of
London
http://www.qmul.ac.uk/
Queen Mary,
International Management and
University of
Marketing
London
http://www.qmul.ac.uk/
International Management
with Finance
Queen Mary,
University of
London
http://www.qmul.ac.uk/
International Business
Administration
Regents Business
School London
http://www.qmul.ac.uk/
International Management
Regents Business
School London
http://www.qmul.ac.uk/
International Marketing
Management
Regents Business
School London
http://www.qmul.ac.uk/
International Management
62
International Management
(Consulting)
Reseau
Universitaire
Transmanche
http://www.kent.ac.uk/transmanche/
International Management
Roehampton
University
http://www.roehampton.ac.uk/
International Management for
Information Systems
Roehampton
University
http://www.roehampton.ac.uk/
International Management
with Human Resource
Management
Roehampton
University
International Management
with Marketing
Roehampton
University
http://www.roehampton.ac.uk/
European Business
Royal Holloway,
University of
London
http://www.prospects.ac.uk
International Accounting
Royal Holloway,
University of
London
http://www.prospects.ac.uk
International Management
Royal Holloway,
University of
London
http://www.prospects.ac.uk
MBA for the Public Sector
Royal Holloway,
University of
London
http://www.prospects.ac.uk
Agribusiness Management or
Food Business Management
Scottish
Agricultural
College
http://www.sac.ac.uk/
Marketing Management
Southampton
Solent University
http://www.solent.ac.uk/Homepage.aspx
E-Commerce
Swansea Institute
of Higher
Education
http://www.sihe.ac.uk/
International Business
Management
Thames Valley
University
http://www.tvu.ac.uk/
Management Studies
Thames Valley
University
http://www.tvu.ac.uk/
International Accounting and
Finance
The City
University
http://www.city.ac.uk/
Logistics, Trade and Finance
The City
University
http://www.city.ac.uk/
Management
The City
University
http://www.city.ac.uk/
MBA
The City
http://www.city.ac.uk/
http://www.roehampton.ac.uk/
63
University
Quantitative Finance
The City
University
http://www.city.ac.uk/
Real Estate Investment
The City
University
http://www.city.ac.uk/
Shipping Trade and Finance
The City
University
http://www.city.ac.uk/
Management and Business
Research Methods
The Open
University
http://www.open.ac.uk/
European Policy Law and
Management
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
Financial Management
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
Human Resource Management
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
International Business
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
International Marketing
Management
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
Management
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
Master of Business
Administration
The Robert
http://www.rgu.ac.uk/
Gordon University
Business Administration
The University of
Bolton
http://www.bolton.ac.uk/
Human Resource Management
The University of
Bolton
http://www.bolton.ac.uk/
Logisitics and Supply Chain
Management
The University of
Bolton
http://www.bolton.ac.uk/
Master of Business
Administration
The University of
Bolton
http://www.bolton.ac.uk/
International Business and
Management
The University of
Manchester
http://www.manchester.ac.uk/
International Development:
Development Management
The University of
Manchester
http://www.manchester.ac.uk/
International Development:
Environment and
Development
The University of
Manchester
International Development:
Public Policy and
Management
The University of
Manchester
64
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
International Communication
The University of
Winchester
http://www.winchester.ac.uk/
Managing Contemporary
Global Issues
The University of
Winchester
http://www.winchester.ac.uk/
Business Management
UCE Birmingham
http://www.uce.ac.uk/
Customer Focused Logistics
UCE Birmingham
http://www.uce.ac.uk/
Electronic Commerce
UCE Birmingham
http://www.uce.ac.uk/
International Entpreneurship
and Innovation
UCE Birmingham
http://www.uce.ac.uk/
Business and Community
University of Bath
http://www.bath.ac.uk/
Business and Community
University of Bath
http://www.bath.ac.uk/
Management with Strategic
Information Systems
University of Bath
http://www.bath.ac.uk/
Business Management
University of
Bedfordshire
http://www.luton.ac.uk/
Entrepreneurship and Business
University of
Bedfordshire
http://www.luton.ac.uk/
Intercultural Communication
University of
Bedfordshire
http://www.luton.ac.uk/
International Business
University of
Bedfordshire
http://www.luton.ac.uk/
AMBA Accredited Public
Service MBA (International
Stream)
University of
Birmingham
Economic Competitiveness
and International Business
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
Economic Policy and
International Business
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
Governance and Development
Management (International)
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
Human Resource Management
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
International Business
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
Managing Partnerships in
Health and Social Care
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
Marketing
University of
Birmingham
http://www.bham.ac.uk/
Business Administration
University of
Bradford
http://www.brad.ac.uk/external/
http://www.bham.ac.uk/
65
International Business and
Management
University of
Bradford
http://www.brad.ac.uk/external/
International Event
Management
University of
Brighton
http://www.brighton.ac.uk/
International Finance and
Capital Markets
University of
Brighton
http://www.brighton.ac.uk/
International Management
University of
Brighton
http://www.brighton.ac.uk/
MBA Logistics
University of
Derby
http://www.derby.ac.uk/
Strategic Management
University of
Derby
http://www.derby.ac.uk/
International Business
Transactions
University of
Dundee
http://www.dundee.ac.uk/
International Human Resource University of East
Management
Anglia
http://www1.uea.ac.uk/cm/Home
International Marketing
University of East
London
http://www.uel.ac.uk/
International Business
University of East
London
http://www.uel.ac.uk/
International Human Resource University of East
Management
London
http://www.uel.ac.uk/
Business Administration in
International Business
University of
Edinburgh
http://www.ed.ac.uk/
International Business and
Emerging Markets
University of
Edinburgh
http://www.ed.ac.uk/
International Finance
University of
Essex
http://www.essex.ac.uk/
International Management
University of
Essex
http://www.essex.ac.uk/
International Marketing and
Entrepreneurship
University of
Essex
http://www.essex.ac.uk/
International Small Business
Management and
Entrepreneurship
University of
Essex
International Management
University of
Exeter
Management and
Development of International
Financial Systems
University of
Glamorgan
Management (International
Marketing)
University of
Glasgow
http://www.essex.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.glam.ac.uk/
http://www.gla.ac.uk/
66
Management (International
Real Estate)
http://www.gla.ac.uk/
University of
Glasgow
http://www.glos.ac.uk/uogindex.cfm
International Human Resource
University of
Management and
Gloucestershire
Development
China Business Studies
University of
Greenwich
http://www.gre.ac.uk/
e-Logistics and Supply Chain
Management
University of
Greenwich
http://www.gre.ac.uk/
International Business
University of
Greenwich
http://www.gre.ac.uk/
International Human Resource University of
Management
Greenwich
http://www.gre.ac.uk/
Management of Business
Information Technology
University of
Greenwich
http://www.gre.ac.uk/
E-Business
University of
Hertfordshire
http://perseus.herts.ac.uk/
Human Resource Management University of
and Employment Relations
Hertfordshire
http://perseus.herts.ac.uk/
International Business
University of
Hertfordshire
http://perseus.herts.ac.uk/
MSc in Management with
International Business
University of Kent
Advertising and Marketing
University of
Leeds
http://www.leeds.ac.uk/
Chinese and Business
University of
Leeds
http://www.leeds.ac.uk/
International Marketing
Strategy
University of
Lincoln
http://www.lincoln.ac.uk/home/
International Tourism
University of
Lincoln
http://www.lincoln.ac.uk/home/
Logistics Management
University of
Lincoln
http://www.lincoln.ac.uk/home/
Business Finance and
Management
University of
Liverpool
http://www.liv.ac.uk/
e-Business Strategy and
Systems
University of
Liverpool
http://www.liv.ac.uk/
Entrepreneurship
University of
Liverpool
http://www.liv.ac.uk/
International Business
Analysis
University of
Northampton
http://www.northampton.ac.uk/
67
http://www.kent.ac.uk/
International Human Resource University of
Management
Northampton
http://www.northampton.ac.uk/
International Relations
University of
Northampton
http://www.northampton.ac.uk/
International Business
University of
Paisley
http://www.paisley.ac.uk/
International Marketing
University of
Paisley
http://www.paisley.ac.uk/
Management of eBusiness
University of
Paisley
http://www.paisley.ac.uk/
Business and Management
University of
Plymouth
http://www.plymouth.ac.uk/
Master of Business
Administration - International
(MBA Int)
University of
Portsmouth
Public Administration (MPA)
University of
Portsmouth
http://www.port.ac.uk/
Strategic Finance
University of
Portsmouth
http://www.port.ac.uk/
International Management
University of
Reading
http://www.reading.ac.uk/
International Management &
Business History
University of
Reading
http://www.reading.ac.uk/
International Management &
Consulting
University of
Reading
http://www.reading.ac.uk/
International Banking and
Finance
University of
Salford
http://www.salford.ac.uk/
International Business
University of
Salford
http://www.salford.ac.uk/
International Business
University of St
Andrews
http://www.st
Management and Information
Technology
University of St
Andrews
http://www.st
European Management
University of
Staffordshire
http://www.staffs.ac.uk/
European Management
Strategy
University of
Staffordshire
http://www.staffs.ac.uk/
Global Marketing
University of
Staffordshire
http://www.staffs.ac.uk/
International Finance and
Management
University of
Staffordshire
http://www.staffs.ac.uk/
http://www.port.ac.uk/
68
International Marketing
Management
University of
Staffordshire
http://www.staffs.ac.uk/
International Management
University of
Strathclyde
http://www.strath.ac.uk/
International Marketing
University of
Strathclyde
http://www.strath.ac.uk/
Management of Competitive
Manufacturing
University of
Strathclyde
http://www.strath.ac.uk/
International Management
University of
Sunderland
http://welcome.sunderland.ac.uk/
Intercultural Communication
with International Business
University of
Surrey
http://www.surrey.ac.uk/
International Business
Management
University of
Surrey
http://www.surrey.ac.uk/
International Hotel
Management
University of
Surrey
http://www.surrey.ac.uk/
International Marketing
Management
University of
Surrey
http://www.surrey.ac.uk/
International Retail Marketing
University of
Surrey
http://www.surrey.ac.uk/
International Business
University of
Ulster
http://www.ulster.ac.uk/
International Finance
University of
Wales
Aberystwyth
http://www.aber.ac.uk/
International Management
University of
Wales
Aberystwyth
http://www.aber.ac.uk/
E-Commerce
University of
Wales, Lampeter
http://www.lamp.ac.uk/
Entrepreneurial Management
University of
Wales, Lampeter
http://www.lamp.ac.uk/
E-Business
University of
Westminster
http://www.wmin.ac.uk/
E-Commerce
University of
Westminster
http://www.wmin.ac.uk/
International Business and
Management
University of
Westminster
http://www.wmin.ac.uk/
International Finance
University of
Westminster
http://www.wmin.ac.uk/
International Services
Management
University of
Westminster
http://www.wmin.ac.uk/
69
International Business
University of
Wolverhampton
http://www.wlv.ac.uk/
International Marketing
Management
University of
Worcester
http://www.worcester.ac.uk/
International Business
Webster University http://www.webster.ac.uk/index.asp
Graduate Centre
ΠΙΝΑΚΑΣ Α2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Master of International Business Economics
MSc in International Business Law
MSc in European Business
MA in Globalisation and Economic
Development
MBA in International Project Management
International Marketing
International Marketing
MBA in Management for Central and Eastern
Europe
MBA in International Management and
Marketing
International Management
MBA in International Management
MBA Program International Management
MBA in International Management
International Management
MBA in International Industrial Management
Master of European Studies
Master in European Studies
MBA European-Asian Programme
MSc in International Economic Relations
BBA/MBA in International Business
Management
International Business Consulting
International Business and Management
International Business Administration
International Business Administration
European Master of Business Administration
MSc in International Business
International Business
International Business
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Katholieke Universiteit Leuven
EDHEC BUSINESS SCHOOL, LILLE-NICE
EDHEC BUSINESS SCHOOL, LILLE-NICE
University of Antwerp - IDPM
Fachhochschule Ingolstadt
Fachhochschule Reutlingen
Fachhochschule Giessen-Friedberg
Europa-Universitat Viadrina Frankfurt
Fachhochschule Pforzheim
Fachhochschule Reutlingen
Stuttgart Institute of Management and Technology
Handelshochschule Leipzig (HHL)
Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin
Fachhochschule Nurtingen
Fachhochschule Esslingen
Hamburger Universitat fur Wirtschaft und Politik
Hochschule Bremen
Berlin School of Economics
Universitat Bremen
Fachhochschule Furtwangen
Fachhochschule Offenburg
Fachhochschule Osnabruck
Hamburger Universitat fur Wirtschaft und Politik
Europa-Universitat Viadrina Frankfurt
Universitat Mannheim
Fachhochschule Mainz
Fachhochschule Reutlingen
Universitat Erlangen-Nurnberg
70
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΑΣΕΠ Αμερικής 5, 10564 Αθήνα, Τηλ. 210 3246853, 210 3248013, 210 3248072, www.asep.gr
ΓΓΝΓ (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς) Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα 210 2530820, www.neagenia.gr
Εθνικό Τυπογραφείο Σολωμού 51, 10432 Αθήνα, 210 5239762, www.et.gr
ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) Λυσικράτους 14 10558 Αθήνα 210 3254385 210 3234192
www.iky.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βασ. Σοφίας 2 10674 Αθήνα 210 7272100
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λεωφ. Αμαλίας 8 10567 Αθήνα 210 3311541
Βρετανικό Συμβούλιο, Φιλικής Εταιρείας 17 (Πλ. Κολωνακίου) 10673 Αθήνα
210 3633211-15, 210 3692362, 210 3692333
Τμήμα Εκπαιδευτικών Πληροφοριών και Εξετάσεων Βρετ.Συμβουλίου, Λυκαβηττού 14 10673 Αθήνα
210 3692333
Ίδρυμα Fulbright, www.fulbright.gr, Βασιλίσσης Σοφίας 6 10674 Αθήνα Τηλ.210 7214811, 210 7241812
Ελληνοαμερικανική Ένωση www.hau.gr Μασσαλίας 22 10680 Αθήνα. Τηλ. 210 3680000
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Σίνα 31, 10680 Αθήνα, 210 3624301-3, www.ifa.gr
Goethe Institut Ομήρου 10-12, Αθήνα, 210 3608111 , www.goethe.de
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Τενέδου 27, 11361 Αθήνα, 210 8665186-7, www.iic.gr
Μορφωτικό Τμήμα Ισπανικής Πρεσβείας, Σόλωνος 26, 10673 Αθήνα, 210 3634009
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Γενική Γραμματεία ΔΟΣ, Ερμού & Κορνάρου 1 10563 Αθήνα
210 3286311-14
ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), Εθνικής Αντιστάσεως 8 Άλιμος 210 9989000
Υπουργείο Οικονομικών –Γ. Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα,
210 5234609
ΥΠΕΠΘ – Γραφείο Κληροδοτημάτων Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, 210 3246057
Ακαδημία Αθηνών Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, 210 3600207
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Π. Αραβαντινού 6, 10674 Αθήνα, 210 7252895
Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Νίκης 16, Αθήνα, 210 3224127
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, Αισχίνου 4, Αθήνα. Τηλ. 210 3713050
Κοργιαλένειον Άθλον Δημοκρίτου 21, Αθήνα, 210 3611625
Ίδρυμα Μποδοσάκη Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 210 3237973
71
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (2006-2007)
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ
Προκήρυξη (Αριθμός 1/829Μ/2006) Αρ. Φύλλου 4/22 Ιανουαρίου 2007
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας − ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ.
Έχοντας υπόψη………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Μία (1) θέση.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)Μία (1) θέση.
1 Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Εφαρμογών
Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και Διαχείρισης ΄Εργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών εφαρμογών ή Διοίκησης Παραγωγικών
Μονάδων ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικές Ευρωπαϊκές Χώρες ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Προκήρυξη(Αριθμός 1/19Μ/2007) Αρ. Φύλλου 8 /26 Ιανουαρίου 2007
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Πλήρωσης θέσεων προσωπικού προαιρετικής θητείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους,μη ανανεώσιμη για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
Έχοντας υπόψη:………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο(2) συνολικώς θέσεων προσωπικού προαιρετικής θητείας για
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Περιφέρειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός(1) έτους μη ανανεώσιμη, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων της
κατηγορίας ΠΕ οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ και αντιστρόφως.
ΠΕ: 1, ΤΕ:1
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:….
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, θέση μία (1)
72
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και
Διαφήμιση ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*
ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/40Μ/2007) Αρ. Φύλλου 40/ 14 Μαρτίου 2007
Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 48, 3ος ΟΡΟΦΟΣ Nομού ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών
Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
ΤΕ: 1 ΔΕ: 1
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*.
Προκήρυξη (Αριθμός 1/105Μ/2007) Αρ. Φύλλου 111/ 8 Μαΐου 2007
Πλήρωσης τριάντα μίας (31) θέσεων με σειρά προτεραιότητας τακτικού Προσωπικού
του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας – «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
73
Έχοντας υπόψη:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑΣ (31) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) τέσσερις (4) θέσεις.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) έντεκα (11) θέσεις.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) δώδεκα (12) θέσεις.
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) τέσσερις (4) θέσεις.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών−
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.
Προκήρυξη (Αριθμός 1/166Μ/2007)Αρ. Φύλλου 117/ 11 Μαΐου 2007
Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
O ΔΗΜAΡΧΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:…………………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας (1) θέσεως της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
και
σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο της κατηγορίας ΤΕ, η θέση θα καλυφθεί από
υποψήφιο
της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη
Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής
ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
74
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης
Μικρομεσαίων Επι
χειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*
ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.
Προκήρυξη (Αριθμός 1/170Μ/2007) Αρ. Φύλλου 135 /25 Μαΐου 2007
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Έχοντας υπόψη:
……………………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαεννέα (19) συνολικώς θέσεων των
κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΠΕ: 8, ΤΕ: 4, ΔΕ: 7.
ΤΕ Διοικητικών (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
Γ. ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ Διοικητικών, θέση μία (1).
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών−
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/60M/2007) Αρ. Φύλλου 158/ 6 Ιουνίου 2007
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
……………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαεννέα (19) συνολικώς θέσεων των
κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 7, ΤΕ: 5, ΔΕ: 6 και ΥΕ: 1
……………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ: TΕ Διοικητικού − Λογιστικού, Θέση: μία (1).
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
75
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών−
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/171M/2007) Αρ. Φύλλου 163/ 8 Ιουνίου 2007
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
……………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών
Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 43, ΤΕ: 13, ΔΕ: 50 και ΥΕ: 14
……………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: TΕ Διοικητικού − Λογιστικού, θέσεις: τρεις (3).
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών−
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη Αριθμός 1/144Μ/2007) Αρ. Φύλλου 194/ 22 Ιουνίου 2007
θέσεων τακτικού προσωπικού ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
………………..
76
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εννέα (9) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών
Πανεπιστημιακής Εκ−
παίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΠΕ: 3 ΤΕ: 3 ΔΕ: 3.
…….
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΕΙΣ (3)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών−
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/386Μ/2007) Αρ. Φύλλου 219 /18 Ιουλίου 2007
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Ενιαίας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης
Αθηνών− Πειραιώς/Κεντρικές Υπηρεσίες
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ− ΠΕΙΡΑΙΩΣ/
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έχοντας υπόψη:
……………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα επτά (17) συνολικώς θέσεων των
κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
ΠΕ: 5 ΤΕ: 3 ΔΕ: 9
………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
5) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ (2)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών −
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
77
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 2/298Μ/2007) Αρ. Φύλλου 227/ 20 Ιουλίου 2007
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Καστοριάς
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών
Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 10 ΤΕ: 6 ΔΕ: 5 και ΥΕ: 2
………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνούς Εμπορίου ή Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/227Μ/2007) Αρ. Φύλλου 240/ 24 Ιουλίου 2007
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
Ο ΔHΜΑΡΧΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
……………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ),
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΠΕ: 1, ΤΕ: 1 και ΥΕ: 1
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία και αριθμό είναι οι εξής:
…………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ17 Διοικητικού − Λογιστικού, Θέση μία (1).
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών−
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ
78
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 2/739Μ/2005) Αρ. Φύλλου 77 /31 Μαρτίου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
Ο ΔΗΜAΡΧΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης
(ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 1 ΤΕ: 2 ΔΕ: 3 και ΥΕ: 1
………………….
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ17 Διοικητικού−Λογιστικού, Θέσεις δύο (2).
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο
Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας *
Προκήρυξη (Αριθμός 1/582Μ/2005) Αρ. Φύλλου 87/ 4 Απριλίου 2006
Πλήρωσης θέσεων προσωπικού προαιρετικής θητείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, μη ανανεώσιμη για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:……………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) συνολικώς θέσεων προσωπικού προαιρετικής θητείας
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους μη ανανεώσιμη, των
κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Σε περίπτωση
έλλειψης
υποψηφίων της κατηγορίας ΠΕ οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ και
αντιστρόφως.
ΠΕ: 1, ΤΕ:1
……………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, θέση μία (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
79
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/17Μ/2006) Αρ. Φύλλου 88 / 4 Απριλίου 2006
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) συνολικώς θέσεων της κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/25M/2006) Αρ. Φύλλου 100 /11 Απριλίου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
…………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
…………………………………..
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ Διοικητικός−Λογιστικός, Θέση μία (1).
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
80
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/178Μ/2006) Αρ. Φύλλου 188 /19 Μαΐου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
………………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
……………………………………
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 4K/2006) Αρ. Φύλλου 261/4 Ιουλίου 2006
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων οκτώ (1.408) θέσεων τακτικού προσωπικού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) – ΕΤΑΜ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), στο Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑ.
Π.Ε.Μ.), στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, στο Ταμείο Αρωγής
Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (Υ.ΕΘ.Α.−Γ.Ε.Σ.), στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό
Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.) (Ν.Π.Δ.Δ. – Υπουργείο Εθνικής Αμυνας) και στο Ταμείο Συντάξεως και
Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ).
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
…………………………………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΙΛΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΚΤΩ (1408)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑ−
ΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEXNOΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), χίλιες τετρακόσιες οκτώ (1.408) θέσεις, εκ των οποίων έξι
(6) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) σε περίπτωση
81
που δε βρεθούν υποψήφιοι κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) των αντίστοιχων ειδικοτήτων
(κωδ. θέσεων 617, 618, 710, 723 και 746).
……………………………………………….
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους
ορι−
ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με
τους κωδικούς τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)
……………………………………..
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς
Εμπορίου ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και
Διαφήμισης ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Τουριστικών Επιχειρήσεων
ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Πληροφορικής
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.**
Προκήρυξη (Αριθμός 1/778Μ/2005) Αρ. Φύλλου 367/ 28 Ιουλίου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
………………………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
………………………………….
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/561Μ/2006) Αρ. Φύλλου 380/ 31 Ιουλίου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
………………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών
Πανεπιστημια−
82
κής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
…………………………
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
2) ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/515Μ/2006) Αρ. Φύλλου 390/ 1 Αυγούστου 2006
Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
O ΔΗΜAΡΧΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
………………………………………………………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εννέα (9) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
ΠΕ: 3 ΤΕ: 1 ΔΕ: 5
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
3) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ(1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/287Μ/2006) Αρ. Φύλλου 422 /4 Αυγούστου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
Ο ΔΗΜAΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
……………………………………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
83
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης
(ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 2. ΤΕ: 1 ΔΕ: 2. και ΥΕ: 2
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/80Μ/2006) Αρ. Φύλλου 518/ 29 Αυγούστου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
O ΔΗΜAΡΧΟΣ ΒΟΧΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
……………………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκπαί−
δευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 2 ΤΕ: 3 και ΥΕ : 5
…………………………………
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
…………………………………
5) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/673Μ/2006) Αρ. Φύλλου 522 /29 Αυγούστου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
O ΔΗΜAΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ
84
Έχοντας υπόψη:
……………………………………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα εννέα (259) συνολικώς θέσεων των κατηγο
ριών
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ) και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 16 ΤΕ: 12 ΔΕ: 97 και ΥΕ: 134
……………………………………
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
1) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ,
−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕ1, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/602Μ/2006) Αρ. Φύλλου 537 /4 Σεπτεμβρίου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
………………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) θέσεων των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ), και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
ΤΕ: 2 και ΔΕ: 1.
………………………………
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
1) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
85
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/640Μ/2006) Αρ. Φύλλου 553 /8 Σεπτεμβρίου 2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
……………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα τριών (33) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών
Πανεπιστημι−
ακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΠΕ: 2, ΤΕ: 6, ΔΕ: 14 και ΥΕ: 11
…………………………………………………..
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
1) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 2/323Μ/2006) Αρ. Φύλλου 583 /11 Οκτωβρίου 2006
Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Nομού Ηρακλείου
Έχοντας υπόψη:
……………………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας (1) θέσεως της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ),ΤΕ: 1,
…………………..
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
86
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
αντίστοιχης ειδικότητας.*
Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής
Προκήρυξη (Αριθμός 1/201Μ/2006) Αρ. Φύλλου 591 /18 Οκτωβρίου 2006
Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ
O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη:
…………………………………..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής
Εκ−
παίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής
Εκπαί−
δευσης (ΥΕ).
ΠΕ: 6 ΤΕ: 2 ΔΕ: 11 ΥΕ: 1
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ): ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ (2)
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας *
ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας *.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 1/140Μ/2006) Αρ. Φύλλου 592 /18 Οκτωβρίου 2006
Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΠΔΔ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
που εδρεύει στην Αθήνα Nομού Αττικής
Έχοντας υπόψη:
………………………………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ (8) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
ΤΕ: 3 ΔΕ:4 ΥΕ: 1
………………………………………………
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
87
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΕΙΣ (3)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρησης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης ονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή φαρμογών
Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα πής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.*
Προκήρυξη (Αριθμός 15K/2006) Αρ. Φύλλου 636 /29 Δεκεμβρίου 2006
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εννέα (309) θέσεων τακτικού προσωπικού
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), του
Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας−Θράκης, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας−Ζυθοποιίας−Οινοπνευματοποιίας, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.), του Ταμείου Πρόνοιας
ΔικηγόρωνΑθηνών, του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του Ταμείου Πρόνοιας
Προσωπικού Ο.Σ.Ε.
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
……………………………………………………
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση κατά σειρά πρετεραιότητας τριακοσίων εννέα (309) συνολικά θέσεων τακτικού
προσωπικού Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.),
του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), του οργανισμού ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και κοινής διανομής πρατηριούχων υγρών καυσίμων, του ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας Ζυθοποιίας-Οινοπνευματοποιίας, του ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Οργανισμών κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.), του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων
Αθηνών, του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων και του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού
Ο.Σ.Ε. ως κατωτέρω:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ενενήντα (90) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατό μία (101) θέσεις
……………………………………………
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (54)
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Λογιστικής ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –Επιχειρήσεων στις Ανατολικές Ευρωπαϊκές Χώρες.**
88
2.Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Εφαρμογών Ξένων
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης.
3.Πτυχίο ή δίπλωμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία.**
89
Η «τίτλος έργου…………» αποτελεί έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης), το
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και
Εθνικούς Πόρους (25%).
Θα συμπληρωθεί από το ΓΔ του ΤΕΙ ΔΜ (Πελαγία)
Το υποέργο ??? αφορά στη σύνταξη οδηγών επαγγελμάτων 7 (επτά)
Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Γ∆
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
∆ιεύθυνση , τηλέφωνα , fax , site klp
Θα συμπληρωθεί από το ΓΔ του ΤΕΙ ΔΜ (Πελαγία)
90