ΠΡΟΤΑΣΗ - Νοσοκομείο Μεταξά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ’ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τ Ο Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού Περιεχόμενα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ..........................................................................................................3
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...............................................................................................4
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ ­ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ...........................................5
ΣΚΟΠΟΣ........................................................................................................................5
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ..................................................................................................6
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ.......................................................................................................6
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ..............................................................................................6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .......................................................................7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ...........................................................9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ­ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...............................10
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ................................10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.............................................................11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .................................................13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ......................14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ........................18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ............................................20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ............................................22
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.........................................................22
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .............................................................................................22
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ..........................................................................................26
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.................................................................................26
ΕΣΟΔΑ.........................................................................................................................28
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................ Error! Bookmark not defined.
Έκδοση 12.0 Σελίδα 2 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού Τροποποιήσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Την υπ’ αριθ. 7/11.02.2013 – Θέμα 2 «Έγκριση πρότασης Τροποποίησης του νέου Οργανισμού ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ υπ’ αριθ. Πρωτ Υ4α/οικ. 43126/04/05/2012 ΦΕΚ 1484 τεύχος Δεύτερο» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 2. Την υπ’ αριθ. 15/18.04.2013 ‐ Θέμα 1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό – έγκριση πρότασης.» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 3. Την υπ’ αριθ. 16/22.04.2013 – Θέμα 1 «Ενημέρωση για τις αντιρρήσεις κατά της έγκρισης της πρότασης του Οργανισμού. Λήψη απόφαση εξουσιοδότησης» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 4. Το υπ’ αριθ. 9654/24.04.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας «Οργανισμοί λειτουργίας των Νοσοκομείων» 5. Το υπ’ αριθ. ΔΑΑΔ 16649/14518/05.07.2013 έγγραφο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου «Εισηγήσεις για την τροποποίησης των οργανισμών των Νοσοκομείων της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 6. Το υπ’ αριθ. 15310/09.07.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διαβίβαση εισηγητικής πρότασης τροποποίησης του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου» 7. Την υπ’ αριθ. 25/22.07.2013 – Θέμα 1 «Συζήτηση για τον Οργανισμό του Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ και λήψη αποφάσεων» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 8. Tην υπ’ αριθ. 1/24.03.2014 – Θέμα 3 «Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/18.04.2013, θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό – έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» 9. Την υπ’ αριθ. 5/28.04.2014 – θέμα 5α «Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/18.04.2013, θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό – έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» 10. Την υπ’ αριθ. 5/28.04.2014 – θέμα 5β ««Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/18.04.2013, θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό – έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» 11. Την υπ’ αριθ. 9/05.06.2014 – Θέμα 6 «Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/18.04.2013, θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό – έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» Έκδοση 12.0 Σελίδα 3 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 του Ν 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄/1983), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. β) του Ν 1568/1985 «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α΄/1985) στους επεκτάθηκαν με στους διατάξεις στους ΚΥΑ αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β΄/1988) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α’/1989) και του ΠΔ 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση στους ασφάλειας και στους υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με στους οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α΄/1989), όπως ισχύουν. γ) του ΠΔ 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄/1986), όπως ισχύουν. δ) του άρθρου 5 του ΠΔ 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»» (ΦΕΚ 138/Α΄/1988), όπως ισχύουν. ε) του Ν 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α’/1992), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. στ) του Ν 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 34/Α’/1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) του άρθρου 34 του Ν 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄/1997), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. η) των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄/2001), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. θ) των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ι) του άρθρου 21 του Ν 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005), όπως ισχύουν και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ιβ) του Ν 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α’/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ιγ) του άρθρου 8 του Ν 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ129/Α΄/2010), όπως ισχύουν. ιδ) του άρθρου 33 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» (ΦΕΚ 226/Α’/2011), όπως ισχύουν. ιε) των άρθρων 32 και 44 του Ν 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄/2011), όπως ισχύουν. ιστ) του άρθρου 4 του Ν 4052/2012 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄2012), όπως ισχύουν. ιζ) Τον Οργανισμό του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ‐ κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/OIK.43126/12 (ΦΕΚ 1484/Β’/2012) 2. Την υπ’ αριθμ. 23564/25‐11‐11 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, .............................. (ΦΕΚ ...../Β’/2013). 3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ/84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ ................/2013 έγγραφο της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. 5. Τις υπ’ αριθμ. ............................... αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. 6. Την υπ’ αριθμ. ..................... (ΦΕΚ ............./Β΄/2013) Διαπιστωτική Πράξη, αποφασίζουμε: Έκδοση 12.0 Σελίδα 4 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ ­ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 1. Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμη Σπυρίδωνος και Δέσποινας Μεταξά» που έχει συσταθεί με τις από 2.11.1942 και 15.4.1954 ιδιόγραφες διαθήκες του Άγγελου Σπυρίδωνος Μεταξά και η σύσταση του έχει εγκριθεί με το από 5.1.1955 ΒΔ «Περί εγκρίσεως κοινωφελούς Ιδρύματος εν Περαιεί υπό την επωνυμία Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμην Σπυρίδωνος και Δέσποινας Μεταξά» (ΦΕΚ 13/Α’/1955), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 254/Α’/1953) με το ΠΔ 585/82 «Για την υπαγωγή του Ιδρύματος “Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμην Σπυρίδωνα και Δέσποινας Μεταξά στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53» (ΦΕΚ 108/Α’/1982) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), που διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ αυτού όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και από τις διατάξεις του Ν. 1397/83 “Εθνικό Σύστημα Υγείας” (ΦΕΚ 143/Α’/1983) οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθώς με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται σύμφωνα του εν λόγω νόμου. 2. Το Νοσοκομείο φέρει την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»». 3. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη του Πειραιά. 4. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτερικός κύκλος: Έμβλημα στους Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην οποία υπάγεται – ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», εξωτερικός κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νοσοκομείου είναι: 1. Η παροχή Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασιών και των συναφών με αυτές παθήσεων. 2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με τους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. 4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση Υ.Πε. (Υγειονομική Περιφέρεια) στην οποία υπάγεται. Έκδοση 12.0 Σελίδα 5 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού 5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων, τεχνικές διάγνωσης και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. 6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση της Υ.Πε. στην οποία υπάγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου. 3. Ο Αναπληρωτής Διοικητής. Η λειτουργία των παραπάνω οργάνων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ Η συνολική δύναμη του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» ορίζεται σε τετρακόσιες δέκα (410) οργανικές κλίνες. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Ιατρική β. Νοσηλευτική γ. Διοικητική ‐ Οικονομική δ. Τεχνική – Ξενοδοχειακή Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ α. Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης β. Κλινικής Διατροφής Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ α. Υποστήριξης Πολίτη 2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου και το Ειδικό Γραφείο στον Αναπληρωτή Διοικητή. Έκδοση 12.0 Σελίδα 6 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Ιατρική υπηρεσία του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Διασυνδετικές Ιατρικές Ειδικότητες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και Λοιπά Τμήματα, ως εξής: Α. ΤΟΜΕΙΣ 1. Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών 2. Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών 3. Εργαστηριακός Τομέας με δυναμικότητα 6 κλινών 4. Τομέας Ψυχικής Υγείας Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 1. Διατομεακά Τμήματα με δυναμικότητα 4 κλινών 2. Οι τομείς διαρθρώνεται ως εξής: Α. Παθολογικός Τομέας (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Α’ Ογκολογικό – Παθολογικό α. Ειδική Μονάδα ‐ Νοσηλείας Μιας Ημέρας β. Ειδική Μονάδα – Μεταμόσχευσης Ιστών και Κυττάρων 2. Ένα (1) Β’ Ογκολογικό‐ Παθολογικό α. Ειδική Μονάδα ‐ Νοσηλείας Μιας Ημέρας β. Ειδική Μονάδα – Μεταμόσχευσης Ιστών και Κυττάρων 3. Ένα (1) Καρδιολογικό 4. Ένα (1) Αιματολογικό α. Ειδική Μονάδα ‐ Νοσηλείας Μιας Ημέρας β. Ειδική Μονάδα ‐ Μεταμόσχευσης Μυελού 5.
6.
7.
8.
Ένα (1) Ενδοκρινολογικό Ένα (1) Α’ Ακτινοθεραπευτικό Ένα (1) Β’ Ακτινοθεραπευτικό Ένα (1) Γαστρεντερολογικό Ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων των προαναφερόμενων ειδικών μονάδων Νοσηλείας Μιας Ημέρας θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. (β) Διασυνδετικές ιατρικές ειδικότητες 1. Πνευμονολογία 2. Δερματολογία 3. Λοιμωξιολογία Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες ανήκουν στον Παθολογικό Τομέα. Β. Χειρουργικός Τομέας Έκδοση 12.0 Σελίδα 7 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Α’ Χειρουργικό α. Ειδική Μονάδα – Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης 2. Ένα (1) Β’ Χειρουργικό 3. Ένα (1) Ουρολογικό 4.
5.
6.
7.
8.
α. Ειδική Μονάδα ‐ Νευροουρολογίας και Μελέτη Ανικανότητας – Στείρωσης Ογκολογικών Ασθενών. Ένα (1) Γυναικολογικό Ένα (1) Ωτορινολαρυγγολογικό Ένα (1) Χειρουργικής Θώρακα Ένα (1) Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Ένα (1) Αναισθησιολογικό α. Ειδική Μονάδα ‐ Ιατρείο Χρόνιου Πόνου Οι ανωτέρω ειδικές μονάδες ανήκουν στα αντίστοιχα ιατρικά τμήματα. (β) Μονάδες 1. Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δυναμικότητας έξι (6) κλινών α. Ειδική Μονάδα ‐ Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) δυναμικότητας πέντε (5) κλινών 2. Μονάδα Μαστού Οι ανωτέρω μονάδες ανήκουν στο Χειρουργικό Τομέα. (γ) Διασυνδετικές ιατρικές ειδικότητες 1. Οφθαλμολογία 2. Αγγειοχειρουργική Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες ανήκουν στο Χειρουργικό Τομέα. Γ. Εργαστηριακός Τομέας (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Βιοπαθολογικό 2. Ένα (1) Πυρηνικής Ιατρικής α . Ειδική Μονάδα – Θεραπεία με ραδιοφάρμακα δυναμικότητας έξι (6) κλινών 3. Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικής 4. Ένα (1) Παθολογικής Ανατομικής α. Ειδική Μονάδα ‐ Μοριακής Ιστοπαθολογίας 5. Ένα (1) Κυτταρολογικό 6. Ένα (1) Αιματολογικό 7. Ένα (1) Αιμοδοσίας α. Ειδική Μονάδα – Θεραπευτική Αιμαφαίρεσης και Κρυοκατάψηξης 8. Ένα (1) Ανοσολογίας ‐ Ιστοσυμβατότητας 9. Ένα (1) Βιοχημικό 10. Ένα (1) Ιατρικής Φυσικής 11. Ένα (1) Φαρμακευτικό Οι ως άνω Ειδικές Μονάδες ανήκουν στα αντίστοιχα εργαστηριακά τμήματα. Έκδοση 12.0 Σελίδα 8 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού Δ. Τομέας Ψυχικής Υγείας (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Ψυχιατρικό α. Ειδική Μονάδα ‐ Κοινοτικό Κέντρο Καστέλας Η ως άνω Ειδική Μονάδα ανήκει στο Ψυχιατρικό Τμήμα. 3. Τα Διατομεακά Τμήματα και Μονάδες διαρθρώνεται ως εξής: (α) Τμήματα 1. Ένα (1) αυτοτελές τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 2. Ένα (1) αυτοτελές τμήμα Κατ’ οίκον Νοσηλείας (β) Διασυνδετικές Ειδικές Μονάδες 1. Μονάδα Ιατρικής της Εργασίας και Δημόσιας Υγείας 2. Θέσεις κρατουμένων δυναμικότητας τεσσάρων (4) κλινών Οι ως άνω διασυνδετικές ειδικές Μονάδες ανήκουν στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. 4. Τα Λοιπά Τμήματα διαρθρώνεται ως εξής: (α) Τμήματα 1. Παραϊατρικού Προσωπικού 2. Κοινωνικής Εργασίας 5. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή. 6. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. 2. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται ως ακολούθως: (α) 1ος Νοσηλευτικός Τομέας σε εννέα (9) τμήματα που καλύπτουν: 1. Οκτώ (8) τμήματα του Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 2. Ένα (1) τμήμα που καλύπτει τις Ειδικές Μονάδες ‐ Νοσηλείας μιας Ημέρας. (β) 2ος Νοσηλευτικός Τομέας σε ένδεκα (11) τμήματα που καλύπτουν: 1.
2.
3.
4.
Οκτώ (8) τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας Ένα (1) τμήμα των Χειρουργείων Ένα (1) τμήμα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ένα (1) τμήμα της Μονάδας Μαστού (γ) 3ος Νοσηλευτικός Τομέας σε έξι (6) τμήματα που καλύπτουν 1. Δύο (2) τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 2. Ένα (1) τμήμα του Ψυχιατρικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας Έκδοση 12.0 Σελίδα 9 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού 3. Ένα (1) τμήμα – Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 4. Ένα (1) τμήμα – Κατ’ οίκον Νοσηλείας 5. Ένα (1) τμήμα – Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων 3. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α’/1992) όπως ισχύει η οποία αποτελείται από: α) Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο β) Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. γ) Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ­ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Διοικητική‐Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως: α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής 2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως: (α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήματα 1.
2.
3.
4.
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γραμματείας Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών Κίνησης Ασθενών (β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήματα 1. Οικονομικού 2. Προμηθειών και Διαχείρισης 3. Επιστασίας και Ιματισμού (γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής, Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής Τμήματα 1. Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης 2. Βιοστατιστικής ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως: 1. Τεχνικό 2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Έκδοση 12.0 Σελίδα 10 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού 3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας. β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας. γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία. δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα. στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας. ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων. θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας. ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών. ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος: Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Όσον αφορά τα διαγνωστικά και θεραπευτικά ραδιοφάρμακα, τα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Ιατρικής Φυσικής έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού προμήθειας, την παραλαβή από τους αρμόδιους μεταφορείς του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, την φύλαξη σε θωρακισμένες κρύπτες, την ταξινόμηση, τον έλεγχο ραδιενέργειας, την παρασκευή και χορήγηση των ραδιενεργών δόσεων διαγνωστικών ή θεραπευτικών. Τον επιμερισμό των ραδιενεργών καταλοίπων που προκύπτουν μετά την χορήγηση συμφωνά με τους Κανονισμούς τις αυστηρές οδηγίες της ΕΕΑΕ. 3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής: Έκδοση 12.0 Σελίδα 11 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού Είναι υπεύθυνο με τους αντίστοιχους ανά τμήμα και μηχάνημα υπεύθυνους Φυσικούς Ιατρικής – Ακτινοφυσικούς, σύμφωνα και με τον νόμο περί Ακτινοπροστασίας για την: α. Ορθολογική χρήση και ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπάρχουν στα τμήματα ακτινοθεραπείας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινολογικό. β. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των ως άνω μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείς και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού. γ. Διενέργεια συχνών και τακτικών ποιοτικών ελέγχων από τους υπεύθυνους κάθε μηχανήματος. δ. Έχει την ευθύνη έναντι της ΕΕΑΕ επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας των τμημάτων και όλου του νοσοκομείου. ε. Συμμετέχουν στην οργάνωση και επίβλεψη των προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, επίβλεψη και την εκτέλεση των ποιοτικών ελέγχων των μετρητικών και απεικονιστικών συστημάτων και του σχετιζόμενου βοηθητικού εξοπλισμού. στ. Τηρούν ημερολόγιο για κάθε απεικονιστικό και μετρητικό σύστημα καθώς και γα τον βοηθητικό εξοπλισμό του. Ενημερώνουν το ημερολόγιο για κάθε έλεγχο, επισκευή ή επέμβαση στο σύστημα και φροντίζουν για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου βλαβών για κάθε μετρητικό σύστημα. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του αρχείου δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β. ζ. Συμμετέχουν στον καθορισμό των ορθών φυσικοτεχνικών παραμέτρων για διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και τη θεραπευτική χορήγησης ραδιονουκλιδίων. Έχει την ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια δοσημετρίας του κάθε ασθενούς. η. Έχει την ευθύνη για την μελέτη, τη σχεδίαση, την επίβλεψη της κατασκευής και την εφαρμογή κατά τη θεραπεία των βοηθητικών εξαρτημάτων ακτινοθεραπείας. θ. Οργανώνουν προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όσον αφορά την ακτινοπροστασία και την ορθή χρήση των μηχανημάτων για το προσωπικό. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του αρχείου ατυχημάτων και συμβάντων από ινοντίζουσες ακτινοβολίες όλων των μηχανημάτων. ι. Είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του τρόπου διαχείρισης των πηγών των ραδιενεργών φαρμάκων και των ραδιενεργών καταλοίπων, καθώς για την τήρηση των σχετικών αρχείων. ια. Έχουν την ευθύνη για την διαχείριση και απόρριψη των ραδιενεργών αποβλήτων. 4. Αρμοδιότητες της Μονάδας Ιατρικής Εργασίας και Δημόσιας Υγείας: α. Παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας τόσο στους εργαζόμενους του νοσοκομείου όσο και στον ευρύτερο πληθυσμό. β. Παρέχει υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των εργαζομένων του νοσοκομείου και της ευρύτερης περιοχής. γ. Υποβοηθά στον έλεγχο και την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Έκδοση 12.0 Σελίδα 12 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού δ. Συμβάλει στην διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. ε. Συνδράμει στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων. ζ. Συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου. η. Αναπτύξει την κλινική επιδημιολογία και τη βιοστατιστική που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. θ. Συντονίσει τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου αλλά και των άλλων εμπλεκομένων φορέων. 5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας: Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας. 6. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού: Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σε αυτά που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στα Εξωτερικά Ιατρεία, καθώς και σ’ εκείνα που δέχονται υπηρεσίες της φροντίδας υγείας στο σπίτι, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης, τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. Η άσκηση νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων, καθώς και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. γ. Η μέριμνα και η υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, η εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και η υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας. Η επιστημονική επίβλεψη της εκπαίδευσης και της άσκησης φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών των διαφόρων νοσηλευτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. δ. Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου. Η λειτουργία προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. ε. Ο έλεγχος παραγγελίας, παραλαβής και διαχείρισης σε συνεργασία με τα διαχειριστικά τμήματα του νοσοκομείου. Έκδοση 12.0 Σελίδα 13 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. η. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης των νοσηλευτικών φακέλων των ασθενών. θ. Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς και με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας (κλινικές, οδηγίες, πρωτόκολλα). ι. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, ΠΔ, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως: 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου. γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων. ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. 2. Γραμματείας: α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας και της ηλεκτρονικής. δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. ε. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Έκδοση 12.0 Σελίδα 14 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού νοσοκομείου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που υπάγεται, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος και τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου. ζ. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. 3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών: α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και κάλυψη του τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών. β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς. γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους, την φύλαξη των αρχείων – φακέλων των ασθενών. ε. Φροντίζει για την είσπραξη και απόδοση των ανάλογων εσόδων και την τήρηση και φύλαξη των αρχείων αυτών. στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. 4. Κίνησης Ασθενών: α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τους προϊσταμένους των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα, χειρουργεία και το Φαρμακείο, την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. ε. Φροντίζει για την είσπραξη των αναλόγων εσόδων και την τήρηση και φύλαξη των αρχείων αυτών. ζ. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη 5. Οικονομικού: α. Είναι υπεύθυνο για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων. Έκδοση 12.0 Σελίδα 15 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού β. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. γ. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής. δ. Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου. ε. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών). ζ. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας. η. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος. θ. Τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών. ι. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου. ια. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου. ιβ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος). 6. Προμηθειών και Διαχείρισης: α. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου υλικού και παγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. β. Της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. γ. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου υλικού και παγίων. δ. Είναι υπεύθυνο για τη διαχειριστική διαδικασία εκτέλεσης συμβάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί Λογιστικού και Προμηθειών. ε. Την Τήρηση του Μητρώου Παγίων και τη διαδικασία εκποίησης αχρήστου υλικού. στ. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων. 7. Επιστασίας – Ιματισμού: α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου. γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου. ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Έκδοση 12.0 Σελίδα 16 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους. 8. Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης α. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. β. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας. γ. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της. δ. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. ε. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. στ. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. ζ. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. η. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. θ. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών. ι. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. ια. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα. ιβ. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κλπ). ιγ. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. ιδ. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). ιε. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: 1. Την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας, 2. Την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές, 3. Την πρόσβαση στο διαδίκτυο. ιστ. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. ιζ. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. Έκδοση 12.0 Σελίδα 17 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ιη. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής. 9. Βιοστατιστικής: α. Την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο‐νοσηλευτικής και διοικητικο‐
οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου β. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία καθώς και για την διασφάλιση ιατρικού απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το σύνολο των δεδομένων του νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής ‐ Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως: 1. Τεχνικού: α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης, φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους. ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου. στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού Έκδοση 12.0 Σελίδα 18 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου. ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου. ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου. 2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών. β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας. δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης. ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο. στ. Εισήγηση προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος. ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων. 3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων: α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα Έκδοση 12.0 Σελίδα 19 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου. ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. στ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. ζ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου. η. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: α. Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν, β. Έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους, γ. Τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω. 2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής: α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου. β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας. Έκδοση 12.0 Σελίδα 20 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία. δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας. στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου. ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης ‐ Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των. η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα. θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη. ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το γραφείο υποδοχής ασθενών για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο. ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου. ιβ. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους. ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου. ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου. ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές. ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων. ΑΡΘΡΟ 15 Έκδοση 12.0 Σελίδα 21 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. 2. Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και διαχειριστικές δραστηριότητες όλων όσων ασχολούνται με τα τρόφιμα από τη προμήθεια μέχρι και την κατανάλωσή τους. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α’/2001), όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 17 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι θέσεις προσωπικού του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» διακρίνονται ως εξής: 1. Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων: (α) Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου. (β) Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου. (γ) Δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του Ν 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας: Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται: (α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄/1983), όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω: Έκδοση 12.0 Σελίδα 22 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Παθολογίας Παθολογίας με ειδίκευση στην Λοιμωξιολογία Καρδιολογίας Παθολογίας – Ογκολογίας Αιματολογίας (Αιματολογικό Τμήμα) Γαστρεντερολογίας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας Ενδοκρινολογίας Γενικής Χειρουργικής Ουρολογίας Οφθαλμολογίας Ωτορινολαρυγγολογίας Γυναικολογίας Χειρουργικής Θώρακα Πλαστικής Χειρουργικής Αναισθησιολογίας Ψυχιατρικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Βιοπαθολογικό Εργαστήριο) Ακτινοθεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής Κυτταρολογίας Ακτινοδιαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας (Αιματολογικό Εργαστήριο) Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής (Ανοσολογικό Εργαστήριο) Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Βιοχημικό Εργαστήριο) Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας (Αιμοδοσία) Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 5 12 5 4 2 1 6 12 5 1 4 5 5 4 11 3 6 9 5 5 8 9 5 2 1 9 5 1 1 153 Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός τους κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Χειρουργικής), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α’/1992), όπου έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση τους απόφασης τους ή συνιστώνται, σύμφωνα με τους διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. (γ) Από τους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ ΤΕ Έκδοση 12.0 Κλάδος ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ ΠΕ Ραδιοφαρμακοποιού ΠΕ Ψυχολόγων ΕΣΥ ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας ΠΕ Φυσικών – Ακτινοφυσικών ΠΕ Διαιτολόγων ΠΕ Βιολογίας ΠΕ Μοριακής Βιολογίας ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων Θέσεις 4 1 1 6 7 5 3 3 3 5 32 15 1 Σελίδα 23 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΔΕ ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευστών) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Σύνολο
2 30 20 4 142 3. Θέσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Επισκεπτών‐τριών Υγείας ΤΕ Μαιευτικής Βοηθών Νοσηλευτικής ΥΕ Βοηθών Θαλάμου ΥΕ Μεταφορών Ασθενών Νεκροτόμων – Σαβανωτών – Αποτεφρωτών Θέσεις 8 205 5 3 185 47 36 2 Σύνολο
491 4. Θέσεις Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, Αυτοτελών Τμημάτων και Ειδικού Γραφείου: Η Διοικητική ‐ Οικονομική Υπηρεσία, τα Αυτοτελή Τμήματα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Στατιστικής ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ Λογιστικής ΤΕ Πληροφορικής ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Διοικητικών – Γραμματέων ΔΕ Τηλεφωνητών ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΔΕ Μαγείρων ΔΕ Τραπεζοκόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΥΕ Εργατών ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων Θέσεις 14 5 1 2 9 Σύνολο



7 3 1 61 4 2 10 1 40 23 35 2 1 221 Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκάριων, Δακτυλογράφων.. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών–τριών, Πλυντών–τριών, Πρεσαδόρων – Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Συνοδών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκάριων, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Έκδοση 12.0 Σελίδα 24 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού 

Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζιέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Ο κλάδος ΥΕ Εργατών αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Εργατών γενικών καθηκόντων και Εργατών μεταφορέων. 5. Θέσεις Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας: Η Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ ΤΕ ΔΕ Κλάδος ΠΕ Μηχανικών ΤΕ Μηχανικών ΔΕ Τεχνικών ΔΕ Οδηγών Σύνολο

Θέσεις 2 5 30 2 39 Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων‐
Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων‐Μηχανικών, Ηλεκτρονικών ‐ Μηχανικών, Πολιτικών ‐ Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Ο Κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολογίας Υπομηχανικών, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων – Κτιστών, Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών – Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών – Υδρο‐χρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτριών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 6. Προσωπικό με Σχέση Έμμισθης Εντολής: Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής. 7. Μόνιμου Προσωπικού σε Προσωποπαγείς Θέσεις – Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ): (α) Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας: Κατηγορία / Κλάδος / Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστική Ενδοκρινολογική Πλαστικής Χειρουργικής Αναισθησιολογία Χειρουργική Ουρολογίας Ιατρικής Εργασίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Αριθμός Υπηρετούντων 2 σε προσωποπαγείς θέσεις 1 σε προσωποπαγή θέση 1 σε προσωποπαγή θέση 1 σε προσωποπαγή θέση 1 σε προσωποπαγή θέση 1 σε προσωποπαγή θέση 1 σε προσωποπαγή θέση 1 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγή θέση 2) Θέσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Κατηγορία / Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπηρετούντων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 2 με ΙΔΑΧ ΥΕ Μεταφορών Ασθενών 1 με ΙΔΑΧ Έκδοση 12.0 Σελίδα 25 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού 3) Θέσεις Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, των Αυτοτελών Τμημάτων και Ειδικού Γραφείου: Κατηγορία / Κλάδος / Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Λογιστικής ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας ΥΕ Εργατών Αριθμός Υπηρετούντων 3 σε προσωποπαγείς θέσεις 1 σε προσωποπαγή θέση 1 σε προσωποπαγή θέση 1 με ΙΔΑΧ 2 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις 4 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις 2 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις 3 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις 4 σε προσωποπαγείς θέσεις 4 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις 4) Θέσεις Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας: Κατηγορία / Κλάδος / Ειδικότητα ΤΕ Εργοδηγών ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ Ξυλουργών ΔΕ Υδραυλικών Αριθμός Υπηρετούντων 1 σε προσωποπαγή θέση 2 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέσεις 1 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέση 1 με ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς θέση ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 39/Α΄/2001), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Στη Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται: (α) Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής. (β) Στο Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Φαρμακοποιών ΕΣΥ. (γ) Στο Τμήμα Ιατρικής Φυσικής προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Φυσικών με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικών. (δ) Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. (ε) Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας‐Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας. 2. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐσταται: (α) Στη Διεύθυνση υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτικής. (β) Στους τομείς υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτικής. (γ) Στα τμήματα υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτικής. 3. Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐσταται: Έκδοση 12.0 Σελίδα 26 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού (α) Στη Διεύθυνση υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή του κλάδου Πληροφορικής ή κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας ή Λογιστικής. (β) Στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοικητικού‐ Οικονομικού ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας ή Λογιστικής. (γ) Στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής ή της κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής. (δ) Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιστασίας‐Ιματισμού, Γραμματείας, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και Κίνησης Ασθενών υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ‐ Οικονομικού ή υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Λογιστικής (ε) Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ‐ Οικονομικού ή υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Λογιστικής ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. (στ) Στο Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής. (ζ) Στο Τμήμα Βιοστατιστικής υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Στατιστικής και εφόσον δεν υπάρχει της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού. 4. Στη Διεύθυνση Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας προΐστανται: (α) Στη Διεύθυνση Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ή ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολόγων) ή του κλάδου Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών). (β) Στα Τμήματα Τεχνικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ή ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολόγων) ή του κλάδου Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών). 5. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ‐ Οικονομικού ή Στατιστικής ή υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Λογιστικής ή ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτικής. 6. Στο Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής Διατροφής υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διαιτολόγων και εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολογίας Τροφίμων. 7. Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ‐ Οικονομικού ή Νοσηλευτικής ή υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Λογιστικής ή Επισκεπτριών Υγείας ή Κοινωνικής Εργασίας ή Νοσηλευτικής. Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α’/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Έκδοση 12.0 Σελίδα 27 από 28 Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Πρόταση Νέου Οργανισμού ΑΡΘΡΟ 20 ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι: 1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2. Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών 3. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. 4. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους. Άρθρο 21 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κάθε άλλη σχετική απόφαση, καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιά, ............................ Έκδοση 12.0 Σελίδα 28 από 28