Ι∆ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ

Ι∆ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ
(Χώρα Τ.Κ. 84500 Άνδρος)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της / 7ης συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα
Περίληψη
«Πράξη επιλογής δικαιουµένων
Ακαδηµαϊκού Έτους 2011-2012»
υποτροφιών
Στην Άνδρο σήµερα 28 Αυγούστου 2013 και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ι∆ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΙΡΗΝΗΣ
ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ» που εδρεύει στη Χώρα Άνδρου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε
το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 4
από τα 5 µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου ήτοι:
Παρόντες
1. Γλυνός Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πανταζή Ειρήνη, Αντιπρόεδρος
3. Βροντίση – Καρυστινάκη Μόσχα, Γραµµατέας
4. Μαγείρου Ευάγγελος
Απόντες
1. Λογοθέτη Ασπασία, Ταµίας
ΘΕΜΑ «Πράξη επιλογής δικαιουµένων υποτροφιών σύµφωνα µε την µε ηµ. 21 Φεβρουαρίου 2013
Προκήρυξη – Υποτροφιών Ιδρύµατος Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα για το Ακαδηµαϊκό έτος
2011-2012»
Ο Πρόεδρος, µετά από τη διαπίστωση απαρτίας κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε τις κατωτέρω διατάξεις και τα κριτήρια της εν λόγω Προκήρυξης να
προβούν στην επιλογή των δικαιούχων υποτροφίας από το Ίδρυµα Γεωργίου και Ειρήνης
Πούµπουρα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Την από 18η Ιουνίου 1938 ∆ηµοσίευση της δηµόσιας διαθήκης της αποβιωσάσης Ειρήνης
Χήρας Γ. Πούµπουρα.
2. Το µε Αρ. Φύλλο 583ΦΕΚ/13.5.2002 περί έγκρισης σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε
την επωνυµία «Ίδρυµα Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα» και κύρωσης του οργανισµού του.
3. Το µε Αριθ.Πρωτ. 1058386/1245Χ/Β0011/10.7.2008 έγγραφο ∆ιεύθ. Εθνικ. Κλη/των Υπουργείου
Οικονοµίας & Οικονοµικών περί χορήγησης υποτροφιών σε άπορους σπουδαστές.
4. Το µε Αριθ.Πρωτ. 8310/2523 20.2.2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου,
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆/νση ∆/κου – Οικ/κου Ν. Αιγαίου, Τµήµατος ∆ηµόσιας
Περιουσίας και Κρατικών Οχηµάτων Ν. Αιγαίου, αναφορικά µε την έγκριση χορήγησης
υποτροφιών από το Ίδρυµα Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα στην Άνδρο.
5. Την από 21 Φεβρουαρίου 2013 Προκήρυξη – Υποτροφιών Ιδρύµατος Γεωργίου και Ειρήνης
Πούµπουρα στην Άνδρο, για το Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.
6. Την από 19 Αυγούστου 2013 Πρόσκληση του Προέδρου προς τα µέλη του ∆.Σ. του Ιδρύµατος
Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα, περί επιλογής δικαιούχων υποτροφιών σύµφωνα µε τη
διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο µε ΑριθµΠρωτ. 8310/2523 20.2.2013 έγγραφο του
Τµήµατος ∆ηµόσιας Περιουσίας Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου.
1
Αποφασίζει
Οµόφωνα
Α) Τη συνέχιση χορήγησης (2) υποτροφιών ύψους 2.500ευρώ εκάστη στους κατωτέρω
δικαιούχους που σύµφωνα µε τα κριτήρια της από 21 Φεβρουαρίου 2013 Προκήρυξης του
Ιδρύµατος Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις, ήτοι:
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α του
ΛΕΩΝΙ∆Α
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΑΜΩΝΑΚΛΕΙΟΥ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΧΑΖΑΠΗ ΜΑΡΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗ του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΑ∆ΙΝΟΥ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄
ΕΙ∆ΟΣ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΤΥΧΙΟ
Β) Τη χορήγηση (3) υποτροφιών ύψους 2.500ευρώ εκάστη στους κατωτέρω δικαιούχους
που σύµφωνα µε τα κριτήρια της από 21 Φεβρουαρίου 2013 Προκήρυξης του Ιδρύµατος
Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα πληρούν τις προϋποθέσεις, ήτοι:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΓΛΥΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του
ΗΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑ,
∆.Ε ΚΟΡΘΙΟΥ
2
∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΦΑΛΛΙΚΑ,
∆.Ε ΑΝ∆ΡΟΥ
3
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
του Λεωνίδα
ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑ,
∆.Ε ΚΟΡΘΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ISMAI, INTERNATIONAL
MASTER IN SPORTS
TOURISM ENGINEERING
(IMISTE) PROGRAM
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ –
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
1
ΕΙ∆ΟΣ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Η Προκήρυξη για υποτροφίες αφορούσε:
A) ∆ύο (2) υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό για το
Ακαδηµαϊκό έτος 2011 – 2012 για νέους καταγόµενους από τη ∆ηµοτική Ενότητα Άνδρου
(πρώην ∆ήµο Άνδρου) και µία (1) υποτροφία µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα ή
στο Εξωτερικό για νέους καταγόµενους από τη ∆ηµοτική Ενότητα Κορθίου (πρώην ∆ήµο
Κορθίου).
B) ∆ύο (2) υποτροφίες για φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ Ακαδηµαϊκού έτους 2011 – 2012
καταγόµενους από τη ∆ηµοτική Ενότητα Άνδρου (πρώην ∆ήµο Άνδρου) και µία (1)
υποτροφία για φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ Ακαδηµαϊκού έτους 2011 – 2012 καταγόµενους από τη
∆ηµοτική Ενότητα Κορθίου (πρώην ∆ήµο Κορθίου).
Κριτήρια επιλογής:
1. Νεαρά άτοµα (άνδρες και γυναίκες) που κατάγονται από τη ∆ηµοτική Ενότητα Άνδρου
(πρώην ∆ήµο Άνδρου) και τη ∆ηµοτική Ενότητα Κορθίου (πρώην ∆ήµο Κορθίου) και
κατοικούν στις εν λόγω ∆ηµοτικές Ενότητες της νήσου Άνδρου.
2
2. Οικονοµικά αδύνατοι (η οικονοµική αδυναµία προσδιορίζεται µε ανώτατο όριο ετήσιου
εισοδήµατος, ατοµικού και οικογενειακού συνολικά 20.000€ προσαυξανόµενο κατά 3.000
για κάθε παιδί).
3. Ο υποψήφιος υπότροφος σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει απολυτήριο, πτυχίο ή
πιστοποιητικό σπουδών µε βαθµό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
Συνολικά υποβλήθηκαν πέντε (5) αιτήσεις εκ των οποίων οι δύο απορρίφθηκαν από τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω της αιτιολογίας που αναγράφεται στη στήλη ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΓΛΥΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του
ΗΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
•
•
2
ΡΑΜΟΥΝ∆ΟΥ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
•
•
ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΕΠΙ∆ΟΣΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ο
ΚΑΙ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ.
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
(2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε.
ΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ (1) ΣΤΗ ∆.Ε.
ΚΟΡΘΙΟΥ.
∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9 ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ (2)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε.
ΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ (1) ΣΤΗ ∆.Ε.
ΚΟΡΘΙΟΥ.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, επικυρώνεται αυθηµερόν και δίδεται εντολή για τη
δηµοσίευσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Άνδρου και στο site www.andros.gr. Με την
ίδια απόφαση καλούνται οι απορριφθέντες να υποβάλλουν σχετική ένσταση κατά της παραπάνω
απόφασης εντός δέκα (10) ηµερών από της τοιχοκόλλησης
.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Πανταζή Ειρήνη, Αντιπρόεδρος
2. Βροντίση – Καρυστινάκη Μόσχα, Γραµµατέας
3. Μαγείρου Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ
3