∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το Ειδικώς Αναγνωρισµένο ως φιλανθρωπικό σωµατείο µε την επωνυµία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ» προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισµό για την εκποίηση των κάτωθι ακινήτων του.
1. Ένα διαµέρισµα 5ου ορόφου, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων Αττικής
και επί της οδού Γέλωνος αρ. 5,
εµβαδού 100,70 m2 καθώς και δύο
υπόγειων αποθηκών εµβαδού 3,85 m2 και 3,52 m2 αντίστοιχα.
Τιµή πρώτης προσφοράς
€ 450.000,00
2. Ένα διαµέρισµα 3ου ορόφου, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων Αττικής
και επί της οδού Γέλωνος αρ. 11, εµβαδού 139,11 m2
Τιµή πρώτης προσφοράς
€ 550.000,00
3. Ένα διαµέρισµα 3ου ορόφου, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων Αττικής
και επί της οδού Παναγή Κυριακού αρ. 42, εµβαδού 125 m2
Τιµή πρώτης προσφοράς
€ 400.000,00
Όλα τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών εκ
κληρονοµίας της αποβιωσάσης την 1/11/2008 Έλλης Αθηναίου του Ιωάννη.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του σωµατείου (οδός Μ.
Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη) την Πέµπτη 23η ∆εκεµβρίου 2010 και
ώρα 12.00 µ.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν έγγραφες προσφορές από 12
Νοεµβρίου έως 22 ∆εκεµβρίου 2010 στις οποίες θα καθορίζουν το
προσφερόµενο τίµηµα και θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της
διακηρύξεως και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Οι
προσφορές υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο στην Επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την ως άνω
ηµεροµηνία,
θα
συνοδεύονται
δε
είτε
από
γραµµάτιο
του
Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων είτε από εγγυητική επιστολή Τραπέζης για
ποσό ίσο µε το 1/20 της τιµής πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση ότι ο
προσφέρων θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό και θα προσέλθει εις την
σύνταξη του συµβολαίου πώλησης.
Οι φόροι και τα τέλη µεταβιβάσεως και τα συµβολαιογραφικά κλπ. έξοδα
βαρύνουν τον αγοραστή.
Σηµειώνονται τα εξής:
Το Σωµατείο δεν δεσµεύεται από την ανακοίνωση αυτή και διατηρεί το
δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του να την επαναλάβει, να ζητήσει την
βελτίωση των προσφορών, να κάνει επιλογή του αγοραστή, να µη πωλήσει το
ακίνητο σε εκείνους που θα κάνουν προσφορές και να µαταιώσει την πώληση
ή να πωλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση του.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09.00 π.µ. έως
15.30 µ.µ. από την κα Σεφερλή, Μ. Γερουλάνου 117-Αργυρούπολη,
τηλ.: 210 9622290 ή email [email protected]
Για την
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
∆άφνη Οικονόµου
Πρόεδρος